VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/ Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) 1

2 Saker til behandling 2/14 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 400 Saksbehandler Geir Knutsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget /14 2 Administrasjonsutvalget /14 3 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret

3 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

4 1 Forord Innledning Organisasjonskultur Grunnlag for Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Forslag til Arbeidsgiverpolitikkdokument i Vennesla kommune Personalreglementer Mål Strategi Lønnspolitisk plan Mål Strategi Seniorpolitikk og Livsfasepolitikk Mål Strategi Lederutvikling Mål Strategi Rekruttering og kompetanseutvikling Mål Strategi Bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmiljø (HMS) Mål Strategi Pensjon og forsikringer Mål Strategi Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

5 1 Forord Vennesla kommune er en stor organisasjon. Vi har til sammen mer enn 1000 ansatte fordelt på ca. 850 årsverk. Kommunen spiller en stor og betydningsfull rolle i lokalsamfunnet vårt. Vi yter mangfold av tjenester som er helt avgjørende for velferden for innbyggerne i kommunen. På noen områder skal vi også utøve myndighet og forvalte felles interesser. Sist men ikke minst skal kommunen bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet. All vår aktivitet skal skje innenfor de rammene og de prioriteringene som settes av våre folkevalgte. I årene som kommer står kommunen foran store utfordringer. Det vil være en løpende diskusjon om hvilke oppgaver kommunen skal ha ansvar for og hva andre skal ta seg av. Det vil være langt større forventninger til omfanget av våre tjenester enn det vi kan utføre med tilgjengelige ressurser. Våre brukere vil også stille stadig høyere krav til kommunens ytelser. For å møte slike utfordringer vil det være viktig at vi setter brukerne, kvalitet og service i sentrum. Vi må arbeide rasjonelt og effektivt og alltid utnytte ressursene godt. Da må organisasjonen vår være moderne, fleksibel og innrettet mot endringer. Med slike krav til kommunen er det avgjørende at vi som arbeidsgiver har et positivt og utviklende forhold til våre ansatte. Vi skal utfordre og stille krav, men samtidig skal vi bygge på gjensidig tillit og ansvar, slik at Vennesla kommune blir en god og interessant arbeidsplass. Dette dokumentet er utarbeidet for å vise den politikk, de mål og de holdninger som vi ønsker skal prege Vennesla kommune som organisasjon i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i årene som kommer. I dette dokumentet presenteres kommunens samlede arbeidsgiverpolitikk. Denne skal være et godt redskap i forhold til å skape en effektiv og rasjonell organisasjon med dyktige og motiverte ansatte som trives med jobben sin. Rådmannen er delegert myndighet til å utøve personalpolitikken iht vedtatte retningslinjer. Dette er i samsvar med kommunelovens 23 der rådmannen er pålagt å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. En rekke forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i dag regulert i lover og sentralt fastsatte avtaler. De områder som ikke er regulert på denne måten, betraktes som arbeidsgivers styringsrett. Den administrative ledelsen trenger på disse områdene retningslinjer for sine beslutninger. Det er disse retningslinjene som presenteres i dette dokumentet. En av framtidas største utfordringer for kommunesektoren er å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere til å utføre oppgavene våre. Det er mitt sterke ønske at disse retningslinjene og dokumentene skal være med å bidra til at Vennesla kommune lykkes med dette. I den sammenheng er det også viktig at retningslinjene blir et er i endring og utvikling. Alle kommunens ledere er pålagt å sette seg godt inn i disse retningslinjene og aktivt bruke disse i sitt daglige arbeide med lede å utvikle de ansatte. Vennesla Kommune, 2014 Svein Skisland 2 Rådmann Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

6 2 Innledning Arbeidsgiverpolitikken bygger på kommuneplanen Kommuneplanen har fokusert på to hovedutfordringer/mål: Levekår Utvikling Hovedutfordringene vil være retningsgivende for kommunens ulike roller som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og ressursforvalter. Hovedmålet er å bedre kommunen på satsningsområdene. Som arbeidsgiver skal kommunen være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere nok arbeidskraft og ha kvalifisert og motiverte ansatte D kommunen skal fungere både som en kunnskapsorganisasjon og attraktiv arbeidsplass, samt å gi innbyggerne i kommunen gode tjenester. I tillegg er det lagt en strategi i Vennesla kommune som følger: Tydelig ledelse og god organisasjonskultur. Målrettede strategier for opplæring og avlønning av ansatte. Skape større fagmiljø gjennom interkommunalt samarbeid. Velferdstiltak som bidrag til positivt arbeidsmiljø. Fleksible arbeidstidsordninger. Profilering og omdømmebygging. Ta i bruk ny teknologi for å møte behovet for økt arbeidskraft. Sikre riktig og nødvendig kompetanse gjennom gode prosesser i ansettelser. Beholde erfaringskompetanse og viktig arbeidskraft. Lederutviklingsprogram og mentorordning. Individuell tilrettelegging for å beholde seniorer. Arbeide aktivt for å redusere ufrivillig deltid. Alle medarbeidere skal være kjent med Vennesla kommunes mål og strategier. Strategiene er retningslinjer for hvordan vi forholder oss til våre eksterne eller interne omgivelser enten det er snakk om kolleger, kommunale, fylkeskommunale eller statelige virksomheter, leverandører, selve virksomheten eller andre. Vennesla kommune har tro på at medarbeiderne tar ansvar for egen og kommunes utvikling, og at de bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Vennesla kommune vil vise medarbeidere tillit ved å gi den enkelte ansvar, støtte og frihet i arbeidet. Kommune forventer at medarbeiderne holder seg informert om virksomhetens oppgaver og utfordringer, engasjerer seg i arbeidet og deltar aktivt i omstillingsprosesser, slik at Vennesla kommune er godt forberedt på å møte nye krav og utfordringer fra omgivelsene. Personalpolitikken bygger på informasjon og medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på alle nivåer i virksomheten. Medbestemmelsen ivaretas dels gjennom formelt samarbeid med organisasjonene som er representert i kommunen, men også gjennom direkte og løpende samhandling mellom ledere og medarbeidere på den enkelte arbeidsplass. 3 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

7 3 Organisasjonskultur Vi har en organisasjonskultur hvor vi: Er serviceinnstilt Er endringsvillige Ser hverandre Gjør hverandre gode Unner hverandre suksess Er stolte over egen arbeidsplass og kommunen Tenker løsning i stedet for problem Er uformelle og folkelige Har det gøy på jobben Har lov å prøve noe nytt Disse prinsippene er vedtatt av kommunestyret. Prinsippene skal holdes levende gjennom årlige prosesser i den enkelte enhet/seksjon. 4 Grunnlag for Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Vennesla kommunes arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp under kommunes strategier og bidra til at virksomhetens mål nås. Det må være et mål at arbeidsgiverpolitikken oppleves som helhetlig og framtidsrettet, og at konkrete tiltak er i samsvar med arbeidsgiverpolitikkens overordnede mål og strategier. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å bygge og styrke en enhetlig organisasjonskultur i Vennesla kommune, og sikre et godt og utviklende arbeidsmiljø. Alle medarbeidere har ansvar for å etterleve dette og derved bidra til at Vennesla kommunes mål nås. Ledere har et spesielt ansvar for å tydeliggjøre verdiene. Arbeidsgiverpolitikken bygger videre på de generelle retningslinjene som gjelder for alle ansatte i alle kommuner herunder avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det betyr at rettigheter og plikter for Vennesla kommunes ansatte er regulert i en rekke lover og forskrifter, samt sentrale avtaler og regulativer. Den overordnede arbeidsgiverpolitikken fastsetter mål og angir retning og strategier for praktisering og videreutvikling av personalpolitiske tiltak. Følgende delområder er omfattet av dette dokumentet: Personalreglementer Lønnspolitisk plan Livsfase og seniorpolitikk Lederutvikling Rekruttering og kompetanseutvikling Bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljø (HMS) Pensjon og forsikringer I praksis griper hvert delområde inn i hverandre og virker sammen 4 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

8 5 Forslag til Arbeidsgiverpolitikkdokument i Vennesla kommune. 5 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

9 6 Personalreglementer Personalreglementene i Vennesla kommune skal vise arbeidsgiverpolitikk i praksis. Med utgangpunkt i lover og avtaler skal personalreglementene beskrive retningslinjene, reglene og prinsippene for forholdet mellom kommunen og de ansatte. 6.1 Mål Personalreglementene skal bidra til: Plikter og rettigheter for ansatte følges God og rask saksbehandling innen personalforvaltningen, herunder Permisjoner Ansettelser 6.2 Strategi Vennesla kommune skal til enhver tid ha alle reglementer oppdatert, og som er iht de lover og regler som er gjeldene. 7 Lønnspolitisk plan Vennesla kommunes lønnspolitikk skal være aktiv og motiverende del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønn er et av de sterkeste virkemidler for å gi anerkjennelse for innsats. Vi må sikre en langsiktig og strategisk styring i lønnspolitikken. Kommunen skal være forutsigbare på lønn, slik at lønnstilbudet følger tilbud til stilling, både ved intern organisasjonsendringer og ordinære tilsettinger. Lønnspolitikken skal også omfatte andre belønningsfaktorer enn lønn som muligheter for etter- og videreutdanning, jobbinnhold, personlige utviklingsmuligheter, fleksible arbeidstidsordninger mv. 7.1 Mål Lønnspolitikken skal bidra til: Å rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere på alle plan i organisasjonen Å gi medarbeiderne en lønn som står i forhold til; Stillingens ansvar, oppgave og myndighet, og Medarbeidernes kvalifikasjoner og realkompetanse i forhold til kommunens behov Medarbeidernes innsats og resultatoppnåelse i forhold til avtalte vurderingskriterier og mål Produktivitet og effektivitet. Kvalitet på tjenestene Å utvikle interne lønnssystemer som; Bygger på Hovedtariffavtalens bestemmelser Fremmer likelønn mellom kvinner og menn Er enkle å forstå og administrere Gir riktig lønns differensiering 6 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

10 7.2 Strategi Vennesla kommune skal til enhver tid ha et lønnsnivå innenfor de ulike stillingskategoriene, som er konkurransedyktige med sammenlignbare virksomheter. Dette med spesiell vekt på markedsutsatt personell, uten at vi nødvendigvis blir lønnsledende. 8 Seniorpolitikk og Livsfasepolitikk Senior og livsfasepolitikk skal forstås som en politikk der individuelle tilpasninger og tiltak er sentralt gjennom hele det yrkesaktive livet. 8.1 Mål Livsfasepolitikken skal bidra til og Vedlikeholde og videreutvikle arbeidstakernes ressurser og kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren Styrke Vennesla kommunes ressurser, effektivitet og omstillingsevne Legge til rette slik at målene i IA-avtalen nås 8.2 Strategi Vennesla kommune skal ivareta, anvende og utvikle de ressurser som medarbeidere i alle livsfaser representerer. Vennesla kommune vil utvikle en livsfasepolitikk herunder seniorpolitikk - hvor ulike tiltak er en integrert del av personalpolitikken og en naturlig del av kompetanseutviklingen. Livsfasepolitikken skal ta hensyn til at det er individuelle forskjeller mellom medarbeidere og at det er behov for fleksible ordninger jf. målene i IA-avtalen. 9 Lederutvikling Lederutvikling i Vennesla kommune skal sikre at alle ledere blir gitt nødvendig opplæring, trening og oppfølging for å ivareta lederrollen i tråd med kommuneplanens strategi. 9.1 Mål Leder skal iht leder avtalen: Være tydelig Være løsningsorientert Ha fokus på organisasjonskultur Være utviklingsorientert Være lojal 7 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

11 Lederutvikling skal bidra med: å tilføre nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne utfylle ulike lederroller i kommunen å fokusere og bevisstgjøre lederne på ønskede holdninger og verdier i lederskapet å bidra til å skape felles oppfatning av hvilket lederskap som er nødvendig for å nå kommunes mål 9.2 Strategi Lederutvikling skal sikres gjennom å utvikle ledere i egen sesjon/enhet å bringe frem og forvalte ledertalenter. Tiltakene skal skje gjennom interne prosesser og eksterne lederutviklings programmer eller skole/kurs. Det skal regelmessig gjøres en vurdering av de mest aktuelle utfordringene for kommunen som er grunnlag for å definere satsningsområder for lederutvikling 10 Rekruttering og kompetanseutvikling I Vennesla kommune definerer vi kompetanse som de samlede kunnskaper, evner, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Kompetanseutvikling omfatter både planlagt endring av kompetanse, tilegnelse av ny og mobilisering av eksisterende kompetanse. Målet er at disse prosessene skal dekke gapet mellom eksisterende og ønsket, framtidig kompetanse. Med rekrutteringspolitikk menes de mål og strategier som legges til grunn ved rekruttering for å sikre ønsket kompetanse Mål Rekruttering -og kompetanseutvikling skal bidra til følgende: Utvikle medarbeidere slik at Vennesla kommune kan møte framtidens krav. Styrke kommunes fleksibilitet med hensyn til arbeidsformer og organisering av oppgaver. Videreutvikle et læringsfremmende miljø i kommunen. Å rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse Å rekruttere medarbeidere med flerkulturell bakgrunn At målene i IA-avtalen oppnås ved å øke andelen funksjonshemmede arbeidstakere Profilere Vennesla kommune som en attraktiv arbeidsgiver i relevante miljøer 10.2 Strategi Vennesla kommunes rekruttering og kompetansestrategi skal bidra til å sikre at kommunen når sine mål effektive rekrutteringsprosesser. Rekruttering og kompetansestrategien skal forankres hos ledelsen og gis nødvendige økonomiske rammer innenfor vedtatte budsjettrammer. Alle medarbeidere skal ta ansvar for og initiativ til egen læring. Rekrutteringspolitikken skal være fleksibel og målrettet i forhold til de 8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

12 kompetansebehov Vennesla kommune til enhver tid har. Rekrutteringspolitikken skal også bidra til å sikre en hensiktsmessig fordeling mellom realkompetanse og formalkompetanse. Vennesla kommune skal stimulere til likestilling mellom kjønnene. Vennesla kommune skal gjennom rekruttering bidra til å øke andelen flerkulturelle medarbeidere. 11 Bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmiljø (HMS) Med arbeidsmiljø forstås både fysisk og sosialt arbeidsmiljø. Vennesla kommune skal være en attraktiv arbeidsplass hvor arbeidsmiljøet er kjennetegnet av trivsel og arbeidsglede, åpenhet og kvalitet. I tillegg skal kommunen ha en bedriftshelsetjeneste. Kommunen har sammen med bedriftshelsetjenesten laget en handlingsplan der arbeidsoppgavene prioriteres. Det legges vekt på oppfølging av langtids sykemeldte, oppfølging av enheter med høyt fravær og helseundersøkelser ved enheter som har arbeidsoppgaver med særlig høy risiko. Vennesla kommune I, og definert sine mål i avtalen. Disse forplikter ledere, tilsatte og tillitsvalgte. Målene i IA-avtalen skal bidra til å skape et utviklende og inkluderende arbeidsliv for alle ansatte i kommunen. Dette skal blant annet gjøres via medarbeidersamtale Mål Det totale arbeidsmiljøet skal stimulere til den enkeltes faglige vekst/utvikling og trivsel. Vennesla kommunes arbeidsmiljøutvikling er basert på forebygging, bred medvirkning og lokalt lederansvar. Tilpassede velferdsordninger er en del av Vennesla kommunes forebyggende arbeid for å skape et godt arbeidsmiljø. Systematisk arbeidsmiljøutvikling skal være målrettet og integrert i Vennesla kommunes ordinære styrings- og rapporteringssystemer. Ha løpende dialog med bedriftshelsetjenesten 9 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

13 11.2 Strategi Ledere skal gi tydelige tilbakemeldinger til sine medarbeidere om forventninger og resultater. Hver enkelt ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø for seg selv og andre. Vennesla kommune skal arbeide for å redusere sykefraværet ved å ha fokus på de ulike sidene av IA-avtalen. Den enkelte leder er ansvarlig for at systematisk arbeidsmiljøkartlegging gjennomføres, dokumenteres og følges opp. Arbeidsmiljøtiltak skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Helseundersøkelser, tiltak for sykefravær m.m. skal gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 12 Pensjon og forsikringer Pensjonsordningen følger av lov om samordning av pensjons -og trygdeytelser, og reguleres som bestemt i hovedtariffavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Vennesla kommunen sin pensjons- og forsikringsordning er KLP og Statens pensjonskasse. Ved å følge denne linken til Waco Forsikringsmegling vil du finne informasjon om hvilke forsikringer du har som ansatt i Vennesla kommune Mål Pensjons og forsikringsordningen skal bidra til og Sikre de ansattes pensjons -og forsikringsvilkår på best mulig måte 12.2 Strategi Vennesla kommunes pensjons og forsikringsordninger skal til en hver tid være oppdatert. Kommune skal legge til rette for at de ansatte for den hjelp de trenger til pensjons og forsikringsspørsmål 10 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune Organisasjonsseksjonen

14 Hefte 1 - Personalreglementer Del 1 Arbeids og ansettelsesreglement Del 2 Permisjonsreglement Organisasjonsseksjonen Vennesla kommune 1

15 1 Innhold Del 1 - Arbeids og ansettelsesreglement Formål og omfang Ansettelser Ansvarsforhold og ansettelsesmyndighet Kommunestyret Administrasjonsutvalget Rådmannen Kommunalsjefer og enhetsledere Organisasjonsseksjonen Ansettelsesutvalget Utlysning av ledige stillinger Plikter før utlysning Ekstern utlysning Intern utlysning Vikarer Utlysning Søknadsfrist Søknadsskjema og behandling av søknader Ansettelses prosedyre Familieansettelser Ansettelsesbrev og vilkår Prøvetid Klage Arbeidsavtale Attester Arbeidsregler Arbeidstid og hviletid Fleksibel arbeidstid Generelt Hvem ordningen gjelder for Arbeidstid mv Registrering Avregning, overføring av saldo mv

16 3.2.6 Tjenestereiser/kurs/reisetid Avspasering Overtidsarbeid Annet lønnet arbeid /ekstra arbeid Fravær fra arbeid Ferie Utbetaling av lønn Håndtering av utstyr, ansvar kommunal eiendom Misbruk av alkohol og/eller narkotiske stoffer Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte Generelt Lojalitet og tillit Fortrolige opplysninger og informasjon Gaver og lignende Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon Reiseutgifter Personlig interesse vs. Kommunens interesser Privat bruk av kommunalt utstyr Kurs, foredrag, annet lønnet oppdrag i ordinær arbeidstid Trafficking Varsling Taushetsplikt Inkluderende arbeidsliv Oppsigelse, avskjed og suspensjon Ulike økonomiske godtgjørelser Reiser Telefon og elektronisk kommunikasjon Flytting Oppmerksomhet til ansatte ved milepæler Når fast ansatte gifter seg Etter 25 års tjeneste Ansatte som slutter etter 10 års tjeneste i Vennesla kommune Regulering av satser Begravelse

17 5 Om offentlig informasjon og innsyn Tolkninger og endringer Vedlegg 1 Retningslinjer for bruk av kommunalt utstyr Vedlegg 2 Regler for flyttegodtgjørelse Del 2 Permisjonsreglement Reglementets virkeområde og generelle bestemmelser Reglementets formål Virkeområde Avgjørelsesmyndighet/delegasjon Fremgangsmåte ved søknad om permisjon Feriepenger ved permisjon Pensjonsmedlemskap Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud Offentlige tillitsverv og ombud Politisk arbeid - nominasjonsmøter Tillitsverv/stilling i arbeidstakerorganisasjoner Permisjonsregler for tillitsvalgte Permisjon ved andre tillitsverv Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Permisjon ved overgang til ny stilling/annet arbeid Permisjon ved overgang til ny stilling Permisjon etter 7 års sammenhengende tjeneste i Vennesla kommune Permisjon i forbindelse med tjenestegjøring som dommerfullmektig/forskning m.m Permisjon i forbindelse med hjelpetiltak i utviklingsland i offentlig regi Arbeidstakeres deltakelse i hjelpekorps Permisjon ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorg i hjemmet og tvungen verneplikt Sykepermisjon Permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon Amming Rett til redusert arbeidstid Permisjon barn og barnepassers sykdom Verneplikt/Repetisjonsøvelser Utdanningspermisjoner

18 5.1 Grunnutdanning Etterutdanning Videreutdanning Permisjon i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte Permisjon ved eksamen Plikttjeneste - Bindingstid/refusjon Velferdspermisjoner Rammer for velferdspermisjoner Alvorlig sykdom i nærmeste familie Ved dødsfall Tilvenning av barn i barnehage/første skoledag (SFO) Eget bryllup/partnerskap/konfirmasjon Deltakelse i idrettsarangementer Høytidsdager Andre velferdspermisjoner Legebesøk m.m Vedlegg

19 - 1 Formål og omfang Personalreglementet skal sikre ryddige arbeidsforhold for den enkelte ansatt, samt struktur og forutsigbarhet i prosesser som regulerer arbeidsforholdet. Reglementet bygger på kommunens vedtatte hovedmål for personalpolitikken; «Personalpolitikken skal gjennom rekruttering og utvikling av ansatte, gi grunnlag for tilpassing av tjenestetilbudet i takt med endringer og omstillinger. Personalpolitikken skal ta vare på og fremme trivsel og utvikling på arbeidsplassen i tråd med kommunens vedtatte organisasjonskultur.» Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. HTA, 1, så langt annet ikke er regulert i tariffavtalen. Likevel gjelder unntak som til enhver tid følger av lov, tariffavtale eller andre forskrifter som er bindende for kommunen. 2 Ansettelser Ansettelser skjer på de vilkår som følger av lover, tariffavtaler, kommunens ansettelsesreglement og arbeidsavtale. Alle som blir ansatt har 6 måneder prøvetid. Arbeidsgiver kan endre arbeidstakerens arbeids- og ansvarsområde. Arbeidsgiver kan også endre arbeidssted i kommunen. 2.3 Ansvarsforhold og ansettelsesmyndighet Kommunestyret Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen. Kommunestyret ansetter rådmannen etter innstilling fra administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er ankeutvalg for alle anker på ansettelser gjennomført av ansettelsesutvalget Rådmannen Rådmannen har det overordnede ansvaret jf. kommunelovens 24, 1. ledd, samt kommunens delegasjonsreglement Kommunalsjefer og enhetsledere I samsvar med delegasjonsreglementet er det løpende personalansvar tillagt kommunalsjefer/enhetsledere. Kommunalsjefer og enhetsledere ansetter i alle vikariater og korttidsengasjementer med varighet inntil 6 måneder innenfor egen enhet/seksjon. Ansettelse i 6

20 vikariater utover 3 måneder drøftes med tillitsvalgte. Mindre justeringer i stillingsprosent kan foretas av kommunalsjef/enhetsleder, etter drøfting med tillitsvalgte Organisasjonsseksjonen Organisasjonsseksjonen har ansvaret for å utvikle gode retningslinjer og rutiner for personalarbeidet i kommunen. Seksjonen skal være en faglig ressurs for enhetene, og ivareta personalspørsmål på tvers av disse Ansettelsesutvalget Ansettelsesutvalgene ansetter i alle andre stillinger med varighet over 6 måneder. Ansettelsesutvalg etableres innen alle seksjoner/enheter. Ansettelsesutvalget skal være sammensatt av følgende 3 representanter; - Kommunalsjef/enhetsleder. - En representant fra organisasjonsseksjonen - En fra de ansattes organisasjon Forbundene oppnevner selv sin representant. Dersom de ikke blir enige, utpekes representanten etter forholdstall. Ved ansettelse av enhetsleder sammensettes utvalget av; rådmann, aktuell kommunalsjef og tillitsvalgt. Ved ansettelse av kommunalsjef sammensettes utvalget av; rådmann og tillitsvalgt. I ansettelsesutvalget må habilitet vurderes. Ved vurderingen legges forvaltningslovens 6 til grunn. Et medlem i ansettelsesutvalget kan anke saken til administrasjonsutvalget. Anken må fremsettes i møtet og protokolleres. 2.4 Utlysning av ledige stillinger Plikter før utlysning Før en eventuell utlysning av en ledig stilling kan foretas, skal kommunalsjef/enhetsleder drøfte saken med tillitsvalgte, og eventuelt i samarbeid med organisasjonsseksjonen gjennomføre følgende; a) Omplasseringsrett for overtallige, jf. Aml 15-7 (2). «Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker» b) Omplasseringsrett for personer med redusert arbeidsevne, jf. Aml 4-6 (1) «hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne, skal arbeidsgiver, så langt det lar seg gjøre, gjøre nødvendige tiltak» c) Fortrinnsberettigede, jf. Aml 14-2 (1) og (2), 14-3, 10-2 (4) «14-2(1) - Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet» «14-2(2) - Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat» 7

21 « Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.» «10-2(4) - Arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten» Ekstern utlysning Hovedregel er at alle stillinger med varighet over 6 måneder utlyses eksternt Intern utlysning Rådmannen kan vurdere intern utlysning i følgende tilfelle; R H V ilsatte tilbys utvidelse av sitt arbeids Vikariat og annen midlertidig tjeneste som er kortere enn et år trenger ikke lyses ut eksternt når det finnes kvalifiserte søkere internt Vikarer Vikarer som er inntatt uten offentlig utlysning har ikke fortrinnsrett dersom stillingen blir permanent ledig. Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lengre foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav, jf. Aml 14-4 (a) Utlysning Utforming av utlysningstekst styres av hvilken stilling som skal besettes og hvilken arbeidstaker som ønskes. Krav til utdanning og praksis i utlysningstekst er i utgangspunktet bindende. Følgende lovbestemmelser og avtaleverk gjelder ved utlysning; Arbeidsmiljøloven 13-4 Likestillingsloven 3 og 4 Diskrimineringsloven 7 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Særlovgivning Hovedtariffavtalen 2 Aml 13-4 setter forbud mot å kreve opplysninger om seksuell legning, politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål og om man er medlem av en arbeidstakerorganisasjon. Likestillingsloven 4, 1. ledd, sier at for at et bestemt kjønn skal prioriteres må det foreligge en saklig grunn for det. 8

22 Barnehagelovens 20, Opplæringslovens 10-9, Kommunehelseloven 3-1 og lov om sosiale tjenester 8-10, krever at det skal foreligge politiattest ved ansettelse i barnehagen, skole og pleie og omsorgsenheter. Enheten sender forslag til annonsetekst, etter drøfting med tillitsvalgt, til organisasjonsseksjonen for utlysning Søknadsfrist Søknadsfristen skal normalt være 3 uker Søknadsskjema og behandling av søknader Ved søknad på stilling i Vennesla kommune nyttes det til enhver tid det gjeldene rekrutteringssystem. Behandling av søknader: a) Mottas en søknad etter søknadsfristens utløp står ansettelsesutvalget fritt til å avgjøre om søknaden skal behandles. b) Arbeidsgiver står fritt til å gjennomføre ny utlysning dersom søkergrunnlaget er mangelfullt. Dette gjelder også etter at intervju er gjennomført. c) Alle søkere skal ha bekreftelse på at søknad er mottatt, jf. Fvl. 16. Hvis det antas å ta mer enn en måned fra søknadsfristens utløp til avgjørelse forventes å foreligge skal en informere om dette. d) Organisasjonsseksjonen utarbeider søkerliste senest tre dager etter søknadsfristens utløp. e) Det bør innhentes samtykke fra søker før referansepersoner kontaktes Ansettelses prosedyre Som hovedregel skal minst 3 søkere innkalles til intervju. I protokollen fra møte skal det gå klart fram hvem som er tilsatt og hvem som eventuelt er rangert som 1. og 2. reserve. Anser et flertall av medlemmene i ansettelsesutvalget at ingen av søkerne er kvalifisert, kan stillingen lyses ut på nytt. Før ny utlysning finner sted skal enheten vurdere utlysningsteksten, samt drøfte utlysningsteksten med organisasjonsseksjonen. Under arbeidet i ansettelsesutvalget, er alle representantene bundet av bestemmelsene i lov- og avtaleverket. En viser spesielt til aktuelle paragrafer i forvaltningsloven, offentlighetsloven, likestillingsloven og hovedtariffavtalen. Jf. lov vedlegg i KS personalhåndbok. Ansettelse skal normalt finne sted så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp Familieansettelser Dersom en ansettelse vil medføre at personer i nær familie kommer i direkte underordnet/overordnet forhold til hverandre, skal søker ikke ansettes. Det samme gjelder dersom familietilsetting kan gi grunnlag for tvil om uavhengig kontroll ved bruk av økonomiske verdier. Med nær familie menes foreldre/barn, ektefelle/samboer og søsken. Ansettelsesutvalget kan gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige grunner taler for det, dog Jf siste avsnitt. 9

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjon Med kommune menes i dette reglement Tysfjord kommune. 1.2 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer