Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as"

Transkript

1 Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø rev

2 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Reguleringsplan med konsekvensutredning for Jekta storsenter AMB arkitekter as Guri Ugedahl, sivilingeniør Tom Langeid, landskapsarkitekt mnla Ann Ellen Karlsen Oppdragsnr.: 9237 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Coop Nord BA Forslag til reguleringsplan Åpen Tom Langeid Guri Ugedahl Tom Langeid 79 sider pluss vedlegg \\Ba-fil\Ba-arkiv\9237JEKT\Dokumenter\Avd-PU\Regplan med KU\Planbeskrivelse med KU rev doc Barlindhaug Consult AS Postadresse: 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: Epost: Med mindre annet er oppgitt er alle illustrasjoner og fotografier utarbeidet av Barlindhaug Consult AS BARLINDHAUG CONSULT AS

3 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 3 Innholdsfortegnelse 1. Tiltakshavers sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planforslaget Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer Ny rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms Kommunale planer Kommunedelplan for Workinnmarka og Nedre Håpet/Langnes Reguleringsplaner Temaplaner Sak om Kommunedelplan for Langnes Planprosessen Planoppstart Folkemøte Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) Beliggenhet Avgrensning Tilstøtende arealers bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Klima Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Grønne interesser Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Veg og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Tekniske strukturer Privat og offentlig servicetilbud Utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredninger Utbyggingsplanene Programalternativer BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 JEKTA STORSENTER 7.3 Vurderte utbyggingsløsninger Alternativer som skal utredes Konsekvensvurderinger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Topografi/landskapstrekk Klima Grønne interesser/grov uteromsplan Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Veg og trafikkforhold Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Støy Vann og avløp Snødeponering Energi Risiko og sårbarhet Design mv Gjennomføring Utbyggings-/opparbeidingsavtale Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen Uttalelser og merknader Innkomne forhåndsmerknader Grunnlagsmateriale Vedlegg BARLINDHAUG CONSULT AS

5 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 5 1. Tiltakshavers sammendrag Coop Nord BA planlegger å utvide dagens Jekta storsenter med ca m2, ved en sammenbygging av Jekta Vest og Jekta Øst. Dagens idrettsfunksjoner i Polarhallen videreføres. Prosjektet er i tråd med regionale og kommunale føringer, herunder fylkesdelplan for kjøpesentre og kommuneplanens arealdel, som legger til rette for utvikling av Langnes-området. Med bakgrunn i Langnes rolle som avlastingssenter og områdets sentrale plassering i forhold til hovedtransportårer, ligger forholdene til rette for en etterlengtet utvikling av området. I den forbindelse ønsker forslagsstiller å framheve følgende: Gjennom utvidelse av storsenteret skapes nye og spennende handelstilbud, som legger til rette for økt konkurranse - til fordel for forbrukeren. Gjennom fokus på arkitektur og estetikk søker forslagsstiller å fjerne industripreget som preger området i dag. Prosjektet vil bidra til visse miljøgevinster, både som følge av nærhet til hovedvegsystemet, og gjennom tilrettelegging for kollektivtransport. Prosjektet legger til rette for at en betydelig andel av biloppstillingsplassene overdekkes, gjennom plassering i parkeringskjeller eller p-hus. Prosjektet vil bidra til en generell oppgradering i området, gjennom opprydding og forbedring av veisystemet, herunder døgnåpen vei under senteret. Prosjektet vil i kraft av sin størrelse bli en viktig motor i forhold til ønsket utvikling av Langnes-området, som ikke minst omfatter et betydelig bidrag i forhold til utbedring av infrastruktur. Gjennom planlagte utvikling av Langnes sør legges det til rette for at Tromsø ikke får nye diskusjoner om lokalisering av handelssentre de nærmeste årene. Prosjektet skaper mange permanente arbeidsplasser og opp mot 200 arbeidsplasser i byggeperioden. BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 JEKTA STORSENTER 2. Nøkkelopplysninger Bydel Adresse Gårdsnr./bruksnr. Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Mortensnes Karlsøyvn / Heilovn 117/36, 524, 525, 670, 695 (Coop) 117/53, 54 (Polarsenteret AS) Eiendommene er avsatt til forretning og kontor i gjeldende reguleringsplan. Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Coop Nord BA Coop Nord BA og Polarsenteret AS Barlindhaug Consult AS Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o.l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Legge til rette for utvikling av et eksisterende forretningsområde. 83,2 dekar ca m2 forretning / kontor nei ja Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) BARLINDHAUG CONSULT AS

7 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 7 3. Bakgrunn for planarbeidet 3.1 Bakgrunn Coop Nord BA planlegger å utvide dagens Jekta storsenter med ca m2, ved at dagens Jekta Vest og Jekta Øst sammenbygges. Utbyggingen planlegges i ett trinn (samlet), men vil alternativt, avhengig av leiemarkedet, også kunne gjennomføres i flere byggefaser. Realisering av tiltaket er lagt til perioden Intensjonen med planforslaget Med bakgrunn i Langnes' rolle som avlastingssenter og som viktig tyngdepunkt for handel, i tillegg til områdets sentrale plassering i forhold til hovedtransportårer, ligger forholdene til rette for en etterlengtet utvikling av området. I forslag til planprogram framsatte forslagsstiller bl.a. følgende målformuleringer knyttet til den framtidige og strategiske utviklingen i Langnes handelspark, hvor Jekta storsenter er en sentral aktør: Langnes handelsområde skal utvikles til et effektiv og dynamisk handelsområde som skal serve regionen, bydelen og byen for øvrig med tilbud som det ikke finnes rom for i sentrum av Tromsø i dag, og som heller ikke Tromsø sentrum har arealmessig kapasitet til å ta imot, eller å tilfredsstille. Langnes handelsområde skal framstå som et godt organisert og kvalitativt godt handelsområde, med estetisk utforming av uteområder, så vel som bygninger. Området skal bli et trygt og attraktivt sted for besøk og opphold. Forslagsstiller ønsker gjennom sin utbygging å bidra til en generell oppgradering av området, som både omfatter vegløsninger, bebyggelse og utomhusområder. I tillegg til målsetningen om å skape et moderne senter som samtidig fremstår som et helhetlig anlegg med arkitektoniske kvaliteter, legges det opp til etablering av gode og funksjonelle trafikkløsninger. BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 JEKTA STORSENTER 4. Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer Følgende er i stor grad hentet fra delrapporten Innledende vurdering fra Barlindhaug Consult AS ( revidert ). 4.1 Ny rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Ny rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft Formålet med bestemmelsen er: Å sikre en sterkere regional samordning av kjøpesenterpolitikken Å styrke eksisterende by- og tettstedssentre Å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet Å bidra til miljøvennlige transportvalg Å begrense klimagassutslippene Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 95%, mens kjøpesentre med sentral plassering i byen har bilandeler helt ned til 20 %. Større kjøpesentre må derfor lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene og tettstedene våre, slik at flere får kortere avstand og flere kan reise miljøvennlig (vår utheving). 1 I hht bestemmelsen kan kjøpesentre bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 4.2 Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms Langnes handelspark er sammen med Tromsdalen definert som avlastingssentre i Fylkesdelplan for kjøpesentre i Troms 2. Avlastingssenter er gitt følgende definisjon i FDP: (..) Avlastningssentre skal avlaste sentrum der behovet er til stede. Begrunnelsen for å etablere et avlastningssenter er bl.a. at sentrum har plassmangel, er fysisk sett for lite og / eller har verneverdige bygningsmiljøer og ikke er i stand til å ta i mot all ny handelsvirksomhet. (,.) (retningslinje 7.6.b) Et avlastningssenter har et regionalt omland og spiller en regional rolle i handelssammenheng. Dette innebærer at senteret som utpekes til avlastningssenter skal ha god tilgjengelighet fra det regionale omlandet. Vareutvalget skal være bredt og området bør ha utvidelsesmuligheter slik at det ikke blir fullt etter kort tid. Tromsø-regionen er i fylkesdelplanen definert å omfatte kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Tromsø har en svært dominerende rolle som landsdels- og regionsenter. (...) Stor arbeidspendling er en av årsakene til at kommunene rundt utfører en del av innkjøpene i Tromsø. En annen årsak er at det er et svært stort sprang mellom Tromsø og de øvrige sentra i regionen når det gjelder servicetilbudets omfang og bredde. Tromsø sin posisjon som landsdels- og regionsenter, samt stor egenbefolkning, gjør at all handelsvirksomhet ikke kan foregå i sentrum. Sentrum har verneverdige bygningsmiljøer og 1 2 Troms fylkeskommune, august Godkjent av MD BARLINDHAUG CONSULT AS

9 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 9 Tromsø sentrum er for lite, og har for lite ledig areal til å kunne møte etableringsbehovet fullt ut. Avlastningssentre skal betjene et regionalt omland. Denne funksjonen har både Langnes og Tromsdalen pr i dag. (..) 4.3 Kommunale planer Kommuneplanens arealdel I Kommuneplanen for Tromsø , arealdel for byområdet og de bynære soner 3, er arealet mellom Tverrforbindelsen, Alkevegen, oversiden av Ærfuglvegen og Scandic hotell definert som avlastningssenter og bydelssenter. I bestemmelsene til planen står følgende: Det er tillatt å etablere detaljhandel med forretningsareal større enn 3000 m 2 i sentrum, avlastningssentre og bydelssentre som er avgrenset i kommuneplanen. Resten av handelsparken, mellom Alkevegen og Ørnevegen, er avsatt til erverv, konkretisert gjennom bestemmelser til planen: Areal for plasskrevende varer 4, avgrenset til området mellom Alkevegen, Ørnevegen, Tverrforbindelsen og kommunedelplan 222. Planen fastslår at nye forretningsetableringer styres gjennom arealrammer for detaljhandel fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel avløser fylkesdelplan for kjøpesentre. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Som plankartet viser, er det avsatt større områder til eksisterende og framtidig erverv både sør og nord for det definerte avlastningssenteret / bydelssenteret på Langnes. 3 4 Tromsø kommune, vedtatt Definert som biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, båter, byggevarer og hagesenter i retningslinjer i planen. BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 JEKTA STORSENTER Kommuneplanen sier bl.a. følgende om handel: (..) Ved handelsetableringer på mer enn 3000 m2 krever fylkesdelplan for Troms at det utredes behov for nye etableringer samt forholdet til sentrum. Analysene skal basere seg på statistiske vurderinger om omsetning. Erfaringene med handelsanalysene som kommunen har hatt til behandling, viser at de ikke er et egnet verktøy for å bruke i saksbehandling av tiltak på den måten de er tiltenkt. Handelsanalyser som følger søknader om nyetableringer, gir ikke godt grunnlag for en balansert vurdering. Det tilrås derfor at nye forretningsetableringer heller styres gjennom arealrammer for detaljhandel, fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel. Det vil gi nyetablerere bedre forutsigbarhet. Så lenge etableringene finner sted innenfor angitt areal i bestemmelsene, vil det ikke settes krav til handelsanalyser. Kommuneplanen avløser fylkesdelplan for handel. (..) (senterstruktur og lokalservice handel) Og videre, under handelsstruktur: (...) Sentrum er fortsatt kommunens viktigste handelssted. Denne planen legger opp til at det utenfor sentrum skal settes av begrenset men tilstrekkelig areal der det kan etableres handel, uten at det leveres handelsanalyser slik det har vært krav om tidligere. (...) Fylkesdelplan for kjøpesenter har definert to avlastningssentra i Tromsø, på Langnes og i Tromsdalen. Avlastningssentre er definert som avgrensede områder som kan etableres dersom det ikke er mulig eller ønskelig i sentrum. Etableringer her bør derfor være såkalte big-box konsepter eller hypermarkeder, som ikke vil være i konkurranse med aktivitetene i sentrum slik et kjøpesenter med mindre butikker i større grad er. Begge avlastningssentrene i Tromsø fungerer også som bydelssenter for henholdsvis Workinnmarka / Mortensnes og Tromsdalen. (...) Klima- og energiplan for Tromsø kommune Klima- og energiplanen ble vedtatt i kommunestyret Klimaplanen har en rekke målsettinger. Innenfor tema arealbruk og transport framheves følgende punkter: Sterk satsing på kollektivtransport, bl.a. gjennom tilrettelegging for god framkommelighet for buss. Kollektivandelen skal økes til 50 % i Biltransporten skal reduseres, blant annet gjennom redusert avhengighet av bil og økt bruk av kollektivtransport. Det skal legges begrensninger på privatbilismen. Overflateparkering skal reduseres. Det skal utvikles et sammenhengende sykkelvegnett for hele byen. Arealplanleggingen skal bidra til å redusere transportbehovet. Innenfor energibruk framheves følgende punkter: Tilrettelegging for bruk av fjernvarme. Pålegg om vannbåren varme ved større utbygginger. Stimulere til lavenergiteknologi samt bruk av bioenergi Kommunedelplan for Tromsø sentrum Kommunedelplan for Tromsø sentrum ble vedtatt i kommunestyret Under presentasjon av Sentrumsplanen på kommunens hjemmesider heter det: Målet med (sentrums)planen er å legge til rette for en utvikling som styrker sentrums posisjon som det primære handels- administrasjons- og kultursentrum og skape gode rammer for den sosiale arena som skal være tilgjengelig for alle. Dette fordrer at planen rommer muligheter for utvikling, samtidig som den ivaretar og videreutvikler de romlige og fysiske kvaliteter som allerede eksisterer. Planen er først og fremst en plan som styrer den fysiske utviklingen, og diskuterer primært byform og forholdet mellom vekst og vern BARLINDHAUG CONSULT AS

11 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 11 I et av hovedmålene for sentrumsplanen heter det: Sentrumsplanen skal bygge opp under sentrum som byens viktigste knutepunkt og som hovedarena for handel, service, tjenesteyting og kultur. Under avsnitt om næring i sentrum har man satt opp følgende målsettinger: Sentrum skal ha en sammensatt virksomhetsstruktur uten monofunksjonelle områder. Plasskrevende varer, industri og lager skal ikke lokaliseres i sentrum. Sentrum skal ha høy funksjonstetthet og funksjonsmangfold. Næringsbygg skal ikke omdannes til boliger, og boligutvikling skal ikke forringe grunnlaget for næringsvirksomhet. Og videre, under samme avsnitt, heter det: Tromsø sentrum har i dag nærmere 400 handelsbedrifter, og mye tyder på at antallet øker. (..) Forslaget til sentrumsplan åpner for handelsetableringer innenfor hele sentrumsområdet, med unntak av de områdene i planen som er avsatt til andre formål. (..) Virksomheter med plasskrevende varer og bigbox-butikker svarer ikke til målet om høy funksjonstetthet. Selv om det i fylkesdelplanen åpnes for denne typen detaljhandel er det ikke ønskelig ut fra plassbehovet Kommunedelplan for Workinnmarka og Nedre Håpet/Langnes Kommunedelplanen (nr ) ble vedtatt i kommunestyret Planområdet grenser til områder nord for Heilovn som i kommunedelplanen er avsatt som Industri og Grøntbelte. Gjeldende planer. (Tromsø kommune) BARLINDHAUG CONSULT AS

12 12 JEKTA STORSENTER Reguleringsplaner Planområdet berører først og fremst følgende reguleringsplaner: Plan nr FV 59 og del av Langnes handelsområde (vedtatt ) Plan nr 1495 Heiloveien, Langnes (vedtatt ) I tillegg til ulike vegformål, er planområdet i hovedsak avsatt som hhv Forretning og Annet byggeområde i gjeldende reguleringsplaner. Et avgrenset areal ved krysset Karlsøyvn Heilovn er avsatt som Kontor og forretning. Ellers grenser planområdet til arealer hvor det er igangsatt planarbeid, både i sør (Taco: Langnes handelspark) og i nord (Langnes Eiendom: Forretning på eiendommen 117/457 og 117/1 på Langnes). 4.4 Temaplaner Transportplan for Tromsø kommune Under vises viktige momenter Transportplan for Tromsø som ble vedtatt i kommunestyret i Figurene er sakset fra planen. Biltrafikk Figuren viser døgntrafikk på hovedvegene i det sentrale byområdet. Giæverbukta er sammen med Breivika markert som hot spot, dvs. punkter med stor trafikkbelastning. Busstransport Figuren viser sentrale utfordringer for buss i dagens situasjon. Giæverbukta er klassifisert som et kritisk punkt i fht frammkommelighet, også for bussene. Videre ser man at det er påpekt et behov for busstrasé på strekningen fra Giæverbukta mot Hamna. Plassering av en slik trasé er ikke valgt. Plan for Jekta forutsettes å kunne gi innspill til plassering av traséen BARLINDHAUG CONSULT AS

13 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 13 Gang- og sykkeltrafikk Man har et delvis tilrettelagt gang- og sykkelsystem på hovedvegnettet i området Giæverbukta. Gang- og sykkelveg nordover Ringvegen mot Hamna er for tiden under bygging. Barrierevirkning Figuren viser at Tverrforbindelsen vurderes å fungere som en svært stor barriere. Se også figur under, der det forutsettes at Tverrforbindelsen legges i tunnel. Valgt strategi, gjennomføring Kommunestyret vedtok at man skal legge Klimastrategien til grunn for videre planlegging av transportsystemet i Tromsø. Figuren til venstre viser tiltak som vil være sentrale i denne strategien Områdeplan trafikk Langnes handelspark tok allerede i 2004 initiativ til å jobbe med trafikkforholdene i handelsparken med sikte på å skape mer robuste og helhetlige løsninger for framtiden. Tromsø kommune og Statens vegvesen ble invitert med i arbeidet. Flere grunneiere som har ønsket å utvikle sin eiendom, hadde da blitt møtt med krav fra Tromsø kommune om en overordna veg / trafikkplan for hele handelsparken. BARLINDHAUG CONSULT AS

14 14 JEKTA STORSENTER Tromsø kommune anbefalte at Langnes handelspark utarbeidet en områdeplan med fokus på veg / trafikkløsninger. Langnes handelspark sendte inn forslag til Områdeplan trafikk til Tromsø kommune i februar 08. Forslaget er grundig diskutert blant medlemmene i handelsparken forut for innsending. Planen er foreløpig ikke behandlet i kommunen. I og med at det er enighet om hovedtrekkene i planen i Langnes handelspark, og at både kommunen og vegvesenet har deltatt i arbeidet under veis, legges konklusjoner i planforslaget til grunn for utvidelsen av Jekta storsenter. I områdeplanen er dagens bygningsmasse kartlagt. Det er gjennomført trafikktellinger på vegnettet i ettermiddagsrushet, og man har registrert kjøretid i rushtiden (se avsnitt 2.1 og 2.2). Videre er utbyggingsplaner innenfor området kartlagt. På denne bakgrunn er det vurdert hvor mye trafikk som vil kunne skapes i området, etter at utbyggingsplanene er realisert. Kapasiteten på hovedvegnettet drøftes i planen. Hovedvegnettet er imidlertid ikke en del av områdeplanen, og forutsettes å finne sin løsning i andre sammenhenger. Vannforsyning og avløpssystem er vurdert av Tromsø kommune, VA-kontoret og er tatt inn i planen. Planen foreslår overordnede prinsipper for organisering av det interne vegnettet for biler, busser, fotgjengere og syklister. Områdeplanen gir følgende anbefalinger: Forhold til hovedvegnettet Overordnet vegsystem og bussterminalen er ikke en del av områdeplanen. Det understrekes imidlertid at evt. utbygging av de enkelte eiendommene må forholde seg til den til enhver tid tilgjengelige kapasiteten på hovedvegnettet. Dette håndteres i den enkelte plan. Områdeplanen skal ikke vanskeliggjøre tiltak på hovedvegnettet. Muligheten for en evt. ny planfri forbindelse under Tverrforbindelsen til rundkjøring Workinn skal holdes åpen. Dersom planer for hovedvegnettet endrer forutsetningene for det interne vegnettet i handelsparken, forutsettes områdeplan for trafikk revidert. Prinsipper for internt vegnett Områdeplanen presenterer overordnede strukturelle prinsipper. Planen vil ikke ha formell status, men vil danne grunnlag for politiske viljesvedtak og vil være retningsgivende for videre planlegging i området. Foreslåtte prinsipper vil gi en robust trafikkløsning i handelsparken i fth kjente planer om utvikling av virksomhetene. Vegnett for bilister utformes som vist til venstre i figuren under. Følgende tiltak omfattes: Heilovegen forutsettes åpen for toveis trafikk. Kryss Tverrforbindelsen / Heilovegen forutsettes ombygd. Heilovegen forlenges til Ringvegen. Det etableres rundkjøring i kryss med Ringvegen. Forbindelsen forutsettes åpen for allmenn ferdsel. Det etableres rundkjøring i kryss Karlsøyvegen / Stormåsvegen. Det etableres rundkjøring i kryss Stormåsvegen / Heilovegen. Det etableres rundkjøringer i kryssene Alkevegen / Ringvegen og Ørnevegen / Ringvegen. Stormåsvegen forlenges fra Heilovegen til Alkevegen. En forbindelse mellom Alkevegen og Ørnevegen er aktuell på noe sikt. Plassering er ikke vurdert. På sikt kan det også være aktuelt å forlenge Karlsøyvegen til Heilovegen BARLINDHAUG CONSULT AS

15 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 15 Muligheten for en ny planfri forbindelse under Tverrforbindelsen mot rundkjøring ved Workinn holdes åpen. Flere alternative plasseringer av en slik forbindelse kan være aktuell. Kjøreveger (hentet fra Områdeplanen). Busstrasèer (hentet fra Områdeplanen). Busstraséer er avklart med Tromsbuss, de foretrekker en løsning som kan gjennomføres tilpasset det nye vegnettet. Langnes handelspark forutsetter at busstraséen er åpen for alminnelig ferdsel (røde linjer i figur til høyre over). Følgende prinsipper skal gjelde for tiltak for fotgjengere: Forbindelse mot Bo i nord / Workinnmarka med ny gangbru over Tverrforbindelsen gjennomføres. Internt vegnett skal ha tosidig fortau. Opphøyde gangfelt skal vurderes for kryssing av interne veger. Adkomst til bussterminal og sentrale holdeplasser ivaretas spesielt. Vurdere gangbruer i 2. et. mellom bygg i området. God brøytestandard. BARLINDHAUG CONSULT AS

16 16 JEKTA STORSENTER Eksisterende og planlagte gang- og sykkeltraséer til og i Langnes handelspark. Stiplet linje viser mulige framtidige lenker (hentet fra Områdeplanen). Gjennomføring, internt vegnett Det forutsettes at utbygging av nye veglenker, kryss og fortau knyttes til berørte utbyggingsprosjekter, og avklares gjennom utbyggingsavtaler. Fullføring av vegnettet vil derfor skje i takt med utbygginger i området. Etablering av nytt kryss Heilovegen / Tverrforbindelsen og evt. tiltak for å kunne opprettholde toveisregulering av Heilovegen diskuteres særskilt mellom Langnes handelspark, Tromsø kommune og Statens vegvesen. Dette er større tiltak som har betydning for en stor del av handelsparken, og bør derfor i større grad være et felles prosjekt. Langnes handelspark ønsker å prioritere en avklaring av dette spørsmålet så snart områdeplanen er vedtatt BARLINDHAUG CONSULT AS

17 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Sak om Kommunedelplan for Langnes Tromsø kommunestyre behandlet sak 129 / 08 vedr. overordnet plan for hovedvegnettet rundt Giæverbukta i møte Følgende ble vedtatt: A. Kommunestyret ber om at det igangsettes planarbeid for veglenken Breivika-Tromsø Lufthavn-Tromsø sentrum. Arbeidet skal deles i to faser. I begge fasene skal tiltak som fremmer økt kollektivandel tilstrebes og prioriteres. Det forutsettes at planarbeidet finansieres i et samarbeid mellom Tromsø kommune, Statens Vegvesen og Avinor. 1. Fase 1: Kortsiktige tiltak: Det skal hurtigst mulig framlegges en sak angående tiltak i området rundt Giæverbukta med sikte på å avhjelpe kapasitetsproblemer generelt, og med særlig fokus på fremkommelighet for kollektivtransport i området. Slike tiltak bør være gjennomførbare innenfor gjeldende regulering, herunder mindre vesentlige reguleringsendringer og/eller dispensasjoner. Det skal presenteres finansieringsløsninger for raskest mulig trinnvis gjennomføring av disse tiltakene. Konkrete tiltak kan blant annet omfatte: a. Lysregulering i kryss b. Breddeutvidelse med flere kjørefelt c. Skiltportaler d. Alternative atkomstløsninger/kjøremønstre for bussterminalen e. Tilrettelegging for omlegging av kjøremønster for buss 2. Fase 2: Det skal framlegges skisse til overordnet plan som ivaretar trafikale løsninger i et mer langsiktig perspektiv. Planarbeidet skal samordnes med Statens Vegvesens igangsatte konseptutvalgsutredning. Forutsetninger for dette planarbeidet: a. Trafikale løsninger skal prioritere kollektivtransport mellom viktige knutepunkter som Tromsø Lufthavn, Langnes Handelspark, Breivika og Tromsø sentrum. b. Planen skal omfatte prinsipper for finansiering av trafikale tiltak. c. Planarbeidet skal utføres som et samarbeid mellom de mest sentrale aktørene. Det skal derfor opprettes en styringsgruppe bestående av representanter fra Tromsø kommune, Statens Vegvesen, Avinor, Troms fylkeskommune og Langnes Handelspark. Det skal oppnevnes en politisk representant fra MET-komiteen til styringsgruppen. Representanten skal gi tilbakemeldinger til MET-komiteen om arbeidet. Forslag på representant: Svenn A. Nilsen, AP. Egen styringsgruppe for overordnet plan på Langnes: leder av planutvalget Eduardo da Silva skal lede styringsgruppen. B. Private reguleringsforslag i området kan fremmes dersom forslaget dokumenterer: 1. arealbruk i tråd med kommuneplanens arealdel 2. trafikale løsninger som ikke begrenser valget av framtidige løsninger for hovedvegsystemet 3. at det vil bli gjennomført egne kapasitetsøkende tiltak for hovedvegsystemet som nøytraliserer plantiltakets økte trafikkproduksjon, eller at plantiltaket bidrar til realisering av typen tiltak under pkt. A.1 4. at det er lagt godt til rette for bruk av kollektivtransport C. Det skal legges fram forslag til prinsipper for utbyggingsfinansiering. Saken innebærer at Tromsø kommune i samarbeid med statlige etater tar ansvar for å planlegge både permanente og midlertidige løsninger for hovedvegnettet i området. Det presiseres i vedtaket at det ikke skal fremmes kommunedelplan, men skisse til overordnet plan. Det er uklart om, og i så fall hvordan, man tenker å formalisere planarbeidet. Samtidig er det vedtatt at private reguleringsforslag kan fremmes før den overordnede planen foreligger, under visse forutsetninger. Se pkt.b i vedtaket. BARLINDHAUG CONSULT AS

18 18 JEKTA STORSENTER 5. Planprosessen 5.1 Planoppstart Planlagte utbygging er av en slik størrelse og karakter at planen kreves konsekvensutredet Planprogram Forslag til planprogram ble utarbeidet av Plan Y på oppdrag fra Coop Nord BA. Planutvalget fattet følgende vedtak i sak 130/07 den : Planutvalget legger forslag til planprogram for reguleringsplan med KU -Jekta handelsområde, Langnes datert ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Plan og planprogrammet sees i sammenheng med områdeplan for trafikk Langnes samt plan for Langnes sør og planprogram. Det må ses særskilt på å få etablert gang/sykkelveg langs Heilovegen fra Polarsenteret til Winston Churchillsveg. 6.4 Trafikk Det må særlig utredes hvordan trafikken til/fra Langnesområdet ledes utenom boligområdet Håpet, Mortensnes, Sjømannsbyen. Forslag til planavgrensning (fra forslag til planprogram) BARLINDHAUG CONSULT AS

19 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Oppstartsvarsel/kunngjøring Berørte adressater ble tilskrevet med brev av og planoppstart kunngjort i avisene Nordlys og Bladet Tromsø den Høringsfristen var satt til Innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer til disse, framgår i kapittel 9. Oppstart av prosessen vedr forhandling om utbyggingsavtale er ikke kunngjort, kfr avsnitt Fastsetting av planprogrammet Planutvalget fattet følgende vedtak i sak 77/08 den : 1. Planprogrammet for konsekvensutredning av reguleringsplan for Jekta [ / rev ], Langnes vedtas. Programmet skal ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen. Konsekvensutredningen må også omhandle barn og unge jf PBL og rikspolitiske retningslinjer RPR for barn og unge pkt Konsekvensutredningen må også omhandle barn og unge jf PBL og rikspolitiske retningslinjer RPR for barn og unge pkt Folkemøte Det forutsettes avholdt folkemøte i forbindelse med offentlig høring av reguleringsplan med konsekvensutredning. BARLINDHAUG CONSULT AS

20 20 JEKTA STORSENTER 6. Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) 6.1 Beliggenhet Planområdet er lokalisert innenfor Langnes-området, på Tromsøyas vestside. Området er sentralt beliggende, med kort avstand til både hovedvegnett, kollektivterminal og flyplass. 6.2 Avgrensning Planområdet avgrenses til eiendommene 117/36, 524, 525, 670, 695 (Coop) og 117/53, 54 (Polarhallen AS og Polarsenteret Eiendom AS), med tilhørende veg- og trafikkarealer. 6.3 Tilstøtende arealers bruk/status Følgende er hentet fra delrapporten Arealbruk og prinsipper for utbygging fra Barlindhaug Consult AS ( revidert ) Arealbruk Omliggende arealer er disponert til ulike former for handels- og forretningsvirksomheter, i tråd med overordnede planer og føringer. Kfr kapittel Trafikalt Den mest naturlige atkomst til naboeiendommene i sør går via Karlsøyvn, mens den til naboeiendommene i nord går via Heilovn eller Alkevn Visuelt Dagens bebyggelse ved Jekta Vest framstår i stor grad som områdets øvrige bebyggelse. Jekta Øst skiller seg derimot ut, både når det gjelder form og volum Funksjonelt En må anta at flere av de mindre virksomhetene innenfor Langnes handelspark nyter godt av nærheten til de store publikumsmagnetene, herunder Jekta Vest og Øst, både mht kundegrunnlag og eksponering. 6.4 Eksisterende bebyggelse Følgende er hentet fra delrapportene Innledende vurdering ( revidert ) og Arealbruk og prinsipper for utbygging ( revidert ) fra Barlindhaug Consult AS Funksjoner Innenfor Langnes handelspark er spekteret innenfor forretning bredt, her finnes flere kjøpesentre med alt fra hypermarked med svært bredt vareutvalg til store matvareforretninger, klesforretninger, nisjeforretninger, optiker, vinmonopol, fiskeprodukter og møbler, samt enkeltstående forretninger for elektriske artikler, kontorartikler, innredning, trelast / byggevarer, bilforretninger etc. I tillegg finnes en rekke funksjoner som post, bank, apotek, bensinstasjon, kaféer og restauranter, idrettshall, lege, kiropraktor og tannlege BARLINDHAUG CONSULT AS

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Hagb. Kræmer AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Kræmer Brygge. Kraftforsyning

Hagb. Kræmer AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Kræmer Brygge. Kraftforsyning Hagb. Kræmer AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Kræmer Brygge Kraftforsyning Tromsø 17.12.2008 DELTEMA KRAFTFORSYNING Tittel: Reguleringsplan med konsekvensutredning for Kræmer Brygge deltema

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema kommunal økonomi Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag.

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag. Oppdragsbeskrivelse Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag PlanID 63860000. Saksnummer 2012 06435. Bergen kommune, etat for plan og geodata.

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune Iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5174690/Varsel om planoppstart hotell på 2017-11-01 Rønvikfjellet Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer