Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013."

Transkript

1 Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN /13 KVALITETMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RAKKESTAD KOMMUNE 11/13 MEDLING - RAPPORT OM KRISESENTERSTRUKTUR I ØSTFOLD 12/13 MELDING - NY KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN Temamøte: Folkehelse Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, Side 1 av 7

2 Sak 9/13 Stein Bruland (s) leder 9-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/1768 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll fra Side 2 av 7

3 Sak 10/ KVALITETMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RAKKESTAD KOMMUNE Saksbehandler: Anne Sofie Andersen Arkiv: F00 &34 Arkivsaksnr.: 13/2066 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Helse- og omsorgsutvalget vedtar kvalitetsmål for pleie- og omsorgstjenesten som fremlagt. Vedlegg 1. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, Rakkestad kommune Bakgrunn Kvalitetsforskrift pålegger kommunene å ha et system som sikrer at brukeres grunnleggende behov blir ivaretatt på en verdig og forsvarlig måte. Utarbeiding av vedlagte kvalitetsdokument med kvalitetsmål for brukeres grunnleggende behov og kriterier for å sikre at tjenestekvalitet er ivaretatt, er et viktig fundament i større arbeid med Helse- og omsorgsplan for Rakkestad kommune. Hovedmål for pleie- og omsorgstjenesten trukket opp i kvalitetsdokumentet vil utgangspunkt for målarbeidet. Hjemmel Helse- og omsorgsutvalget fatter vedtak i saken i henhold til Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for Rakkestad kommune. Vurdering Dokumentet er utarbeidet for å oppnå kravene til system i forhold til Kvalitetsforskriften. Forskriften trekker opp 16 grunnleggende behov hos brukere som skal ivaretas på en verdig og forsvarlig måte. I kvalitetsdokumentet er det satt mål for hver enkelt av de grunnleggende behovene. Videre er det definert kriterier for måloppnåelse for hvert enkelt kvalitetsmål. Kriteriene er enkle og målbare, og for hvert enkelt kvalitetsmål er det lagt inn punkter til egenvurdering for hver enkelt ansatt. Dokumentet er utarbeidet på en slik måte at det skal være oversiktlige og lett tilgjengelig først og fremst for ansatte, men også for brukere og pårørende. Kvalitetsdokumentet er et godt verktøy i arbeid med tjenesteutvikling, bevisstgjøring og kompetansearbeid i personalgruppene. Kvalitetsmålene er et godt grunnlag for videre arbeid med å skape verdige og forsvarlige pleie- og omsorgstjenester. Side 3 av 7

4 Sak 10/13 Målene som er satt er ambisiøse, og det er en konstant utfordring å tilstrebe verdige og forsvarlige tjenester for hver enkelt innenfor de til enhver tid eksisterende tjenesterammer. Kvalitetsmålene setter likevel en viktig standard for hva som skal forventes og etterstrebes i det daglige arbeidet. Dokumentet som behandles i saken her omfatter pleie- og omsorgstjenester i Rakkestad kommune. Tjenesten gis fortrinnsvis gjennom seksjon Skautun og seksjon Hjembaserte tjenester, men også gjennom tilleggstjenester i seksjon Familiesenter. Det utarbeides tilsvarende dokument for tjenester innen seksjon BOAK. Dokumentet legges frem til politisk behandling innen utgangen av Side 4 av 7

5 Sak 11/ MEDLING - RAPPORT OM KRISESENTERSTRUKTUR I ØSTFOLD Saksbehandler: Anne Sofie Andersen Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 13/1851 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Helse- og omsorgsutvalget tar rapporten til orientering. Vedlegg Rapport: «Krisesenter i Østfold kostnader og struktur» Bakgrunn Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud fra 1. januar Fra og med 2011 ble statlige tilskudd til krisesentra lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og kommunene står nå for 100 % finansiering av krisesentertilbudet. På oppdrag fra Rådmannsutvalget i Østfold har Agenda Kaupang utarbeidet en rapport som viser status for krisesentra i Østfold. Det ble 27. september 2013 gjennomført eiermøte for Indre Østfold krisesenter IKS hvor representantskapet og administrativ ledelse fra eierkommunene fikk presentert rapporten. Rapporten danner grunnlag for videre diskusjoner om hensiktsmessig og effektiv organisering av krisesentertilbud i Østfold. Hjemmel Rapporten fremmes som en meldingssak til Helse- og omsorgsutvalget. Eventuell endring av eierskap eller struktur for krisesentertilbud fremmes som egen sak når det er aktuelt. Andre faktaopplysninger Rakkestad kommune er medeier i interkommunalt krisesentertilbud for Indre Østfold. Senteret er lokalisert i Mysen, Eidsberg kommune. Senteret er organisert som et IKS med et styre og representantskap. Østfold fylke har totalt 5 krisesentra. Til sammenligning har Vestfold kommune ett samlet krisesentertilbud. Rakkestad kommune har dessuten samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune om krisesentertilbud for menn. Side 5 av 7

6 Sak 12/ MELDING - NY KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: G40 Arkivsaksnr.: 13/583 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Helse- og omsorgsutvalget / Eldrerådet Rådmannens forslag til vedtak «Melding ny klinikkstruktur i tannhelsetjenesten» til orientering Vedlegg 1. Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Bakgrunn Kommunene i Østfold mottok «Høring: Plan for klinikk og klinikkstruktur for Østfold Fylkeskommune » Fylkestinget fattet fattet følgende vedtak : 1. Plan for klinikk og klinikkstruktur vedtas som retningsgivende for fylkeskommunens arbeid med etablering av 6 nye klinikker i planperioden Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og budsjetter. 2. Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i kommunene/skolene. En spesifisering av tannpleiers rolle og lokalisering av dette tilbudet i kommunene fremmes som egen sak i opplæring, kultur og helsekomiteen. 3. I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at overgangen for pasientene skal bli enklest mulig. Følgende grupper har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten: Barn og ungdom 0-18 år Psykisk utviklingshemmede Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Dette gjelder også offentlig institusjon for rusmisbrukere. Hjemmebundne pleietrengende tilsvarende institusjonspasienter og personer som har stått på venteliste for institusjon i mer enn 3 måneder. Det er ikke adgang til å klage på vedtak fattet i Fylkestinget Andre faktaopplysninger Som et ledd i den videre prosessen, har Fylkeskommunen sendt ut informasjon - datert august til alle kommunene i Østfold. Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold er sendt ut som ren informasjon, ingen høring. Side 6 av 7

7 Sak 12/13 Antall fylkeskommunale tannklinikker vil bli redusert fra 19 til 6 i løpet av ti år. De seks nye klinikkene vil ligge i de seks byene i Østfold. Fylkeskommunens tannhelsetjeneste skal, i følge informasjonen, bli enda bedre, men noen vil få lengre reisevei til tannklinikken hvis de har behov for behandling. De nye klinikkene vil være bemannet hele uken og ha flere ansatte. I tillegg skal tannhelsetjenesten fortsatt gjennomføre tiltak som forutsetter et godt samarbeid med kommunene. Side 7 av 7

8 Rakkestad kommune Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: Tid: 18:00-20:00 MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Ikke møtt Varamedlemmer Administrasjonen Knut Magne Bjørnstad (AP) Kaisa Storeheier (V), Tina Ødegård Holt, Anette Kaatorp Larsen (SP), Gunnar Line (SP). Stein Bruland (Krf) Johnny Aaserud (H) Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf) Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode Behandlede saker F.o.m sak 6/13 - t.o.m. sak 8/13 Protokoll sendt til: Merknader Legges ut på kommunens nettside og godkjennes av utvalget på neste møte. Kommunalsjef Anne Sofie Andersen redegjorde om nyansatte ledere og status på drift i helse- og omsorgsseksjonene. Etter at behandlingen av sakene var avsluttet, fikk Helse- og omsorgsutvalget en omvisning på Familiesenteret som er under bygging/rehabilitering.

9 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/13 13/1767 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET /13 13/1760 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD TIL BUDSJETTVEDTAK /13 13/1111 MELDING: ÅRSMELDING ØSTFOLDHELSA Side 2 av 4

10 6/13 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. 7/13 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD TIL BUDSJETTVEDTAK 2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. En stilling i henhold til budsjettvedtaket tilføres ny enhet i seksjon BOAK for bemanning i bolig og miljøtiltak for brukere med sammensatte behov. Stillingen iverksettes pr. 1. oktober Halv stilling tilføres Helse- og velferdssentra og knyttes til aktivisering og forbyggende tiltak i Familiesenteret. Stillingen iverksettes i løpet av 4. kvartal Behandling: Representanten Kaisa Storeheier (V) ble erklært inhabil iht forvaltningslovens 6 annet ledd og fratrådte under behandlingen av saken. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. En stilling i henhold til budsjettvedtaket tilføres ny enhet i seksjon BOAK for bemanning i bolig og miljøtiltak for brukere med sammensatte behov. Stillingen iverksettes pr. 1. oktober Halv stilling tilføres Helse- og velferdssentra og knyttes til aktivisering og forbyggende tiltak i Familiesenteret. Stillingen iverksettes i løpet av 4. kvartal /13 MELDING: ÅRSMELDING ØSTFOLDHELSA Side 3 av 4

11 Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding fra Østfoldhelsa 2012 tas til orientering. Behandling: Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til «Årsmelding 2012 Østfoldhelsa» ble lagt fram på møtet. Knut Magne Bjørnstad (AP) tok opp Rådet for funksjonshemmedes uttalelse i saken og fremmet denne som et tilleggsforslag til rådmannens innstilling. Rådmannens forslag med Knut Magne Bjørnstads tilleggsforslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Helse- og omsorgsutvalget ønsker å gi ros for en bra utarbeidet Årsmelding fra Østfoldhelsa Årsmelding fra Østfoldhelsa 2012 tas til orientering. Side 4 av 4

12 Saksnr. 13/ F00 & Løpenr /13 Rakkestad kommune Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten Saksnr 13/2066 Arkiv F00 &34 Dato Til behandling i Helse- og omsorgsutvalget i møte TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER Pleie- og omsorgstjenester handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv og hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utformes slik at mottakerne opplever at de blir respektert og verdsatt. (Helsedirektoratet) TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 1

13 PLEIE OG OMSORGSTJENESTENS VISJON OG VERDIER Den enkelte bruker og de pårørende er i sentrum for pleie- og omsorgstjenestenes aktivitet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot brukernes grunnleggende behov, og muligheten/ evnen til å dekke disse. Pleie- og omsorgstjenesten tar hensyn til den enkelte bruker som et selvstendig, tenkende, følende og handlende menneske. Spesielle rettigheter er knyttet til integritet, sikkerhet og kontinuitet i behandling, pleie og omsorg. Den enkelte behandles med verdighet og respekt. Overholdelse av taushetsplikten er grunnleggende. Pleie- og omsorgstjenesten legger vekt på at personalet har forskjellig og sammensatt kompetanse for å kunne løse seksjonenes/enhetenes oppgaver i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Å videreutvikle de ansattes kompetanse er viktig for oss. Vi tar ansvar for å skape et lærende miljø som gir mulighet for, og stimulerer til, vekst og utvikling for den enkelte medarbeider. Miljøet skal preges av respekt, åpenhet, tydelighet og engasjement i samarbeid med de ansatte. Pleie- og omsorgstjenesten vektlegger ledernes og de ansattes ansvar for å nå de mål som til enhver tid defineres av kommunens ledelse. Dette ansvaret innebærer å integrere kommunens visjoner, verdier og mål. MÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER Tjenester skal gis for å sikre forsvarlighet og verdighet RAKKESTAD KOMMUNES VISJON OG VERDIER Rakkestad kommune bygger sin virksomhet på visjonen om MANGFOLD OG SAMHOLD. For at kommunens virksomhet skal bidra til å realisere denne visjonen er det viktig å lykkes i møtet med lokalsamfunnet, brukere og de tjenester kommunene yter. Rakkestad kommunes identitet er de tjenestene som produseres innen hvert kommuneområde til innbyggerne. Bildet på forsiden er av engtjæreblom, Rakkestads kommuneblomst. Fotograf Nils Skaarer. TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 2

14 TAUSHETSPLIKT GENERELL INFORMASJON U Helsepersonells taushetsplikt Helsepersonells taushetsplikt innebærer at de skal hindre at andre får tilgang til eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikten skal verne om pasientens integritet, og gjennom dette bidra til befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell og til at hjelpetrengende oppsøker helsetjenesten ved behov. Taushetsplikten skal også bidra til at pasienten gir den informasjonen som er nødvendig i forbindelse med helsehjelpen, i tillit til at opplysningene ikke brukes til andre formål eller i andre sammenhenger. ( Helsedirektoratet) DOKUMENTASJON Helsepersonells dokumentasjonsplikt er regulert i Helsepersonelloven kap. 8 og nærmere presisert i Forskrift om pasientjournal. Alle brukere av pleie - og omsorgstjenester i Rakkestad får opprettet en journal i det elektroniske dokumentasjonssystemet Gerica når de søker om tjenester. I journalen dokumenteres bl.a. brukerens situasjon, hva som gjøres av tiltak og effekten av disse. Det er regler for hvem som skal dokumentere og hvordan. Dokumentasjonsplikten har tre hovedformål (Helsetilsynet 2010) Journalen skal vise hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger og konkrete handlinger, som en huskeliste for å bidra til kontinuitet og god kvalitet En måte å kommunisere med annet personell på, for faglig forsvarlig oppfølging I ettertid kunne dokumentere hva som faktisk har skjedd PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten PPS er kunnskapsbaserte prosedyrer i sykepleie - på pc, nettbrett og mobil. PPS inneholder 300 prosedyrer i sykepleie, mer enn 1000 illustrasjoner og et omfattende kunnskapsstoff som underbygger hver prosedyre. Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides og oppdateres ved systematisk oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap. PPS har også tilleggsfunksjoner som kunnskapstester og kalkulatorer. PPS har vært i bruk i Rakkestad kommune fra IPLOS IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig. TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 3

15 FORSKRIFT OM KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (FOR nr 792) «Kvalitetsforskriften» ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. juni 2003 med hjemmel i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene for å samordne pleie- og omsorgstjenestene bedre mellom sosialtjenesten og helsetjenesten. 1. Formål Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. 2. Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene. 3. Oppgaver og innhold i tjenestene Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: - tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes - det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten - brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/ hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: - oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet - selvstendighet og styring av eget liv - fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat - sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet - følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold - mulighet for ro og skjermet privatliv - få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) - mulighet til selv å ivareta egenomsorg - en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser - nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene - tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov - tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise - tilpasset hjelp ved av- og påkledning - tilbud om eget rom ved langtidsopphold - tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft 1. juli TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 4

16 KVALITETSMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE I RAKKESTAD KOMMUNE INFORMASJON, KOMMUNIKASJON, BRUKERMEDVIRKNING 1. Bruker opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 2. Bruker og/eller brukers representant har reell medinnflytelse på eget tjenestetilbud 3. Bruker får mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg 4. Bruker med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov, får et tilpasset tilbud PERSONLIG STELL 5. Bruker får ivaretatt sin personlige hygiene og sine naturlige funksjoner (toalett) 6. Bruker får tilpasset hjelp til på - og avkledning Tusenårstreet, Rådhusparken ERNÆRING 7. Brukers grunnleggende fysiologiske behov blir ivaretatt. Det vil si tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat Bruker får tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise AKTIVISERING OG STIMULERING 8. Bruker får følge sin normale døgnrytme og unngår uønsket og unødig sengeopphold 9. Bruker har mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 10. Bruker får mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne LEGE, TANNLEGE 11. Bruker får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, samt rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand 12. Bruker får nødvendig tannbehandling og får ivaretatt sin munnhygiene LOKALER/TILRETTELEGGELSER 13. Bruker har mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv, samt tilbud om eget rom ved langtidsopphold VERDIG LIVSAVSLUTNING 14. Bruker får en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser ANNET 15. Tjenestene har et dokumentasjonssystem som tilfredsstiller lov, forskrift og annet regelverk 16. Tjenestene utøves i samsvar med brukers behov og de krav som stilles i gjeldene lovverk og forskrifter TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 5

17 KVALITETSMÅL 1 Brukeren opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Dette forutsetter respekt for brukers egenverd og livsførsel uansett eget livssyn og personlige oppfatninger at tjenestetilbudet planlegges og gjennomføres i samråd med bruker og/eller pårørende Dette oppnås ved Sandbekk mølle. Fotograf Glenn Thomas Nilsen. god og tilgjengelig informasjon om kommunens tjenestetilbud at tjenesten- og tjenesteyter har respekt og forståelse for ulike kulturer og livssyn at bruker opplever å bli sett og hørt at det foretas en grundig kartlegging i samarbeid med bruker og pårørende ved vurdering-/innkomstsamtale, at vedtak, opplysninger og planer/tiltaksplaner i Gerica er aktive og oppdaterte at det opprettes ansvarlig/primærkontakt for den enkelte, og denne gjøres kjent for bruker og pårørende at tjenesteyter viser respekt ved å opptre som gjest i brukers hjem privat/institusjon at tjenesteyter bruker navneskilt og ID-kort (hjembaserte tjenester) Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren mulighet for medbestemmelse? Oppførte jeg meg som en gjest i brukerens hjem? Har jeg gjort det jeg kan for å opprettholde forutsigbarhet og kontinuitet? Har jeg gjort meg kjent med vedtak og tiltaksplaner? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 6

18 KVALITETSMÅL 2 Bruker og/eller brukers representant har reell medinnflytelse på brukers tjenestetilbud. Dette forutsetter et bevisst forhold til samhandling med bruker, pårørende og/eller brukers representant Dette oppnås ved at det avklares med bruker hvem som er nærmeste pårørende og dette dokumenteres i Gerica at det gjennomføres vurderingssamtale/innkomstsamtale med bruker og pårørende, og at mål formuleres og planer/tiltaksplaner utarbeides i samråd med dem (tilbud om tolk ved behov) at tjenesteyter er kjent med pårørendes rettigheter og plikter at tjenesteyter har et bevisst forhold til brukers samtykkekompetanse at det gjennomføres årlige bruker/pårørendemøter KLISM2 Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukers ønsker og behov? Har jeg tatt hensyn til muntlige/skriftlige tilbakemeldinger fra bruker/pårørende? Har jeg ivaretatt taushetsplikten i samtaler om brukerne med mine kolleger? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 7

19 KVALITETSMÅL 3 Brukeren får mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg. Dette forutsetter at bruker bevarer et positivt selvbilde når helsesvikten fører til redusert egenomsorgsevne at funksjonsnivå og selvhjelpsferdigheter opprettholdes og videreutvikles Dette oppnås ved at brukers ressurser kartlegges og dokumenteres i Gerica at brukerens individuelle behov ivaretas ved at plan/tiltaksplan utarbeides tverrfaglig vurdering av brukerens helsetilstand motivering, veiledning og tilrettelegging for egeninnsats i ulike typer aktiviteter at det tas hensyn til at brukers behov og ønsker kan variere fra dag til dag Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren mulighet til å bruke egne ressurser og gjøre egne valg? Holder jeg med oppdatert med brukerens tiltaksplan? Er informasjon gitt og vurdering foretatt angående individuell plan? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 8

20 KVALITETSMÅL 4 Brukere med demens og andre som har vanskelig for å formulere sine behov, får tilrettelagte tilbud. Dette forutsetter kunnskap om og forståelse for demens og andre typer funksjonssvikt at brukers funksjonsnivå og behov kartlegges at tvang og makt ikke brukes unødig Dette oppnås ved Fra Bygdetunet etterstrebelse av størst mulig grad av selvbestemmelse og medvirkning at miljørettede tiltak brukes for å skape en trygg og meningsfull hverdag at personalet kjenner retningslinjene for bruk av tvang og makt i henhold til kap 4 A i Pasient- og brukerrettighetsloven at personalet kjenner til dokumentasjonsplikten knyttet til bruk av tvang og makt Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukers verdighet? Har jeg de nødvendige kunnskapene for å møte brukere med spesielle behov? Har jeg dokumentert hva som skjedde forut for brukers uro? Har jeg dokumentert effekten av de iverksatte tiltakene? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 9

21 KVALITETSMÅL 5 Brukeren får ivaretatt sin personlige hygiene og sine naturlige funksjoner (toalett). Dette forutsetter at bruker gis individuelt tilpasset bistand/veiledning i forbindelse med personlig hygiene og naturlige funksjoner Dette oppnås ved at brukers individuelle behov, vaner og ønsker kartlegges og blir tatt hensyn til sikring av tverrfaglig vurdering og faglig forsvarlig oppfølging at brukers opplevelse av frihet til valg og selvstendighet ivaretas motivering for og tilrettelegging av egeninnsats å kompensere for brukers funksjonssvikt for å gi han/henne overskudd til andre aktiviteter at brukers verdighet ivaretas at bruker følges på toalettet ved behov at bruker tilbys individuelt tilpasset stell bistand til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler for brukeren Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren tid og mulighet til å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner? Har jeg utført tjenesten med respekt og ivaretatt brukerens verdighet? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 10

22 KVALITETSMÅL 6 Brukeren får tilpasset hjelp til på- og avkledning. Dette forutsetter at vi gir brukeren individuelt tilpasset bistand og veiledning i forbindelse med på- og avkledning Dette oppnås ved at brukers individuelle behov, vaner og ønsker kartlegges og tas hensyn til at brukers opplevelse av frihet til valg og selvbestemmelse ivaretas at det tilrettelegges for og at bruker motiveres til egeninnsats at brukers funksjonssvikt kompenseres ved å bistå med respekt og verdighet Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren tilpasset hjelp med på- og avkledningen? Har jeg utført tjenesten med respekt og ivaretatt brukeres verdighet? Har jeg ivaretatt brukers rett til medbestemmelse? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 11

23 KVALITETSMÅL 7 Brukeren får tilstrekkelig og helsefremmende næring (mat og drikke)med rimelig valgfrihet Brukeren får tilpasset hjelp i spisesituasjonen, nok tid og ro til å spise. Dette forutsetter at brukers behov for næring og væske for å hindre underernæring, feilernæring og uttørring sikres at måltidene er hyggelige opplevelser Dette oppnås ved at brukers spesielle kostholdsbehov kartlegges og dokumenteres i planer/tiltaksplaner i Gerica at prosedyre for vekt og ernæringsstatus følges at bruker tilbys mellommåltid og ekstra drikke at brukers mat- og væskeinntak dokumenters når dette er nødvendig at bruker gis nødvendig bistand under måltidet at det legges til rette for at personalet er til stede ved måltidene der det er naturlig og nødvendig at det settes av nok tid til måltidene at unødvendig støy under måltidene unngås Selvevaluering: Vet jeg nok om brukerens matvaner, kosthold og ernæringsstatus? Har jeg tilrettelagt slik at brukeren får dekket sitt ernæringsbehov og får lyst til å spise? Har jeg tilrettelagt slik at brukeren opplever måltidet som hyggelig? Har jeg gitt brukeren god nok tid til å spise? Har jeg dokumentert brukerens inntak av mat og drikke der det er behov for det? Er jeg kjent med brukers ernæringsstatus? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 12

24 KVALITETSMÅL 8 Brukeren får følge sin normale døgnrytme og unngår uønsket og unødig sengeopphold. Dette forutsetter at tjenesteyter bidrar til at brukeren opprettholder sin normale døgnrytme og unngår unødig sengeopphold Dette oppnås ved kartlegging og dokumentering i Gerica av, og tilrettelegging for, at bruker får opprettholde sine vaner i størst mulig grad tilrettelegging for aktivitet og hvile for den enkelte bruker Fra Skautun at tjenesteyter motiverer brukeren til å være oppe, også for å forebygge komplikasjoner ved langvarig sengeleie. o Styrt døgnrytme skal dokumenteres og begrunnes i Gerica. Selvevaluering: Har jeg motivert brukeren til å unngå unødig sengeopphold? Er jeg fleksibel slik at brukeres tidligere vaner opprettholdes best mulig? Har jeg gjort det jeg kan for å forebygge komplikasjoner ved sengeleie? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 13

25 KVALITETSMÅL 9 Brukeren har mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. Dette forutsetter at tjenestene bidrar til at brukeren opprettholder sitt sosiale nettverk og gis mulighet til å knytte nye relasjoner Dette oppnås ved kartlegging av sosiale behov og ressurser hos brukeren fleksibilitet i tjenesteutøvingen slik at brukeren i rimelig grad kan utøve sine aktiviteter tilrettelegging for private besøk tilrettelegging for fellesskap med andre oppfølging av brukers planer/tiltaksplan informasjon, motivering og tilrettelegging Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukernes behov for privatliv? Har jeg ivaretatt brukerens behov for sosial kontakt? Har jeg fulgt brukerens tiltaksplan og eventuell dagsplan/aktivitetsplan? Har jeg kjennskap til aktuelle tilbud for bruker? har jeg lagt til rette for samarbeid med frivillige? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 14

26 KVALITETSMÅL 10 Brukeren får mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. Dette forutsetter at brukeren får delta i ulike aktiviteter for å opprettholde og/eller bedre sitt funksjonsnivå og hindre isolasjon Dette oppnås ved at brukers ønsker og interesser kartlegges, og bruker gis realistiske valgmuligheter fleksibilitet i tjenesteutøvingen som muliggjør at bruker i rimelig grad kan delta i aktiviteter Fladstadparken ved Skautun at bruker stimuleres til aktiviteter som opprettholder eller bedrer funksjonsevnen, f. eks ved at det legges til rette for deltagelse i dagliglivets gjøremål informasjon om hvilke tilbud som finnes, som f eks fra frivillige organisasjoner, besøkstjeneste og støttekontakt, transportbistand motivering og tilrettelegging for deltagelse Selvevaluering: Har jeg kartlagt brukers ønsker, interesser og behov? Har jeg gitt informasjon om mulige tilbud? Har jeg bistått og motivert bruker for deltagelse i aktiviteter? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 15

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

MØTEINNKALLING - Helse- og omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING - Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING - Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.9.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/1767 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 5.6.2013 7/13 13/1760

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 -

Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 - Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 - Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene Basert på Kvalitetsforskriften/Verdihåndboka, struktur-, prosess- og pasientindikatorer

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Omsorgsutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Omsorgsutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Omsorgsutvalget Møtedato/sted 26.09.2012 - Formannskapssalen Kl. 18.00-20.30 Møteleder Stein Bruland Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 19.09.2012 BEHANDLEDE SAKER Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Kommunestyret. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Kommunestyret. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Kommunestyret Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 11.04.2013 Tid: 18:30-19:40 Til stede på møtet: Møteleder: Ordfører Ellen Solbrække Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H)

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H) Rakkestad kommune MØTEprotokoll Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 4.6.2013 Tid: 19.00 21.30 Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Roger Olstad (Ap)

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 24.10.2013 Tid: 18:30 19:45 Til stede på møtet: Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Verdihåndboka Historien og implementering. Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten

Verdihåndboka Historien og implementering. Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten Verdihåndboka Historien og implementering Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten 22.9.2009 Disposisjon Kvalitetsarbeid i omsorgstjenestene Verdihåndboka bakgrunn Oppbygging av verdihåndboka Implementering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Grupperom 2, Kulturhuset Dato: 22.10.2013 Tid: 17:00 18:20 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL MØTEINNKALLING Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.03.2015 Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/422 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Dokumentasjonhvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Journalføring Forskrift om pasientjournal (endret 2013) Retningslinjer i journalføring Helselovene LOV OM HELSEPERSONELL (HELSEPERSONELLOVEN). 1.

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Eldrerådet. Villy Tjerbo, Marit Rønneberg, Bjarne Johannessen

Eldrerådet. Villy Tjerbo, Marit Rønneberg, Bjarne Johannessen Rakkestad kommune MØTEprotokoll Eldrerådet Sted: Degernes helse- og velferdssenter, Degernes Dato: 21.05.2013 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Inger Marit

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Erfaringssamling 13. februar 2014 Lasse Johnsen, Eli Ådnøy og Håkon Steigum Løes Program 9.00-11.30 Tilsynsteamets funn og vurderinger

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer