NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80"

Transkript

1 Dato: 1. juni 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Behandlingsprosedyre: Oversendt Forventet dato for for behandling behandling Instans Dato for behandling Dokumentstatus: 01 TMO/ COWI JE BJ Rev. status Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. Kontrollert Sign. Godkjent Sign. Tittel: SKISSEPROSJEKT KONSEPTFASE Dokumentnummer: Rev. Side Prosjekt M Hovedfunksjon 00 Disiplin R Prosess Dokumenttype RA Løpenr av 80

2 FORORD Prosjekteringsgruppene, Team Molde og COWI AS, leverer skisseprosjekt for Nye Molde sjukehus i henhold til oppdragsgivers fremdriftsfrister og styringsmål for areal. et er utarbeidet i et flerfaglig samspill mellom prosjekteringsgruppene og gjennom samhandling med representanter fra Helse Nordmøre og Romsdal HF og prosjektorganisasjonen for Nye Molde sjukehus Oppdragsansvarlig TEAMMOLDE Oppdragsansvarlig COWI AS TEAMMOLDE COWI AS Side 2 av 80

3 INNHOLD SIDE 1 NYE MOLDE SJUKEHUS OPPDRAGET AKTØRENE STATUS VED OPPSTART Oppgaven Grunnlagsdokumenter Hovedfunksjonsprogram Sykehuskonsept Reguleringsplan Myndighetskontakt Teknisk program ANSATTE- OG BRUKERMEDVIRKNING BESKRIVELSE HELHET Overordnede mål Pasientfokus og produksjonsbedrift Fleksibilitet og tilgjengelighet Hoveddisposisjon bygningsanlegg og landskapskonsept Miljø FUNKSJONSORGANISERING Overordnede prinsipper / logistikk Vestibyle, undervisning, hotell Poliklinikker og dagbehandling Laboratoriemedisin Det lille akuttsykehuset Billeddiagnostikk Operasjon, overvåking, anestesi, intensiv, sterilsentralen Sengeområder med tilhørende støtterom Kontorer / administrasjon Ikke-medisinske støttefunksjoner; varemottak, avfallshåndtering, kjøkken, kantine, renhold, verksteder med mer DESIGN ARKITEKTONISK UTTRYKK Målsetting Volum, snitt og uttrykk Materialitet og fargeholdning Landskap BYGNINGSSTRUKTUR Overordnede prinsipper Grunnforhold Byggegrop Fundamentering Bæresystem Bygningsfysikk og akustikk Brann TEKNISKE INSTALLASJONER Overordnede prinsipper Tekniske rom og hovedføringer Energibruk VVS-tekniske anlegg Elkrafttekniske anlegg Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs tekniske anlegg AREALREGNSKAP 75 4 KOSTNADSBEREGNING 76 5 VIDERE ARBEID 79 6 TEGNINGER 79 7 VEDLEGG (EGEN PERM) 80 TEAMMOLDE COWI AS Side 3 av 80

4 1 NYE MOLDE SJUKEHUS 1.1 Oppdraget 1. januar 2007 startet Prosjekt Nye Molde sjukehus opp arbeidet som skal føre frem til et nytt sykehus på Eikrem utenfor Molde sentrum. Prosjektet omfatter bygging av nye sykehusbygninger, veier, parkeringsanlegg og utomhusanlegg på området. Første fase av planleggingsarbeidet, idèfasen, er ferdig og prosjektbeskrivelsen for det nye sykehuset ble godkjent av styrene for Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge i mai Prosjektet ble deretter ført over i konseptfasen der skisseprosjektet som avsluttes i juni 2008 er en viktig del. Konseptfasen avsluttes med utarbeidelse av en konseptrapport som skal behandles i styrene for Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge. et ble startet opp 2. januar Forut for skisseprosjektet, ble det høsten 2007 gjennomført et mulighetsstudie for å belyse alternative sykehuskonsept på den aktuelle tomta. et omfatter alle funksjoner i henhold til Helse Nordmøre og Romsdal HF`s (HNR) hovedfunksjonsprogram (HFP) av I Nye Molde sjukehus (NMS) skal det somatiske og psykiatriske tilbudet være samlet i ett anlegg, og gjennom vesentlig tettere samhandling med kommunehelsetjenesten og effektive driftsløsninger, skal konseptet svare på utfordringene knyttet til et endret sykdomsbilde med flere syke eldre, nye nasjonale satsningsområder på lokalsykehusnivå og forventninger fra befolkning, ansatte og eier. Arbeidet med forprosjektet starter i september 2008, og er planlagt ferdigstilt innen 1. mars Aktørene Arbeidsfellesskapet Team Molde (TMO) undertegnet den 16. oktober 2007 kontrakt med HNR for arkitektoppgavene vedrørende oppdraget om skisse- og forprosjekt for Nye Molde sjukehus. Arbeidsfellesskapet består av følgende partnerfirmaer: Arkitema KS, Arstad Arkitekter AS og Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS. Partnerfirmaene i fellesskapet er solidarisk ansvarlig for det arbeidet som utføres overfor HNR. Den 14. februar 2008 ble det inngått rådgivningskontrakt mellom HNR og COWI AS, med underrådgivere, for ingeniørfagene inkludert spesialisttjenester for prosjektet. Innsatsen til arkitektteamet og ingeniørrådgiveren samordnes av en prosjekteringsledelse som TMO har vært ansvarlig for i skisseprosjektet. TEAMMOLDE COWI AS Side 4 av 80

5 1.3 Status ved oppstart Oppgaven Byggingen av nytt sykehus i Molde er av stor betydning for hele Nordmøre og Romsdal og sykehuset skal sammen med Kristiansund sykehus dekke spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen. Prosjektorganisasjonen for nye Molde sjukehus og HNR har formulert ambisiøse overordnete målsettinger om å utvikle et fleksibelt og effektivt lokalsykehus, som ved en ny sykehusmodell sikrer godt samvirke med primærhelsetjenesten og sammenhengende behandlingskjeder for pasienten. Oppdragsgivers målsetting er operasjonalisert i form av en virksomhetsidè som består av følgende 6 hovedsøyler og delmål: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus (NMS) og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvilje Samling av psykisk helsevern og somatikk NMS skal ha et lite akuttsykehus i hovedsykehuset. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt her slik at unødvendige innleggelser unngås. Hovedsykehuset skjermes og kan fokusere på elektiv drift og avklarte innleggelser på kvelds- og nattestid. Sykehuset planlegges med en-sengsrom. Illustrasjon: Molde og Nye Molde sjukehus Det er i henhold til Overordnet teknisk program (OTP) og den nye tekniske forskriften for bygninger av 2007, satt høye krav til energieffektivitet, og sykehuset skal planlegges med et maksimalt energiforbruk på 240 Kwh/m2/år. TEAMMOLDE COWI AS Side 5 av 80

6 1.3.2 Grunnlagsdokumenter Som underlag for prosjekteringsarbeidet i skisseprosjektfasen forelå en serie grunnlagsdokumenter utviklet av HNR. For prosjekteringsarbeidene i denne fasen har følgende grunnlagsdokumenter vært særskilt viktige: Nye Molde sjukehus, Prosjektbeskrivelse av , her beskrives bla virksomhetsideens konsekvenser og hver av de 6 søylene denne er bygget opp av, forklares og utdypes. Nye Molde sjukehus, en oppsummering av funksjoner og relasjoner juni 2007, dette notatet gir en beskrivelse av vesentlige pasientstrømmer og deres ønskede forløp, samt en oversikt over viktige prinsipper som skal legges til grunn når forslag til løsninger evalueres i prosjekteringsprosessen. Faglige fremtidsvyer for Nye Molde sjukehus, arbeidsdokument juni 2007, hvor de ulike fagansvarlige i sykehuset er bedt om å beskrive sine faglige fremtidsvurderinger innenfor sitt felt. Overordnet teknisk program (OTP) av , herunder også ENØK- og inneklimakapitlene fastlegger funksjons-, ytelses- og systemkrav til tekniske installasjoner, bygningsmessige løsninger og miljøforhold. OTP har vært under videreutvikling i skisseprosjektfasen og en ny og detaljert versjon vil foreligge før oppstart av forprosjektet. Hovedfunksjonsprogram (HFP), , beskriver modellen for utforming av Nye Molde sjukehus. HFP inneholder kapasitetsvurderinger for de enkelte funksjoner som det nye sykehuset skal ha og gir også føringer på hvordan funksjonene skal lokaliseres i forhold til hverandre. Hovedprogram utstyr av , hvor målsettinger og programforutsetninger, strategi for utstyrskalkyle og prinsipper for valg av utstyr og gjenbruk, er beskrevet. HMS-plan for prosjekteringsfasen og Miljøoppfølgingsprogram forelå som mal fra Helsebygg Midt-Norge (HBMN). Disse er benyttet i fasen og vil bli utviklet og tilpasset prosjektet ytterligere, som en komplett miljøoppfølgingsplan, i løpet av forprosjektfasen. I tillegg lå det ved kontrakten for prosjekteringsarbeidet en detaljert ansvars- og ytelsesmatrise som fastlegger prosjekteringsgruppenes ansvar for en rekke øvrige bygnings-, teknisk- og prosessrelaterte forhold Hovedfunksjonsprogram et for Nye Molde sjukehus er basert på hovedfunksjonsprogram datert Hovedfunksjonsprogrammet angir et totalareal på m2. I prosessen med utarbeidelse av skisseprosjektet er hovedfunksjonsprogrammets programareal blitt gjennomgått på nytt. Gjennomgangen har ført til redusert areal. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal har i møte godkjent reduksjonene i programarealet. Revidert programareal er m2. Hovedfunksjonsprogrammet beskriver en virksomhetsidé hvor driften av Nye Molde sjulehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler, som tidligere beskrevet. Virksomhetsideen og de i hovedfunksjonsprogrammet beskrevne nærhetsbehov er lagt til grunn i arbeidet med utformingen av bygget. TEAMMOLDE COWI AS Side 6 av 80

7 Illustrasjon: Nærhetsdiagram/programanalyse Sykehuskonsept Konseptet for nye Molde sykehus er basert på en visjon om å skape et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg med oversiktelighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Illustrasjon: Basen Konseptet som vi har kalt Basen baseres på en vertikal todeling av sykehusets arealer. I søndre del samles hovedtyngden av de arealer som ikke benyttes til pasientbehandling sammen med pasienthotellet. I nordre del legges alle pasientbehandlingsrom og kontorer for leger, sykepleiere og annet personell. TEAMMOLDE COWI AS Side 7 av 80

8 Illustrasjon: Vertikal todeling. Denne vertikale todelingen gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Den søndre delen vil ha et fullt distribusjonsnett for medisinske gasser og et stømforsyningsanlegg basert krav til pasientsikkerhet. Korridorene i nordre del bygges med korridorbredder tilpasset sengetransport (bredde 2,4 meter). Den søndre delen betraktes som et normalt bygg uten medisinske gasser og med korridorbredder tilpasset gående og rullestolsbrukere (bredde 1,8 meter). I tillegg til at denne differensieringen gir bedre arealøkonomi, forenkles også orienteringen i bygget. Behandlingsdelen av sykehuset er i tillegg gitt en horisontal differensiering av arealer. I U1 ligger alle tunge behandlings og diagnostikkarealer (Operasjon, billeddiagnostikk, intensiv og akuttmottak). Disse arealene bygges med stor takhøyde med god fleksibilitet for etablering av nye føringer av tekniske anlegg. I E1 legges lettere behandlings og diagnostikkarealer. (Poliklinikker og dagbehandlingsenheter). Disse har en enklere teknisk standard og en høy grad av generalitet. Over basen i E2 til E5 ligger sengeavdelingene med sin egen forsyning. Illustrasjon: Funksjonssnitt Søndre del er delt horisontalt på tilsvarende måte. (U1) består av laboratorier og apotek, (E1) vestibyle, kantine, undervisningsrom, administrasjon og kiosk og hotellresepsjon. Over base sør ligger pasienthotellet. I (U2) ligger alle arealer tilknyttet sykehusets driftsavdelinger, varemottak, personellgarderober og arealer for teknisk forsyning. TEAMMOLDE COWI AS Side 8 av 80

9 1.3.5 Reguleringsplan Tilgjengelig utbyggingsområde er i dag avsatt til sykehusformål i Kommunedelplan for Eikrem med Nye Molde Sjukehus. Planen ble vedtatt av Molde kommunestyre Illustrasjon: Kommunedelplan for området Reguleringsarbeidet med sykehustomten pågår og Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune vedtok planprogrammet for reguleringsarbeidet Konsekvensutredning for Nye Molde sjukehus ble godkjent av Molde kommunestyre i møte den Illustrasjon: Situasjonsplan for Nye Molde sjukehus, fase 1 TEAMMOLDE COWI AS Side 9 av 80

10 Arbeidet med reguleringsplanen har foregått parallelt med skisseprosjektet og intensjonene er at reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljplan, med en nøyaktighetsgrad som sikrer at etterfølgende søknader om rammetillatelse for byggeprosjektet, kan gjøres uten bebyggelsesplan. Dette betinger et nært samarbeid mellom planutarbeidelsen og prosjekteringsgruppene for sykehuset og det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom partene i den avsluttende del av skisseprosjektfasen. Reguleringsplanen er planlagt innlevert til 1. gangs behandling og skisseprosjektets situasjonsplan, utomhusplan, snitt, planer, angitte vekstområder og overordnet layout, vil danne grunnlag for reguleringsplanen. I sluttfasen av skisseprosjektet er det, som en konsekvens av foreslåtte trafikk- og parkeringsløsninger inne på sykehusarealet, avdekket at kommunedelplanens veiløsninger i sykehusområdets umiddelbare nærhet, mot syd-vest, bør bearbeides. Ved en bearbeidelse vil en kunne optimalisere de helhetlige trafikkløsningene både utenfor og på sykehusområdet, og sikre at veisystemet blir enklere og mer lettforståelig, samtidig som arealbeslaget til veiformål reduseres Myndighetskontakt I skisseprosjektfasen har de prosjekterende deltatt i 2 samarbeidsmøter med Molde kommune, fylket og veivesenet. Utover dette er det de ansvarlige for arbeidet med reguleringsplanen, Asplan Viak Molde, som har hatt direkte kontakt med Molde kommune og veimyndigheter. Brannstrategien for bygningsmassen fastlegges i skisseprosjektfasen. Brannstrategiens konsekvenser for brannkonseptet til hver av de ulike bygningsavsnittene beskrives i denne rapporten. Det vil bli arrangert gjennomgang og møter med kommunale brannmyndigheter på basis av dette i neste fase. Myndighetskontakt i forprosjektet I forprosjektet vil følgende forhold være tema for myndighetskontakt: Gjennomgang av brannstrategi og brannkonsept med lokalt brannvesen. Verifisering av innflyvningstraséer og støysoner for helikopter med luftfartsmyndigheter og kommunale planmyndigheter, eventuelt også med fylkeskommunens miljøetat. Forhåndskonferanse vedrørende søknad om rammetillatelse med kommunal plan- og bygningsetat I forbindelse med oversendelse av søknad om rammetillatelse vil også Arbeidstilsynet og Næringsmiddeltilsynet bli kontaktet og orientert om prosjektet Teknisk program Det er utarbeidet et Overordnet Teknisk program for prosjektet. et er basert på dette. Overordnet Teknisk program er et styrende dokument som skal bidra til å skape en teknisk referanse for ulike aktører gjennom hele planleggingsprosessen. Som styrende dokument er programmet viktig i forhold til å definere teknisk standard på de enkelte anlegg. TP skal utarbeides gjennom forprosjektfasen. Dette vil bli gjennomført ved at det utarbeides systemnotater for alle relevante tekniske delsystemer. I systemnotatene vurderes alternative løsninger ut fra teknisk/økonomiske forhold og med anbefaling om valg av teknisk løsning. TP vil bli utarbeidet på grunnlag av de konklusjoner som blir trukket på grunnlag av disse notatene. For å sikre felles eierskap til de tekniske løsninger er det viktig at det hos byggherren/bruker etableres en kompetent referansegruppe for tekniske anlegg slik at de foreslåtte løsninger kan bli gjennomgått og kommentert fortløpende gjennom forprosjektet. Omforente tekniske løsninger legges så til grunn for revisjon av dokumentet. TEAMMOLDE COWI AS Side 10 av 80

11 Teknisk program vil dermed foreligge ved avslutning av forprosjektet. 1.4 Ansatte- og brukermedvirkning Utarbeidelsen av skisseprosjektet er gjennomført i tett samarbeid med 8 arbeidsgrupper bestående av sykehusansatte og representanter for brukerorganisasjonene. De 8 gruppene har hatt følgende oppdeling og medlemmer: 1. Operasjon, overvåking, anestesi, intensiv, sterilsentralen Tordis Hovde Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Terje Hasselgård Avd. sjef Kirurgisk avdeling Kjell Erik Strømskag Overlege Akuttmedisinsk avdeling Kirsti Jenset Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Astrid Johannessen Opr sykepleier Akuttmedisinsk avdeling Marianne Johansen Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Solveig Gulliksen Fagutvikl.spl Akuttmedisinsk avdeling Terje Skraastad Overlege Medisinsk avdeling Åse Sjåstad Enhetsleder Medisinsk avdeling Sissel Tove Sandnes Brukerepresentant 2. Sengeområder med tilhørende støtterom Ragnhild M. Bugge Sykepl.faglig leder Nevrologisk avdeling Gro Naas Sykepleier Kirurgisk avdeling Bente Skotheimsvik Sykepleier Medisinsk avdeling Gunnar Berland Overlege Avd for fødselshj/kvinnesykd Per Torkildson Enhetsleder Avd for voksenpsykiatri Wenche Myhren Spesialsykepleier Avd for voksenpsykiatri Else Martinsen Jordmor Avd for fødselshj/kvinnesykd Astrid Valla Spesialsykepleier Akuttmedisinsk avdeling Birgit Riise Seksjonsoverlege Distriktspsykiatrisk avdeling Synnøve Lange Brukerrepresentant 3. Poliklinikker, dialyse, dagplasser og lignende Mari H. Leikarnes Enhetsleder Kirurgisk avdeling Erik Holen Overlege Øye, ØNH, tann, kjeve avd Jens Stutzer Seksjonsoverlege Kirurgisk avdeling Gry Nordal Konst overlege Medisinsk avdeling Inger Eikrem Enhetsleder Øye, ØNH, tann, kjeve avd Ketil Gaupseth Fagkonsulent Rehabiliteringsavdeling Britt Ingunn Hana Overlege Distriktspsykiatrisk avdeling Andreas Putz Overlege Avd for fødselshj/kvinnesykd Hilde Ranvik Enhetsleder Kirurgisk avdeling Berit Birkeland Sykepleier Medisinsk avdeling Synnøve Sivertsen Spesialsykepleier Nevrologisk avdeling Marie Brune Fysioterapeut Rehabiliteringsavdeling Per Einar Honstad Brukerepresentant TEAMMOLDE COWI AS Side 11 av 80

12 4. Adm. funksjoner, kontor, møterom, resepsjon/vestibyle, studentareal Else Bruun Ericson Rådgiver Administrasjons avdeling Gunn Marit Hagen Sekretær Adm avdeling Atle Ericson Bedriftssykepleier Adm avdeling Trond Are Johnsen Bibliotekleder Fagavdeling Arnt Sommerlund Kommunikasjonssjef Anny Sønderland Rådgiver Personalavdeling Hilde Haugland Enhetsleder Avd for driftsservice Kari Torvik Fagkonsulent Distriktspsyk. avdeling Per Bae Konsulent Helse Midt-Norge IT Eldrid Seim Fuglset Enhetsleder Kirurgisk avdeling Rune Midgard Overlege Nevrologisk avdeling Johannes Våg Brukerrepresentant 5. Billeddiagnostikk Odd Arne Haram Overlege Radiologisk avdeling Kirsten Åsbø Rørhus Hjelpepleier Radiologisk avdeling Lene Krohn Radiograf Radiologisk avdeling Karin Sørli Kontorleder Radiologisk avdeling Berit Torjusen Overlege Avd for laboratoriemedisin Einar Kringstad Konst. overlege Radiologisk avdeling Paul Ellingseter Brukerrepresentant Berthy Standal Overbioingeniør Tilstede for Berit Torjusen 6. Det lille akuttsykehuset Hans Ofstad Rådgiver Akuttmedisinsk avdeling Sigurd Heian Ass lege Akuttmedisinsk avdeling Trude G. Solenes Sykepleier Akuttmedisinsk avdeling Kåre Eide Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Ann K. Skurtveit Enhetsleder Akuttmedisinsk avdeling Arne Lied Seksjonsoverlege Medisinsk avdeling Kenneth Klemetzen Overlege Kirurgisk avdeling Fredrik Bjerkelund Ass. lege Avd for voksenpsykiatri Trude Sæther Overlege Avd for voksenpsykiatri Henning Fosse Helsesjef Molde Kommune Atle Tangen Brukerepresentant 7. Laboratoriemedisin Mona Torvik Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Heidi H. Rød Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Arne Eide Enhetsleder Avd for laboratoriemedisin Eli Iren Sildnes Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Bodil Winther Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Ludwik Matuszkiewicz Overlege Avd for laboratoriemedisin Monica Pedersen Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Heidi Tomren Bioingeniør Avd for laboratoriemedisin Harald Eriksen Brukerrepresentant TEAMMOLDE COWI AS Side 12 av 80

13 8. Ikke-medisinske støttefunksjoner; varemottak, avfallshåndtering, kjøkken, kantine, renhold, verksteder med mer Jonny Eikrem Avdelingssjef Avd for driftsservice Dagfinn Grønvik Enhetsleder Avd for driftsservice Grete Sund Harstad Enhetsleder Avd for driftsservice Eli Nytun Sæther Enhetsleder Avd for driftsservice Johnny Heggdal Enhetsleder Avd for driftsservice Per Stavnesli Innkjøpssjef Økonomiavdeling Geir Ove Vilnes Koordinator Avd for voksenpsykiatri Kristin Brekken Farmasøyt Sykehusapotekene Svein Hoel Rådgiver Fagavdelingen Anne Gulbrandsen Brukerrepresentant Det har vært gjennomført 3 møterunder med alle gruppene i tillegg til møter med gruppelederne i forbindelse med oversendelse av tegninger til møtene. I avsluttingen av medvirkningsprosessen ble det avholdt et oppsummerende møte med gruppelederne. Prosjektorganisasjonen for Nye Molde Sjukehus har ledet møtene med arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har enstemmig anbefalt det foreliggende skisseprosjektet. TEAMMOLDE COWI AS Side 13 av 80

14 2 BESKRIVELSE 2.1 Helhet Overordnede mål Som tidligere beskrevet har Prosjektorganisasjonen for Nye Molde sjukehus og HNR formulert de overordnede målsettinger og virksomhetsideen for prosjektet: Nye Molde sjukehus skal bli et fleksibelt og effektivt lokalsykehus. Ved den nye sykehusmodellen skal godt samvirke med primærhelsetjenesten og sammenhengende behandlingskjeder for pasienten sikres. Virksomhetsideen er beskrevet som følger: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus (NMS) og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvilje Samling av psykisk helsevern og somatikk Det er i henhold til Overordnet teknisk program (OTP), satt høye krav til energieffektivitet, og sykehuset skal planlegges med et maksimalt energiforbruk på 240 Kwh/m2/år. I sine grunnlagsdokumenter beskriver prosjektorganisasjonen Nye Molde sjukehus og HNR de prinsipper de finner viktigst ved kvalitetssikring av foreslåtte løsninger i prosjekteringsprosessen: Krav til konfidensialitet Barn som pasienter og pårørende Tilgjengelighet for funksjonshemmede pasienter og pårørende Dagslys til alle rom der det oppholder seg mennesker Oversiktlige lokaler som er lett å orientere seg i God atmosfære (kulturelle innslag og god service) Skjerming av pasienter under transport Godt arbeidsmiljø for ansatte Prosjekteringsgruppens mål Oppdragsgivers overordnede mål er sterkt førende for prosjekteringsgruppene, og TMOs og COWIs mål er i stor grad en videreføring og en operasjonalisering av disse. De vesentligste er: Optimalisering av funksjonell organisering som sikrer pasientfokuset og gir effektive og rasjonelle arbeidsformer på sykehuset og som tilfredsstiller kravene til et velfungerende prosessanlegg - et kompakt, forståelig og oversiktlig sykehus. Bidra til at Nye Molde sjukehus lar seg realisere innenfor angitte rammer for areal, kostnad og tid. Sørge for at løsningene innehar generalitet og fleksibilitet i forhold til framtidig utvikling når det gjelder behandlingsformer, kapasitet, ny teknologi og andre relevante områder. Utarbeide helhetlige energieffektive løsninger hvor bygningsmessige forhold, utomhusanlegget og tekniske installasjoner samvirker for å nå målet. Anlegget skal ha sin egen og særegne identitet. TEAMMOLDE COWI AS Side 14 av 80

15 Illustrasjon: Sykehusområdet sett fra syd-øst Arkitektur, utomhusanlegg og tekniske installasjoner skal underbygge de overordnede målsettingene både når det gjelder hensynet til funksjonell fleksibilitet og optimalisering, men også i forhold til krav til oversiktlighet, krav til miljøbevissthet og når det gjelder fremragende design. Mulighetene for organisatoriske og bygningsmessige endringer skal ivaretas i byggeperioden og etter at anlegget er kommet i drift. Det skal legges vekt på å skape gode miljøer, både innendørs og utendørs, for brukere (pasienter og pårørende) og for arbeidstakere og studenter. Det skal legges vekt på å velge sunne bygningsmaterialer og miljøriktige teknologiske løsninger. Bygninger og uterom skal utformes med vekt på kvalitet og omtanke for enkeltmenneskets behov i sykehuset Pasientfokus og produksjonsbedrift Det pasientfokuserte sykehus Begrepet pasientfokusering innebærer både et helhetlig syn på pasienten og en produksjonsorientert tilnærming til oppbyggingen av sykehuset. Organiseringen av tilbudet skal ta utgangspunkt i pasientenes eller pasientgruppenes behov. Målet er at flest mulig av tjenestene skal utføres nær pasienten, og av det personalet som pasienten til daglig forholder seg til. En forutsetning for å utvikle og drive et pasientfokusert sykehus, er at man samtidig ivaretar behovet for en kostnadseffektiv produksjon av helsetjenester. TEAMMOLDE COWI AS Side 15 av 80

16 Illustrasjon: Pasientfokus Pasientfokuseringen utrykkes gjennom utformingen av et kompakt og oversiktelig sykehusanlegg, hvor det er lagt vekt på god tilgang til dagslys i alle pasientarealer. En annen viktig faktor er utformingen av sengeavdelinger oppdelt i sengetun med én-sengsrom gruppert rundt en personellbase med arbeidsstasjon og nærlager. En-sengsrommene gir mulighet for undersøkelse av pasientene på rommet og utformingen av tunene gir nærhet og korte gangavstander for personalet. I prosessen med skisseprosjektet har brukerorganisasjonene oppnevnte deltakere i alle arbeidsgruppene. Dette representerer et vesentlig bidrag i arbeidet med å sikre at planene ivaretar pasientfokuset og at prosjektet gis forankring i organisasjonene. Sykehuset som produksjonsbedrift I arbeidet med skisseprosjektet har det vært lagt vekt på å finne overordnede løsninger som ivaretar kravet om å bygge et pasientfokusert sykehus som imøtekommer behovet for en kostnadseffektiv produksjon av helsetjenester. Kvaliteten på det ferdig bygde sykehus vil være uløselig knyttet til bygningsmassens evne til i å oppta organisatoriske, produksjonsmessige og tekniske endringer samt muligheten for effektiv utnyttelse av personell på ubekvem tid. Poliklinikkene med tilhørende områder for dagpasienter er plassert lett tilgjengelig fra hovedvestibylen i E1 og med nærhet til operasjons- og billeddiagnostiske arealer i etasjen under. Programmeringen og utformingene av poliklinikkene er basert på standardisering av rom med tanke på felles utnyttelse av rommene og fleksible grensesnitt mellom spesialitetene. Sykehusets akuttmottak og helikopterlandingsplass ligger på hver sin side av en horisontal akuttakse som danner ryggraden i sykehusets døgnåpne behandlingsarealer. Sykehusets operasjonsavdeling med tilhørende intensivområder er samlet på samme etasje som det døgnåpne akuttmottaket. Dette muliggjør en samling av all diagnostikks- og behandlingsaktivitet på ubekvem tid. TEAMMOLDE COWI AS Side 16 av 80

17 Illustrasjon: Akuttaksen med omkringliggende funksjonsområder Billeddiagnostikkavdelingen representerer en svært tung utgiftpost på utstyrssiden. En effektiv utnyttelse av billeddiagnostisk utstyr vil dermed gi et positivt bidrag til reduksjon av sykehusets driftsutgifter. Av den grunn er billeddiagnostikkrommene samlet i behandlingsetasjen, U1, i direkte kontakt med felles akuttmottak, operasjon og legevakt. God forbindelse til hovedvestibyle og sengeavdelingene sikrer tilgjengelighet og nærhet for øvrige brukere. Gjennom en standardisering av sengeområdene i bygningsmassens tre øverste etasjer oppnås muligheten for fleksibel utnyttelse av senger og flyttbare grenser mellom spesialitetene. At alle sengene legges til ensengsrom øker fleksibiliteten og utnyttelsesgraden av sengene da blant annet hensynet til kjønnsfordeling faller bort. Sammenhengende trafikkareal i direkte tilknytning til sengeheiser gir lett tilgang fra alle fløyer til felles behandlings- og diagnostikkområder. Garderober for personalet er plassert i 2. underetasje med direkte forbindelse til heiser opp til avdelingene. Slik sikres en lett og direkte adkomst fra garderobe og opp til de respektive avdelingene. Garderobearealet har også egen inngang fra ansatteparkering, nord for sykehuset Fleksibilitet og tilgjengelighet Som tidligere beskrevet er fleksibilitet for vekst, forandring, ny teknologi og annen organisering av virksomheten blant de viktigste kriteriene ved evaluering av sykehusløsningen. Vekstareal Totalt sett vil det etter utbygging av første fase være en arealreserve på ca m2 lyse arealer (arealer med dagslys) innenfor det regulerte sykehusområdet, uten å ta i bruk kommunedelplanens reserveområder O2. I tillegg kommer areal uten dagslys, tekniske rom, garderober osv. Denne arealtilveksten kan oppnås ved påbygging av fløyer i høyden (se illustrasjon) og tilbygg mot nord. Det er gitt rom for, i situasjonsplanen, også en viss tilvekstmulighet mot syd. Dette arealet vil i så fall øke det beskrevne vekstpotensialet. Hovedvekstretningen mot nord er valgt med hensyn på funksjonsområdenes plassering i anlegget, hvor behandlingsareal, poliklinikker og dagområder, altså områder som er antatt å ha et fremtidig tidlig vekstbehov, ligger i denne delen av sykehuset. Ved vekst mot nord og syd må deler av parkeringsanlegget relokaliseres. TEAMMOLDE COWI AS Side 17 av 80

18 Illustrasjon: Utvidelsesmuligheter Strukturell fleksibilitet Fleksibilitet i bygningenes struktur slik at den kan konverteres til annen bruk enn forutsatt i utgangspunktet, er erfaringsmessig den fleksibiliteten som tidligst vil bli etterspurt. Dette vil gjelde i prosjekterings- og byggefasen, men også etter ferdigstillelse. Strukturell fleksibilitet setter sterke krav til generalitet i løsningene av bæresystemer, sjakt- og heisplassering, bygningsbredder og føringsveier for tekniske installasjoner, men for å være fullt ut vellykket, også i standardisering av romkategoriers areal. En slik tankegang gir spilleregler for programmeringsarbeidet, men samtidig en vesentlig større frihet ved omprogrammering og i drift. Bærestruktur og tekniske installasjoner De sterke kravene til fleksibilitet og til sykehuset som et rasjonelt prosessanlegg har vært utgangspunktet for studiene av konsept for bærestruktur og tekniske installasjoner. Det har vært gjennomført alternativsvurderinger for disse forhold i skisseprosjektfasen. Prosjekteringsgruppens samlede brede erfaring fra liknende anlegg har vært et viktig bidrag for å komme til anbefalinger innenfor disse områdene. I skisseprosjektets anbefalte løsninger er bæresystemene modulert/dimensjonert, ut i fra en serie med prøvede alternativer, med utgangspunkt i at flere av sykehusets typiske romstørrelser kan innpasses i modulen. Konkret er dette løst ved en aksemodul på 7,2 x 7,2 meter. Innenfor denne innpasses operasjonsstuer, undersøkelsesrom, laboratorier og sengerom. Tilførselssjakter, næringstilførselen, for luft, gass, IT, elektro, vann osv. og heis- og trappesjakter for vare-, personell-, besøkende- og pasienttransport er lagt ut i et tilsvarende, men åpnere mønster, som gir en generell distribusjon i arealene og muliggjør senere endringer. Sjakters og føringsveiers plassering er også lagt ut slik at utfletting av tekniske føringer ikke kommer i konflikt med øvrige strukturelle elementer. Generelle bygningskropper med modulerte bæresystemer og et generelt distribusjonsnett for teknikk, varer og mennesker (ikke ad-hoc basert) vil være det vesentligste bidraget til et fleksibelt sykehusanlegg. TEAMMOLDE COWI AS Side 18 av 80

19 Illustrasjon: Typisk sengeetasje Videre er de forskjellige etasjeplanene disponert slik at det på alle nivåer ligger igjen areal som kan flyttes ut av et aktuelt funksjonsområde, uten av primærfunksjonene i avdelingen rammes. Dette vil være verdifullt når et område, for eksempel operasjonsavdelingen, trenger mer areal (en ny op-stue), og det ikke er aktuelt å bygge til for å oppnå dette. Deler av kontorarealet både på E1 (poliklinikk og dagbehandling) og U1 (operasjon og billeddiagnostikk) representerer en slik mulighet for indre vekst. Illustrasjon: Areal som kan konverteres på U1 Organisatorisk fleksibilitet Erfaringer fra andre sykehusprosjekter viser at sykehusanlegget vil gjennomleve et stort antall organisatoriske endringer i liten og i stor skala. Dette kan føre til at funksjoner flyttes fra et område til et annet eller at funksjoner i større grad enn forutsatt skal integreres innenfor et angitt areal. Den vesentligste forutsetningen for å oppnå slik fleksibilitet er en strukturell modulering som beskrevet over, som tillater at funksjonelle elementer i bygningene kan omorganiseres uten at bygningens skjelett og overordnede logistiske organisering må prosjekteres/bygges om. TEAMMOLDE COWI AS Side 19 av 80

20 Tilgjengelighet universell utforming Til grunn for planleggingen ligger en ambisjon om at sykehuset gjennom universell utforming skal være en tilgjengelig bygning for alle brukere. Universell utforming innebærer at kravet om en optimalisert tilgjengelighet for alle brukere er premissgiver for arkitektur og valg av løsninger. De fysiske omgivelsene, det vil si bygninger, uteområder og andre anlegg, utformes slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Målet er en helhetlig arkitektur uten behov for tilpasninger og særløsninger for enkelte grupper. Dette fordrer en lett tilgjengelig bygning med planløsninger som ikke nødvendiggjør spesialtiltak for orienteringshemmede, uterom som kan brukes av alle og løsninger preget av et inkluderende menneskesyn. I skisseprosjektet er den universelle utformingen ivaretatt av byggets plassering med lett synlig hovedinngang mot en adkomstplass med kollektivtransport helt frem. Inngangen har nærhet til nødvendig parkering og er lagt med terskelfri adkomst. Publikumsheiser er plassert i direkte forbindelse til hovedtrapper og alle ekspedisjoner er plassert lett tilgjengelig og i kontakt med vestibyler og venterom. Illustrasjons: Livet på torget TEAMMOLDE COWI AS Side 20 av 80

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

2 MÅL...1. Nye Molde sjukehus Fil/ark: P:\1257\125756 Nye Molde Sjukehus\12-Faglig gjennomføring\felles\no-cowi-hnr-004- Miljø.doc

2 MÅL...1. Nye Molde sjukehus Fil/ark: P:\1257\125756 Nye Molde Sjukehus\12-Faglig gjennomføring\felles\no-cowi-hnr-004- Miljø.doc Nye Molde sjukehus NOTAT Miljø 1 INNLEDNING...1 2 MÅL...1 3 ARBEIDSMETODIKK...1 4 MILJØBELASTNINGER OMGIVELSER OG NATUR...1 5 INNEKLIMA...2 6 ENERGIFORSYNING OG ENERGIBRUK...4 7 MATERIALVALG OG BYGNINGSFYSIKK...5

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren 2006. Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer