ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla"

Transkript

1 PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt mellm Klæbu, Malvik, Melhus g Trndheim kmmune Prsjekteier: Trndheim kmmune Prsjektansvarlig: Kmmunaldirektr Helge Garåsen Trndheim kmmune Frankring: Prsjektet frankres i plitisk ledelse gjennm vedtak i frmannskap eller kmmunestyre i alle kmmunene innen 15Juni 2010.

2 Beskrivelse: Bakgrunn Helsetjenesten er gradvis blitt mer kmpleks med et økende antall deltjenenester g mfrdelinger av ppgaver. Grenseppgangen mellm de ulike aktørene er i mange tilfeller uklar eller verlappende g ressursbruken blir derfr ikke ptimal. Telefnen er førstelinjen fr de fleste døgnvakttjenestene (legevakt, alarmsentraler, kntakttelefner, etc). Her finnes det et strt antall varianter; fra lkale til nasjnale tjenester sm drives både av det ffentlige, vaktselskaper g av frivilllige rganisasjner, men helst med hvert sitt telefnnummer g rganisasjn. Disse har mer ppstått av seg selv enn vært del av en samlet plan. Det medfører feilbruk g frsinkelser, g mange brukere finner ikke engang frem. Selv ilcke helsepersnell kjenner tilbudene g hvrdan finne dem. Et kjennetegn er gså at behvene fte er lavfrekvente, g det blir frhldsvis dyre tjenester hvr det gså er vanskelig å ppretthlde gd kvalitet lkalt Alternativet blir da å ringe legevakta sm igjen fte medfører akutte innleggelser i sykehuset. I flere land har man satt disse tjenestene inn i et samlet system fr å frenkle g ptimalisere bruken. Det er rganisert et samarbeid med tydelig arbeidsfredeling g med et felles telefnnummer g kvalifisert betjening i frnt. Dette har igjen åpnet fr en effektivisering g kvalitetshevning ved bruk av felles IKT-systemer g elektrnisk beslutningstøtte. Det kan først g fremst vises til Skttland hvr man har etablert en nasjnal 24-timers felles telefnvakttjeneste fr helse- g ssialtjenester med str suksess. Et samrdnet elektrnisk lgistikk- g kvalitetssystem g en kjemejurnalløsning (se under) med differensiert sikker tilgangskntrll har inngått sm grunnpilarer. Dette skjedde samtidig sm de rganiserte landet inn i større interkmmunale legevaktrdninger. Mer m NHS 24 er tilgjengelig på følgende nettsted: Samrdning g interkmmunalt samarbeid m døgnvakttjenester Kmmunene Trndheim, Malvik, Melhus g Klæbu har et legevaktssamarbeid (heretter kalt samarbeidskmmunene). Alle de fire samarbeidskmmunene har hjemmesykepleievakt g trygghetsalarm, men henvendelser gjøres til hver tjeneste fr seg. jabell Irviser versikt ver - LROmSC, -- -f Frmatert: Skrift: Times Ne 1 12 pt - [Slettet: Tabell i

3 lkale telefntjenester utenm arbeidstid. Den interkmmunale legevakta fr Klæbu, Malvik, Melhus g Trndheim har årlig ca telefner, ca sykepleierknsultasjner g ca legeknsultasjner. Legevakta vil fra september 2010 starte med Wmmed jurnal på PDA sm ambulerende legevakt vil benytte. Tabell i Lkale telefntjeneste fr uplanlagte behv fr helse g ssialtjenester Frsterket Alarm uttrykking- sentral fr team(dag- Kntakt- barn g kveld, natt Trygghets- telefn fr Barnevern- unge Tannlege- Kmmune Innbyggere patrulje alarm eldre vakt (nasjnal) vakt Klæbu 5801 x x x x Malvik X(n) x x x x Melhus x x x Trndheim X(d,k,n) x x x x (påsikt sm evt en videreføring etter prsjektet kan gså vurderes akuttpiass fr bservasjn i sykehjem g teknisk vakt fr tekniske hjelpemidler) Trygghetspatruljen i Trndheim kmmune ble etablert sm nattpatrulje i 2001 g ble i 2004 til Trygghetspatruljen med ansvar fr å rykke ut på dag, kveld g natt til brukere sm har utløst alarmering på sin trygghetsalarm. Per dags dat har Trndheim kmmune avtale med det private firmaet Hjelp 24 m å betjene all alarmering fra trygghetsalarmbrukere i Trndheim kmmune. I løpet av høsten 2010 tar Trndheim kmmune ver ansvaret fr alarm-mttaket fra Hjelp 24. Det er i dag ca 3100 brukere av hjemmetjenesten i Trndheim, Trygghetspatruljen betjener 3845 trygghetsalarmer, men har ingen medisinsk infrmasjn m de ca 700 sm ikke mttar hjemmetjenester, g sm bare har alarm. Det er gså et strt teknisk arbeid i det å håndtere en trygghetsalarm, g det er str turnver; i mars måned 2010 ble ca 100 nye mntert, 73 avsluttet g det ble fretatt 13 flyttinger. Vi er ikke kjent med at det er blitt gjrt større systematiske frsøk på samrdning av telefntjenester fr uplanlagte behv fr helsetjenester utenm arbeidstid. Samrdninger sm er blitt frsøkt har hatt sitt utspring i lkale g mer tilfeldige behv. Eventuelle samarbeid har gså fte mfattet samarbeid mellm ulike kmmuner fr ulike tjenester.

4 Under slike frhld er det heller ikke blitt skapt ne gdt grunnlag fr å utvikle elektrniske løsninger til å støtte tjenestene. Tjenestene har da heller ikke ifitt et mfang sm har stimulert til faglig utvikling g kvalitetssikring. Utvikling av callsenter/kntaktsenter Legevaktsentralene i Nrge er blitt bygd pp sm et ledd i den akuttmedisinske kjeden. Opplæring g drift har hatt hvedfkus på akutte øyeblikkelig hjelp situasjner. Den akuttmedisinske kjeden har fùngert effektivt g har hatt suksess. Samhandling mellm primær- g spesialisthelsetjenesten er derfr i str grad blitt bygd pp mkring denne kjeden. Denne suksessen har ført til at kjeden gså blir brukt til eldre g krnisk syke. Fr leger på legevakt, har innleggelse i sykehus vært mtrent eneste alternativ, selv m ikke sykdmmen, men mer pleiebehvet har vært årsak til at pasienten ikke kunne bli hjemme. Det har manglet en telefnvakttjeneste med et bredere mandat sm bedre kunne ha ivaretatt uplanlagte behv fr mer hjelp eller behandling på en videre basis. Dvs, en tjeneste sm kunne gitt råd g krdinert alternativer til sykehusinnleggelse g hatt tilgang til kmpetanse m tiltak ved frverring av krnisk sykdm eller nedsatt fùnksjnsnivå. I internasjnal litteratur er betegnelsen Call centre eller 24 hurs service blitt brukt m samrdning av fhrstelinje døgntjenester fr uplanlagte helsebehv. I internasjnale rdninger har kntaktsentralen gså kunnet frmidle kntakt mellm sykepleiere på vakt g sykepleiere/fysiterapeuter m.fl med lang erfaring i avdelinger sm behandler de mest krevende pasientgruppene med krnisk sykdm (KOLS, hjertesvikt, siag.fl.). Dette er kmpetanse sm per i dag nesten ikke er tilgjengelig annet enn når pasienten er inneliggende i eller skrives ut fra sykehus. Dette har frebygget innleggelser. Det viii nrsk sammenheng være mest naturlig å bygge på dagens rdning med LV-sentraler fr å utvikle utvidede kntaktsentralfùnksjner. De er bemannet med sykepleiere slik kntaktsentralene er i utlandet. En samrdning av telefnvakttjenestene kan bli et viktig bidrag til å møte intensjnene med samhandlingsrefrmen. NHI er utgiver av Nrsk Elektrnisk Legehåndbk (NEL), sm er det mest brukte medisinske ppslagsverket i allmennlegetjenesten i Nrge. De har sagt seg villig til å delta i prsjektet g NHIs bidrag vil hvedsakelig være medisinsk-faglig ved deltagelse i utarbeidingen av triage-systemer ; det vil si de faglige algritmene g rådene sm skal benyttes i samtale med

5 pasientene. NHI kan gså bidra med publisering av kunnskap g materiell både til helsepersnell g til publikum. Utvikling av kjernejurnal Helsedirektratet har utarbeidet en beskrivelse g et direktiv fr et frprsjekt fr en kjernejurnal løsning. En kjernejurnal innhlder en krt versikt ver livsviktig infrmasjn (allergier, legemidler i bruk), samt hvr evt. mer infrmasjn fmnes, g sm helsepersnell kan få tilgang til med pasientens samtykke. Frprsjektet anbefaler en lkal/reginal piltering fr å fmne frem til en ptimal løsning før den blir eskalert til en reginal eller nasjnal løsning Det skal dannes arbeidsgrupper hvr 1. det vil være behv fr en kmmunegruppe. Trndheim kmmune har vært med i en tidligere fase g har pparbeidet kunnskaper rundt anvendelse av kjernejurnal. Det vil være naturlig g en styrke fr frprsjekt g piltering at denne kmpetansen blir utnyttet. En evaluering av rdningen i Skttland frteller at kjernejurnalløsningen der har hatt str betydning fr gjennmfiaringen av en vellykket 24-timers tjeneste g vice versa. Samarbeidskmmunene ser derfr mulighetene til å gi viktige bidrag til Helsedirektratets frprsjekt med utgangspunkt i erfaringene fra samarbeidet m en 24-timerstjeneste, g sm deretter kan videreføres i en pilt, evt. i de samme kmmunene. Samarbeidskmmunene kan fungere sm sparringspartner fr Helsedirektratet under utarbeidingen av løsningsknseptet kj ernejurnal. Samarbeidskmmunene vil ha en prsjektrganisasjn med representasjn av mange av de samme tjenestene sm vil ha behv fr g bli brukere av en fremtidig kjernejurnal. Prsjektet har et gdt utgangspunkt fr å utfrme bruksscenarier g beskrive nødvendig funksjnalitet g integrasjn mt de ppgavene sm helsepersnell i de ulike tjenestene har. Knkret vil samarbeidskmmunene kunne se på hvilke pplysninger pleie- g msrgstjenesten har i sine systemer sm bør inngå i kjernejumalen (relevante tjenester sm pasienten mttar, kntaktpunkt i hjemmesykepleie, med mer.). Videre gi en kvalifisert vurdering av hvr de aktuelle pplysningene 1 Helsedirektratet. Utredning av videre arbeid med en nasjnal kjernejumal. Osl: Helsedirektratet, Avdeling fr IKT-strategi; Availablefrm: irektratet. n/v/multimedia/archive/00274/n asjnal kj ernei ur a. PD F.

6 kan hentes fra, m en kan frvente at kvaliteten blir tilfredsstillende, hvilken dekningsgrad en kan fr vente i frhld til beflkningen sm helhet g m en kan anta at kmmuner sm kan avgi pplysninger til kjemejumalen, vil kunne gjøre dette fr alle tjenestemttakere. Samarbeidskmmunene vil gså kunne gjøre en vurdering av m kmmunene bør pålegges å avgi pplysninger til kjemejumalen, eller m kmmunene kun skal gis mulighet til å melde seg på en kjernejumalrdning g at plikten til å avgi pplysninger kun gjøres gjeldende fr de kmmuner sm frivillig har meldt seg på, g hvilke frdeler g ulemper det kan gi fr implementering av en kjemejumal. Samarbeidskmmunene vil gså kunne verskue både hvrdan en pilt eventuelt kan gjennmføres g hva det vil være behv fr å piltere. Dette kan bli gjrt gjennm wrkshps i samarbeid med direktratet. Hvedfrmål Samarbeidskmmunenes hvedfrmål er å kunne gi beflkningen større trygghet fr at de enkelt finner frem til g får de tjenestene sm de trenger ved uplanlagte behv fr helse- g spesialtjenester. Et samarbeid mellm kmmunene skal gjøre tjenestene mer effektive g øke kvaliteten gjennm å: I. Utvikle en interkmmunal 24 timers infrmasjns- g vakttjeneste fr tjenester sm yter døgntjenester fr uplanlagte behv fr helse- g velfredstjenester, sm kan: a. Gi direkte råd til pasienten. b. Viderefrmidle behv til rette instans, inklusive spesialisthelsetjenester g nasjnale kntakttjenester. 2. Bidra til utviklingen av en kjernejurnalløsning sm er tilpasset behvene lkalt g integrert med kmmunale tjenester g sm med pasientens samtykke kan gi et bedre beslutningsstøttegrunnlag fr helsepersnell fr trygt å kunne hjelpe pasienter med uplanlagte behv fr helsetjenester. a. Opplyse m viktig pågående legemiddelbehandling g spesielle hensyn sm bør tas.

7 b. Gi viktig kntaktmfrmasjn pårørende, fastlege, hjemmetjenester g sykehuspphld. Våre hypteser er at flk ved kvalifisert rådgivning skal kunne greie seg bedre selv, evt. enklere få tilgang til de rette tjenestene på rette nivå. Kvaliteten g sikkerheten vil bli bedre med tilgang på ppdatert infrmasjn. Bruken av tjenestene vil bli mindre verlappende g mer effektivt utnyttet. Samarbeidet vil gjøre dem mindre sårbare fr persnalmangel g redusere vaktbelastningen på persnell, g slik gjøre rekrutteringen enklere. Det vil ligge til rette fr større utnyttelse av mderne infrmasjns- g kmmunikasjnsteknlgi. På sikt ser vi fr ss en enda bedre utnyttelse av ressursene gjennm tilslutning g samarbeid med flere kmmuner. Gjennmføring Viktige prinsipper fr gjennmfi3ringen vil være i størst mulig grad å bygge på g utvikle eksisterende tjenester g systemer, samtidig sm de skal kunne bli eskalert til tjenester sm gså vil inkludere andre kmmuner, evt bli en del av reginale g nasjnale tjenester. Det nasjnale perspektivet vil vi ivareta gjennm et tett samarbeid med Nrsk helsenett SF g en gjennmgang av andre relevante prsjekter. Dette ligger det gdt til rette fr i Trndheim. Vi er kjent med flere nasjnale infrmasjnstjenester sm er under utvikling. Prsjektet løftes gså inn i Trndheimsreginens arbeid med fkus på eskalering g videreføring i andre kmmuner. Se: http ://www. trndheimsreginen.n/ Utvikling g krdinering av tjenester er et langsmt g krevende prsessarbeid både internt g mellm kmmuner, hvr et gdt grunnlagsarbeid g gd frankring er avgjørende fr suksess. Vi vil derfr legge pp til en evlusjnær strategi, der vi ikke ser fr ss en leveranse av en füllt utviklet 24-timers tjeneste med alle tilbud, men hvr vi starter med det basale g det sm tidligst kan gi gevinster, samtidig sm det er planlagt fr kntinuerlig påbygning. Det betyr at utviklingen av de første tjenestene skal planlegges slik at de får str verføringsverdi i frhld til de neste, slik at hver ny tjeneste vil kreve stadig mindre å gjennmføre et samarbeid m. Det gir prsjektet verføringsverdi g lkal videreføringsverdi uavhengig av prsjekts lengde g størrelse. Det skal være fleksibilitet sm åpner fr at de ulike samarbeidskmmunene kan slutte seg til de ulike tjenestene når de er mden fr det. I det ligger det gså at vi vil frsøke å utnytte

8 de frtrinn g den kmpetansen sm finnes eller melder seg i de enkelte samarbeidskmmunene. Vi ønsker likevel at alle samarbeidskmmunene innenfr prsjektperiden skal sitte igjen med ne sm de kan ha nytte av eller bygge på videre g sm ikke stpper pp når prsjektmidlene er ver. Fr å sikre verføringsverdien vil vi samarbeide med NTNU g HEST m høsting av erfaringer g systematisk evaluering gjennm freslå masterppgaver sm kan knyttes til prsjektet. NTNU/ISM vil stille med veiledere fr masterppgavene. Det etablerte samarbeidet i Helseklyngen i Trndheim gir en gd startpsisjn fr å videreutvikle 2 samhandlingsfiatene g vil bli benyttet der det er naturlig i denne sammenhengen. Samarbeid g planlegging starter samtidig i alle kmmunene, men vi ser fr ss tre faser i frhld til tre hvedmilepæler. Trndheim kmmune er vertskmmune fr legevaktsamarbeidet. Trndheim har allerede vedtatt å starte g budsjettert en samrdning gså av andre vakttjenester, først internt. 1. Første fase vil derfr bestå i en virksmhetsvertakelse av Hjelp 24 (trygghetsalarmtjenesten) g sammenslåing med Trygghetspatruljen i Trndheim. Det er planlagt å starte pp sm ny enhet 1. september Den kmmunale legevakten flyttet inn i nye g større lkaler 4. mai 2010, g den füngerer sm legevakt fr Klæbu, Melhus g Malvik mellm kl.l5.30 g samt lørdager, søndager g alle helligdager, men fr Trndheim 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Dette er gså en felles døgnåpen legevaktstelefner sm på dagtid på hverdager ruter henvendelsen til det lkale legekntr g fastlegen. Samarbeidskmmunene starter i denne fasen gså lkale prsesser med avklaring på deres fremtidige trygghetsalarm- g utrykningsløsninger. 2. Andre fase vil bestå av en sannsynlig sammenslåing av flinksjnene til LV-sentralen g Trygghetspatruljen i Trndheim kmmunen. Denne prsessen skal gå sammen de ansatte g deres tillitsvalgte. Denne fasen mfatter gså utvikling g implementering av triagesystemer (standardiserte spørsmål til innringere fr å kanalisere dem effektivt 2 Høgsklen i Sør-Trøndelag (HiST), Trndheim kmmune, St. Olavs Hspital, Nrges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF, Studentsamskipnaden i Trndheim (SiT), Sør-Trøndelag iylkeskmmune, Næringsfreningen i Trndheim (NiT) g Næringslivets hvedrganisasjn i Trøndelag (NHO)

9 g kvalitetssikret til riktig tjeneste) fr legevakt g hastetilbud i hjemmetjenester g kmmunale institusjner 3. Tredje fase vil bestå av planlegging, tilrettelegging g integrering av andre kmmunale vakttjenester i 24-timertjenesten. Inkludering vil avhenge av fremdrifl i hver kmmune, annet standardiserings- g prsjektarbeid g nasjnal priritering. Det vil kntinuerlig bli undersøkt hvilke andre supplerende fmansiering sm finnes. Organisering Deltagere: Trndheim kmmune er søker g ansvarlig fr prsjektet. Kmmunens erfaringer med nasjnale g internasjnale EU-prsjekter sm fyrtåm/kjernejurnal, Samhandlingskjeden krnisk syke/nexes, samt sin rlle sm vertskmmune på flere interkmmunale samarbeidsprsjekter støtter pp under dette valget. Samarbeidskmmunene har allerede etablert en prsjektgruppe fr utredning av interkmmunalt samarbeid i Klæbu, Malvik, Melhus g Trndheim, m kriseteam, krisesenter g vergrepsmttak g de vil være naturlige samarbeidspartner videre. Det er videre vært dialg med prsjektleder fr nasjnal kjernejurnal med tanke på et videre samarbeid med vår kmmunegruppe Styringsgruppe Det etablerte administrative utvalget fr legevaktssamarbeidet mellm samarbeidskmmunene vil utgjøre referansegruppe fr prsjektet g delta i avgjørelser av prinsipiellfaglig art. Gruppen er sammensatt av kmmuneverlege Leif Vnen Trndheim kmmune, enhetsleder fr legevakta Hans Fredrik Selvaag, kmmunalsjef Tne østvang Malvik kmmune, kmmunalsjefjhnny Nilssen Klæbu kmmune g virksmhetsieder fr ppfølgingstjenester Inger Marie Aarstad Melhus kmmune. Fylkesmann g Helsedirektrat inviteres inn med hver sin representant sm bservatører. Referansegruppens hvedppgaver blir å bistå til at: At prsjektets leveranse blir i samsvar med bestillingen. Det sikres nødvendige ressurser fr gjennmføring av prsjektet.

10 Beslutningsstøtte ved passering av milepæler. Avkiare strategiske spørsmålsstillinger g grensesnitt med andre prsjekter g aktiviteter. Ledelsestøtte fr prsj ektied er. Behandle endringer i ppdragsbeskrivelsen (vesentlige avvik). Gdkjenne evaluering Prsjektieder Prsjektleder ansettes av Trndheim kmmune i 100 % stilling. Sammen med prsjektgruppen skal prsjektieder utarbeide den endelige g detaljerte prsjekt- g aktivitetsplanen basert på prsj ektprtkl len, inklusive milepæler, møteplaner g bemanning/time versikt. Prsjektleders viktigste ppgaver i gjennmføringen blir: Sikre at verrdnet g detaljert prsjektplan gjennmføres slik at leveransene kmmer til riktig tid med riktig ressursbruk. Håndtere g rapprtere avvik.. Sekretær fr erfarnsegruppen. Rapprtere til prsjekteier. Prsjektleder vil i hver av kmmunene ha prsjektkrdinatrer 20 % sm skal bistå prsjektleder med iverksetting av de lkale prsessene g å frberede saker i prsjektet sm skal pp i plitiske rganer g drive lkalt infrmasjnsarbeid. Prsjektkrdinatrene inngår gså i prsjektgruppen. Prsjektgruppe Prsjektleder fr prsjektet, én lkal krdinatr fra hver kmmune, representanter fra NI-IN g NHI vil utgjøre prsjektgruppen. Prsjektgruppen skal søkes sammensatt slik at prsjekts faglige innhld, persnalmessige knsekvenser g brukerperspektivet blir ivaretatt. Prsjektgruppemedlemmene skal utføre tildelte ppgaver i prsjektet. Prsjektmedlernmene skal, m nødvendig, hente inn kmpetanse fra egen rganisasjn. Medlemmene i prsjektgruppen skal sammen med prsjektleder bidra til at prsjektet leverer iht. prsjektppdrag g aktivitetsplan. Medlemmene skal sikre at: At alle relevante fakta blir innhentet. At faglige utredninger g vurderinger blir utført. At aktiviteter blir gjennmført iht. aktivitetsplan. At avtalte rapprter blir utarbeidet g gitt til prsjekteier

11 At eventuelle veivalg underveis blir belyst g fremsatt fr referansegruppen g prsjekteier i en slik frm at beslutning kan tas. At avvik blir meldt til prsjekteier. At prblemer g ufrutsette kmplikasjner blir tatt pp g håndtert. At avtalt leveranse blir verlevert referansegruppen g prsjekteier. Hvis det er behv fr å pprette arbeidsgrupper/delprsjektgrupper fr å løse knkrete arbeidsppgaver innen prsjektet, skal disse ledes av medlemmer i prsjektgruppen, frtrinnsvis prsjektieder. Dette skal sikre nødvendig planlegging, styring g rapprtering fra arbeidsgruppene/delprsjektgruppene. Det er sannsynlig at det bør pprettes egne arbeidsgrupper fr kjernejurnal samarbeidet med Helsedirektratet, en gruppe fr triage-arbeidet g en gruppe fr gjennmføring av evalueringen. I alle tre gruppene vil det frtrinnsvis være behv fr helsepersnell. I den siste gså persner med akademisk bakgrunn innhentet fra NTNU. Det vil bli drøftet med Helsedirektratet g Fylkesmannen m i hvilken grad de ønsker delta i prsjekt- g arbeidsgruppene. Struktur: Prsjekteier Trndheim kmmune Prsjekta nsvarlig Referansegruppe Leder Helge Garàsen Prsjektgruppe Prsiektleder Lkale prsjektgrupper i hver kmmune Krdinatrer Arbeidsgruppe Triagesystem /besl utningsstøtte Arbeidsgruppe Kjernejurnal

12 Prsjektets bidrag til samhandlingsrefr,nen Basert på empiri fra rdninger i andre land mener vi at prsjektet vil kunne imøtekmme flere av samhandlingsrefrmens intensjner: Refrmen ønsker mer samarbeid mellm kmmuner Prsjektet legger pp til et interkmmunalt samarbeid m flere tjenester på mrådet uplanlagte behv fr helsetjenester Prsjektet planlegger løsninger sm skal kunne eskaleres til å mfatte både flere kmmuner g flere tjenester på samme plattfrm Større bruk av IKT er en av samhandlingsrefrmens bærebjelker. Prsjektet vil bidra til en samrdning sm legger til rette fr bruk av IKT g innvasjn på tjenestemråder der det nesten ikke fmnes ne tilbud per i dag. Prsjektet vil bidra til en perasjnalisering g mer effektiv implementering av en kjernejurnal Et hvedmål i refrmen er bedre krdinerte tjenester Prsjektet legger pp til en samrdning av tjenester sm i dag jbber nesten helt uavhengig av hverandre Prsjektet vil bidra til at tjenester fr uplanlagte behv skal bli mer relevante i frhld til behvet g levert på riktig nivå Prsjektet legger et bedre grunnlag fr frløpstenkning Prsjektet muliggjør samhandling g krdinering mellm helsepersnell i primærhelsetjenesten g spesialisthelsetjenesten sm nesten er fraværende per i dag Samhandlingsrefrmen ønsker en tydeligere pasientrlle Prsjektet legger vekt på å bygge pp kmpetanse g beslutningstøtte sm kunne tilby rådgivning g veiledning sm setter pasienter bedre i stand til å greie seg selv

13 - 20 Prsjektet vil bidra til å skape større trygghet g frebygge belastende innleggelser fr krnisk syke g eldre. Budsjett Utgifter Utgiftsmråder Kr. Prsjektiedelse Krdinatr (40% Trndheim, 20% i Klæbu, Malvik, Melhus) 50% egenfinansiering = Administrative utgifter (kntr, pc,tlf, frbruk, 15 % av årslønn) Egeninnsats Lkale arbeidsinnsats i hver kmmune fr tilrettelegging g utvikling lkalt Egen innsats: Trndheim kmmune kr tilsv 75% st De andre kr hver tilsvarende 20% st. Utvikling av beslutnhigsstøtte/triageskjema ulike tema/symptmer/tilstander x 15 timer x timepris 500,- = møter a 2 timer = Sum Møter! reiser /frikjøp av flk = Frberedelse til nasjnal kjernejurnal Utfrming av innhld gjennm kmmunegruppesamarbeid med H-dir (utgifter til en arbeidsgruppe ledet av prsjektleder med representanter fra legevaktsentral, legevakt g hjemmesykepleie sm skal utarbeide brukssenarier, freslå implementeringsstrategi g planlegge en pilt.)frikjøp av flk, reiser, pphld Eksterne tjenester i fht tekniske tilpasninger Det er et ganske mfattende arbeid på teknlgisiden med hensyn

14 til utvikling av en arkitektur, planlegging av integrasjn mt eksisterende systemer g valg av standarder, beskrivelse av brukscenarier sv sm mfatter både sentralbrdet g beslutningsstøtte. 1)50% prsjektleder kr ) admin utgifter kr Evaluermg NTNU vil bistå med veiledning til masterppgaver3 timer (egenfinansiering) pr uke = timer belastes prsjektet pr uke= dvs 5 timer pr uke i 15 uker? 75 timer a 900= ca Kr til sammen Finansiering Finansieringsfrdeling Kr. Søkes Helsedirektratet gjennm samhandlingsmidler Egeninnsats i frm av arbeidsinnsats i kmmunene frdelt etter avtale Tilsammen

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Sist ppdatert 1. september 2017 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe g innføre ny, elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i hele Midt-Nrge

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Dette er Helseplattformen

Dette er Helseplattformen Dette er Helseplattfrmen 3 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm har ansvaret fr anskaffelse, innføring g gevinstrealisering av ny elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i Midt-Nrge.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME Tjøme kmmune Tjøme Næringsfrening STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2011 TJØME Side 1 av 7 sider Innhld Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Innhld, Status g utfrdringer SNP tiltak 1: Energi, klima g miljø

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer