Fokus på førskolelærerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus på førskolelærerne"

Transkript

1 nr Fokus på førskolelærerne

2 Fokus på førskolelærerne

3 Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn! Barnehagen er bra for barn Partienes barnehagepolitikk Lønnspolitikk Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) Likelønn Hva tjener en førskolelærer? Det tariffpolitiske landskapet Hvordan få opp lønna? Det nytter Lokalt påvirkningsarbeid Rekruttering og stabilitet Undersøkelser...41 Vedlegg: Fakta om barnehager og førskolelærere Barnehagen i tall Barnehagementalitet ja takk! 2

4 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn! Regjeringa seier ho vil arbeide for full barnehagedekning, og det er tverrpolitisk semje om at alle som ønskjer det, skal få barnehageplass til barna sine. Barne- og familie-departementet seier at ein dermed vil ha behov for nye barnehageplassar innan Men utan førskulelærarar er det ein illusjon å snakke om full barnehagedekning. Når det i gjennomsnitt er ti barn pr. førskule lærar, fører dette til eit behov for meir enn 4000 nye førskulelærarar. Det kjem i tillegg til dei 2000 styrarane og pedagogiske leiarane som i dag har dispensasjon frå utdanningskravet. Når det i tillegg er venta større etterspurnad etter barnehageplassar, ikkje minst etter fellesframlegget frå SV og Frp om lågare foreldrebetaling, vil behovet for førskulelærarar auke. Der er såleis eit paradoks at halvparten av førskulelærarane i barnehagen sluttar, og at svært mange av dei nyutdanna aldri tek seg arbeid i barnehage. I fjor vart til dømes utdanna 2000 nye førskulelærarar. Likevel fekk barnehagane berre 300 nye førskulelærarar med godkjend utdanning. Situasjonen blir ikkje betre ved at mange nyutdanna førskulelærarar i barnehagen berre ser denne arbeidsplassen som ein mellomstasjon i yrkeskarrieren. Vi står altså overfor eit formidabelt rekrutteringsproblem som så langt ikkje er teke alvorleg nok. Rekruttering har i høg grad med lønn å gjere. Vi veit at førskulelærarane søkjer seg over i noko anna for å fåhøgare lønn. Dette har politikarane forstått når det gjeld rekrutteringa til skulen. Vår oppgåve er å få dei til å forstå at denne bindinga er enda sterkare når det gjeld førskulelærarane. Når ein førskulelærar med 4-årig utdanning som arbeider i skulen, har ei topplønn etter 28 år som er mest kr meir i året enn ein pedagogisk leiar i barnehagen, har det klare konsekvensar for rekrutteringa. Det betyr ikkje at det er for høg lønn i skulen, men at lønnsnivået i barnehagen er altfor lågt. Skal vi kunne gjere noko med dette i dei kommande lønnsoppgjera, må kommune-sektoren få større ramme enn andre tariffområde. Det er ikkje alltid vi er samde med KS, men vi sluttar oss fullt ut til det KS seier på heimesidene sine etter møtet med utdanningskomiteen på Stortinget i haust: «Lønnsutviklingen i kommunesektoren er bekymringsfull. Kommunene har i realiteten vært for lojale mot moderasjonslinjen. KS ber om forståelse for at lønnsveksten i denne sektoren neste år må være noe høyere enn i andre tariffområder ettersom prosentvis lik lønnsvekst med staten gir lavere kronetillegg i kommunesektoren. Ikke minst er dette viktig av hensyn til rekruttering» I tillegg til det arbeidet vi må gjere sentralt for å få til eit lønnslyft for førskulelærarane, er det viktig at vi utnyttar alle høve vi har lokalt til å få opp lønna. Vi må bli tøffare til å stille lønnskrav ved tilsetjingar og omstillingar. Vi veit at det er lettare å få innfridd lønnskrav ved tilsetjingar enn når ein er i stilling. Og vi veit at det mange stader skjer store omstillingar og endringar i barnehagane utan at folk får betalt for det. Ved alle slike endringar må vi stille krav om lønnskompensasjon. Det er svært viktig at lokallaget har ein strategi for dette og går aktivt ut og tydeleggjer at ein føresetnad for omstilling er høgare lønn. Samstundes er det viktig å ta i bruk paragrafane om likelønn i likestillingslova. Førskulelærarane er lønnsdiskriminerte samanlikna med mannsdominerte grupper med tilsvarande utdanning og ansvar. Difor bør ein klage til likestillingsombodet dersom ein kan dokumentere urimeleg lønnsskilnader. Oppgåva vår ikkje berre for tillitsvalde sentralt, men for heile organisasjonen er å synleggjere arbeidet i barnehagen og vise at barnehagen treng godt utdanna førskulelær arar. Det kan vi gjere på mange måtar, både gjennom dokumentasjon og argumentasjon og ikkje minst ved å vise det verdfulle arbeidet som skjer i barnehagane landet rundt. I det arbeidet er foreldre, naboar, venner og lokalpolitikarar like viktige som Dagsrevyen. Under førskulelærarkampanjen var kreativiteten stor i mange lokallag. Denne kreativiteten er det svært viktig at vi tek med oss vidare i arbeidet med å få opp førskulelærarlønna. 3

5 Dette heftet er tenkt som ei hjelp i det daglege arbeidet med å få barnehagen og førskulelærarane i fokus. I dette heftet har vi samla statistikk og dokumentasjon, og vi gir ein del tips om kva ein kan gjere lokalt. Høgare lønn til førskulelærarane er ei prioritert oppgåve for heile organisasjonen. Ser vi tilbake, har vi oppnådd ein god del. Men ser vi framover, er det langt att før lønnsnivået er oppe på eit akseptabelt nivå. Skal vi komme dit, har vi ein hard og langsiktig kamp framfor oss. Men dit skal vi! Og dit må vi! Helga Hjetland Per Aahlin Laila-Brith Josefsen leiar nestleiar leiar seksjon barnehage 4

6 2 Barnehagen er bra for barn Rammeplanen for barnehagen Rammeplan for barnehagen ble innført som forskrift til barnehageloven i Rammeplanen kan sies å være en kvalitetsforskrift, da den gir barnehagene oppdrag både når det gjelder innsats, prosesser (innhold og arbeidsmåter) og resultat. Barnehagen skal gi barna muligheter for å utvikle basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill med andre, og gjennom arbeid med fem ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livsområder. Barnehagen skal legge vekt på språkutvikling og sosial kompetanse som basis for læring. Barnehagen er en del av utdanningssystemet Utdanningsforbundet mener at barnehagen er en del av kvalifiserings- og utdanningssystemet læring for livet. Barn lærer hele tiden, gjennom erfaringer de gjør, gjennom samspill med andre og gjennom den omsorgen de får. Å forholde seg til og å kommunisere med andre mennesker er noe av det viktigste barn lærer i barnehagen. Både barnehage og skole er lærings- og utviklingsarenaer, med oppdrag bygget på samme prinsipielle grunnlag utarbeidet og gitt av det offentlig. Både barnehage og skole er lovregulerte virksomheter. Det stilles krav til forholdet mellom antall barn/elev per pedagog og krav om pedagogisk utdanning. Begge virksomhetene arbeider etter en sentral læreplan som setter mål og regulerer innholdet. Planene gir de ansatte en forpliktende ramme å arbeide etter i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av så vel arbeidsmåter som innhold og resultater. Både barnehagens og skolens virksomhet er planlagt ut fra barnas alder, nivå og behov. Lærere og førskolelærere har et felles utgangspunkt i pedagogisk teori og praksis. Men vi arbeider i ulike institusjoner som har ulike tradisjoner og særtrekk å ta vare på. Barnehagen må ha ressurser, en organisering og kompetanse som sikrer alle barns behov for et godt leke- og læringsmiljø. Barn under skolepliktig alder skal ha lovfestet rett til et barnehagetilbud, tilsvarende ungdoms rett til videregående opplæring. Barnehagen skal ta vare på barndommens egenverdi, sikre barn mer likeverdige oppvekstvilkår og gi utviklingsmuligheter som bidrar til en god barndom og muligheter til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode. OECD-rapport: Store utfordringer for norsk barnehagesektor Norge har for høy foreldrebetaling, for lav pedagogtetthet og lite langsiktig barnehagerelatert forskning. Dette går fram av sluttrapporten fra OECDs barnehageprosjekt. Rapporten ble presentert på en konferanse i Stockholm i juni, og var resultatet av en treårig gransking av barnehagepolitikken i 12 av medlemslandene. Norge har deltatt sammen med Australia, Belgia, Danmark, Finland, Italia, Nederland, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia og USA. Norske barnehager får ros fordi de er preget av at barndommen har en egenverdi. De nordiske landene skiller seg ut med tilbud som kombinerer omsorg og læring i samme institusjon, for barn både over og under tre år. Men Norge skårer lavt når det gjelder helhetlig ansvar for sektoren, utbyggingstakt og foreldrebetaling. Dessuten er pedagogtettheten lav sammenliknet med andre nordiske land. 5

7 Bare en tredjedel av personalet i Norge skal ifølge barnehageloven ha førskolelærerutdanning, og førskolelærermangelen er stor. I Sverige og Danmark er 60 prosent av de ansatte i barnehagen pedagogutdannet. Rapporten løfter fram noen faktorer som kjennetegner en framgangsrik barnehagepolitikk: at det fins et helhetlig ansvar og tilbud som kombinerer omsorg og læring for barn i alderen 0 8 år at barnehage er et tilbud til alle barn i samfunnet, og særlig til barn som trenger særskilt støtte at finansieringen er stabil og i hovedsak offentlig at barnehagevirksomheten er en del av utdanningssystemet, men med sin egen spesifikke karakter og egne tradisjoner at personalet er velutdannet at virksomheten fortløpende følges opp og vurderes, og at det fins en langsiktig plan for forskning. Kvalitet Kvalitetsbegrepet er i utvikling, men det er bred enighet om at barnehagens rammevilkår har betydning for kvaliteten. Eksempler på slike rammevilkår er førskolelærernes formelle kompetanse, personaltetthet og størrelsen på barnegruppen. Gode barnehager forutsetter at førskolelærerne har tid til å følge opp barna se, høre og observere dem. En annen side ved kvaliteten er hva slags prosesser som foregår i den pedagogiske virksomheten. En retter da søkelyset mot personalets holdinger og arbeidsmetoder og på samspillet mellom de voksne og barna samt de voksnes vilje til handling. Kvalitet har også sammenheng med om barnehagen klarer å oppfylle de overordnede målene i rammeplanen og intensjonene i barnehageloven. De politiske myndighetene har ansvar for rammebetingelsene som grunnlag for utvikling av kvalitet: barnehage med nok førskolelærere med kunnskap og kompetanse barnehage med god bemanning, en personalgruppe med ulik kompetanse barnegrupper som gir mulighet for stabilitet og tid barnehage med god plass for unger barnehage med et kvalitativt godt arbeidsmiljø Utdanningsforbundet har gitt innspill til videre arbeid med Barne- og familiedepartementets kvalitetsutviklingsprosjekt: Den gode barnehagen. Tre områder peker seg ut: lov og forskrifter pedagogtettheten langsiktig forskning om barns utbytte av barnehageerfaring. Kvalitetsutvikling i barnehage og skole Som en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 27 ( ) Barnehage til beste for barn og foreldre har Barne- og familiedepartementet satt i gang arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagene. Kvalitetsutvikling i barnehagen er lavt prioritert. I budsjettforslaget for 2002 foreslo regjeringen Stoltenberg følgende tilskudd til kvalitetsutvikling i barnehage og skole: 6

8 Barnehagene (også info- og andre barnehagetiltak): Hele skoleverket inklusive videregående: 21 millioner kroner 355 millioner kroner For barnehagen betyr forslaget et pluss på ca. 7 millioner kroner, for skolen et minus på 55 millioner kroner. Dette utgjør : For barnehagen (2000): 21 millioner fordelt på barn = 110 kr pr. barn 21 millioner fordelt på ansatte = 400 kr pr. år pr. ansatt For skolen (1999/2000): 355 millioner fordelt på barn = 465 kr pr. år pr. barn 355 millioner fordelt på ansatte = 3660 kr pr. år pr. ansatt 7

9 3 Partienes barnehagepolitikk Høyre Fra Høyres stortingsvalgprogram : Høyre vil sikre foreldrenes rett til barnehageplass. Den offentlige støtten til barnehagene samles i en stykkpris som følger barna til den barnehagen foreldrene velger, uavhengig av om denne er privat eller kommunal. Dette vil føre til økt utbygging av barnehageplasser i privat regi, og gi et mer variert og mangfoldig tilbud i tråd med familienes behov. Høyre vil arbeide for å redusere foreldrebetalingen i barnehagene gjennom økt statstilskudd. I Kommunal Rapport sier Trond Helleland at staten må dekke 70 prosent av utgiftene. Dette stemmer ikke med vedtaket i Stortinget i 2000 om inntektsfordeling 20/30/50. Også Høyre ga sin tilslutning til en slik inntektsfordeling. Utspill fra Helleland i Dagsavisen 22. september: Demper barnehageløfter: Høyre mener plassene bør koste minst 2000 kr. Stykkprisfinansiering kan innføres fra og med sommeren Han sier også at en Høyre/Krf regjering ikke vil bevilge mindre enn den milliarden Ap har lovet. Vi er veldig innstilt på å følge opp det totale beløpet Arbeiderpartiet vil sette av til barnehager. Selv om de legger fram et offensivt barnehagebudsjett, vil vi sette av minst det samme, kanskje mer, sier Helleland til Dagsavisen. Kommunal Rapport 27. september: Erna Solberg: Høyre går nå inn for 70 prosent offentlig støtte og 30 prosent foreldrebetaling. Vi må begynne der, sier Solberg. KrF Fra Politisk program :5 Innen 2003 skal det være full utbygging av barnehagene, slik at foreldrene har en reell mulighet til å velge omsorgsform. Barnehagen skal være et pedagogisk, sosialt og kulturelt tilbud til barna. Den skal dekke behovet barna har for trygghet, omsorg og utviklende aktiviteter. Barnehagen er et godt omsorgstilbud for mange barn. Det er viktig å ha nok barnehageplasser, slik at alle som ønsker det, kan få plass. Foreldrebetalingen må reduseres, slik at prisene ikke forhindrer barnehageplass som valgmulighet. Kommunene må få en lovfestet plikt til å tilby barnehageplasser. Sentralstyret vedtok at de vil gå bort fra ordningen med at kontantstøttebeløpet følger statstøtten for barnehager. (May Helen Molvær Grimstad til Aftenposten 15. mars i år.) Jeg ser ikke bort fra at vi kan øke kontantstøtten samtidig som vi øker statstilskuddet, men ikke like mye, sier hun. I Stortingets spørretime 14. mars svarte Molvær Grimstad at hun vil ha både kontantstøtte og gratis kjernetid i barnehagen. Til Bergens Tidende 3/8 sa hun at Krf ikke har problemer med at kontantstøtten brukes til å betale au-pair. 27. august meldte NTB at Krf mener at alle fire- og femåringer med dårlige norskkunnskaper bør få fire timer gratis barnehage hver dag. De vil også gi gratis tilsyn til barn for mødre som går på norskkurs. 8

10 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiets program for : Arbeiderpartiet vil at alle småbarnsfamilier som ønsker det, skal ha tilbud om en godt tilpasset barnehageplass, til en rimelig pris. Med en konsekvent gjennomføring av Arbeiderpartiets prioriteringer i barne- og familiepolitikken vil det nå være mulig å nå full barnehagedekning i Da må den statlige finansieringen øke. Den skal trappes opp til 50 prosent av hva det koster å drive en barnehageplass i Kommunene skal dekke 30 prosent av det barnehageplassen koster. For å nå målet om full barnehagedekning skal det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplass. Etter at full barnehagedekning er nådd, vil Arbeiderpartiet starte en gradvis oppbygging av et gratis korttidstilbud i barnehage for barn mellom 3 og 5 år. Ap vil ha full dekning innen 2003 og mer fleksible åpningstider. På TV2-nyhetene 29. mars sa Karita Bekkemellem Orheim at regjeringen vil lovfeste retten til barnehageplass. Hun vil tvinge kommunen til å bygge flere barnehager. Hun sa også at regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner på barnehager de neste fire årene. Regjeringens budsjett-konferanse 11. mars 2001vedtok: Fire timer gratis barnehage hver dag. Dagsavisen 22. juni 2001: Regjeringen vil halvere barnehageprisene i løpet av neste stortingsperiode. NTB, 12. august 2001: Jens Stoltenberg garanterer at Ap ikke vil prøve å fjerne kontantstøtten i neste stortingsperiode. Kommunal Rapport 27. september: Politisk rådgiver Eli Anne Hole i BFD vil ikke si om Apregjeringen vil gå inn for at det offentlige skal betale 80 prosent av det en barnehageplass koster Venstre Fra venstres program : Venstre vil gi barnefamiliene økt valgfrihet i omsorgen for egne barn før de begynner på skolen. Barnehager er et gode svært mange ønsker seg, og utbyggingen av barnehager må fortsette til full barnehagedekning er oppnådd i den forstand at tilbudet blir reelt for dem som etterspør det i den enkelte kommune. Den statlige støtten til barnehagene må økes kraftig for å sikre flere og betydelig rimeligere barnehageplasser. Kontantstøtten har gitt økt valgfrihet for småbarnsfamiliene. Venstre støttet innføringen av kontantstøtten og vil videreføre ordningen. Det er ikke aktuelt å utvide kontantstøtten til nye årsklasser. Senterpartiet Stortingsvalgprogram : Barnehagen er en viktig arena for sosialisering og læring. Det er et mål å sikre et variert og brukertilpasset barnehagetilbud, der det blir lagt størst mulig vekt på barnas behov og foreldrenes ønsker. Det er nødvendig å utdanne nok førskolelærere og andre faggrupper, slik at barn får det trygge og faglig gode tilbudet de trenger i barnehagene. Gode lønns- og arbeidsvilkår er her vesentlig. Ansatte i barnehagene kan allerede når barna er veldig små se hvem som trenger ekstra hjelp for å kunne utvikle seg godt. Det er svært viktig at disse barna får tidlig hjelp. Senterpartiet vil arbeide for full barnehagedekning innen Tilbudet må være fleksibelt og brukertilpasset. Det statlige driftstilskuddet skal dekke minst 50 prosent av kostnadene. Sp vil fremme etablering av flere åpne barnehager og oppmuntre til døgnåpne barnehager i tilknytting til arbeidsplasser med vakt/turnusordninger. VG 16. mars i år: SP vil at kontantstøtten bare skal gis til foreldre som er hjemme med barn under tre år. 9

11 Dagens Næringsliv, 15. mars: Odd Roger Enoksen mener Aps forslag om fire timer gratis barnehage må vente. Vi avviser ikke Aps forslag, men det er en enormt kostnadskrevende reform, sier han. Han vil kjøre fram aldersgruppen år. Dette er en gruppe som trenger vel så mye fokus. SV Arbeidsprogram : SV vil i perioden: Arbeide for full barnehagedekning. Arbeide for mer fleksible åpningstider i barnehagene. Arbeide for at det blir innført individuell rett til barnehageplass for alle barn. Arbeide for at det blir innført maksimalpris på 1100 kroner for barnehageplass, kombinert med en inntektsgradering som sier at ingen skal betale mer enn 3 prosent av inntekta for en barnehageplass. Foreslå å fjerne kontantstøtta. Fra SVs hjemmeside: «SV mener vi har råd til å sette skikkelig pris på barna. Ingen skal betale mer enn 1140 kr i måneden for en barnehageplass.... alle barn bør ha rett på barnehageplass, på sammen måten som de har rett på skoleplass. Aftenposten, Aften, 22. februar: SV vil ha 800 kr som maksimumspris på både barnehage og SFO. I tillegg vil partiet ha gratis barnehage for femåringer i Oslo. Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti la fram et dokument 8-forslag i Stortinget i februar Her går de inn for å innføre en maksimalpris på barnehageplass på 1500 kroner fra nyttår. Fremskrittspartiet Barnehager er ikke nevnt i partiets handlingsprogram for Uavklart om partiet vil gå inn for å øke kontantstøtten til neste år, ifølge Siv Jensen til Kommunal Rapport 27. september. Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti la fram et dokument 8-forslag i Stortinget i februar Her går de inn for å innføre en maksimalpris på barnehageplass på 1500 kroner fra nyttår. Regjeringen Bondeviks tiltredelseserklæring I regjeringen Bondeviks tiltredelseserklæring 23. oktober 2001heter det: «Regjeringen vil arbeide for full barnehagedekning. Både offentlige og private barnehageplasser skal bli billigere. Alle offentlige tilskudd til barnehagene vil bli samlet i ett direkte tilskudd til den enkelte barnehage. Regjeringen vil videreføre kontantstøtten og etter hvert øke beløpet.» Ny finansieringsordning i barnehagesektoren Se informasjon i Forbundsnytt nr. 1, 2002, side

12 4 Lønnspolitikk Utdanningsforbundets lønnspolitikk Utdanningsforbundet har vedtatt et generelt lønnspolitisk program. I tiden framover skal lønnspolitikken for førskolelærergruppene konkretiseres. Førskolelærermedlemmenes engasjement vil være med på å prege den lønnspolitikken som skal utvikles spesielt for våre grupper. De delene av Utdanningsforbundets lønnspolitiske program som særlig berører førskolelærerne er: Det er avgjerande at ein, på alle nivå i utdanningssektoren, har eit lønnsnivå som gjer det lettare å rekruttere og behalde godt kvalifiserte arbeidstakarar. Då må vi ha eit lønnsnivå som gir utteljing for utdanninga, kompetansen og ansvaret til arbeidstakarane. Det skal lønne seg for den enkelte å investere i eiga utdanning. Å heve lønnsnivået for medlemmene vil vere ei hovudoppgåve for den nye organisasjonen. I dag er lønnsnivået for mange medlemmer mykje lågare enn det utdanning, kompetanse og ansvar tilseier. Det er også tilfellet for mange andre kvinnedominerte yrkesgrupper. Eit viktig mål for Utdanningsforbundet er at det skal vere likelønn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper med same eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar. For å nå måla om likelønn vil det vere nødvendig ånytte ulike verkemiddel innanfor dei ulike tariffområda. Vi vil bruke alle tilgjengelege middel i ein balansegang mellom opinionsdanning, dialog, diplomati, politisk press og kamp. Videre heter det: Utdanningsforbundet vil arbeide for at offentlege tilskott til private verksemder berre blir gitt under føresetnad av at det er inngått tariffavtalar med organisasjonane til dei tilsette. For å sikre medlemmene gode lønnsvilkår og god lønnsutvikling meiner Utdanningsforbundet at hovuddelen av lønnsdanninga skal skje gjennom sentrale forhandlingar. Det vil difor vere svært viktig at dei sentrale tillegga har ein profil som tener alle medlemsgruppene. Lokale forhandlingar skal skje gjennom reelle forhandlingar og ved objektive kriterium som kan etterprøvast. Kriteria for lokale lønnstillegg skal ha legitimitet blant medlemmene. Organisasjonen vil aktivt bruke forhandlings- og drøftingsbestemmelsane for fastsetjing av lønn ved tilsetjing, endra ansvars- og arbeidsoppgåver eller andre forhold som blir omfatta av bestemmelsane «særleg grunnlag». Formuleringen «særleg grunnlag» er tatt fra statssektoren. I kommunal og privat sektor og i Oslos tariffområde kan vi bruke andre forhandlingsbestemmelser som inneholder noe av det samme som det som står i avsnittet over. De lønnspolitiske målene i Utdanningsforbundet er bl.a. som følger: Lønnsnivået til medlemmene skal hevast Lønn skal baserast på utdanning, kompetanse og ansvar Likelønn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrke Utdanning må gi betre utteljing i lønn Lønns- og forhandlingssystemet må sikre utdanningssektoren høgt kvalifisert pedagogisk arbeidskraft Forhandlingsretten, likeverdet mellom partane og streikeretten må sikrast Alle medlemmer må vere omfatta av kollektive tariffavtalar Lønnsdifferensiering i lokale/bedriftsvise forhandlingar skal baserast på ein lønnspolitikk med objektive kriterium som kan etterprøvast. Den lokale lønnspolitikken må ha legitimitet hos medlemmene. 11

13 I kommunesektoren må vi sikre forhandlingsretten og auke forhandlingsstyrken gjennom alliansar. Medlemmer i privat sektor må få kollektive tariffavtalar og betre pensjonsrettar. Tariffoppgjøret 2002 Kvinnedominerte utdanningsgrupper i kommunal sektor, særlig førskolelærergruppa, er svært lavt lønnet i forhold til privat sektor, men også innad i kommunesektoren. For Utdanningsforbundet er det svært viktig å få til en lønnsheving for førskolelæregruppa i tariffoppgjøret Det kreves derfor en likelønnspott/kompetansepott som utjevner ulikhetene mellom manns- og kvinnedominerte utdanningsgrupper i KS-området. Under kravutformingen før tariff 2002 har sentralstyret blant annet vedtatt for KS-området: en særlig heving av lønnsnivået til førskolelærere og andre medlemsgrupper som er altfor lavt lønnet en lønn basert på utdanning, kompetanse og ansvar likelønn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar Hovedmålsettingen i KS-området og Oslo kommune må være en høyere økonomisk ramme enn gjennomsnittet for alle grupper, og innenfor denne høyere rammen en relativt høyere lønnsvekst for førskolelærergruppa. Sentralstyret har gått inn for: en likelønnspott/kompetansepott som utjevner ulikhetene mellom manns- og kvinnedominerte utdanningsgrupper sentrale lønnsmessige tiltak rettet mot heving av lønnsrammer og minstelønn på stillingskoder i lønnstruktur 2 og 3. likt prosentvis generelt tillegg på hovedlønnstabellen på 5 % fra 1. mai 2002 avsetning til lokale forhandlinger med føringer som ivaretar våre medlemmer krav om aktivt bruk av stillingsvurderingssystemet Kravene vedtatt av sentralstyret er grunnlag for samordning i Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon. Videre konkretisering vil foregå i forhandlingsutvalgene. Overlevering krav Stat / KS 5. april. KS' prioriteringer av yrkesgrupper Oppsummeringene fra strategikonferansene viser at KS vil prioritere konkurranseutsatte grupper i omsorg- og barnehagesektoren. De nevner også høgskolegrupper spesielt. Tilbakemeldingene danner grunnlaget for det mandatet KS skal forhandle etter under årets lønnsoppgjør. NAVO og andre tariffområder Hovedmålsetting i NAVO er å få til en sentral tariffavtale som tar utgangspunkt i den statlige tariffavtalen for alle medlemmene i helseforetakene. Tarifforhandlingene skal heve lønnsnivået til våre medlemmer. 12

14 Hovedmålsettingene i de andre tariffområdene er den samme som i de store offentlige tariffområder det er naturlig å sammenligne med. Det betyr at når det gjelder kravsutforming i forhold til PBL-A, HSH, KA og SSAF vil dette skje med bakgrunn i de krav som er vedtatt for de store offentlige områdene tilpasset det enkelte områdes egenart. Førskolelærerne er profesjonelle pedagoger og profesjonelle arbeidstakere og skal ha lønn som det! 13

15 5 Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) Utdanningsforbundet er medlem av Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), som ble stiftet 10. desember Medlemsorganisasjonene i UHO er Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den nye hovedorganisasjonen har medlemmer. Lønnsforhandlingene i 2002 for medlemmer i KS-området, Oslo kommune og NAVO vil bli ført av forhandlingsdelegasjoner som er oppnevnt av styret i Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon. Forhandlingsdelegasjonene består av representanter fra de forskjellige forbundene som har medlemmer i forhandlingsområdet. UHO fastsetter kravene på de ulike tariffområdene på grunnlag av vedtatte krav i den enkelte medlemsorganisasjon. Etter den kommunale hovedavtalen har det enkelte forbund streikerett på forhandlingsresultatet. UHO skal være et redskap for medlemsorganisasjonene i arbeidet med å påvirke utformingen av framtidas arbeidsliv og samfunn. Den skal være med å prege den politiske dagsordenen og være en tydelig aktør i samfunnsdebatten. UHO skal representere medlemsorganisasjonene på arenaer der hovedorganisasjonene/hovedsammenslutningene opptrer. Hovedmålene for UHO Hovedmålene for UHO er: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og sikre deres sysselsetting og økonomiske og sosiale trygghet å styrke kunnskap og kompetanse på alle nivåer og sektorer i samfunnet for å ivareta den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier å videreutvikle samarbeid og allianser nasjonalt og internasjonalt å være den hovedorganisasjon som best ivaretar utdanningsgruppenes interesser ved å arbeide for verdsetting av kunnskap, kompetanse og ansvar. UHO vil at : utdanning, kompetanse og ansvar skal danne grunnlag for lønnsdannelsen den frie forhandlings- og streikerett styrkes alle tariffpolitiske virkemidler tas i bruk i arbeidet for å nå lønnspolitiske målsettinger lønnsnivået for høgskole- og universitetsutdannede i offentlig sektor samsvarer med nivået for tilsvarende gruppe i privat sektor kjønnsbaserte lønnsforskjeller fjernes slik at det etableres likelønn basert på utdanning, kompetanse og ansvar privatansatte sikres tariffavtale selvstendige yrkesutøveres inntekts- og arbeidsvilkår sikres 14

16 6 Likelønn Likelønn lik lønn for arbeid av lik verdi mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper har vært og er et prioritert lønnspolitisk mål for Utdanningsforbundet. Det har vært reist som et overordnet krav ved tariffoppgjørene. Likelønn har dessuten vært et sentralt mål for partene i arbeidslivet og myndighetene gjennom mange år. Til tross for dette er likelønnsutviklingen i kommunal sektor både stanset opp og til dels blitt reversert. Det har gitt seg utslag i en vedvarende kjønnsbasert lønnsdiskriminering. Kvinnedominerte yrkesgrupper, som for en stor del arbeider med mennesker, har lavere lønn enn mannsdominerte, som i stor grad arbeider med maskiner og teknikk. Dette til tross for at begge gruppene har sammenliknbare ansvars- og arbeidsoppgaver og like lang utdanning. I første halvdel av 1990-årene var det en generell tilnærming i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn innenfor alle tariffområder. Etter 1997 har imidlertid forskjellen økt innenfor kommunalt område. Flere undersøkelser har vist at det er en sterk tendens til at lønnsnivået er lavest der en finner den største andelen kvinner. Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) økte differansen i årslønn mellom kvinner og menn i kommunesektoren fra kr i 1998 til kr i Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig årslønn for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn. Prosenttallene gjelder heltidsansatte, inklusive faste og variable tillegg, men uten overtid Kilde: TBSK 2000 Utviklingen på 1990-tallet viser dessverre at det ikke har vært mulig å utjevne forskjellene mellom manns- og kvinnelønninger i kommunal sektor. Kvinnedominerte yrker med sammenlignbart ansvars- og arbeidsområde og sammenlignbare krav til utdanning har fremdeles gjennomgående lavere lønn enn mannsdominerte yrker. Arbeid med «ting og teknikk» lønnes fortsatt bedre enn arbeid med mennesker. Det er en klar sammenheng mellom den lave lønnen i de kvinnedominerte yrkene og de økende problemene med å rekruttere og beholde arbeidskraft i disse yrkene. De kvinnedominerte yrkene i kommunal sektor, som er så avgjørende viktige for velferden, lider gjennomgående av rekrutteringssvikt. Dessuten er det mange som blir kort tid i yrkene. Undersøkelser viser at økt lønn er et nøkkeltiltak for å rekruttere og beholde denne arbeidskraften. Stortinget vedtar offensiv lønnspolitikk! Under behandlingen av arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor 31. januar, vedtok Stortinget å be Regjeringen sikre rekruttering og stabilitet i offentlig sektor gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk. Karin Andersen, SV, fremmet forslaget, og det ble vedtatt med 78 mot 16 stemmer. Bare Fremskrittspartiets representanter stemte imot. Vedtaket lyder: Stortinget ber Regjeringen sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk. 15

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer