MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Type 121/10 08/2716 BOSETTING AV FLYKTNINGER Saken ligger i sakspapirene til kommunestyret - kst sak 68/10 122/10 08/2716 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I 2011 Saken ligger i sakspapirene til kommunestyret - kst sak 69/10 123/10 08/1169 KRISESENTER Saken ligger i sakspapirene til kommunestyret - kst sak 70/10 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

2 Sak 121/10 BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 08/2716 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 32/10 Hovedutvalg helse og omsorg /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Hovedutvalg helse og omsorgs forslag til vedtak: Karmøy kommune er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om å bosette 40 flyktninger i Av de 40 ber IMDi om at kommunen tar i mot 5 enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg. Ut frå vurderinger av kapasitet, utfordringene med å skaffe tilstrekkelig med boliger vedtar Karmøy kommunestyre: 1. Karmøy kan bosette 35 flyktninger i Med følgende forutsetninger: - Kommunen klarer å skaffe nok boliger. - Det forventes at en del av de 35 er familier - Enslige må i større grad bli bosatt i bofellesskap 2. Familiegjenforente kommer i tillegg. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 32/10 Behandling: Midtun (FrP) foreslo at punkt 2 strykes og punkt 1, strekpunkt 2 endres til: Det forventes at alle de 35 er familier. Den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune pr. dags dato tilsier at det ikke er rom for utforutsigbare utgifter/ekstra utgifter som det vil medføre om familiemedlemmer av de 35 kommer i tillegg. Gressgård (V) foreslo følgende endring i punkt 1: Karmøy kommune bosetter 40 flyktninger i Hovden (Ap) foreslo: Punkt 3 utgår.

3 Midtuns forslag fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt. Gressgårds forslag fikk 2 stemmer (1Ap, 1V) og falt. Rådmannens forslag med Hovdens endringsforslag vedtatt med 7 stemmer. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 106/10 Behandling: Saken ble trukket. Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om å bosette 40 flyktninger i Av de 40 ber IMDi om at kommunen tar i mot 5 enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg. Ut frå vurderinger av kapasitet, utfordringene med å skaffe tilstrekkelig med boliger vedtar Karmøy kommunestyre: 1. Karmøy kan bosette 35 flyktninger i Med følgende forutsetninger: - Kommunen klarer å skaffe nok boliger. - Det forventes at en del av de 35 er familier - Enslige må i større grad bli bosatt i bofellesskap 2. Familiegjenforente kommer i tillegg. 3. Karmøy kan ikke ta i mot enslige mindreårige(em) i 2011, se egen sak om mottak av enslige mindreårige. Side 3 av 20

4 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saka: IMDi ber Karmøy kommune bosette 40 flyktninger i 2011, derav 5 enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. Når det gjelder enslige mindreårige vises det til egen sak om dette. Karmøy hadde i perioden 2008 tom 2009 vedtak om å bosette 50 flyktninger. Før det mottok kommunen ca 40 flyktninger + familiegjenforente hvert år. For 2010 har kommunen vedtak om å ta imot 50 flyktninger. Ut i fra en totalvurdering vurderer Rådmannen at Karmøy kan ta i mot 35 voksne flyktninger i Fakta/saksopplysning: Bakgrunn for saka IMDi har bedt om at Karmøy i år 2011 totalt mottar 40 flyktninger derav 5 enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. Forespørselen fra IMDI preges av at det i Norge er færre antall flyktninger i mottak og som har fått lovlig opphold som skal bosettes i kommunene. Det gjelder og enslige mindreårige. Problemanalyse I 2011 vil det være flest enslige som har behov for å bli bosatt i en kommune. Det kommer flest flyktninger fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Irak, Iran og de palestinske områdene. Gode introduksjonsprogrammer har en nøkkelrolle for å lykkes med integreringen. Gjennom programmet får flyktningene bl.a. opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme i arbeid og klare seg selv så snart som mulig. I 2011 vil IMDi ha et spesielt fokus på kvalitet i introduksjonsprogrammene. Registrert-oversikt over bosetting(bos) og introduksjonsprogram (intro)-status per : BOS i Karmøy per , 5 års periode: 209 flyktninger (1215) +2 er født etter bos./ank. BOS i Karmøy, fra jan 2010 til : (MD-flyktning) 38 personer +1 (kvinne, skal bos. i uke 46) +2 (kvinner, skal bos. når vi får tilsendt IMDIs dok) Side 4 av 20

5 Intro-deltakere, per : (KVOS) i permisjon Antall intro-deltakere som avsluttet intro-ordning, 2010 til personer hvor av: ordinær utdanning: 5 arbeidssøker: 1 arbeidssøker på andre 2 ikke arbeidssøker: 2 helsemessige årsaker: 2 annet: 1 I forbindelse med denne sak og sak om enslige mindreårige har flyktningeteamet hatt møte med / vært i kontakt med; Teknisk etat: Eiendomssjef. Oppvekst- og kulturetaten : Representanter fra Karmøy Voksenopplæringssenter, barnehage, skole- og fritid. Helse- og omsorgsetaten: Etatssjef, ansvarlig for helsetjenester til flyktninger og barnevernstjenesten. Konklusjonen fra denne kontakten er at Karmøy må ta sitt ansvar som en stor kommune og ta imot flyktninger. Bemanningsmessig er det rom for å svare ja. Flere enslige, krever at vi må tilrettelegge noe mer på kveldtid, da denne gruppen ikke har familien å være sammen med Boliger I 2010 har det vært lettere enn tidligere å få tak i boliger på det private markedet. Så erfaringen tilsier at en kan basere en stor del av bosettingen på det private markedet. Husbanken kan også gi tilskudd fra 20 til 40% ved kjøp / oppføring av boliger til flyktninger. Barnehageplasser. Mangelen på barnehageplasser var et nasjonalt problem som også rammet Karmøy. Det er nå løst og det er ingen grunn til å redusere mottaket lengre. Kommunen vil kunne tilby barnehageplass til de som trenger det. Økonomi Kommunen mottar et integreringstilskudd for hver flyktning en tar imot. Sammen med tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere skal det dekke kommunen sine totale utgifter til bosetting og integrering av innvandrere. Integreringstilskuddet blir utbetalt over Side 5 av 20

6 en 5 årsperiode og følger flyktningen. Dvs. at det til en hver tid er flyktningen sin bosettingskommune som får tilskuddet. For 2011 er integreringstilskuddet kr over 5 år. Mottatt integreringstilskudd: 2008: kroner 2009: kroner Pr : kroner Et mottak på 35 flyktninger i 2011 vil gi kommunen inntekter på ca. 22,1 millioner over de neste 5 årene (pluss inntekter for de som er bosatt i perioden ). Da legger en til grunn at flyktningene blir boende i kommunen de 5 første årene etter mottak. Flytter de før det, blir integreringstilskuddet overført til kommunen flyktningen flytter til. I 2011 vil en i tillegg få kr mer pr enslig voksen enn for voksne i familier. Integreringstilskuddet kommunen får skal dekke alle kostnader med etablering av flyktningene. Tilskuddet blir fordelt mellom de etatene som jobber med dette. Helse- og omsorgsetaten, barnevernstjenesten, oppvekst og kulturetaten og NAV. Utgifter: I 2009 betalte kommunen ut kr i sosialhjelp til flyktninger som er bosatte de siste 5 årene og kr i introduksjonsstønad. Pr er det registrert utbetalt ut kr i sosialhjelp og kr i introduksjonsstønad. Generelt er trenden at utgifter til sosialhjelp er stabilt eller minkende fordi alle starter på introduksjonsprogrammet. I år har kommunen tatt imot mange, så en har brukt noe mer på sosialhjelp hittil i år enn i fjor. Årlige utgifter til introduksjonsordningen vil variere etter hvor mange enslige en mottar, hvor fort de går gjennom programmet. Utgangspunktet er to år, men noen kan bli ferdige tidligere, andre kan få forlengelse med opptil 1 år. I og med at Karmøy nå har etablert et NAV kontor, vil eventuell forlengelse av deltakelse i introduksjonsordningen vurderes opp mot deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Ved overgang frå sosialhjelp til introduksjonsstønad gikk en frå en husholdningsstønad til en individstønad. Det betyr endringer i utbetalingene. F.eks. får et ektepar med et barn samme stønad som et ektepar med 5 barn. Introduksjonsstønaden ligner mer på en lønn. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye et mottak på 35 flyktninger vil koste kommunen i årlige utbetalinger. I og med at de som er under 25 år også mottar 2/3 av stønaden vil de direkte utbetalingene være avhengige av hvor mange en etablerer i den aldersgruppen og hvor mange familier en mottar. Utgiftene kommunen får varierer ut fra flere forhold. Det er mindre kostbart å etablere familier enn enslige p.g.a. at det da blir færre husholdninger. Men storparten av de som venter på utplassering i kommunene er enslige. Side 6 av 20

7 Noen eksempler: Etableringskostnader som er nevnt her inkluderer alt frå møbler, kler første året til legeundersøkinger, pass, osv. Tallene i parentes er for Mottak av en enslig voksen person gir kommunen inntekter på kr ( ) i løpet av 5 år. Kostnader ved etablering av enslige. 1 år. Etablering ca. kr (42.000) Introduksjonsstønad over 25 år kr ( ) 2 år Introduksjonsstønad. kr ( ) Totalt ca. kr ( ) Av et samla integreringstilskudd på kr ( ) vil en ha brukt opp ( ) de to første årene i direkte utbetalinger av introduksjonsstønad og etablering. Alle driftskostnadene er da ikke tatt med. Familie på to voksne og 2 barn gir over 5 år et samlet integreringstilskudd på kr ( ). 1 år. Etablering ca kr (60.000) Introduksjonsstønad 2 personer over 25 år ( ) 2 år. Introduksjonsstønad., ( ) Totalt ca kr ( ) Det er all grunn til å presisere at disse tallene er omtrentlige. Er f.eks barna i barnehagealder eller "SFO alder" kommer disse utgiftene i tillegg. Videre må det kommenteres at utgiftene til etablering er anslått litt lavere enn tidligere. Dette henger sammen med introduksjonsstønaden. Før, når inntekten var sosialhjelp de første årene, fikk alle mer stønad til klær og tannbehandling. Dette er noe de fleste nå må dekke selv av sin egen inntekt. Introduksjonsstønaden sikrer de fleste inntekter over sosialhjelpsatsene. Kommunen får og inntekter frå NAV- stat ved at kursstønad går til kommunen så lenge kommunen betaler ut introduksjonsstønad. Karmøy har ønske om å ta i mot familier. Bl.a., har en etablert barnehagetilbud. Det er og en antakelse av at enslige lettere flytter fra kommunen, de søker oftere inn til byer. Men de har også lettere for å skaffe seg arbeid. Situasjonen er at svært mange av de som venter på bosetting er enslige og at en som mottakskommune må ta i mot de IMDi har behov for å få bosatt. Videre ønsker en å ta i mot flyktninger fra de folkegruppene som alt er etablert. Dette fordi det da blir etablert levedyktige nettverk blant flyktninggruppene. Skal en etablere nye nasjonaliteter er det ønskelig med et samarbeid med nabokommunene om dette. Side 7 av 20

8 Vurdering: Forslag til løsing: Som en av de større bosettingskommunene ser Karmøy at vi må ta vårt ansvar for den store delen av asylsøkere som nå bor i mottak og som har fått lovlig opphold i landet. Voksenopplæringssenter tilbyr introduksjonsordningen i nært samarbeid med flyktningeteamet i NAV. Barnehage og SFO er heller ikke hinder for mottaket. En har også erfart at det er lettere å få tak i bolig på det private markedet enn for 1-2 år siden til denne gruppa. Det er store utfordringer med IMDi sin forespørsel.: Mange enslige. Ved å bosette flere i bofellesskap, f.eks 2 og 3 i hver vil en redusere behovet for antall boliger og utgifter til etablering. Dette har kommunen erfaring på fra før. Særlig er det en aktuell problemstilling for de under 25 år som bare får 2/3 introduksjonsstønad. Felles bolig gir lavere bokostnader, noe som er viktig for å unngå at de yngste blir sosialhjelpsmottakere. Det vil kreve mer oppfølging utover bare det å bosette de. Det må inngås egne avtaler om bl.a. felles deling av utgifter, innbo osv. Det vil være noe mer ressurskrevende enn i dag, men bør gå greit med den bemanning en har på bosetting nå. Enslige mindreårige. Se egen sak. Rådmannens konklusjon: Mottak av flyktninger er et komplisert arbeid påvirket av mange faktorer. Flyktningene sine forutsetninger før de kommer, tiltaksapparat, arbeidsmarkedet og regelverket for støtteordninger osv. For den enkelte flyktning, men også for kommunen, er det viktig at de fortest mulig kommer seg ut i arbeid og blir selvforsørgende. Det gir de selvtillit og en bedre levestandard. For kommune og samfunnet blir de da bidragsytere istedenfor stønadsmottakere. Kvalifiseringsarbeidet og tiltaksarbeidet rundt dem er derfor svært viktig. Karmøy har nå etablert NAV kontor. Kommunen har da muligheten til å bruke kvalifiseringsprogrammet, der flyktningene trenger mer hjelp for å komme ut i arbeid. Likevel må en ikke glemme at mottak av flyktninger også har andre sider enn økonomi. Det handler om Norge sine internasjonale forpliktelser; mennesker som trenger vern, og at enkelte av disse kan være påført så store traumer / skader at det vil ta lang tid før de eventuelt blir reelle arbeidssøkere. Noen vil aldri bli det p.g.a. alder, funksjonsnivå osv. Selv om kommunen både må, og skal ta økonomiske hensyn ved vurdering av mottak, er der også andre faktorer som spiller inn. Kommunen må skaffe bolig til vanskeligstilte, både flyktninger og etnisk norske. Mottaket på 35 dette året legger til grunn at vi klarer å skaffe nok boliger, og at det etablerte kommunale tjenesteapparatet klarer å ta i mot. Flyktningene kommer ikke til kommunen før kommunen har sagt ja. Side 8 av 20

9 Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 9 av 20

10 Sak 122/10 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I 2011 Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 08/2716 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 33/10 Hovedutvalg helse og omsorg /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om å bosette 5 enslige mindreårige flyktninger i I 2010 ba de oss om å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger. Flyktningstrømmen til Norge har avtatt i På bakgrunn av dette vedtar Karmøy kommunestyre: 1. Karmøy kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger i Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 33/10 Behandling: Anne Ferkingstad foreslo: Karmøy kommune tar i mot 5 enslige mindreårige flyktninger i Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer (2Ap) for Ferkingstads forslag. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 107/10 Behandling: Saken ble trukket.

11 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Karmøy kommune om å bosette 5 enslige mindreårige flyktninger i I vedtaket gjort av kommunestyret står det bl-a: 4. Karmøy kan ikkje ta i mot einslege mindreårige i 2010, men vil leggja til rette for å ta i mot einslege mindreårige frå Det blir oppretta ein 100% mellombels stilling som miljøterapeut i NAV i perioden til for å kompensera for det auka mottaket og arbeidet med å førebu mottak av einslege mindreårige frå NAV tar initiativ til å setja ned ei arbeidsgruppe som skal leggja til rette for at Karmøy kan ta i mot einselge mindreårige frå Barnevernstenesta bistår NAV i dette arbeidet. Gruppa legg fram forslag til løysing av dette innan Det tok litt tid å få en miljøterapeut på plass derfor er ikke saken klar før nå. De enslige mindreårige er mellom 15 og 18 år, flesteparten gutter. De kommer hovedsakelig fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. På IMDi sine nettsider (imdi.no) ser man at pågangen av enslige mindreårige flyktninger til Norge har avtatt i løpet av De understreker imidlertid at behovet for bosetting fortsatt er stort. Det sitter pr i dag ca. 500 enslige mindreårige flyktninger på mottak som venter på å bli bosatt i en kommune. I IMDi s anmodning for 2011 ber de kommunene om å bosette til sammen ca. 800 enslige mindreårige flyktninger. Karmøy kommune har erfaring med bosetting av enslige mindreårige fra tidligere år, sist i Siden det har det ikke vært forespørsel om dette før for 2010 og nå Bosetting av enslige mindreårige er ikke så veldig ulikt det å bosette andre flyktninger. Man må allikevel være oppmerksom på at behovet for omsorgspersoner er stort. Man bør sikre: Tilgjengelige voksenpersoner Individuelt tilpassede boligløsninger Plansmessig oppfølging Fritidsaktiviteter Trygg, strukturert, meningsfull hverdag Kontakt med foreldre/hjemlandet Side 11 av 20

12 Boligløsninger Ved bosetting av enslige mindreårige er det ulike løsninger som kan være aktuelle, eksempelvis fosterhjem, hybel med tilsyn, bofellesskap med døgnbemanning. Fleksible, individuelt tilpassede løsninger som for eksempel hybel med tilsyn kan være aktuelt når man skal bosette en forholdsvis liten gruppe. Dette vil være en løsning som krever lite investeringer. Det vil være behov for tilrettelagte tilbud for den enkeltes behov med miljøarbeidere, miljøterapeuter og oppfølging på fritiden. Økonomi Ved bosetting av enslige mindreårige finnes en rekke statlige tilskudd og refusjonsordninger (imdi.no) Integreringstilskudd Dette tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger, og vil også gjelde ved bosetting av enslige mindreårige. I 2010 er: Bosettingsår Sats År 1 (2010) (voksne) (barn) År 2 (2009) År 3 (2008) År 4 (2007) År 5 (2006) Særskilt tilskudd for enslige mindreårige Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger utbetales særskilte tilskudd. Tilskuddet er i tillegg til andre tilskudd. For 2011 er dette beløpet kr pr. år pr. person. Refusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige Ved bosetting av enslige mindreårige kan kommunen med hjemmel i barnevernloven søke staten om refusjon for alle utgifter (utover kommunens egenandel på kr pr. måned) knyttet til boligutgifter, miljøarbeidertjeneste, livsopphold og ulike typer oppfølgingsvedtak for de bosatte (Rundskriv BLD Q- 05/2004). Tilskudd fra Husbanken i forbindelse med kjøp av bolig Husbanken har som en av sine prioriterte områder å bidra kommunene til å skaffe boliger til blant annet flyktninger. Det finnes muligheter for rimelige lån og tilskuddsordninger til kjøp eller bygging av bofellesskap for enslige mindreårige. I forbindelse med etablering av boliger som skal brukes av enslige mindreårige kan kommunen få inntil 40% av investeringene i tilskudd fra Husbanken. Siden kommunene også kan kreve refusjon for løpende utgifter til drift av bo- og Side 12 av 20

13 omsorgstiltak herunder husleie (Rundskriv BLD Q-05/2004), vil utgiftene til drift av aktuell bolig være selvfinansierende. Konklusjon Karmøy kommune har pr. i dag et apparat som fungerer godt hva gjelder bosetting og oppfølging av flyktninger, familier og voksne. Når det gjelder enslige midreårige får kommunen noe mer tilskudd, men kommunen vil måtte bruke mer ressurser på disse. Skal en bosette disse i bofellesskap så må en ha en bemannet bolig. Skal en søke etter å få fleksible, individuelt tilpassede løsninger som for eksempel hybel med tilsyn, vil dette være en løsning som krever lite investeringer. Men det vil være krevende å skaffe den type hybler og får en det til må disse som vil være verter følges tett opp. Det vil være behov for tilrettelagte tilbud for den enkelte med miljøarbeidere, miljøterapeuter og oppfølging på fritiden. Da det er en avtagende flyktningstrøm til Norge er det mer formålstjenelig for Karmøy kommune å ha en avventende holdning til bosetting av enslige mindreårige slik at IMDi benytter seg av kommuner som har allerede oppegående systemer. Da det er et omfattende system å opprette for å ta imot få enslige midreårige og kanskje det ikke er noen til 2012, så har en brukt mye ressurser på å bygge opp en organisering som en ikke får bruke mer enn for de som kommer i Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 13 av 20

14 Sak 123/10 KRISESENTER Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/1169 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 34/10 Hovedutvalg helse og omsorg /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å stifte et interkommunalt selskap (IKS) for å drive krisesentervirksomheten på vegne av Karmøy kommune. Det tas sikte på oppstart 1. januar Eksisterende krisesenterorganisasjoner i Haugesund, Stord og Odda inviteres inn i samarbeidet. 3. Kommunestyret godkjenner vedlagt forslag til selskapsavtale. Rådmennene i eierkommunene utgjør selskapets representantskap. Rådmannens stedfortreder oppnevnes som rådmannens varamedlem. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 34/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 108/10 Behandling: Saken ble trukket.

15 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Drift av krisesenter er en oppgave som det er formålstjenlig å løse på tvers av kommunegrensene og i et større geografisk område. Når det gjelder modell for et slik samarbeid er det vertskommunemodellen eller interkommunalt selskap (IKS) som er mest aktuelle. Det hadde vært ønskelig med en vertskommunemodell. Dette har vært drøftet på rådmannsnivå, men ingen kommuner ønsker å ta på seg rollen som vertskommune. IKS er også en tilfredsstillende måte å organisere krisesenterdriften på. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom kommunene er det 3 modeller. 1) Totale kostnader ut fra folketall. 2) Kommunene betaler en fast sum for å delta i selskapet. Resten av kostnadene blir fordelt ut fra folketall. Bokn og Utsira betaler kun fast sum. 3) Kommunene betaler en fast sum for å delta i selskapet. Resten av kostnadene blir fordelt etter folketall. Gjelder alle kommunene. Det er alternativ 1 som har vært brukt som fordeling også før krisesentrene ble et kommunalt ansvar, og det er naturlig å fortsette med dette. Økonomisk er det ikke de store forskjellene mellom alternativene for Karmøy kommune. I budsjettet som er lagt fram er det lagt inn endringene og de økte kostnadene. Fakta/saksopplysninger: Ny lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova) Stortinget vedtok i juni 2009 lov om kommunale krisesentertilbud. Loven trådte i kraft 1. Januar Formålet med loven er å sikre et helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kommunenes ansvar Loven pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Kommunene pålegges også å samordne krisesentervirksomheten med andre deler av tjenesteapparatet. Krisesenteret har i all hovedsak vært et tilbud til kvinner og barn. Den nye loven gir kommunen plikt til å sørge for et krisesentertilbud til begge kjønn, og plikt til å tilpasse tilbudet i tråd med de behovene brukerne har. Loven konkretiserer at krisesentertilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og at tilbudet skal omfatte både døgnåpen telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk atskilt. Krisesentertilbudet skal, som i dag, være et lavterskeltilbud, slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan henvende seg direkte, Side 15 av 20

16 uten timeavtale eller henvisning. Det skal fortsatt være gratis, men det kan tas betaling for kostutgifter. Det er også utarbeidet en egen veileder hvor Staten oppfordrer kommunene til å utarbeide egne kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og gir noen retningslinjer for hvordan en slik handlingsplan kan utarbeides. I tillegg gir loven kommunen ansvar for økonomisk drift, for internkontroll og for tilsyn av krisesenteret. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller de plikter en er pålagt i den nye loven. Krav til organisering Alle kommuner må nå ha et krisesentertilbud, men det står fritt opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan tilbudet skal organiseres og hvordan driften skal være. Kommunen skal «sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane» (krisesenterlova). Økonomiske konsekvenser I overgangsåret 2010 blir det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Fra 2011 går imidlertid de statlige midlene til krisesentertilbudet (tidligere 80 prosent av driftsutgiftene) inn i rammetilskuddet til kommunene. Dette betyr at kommune i budsjettet for 2011 må utrede 100 prosent av kostnadene til drift av krisesenteret. Dette er imidlertid et resultat av ny lov om kommunale krisesentertilbud, og ikke av at man danner et interkommunalt selskap. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i høringsbrevet gitt uttrykk for at det i framtida vil være behov for å stille krav til fysisk sikring av krisesentrenes lokaler og kompetansekrav for de ansatte. Departementet har beregnet at de nye kravene til krisesentrene vil føre til økning av krisesentrenes driftsutgifter. Det foreligger ikke gode beregninger som viser hva den endelige kostnaden for kommunene blir i forhold til kravene i den nye loven, men flere krisesenter gir uttrykk for at driftskostnadene vil øke mer enn det departementet har lagt til grunn i overføringene i rammetilskuddet. I tillegg til ordinære tilskuddsmidler har vertskommunene i 2010 søkt om tilleggsbevilgning til nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet til lovens krav. Videre er det mulig å søke om midler til å dekke ekstra kostnader knyttet til utredning og planlegging av det framtidige krisesentertilbudet. Modeller for framtidig organisering av krisesentrene Etter den nye loven kan kommunen selv drive krisesentertilbudet, etablere interkommunalt samarbeid eller kjøpe tjenestene av private aktører. Kommunen kan velge å lokalisere hele krisesentertilbudet på ett og samme sted, eller finne ulike lokaliserings- og organisasjonsløsninger for de ulike elementene i tilbudet. Det viktige er at kommunen organiserer krisesentertilbudet på en hensiktsmessig måte basert på voldsutsattes behov og øvrig tjenestetilbud i kommunen. Tjenestens art gjør det lite rasjonelt for hver enkelt kommune å bygge opp eget tilbud, men underbygger behovet for samarbeid mellom flere kommuner. Dette samarbeidet kan organiseres på ulike måter. En ser for seg fem mulige organisasjonsmodeller for Side 16 av 20

17 krisesenterorganisasjonen - forening, vertskommune etter kommunelovens 28 a k, interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27, interkommunalt selskap eller aksjeselskap. Foreninger eierstyringen utøves gjennom årsmøtet som er foreningens høyeste organ. Årsmøtet godkjenner årsregnskap og velger styret. Kommunene har ingen direkte styringseller instruksjonsrett, men kan gjennom vedtekter sette skranker for virksomheten og bestemme hvilke saker som skal behandles av årsmøte og hvilke saker som skal behandles av styre. De fleste krisesentrene i Norge har private eierskap organisert som forening eller stiftelse. Krisesenterlova endrer ikke på at krisesentrene fortsatt kan ha privat eierskap. Forholdet mellom kommunene og Krisesenteret når det gjelder kjøp av tjenester må reguleres gjennom avtaler. Vertskommunemodellen etter kommunelovens 28a k, er en ny modell for interkommunalt samarbeid hvor bl.a. vedtak av ikke prinsipiell betydning kan gjøres av vertskommunen på vegne av samarbeidskommunene. Eierskapet utøves direkte av vertskommunen med utgangspunkt i inngått avtale mellom vertskommunen og samarbeidskommunene. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret. Modellen er basert på at det blir opprettet en skriftlig samarbeidsavtale om pris og kvalitet på tjenestene. Et 27 samarbeid er underlagt samarbeidskommunenes styringsrett. Styret velges direkte av kommunestyrene. Kommunestyret har instruksjonsrett i forhold til styremedlem og politikerne har innflytelse via vedtekter, økonomiplan og budsjettprosesser. Modellen gir stordriftsfordeler og krisesentrene vil kunne nyte godt av den profesjonalitet som finnes i kommunene innen administrasjon, økonomi, juss, og arbeidsgiverforhold. En av kommunene har arbeidsgiveransvaret. Et interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt. Eierstyring utøves gjennom representantskapet, som er selskapets høyeste organ. Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Ettersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven 45 nr. 4, for så vidt angår tilskuddet. Salg og investeringer av betydning vedtas av representantskapet. Et interkommunalt selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene som egen juridisk enhet, men kommunene har likevel ubegrenset ansvar for sin del av selskapets forpliktelser. Selskapet har selvstendig arbeidsgiveransvar, og deltagerkommunene overtar ikke arbeidsgiveransvar ved selskapets opphør med mindre annet er særskilt avtalt. Organisasjonsformen legger til rette for at prinsippet om utvidet egneregi benyttes. Aksjeselskap er eget rettssubjekt egnet for forretningsmessig og konkurranseutsatt virksomhet. Eierstyring utøves gjennom generalforsamlingen, som behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Generalforsamlingen velger styre. Eier har ingen instruksjonsrett, men det kan i vedtekter og aksjonæravtale settes skranker for virksomheten. Eierne har et begrenset ansvar for selskapets økonomiske forpliktelser. Aksjeselskapet vil være arbeidsgiver. Ved en virksomhetsoverdragelse må det nye selskapet ta med de ansatte. Framtidig organisasjonsmodell Den nye krisesenterlova stiller strenge kvalitetskrav og gir kommunene mange nye utfordringer. Både når det gjelder å sørge for at det gis et krisesentertilbud til begge kjønn, til Side 17 av 20

18 at det er god kvalitet på tilbudene og til at de ansatte i krisesentrene har kompetanse til å ta vare på de særegne behov brukerne har. Videre er kommunene pålagt å samordne krisesentervirksomheten med andre deler av det kommunale tjenesteapparatet. Loven stiller ikke bare krav til telefontjeneste, gratis dagtilbud og overnattingstilbud, men også til oppfølging i reetableringsfasen. Det vil derfor være viktig å trekke tydelige grenser for hvilken del det totale krisesentertilbudet som skal legges til en krisesenterorganisasjon og hvilken del som skal håndteres av kommunenes ordinære hjelpeapparat. En slik deling av ansvaret gjør det nødvendig å utarbeide rutiner for kommunikasjon mellom krisesenteret og brukerens hjemkommune. Rådmannen mener det interkommunale selskapet sine oppgaver bør være å, på vegne av eierkommunene, sikre etterlevelse av krisesenterlovas 2 a), b) og c), altså et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og foreløpig botilbud, et gratis dagtilbud og et heilårs og heldøgns tilbud der personer kan få råd og rettledning per telefon. Ansvaret for paragrafens del d), som omhandler oppfølging i reetableringsfasen, bør fremdeles ligge i bostedkommunens apparat. Det bør imidlertid utarbeides samarbeidsavtaler mellom krisesenterorganisasjonen og kommunalt tiltaksapparat, og krisesenteret bør fungere som rådgivende organ overfor kommunens tiltaksapparat i etterlevelse av del d). Rådmannen ser det ikke som rasjonelt at en liten organisasjon som krisesenteret skal bygge opp egen kompetanse på områder der denne allerede finnes i kommunene. Dette gjør det aktuelt for et selskap å inngå avtaler med en kommune, gjerne Haugesund, om støtte innen personal, økonomi og juss. Ettersom krisesentertilbudet med den nye loven er blitt et kommunalt ansvar, egner drift gjennom foreninger seg dårlig som organisasjonsmodell. Kommunene skal sørge for at tilbudet samsvarer med lovkravene, og driften bør utføres av et selskap som kommunene har selvstendig styring over. Et omfattende samarbeid mellom flere krisesenter legger forholdene til rette for et interkommunalt selskap, hvor organisasjonens faglige autonomi begrenses av deltagerkommunenes økonomistyring. For å sikre at selskapets budsjettarbeid følger kommunenes prosess, foreslås det at by- og kommunestyrene vedtar at rådmennene i hver av kommunene utgjør representantskapet i selskapet. Kostnadene med drift av krisesentertjenester vil for mange kommuner overskride terskelverdien for offentlige anskaffelser. I denne saken antas det at eierkommene, som følge av reglene om utvidet egenregi, vil kunne gi oppdrag om levering av tjenester innenfor krisesenterdrift, uten å gå veien om offentlig konkurranse ved tildeling av oppdrag til et interkommunalt selskap fullt ut eiet av kommunene. Samarbeid over et utvidet område Intensjonen i denne saken er at det interkommunale selskapet eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Etne, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Tysnes, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Sauda og Suldal. Bakgrunnen for ønsket om å samle flere krisesenter i en organisasjon er først og fremst behovet for å profesjonalisere krisesentertjenesten i samsvar med de krav og forventninger til Side 18 av 20

19 tjenestene som følger av den nye loven. En ser det som en stor fordel at kommunene i regionen samarbeider om et slikt tjenestetilbud, slik at krisesenteret får et volum i tjenester som gjør det mulig å sikre kompetansekravene loven stiller. Krisesenteret i Haugesund har barnefaglig kompetanse, mens krisesenteret i Stord rekrutterer medarbeidere med flerkulturell kompetanse. En felles organisasjon kan inneha kompetanse på ulike områder, som benyttes der behovet til enhver tid er størst. Bygningen for krisesenteret i Haugesund eies av den frivillige organisasjonen som går inn i det interkommunale selskapet. Krisesenteret på Stord leier sin bygning av Stord kommune, mens krisesenteret i Odda leier lokaler av Odda kommune. Krisesenteret i Haugesund har fullt belegg store deler av året, mens krisesenteret i Stord er mye brukt. Krisesenteret i Odda har imidlertid lite besøk. Det kan derfor være kostnadseffektivt å ha døgntilbud i Haugesund og Stord, mens man har et mottakstilbud i Odda. Per i dag har Haugesund døgnturnus med sovende nattevakt, i tillegg til daglig leder i full stilling og barnefaglig arbeider i 75 prosents stilling. På Stord blir deler av døgnet dekket av profesjonelle vakter, mens andre deler dekkes av frivillige. Dette er ikke i samsvar med lovens krav, og det må legges om til samme døgnturnus som i Haugesund. Det legges opp til at ett årsverk på dagtid tilknyttet krisesenteret har sitt arbeid i Odda, fysisk samlokalisert med kommunens psykiatritjeneste. Ved behov bemannes senteret med ringevikarer. Denne stillingen, på lik linje med andre stillinger i selskapet, må kunne disponeres til informasjonsarbeid og oppfølging av avtaler med eierkommunene dersom det i perioder ikke er tilstrekkelig arbeidsoppgaver i direkte krisesenterdrift. Loven krever et krisesentertilbud også til menn, som ikke kan være fysisk samlokalisert med krisesentertilbudet for kvinner. Det foreslås at Haugesund kommune stiller til rådighet en leilighet nært krisesenteret i Haugesund, og at det inngås avtale med det interkommunale selskapet om bemanning av tilbudet ved behov. Telefonvaktordningen organiseres fra Haugesund krisesenter, slik at man unngår at sovende nattevakter vekkes ved alle sentrene. Krisesenteret skal, etter lovens krav og etter krav i diskrimineringsloven, være universelt utformet. Ingen av sentrene fyller per i dag dette kravet. Det legges opp til en stegvis tilrettelegging, der man i første omgang bygger om krisesenteret i Haugesund for universell utforming. Rådmannens kommentarer: Denne saken er utarbeidet felles for alle kommunene, og det er således viktig at kommunene ved inntreden i selskapet gjør likelydende vedtak som innstillingen. Etter vedtak i alle kommuner, starter arbeidet med å organisere virksomheten. Rådmannen har foreslått nødvendige midler i sitt budsjettforslag for Rådmannens konklusjon: Side 19 av 20

20 Drift av krisesenter er en oppgave som det er formålstjenlig å løse på tvers av kommunegrensene og i et større geografisk område. Når det gjelder modell for et slik samarbeid er det vertskommunemodellen eller interkommunalt selskap (IKS) som er mest aktuelle. Det hadde vært ønskelig med en vertskommunemodell. Dette har vært drøftet på rådmannsnivå, men ingen kommuner ønsker å ta på seg rollen som vertskommune. IKS er også en tilfredsstillende måte å organisere krisesenterdriften på. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom kommunene er det 3 modeller. 1. Totale kostnader ut fra folketall. 2. Kommunene betaler en fast sum for å delta i selskapet. Resten av kostnadene blir fordelt ut fra folketall. Bokn og Utsira betaler kun fast sum. 3. Kommunene betaler en fast sum for å delta i selskapet. Resten av kostnadene blir fordelt etter folketall. Gjelder alle kommunene. Det er alternativ 1 som har vært brukt som fordeling også før krisesentrene ble et kommunalt ansvar, og det er naturlig å fortsette med dette. Økonomisk er det ikke de store forskjellene mellom alternativene for Karmøy kommune. I budsjettet som er lagt frem er det lagt inn endringene og de økte kostnadene.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 20 av 20

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 30.11.2010 120/10 KTR Kommunestyret 07.12.2010 136/10 KTR Saksansv.: Karin Trosdahl Arkiv:K1-037, K2- H43 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS Hordaland, 2.2.16 Nina Gran, Fagleder KS Ankomster: Bildet fra november 2015 og januar 16 november Statsborg. Uke 44 Uke 45 Uke 46 Total 2 365 2 452 2 502 1. Afghanistan 817 899 707 2. Syria 664 692 747

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Lebesby kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 27.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse og omsorgssjef Muna Larsen Innhold

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS

Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2015-2018 15.10.14 INNHOLD Innledning... 2 Eierstrategier overfor Indre Østfold Krisesenter IKS... 3 Hensikt... 3 Kjernevirksomhet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 51 til Wenche Trondsen som

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1183 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2326 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 015/10 DRIFTSUTV ALG Dato: 03.03.2010

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Gamvik kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 21.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helseleder Trond Einar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 NOTAT Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 Konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på Stortinget Rådmannens budsjettforslag bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Siden

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer