Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet"

Transkript

1 :55:44 Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet Publisert fra til svar (903 unike) 1. Har du blitt beskyldt for å være rasist, eller for å utøve rasisme i din tjeneste i møte med personer med innvandrerbakgrunn? Alternativer Prosent Verdi 1 2 Ja Nei 88,5 % 11,5 % Total 903 1

2 :55:51 2. Hvor ofte har det skjedd? Alternativer Prosent Verdi a. 1-5 ganger i løpet av min karriere b. årlig c. månedlig d. ukentlig 33,0 % 32,5 % 29,9 % 4,7 % Total 795 2

3 :55:54 3. Når du har fått slike beskyldninger; er det situasjoner der du eller din kollega har oppført dere på en slik måte at du i ettertid er enig i at du eller din kollega opptrådte på en måte som kan oppfattes som rasistisk? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Ja b. Nei 0,6 % 99,4 % Total 797 3

4 :55:57 4. I hvilke situasjoner hender det at du blir beskyldt for rasisme/ for å være rasist? Alternativer Prosent Verdi a. Trafikkkontroll. b. `stopp og sjekk` situasjoner. c. Narkotika. d. Avhør. e. Utestedsproblematikk. Annet, spesifiser her 8,6 % 26,8 % 8,4 % 2,8 % 20,2 % 33,2 % Total 798 Alternative svar Både a, b og c. a, b, c, e (driver ikke med avhør) Pågripelse, stopp og sjekk, "knivaksjon" der vi undersøkte tilfeldige forbipasserende med metalldetektor I forskjellige situasjoner hvor politiet har plikt til å gripe inn eller gi pålegg a,b,c,e over Arrestmottaket Oslo pd. både alternativ b,c,og e i alle punkt over... I alle typer situasjoner Gjennom arbeid ved politiets utlendingsforvaltning anholdelser, pågripelser OtherAnnet, spesifiser her I forbindelse med håndtering av bl.a. saker hvor de innvolverte er beruset - påvirket - ute av stand til å fatte hva som egentlig er rett og galt og hvorfor politiet handterer situasjonen slik de gjør. Videre er det i forbindelse med både situasjoner listet som a og b og e ordensforstyrrelser/ stopp og sjekk i pågripelse situasjoner generelt både b og e forskjellig type oppdrag, ordensforstyrrelse, tyveri/naskeri, narkotika osv Ved søknad om oppholdstillatelse Pågripelse 4

5 :55:59 Innbringelser etter bråk i sentrum, og pkt, b - sjekk av bil/personer. Nesten uansett når en må gripe inn, eller foretar en kontroll overfor personer med utenlandsk opprinnelse påberoper de seg ærekrenkelse ved rasisme. Flere av de ovenfornevnte Kan skje i de aller fleste typer situasjoner, men oftest når det er flere "mørkhudede" samlet i gjenger. alle typer oppdrag, spesielt tradisjonelle ordensoppdrag Uttransportering av fanger til utlandet Svaralternativene a, b og d b, c, d og e I flere situasjoner, som pkt a, b og e Generelt ved pågripelser også trafikkontroll Narkotika og bråk på byen flere av de overnevnte bl.a. a), b), og e). pågripelsessituasjon - inkvirering i arresten Se under i egen beskrivelse Ordensoppdrag hvor det har vært konflikter mellom ungdomsgrupper samt ved stopp og sjekk situasjoner i forbindelse med dette Det kan være en blanding av alle de nevnte punktene. Flere av forholdene ovenfor Alle disse punktene umulig å bare svare på en av alt. Det fordeler seg ut over ovenfornevnte situasjoner en blanding av alle punktene, ikke faste situasjoner Voldforbrytelser, narkotikaforbrytelser Har hendt i alle ovenfor nevnte, minus avhør Trafikkkontroll og pågripelser pågripelser ifbm straffbare forhold Tjeneste ved publikumsvakt alt a, b og c og e pågripelser Alle av alternativene ovenfor, utenom d Håpløst at det ikke går an å trykke på fler alternativer på dette som Ordensforstyrrelser bråk i ungdomsmiljøer Både a,b,c,og d. situasjoner I flere av de punktene som er nevnt her. Oftest i forbindelse med ordensforstyrrelser. Ordensproblemer samtlig overnevnte Har opplevd det i alle de overnevnte situasjoner Har vært beskyldt i anledning flere av nevnte forhold, pkt. a, b, c og e. ved bruk av tvangsmidler, som eks pågripelse. alle nevnte punkter over Utlendingskontroll/grensekontroll, båt, tog og bussankomst. ofte ved pågripelser og stopp og sjekk situasjoner I flere av punktene. OtherAnnet, spesifiser her ved pågripelser i tillegg til stopp/sjekk situasjoner 5

6 :55:59 Støy/bråk/ordens problemer Alle de tre første punktene Tlf henvendelser samt avhør I flere situasjoner hvor vedkommende føler han ikke har fått nok hjelp, på tross av at vi har gjort det vi kan gjøre. mange ulike situasjoner (jobber med utlendingssaker) henvendeler om bistand av ymse art til operasjonssentralen, der avslag blir besvart med at jeg er rasist Alle de nevnte alternativene I alle de ovenfor nevnte situasjonene Pågripelser/anholdelser Pågripelsessituasjoner og inkvirering i arrest samtlige punkter som nevn over. Stopp og sjekk, trafikk kontroll, utested problematikk, nark saker I flere ulike situasjoner. Ikke spesifikke situasjoner, men både b,c og e i forbindelse med verifisering av utlendinger som ikke har ID Ordensproblemer Alle typer forhold OtherAnnet, spesifiser her Ransalarm fra bank A, B og C, m.fl. situasjoner Når avgjørelser går mot personer med minoritetsbakgrubb Ordenstjeneste pågripelser, samt pkt b og c De fleste av punktene over korrigering av uønsket adferd samt kontroller/ sjekk/ pågripelse Stans av personer som har gjort noe kriminelt, sier at de blir stanset fordi de er utlendinger. pågripelser Pågripelser av utlendinger. pågripelser pågripelsessituasjoner a, b, c og e. Pr. tlf, v,vakttjeneste alle typer situasjoner alle ovennevnte både a, b, c og e masseslagsmål Alle disse situasjonene, med unntak av avhørs situasjon. Flere av de ovennevnte kategoriene. Alle tenkelige sammnehenger Alle som nevnt over alle tilfeller ovenfor bortsett fra avhør Trafikk, stopp og sjekk og nark Både trafikkontroll, stopp og sjekk og narkotika Det har skjedd i alle situsajonene i samtlige av de situasjonene ordensforstyrrelser Pågripelser 6

7 :55:59 Familiemekling, trafikkontroll m.m Husbråk og vold i nære relasjoner. Ordinær ordenstjeneste og innbringelser/pågripelser Pågripelse eller hvis man ikke får ekspedert folk tidsnok Klagesaker etterforsking OtherAnnet, spesifiser her Ordensforstyrrelser off. sted. Rutinemessige transporter, pågripelser, ransakinger, innsetting i arrest Beskyldingene kommer i alle sammenhenger, som oftest etter at man har gitt pålegg eller gjort bruk av tvangsmidler I alle ovennevnte situasjoner både punkt a,b, c og e Generellt i kontakt med yngre personer med annen etnisk bakgrunn I flere typer situasjoner, når personen føler at vedkommende skjønner at dette går i negativ retning for vedkommende f.eks hvis det blir pågripelse etc. På alle plan, trafikkontroll, narkotika osv OtherAnnet, spesifiser her ordens forstyrrelsere etc Ved pågripelse,visitering/ransaking m.m. Opprop ang. en asiatisk mann som ville snakke med politiet inne på Politihuset. flere forskjellige situasjoner - flere av de ovenfor. Den "mistenkte" hevder han/hun er mistenkt pga sin hudfarge og ikke på grunn av de faktiske forhold skjedd i alle punktene over, utenom narkotika Pågripelser & uttransportering samt e Pågripelser, nark., utestedproblematikk m.m. innbringelser til arrest jobb i arresten a, b og ved pågripelse av eks ransmenn Føler det ofte er en reaksjon fra personer med utenlandsk opprinnelse ifm veldig mange relasjoner mellom de og politiet. A, B, C, og E burde kunne krysse flere Trafikkontroll, "stopp og sjekk" situasjoner og alle andre situasjoner hvor man i jobb får kontakt med personer med innvandrerbakgrunn Både A, B og C Grensekontroll vold/pågripelser i sentrum ordensforstyrrelser Gjelder både a,b,c og e Gjelder alt fra tr.kontroll til avhør, vold i hjemmet, samtaler med ungdom, skadeverk osv. i alle sammenhenger I møte med innvandrere uavhengig av situasjon Det kan være en blanding av både a, b, c og e. Berusa eller rusa personer som lager bråk alternativ A, B og C Alle mulige situasjoner i kontakt med utlendinger(mørkhudede) Fyllebråk a, b, c og e flere av alternativene 7

8 :55:59 Opphetete situasjoner ved oppdragsløsning Ved innsettelse i arrest/varetekt Både punkt B, C og E. ved forskjellige anl. pågripelser, slossing mm. a,b og c voldsepisoder ogl narkotika I alle mulige slags ulogiske situasjoner... Ofte uten noen spesiell foranledning. Narkotika og utestedsproblematikk, generelt når det er påkrevd å gripe inn ovenfor innvandrere a,b og c oppdragssituasjoner alle ovenfor nevnte untatt avhør husbråk, utested mm OtherAnnet, spesifiser her både a, b og e Punktene a, b og c Det er i flere typer situasjoner. Trafikkontroll, pågripelser, nark. b,c og e Pågripelse av mørkhudede. Dersom jeg har pågrepet en person med mørk hudfarge har det hendt at de beskylder meg eller kollega for å være rasist til tross for at en pågripelse er legitim i alle situasjoner som er nevnt både i stopp og sjekk sit og i sit hvor jeg har tatt folk på fersken i kriminelle handlinger. A, C og E Pågripelse Husbråk og pågripelser I flere sitiasjoner B,C,D,E (altså flere) Ordensoppdrag flere ulike situasjoner hvor et resultat er negativt for utlendingen ordensproblemer I pågripelses-situasjoner, bl.a. nark og vold-saker. Alle alternativene generelt ved pågripelser og stopp og sjekk situasjoner. Alle de overnevnte punktene er veldig aktuelle, bortsett fra pkt d. Uttransportering Har opplevd det i alle alternativene nevnt over, bortsett fra alt. c. pkt. A - B - C -D -E, alle forholdene innbefattet A-D + situasjoner der personer med utenlandsk bakgrunn ikke liker kontakten med politiet, og gjerne vil dreie fokus bort fra seg selv. se lenger ned Vanlige ordensmessige oppdrag hvor vedkommende vi er i kontakt med er fremmedkulturell. Vi får da høre at det vi gjør gjøres fordi de er "svarte" "utlendinger" eller annet. Nordmenn kan også klage på vår jobb til tider, men da ikke med begrunnelse at vi er rasister, men kanskje "idioter" eller "jævla purkesvin". Flere av de ovenfornevnte, samt i forhold ved ordensforstyrrelser Ved lovlig pågripelser og innbringelser Spesielt situasjoner som a, b og c Spesielt ved pågripelser Både alt. a, b og e 8

9 :55:59 A, b og e Problemområder, eks. Furuset. Trafikkontroll, narkotika, "stopp og sjekk" Trafikk, stopp og sjekk, narkotika, utestedsprobl. Pkt. a, b,c, og d Ingen spesielle situasjoner - En kombinasjon tilsnakk for forsøpling l.a. inkvirering i arrest Alle situasjoner fra a til e oppfølging av straffbare forhold pågripelser/innbringelser pkt a,b,c,e Alle ovennevnte kategorier Alle de nevnte alternativer ordensoppdrag - ordensforstyrrelser, pågripelser Trafikk, stop og sjekk, narkotika, vanlige pågripelser Samtlige oppdrag både a, b og e har forekommet flere ganger Kontroll av utenlandske borgere I tilfeller der vi stanser, eller pågriper/anholder mennesker med innvandrerbakgrunn pågripelser og trafi Alle de ovennevnte både "stopp og sjekk", narkotika og utestedsproblematikk Mottak av meldinger pr. tlf. oppdrag ute i gata ordenstjeneste Gjelder nok i flere enn EN situasjon som er valget HER. Svar muligheten er mangelfull. I alle typer oppdrag Det har skjedd ved flere av disse situasjonene; stopp og sjekk, narkotika, og ordensforstyrrelser a, b, c, og e pågripelse etter ferske spor Alle over punkt a, b, c og e pågripelser av voldsutøvere Både svar alt b og c husbråk ruspåvirket Trafikkontroll,"stopp sjekk",narkotika, utestedsproblematikk I borettslag og at jeg som politi skal vite bedre I alle typer saker Trafikkontroll,ordenstjeneste,stopp og sjekk situasjoner,m.m. OtherAnnet, spesifiser her Asylregistreringsituasjonen Pågripelse av person som ikke er etnisk norsk Samtlige situasjoner som nevnt ovenfor, i tillegg vold i hjemmet, vold mot offentlig tjenestemann mm bl.a telefonsamtaler (jobber nå ved operasjonssentralen) ved pågripelser. ved "stopp og sjekk". Ved ordensforstyrrelser. 9

10 :55:59 Stoppet person som passer beskrivelse på gj.mann Både alt. a - b - c og e. Uklok handling og utsagn av kollega jeg var sammen med a,b og c husbråk i forb. med private fester I alle nevnte situasjoner + pågripelser Pågripelse av gjerningsmann, sågar på fersk gjerning. Narkotika, annen krim i gjengprosjektet. Ordensproblemer - trafikk-kontroll Utestedsproblematikk og trafikk-kontroll Ordensforstyrrelser, pågripelser, voldsepisoder m.m. Alle de ovennevnte, samt flere Ethvert oppdrag hvor avgjørelse er i disfavør av en ikke etnisk nordmann. Det er i forskjellige typer situasjoner der jeg er i kontakt med personer med utenlandsk opprinnelse, og spesielt dersom jeg mistenker de for noe. Da sier de ofte at jeg gjør tjenestehandlingen fordi jeg er rasist trafikkkontroll, stop og sjekk samt narkotika Både e, a, c og b. inkvirering i arrest Pågipelse av person med våpen på utested Narkotika, utestedsproblematikk, pågripelser, stopp og sjekk både a-b-e er gjengangere asylregistrering/uttransport 10

11 :55:59 5. Hvilken bakgrunn har de som kommer med slike beskyldninger? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Utenlandsk opprinnelse b. Norsk opprinnelse 98,7 % 1,3 % Total

12 :56:01 6. Hva er din vanligste reaksjon på slike beskyldninger? Alternativer Prosent Verdi a. Svarer tilbake, avviser påstanden. b. Lar den gå ukommentert. c. Truer med bøter. 60,0 % 39,0 % 1,0 % Total

13 :56:04 7. Har du gitt bot/forelegg for slike beskyldninger om rasist/rasisme? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Ja b. Nei 2,5 % 97,5 % Total Beskriv eksempler der du har blitt beskyldt for rasist/rasisme. Det typiske er at man stopper bil eller person på gata, og umiddelbart blir beskyldt for å være rasist. "Du hadde ikke stoppet meg hvis jeg var norsk..." "Du stopper meg bare fordi jeg er utlending". Jobber v. utlendingsseksjon. Ved utlendingskontroller, bostedskontroller og lignende Dette skjedde samme dag som spesialenheten kom med sin første avgjørelse i Obiora-saken. Patruljen min var på et offentlig sted der det var mye folk og fest. Det kom da noen bort til oss, den ene hadde et kutt i halsen. Han sa at en mørkhudet person hadde skåret ham med en kniv. Vi fikk en klesbeskrivelse og pekt retningen vedkommede hadde gått. Vi gikk så i denne retningen inn i en tykk folkemengde og fant ganske raskt en mørkhudet person som stemte i klesdrak. Vi anholdt ham men rakk såvidt å begynne en samtale med ham før vi førte tilrop fra folkemengden rundt. "Se de er rasister, de stopper en mørkhudet uten grunn" og ett eller annet om Obiora ble nevnt. Jeg hørte også to yngre, hvite jenter som sa til hverandre "det er ikke vits i å blande seg inn, politiet gjør som de vil det har vi jo lært av Obiora-saken". Stopp av utenlandske førere i trafikksituasjoner/kontroller. Tilbys ofte penger for å la de slippe billigere, prøver å prute seg til lavere forelegg, skjeller oss ut for å være rasister med særlig fokus på å stanse utenlandske førere. En ting det er verdt å merke seg at denne type oppførsel utføres av spesielle nasjonaliteter, og at det ofte er stor forskjell på ulike etniske grupper i fra samme geografiske område. Jeg har 20 år på gaten som politimann, og jeg slutter ikke å la meg forundres over dette fenomenet. Ved avhør av mindreårige med utenlandsk bakgrunn for foreldre og søsken til avhørte mente jeg avhørte personen kun fordi denne var av utenlands opprinnelse. - - I forbindelse med trafikkontroller - personer med utenlandsk bakgrunn føler seg forfulgt, dette til tross for at det var en helt vanlig promille/dokument kontroll hvor alle ble stoppet. - - I forbindelse med tildragelser ute på byen en fredags-/lørdagsnatt: 13

14 :56:06 på slike vakter er det "nærmest" ulovlig å ta tak i personer med utenlandsk opprinnelse. Beskyldninger om rasisme hagler. Ved pågripelser. Der en ofte har vært nødt til å bruke tvangsmidler som håndjern da vedkommende har nektet å la seg pågripe. Også ved sjekk av ID der vedkommende ikke har hatt gyldig opphold. Ved trafikkontroll, ved husbråk, ved ordensforstyrrelser m.m - det blir hevdet at politiet kun griper inn mot dem fordi de er utlendinger, og at politiet er rasister. Har også opplevd at det blir truet med at de skal kontakte en avis med anklager om rasime. At anklager om rasisme fører til handlingslammelse og ukritisk mediadekning, utnyttes til fulle. Avhørssituasjon der utlending beskylder meg for å være rasist og at det er eneste grunnen til at de må i avhør. Ser ikke selv at det er en annen grunn til at de sitter i avhørssituasjonen. Forhold de har gjort som må etterforskes. Bruker beskyldninger om at politiet er rasister for å prøve å komme seg unna en situasjon / forhold de er skyld i. Ved pågripelser i voldsepisoder hvor gjerningsmannen er utpekt av vitner. I trafikkontroller hvor forenklet forelegg eller gebyr blir ilagt. Ved inngripen i bagatellsaker hvor hensikten ikke er å ilegge bøter/anmelde, men kun for å rettlede. Som regel er politiet uønsket i de fleste oppdrag. Da tyr ofte utlendinger til slike beskyldninger. 1. Melding om innbrudd. Knust rute i inngangsdør og person gikk innenfor. (hybelhus) Kommer til stedet og hører høylytt krangling. Går opp og ser flere med utenlandsk bakgrunn som krangler. Kjenner en sterk hasjlukt. Blir nektet adgang da vi ikke har med ransakingsordre. Motsetter seg pågripelse og beskylder oss for rasisme. 2. Natt til onsdag, ca kl Sivil spaning utenfor kjent nark adresse. Stanser utlending som nekter å oppgi personalia og forklarer at han er ute på en joggetur - i vanlige klær. Han nekter å vedta forelegg og vi havner i retten. Mener bakgrunnen for at han ble stoppet var rasisme. 3. Patrulje natt til en hverdag. Ca kl Observerer en utlending som står i en bakgate og kaster stein på et vindu. Blir spurt om legitimasjon og ærend. Beskyldes for rasisme og må spørre flere ganger før han viser legitimasjon. Asylsøker. 4. Utallige ganger ifbm noe så trivielt som beltekontroll. Et eksempel kan være en utlending som ble stanset med kone og barn i bilen. Ingen hadde bilbelte. De skulle bare en kjapp tur til sentrum. Ble forklart at reglene gjaldt uansett og for å være grei ble det kun skrevet på fører. Lang diskusjon der vi ble forklart at han hadde så dårlig råd, hadde ikke arbeid og ikke så mye sosialhjelp. Var rasister da vi tross dette skrev bot. + mange flere... pågripelse av person som gikk til angrep på trafikkvakt, kontroll av bil med utenlandske, Tilfeldige trafikkontroller. Bråk på utested/resturant. Blir beskyldt for å være rasist når de kommer inn i arresten og jeg spør om personalia etc. Har en rekke gange blitt beskyldt for å være rasist og nazist ifbm inngripen i situasjoner som involverer personer med utenlandsk opprinnelse. Naziststempelet er noe jeg ofte har fått fordi jeg er skallet, det er rett og slett forunderlig hvor mange som beskylder meg for å være nazist og knytter dette med at jeg er rasist. DEt har ikke vært spesielle situasjoner som har utløst dette, kun politits inngripen i situasjoner. Politiet blir tilkalt i forbindelse med bråk. En av de involverte er mørkhudet, og ofte skjer det at det beskylder politiet for "ta" vedkommende fordi han/hun er "svart". Mange ganger er det vanskelig å spørre utlendinger (spesielt afrikanere/mørkhudete)ut, dersom det har skjedd ett eller annet. De føler seg fort mistenkeliggjort, enda de blir gjort kjent med at de ikke er det. Selv når det skjer str.forhold internt i grupper er de ofte ikke "på lag" med politiet. (selvsagt forsi de har et annet syn på politiet fra sitt 14

15 :56:06 hjemland.) Jeg stopper en bil på nattestid. Jeg går bort til bilen og blir da oppmerksom på at det er en utlending som kjører bilen. Vedkommende påstår at han blir stoppet bare fordi han er utlending. Rød lys kjøring med utl. sjåfør - rasist for å ha stoppet bilen... Ordensforstyrrelser - rasist ved og gripe inn. Blir ofte brukt for å ta fokus bort fra det straffbare forholdet. Det har vært i flere forskjellige situasjoner hvor man utfører en lovlig tjenestehandling. Egentlig ikke entydede sitasjoner. Eksempler kan være ved kontroll av personer nær et gjerningssted/åsted, ved pågripelser, ved dokumentkontroll osv. Både gjennom arbeid som saksbehandler og gjennom operativ kontrolltjeneste. Imidlertid mener jeg at slike beskyldninger kommer overraskende sjelden, tatt i betraktning mitt daglige arbeid og kontakt med innvandrermiljøer. Opplever også at beskyldningene kommer like ofte fra etniske nordmenn, og kanskje "sterkere" beskyldninger fra dem. Ved anholdelse av person som passet til beskrivelse av mørkhudet gjerningsperson, ble beskyldt for å være rasist. Utestedsproblematikk også, der offentlige ro og orden blir forstyrret. Stått på stopp post ifm laserkontroll.fører av bilen kalte oss rasister da vi kun målte utlendinger.bilen ble målt på min 200meters avstand! pågrepet personer med utenlandsk opprinnelse for brudd på straffeloven.blir ofte beskyldt for kun å pågripe...osv Ved ordensforstyrrelser har det hendt noen få ganger at jeg er beskyldt for at jeg grep inn p.g.a av at de var utlendinger. Håndtering av "fyllekrangel" - avvising av "hjelp" forbindelse med at politiet blir bedt om å sørge for at personer blir gitt adgang til f.eks. sjenkesteder (er da på forhånd avvist av dørverter) - bortvisning fra private fester som er "kommet ut av kontroll" - avkreving av personalia i forbindelse med straffbare forhold Eksempel: Innbrakte en ung iraker som havnet i bråk på byen. Bråket med vaktene, som hadde nektet han adgang til et utested. Nektet å si navnet sitt. Ved innbringelse ble jeg kalt rasist, også andre gjester i køen ropte rasister ved innbringelen. Eit typisk tilfelle er når vi har sjekka ei person av utanlandsk opphav som heilt klart med skjellig grunn kan mistenkjast for kjøp/sal av narkotika. Eg vil presisere at det skjedde minst gongar medan eg jobba ute. Eg kan likevel ikkje sei årleg, då det er 4 år sidan eg jobba ut. Stans av kjøretøy for kontroll, i avhørssituasjoner når spørsmålene har blitt ubehagelige, ved pålegg om å fjerne seg fra et sted pga beruselse. Har også hendt når vi tar kontakt med ungdomsgjenger for å prate med dem om dagligdagse ting der de lurer på om vi kommer bort til dem bare fordi de er utlendinger. Kommer ikke på noen av de eksakte hendelsene,men ved utlendingskontroller ved ferge og bussanløp. De som har blitt kontrollert har da sagt at de blir stoppet KUN fordi de har en mørk hudfarge. Når disse da blir forklart at dette ikke medfører riktighet har de ikke gehør for dette.jeg har et bestemt inntrykk av at når en blir utsatt for en kontroll pågripelsessituasjon som begge oppleves som ubehaglig så bruker man beskyldinger om rassisme som et middel for å unngå. Jeg mener at de gangene jeg har blitt beskyldt for rassisme så er det grunnløse påstander. En merker og at når media har satt rassisme på dagsorden så kaster mange seg på denne bølgen uten at han man egentlig har satt seg inn i hva rassisme egentlig er. Personer som blir bortvist/ innbrakt ifm helgefyll/ utelivsproblematik. Visitasjoner ifm innbringelser og inkvirering i arrest. Ved kontroll av "tøffe" og kriminelle utlendinger. De hater politiet og må selvfølgelig beskylde oss for det meste, bare for å lage bråk og kvalme. Som nevnt over er det i stopp og sjekk situasjoner, der vi blir byskyldt for å være ute etter kun dem fordi vi er rasister. Har blitt kalt nazist/rasist av utlendinger etter å ha utført min jobb. Disse har 15

16 :56:06 i ettertid blitt funnet skyldig og dømt for forholdet de i utgangspunktet ble stoppet for. Pågripelser av personer med utenlandsk opprinnelse, samtale med innvolverte parter av utenlandsk opprinnelse i ordensoppdrag i pågripelse situasjoner generelt. I situasjoner der vi har stanset og kontrollert personer med utenlandsk opprinnelse/bakgrunn, i problemområder, og hvor det i tillegg har oppholdt seg norske personer. - folk som ikke kommer inn på utesteder - Pågripelser - Innbringelser for fyll/bråk - Små konflikter i byen, der jeg blir bedt om å ordne opp Stoppa personar i trafikkontroll (rutinemessig). Blitt beskylt for at eg stoppa konsekvent bilen pga. at han var utenlandsk. Har også blitt beskylt for å ha tatt parti med etnisk norske ved bråk\ slåsskamp ved utestadar. Alle beskuldningane har vore grunnlause. Feks personer som er i klammeri med dørvakter, har blitt nektet adgang, og vil at politiet skal hjelpe de inn på utestedet. Pågripelser, forskjellige forhold,, innbringelser for fyll/ordensforstyrrelser.noen ser ut til å bruke det som en mulig utvei for å slippe unna politiets inngripen. Søknad om familiegjenforening. Ved forkynning av negativt vedtak fra UDI 2 ganger under pågripelse har det blitt ropt etter oss at vi er rasister som kun pågriper utlendinger og lar nordmenn gå. Ropt både av den pågrepne og tilskuere av utenlandsk opprinnelse. Har sjekket personer ute i forbindelse med bråk og har bedt om legitimasjon. Bråk ute på byen fredag/lørdag. Når jeg har forsøkt så skille parter samt bortvise, har det kommet beskyldninger om at de blir bortvist fordi de er utenlandske og jeg rasist. Har i disse tilfellene også bortvist de "etnisk" norske, slik at beskyldningene faller på sin egen urimelighet. Har også forsøkt å forklare dette, men uten at det virker som de har hørt på det jeg har sagt. Har også i ett tilfelle blitt beskyldt for rasisme etter et ran. Der stoppet vi alle biler med unge mannlige asiatiske sjåfører, dette pga beskrivelsen av ranerne. En av de som ble stoppet klaget på at vi ikke stoppet bilen foran ham. Der satt det et eldre norsk ektepar. Han ble forklart grunnen til at vi stoppet ham og ikke bilen foran, pga hvem vi var på utkikk etter, men det virket ikke som han trodde oss. Årets; -Bedt om å lete etter mistet mobiltelefon på utestednatt til søndag. Da vi forklarte eieren ( en med afrikansk utseende) at vi ikke hadde kapasitet til det ble vi beskyldt for å være rasister, og at vi ville hjulpet en nordmann. -Overstadig beruset mann med afrikansk utseende hadde sovnet på gaten og kastet opp på seg selv. Vi plasserte ham i politibilen for å finne hans legitimasjon for å kjøre ham til bopel, og ble da beskyldt av flere uvitende forbipasserende for at vi skulle banke ham opp og at vi måtte slippe ham fordi han var uskyldig... Dørvaktene i nærheten måtte forklare at vi bare skulle kjøre ham hjem- de hørte ikke på oss da vi forklarte det samme... Vedkommende blir sjekket fordi han er en kjent kriminell og situasjonen tilsier at politiet vil ha kontakt med vedkommende. Første kommentar fra vedkommende er som regel."du er rasist hvorfor sjekke akkurat meg - er det på grunn av min hudfarge eller for at jeg er utlending." Pågripelser - hvor det blir gjort beslag. Nesten inntrykk av at tvangsmidlene blir beskyldt for å være rasistisk motivert Det kan virke som om man blir beskyldt for rasisme for å få oss til å gjøre en mindre nøyaktig jobb. Være engstelige for å nettopp bli beskyldt for rsaisme... To personer av utenlandsk opprinnelse ble observert av oss, uniformert patrulje - da de slo en annen person i bakken. Etter at 16

17 :56:06 vedkommende gikk i bakken, sparket de ham hodet flere ganger mens han lå nede. Vi grep inn, og tok tak i de to gjerningsmennene. De brølte om rasisme og ærekrenkelse under hele situasjonen, og mente at vi bare pågrep dem fordi de var utlendinger - til tross for at de ble forklart at vi, samt flere vitner hadde observert den grove voldshandlingen. Foran flere personer, ca stk brølte den ene av dem at jeg var rasist helt oppi ansiktet mitt. Han rettet fingeren opp i ansiktet på meg slik at denne flere ganger berørte nesen min, mens han skjelte meg ut for rasisme og ærekrenkelse. Mye sentrums vold i helgene, hvor det ofte er gjenger med ungdom av utenlandsk opprinnelse involvert - og de påberoper seg veldig ofte oppmerksomhet fra forbipasserende publikum ved å rope ærekrenkelse, politivold og rasisme når de blir pågrepet eller innbrakt. Truer alltid med anmeldelse, avisoverskrifter og advokater. Blitt beskyldt av personer som er vitner til at en person blir pågrepet, og som ikke kjenner bakgrunnen for tjenestehandlingen. Mange ganger skjedd at personer man har kontrollert har hevdet at det kun skjer fordi de ikke er etnisk norske. Opplevd at en person ropte "Hva skjedde med Obiora?" etter meg når jeg var på patrulje. Dette skjer svært ofte i kontrollsituasjoner. Det er alltid en grunn til at kontrollen gjennomføres på bakgrunn av kjennskap til miljø eller enkeltpersoner. Dette grunnet en politifagelig vurdering, og ingen rasistiske motiver. Uro/bråk/slossing på utested. Kontroll av personer for å få oversikt over situasjonen. Obiora saken.. Ved kontroll/sjekk av personer Det har vært ved flere anledninger på ute steder hvor det er bråk. Det kan være i situasjoner hvor vi skal bort vise noen fordi de har laget bråk på offentlige og private steder. I min by er det forholdsvis mye innvandring, og det vanlige er at utlendinger hevder at de blir sjekket eller mistenkt lettere for straffbare handlinger enn nordmenn. Det oppleves frustrerende som tjenestemann, fordi jeg har merket et stadig større hat mot politet fra utlendinger om at de virkelig tror at politiet er ute etter dem. Det er synd at det er slik! I forbindelse med avhør av asylsøkere, og behandling av søknader vedr. Utlengingsfeltet. Den første som møter meg i det jeg går ut av en patruljebil utenfor et utested er en med utenlandsk opprinnelse som tar kontakt med meg for å forklare en situasjon, kort tid etter beskylder han meg for å være rasist fordi jeg står og prater med han som er av utenlandsk opprinnelse når det er mange andre hvite norske i området. Han følte seg utpekt...men det var han som kontaktet meg i det jeg gikk ut av bilen. I de aller flerste typer situasjoner. Oftest hvor man opplever at politiet "tar side". Under pågripelse og innbringelse hvor arrestanten er alterert. Ved stans og kontroll av personer med en annen hudfarge enn min egen. "Du stoppet bilen min bare fordi du så at jeg var svart" Kontroll av person i område av sentrum hvor det foregår mye kriminalitet og mange etterlyste personer har opphold. (Eks: "Strøket" i Oslo) Kontroll av bilfører og/eller passasjer etter en hendelse Beskyldninger av denne art er en velkjent måte noen (kriminelle) benytter for å "skremme" polititjenestemenn/kvinner fra å utføre sine lovlige arbeidsoppgaver Det er vanlig at kjente kriminelle av utenlandsk opprinnelse beskylder politiet for rasisme når de blir kontrollert av politiet Flere situasjoner der egne kollega oppfører som "fordomsfulle" og behandler folk deretter. Mitt inntrykk er at beskyldningene kommer i forbindelse med kontroller, som gjøres av alle. Eksempel er en som åpenbart har gjort noe galt og blir tilsnakket av politiet. Det være seg etnisk norsk eller annen etnisk bakgrunn. Dersom det er en med annen etnisk bakgrunn kan det komme beskyldning om at vi gjør kontrollen fordi vi er rassister. 17

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte et politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Som følge av at politiets datasystem ikke hadde vært oppdatert, måtte A

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR Sak 370/13-123 2.12.2013 ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR En stiftelse anmeldte en tidligere

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag 9 lreisende OM i OSLO ORGANISERTE MILJØER? 16 Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV q CHRISTIANNA K. DENNE ANSVALIGE REDAKTØRER: q KARI HELENE PARTAPUOLI q RUNE BERGLUND STEEN 27 Omtale av rom i

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

AntirasisteN. Kvinner på flukt

AntirasisteN. Kvinner på flukt AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 4 2007 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd Ny artikkelserie: Kvinner på flukt AntirasisteNs artikkelserie om kjønnsbasert forfølgelse Den

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen Slik takler du jobbskader Side 22-23 Midt i mursteinskrigen Side 10-11-12-13-14-15 Med makt i munnen Side 30 XXX 20.04.2007 løssalg kr 49,- Nr 4 smugling uten konsekvenser Politiet føler seg maktesløse

Detaljer

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten Byttet ut kvinne med mann Side 12-13 Vurderer å slutte Side 14-15 Tango øker MC-sikkerheten Side 26-27 22.06.2007 løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn Yngve Carlsson Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn En virksomhetsbeskrivelse og foreløpig evaluering av et mentorprosjekt i Kristiansand NOTAT 2006:117 Tittel: Forfatter: Hvordan gripe

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer