Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013."

Transkript

1 Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN /13 KVALITETMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RAKKESTAD KOMMUNE 11/13 MEDLING - RAPPORT OM KRISESENTERSTRUKTUR I ØSTFOLD 12/13 MELDING - NY KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN Temamøte: Folkehelse Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, Side 1 av 7

2 Sak 9/13 Stein Bruland (s) leder 9-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/1768 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll fra Side 2 av 7

3 Sak 10/ KVALITETMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RAKKESTAD KOMMUNE Saksbehandler: Anne Sofie Andersen Arkiv: F00 &34 Arkivsaksnr.: 13/2066 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Helse- og omsorgsutvalget vedtar kvalitetsmål for pleie- og omsorgstjenesten som fremlagt. Vedlegg 1. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, Rakkestad kommune Bakgrunn Kvalitetsforskrift pålegger kommunene å ha et system som sikrer at brukeres grunnleggende behov blir ivaretatt på en verdig og forsvarlig måte. Utarbeiding av vedlagte kvalitetsdokument med kvalitetsmål for brukeres grunnleggende behov og kriterier for å sikre at tjenestekvalitet er ivaretatt, er et viktig fundament i større arbeid med Helse- og omsorgsplan for Rakkestad kommune. Hovedmål for pleie- og omsorgstjenesten trukket opp i kvalitetsdokumentet vil utgangspunkt for målarbeidet. Hjemmel Helse- og omsorgsutvalget fatter vedtak i saken i henhold til Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for Rakkestad kommune. Vurdering Dokumentet er utarbeidet for å oppnå kravene til system i forhold til Kvalitetsforskriften. Forskriften trekker opp 16 grunnleggende behov hos brukere som skal ivaretas på en verdig og forsvarlig måte. I kvalitetsdokumentet er det satt mål for hver enkelt av de grunnleggende behovene. Videre er det definert kriterier for måloppnåelse for hvert enkelt kvalitetsmål. Kriteriene er enkle og målbare, og for hvert enkelt kvalitetsmål er det lagt inn punkter til egenvurdering for hver enkelt ansatt. Dokumentet er utarbeidet på en slik måte at det skal være oversiktlige og lett tilgjengelig først og fremst for ansatte, men også for brukere og pårørende. Kvalitetsdokumentet er et godt verktøy i arbeid med tjenesteutvikling, bevisstgjøring og kompetansearbeid i personalgruppene. Kvalitetsmålene er et godt grunnlag for videre arbeid med å skape verdige og forsvarlige pleie- og omsorgstjenester. Side 3 av 7

4 Sak 10/13 Målene som er satt er ambisiøse, og det er en konstant utfordring å tilstrebe verdige og forsvarlige tjenester for hver enkelt innenfor de til enhver tid eksisterende tjenesterammer. Kvalitetsmålene setter likevel en viktig standard for hva som skal forventes og etterstrebes i det daglige arbeidet. Dokumentet som behandles i saken her omfatter pleie- og omsorgstjenester i Rakkestad kommune. Tjenesten gis fortrinnsvis gjennom seksjon Skautun og seksjon Hjembaserte tjenester, men også gjennom tilleggstjenester i seksjon Familiesenter. Det utarbeides tilsvarende dokument for tjenester innen seksjon BOAK. Dokumentet legges frem til politisk behandling innen utgangen av Side 4 av 7

5 Sak 11/ MEDLING - RAPPORT OM KRISESENTERSTRUKTUR I ØSTFOLD Saksbehandler: Anne Sofie Andersen Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 13/1851 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak Helse- og omsorgsutvalget tar rapporten til orientering. Vedlegg Rapport: «Krisesenter i Østfold kostnader og struktur» Bakgrunn Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud fra 1. januar Fra og med 2011 ble statlige tilskudd til krisesentra lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og kommunene står nå for 100 % finansiering av krisesentertilbudet. På oppdrag fra Rådmannsutvalget i Østfold har Agenda Kaupang utarbeidet en rapport som viser status for krisesentra i Østfold. Det ble 27. september 2013 gjennomført eiermøte for Indre Østfold krisesenter IKS hvor representantskapet og administrativ ledelse fra eierkommunene fikk presentert rapporten. Rapporten danner grunnlag for videre diskusjoner om hensiktsmessig og effektiv organisering av krisesentertilbud i Østfold. Hjemmel Rapporten fremmes som en meldingssak til Helse- og omsorgsutvalget. Eventuell endring av eierskap eller struktur for krisesentertilbud fremmes som egen sak når det er aktuelt. Andre faktaopplysninger Rakkestad kommune er medeier i interkommunalt krisesentertilbud for Indre Østfold. Senteret er lokalisert i Mysen, Eidsberg kommune. Senteret er organisert som et IKS med et styre og representantskap. Østfold fylke har totalt 5 krisesentra. Til sammenligning har Vestfold kommune ett samlet krisesentertilbud. Rakkestad kommune har dessuten samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune om krisesentertilbud for menn. Side 5 av 7

6 Sak 12/ MELDING - NY KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: G40 Arkivsaksnr.: 13/583 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Helse- og omsorgsutvalget / Eldrerådet Rådmannens forslag til vedtak «Melding ny klinikkstruktur i tannhelsetjenesten» til orientering Vedlegg 1. Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Bakgrunn Kommunene i Østfold mottok «Høring: Plan for klinikk og klinikkstruktur for Østfold Fylkeskommune » Fylkestinget fattet fattet følgende vedtak : 1. Plan for klinikk og klinikkstruktur vedtas som retningsgivende for fylkeskommunens arbeid med etablering av 6 nye klinikker i planperioden Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og budsjetter. 2. Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i kommunene/skolene. En spesifisering av tannpleiers rolle og lokalisering av dette tilbudet i kommunene fremmes som egen sak i opplæring, kultur og helsekomiteen. 3. I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at overgangen for pasientene skal bli enklest mulig. Følgende grupper har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten: Barn og ungdom 0-18 år Psykisk utviklingshemmede Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Dette gjelder også offentlig institusjon for rusmisbrukere. Hjemmebundne pleietrengende tilsvarende institusjonspasienter og personer som har stått på venteliste for institusjon i mer enn 3 måneder. Det er ikke adgang til å klage på vedtak fattet i Fylkestinget Andre faktaopplysninger Som et ledd i den videre prosessen, har Fylkeskommunen sendt ut informasjon - datert august til alle kommunene i Østfold. Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold er sendt ut som ren informasjon, ingen høring. Side 6 av 7

7 Sak 12/13 Antall fylkeskommunale tannklinikker vil bli redusert fra 19 til 6 i løpet av ti år. De seks nye klinikkene vil ligge i de seks byene i Østfold. Fylkeskommunens tannhelsetjeneste skal, i følge informasjonen, bli enda bedre, men noen vil få lengre reisevei til tannklinikken hvis de har behov for behandling. De nye klinikkene vil være bemannet hele uken og ha flere ansatte. I tillegg skal tannhelsetjenesten fortsatt gjennomføre tiltak som forutsetter et godt samarbeid med kommunene. Side 7 av 7

8 Rakkestad kommune Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: Tid: 18:00-20:00 MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Ikke møtt Varamedlemmer Administrasjonen Knut Magne Bjørnstad (AP) Kaisa Storeheier (V), Tina Ødegård Holt, Anette Kaatorp Larsen (SP), Gunnar Line (SP). Stein Bruland (Krf) Johnny Aaserud (H) Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf) Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode Behandlede saker F.o.m sak 6/13 - t.o.m. sak 8/13 Protokoll sendt til: Merknader Legges ut på kommunens nettside og godkjennes av utvalget på neste møte. Kommunalsjef Anne Sofie Andersen redegjorde om nyansatte ledere og status på drift i helse- og omsorgsseksjonene. Etter at behandlingen av sakene var avsluttet, fikk Helse- og omsorgsutvalget en omvisning på Familiesenteret som er under bygging/rehabilitering.

9 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/13 13/1767 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET /13 13/1760 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD TIL BUDSJETTVEDTAK /13 13/1111 MELDING: ÅRSMELDING ØSTFOLDHELSA Side 2 av 4

10 6/13 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den godkjennes. 7/13 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD TIL BUDSJETTVEDTAK 2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. En stilling i henhold til budsjettvedtaket tilføres ny enhet i seksjon BOAK for bemanning i bolig og miljøtiltak for brukere med sammensatte behov. Stillingen iverksettes pr. 1. oktober Halv stilling tilføres Helse- og velferdssentra og knyttes til aktivisering og forbyggende tiltak i Familiesenteret. Stillingen iverksettes i løpet av 4. kvartal Behandling: Representanten Kaisa Storeheier (V) ble erklært inhabil iht forvaltningslovens 6 annet ledd og fratrådte under behandlingen av saken. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. En stilling i henhold til budsjettvedtaket tilføres ny enhet i seksjon BOAK for bemanning i bolig og miljøtiltak for brukere med sammensatte behov. Stillingen iverksettes pr. 1. oktober Halv stilling tilføres Helse- og velferdssentra og knyttes til aktivisering og forbyggende tiltak i Familiesenteret. Stillingen iverksettes i løpet av 4. kvartal /13 MELDING: ÅRSMELDING ØSTFOLDHELSA Side 3 av 4

11 Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding fra Østfoldhelsa 2012 tas til orientering. Behandling: Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til «Årsmelding 2012 Østfoldhelsa» ble lagt fram på møtet. Knut Magne Bjørnstad (AP) tok opp Rådet for funksjonshemmedes uttalelse i saken og fremmet denne som et tilleggsforslag til rådmannens innstilling. Rådmannens forslag med Knut Magne Bjørnstads tilleggsforslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Helse- og omsorgsutvalget ønsker å gi ros for en bra utarbeidet Årsmelding fra Østfoldhelsa Årsmelding fra Østfoldhelsa 2012 tas til orientering. Side 4 av 4

12 Saksnr. 13/ F00 & Løpenr /13 Rakkestad kommune Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten Saksnr 13/2066 Arkiv F00 &34 Dato Til behandling i Helse- og omsorgsutvalget i møte TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER Pleie- og omsorgstjenester handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv og hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utformes slik at mottakerne opplever at de blir respektert og verdsatt. (Helsedirektoratet) TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 1

13 PLEIE OG OMSORGSTJENESTENS VISJON OG VERDIER Den enkelte bruker og de pårørende er i sentrum for pleie- og omsorgstjenestenes aktivitet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot brukernes grunnleggende behov, og muligheten/ evnen til å dekke disse. Pleie- og omsorgstjenesten tar hensyn til den enkelte bruker som et selvstendig, tenkende, følende og handlende menneske. Spesielle rettigheter er knyttet til integritet, sikkerhet og kontinuitet i behandling, pleie og omsorg. Den enkelte behandles med verdighet og respekt. Overholdelse av taushetsplikten er grunnleggende. Pleie- og omsorgstjenesten legger vekt på at personalet har forskjellig og sammensatt kompetanse for å kunne løse seksjonenes/enhetenes oppgaver i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Å videreutvikle de ansattes kompetanse er viktig for oss. Vi tar ansvar for å skape et lærende miljø som gir mulighet for, og stimulerer til, vekst og utvikling for den enkelte medarbeider. Miljøet skal preges av respekt, åpenhet, tydelighet og engasjement i samarbeid med de ansatte. Pleie- og omsorgstjenesten vektlegger ledernes og de ansattes ansvar for å nå de mål som til enhver tid defineres av kommunens ledelse. Dette ansvaret innebærer å integrere kommunens visjoner, verdier og mål. MÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER Tjenester skal gis for å sikre forsvarlighet og verdighet RAKKESTAD KOMMUNES VISJON OG VERDIER Rakkestad kommune bygger sin virksomhet på visjonen om MANGFOLD OG SAMHOLD. For at kommunens virksomhet skal bidra til å realisere denne visjonen er det viktig å lykkes i møtet med lokalsamfunnet, brukere og de tjenester kommunene yter. Rakkestad kommunes identitet er de tjenestene som produseres innen hvert kommuneområde til innbyggerne. Bildet på forsiden er av engtjæreblom, Rakkestads kommuneblomst. Fotograf Nils Skaarer. TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 2

14 TAUSHETSPLIKT GENERELL INFORMASJON U Helsepersonells taushetsplikt Helsepersonells taushetsplikt innebærer at de skal hindre at andre får tilgang til eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikten skal verne om pasientens integritet, og gjennom dette bidra til befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell og til at hjelpetrengende oppsøker helsetjenesten ved behov. Taushetsplikten skal også bidra til at pasienten gir den informasjonen som er nødvendig i forbindelse med helsehjelpen, i tillit til at opplysningene ikke brukes til andre formål eller i andre sammenhenger. ( Helsedirektoratet) DOKUMENTASJON Helsepersonells dokumentasjonsplikt er regulert i Helsepersonelloven kap. 8 og nærmere presisert i Forskrift om pasientjournal. Alle brukere av pleie - og omsorgstjenester i Rakkestad får opprettet en journal i det elektroniske dokumentasjonssystemet Gerica når de søker om tjenester. I journalen dokumenteres bl.a. brukerens situasjon, hva som gjøres av tiltak og effekten av disse. Det er regler for hvem som skal dokumentere og hvordan. Dokumentasjonsplikten har tre hovedformål (Helsetilsynet 2010) Journalen skal vise hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger og konkrete handlinger, som en huskeliste for å bidra til kontinuitet og god kvalitet En måte å kommunisere med annet personell på, for faglig forsvarlig oppfølging I ettertid kunne dokumentere hva som faktisk har skjedd PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten PPS er kunnskapsbaserte prosedyrer i sykepleie - på pc, nettbrett og mobil. PPS inneholder 300 prosedyrer i sykepleie, mer enn 1000 illustrasjoner og et omfattende kunnskapsstoff som underbygger hver prosedyre. Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides og oppdateres ved systematisk oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap. PPS har også tilleggsfunksjoner som kunnskapstester og kalkulatorer. PPS har vært i bruk i Rakkestad kommune fra IPLOS IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig. TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 3

15 FORSKRIFT OM KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (FOR nr 792) «Kvalitetsforskriften» ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. juni 2003 med hjemmel i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene for å samordne pleie- og omsorgstjenestene bedre mellom sosialtjenesten og helsetjenesten. 1. Formål Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. 2. Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene. 3. Oppgaver og innhold i tjenestene Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: - tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes - det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten - brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/ hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: - oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet - selvstendighet og styring av eget liv - fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat - sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet - følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold - mulighet for ro og skjermet privatliv - få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) - mulighet til selv å ivareta egenomsorg - en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser - nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene - tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov - tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise - tilpasset hjelp ved av- og påkledning - tilbud om eget rom ved langtidsopphold - tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft 1. juli TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 4

16 KVALITETSMÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE I RAKKESTAD KOMMUNE INFORMASJON, KOMMUNIKASJON, BRUKERMEDVIRKNING 1. Bruker opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 2. Bruker og/eller brukers representant har reell medinnflytelse på eget tjenestetilbud 3. Bruker får mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg 4. Bruker med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov, får et tilpasset tilbud PERSONLIG STELL 5. Bruker får ivaretatt sin personlige hygiene og sine naturlige funksjoner (toalett) 6. Bruker får tilpasset hjelp til på - og avkledning Tusenårstreet, Rådhusparken ERNÆRING 7. Brukers grunnleggende fysiologiske behov blir ivaretatt. Det vil si tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat Bruker får tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise AKTIVISERING OG STIMULERING 8. Bruker får følge sin normale døgnrytme og unngår uønsket og unødig sengeopphold 9. Bruker har mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 10. Bruker får mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne LEGE, TANNLEGE 11. Bruker får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, samt rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand 12. Bruker får nødvendig tannbehandling og får ivaretatt sin munnhygiene LOKALER/TILRETTELEGGELSER 13. Bruker har mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv, samt tilbud om eget rom ved langtidsopphold VERDIG LIVSAVSLUTNING 14. Bruker får en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser ANNET 15. Tjenestene har et dokumentasjonssystem som tilfredsstiller lov, forskrift og annet regelverk 16. Tjenestene utøves i samsvar med brukers behov og de krav som stilles i gjeldene lovverk og forskrifter TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 5

17 KVALITETSMÅL 1 Brukeren opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Dette forutsetter respekt for brukers egenverd og livsførsel uansett eget livssyn og personlige oppfatninger at tjenestetilbudet planlegges og gjennomføres i samråd med bruker og/eller pårørende Dette oppnås ved Sandbekk mølle. Fotograf Glenn Thomas Nilsen. god og tilgjengelig informasjon om kommunens tjenestetilbud at tjenesten- og tjenesteyter har respekt og forståelse for ulike kulturer og livssyn at bruker opplever å bli sett og hørt at det foretas en grundig kartlegging i samarbeid med bruker og pårørende ved vurdering-/innkomstsamtale, at vedtak, opplysninger og planer/tiltaksplaner i Gerica er aktive og oppdaterte at det opprettes ansvarlig/primærkontakt for den enkelte, og denne gjøres kjent for bruker og pårørende at tjenesteyter viser respekt ved å opptre som gjest i brukers hjem privat/institusjon at tjenesteyter bruker navneskilt og ID-kort (hjembaserte tjenester) Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren mulighet for medbestemmelse? Oppførte jeg meg som en gjest i brukerens hjem? Har jeg gjort det jeg kan for å opprettholde forutsigbarhet og kontinuitet? Har jeg gjort meg kjent med vedtak og tiltaksplaner? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 6

18 KVALITETSMÅL 2 Bruker og/eller brukers representant har reell medinnflytelse på brukers tjenestetilbud. Dette forutsetter et bevisst forhold til samhandling med bruker, pårørende og/eller brukers representant Dette oppnås ved at det avklares med bruker hvem som er nærmeste pårørende og dette dokumenteres i Gerica at det gjennomføres vurderingssamtale/innkomstsamtale med bruker og pårørende, og at mål formuleres og planer/tiltaksplaner utarbeides i samråd med dem (tilbud om tolk ved behov) at tjenesteyter er kjent med pårørendes rettigheter og plikter at tjenesteyter har et bevisst forhold til brukers samtykkekompetanse at det gjennomføres årlige bruker/pårørendemøter KLISM2 Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukers ønsker og behov? Har jeg tatt hensyn til muntlige/skriftlige tilbakemeldinger fra bruker/pårørende? Har jeg ivaretatt taushetsplikten i samtaler om brukerne med mine kolleger? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 7

19 KVALITETSMÅL 3 Brukeren får mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg. Dette forutsetter at bruker bevarer et positivt selvbilde når helsesvikten fører til redusert egenomsorgsevne at funksjonsnivå og selvhjelpsferdigheter opprettholdes og videreutvikles Dette oppnås ved at brukers ressurser kartlegges og dokumenteres i Gerica at brukerens individuelle behov ivaretas ved at plan/tiltaksplan utarbeides tverrfaglig vurdering av brukerens helsetilstand motivering, veiledning og tilrettelegging for egeninnsats i ulike typer aktiviteter at det tas hensyn til at brukers behov og ønsker kan variere fra dag til dag Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren mulighet til å bruke egne ressurser og gjøre egne valg? Holder jeg med oppdatert med brukerens tiltaksplan? Er informasjon gitt og vurdering foretatt angående individuell plan? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 8

20 KVALITETSMÅL 4 Brukere med demens og andre som har vanskelig for å formulere sine behov, får tilrettelagte tilbud. Dette forutsetter kunnskap om og forståelse for demens og andre typer funksjonssvikt at brukers funksjonsnivå og behov kartlegges at tvang og makt ikke brukes unødig Dette oppnås ved Fra Bygdetunet etterstrebelse av størst mulig grad av selvbestemmelse og medvirkning at miljørettede tiltak brukes for å skape en trygg og meningsfull hverdag at personalet kjenner retningslinjene for bruk av tvang og makt i henhold til kap 4 A i Pasient- og brukerrettighetsloven at personalet kjenner til dokumentasjonsplikten knyttet til bruk av tvang og makt Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukers verdighet? Har jeg de nødvendige kunnskapene for å møte brukere med spesielle behov? Har jeg dokumentert hva som skjedde forut for brukers uro? Har jeg dokumentert effekten av de iverksatte tiltakene? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 9

21 KVALITETSMÅL 5 Brukeren får ivaretatt sin personlige hygiene og sine naturlige funksjoner (toalett). Dette forutsetter at bruker gis individuelt tilpasset bistand/veiledning i forbindelse med personlig hygiene og naturlige funksjoner Dette oppnås ved at brukers individuelle behov, vaner og ønsker kartlegges og blir tatt hensyn til sikring av tverrfaglig vurdering og faglig forsvarlig oppfølging at brukers opplevelse av frihet til valg og selvstendighet ivaretas motivering for og tilrettelegging av egeninnsats å kompensere for brukers funksjonssvikt for å gi han/henne overskudd til andre aktiviteter at brukers verdighet ivaretas at bruker følges på toalettet ved behov at bruker tilbys individuelt tilpasset stell bistand til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler for brukeren Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren tid og mulighet til å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner? Har jeg utført tjenesten med respekt og ivaretatt brukerens verdighet? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 10

22 KVALITETSMÅL 6 Brukeren får tilpasset hjelp til på- og avkledning. Dette forutsetter at vi gir brukeren individuelt tilpasset bistand og veiledning i forbindelse med på- og avkledning Dette oppnås ved at brukers individuelle behov, vaner og ønsker kartlegges og tas hensyn til at brukers opplevelse av frihet til valg og selvbestemmelse ivaretas at det tilrettelegges for og at bruker motiveres til egeninnsats at brukers funksjonssvikt kompenseres ved å bistå med respekt og verdighet Selvevaluering: Har jeg gitt brukeren tilpasset hjelp med på- og avkledningen? Har jeg utført tjenesten med respekt og ivaretatt brukeres verdighet? Har jeg ivaretatt brukers rett til medbestemmelse? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 11

23 KVALITETSMÅL 7 Brukeren får tilstrekkelig og helsefremmende næring (mat og drikke)med rimelig valgfrihet Brukeren får tilpasset hjelp i spisesituasjonen, nok tid og ro til å spise. Dette forutsetter at brukers behov for næring og væske for å hindre underernæring, feilernæring og uttørring sikres at måltidene er hyggelige opplevelser Dette oppnås ved at brukers spesielle kostholdsbehov kartlegges og dokumenteres i planer/tiltaksplaner i Gerica at prosedyre for vekt og ernæringsstatus følges at bruker tilbys mellommåltid og ekstra drikke at brukers mat- og væskeinntak dokumenters når dette er nødvendig at bruker gis nødvendig bistand under måltidet at det legges til rette for at personalet er til stede ved måltidene der det er naturlig og nødvendig at det settes av nok tid til måltidene at unødvendig støy under måltidene unngås Selvevaluering: Vet jeg nok om brukerens matvaner, kosthold og ernæringsstatus? Har jeg tilrettelagt slik at brukeren får dekket sitt ernæringsbehov og får lyst til å spise? Har jeg tilrettelagt slik at brukeren opplever måltidet som hyggelig? Har jeg gitt brukeren god nok tid til å spise? Har jeg dokumentert brukerens inntak av mat og drikke der det er behov for det? Er jeg kjent med brukers ernæringsstatus? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 12

24 KVALITETSMÅL 8 Brukeren får følge sin normale døgnrytme og unngår uønsket og unødig sengeopphold. Dette forutsetter at tjenesteyter bidrar til at brukeren opprettholder sin normale døgnrytme og unngår unødig sengeopphold Dette oppnås ved kartlegging og dokumentering i Gerica av, og tilrettelegging for, at bruker får opprettholde sine vaner i størst mulig grad tilrettelegging for aktivitet og hvile for den enkelte bruker Fra Skautun at tjenesteyter motiverer brukeren til å være oppe, også for å forebygge komplikasjoner ved langvarig sengeleie. o Styrt døgnrytme skal dokumenteres og begrunnes i Gerica. Selvevaluering: Har jeg motivert brukeren til å unngå unødig sengeopphold? Er jeg fleksibel slik at brukeres tidligere vaner opprettholdes best mulig? Har jeg gjort det jeg kan for å forebygge komplikasjoner ved sengeleie? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 13

25 KVALITETSMÅL 9 Brukeren har mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. Dette forutsetter at tjenestene bidrar til at brukeren opprettholder sitt sosiale nettverk og gis mulighet til å knytte nye relasjoner Dette oppnås ved kartlegging av sosiale behov og ressurser hos brukeren fleksibilitet i tjenesteutøvingen slik at brukeren i rimelig grad kan utøve sine aktiviteter tilrettelegging for private besøk tilrettelegging for fellesskap med andre oppfølging av brukers planer/tiltaksplan informasjon, motivering og tilrettelegging Selvevaluering: Har jeg ivaretatt brukernes behov for privatliv? Har jeg ivaretatt brukerens behov for sosial kontakt? Har jeg fulgt brukerens tiltaksplan og eventuell dagsplan/aktivitetsplan? Har jeg kjennskap til aktuelle tilbud for bruker? har jeg lagt til rette for samarbeid med frivillige? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 14

26 KVALITETSMÅL 10 Brukeren får mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. Dette forutsetter at brukeren får delta i ulike aktiviteter for å opprettholde og/eller bedre sitt funksjonsnivå og hindre isolasjon Dette oppnås ved at brukers ønsker og interesser kartlegges, og bruker gis realistiske valgmuligheter fleksibilitet i tjenesteutøvingen som muliggjør at bruker i rimelig grad kan delta i aktiviteter Fladstadparken ved Skautun at bruker stimuleres til aktiviteter som opprettholder eller bedrer funksjonsevnen, f. eks ved at det legges til rette for deltagelse i dagliglivets gjøremål informasjon om hvilke tilbud som finnes, som f eks fra frivillige organisasjoner, besøkstjeneste og støttekontakt, transportbistand motivering og tilrettelegging for deltagelse Selvevaluering: Har jeg kartlagt brukers ønsker, interesser og behov? Har jeg gitt informasjon om mulige tilbud? Har jeg bistått og motivert bruker for deltagelse i aktiviteter? TRYGGHET FOR TJENESTER NÅR EVNEN TIL EGENOMSORG SVIKTER 15

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer