NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80"

Transkript

1 Dato: 1. juni 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Behandlingsprosedyre: Oversendt Forventet dato for for behandling behandling Instans Dato for behandling Dokumentstatus: 01 TMO/ COWI JE BJ Rev. status Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. Kontrollert Sign. Godkjent Sign. Tittel: SKISSEPROSJEKT KONSEPTFASE Dokumentnummer: Rev. Side Prosjekt M Hovedfunksjon 00 Disiplin R Prosess Dokumenttype RA Løpenr av 80

2 FORORD Prosjekteringsgruppene, Team Molde og COWI AS, leverer skisseprosjekt for Nye Molde sjukehus i henhold til oppdragsgivers fremdriftsfrister og styringsmål for areal. et er utarbeidet i et flerfaglig samspill mellom prosjekteringsgruppene og gjennom samhandling med representanter fra Helse Nordmøre og Romsdal HF og prosjektorganisasjonen for Nye Molde sjukehus Oppdragsansvarlig TEAMMOLDE Oppdragsansvarlig COWI AS TEAMMOLDE COWI AS Side 2 av 80

3 INNHOLD SIDE 1 NYE MOLDE SJUKEHUS OPPDRAGET AKTØRENE STATUS VED OPPSTART Oppgaven Grunnlagsdokumenter Hovedfunksjonsprogram Sykehuskonsept Reguleringsplan Myndighetskontakt Teknisk program ANSATTE- OG BRUKERMEDVIRKNING BESKRIVELSE HELHET Overordnede mål Pasientfokus og produksjonsbedrift Fleksibilitet og tilgjengelighet Hoveddisposisjon bygningsanlegg og landskapskonsept Miljø FUNKSJONSORGANISERING Overordnede prinsipper / logistikk Vestibyle, undervisning, hotell Poliklinikker og dagbehandling Laboratoriemedisin Det lille akuttsykehuset Billeddiagnostikk Operasjon, overvåking, anestesi, intensiv, sterilsentralen Sengeområder med tilhørende støtterom Kontorer / administrasjon Ikke-medisinske støttefunksjoner; varemottak, avfallshåndtering, kjøkken, kantine, renhold, verksteder med mer DESIGN ARKITEKTONISK UTTRYKK Målsetting Volum, snitt og uttrykk Materialitet og fargeholdning Landskap BYGNINGSSTRUKTUR Overordnede prinsipper Grunnforhold Byggegrop Fundamentering Bæresystem Bygningsfysikk og akustikk Brann TEKNISKE INSTALLASJONER Overordnede prinsipper Tekniske rom og hovedføringer Energibruk VVS-tekniske anlegg Elkrafttekniske anlegg Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs tekniske anlegg AREALREGNSKAP 75 4 KOSTNADSBEREGNING 76 5 VIDERE ARBEID 79 6 TEGNINGER 79 7 VEDLEGG (EGEN PERM) 80 TEAMMOLDE COWI AS Side 3 av 80

4 1 NYE MOLDE SJUKEHUS 1.1 Oppdraget 1. januar 2007 startet Prosjekt Nye Molde sjukehus opp arbeidet som skal føre frem til et nytt sykehus på Eikrem utenfor Molde sentrum. Prosjektet omfatter bygging av nye sykehusbygninger, veier, parkeringsanlegg og utomhusanlegg på området. Første fase av planleggingsarbeidet, idèfasen, er ferdig og prosjektbeskrivelsen for det nye sykehuset ble godkjent av styrene for Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge i mai Prosjektet ble deretter ført over i konseptfasen der skisseprosjektet som avsluttes i juni 2008 er en viktig del. Konseptfasen avsluttes med utarbeidelse av en konseptrapport som skal behandles i styrene for Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge. et ble startet opp 2. januar Forut for skisseprosjektet, ble det høsten 2007 gjennomført et mulighetsstudie for å belyse alternative sykehuskonsept på den aktuelle tomta. et omfatter alle funksjoner i henhold til Helse Nordmøre og Romsdal HF`s (HNR) hovedfunksjonsprogram (HFP) av I Nye Molde sjukehus (NMS) skal det somatiske og psykiatriske tilbudet være samlet i ett anlegg, og gjennom vesentlig tettere samhandling med kommunehelsetjenesten og effektive driftsløsninger, skal konseptet svare på utfordringene knyttet til et endret sykdomsbilde med flere syke eldre, nye nasjonale satsningsområder på lokalsykehusnivå og forventninger fra befolkning, ansatte og eier. Arbeidet med forprosjektet starter i september 2008, og er planlagt ferdigstilt innen 1. mars Aktørene Arbeidsfellesskapet Team Molde (TMO) undertegnet den 16. oktober 2007 kontrakt med HNR for arkitektoppgavene vedrørende oppdraget om skisse- og forprosjekt for Nye Molde sjukehus. Arbeidsfellesskapet består av følgende partnerfirmaer: Arkitema KS, Arstad Arkitekter AS og Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS. Partnerfirmaene i fellesskapet er solidarisk ansvarlig for det arbeidet som utføres overfor HNR. Den 14. februar 2008 ble det inngått rådgivningskontrakt mellom HNR og COWI AS, med underrådgivere, for ingeniørfagene inkludert spesialisttjenester for prosjektet. Innsatsen til arkitektteamet og ingeniørrådgiveren samordnes av en prosjekteringsledelse som TMO har vært ansvarlig for i skisseprosjektet. TEAMMOLDE COWI AS Side 4 av 80

5 1.3 Status ved oppstart Oppgaven Byggingen av nytt sykehus i Molde er av stor betydning for hele Nordmøre og Romsdal og sykehuset skal sammen med Kristiansund sykehus dekke spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen. Prosjektorganisasjonen for nye Molde sjukehus og HNR har formulert ambisiøse overordnete målsettinger om å utvikle et fleksibelt og effektivt lokalsykehus, som ved en ny sykehusmodell sikrer godt samvirke med primærhelsetjenesten og sammenhengende behandlingskjeder for pasienten. Oppdragsgivers målsetting er operasjonalisert i form av en virksomhetsidè som består av følgende 6 hovedsøyler og delmål: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus (NMS) og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvilje Samling av psykisk helsevern og somatikk NMS skal ha et lite akuttsykehus i hovedsykehuset. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt her slik at unødvendige innleggelser unngås. Hovedsykehuset skjermes og kan fokusere på elektiv drift og avklarte innleggelser på kvelds- og nattestid. Sykehuset planlegges med en-sengsrom. Illustrasjon: Molde og Nye Molde sjukehus Det er i henhold til Overordnet teknisk program (OTP) og den nye tekniske forskriften for bygninger av 2007, satt høye krav til energieffektivitet, og sykehuset skal planlegges med et maksimalt energiforbruk på 240 Kwh/m2/år. TEAMMOLDE COWI AS Side 5 av 80

6 1.3.2 Grunnlagsdokumenter Som underlag for prosjekteringsarbeidet i skisseprosjektfasen forelå en serie grunnlagsdokumenter utviklet av HNR. For prosjekteringsarbeidene i denne fasen har følgende grunnlagsdokumenter vært særskilt viktige: Nye Molde sjukehus, Prosjektbeskrivelse av , her beskrives bla virksomhetsideens konsekvenser og hver av de 6 søylene denne er bygget opp av, forklares og utdypes. Nye Molde sjukehus, en oppsummering av funksjoner og relasjoner juni 2007, dette notatet gir en beskrivelse av vesentlige pasientstrømmer og deres ønskede forløp, samt en oversikt over viktige prinsipper som skal legges til grunn når forslag til løsninger evalueres i prosjekteringsprosessen. Faglige fremtidsvyer for Nye Molde sjukehus, arbeidsdokument juni 2007, hvor de ulike fagansvarlige i sykehuset er bedt om å beskrive sine faglige fremtidsvurderinger innenfor sitt felt. Overordnet teknisk program (OTP) av , herunder også ENØK- og inneklimakapitlene fastlegger funksjons-, ytelses- og systemkrav til tekniske installasjoner, bygningsmessige løsninger og miljøforhold. OTP har vært under videreutvikling i skisseprosjektfasen og en ny og detaljert versjon vil foreligge før oppstart av forprosjektet. Hovedfunksjonsprogram (HFP), , beskriver modellen for utforming av Nye Molde sjukehus. HFP inneholder kapasitetsvurderinger for de enkelte funksjoner som det nye sykehuset skal ha og gir også føringer på hvordan funksjonene skal lokaliseres i forhold til hverandre. Hovedprogram utstyr av , hvor målsettinger og programforutsetninger, strategi for utstyrskalkyle og prinsipper for valg av utstyr og gjenbruk, er beskrevet. HMS-plan for prosjekteringsfasen og Miljøoppfølgingsprogram forelå som mal fra Helsebygg Midt-Norge (HBMN). Disse er benyttet i fasen og vil bli utviklet og tilpasset prosjektet ytterligere, som en komplett miljøoppfølgingsplan, i løpet av forprosjektfasen. I tillegg lå det ved kontrakten for prosjekteringsarbeidet en detaljert ansvars- og ytelsesmatrise som fastlegger prosjekteringsgruppenes ansvar for en rekke øvrige bygnings-, teknisk- og prosessrelaterte forhold Hovedfunksjonsprogram et for Nye Molde sjukehus er basert på hovedfunksjonsprogram datert Hovedfunksjonsprogrammet angir et totalareal på m2. I prosessen med utarbeidelse av skisseprosjektet er hovedfunksjonsprogrammets programareal blitt gjennomgått på nytt. Gjennomgangen har ført til redusert areal. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal har i møte godkjent reduksjonene i programarealet. Revidert programareal er m2. Hovedfunksjonsprogrammet beskriver en virksomhetsidé hvor driften av Nye Molde sjulehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler, som tidligere beskrevet. Virksomhetsideen og de i hovedfunksjonsprogrammet beskrevne nærhetsbehov er lagt til grunn i arbeidet med utformingen av bygget. TEAMMOLDE COWI AS Side 6 av 80

7 Illustrasjon: Nærhetsdiagram/programanalyse Sykehuskonsept Konseptet for nye Molde sykehus er basert på en visjon om å skape et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg med oversiktelighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Illustrasjon: Basen Konseptet som vi har kalt Basen baseres på en vertikal todeling av sykehusets arealer. I søndre del samles hovedtyngden av de arealer som ikke benyttes til pasientbehandling sammen med pasienthotellet. I nordre del legges alle pasientbehandlingsrom og kontorer for leger, sykepleiere og annet personell. TEAMMOLDE COWI AS Side 7 av 80

8 Illustrasjon: Vertikal todeling. Denne vertikale todelingen gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Den søndre delen vil ha et fullt distribusjonsnett for medisinske gasser og et stømforsyningsanlegg basert krav til pasientsikkerhet. Korridorene i nordre del bygges med korridorbredder tilpasset sengetransport (bredde 2,4 meter). Den søndre delen betraktes som et normalt bygg uten medisinske gasser og med korridorbredder tilpasset gående og rullestolsbrukere (bredde 1,8 meter). I tillegg til at denne differensieringen gir bedre arealøkonomi, forenkles også orienteringen i bygget. Behandlingsdelen av sykehuset er i tillegg gitt en horisontal differensiering av arealer. I U1 ligger alle tunge behandlings og diagnostikkarealer (Operasjon, billeddiagnostikk, intensiv og akuttmottak). Disse arealene bygges med stor takhøyde med god fleksibilitet for etablering av nye føringer av tekniske anlegg. I E1 legges lettere behandlings og diagnostikkarealer. (Poliklinikker og dagbehandlingsenheter). Disse har en enklere teknisk standard og en høy grad av generalitet. Over basen i E2 til E5 ligger sengeavdelingene med sin egen forsyning. Illustrasjon: Funksjonssnitt Søndre del er delt horisontalt på tilsvarende måte. (U1) består av laboratorier og apotek, (E1) vestibyle, kantine, undervisningsrom, administrasjon og kiosk og hotellresepsjon. Over base sør ligger pasienthotellet. I (U2) ligger alle arealer tilknyttet sykehusets driftsavdelinger, varemottak, personellgarderober og arealer for teknisk forsyning. TEAMMOLDE COWI AS Side 8 av 80

9 1.3.5 Reguleringsplan Tilgjengelig utbyggingsområde er i dag avsatt til sykehusformål i Kommunedelplan for Eikrem med Nye Molde Sjukehus. Planen ble vedtatt av Molde kommunestyre Illustrasjon: Kommunedelplan for området Reguleringsarbeidet med sykehustomten pågår og Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune vedtok planprogrammet for reguleringsarbeidet Konsekvensutredning for Nye Molde sjukehus ble godkjent av Molde kommunestyre i møte den Illustrasjon: Situasjonsplan for Nye Molde sjukehus, fase 1 TEAMMOLDE COWI AS Side 9 av 80

10 Arbeidet med reguleringsplanen har foregått parallelt med skisseprosjektet og intensjonene er at reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljplan, med en nøyaktighetsgrad som sikrer at etterfølgende søknader om rammetillatelse for byggeprosjektet, kan gjøres uten bebyggelsesplan. Dette betinger et nært samarbeid mellom planutarbeidelsen og prosjekteringsgruppene for sykehuset og det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom partene i den avsluttende del av skisseprosjektfasen. Reguleringsplanen er planlagt innlevert til 1. gangs behandling og skisseprosjektets situasjonsplan, utomhusplan, snitt, planer, angitte vekstområder og overordnet layout, vil danne grunnlag for reguleringsplanen. I sluttfasen av skisseprosjektet er det, som en konsekvens av foreslåtte trafikk- og parkeringsløsninger inne på sykehusarealet, avdekket at kommunedelplanens veiløsninger i sykehusområdets umiddelbare nærhet, mot syd-vest, bør bearbeides. Ved en bearbeidelse vil en kunne optimalisere de helhetlige trafikkløsningene både utenfor og på sykehusområdet, og sikre at veisystemet blir enklere og mer lettforståelig, samtidig som arealbeslaget til veiformål reduseres Myndighetskontakt I skisseprosjektfasen har de prosjekterende deltatt i 2 samarbeidsmøter med Molde kommune, fylket og veivesenet. Utover dette er det de ansvarlige for arbeidet med reguleringsplanen, Asplan Viak Molde, som har hatt direkte kontakt med Molde kommune og veimyndigheter. Brannstrategien for bygningsmassen fastlegges i skisseprosjektfasen. Brannstrategiens konsekvenser for brannkonseptet til hver av de ulike bygningsavsnittene beskrives i denne rapporten. Det vil bli arrangert gjennomgang og møter med kommunale brannmyndigheter på basis av dette i neste fase. Myndighetskontakt i forprosjektet I forprosjektet vil følgende forhold være tema for myndighetskontakt: Gjennomgang av brannstrategi og brannkonsept med lokalt brannvesen. Verifisering av innflyvningstraséer og støysoner for helikopter med luftfartsmyndigheter og kommunale planmyndigheter, eventuelt også med fylkeskommunens miljøetat. Forhåndskonferanse vedrørende søknad om rammetillatelse med kommunal plan- og bygningsetat I forbindelse med oversendelse av søknad om rammetillatelse vil også Arbeidstilsynet og Næringsmiddeltilsynet bli kontaktet og orientert om prosjektet Teknisk program Det er utarbeidet et Overordnet Teknisk program for prosjektet. et er basert på dette. Overordnet Teknisk program er et styrende dokument som skal bidra til å skape en teknisk referanse for ulike aktører gjennom hele planleggingsprosessen. Som styrende dokument er programmet viktig i forhold til å definere teknisk standard på de enkelte anlegg. TP skal utarbeides gjennom forprosjektfasen. Dette vil bli gjennomført ved at det utarbeides systemnotater for alle relevante tekniske delsystemer. I systemnotatene vurderes alternative løsninger ut fra teknisk/økonomiske forhold og med anbefaling om valg av teknisk løsning. TP vil bli utarbeidet på grunnlag av de konklusjoner som blir trukket på grunnlag av disse notatene. For å sikre felles eierskap til de tekniske løsninger er det viktig at det hos byggherren/bruker etableres en kompetent referansegruppe for tekniske anlegg slik at de foreslåtte løsninger kan bli gjennomgått og kommentert fortløpende gjennom forprosjektet. Omforente tekniske løsninger legges så til grunn for revisjon av dokumentet. TEAMMOLDE COWI AS Side 10 av 80

11 Teknisk program vil dermed foreligge ved avslutning av forprosjektet. 1.4 Ansatte- og brukermedvirkning Utarbeidelsen av skisseprosjektet er gjennomført i tett samarbeid med 8 arbeidsgrupper bestående av sykehusansatte og representanter for brukerorganisasjonene. De 8 gruppene har hatt følgende oppdeling og medlemmer: 1. Operasjon, overvåking, anestesi, intensiv, sterilsentralen Tordis Hovde Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Terje Hasselgård Avd. sjef Kirurgisk avdeling Kjell Erik Strømskag Overlege Akuttmedisinsk avdeling Kirsti Jenset Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Astrid Johannessen Opr sykepleier Akuttmedisinsk avdeling Marianne Johansen Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Solveig Gulliksen Fagutvikl.spl Akuttmedisinsk avdeling Terje Skraastad Overlege Medisinsk avdeling Åse Sjåstad Enhetsleder Medisinsk avdeling Sissel Tove Sandnes Brukerepresentant 2. Sengeområder med tilhørende støtterom Ragnhild M. Bugge Sykepl.faglig leder Nevrologisk avdeling Gro Naas Sykepleier Kirurgisk avdeling Bente Skotheimsvik Sykepleier Medisinsk avdeling Gunnar Berland Overlege Avd for fødselshj/kvinnesykd Per Torkildson Enhetsleder Avd for voksenpsykiatri Wenche Myhren Spesialsykepleier Avd for voksenpsykiatri Else Martinsen Jordmor Avd for fødselshj/kvinnesykd Astrid Valla Spesialsykepleier Akuttmedisinsk avdeling Birgit Riise Seksjonsoverlege Distriktspsykiatrisk avdeling Synnøve Lange Brukerrepresentant 3. Poliklinikker, dialyse, dagplasser og lignende Mari H. Leikarnes Enhetsleder Kirurgisk avdeling Erik Holen Overlege Øye, ØNH, tann, kjeve avd Jens Stutzer Seksjonsoverlege Kirurgisk avdeling Gry Nordal Konst overlege Medisinsk avdeling Inger Eikrem Enhetsleder Øye, ØNH, tann, kjeve avd Ketil Gaupseth Fagkonsulent Rehabiliteringsavdeling Britt Ingunn Hana Overlege Distriktspsykiatrisk avdeling Andreas Putz Overlege Avd for fødselshj/kvinnesykd Hilde Ranvik Enhetsleder Kirurgisk avdeling Berit Birkeland Sykepleier Medisinsk avdeling Synnøve Sivertsen Spesialsykepleier Nevrologisk avdeling Marie Brune Fysioterapeut Rehabiliteringsavdeling Per Einar Honstad Brukerepresentant TEAMMOLDE COWI AS Side 11 av 80

12 4. Adm. funksjoner, kontor, møterom, resepsjon/vestibyle, studentareal Else Bruun Ericson Rådgiver Administrasjons avdeling Gunn Marit Hagen Sekretær Adm avdeling Atle Ericson Bedriftssykepleier Adm avdeling Trond Are Johnsen Bibliotekleder Fagavdeling Arnt Sommerlund Kommunikasjonssjef Anny Sønderland Rådgiver Personalavdeling Hilde Haugland Enhetsleder Avd for driftsservice Kari Torvik Fagkonsulent Distriktspsyk. avdeling Per Bae Konsulent Helse Midt-Norge IT Eldrid Seim Fuglset Enhetsleder Kirurgisk avdeling Rune Midgard Overlege Nevrologisk avdeling Johannes Våg Brukerrepresentant 5. Billeddiagnostikk Odd Arne Haram Overlege Radiologisk avdeling Kirsten Åsbø Rørhus Hjelpepleier Radiologisk avdeling Lene Krohn Radiograf Radiologisk avdeling Karin Sørli Kontorleder Radiologisk avdeling Berit Torjusen Overlege Avd for laboratoriemedisin Einar Kringstad Konst. overlege Radiologisk avdeling Paul Ellingseter Brukerrepresentant Berthy Standal Overbioingeniør Tilstede for Berit Torjusen 6. Det lille akuttsykehuset Hans Ofstad Rådgiver Akuttmedisinsk avdeling Sigurd Heian Ass lege Akuttmedisinsk avdeling Trude G. Solenes Sykepleier Akuttmedisinsk avdeling Kåre Eide Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Ann K. Skurtveit Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Arne Lied Seksjonsoverlege Medisinsk avdeling Kenneth Klemetzen Overlege Kirurgisk avdeling Fredrik Bjerkelund Ass. lege Avd for voksenpsykiatri Trude Sæther Overlege Avd for voksenpsykiatri Henning Fosse Helsesjef Molde Kommune Atle Tangen Brukerepresentant 7. Laboratoriemedisin Mona Torvik Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Heidi H. Rød Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Arne Eide Enhetsleder Avd for laboratoriemedisin Eli Iren Sildnes Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Bodil Winther Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Ludwik Matuszkiewicz Overlege Avd for laboratoriemedisin Monica Pedersen Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Heidi Tomren Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Harald Eriksen Brukerrepresentant TEAMMOLDE COWI AS Side 12 av 80

13 8. Ikke-medisinske støttefunksjoner; varemottak, avfallshåndtering, kjøkken, kantine, renhold, verksteder med mer Jonny Eikrem Avdelingssjef Avd for driftsservice Dagfinn Grønvik Enhetsleder Avd for driftsservice Grete Sund Harstad Enhetsleder Avd for driftsservice Eli Nytun Sæther Enhetsleder Avd for driftsservice Johnny Heggdal Enhetsleder Avd for driftsservice Per Stavnesli Innkjøpssjef Økonomiavdeling Geir Ove Vilnes Koordinator Avd for voksenpsykiatri Kristin Brekken Farmasøyt Sykehusapotekene Svein Hoel Rådgiver Fagavdelingen Anne Gulbrandsen Brukerrepresentant Det har vært gjennomført 3 møterunder med alle gruppene i tillegg til møter med gruppelederne i forbindelse med oversendelse av tegninger til møtene. I avsluttingen av medvirkningsprosessen ble det avholdt et oppsummerende møte med gruppelederne. Prosjektorganisasjonen for Nye Molde Sjukehus har ledet møtene med arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har enstemmig anbefalt det foreliggende skisseprosjektet. TEAMMOLDE COWI AS Side 13 av 80

14 2 BESKRIVELSE 2.1 Helhet Overordnede mål Som tidligere beskrevet har Prosjektorganisasjonen for Nye Molde sjukehus og HNR formulert de overordnede målsettinger og virksomhetsideen for prosjektet: Nye Molde sjukehus skal bli et fleksibelt og effektivt lokalsykehus. Ved den nye sykehusmodellen skal godt samvirke med primærhelsetjenesten og sammenhengende behandlingskjeder for pasienten sikres. Virksomhetsideen er beskrevet som følger: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus (NMS) og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvilje Samling av psykisk helsevern og somatikk Det er i henhold til Overordnet teknisk program (OTP), satt høye krav til energieffektivitet, og sykehuset skal planlegges med et maksimalt energiforbruk på 240 Kwh/m2/år. I sine grunnlagsdokumenter beskriver prosjektorganisasjonen Nye Molde sjukehus og HNR de prinsipper de finner viktigst ved kvalitetssikring av foreslåtte løsninger i prosjekteringsprosessen: Krav til konfidensialitet Barn som pasienter og pårørende Tilgjengelighet for funksjonshemmede pasienter og pårørende Dagslys til alle rom der det oppholder seg mennesker Oversiktlige lokaler som er lett å orientere seg i God atmosfære (kulturelle innslag og god service) Skjerming av pasienter under transport Godt arbeidsmiljø for ansatte Prosjekteringsgruppens mål Oppdragsgivers overordnede mål er sterkt førende for prosjekteringsgruppene, og TMOs og COWIs mål er i stor grad en videreføring og en operasjonalisering av disse. De vesentligste er: Optimalisering av funksjonell organisering som sikrer pasientfokuset og gir effektive og rasjonelle arbeidsformer på sykehuset og som tilfredsstiller kravene til et velfungerende prosessanlegg - et kompakt, forståelig og oversiktlig sykehus. Bidra til at Nye Molde sjukehus lar seg realisere innenfor angitte rammer for areal, kostnad og tid. Sørge for at løsningene innehar generalitet og fleksibilitet i forhold til framtidig utvikling når det gjelder behandlingsformer, kapasitet, ny teknologi og andre relevante områder. Utarbeide helhetlige energieffektive løsninger hvor bygningsmessige forhold, utomhusanlegget og tekniske installasjoner samvirker for å nå målet. Anlegget skal ha sin egen og særegne identitet. TEAMMOLDE COWI AS Side 14 av 80

15 Illustrasjon: Sykehusområdet sett fra syd-øst Arkitektur, utomhusanlegg og tekniske installasjoner skal underbygge de overordnede målsettingene både når det gjelder hensynet til funksjonell fleksibilitet og optimalisering, men også i forhold til krav til oversiktlighet, krav til miljøbevissthet og når det gjelder fremragende design. Mulighetene for organisatoriske og bygningsmessige endringer skal ivaretas i byggeperioden og etter at anlegget er kommet i drift. Det skal legges vekt på å skape gode miljøer, både innendørs og utendørs, for brukere (pasienter og pårørende) og for arbeidstakere og studenter. Det skal legges vekt på å velge sunne bygningsmaterialer og miljøriktige teknologiske løsninger. Bygninger og uterom skal utformes med vekt på kvalitet og omtanke for enkeltmenneskets behov i sykehuset Pasientfokus og produksjonsbedrift Det pasientfokuserte sykehus Begrepet pasientfokusering innebærer både et helhetlig syn på pasienten og en produksjonsorientert tilnærming til oppbyggingen av sykehuset. Organiseringen av tilbudet skal ta utgangspunkt i pasientenes eller pasientgruppenes behov. Målet er at flest mulig av tjenestene skal utføres nær pasienten, og av det personalet som pasienten til daglig forholder seg til. En forutsetning for å utvikle og drive et pasientfokusert sykehus, er at man samtidig ivaretar behovet for en kostnadseffektiv produksjon av helsetjenester. TEAMMOLDE COWI AS Side 15 av 80

16 Illustrasjon: Pasientfokus Pasientfokuseringen utrykkes gjennom utformingen av et kompakt og oversiktelig sykehusanlegg, hvor det er lagt vekt på god tilgang til dagslys i alle pasientarealer. En annen viktig faktor er utformingen av sengeavdelinger oppdelt i sengetun med én-sengsrom gruppert rundt en personellbase med arbeidsstasjon og nærlager. En-sengsrommene gir mulighet for undersøkelse av pasientene på rommet og utformingen av tunene gir nærhet og korte gangavstander for personalet. I prosessen med skisseprosjektet har brukerorganisasjonene oppnevnte deltakere i alle arbeidsgruppene. Dette representerer et vesentlig bidrag i arbeidet med å sikre at planene ivaretar pasientfokuset og at prosjektet gis forankring i organisasjonene. Sykehuset som produksjonsbedrift I arbeidet med skisseprosjektet har det vært lagt vekt på å finne overordnede løsninger som ivaretar kravet om å bygge et pasientfokusert sykehus som imøtekommer behovet for en kostnadseffektiv produksjon av helsetjenester. Kvaliteten på det ferdig bygde sykehus vil være uløselig knyttet til bygningsmassens evne til i å oppta organisatoriske, produksjonsmessige og tekniske endringer samt muligheten for effektiv utnyttelse av personell på ubekvem tid. Poliklinikkene med tilhørende områder for dagpasienter er plassert lett tilgjengelig fra hovedvestibylen i E1 og med nærhet til operasjons- og billeddiagnostiske arealer i etasjen under. Programmeringen og utformingene av poliklinikkene er basert på standardisering av rom med tanke på felles utnyttelse av rommene og fleksible grensesnitt mellom spesialitetene. Sykehusets akuttmottak og helikopterlandingsplass ligger på hver sin side av en horisontal akuttakse som danner ryggraden i sykehusets døgnåpne behandlingsarealer. Sykehusets operasjonsavdeling med tilhørende intensivområder er samlet på samme etasje som det døgnåpne akuttmottaket. Dette muliggjør en samling av all diagnostikks- og behandlingsaktivitet på ubekvem tid. TEAMMOLDE COWI AS Side 16 av 80

17 Illustrasjon: Akuttaksen med omkringliggende funksjonsområder Billeddiagnostikkavdelingen representerer en svært tung utgiftpost på utstyrssiden. En effektiv utnyttelse av billeddiagnostisk utstyr vil dermed gi et positivt bidrag til reduksjon av sykehusets driftsutgifter. Av den grunn er billeddiagnostikkrommene samlet i behandlingsetasjen, U1, i direkte kontakt med felles akuttmottak, operasjon og legevakt. God forbindelse til hovedvestibyle og sengeavdelingene sikrer tilgjengelighet og nærhet for øvrige brukere. Gjennom en standardisering av sengeområdene i bygningsmassens tre øverste etasjer oppnås muligheten for fleksibel utnyttelse av senger og flyttbare grenser mellom spesialitetene. At alle sengene legges til ensengsrom øker fleksibiliteten og utnyttelsesgraden av sengene da blant annet hensynet til kjønnsfordeling faller bort. Sammenhengende trafikkareal i direkte tilknytning til sengeheiser gir lett tilgang fra alle fløyer til felles behandlings- og diagnostikkområder. Garderober for personalet er plassert i 2. underetasje med direkte forbindelse til heiser opp til avdelingene. Slik sikres en lett og direkte adkomst fra garderobe og opp til de respektive avdelingene. Garderobearealet har også egen inngang fra ansatteparkering, nord for sykehuset Fleksibilitet og tilgjengelighet Som tidligere beskrevet er fleksibilitet for vekst, forandring, ny teknologi og annen organisering av virksomheten blant de viktigste kriteriene ved evaluering av sykehusløsningen. Vekstareal Totalt sett vil det etter utbygging av første fase være en arealreserve på ca m2 lyse arealer (arealer med dagslys) innenfor det regulerte sykehusområdet, uten å ta i bruk kommunedelplanens reserveområder O2. I tillegg kommer areal uten dagslys, tekniske rom, garderober osv. Denne arealtilveksten kan oppnås ved påbygging av fløyer i høyden (se illustrasjon) og tilbygg mot nord. Det er gitt rom for, i situasjonsplanen, også en viss tilvekstmulighet mot syd. Dette arealet vil i så fall øke det beskrevne vekstpotensialet. Hovedvekstretningen mot nord er valgt med hensyn på funksjonsområdenes plassering i anlegget, hvor behandlingsareal, poliklinikker og dagområder, altså områder som er antatt å ha et fremtidig tidlig vekstbehov, ligger i denne delen av sykehuset. Ved vekst mot nord og syd må deler av parkeringsanlegget relokaliseres. TEAMMOLDE COWI AS Side 17 av 80

18 Illustrasjon: Utvidelsesmuligheter Strukturell fleksibilitet Fleksibilitet i bygningenes struktur slik at den kan konverteres til annen bruk enn forutsatt i utgangspunktet, er erfaringsmessig den fleksibiliteten som tidligst vil bli etterspurt. Dette vil gjelde i prosjekterings- og byggefasen, men også etter ferdigstillelse. Strukturell fleksibilitet setter sterke krav til generalitet i løsningene av bæresystemer, sjakt- og heisplassering, bygningsbredder og føringsveier for tekniske installasjoner, men for å være fullt ut vellykket, også i standardisering av romkategoriers areal. En slik tankegang gir spilleregler for programmeringsarbeidet, men samtidig en vesentlig større frihet ved omprogrammering og i drift. Bærestruktur og tekniske installasjoner De sterke kravene til fleksibilitet og til sykehuset som et rasjonelt prosessanlegg har vært utgangspunktet for studiene av konsept for bærestruktur og tekniske installasjoner. Det har vært gjennomført alternativsvurderinger for disse forhold i skisseprosjektfasen. Prosjekteringsgruppens samlede brede erfaring fra liknende anlegg har vært et viktig bidrag for å komme til anbefalinger innenfor disse områdene. I skisseprosjektets anbefalte løsninger er bæresystemene modulert/dimensjonert, ut i fra en serie med prøvede alternativer, med utgangspunkt i at flere av sykehusets typiske romstørrelser kan innpasses i modulen. Konkret er dette løst ved en aksemodul på 7,2 x 7,2 meter. Innenfor denne innpasses operasjonsstuer, undersøkelsesrom, laboratorier og sengerom. Tilførselssjakter, næringstilførselen, for luft, gass, IT, elektro, vann osv. og heis- og trappesjakter for vare-, personell-, besøkende- og pasienttransport er lagt ut i et tilsvarende, men åpnere mønster, som gir en generell distribusjon i arealene og muliggjør senere endringer. Sjakters og føringsveiers plassering er også lagt ut slik at utfletting av tekniske føringer ikke kommer i konflikt med øvrige strukturelle elementer. Generelle bygningskropper med modulerte bæresystemer og et generelt distribusjonsnett for teknikk, varer og mennesker (ikke ad-hoc basert) vil være det vesentligste bidraget til et fleksibelt sykehusanlegg. TEAMMOLDE COWI AS Side 18 av 80

19 Illustrasjon: Typisk sengeetasje Videre er de forskjellige etasjeplanene disponert slik at det på alle nivåer ligger igjen areal som kan flyttes ut av et aktuelt funksjonsområde, uten av primærfunksjonene i avdelingen rammes. Dette vil være verdifullt når et område, for eksempel operasjonsavdelingen, trenger mer areal (en ny op-stue), og det ikke er aktuelt å bygge til for å oppnå dette. Deler av kontorarealet både på E1 (poliklinikk og dagbehandling) og U1 (operasjon og billeddiagnostikk) representerer en slik mulighet for indre vekst. Illustrasjon: Areal som kan konverteres på U1 Organisatorisk fleksibilitet Erfaringer fra andre sykehusprosjekter viser at sykehusanlegget vil gjennomleve et stort antall organisatoriske endringer i liten og i stor skala. Dette kan føre til at funksjoner flyttes fra et område til et annet eller at funksjoner i større grad enn forutsatt skal integreres innenfor et angitt areal. Den vesentligste forutsetningen for å oppnå slik fleksibilitet er en strukturell modulering som beskrevet over, som tillater at funksjonelle elementer i bygningene kan omorganiseres uten at bygningens skjelett og overordnede logistiske organisering må prosjekteres/bygges om. TEAMMOLDE COWI AS Side 19 av 80

20 Tilgjengelighet universell utforming Til grunn for planleggingen ligger en ambisjon om at sykehuset gjennom universell utforming skal være en tilgjengelig bygning for alle brukere. Universell utforming innebærer at kravet om en optimalisert tilgjengelighet for alle brukere er premissgiver for arkitektur og valg av løsninger. De fysiske omgivelsene, det vil si bygninger, uteområder og andre anlegg, utformes slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Målet er en helhetlig arkitektur uten behov for tilpasninger og særløsninger for enkelte grupper. Dette fordrer en lett tilgjengelig bygning med planløsninger som ikke nødvendiggjør spesialtiltak for orienteringshemmede, uterom som kan brukes av alle og løsninger preget av et inkluderende menneskesyn. I skisseprosjektet er den universelle utformingen ivaretatt av byggets plassering med lett synlig hovedinngang mot en adkomstplass med kollektivtransport helt frem. Inngangen har nærhet til nødvendig parkering og er lagt med terskelfri adkomst. Publikumsheiser er plassert i direkte forbindelse til hovedtrapper og alle ekspedisjoner er plassert lett tilgjengelig og i kontakt med vestibyler og venterom. Illustrasjons: Livet på torget TEAMMOLDE COWI AS Side 20 av 80

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep Førsteamanuensis Geir K. Hansen Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU Sykehuset Buskerud HF s arealer i Drammen sentrum

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse

Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse 17.03.2011 Prosjektteam pr mars 2011 Prosjektteamet er samlokalisert i Sarpsborg fra medio mars 2010,og består av:

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN Arkivenes hus Sengebygg Behandlingsbygg utvidelse

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde Funktioner n 4-6 Plan 4-6 - sengeposter 3 Plan 3 LEGEVAKT n 2 Ambulanse Plan 2 Akutsøle til OP, Intensiv og føde AKUTTMOTTAK Voksne FORPLASS DPS, DØGN OG POL. n 1 BILLEDDIAGNOSTIKK Indgang akuttmodt. HOVEDINNGANG

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Skisseprosjekt Terningen Arena

Skisseprosjekt Terningen Arena Skisseprosjekt 27.11.07 Terningen Arena Skisseprosjekt November 2007 Innledning Skisseprosjektet for Terningen Arena er utviklet med basis i den nye Folkehelseprofilen som anlegget og Elverum ønsker å

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge. N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0. f e b r u a r 2 0 1 5 Innledning De foreløpige skissene for det

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt sykehusutbygging

Helse Stavanger HF Prosjekt sykehusutbygging Helse Stavanger HF Prosjekt sykehusutbygging Leverandørseminar 4 april 2016 Agenda 4 april Tidspunkt Tema Ansvarlig 12:00-12:15 Velkommen til leverandørseminar Inger Cathrine Bryne, AD Helse Stavanger

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Utbygging Haugesund Sjukehus

Utbygging Haugesund Sjukehus Utbygging Haugesund Sjukehus Behov for omfattende oppgradering Kritisk standard på bygningsmasse for sentrale funksjoner Arealmangel De funksjoner som flytter først kan ikke flytte eksternt Langvarig

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Siv.ing Sverre Tiltnes

Siv.ing Sverre Tiltnes Siv.ing Sverre Tiltnes Miljøkoordinator Vi har ambisjonen, nettverket og løsningen Foreningen samler mer enn 100 bransjeledere fra hele bygg og eiendom, på en måte som ikke er gjort før. Foreningen skal

Detaljer

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as KUNNSKAPSSENTERET St Olavs Hospital, Trondheim byggherre: Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen, direktør Lars Abrahamsen, utbyggingssjef

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Helsevakt Prosjektering BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.1 - kontrakter prosjektering\forprosjekt\bilag

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

Hva er miljøprogrammering?

Hva er miljøprogrammering? Hva er miljøprogrammering? - Prosessen gjennom et prosjekt - Hvordan fastsette miljømål? - Hvordan forankre og integrere miljømålene? Siv.ing ing.. Katharina Th. Bramslev Premisser for miljøprogrammet

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Nye Molde sjukehus Konseptrapport

Nye Molde sjukehus Konseptrapport Nye Molde sjukehus Konseptrapport Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 04.09.2008 Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg

Detaljer

Disposisjon. Litt bakgrunnsinformasjon Kort om Prosjektkontoret i Helse Bergen Arealutvikling i Helse Bergen. Noen pågående og planlagte byggeprosjekt

Disposisjon. Litt bakgrunnsinformasjon Kort om Prosjektkontoret i Helse Bergen Arealutvikling i Helse Bergen. Noen pågående og planlagte byggeprosjekt NYE BYGGEPROSJEKTER HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Disposisjon Litt bakgrunnsinformasjon Kort om Prosjektkontoret i Helse Bergen Arealutvikling i Helse Bergen Litt historikk, hva har vi fått til Noen

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Nytt tilbygg og ny garasje. Høymyrmarka 178 1391 Vollen Gnr/Bnr: 67/489 Asker kommune Tiltakshaver Geir Eng og Anne Gunnarsen Eng Generell beskrivelse Eiendommen er

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Somatikk og psykisk helsevern i samme hus går det an?? Kommunikasjonskonferansen 2016 Fagseminar Bodø

Somatikk og psykisk helsevern i samme hus går det an?? Kommunikasjonskonferansen 2016 Fagseminar Bodø Somatikk og psykisk helsevern i samme hus går det an?? Kommunikasjonskonferansen 2016 Fagseminar Bodø 02.09..16 Irene Dahl Andersen Viseadministrerende direktør 18 kommuner Opptaksområde: 280 000 Ensengsrom

Detaljer

Avlastingsbygg. Hovudinngang

Avlastingsbygg. Hovudinngang Hovudinngang Situasjonsplanen viser plassering av nytt avlastningsbygg for Helse Førde med Interkommunal legevakt, tannhelseklinikk og generelle helsebyggfunksjonar. Bygget er planlagt med tre etasjar

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009. Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad NOTAT RIE 01 Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Prosjekt: Etterbruk Frøystad Prosjektnummer: 115024 Oppdragsgiver: Lunner kommune Dato: 10.08.2015 Utarbeidet av: Merete Rønhaug Sign: Kontrollert

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer