Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet"

Transkript

1 :55:44 Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet Publisert fra til svar (903 unike) 1. Har du blitt beskyldt for å være rasist, eller for å utøve rasisme i din tjeneste i møte med personer med innvandrerbakgrunn? Alternativer Prosent Verdi 1 2 Ja Nei 88,5 % 11,5 % Total 903 1

2 :55:51 2. Hvor ofte har det skjedd? Alternativer Prosent Verdi a. 1-5 ganger i løpet av min karriere b. årlig c. månedlig d. ukentlig 33,0 % 32,5 % 29,9 % 4,7 % Total 795 2

3 :55:54 3. Når du har fått slike beskyldninger; er det situasjoner der du eller din kollega har oppført dere på en slik måte at du i ettertid er enig i at du eller din kollega opptrådte på en måte som kan oppfattes som rasistisk? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Ja b. Nei 0,6 % 99,4 % Total 797 3

4 :55:57 4. I hvilke situasjoner hender det at du blir beskyldt for rasisme/ for å være rasist? Alternativer Prosent Verdi a. Trafikkkontroll. b. `stopp og sjekk` situasjoner. c. Narkotika. d. Avhør. e. Utestedsproblematikk. Annet, spesifiser her 8,6 % 26,8 % 8,4 % 2,8 % 20,2 % 33,2 % Total 798 Alternative svar Både a, b og c. a, b, c, e (driver ikke med avhør) Pågripelse, stopp og sjekk, "knivaksjon" der vi undersøkte tilfeldige forbipasserende med metalldetektor I forskjellige situasjoner hvor politiet har plikt til å gripe inn eller gi pålegg a,b,c,e over Arrestmottaket Oslo pd. både alternativ b,c,og e i alle punkt over... I alle typer situasjoner Gjennom arbeid ved politiets utlendingsforvaltning anholdelser, pågripelser OtherAnnet, spesifiser her I forbindelse med håndtering av bl.a. saker hvor de innvolverte er beruset - påvirket - ute av stand til å fatte hva som egentlig er rett og galt og hvorfor politiet handterer situasjonen slik de gjør. Videre er det i forbindelse med både situasjoner listet som a og b og e ordensforstyrrelser/ stopp og sjekk i pågripelse situasjoner generelt både b og e forskjellig type oppdrag, ordensforstyrrelse, tyveri/naskeri, narkotika osv Ved søknad om oppholdstillatelse Pågripelse 4

5 :55:59 Innbringelser etter bråk i sentrum, og pkt, b - sjekk av bil/personer. Nesten uansett når en må gripe inn, eller foretar en kontroll overfor personer med utenlandsk opprinnelse påberoper de seg ærekrenkelse ved rasisme. Flere av de ovenfornevnte Kan skje i de aller fleste typer situasjoner, men oftest når det er flere "mørkhudede" samlet i gjenger. alle typer oppdrag, spesielt tradisjonelle ordensoppdrag Uttransportering av fanger til utlandet Svaralternativene a, b og d b, c, d og e I flere situasjoner, som pkt a, b og e Generelt ved pågripelser også trafikkontroll Narkotika og bråk på byen flere av de overnevnte bl.a. a), b), og e). pågripelsessituasjon - inkvirering i arresten Se under i egen beskrivelse Ordensoppdrag hvor det har vært konflikter mellom ungdomsgrupper samt ved stopp og sjekk situasjoner i forbindelse med dette Det kan være en blanding av alle de nevnte punktene. Flere av forholdene ovenfor Alle disse punktene umulig å bare svare på en av alt. Det fordeler seg ut over ovenfornevnte situasjoner en blanding av alle punktene, ikke faste situasjoner Voldforbrytelser, narkotikaforbrytelser Har hendt i alle ovenfor nevnte, minus avhør Trafikkkontroll og pågripelser pågripelser ifbm straffbare forhold Tjeneste ved publikumsvakt alt a, b og c og e pågripelser Alle av alternativene ovenfor, utenom d Håpløst at det ikke går an å trykke på fler alternativer på dette som Ordensforstyrrelser bråk i ungdomsmiljøer Både a,b,c,og d. situasjoner I flere av de punktene som er nevnt her. Oftest i forbindelse med ordensforstyrrelser. Ordensproblemer samtlig overnevnte Har opplevd det i alle de overnevnte situasjoner Har vært beskyldt i anledning flere av nevnte forhold, pkt. a, b, c og e. ved bruk av tvangsmidler, som eks pågripelse. alle nevnte punkter over Utlendingskontroll/grensekontroll, båt, tog og bussankomst. ofte ved pågripelser og stopp og sjekk situasjoner I flere av punktene. OtherAnnet, spesifiser her ved pågripelser i tillegg til stopp/sjekk situasjoner 5

6 :55:59 Støy/bråk/ordens problemer Alle de tre første punktene Tlf henvendelser samt avhør I flere situasjoner hvor vedkommende føler han ikke har fått nok hjelp, på tross av at vi har gjort det vi kan gjøre. mange ulike situasjoner (jobber med utlendingssaker) henvendeler om bistand av ymse art til operasjonssentralen, der avslag blir besvart med at jeg er rasist Alle de nevnte alternativene I alle de ovenfor nevnte situasjonene Pågripelser/anholdelser Pågripelsessituasjoner og inkvirering i arrest samtlige punkter som nevn over. Stopp og sjekk, trafikk kontroll, utested problematikk, nark saker I flere ulike situasjoner. Ikke spesifikke situasjoner, men både b,c og e i forbindelse med verifisering av utlendinger som ikke har ID Ordensproblemer Alle typer forhold OtherAnnet, spesifiser her Ransalarm fra bank A, B og C, m.fl. situasjoner Når avgjørelser går mot personer med minoritetsbakgrubb Ordenstjeneste pågripelser, samt pkt b og c De fleste av punktene over korrigering av uønsket adferd samt kontroller/ sjekk/ pågripelse Stans av personer som har gjort noe kriminelt, sier at de blir stanset fordi de er utlendinger. pågripelser Pågripelser av utlendinger. pågripelser pågripelsessituasjoner a, b, c og e. Pr. tlf, v,vakttjeneste alle typer situasjoner alle ovennevnte både a, b, c og e masseslagsmål Alle disse situasjonene, med unntak av avhørs situasjon. Flere av de ovennevnte kategoriene. Alle tenkelige sammnehenger Alle som nevnt over alle tilfeller ovenfor bortsett fra avhør Trafikk, stopp og sjekk og nark Både trafikkontroll, stopp og sjekk og narkotika Det har skjedd i alle situsajonene i samtlige av de situasjonene ordensforstyrrelser Pågripelser 6

7 :55:59 Familiemekling, trafikkontroll m.m Husbråk og vold i nære relasjoner. Ordinær ordenstjeneste og innbringelser/pågripelser Pågripelse eller hvis man ikke får ekspedert folk tidsnok Klagesaker etterforsking OtherAnnet, spesifiser her Ordensforstyrrelser off. sted. Rutinemessige transporter, pågripelser, ransakinger, innsetting i arrest Beskyldingene kommer i alle sammenhenger, som oftest etter at man har gitt pålegg eller gjort bruk av tvangsmidler I alle ovennevnte situasjoner både punkt a,b, c og e Generellt i kontakt med yngre personer med annen etnisk bakgrunn I flere typer situasjoner, når personen føler at vedkommende skjønner at dette går i negativ retning for vedkommende f.eks hvis det blir pågripelse etc. På alle plan, trafikkontroll, narkotika osv OtherAnnet, spesifiser her ordens forstyrrelsere etc Ved pågripelse,visitering/ransaking m.m. Opprop ang. en asiatisk mann som ville snakke med politiet inne på Politihuset. flere forskjellige situasjoner - flere av de ovenfor. Den "mistenkte" hevder han/hun er mistenkt pga sin hudfarge og ikke på grunn av de faktiske forhold skjedd i alle punktene over, utenom narkotika Pågripelser & uttransportering samt e Pågripelser, nark., utestedproblematikk m.m. innbringelser til arrest jobb i arresten a, b og ved pågripelse av eks ransmenn Føler det ofte er en reaksjon fra personer med utenlandsk opprinnelse ifm veldig mange relasjoner mellom de og politiet. A, B, C, og E burde kunne krysse flere Trafikkontroll, "stopp og sjekk" situasjoner og alle andre situasjoner hvor man i jobb får kontakt med personer med innvandrerbakgrunn Både A, B og C Grensekontroll vold/pågripelser i sentrum ordensforstyrrelser Gjelder både a,b,c og e Gjelder alt fra tr.kontroll til avhør, vold i hjemmet, samtaler med ungdom, skadeverk osv. i alle sammenhenger I møte med innvandrere uavhengig av situasjon Det kan være en blanding av både a, b, c og e. Berusa eller rusa personer som lager bråk alternativ A, B og C Alle mulige situasjoner i kontakt med utlendinger(mørkhudede) Fyllebråk a, b, c og e flere av alternativene 7

8 :55:59 Opphetete situasjoner ved oppdragsløsning Ved innsettelse i arrest/varetekt Både punkt B, C og E. ved forskjellige anl. pågripelser, slossing mm. a,b og c voldsepisoder ogl narkotika I alle mulige slags ulogiske situasjoner... Ofte uten noen spesiell foranledning. Narkotika og utestedsproblematikk, generelt når det er påkrevd å gripe inn ovenfor innvandrere a,b og c oppdragssituasjoner alle ovenfor nevnte untatt avhør husbråk, utested mm OtherAnnet, spesifiser her både a, b og e Punktene a, b og c Det er i flere typer situasjoner. Trafikkontroll, pågripelser, nark. b,c og e Pågripelse av mørkhudede. Dersom jeg har pågrepet en person med mørk hudfarge har det hendt at de beskylder meg eller kollega for å være rasist til tross for at en pågripelse er legitim i alle situasjoner som er nevnt både i stopp og sjekk sit og i sit hvor jeg har tatt folk på fersken i kriminelle handlinger. A, C og E Pågripelse Husbråk og pågripelser I flere sitiasjoner B,C,D,E (altså flere) Ordensoppdrag flere ulike situasjoner hvor et resultat er negativt for utlendingen ordensproblemer I pågripelses-situasjoner, bl.a. nark og vold-saker. Alle alternativene generelt ved pågripelser og stopp og sjekk situasjoner. Alle de overnevnte punktene er veldig aktuelle, bortsett fra pkt d. Uttransportering Har opplevd det i alle alternativene nevnt over, bortsett fra alt. c. pkt. A - B - C -D -E, alle forholdene innbefattet A-D + situasjoner der personer med utenlandsk bakgrunn ikke liker kontakten med politiet, og gjerne vil dreie fokus bort fra seg selv. se lenger ned Vanlige ordensmessige oppdrag hvor vedkommende vi er i kontakt med er fremmedkulturell. Vi får da høre at det vi gjør gjøres fordi de er "svarte" "utlendinger" eller annet. Nordmenn kan også klage på vår jobb til tider, men da ikke med begrunnelse at vi er rasister, men kanskje "idioter" eller "jævla purkesvin". Flere av de ovenfornevnte, samt i forhold ved ordensforstyrrelser Ved lovlig pågripelser og innbringelser Spesielt situasjoner som a, b og c Spesielt ved pågripelser Både alt. a, b og e 8

9 :55:59 A, b og e Problemområder, eks. Furuset. Trafikkontroll, narkotika, "stopp og sjekk" Trafikk, stopp og sjekk, narkotika, utestedsprobl. Pkt. a, b,c, og d Ingen spesielle situasjoner - En kombinasjon tilsnakk for forsøpling l.a. inkvirering i arrest Alle situasjoner fra a til e oppfølging av straffbare forhold pågripelser/innbringelser pkt a,b,c,e Alle ovennevnte kategorier Alle de nevnte alternativer ordensoppdrag - ordensforstyrrelser, pågripelser Trafikk, stop og sjekk, narkotika, vanlige pågripelser Samtlige oppdrag både a, b og e har forekommet flere ganger Kontroll av utenlandske borgere I tilfeller der vi stanser, eller pågriper/anholder mennesker med innvandrerbakgrunn pågripelser og trafi Alle de ovennevnte både "stopp og sjekk", narkotika og utestedsproblematikk Mottak av meldinger pr. tlf. oppdrag ute i gata ordenstjeneste Gjelder nok i flere enn EN situasjon som er valget HER. Svar muligheten er mangelfull. I alle typer oppdrag Det har skjedd ved flere av disse situasjonene; stopp og sjekk, narkotika, og ordensforstyrrelser a, b, c, og e pågripelse etter ferske spor Alle over punkt a, b, c og e pågripelser av voldsutøvere Både svar alt b og c husbråk ruspåvirket Trafikkontroll,"stopp sjekk",narkotika, utestedsproblematikk I borettslag og at jeg som politi skal vite bedre I alle typer saker Trafikkontroll,ordenstjeneste,stopp og sjekk situasjoner,m.m. OtherAnnet, spesifiser her Asylregistreringsituasjonen Pågripelse av person som ikke er etnisk norsk Samtlige situasjoner som nevnt ovenfor, i tillegg vold i hjemmet, vold mot offentlig tjenestemann mm bl.a telefonsamtaler (jobber nå ved operasjonssentralen) ved pågripelser. ved "stopp og sjekk". Ved ordensforstyrrelser. 9

10 :55:59 Stoppet person som passer beskrivelse på gj.mann Både alt. a - b - c og e. Uklok handling og utsagn av kollega jeg var sammen med a,b og c husbråk i forb. med private fester I alle nevnte situasjoner + pågripelser Pågripelse av gjerningsmann, sågar på fersk gjerning. Narkotika, annen krim i gjengprosjektet. Ordensproblemer - trafikk-kontroll Utestedsproblematikk og trafikk-kontroll Ordensforstyrrelser, pågripelser, voldsepisoder m.m. Alle de ovennevnte, samt flere Ethvert oppdrag hvor avgjørelse er i disfavør av en ikke etnisk nordmann. Det er i forskjellige typer situasjoner der jeg er i kontakt med personer med utenlandsk opprinnelse, og spesielt dersom jeg mistenker de for noe. Da sier de ofte at jeg gjør tjenestehandlingen fordi jeg er rasist trafikkkontroll, stop og sjekk samt narkotika Både e, a, c og b. inkvirering i arrest Pågipelse av person med våpen på utested Narkotika, utestedsproblematikk, pågripelser, stopp og sjekk både a-b-e er gjengangere asylregistrering/uttransport 10

11 :55:59 5. Hvilken bakgrunn har de som kommer med slike beskyldninger? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Utenlandsk opprinnelse b. Norsk opprinnelse 98,7 % 1,3 % Total

12 :56:01 6. Hva er din vanligste reaksjon på slike beskyldninger? Alternativer Prosent Verdi a. Svarer tilbake, avviser påstanden. b. Lar den gå ukommentert. c. Truer med bøter. 60,0 % 39,0 % 1,0 % Total

13 :56:04 7. Har du gitt bot/forelegg for slike beskyldninger om rasist/rasisme? Alternativer Prosent Verdi 1 2 a. Ja b. Nei 2,5 % 97,5 % Total Beskriv eksempler der du har blitt beskyldt for rasist/rasisme. Det typiske er at man stopper bil eller person på gata, og umiddelbart blir beskyldt for å være rasist. "Du hadde ikke stoppet meg hvis jeg var norsk..." "Du stopper meg bare fordi jeg er utlending". Jobber v. utlendingsseksjon. Ved utlendingskontroller, bostedskontroller og lignende Dette skjedde samme dag som spesialenheten kom med sin første avgjørelse i Obiora-saken. Patruljen min var på et offentlig sted der det var mye folk og fest. Det kom da noen bort til oss, den ene hadde et kutt i halsen. Han sa at en mørkhudet person hadde skåret ham med en kniv. Vi fikk en klesbeskrivelse og pekt retningen vedkommede hadde gått. Vi gikk så i denne retningen inn i en tykk folkemengde og fant ganske raskt en mørkhudet person som stemte i klesdrak. Vi anholdt ham men rakk såvidt å begynne en samtale med ham før vi førte tilrop fra folkemengden rundt. "Se de er rasister, de stopper en mørkhudet uten grunn" og ett eller annet om Obiora ble nevnt. Jeg hørte også to yngre, hvite jenter som sa til hverandre "det er ikke vits i å blande seg inn, politiet gjør som de vil det har vi jo lært av Obiora-saken". Stopp av utenlandske førere i trafikksituasjoner/kontroller. Tilbys ofte penger for å la de slippe billigere, prøver å prute seg til lavere forelegg, skjeller oss ut for å være rasister med særlig fokus på å stanse utenlandske førere. En ting det er verdt å merke seg at denne type oppførsel utføres av spesielle nasjonaliteter, og at det ofte er stor forskjell på ulike etniske grupper i fra samme geografiske område. Jeg har 20 år på gaten som politimann, og jeg slutter ikke å la meg forundres over dette fenomenet. Ved avhør av mindreårige med utenlandsk bakgrunn for foreldre og søsken til avhørte mente jeg avhørte personen kun fordi denne var av utenlands opprinnelse. - - I forbindelse med trafikkontroller - personer med utenlandsk bakgrunn føler seg forfulgt, dette til tross for at det var en helt vanlig promille/dokument kontroll hvor alle ble stoppet. - - I forbindelse med tildragelser ute på byen en fredags-/lørdagsnatt: 13

14 :56:06 på slike vakter er det "nærmest" ulovlig å ta tak i personer med utenlandsk opprinnelse. Beskyldninger om rasisme hagler. Ved pågripelser. Der en ofte har vært nødt til å bruke tvangsmidler som håndjern da vedkommende har nektet å la seg pågripe. Også ved sjekk av ID der vedkommende ikke har hatt gyldig opphold. Ved trafikkontroll, ved husbråk, ved ordensforstyrrelser m.m - det blir hevdet at politiet kun griper inn mot dem fordi de er utlendinger, og at politiet er rasister. Har også opplevd at det blir truet med at de skal kontakte en avis med anklager om rasime. At anklager om rasisme fører til handlingslammelse og ukritisk mediadekning, utnyttes til fulle. Avhørssituasjon der utlending beskylder meg for å være rasist og at det er eneste grunnen til at de må i avhør. Ser ikke selv at det er en annen grunn til at de sitter i avhørssituasjonen. Forhold de har gjort som må etterforskes. Bruker beskyldninger om at politiet er rasister for å prøve å komme seg unna en situasjon / forhold de er skyld i. Ved pågripelser i voldsepisoder hvor gjerningsmannen er utpekt av vitner. I trafikkontroller hvor forenklet forelegg eller gebyr blir ilagt. Ved inngripen i bagatellsaker hvor hensikten ikke er å ilegge bøter/anmelde, men kun for å rettlede. Som regel er politiet uønsket i de fleste oppdrag. Da tyr ofte utlendinger til slike beskyldninger. 1. Melding om innbrudd. Knust rute i inngangsdør og person gikk innenfor. (hybelhus) Kommer til stedet og hører høylytt krangling. Går opp og ser flere med utenlandsk bakgrunn som krangler. Kjenner en sterk hasjlukt. Blir nektet adgang da vi ikke har med ransakingsordre. Motsetter seg pågripelse og beskylder oss for rasisme. 2. Natt til onsdag, ca kl Sivil spaning utenfor kjent nark adresse. Stanser utlending som nekter å oppgi personalia og forklarer at han er ute på en joggetur - i vanlige klær. Han nekter å vedta forelegg og vi havner i retten. Mener bakgrunnen for at han ble stoppet var rasisme. 3. Patrulje natt til en hverdag. Ca kl Observerer en utlending som står i en bakgate og kaster stein på et vindu. Blir spurt om legitimasjon og ærend. Beskyldes for rasisme og må spørre flere ganger før han viser legitimasjon. Asylsøker. 4. Utallige ganger ifbm noe så trivielt som beltekontroll. Et eksempel kan være en utlending som ble stanset med kone og barn i bilen. Ingen hadde bilbelte. De skulle bare en kjapp tur til sentrum. Ble forklart at reglene gjaldt uansett og for å være grei ble det kun skrevet på fører. Lang diskusjon der vi ble forklart at han hadde så dårlig råd, hadde ikke arbeid og ikke så mye sosialhjelp. Var rasister da vi tross dette skrev bot. + mange flere... pågripelse av person som gikk til angrep på trafikkvakt, kontroll av bil med utenlandske, Tilfeldige trafikkontroller. Bråk på utested/resturant. Blir beskyldt for å være rasist når de kommer inn i arresten og jeg spør om personalia etc. Har en rekke gange blitt beskyldt for å være rasist og nazist ifbm inngripen i situasjoner som involverer personer med utenlandsk opprinnelse. Naziststempelet er noe jeg ofte har fått fordi jeg er skallet, det er rett og slett forunderlig hvor mange som beskylder meg for å være nazist og knytter dette med at jeg er rasist. DEt har ikke vært spesielle situasjoner som har utløst dette, kun politits inngripen i situasjoner. Politiet blir tilkalt i forbindelse med bråk. En av de involverte er mørkhudet, og ofte skjer det at det beskylder politiet for "ta" vedkommende fordi han/hun er "svart". Mange ganger er det vanskelig å spørre utlendinger (spesielt afrikanere/mørkhudete)ut, dersom det har skjedd ett eller annet. De føler seg fort mistenkeliggjort, enda de blir gjort kjent med at de ikke er det. Selv når det skjer str.forhold internt i grupper er de ofte ikke "på lag" med politiet. (selvsagt forsi de har et annet syn på politiet fra sitt 14

15 :56:06 hjemland.) Jeg stopper en bil på nattestid. Jeg går bort til bilen og blir da oppmerksom på at det er en utlending som kjører bilen. Vedkommende påstår at han blir stoppet bare fordi han er utlending. Rød lys kjøring med utl. sjåfør - rasist for å ha stoppet bilen... Ordensforstyrrelser - rasist ved og gripe inn. Blir ofte brukt for å ta fokus bort fra det straffbare forholdet. Det har vært i flere forskjellige situasjoner hvor man utfører en lovlig tjenestehandling. Egentlig ikke entydede sitasjoner. Eksempler kan være ved kontroll av personer nær et gjerningssted/åsted, ved pågripelser, ved dokumentkontroll osv. Både gjennom arbeid som saksbehandler og gjennom operativ kontrolltjeneste. Imidlertid mener jeg at slike beskyldninger kommer overraskende sjelden, tatt i betraktning mitt daglige arbeid og kontakt med innvandrermiljøer. Opplever også at beskyldningene kommer like ofte fra etniske nordmenn, og kanskje "sterkere" beskyldninger fra dem. Ved anholdelse av person som passet til beskrivelse av mørkhudet gjerningsperson, ble beskyldt for å være rasist. Utestedsproblematikk også, der offentlige ro og orden blir forstyrret. Stått på stopp post ifm laserkontroll.fører av bilen kalte oss rasister da vi kun målte utlendinger.bilen ble målt på min 200meters avstand! pågrepet personer med utenlandsk opprinnelse for brudd på straffeloven.blir ofte beskyldt for kun å pågripe...osv Ved ordensforstyrrelser har det hendt noen få ganger at jeg er beskyldt for at jeg grep inn p.g.a av at de var utlendinger. Håndtering av "fyllekrangel" - avvising av "hjelp" forbindelse med at politiet blir bedt om å sørge for at personer blir gitt adgang til f.eks. sjenkesteder (er da på forhånd avvist av dørverter) - bortvisning fra private fester som er "kommet ut av kontroll" - avkreving av personalia i forbindelse med straffbare forhold Eksempel: Innbrakte en ung iraker som havnet i bråk på byen. Bråket med vaktene, som hadde nektet han adgang til et utested. Nektet å si navnet sitt. Ved innbringelse ble jeg kalt rasist, også andre gjester i køen ropte rasister ved innbringelen. Eit typisk tilfelle er når vi har sjekka ei person av utanlandsk opphav som heilt klart med skjellig grunn kan mistenkjast for kjøp/sal av narkotika. Eg vil presisere at det skjedde minst gongar medan eg jobba ute. Eg kan likevel ikkje sei årleg, då det er 4 år sidan eg jobba ut. Stans av kjøretøy for kontroll, i avhørssituasjoner når spørsmålene har blitt ubehagelige, ved pålegg om å fjerne seg fra et sted pga beruselse. Har også hendt når vi tar kontakt med ungdomsgjenger for å prate med dem om dagligdagse ting der de lurer på om vi kommer bort til dem bare fordi de er utlendinger. Kommer ikke på noen av de eksakte hendelsene,men ved utlendingskontroller ved ferge og bussanløp. De som har blitt kontrollert har da sagt at de blir stoppet KUN fordi de har en mørk hudfarge. Når disse da blir forklart at dette ikke medfører riktighet har de ikke gehør for dette.jeg har et bestemt inntrykk av at når en blir utsatt for en kontroll pågripelsessituasjon som begge oppleves som ubehaglig så bruker man beskyldinger om rassisme som et middel for å unngå. Jeg mener at de gangene jeg har blitt beskyldt for rassisme så er det grunnløse påstander. En merker og at når media har satt rassisme på dagsorden så kaster mange seg på denne bølgen uten at han man egentlig har satt seg inn i hva rassisme egentlig er. Personer som blir bortvist/ innbrakt ifm helgefyll/ utelivsproblematik. Visitasjoner ifm innbringelser og inkvirering i arrest. Ved kontroll av "tøffe" og kriminelle utlendinger. De hater politiet og må selvfølgelig beskylde oss for det meste, bare for å lage bråk og kvalme. Som nevnt over er det i stopp og sjekk situasjoner, der vi blir byskyldt for å være ute etter kun dem fordi vi er rasister. Har blitt kalt nazist/rasist av utlendinger etter å ha utført min jobb. Disse har 15

16 :56:06 i ettertid blitt funnet skyldig og dømt for forholdet de i utgangspunktet ble stoppet for. Pågripelser av personer med utenlandsk opprinnelse, samtale med innvolverte parter av utenlandsk opprinnelse i ordensoppdrag i pågripelse situasjoner generelt. I situasjoner der vi har stanset og kontrollert personer med utenlandsk opprinnelse/bakgrunn, i problemområder, og hvor det i tillegg har oppholdt seg norske personer. - folk som ikke kommer inn på utesteder - Pågripelser - Innbringelser for fyll/bråk - Små konflikter i byen, der jeg blir bedt om å ordne opp Stoppa personar i trafikkontroll (rutinemessig). Blitt beskylt for at eg stoppa konsekvent bilen pga. at han var utenlandsk. Har også blitt beskylt for å ha tatt parti med etnisk norske ved bråk\ slåsskamp ved utestadar. Alle beskuldningane har vore grunnlause. Feks personer som er i klammeri med dørvakter, har blitt nektet adgang, og vil at politiet skal hjelpe de inn på utestedet. Pågripelser, forskjellige forhold,, innbringelser for fyll/ordensforstyrrelser.noen ser ut til å bruke det som en mulig utvei for å slippe unna politiets inngripen. Søknad om familiegjenforening. Ved forkynning av negativt vedtak fra UDI 2 ganger under pågripelse har det blitt ropt etter oss at vi er rasister som kun pågriper utlendinger og lar nordmenn gå. Ropt både av den pågrepne og tilskuere av utenlandsk opprinnelse. Har sjekket personer ute i forbindelse med bråk og har bedt om legitimasjon. Bråk ute på byen fredag/lørdag. Når jeg har forsøkt så skille parter samt bortvise, har det kommet beskyldninger om at de blir bortvist fordi de er utenlandske og jeg rasist. Har i disse tilfellene også bortvist de "etnisk" norske, slik at beskyldningene faller på sin egen urimelighet. Har også forsøkt å forklare dette, men uten at det virker som de har hørt på det jeg har sagt. Har også i ett tilfelle blitt beskyldt for rasisme etter et ran. Der stoppet vi alle biler med unge mannlige asiatiske sjåfører, dette pga beskrivelsen av ranerne. En av de som ble stoppet klaget på at vi ikke stoppet bilen foran ham. Der satt det et eldre norsk ektepar. Han ble forklart grunnen til at vi stoppet ham og ikke bilen foran, pga hvem vi var på utkikk etter, men det virket ikke som han trodde oss. Årets; -Bedt om å lete etter mistet mobiltelefon på utestednatt til søndag. Da vi forklarte eieren ( en med afrikansk utseende) at vi ikke hadde kapasitet til det ble vi beskyldt for å være rasister, og at vi ville hjulpet en nordmann. -Overstadig beruset mann med afrikansk utseende hadde sovnet på gaten og kastet opp på seg selv. Vi plasserte ham i politibilen for å finne hans legitimasjon for å kjøre ham til bopel, og ble da beskyldt av flere uvitende forbipasserende for at vi skulle banke ham opp og at vi måtte slippe ham fordi han var uskyldig... Dørvaktene i nærheten måtte forklare at vi bare skulle kjøre ham hjem- de hørte ikke på oss da vi forklarte det samme... Vedkommende blir sjekket fordi han er en kjent kriminell og situasjonen tilsier at politiet vil ha kontakt med vedkommende. Første kommentar fra vedkommende er som regel."du er rasist hvorfor sjekke akkurat meg - er det på grunn av min hudfarge eller for at jeg er utlending." Pågripelser - hvor det blir gjort beslag. Nesten inntrykk av at tvangsmidlene blir beskyldt for å være rasistisk motivert Det kan virke som om man blir beskyldt for rasisme for å få oss til å gjøre en mindre nøyaktig jobb. Være engstelige for å nettopp bli beskyldt for rsaisme... To personer av utenlandsk opprinnelse ble observert av oss, uniformert patrulje - da de slo en annen person i bakken. Etter at 16

17 :56:06 vedkommende gikk i bakken, sparket de ham hodet flere ganger mens han lå nede. Vi grep inn, og tok tak i de to gjerningsmennene. De brølte om rasisme og ærekrenkelse under hele situasjonen, og mente at vi bare pågrep dem fordi de var utlendinger - til tross for at de ble forklart at vi, samt flere vitner hadde observert den grove voldshandlingen. Foran flere personer, ca stk brølte den ene av dem at jeg var rasist helt oppi ansiktet mitt. Han rettet fingeren opp i ansiktet på meg slik at denne flere ganger berørte nesen min, mens han skjelte meg ut for rasisme og ærekrenkelse. Mye sentrums vold i helgene, hvor det ofte er gjenger med ungdom av utenlandsk opprinnelse involvert - og de påberoper seg veldig ofte oppmerksomhet fra forbipasserende publikum ved å rope ærekrenkelse, politivold og rasisme når de blir pågrepet eller innbrakt. Truer alltid med anmeldelse, avisoverskrifter og advokater. Blitt beskyldt av personer som er vitner til at en person blir pågrepet, og som ikke kjenner bakgrunnen for tjenestehandlingen. Mange ganger skjedd at personer man har kontrollert har hevdet at det kun skjer fordi de ikke er etnisk norske. Opplevd at en person ropte "Hva skjedde med Obiora?" etter meg når jeg var på patrulje. Dette skjer svært ofte i kontrollsituasjoner. Det er alltid en grunn til at kontrollen gjennomføres på bakgrunn av kjennskap til miljø eller enkeltpersoner. Dette grunnet en politifagelig vurdering, og ingen rasistiske motiver. Uro/bråk/slossing på utested. Kontroll av personer for å få oversikt over situasjonen. Obiora saken.. Ved kontroll/sjekk av personer Det har vært ved flere anledninger på ute steder hvor det er bråk. Det kan være i situasjoner hvor vi skal bort vise noen fordi de har laget bråk på offentlige og private steder. I min by er det forholdsvis mye innvandring, og det vanlige er at utlendinger hevder at de blir sjekket eller mistenkt lettere for straffbare handlinger enn nordmenn. Det oppleves frustrerende som tjenestemann, fordi jeg har merket et stadig større hat mot politet fra utlendinger om at de virkelig tror at politiet er ute etter dem. Det er synd at det er slik! I forbindelse med avhør av asylsøkere, og behandling av søknader vedr. Utlengingsfeltet. Den første som møter meg i det jeg går ut av en patruljebil utenfor et utested er en med utenlandsk opprinnelse som tar kontakt med meg for å forklare en situasjon, kort tid etter beskylder han meg for å være rasist fordi jeg står og prater med han som er av utenlandsk opprinnelse når det er mange andre hvite norske i området. Han følte seg utpekt...men det var han som kontaktet meg i det jeg gikk ut av bilen. I de aller flerste typer situasjoner. Oftest hvor man opplever at politiet "tar side". Under pågripelse og innbringelse hvor arrestanten er alterert. Ved stans og kontroll av personer med en annen hudfarge enn min egen. "Du stoppet bilen min bare fordi du så at jeg var svart" Kontroll av person i område av sentrum hvor det foregår mye kriminalitet og mange etterlyste personer har opphold. (Eks: "Strøket" i Oslo) Kontroll av bilfører og/eller passasjer etter en hendelse Beskyldninger av denne art er en velkjent måte noen (kriminelle) benytter for å "skremme" polititjenestemenn/kvinner fra å utføre sine lovlige arbeidsoppgaver Det er vanlig at kjente kriminelle av utenlandsk opprinnelse beskylder politiet for rasisme når de blir kontrollert av politiet Flere situasjoner der egne kollega oppfører som "fordomsfulle" og behandler folk deretter. Mitt inntrykk er at beskyldningene kommer i forbindelse med kontroller, som gjøres av alle. Eksempel er en som åpenbart har gjort noe galt og blir tilsnakket av politiet. Det være seg etnisk norsk eller annen etnisk bakgrunn. Dersom det er en med annen etnisk bakgrunn kan det komme beskyldning om at vi gjør kontrollen fordi vi er rassister. 17

18 :56:06 Kan også komme i forbindelse med serviceoppdrag, feks. henvendelse på en vakt. Dersom den som oppsøker vakta ikke får ønsket hjelp, kan vi av noen beskyldes for rasisme. Selv om samme svaret er gitt til den foran i køen, som var etnisk norsk. Der utlendinger blir irettesatt i forb. med ordensforstyrrelser. Også trafikkontroll der utlendinger blir stanset for forseelse, oppgir rasisme som grunnen til stansingen og at nordmenn slipper. Har møtt slike beskyldninger i en rekke situasjoner. Nærmest standard å få en slik beskyldning i tilfeller der situasjonen er litt opphetet, f.eks ved å skille partene i en slåsskamp. Er dessverre veldig mange av utenlandsk bakgrunn som bruker dette som jeg deg opplever som bevist forsøk på å hindre meg i å utføre min tjeneste. Det er ganske vanlig nå man tar kontakt med fremmedkulturelle, spesielt i helgene. Også når jeg har forsøkt og hjelpe overstadig berusede personer, har jeg blitt beskylt for rasisme fra forbipasserende. Blir alltid beskylt for å stoppe biler på bakgrunn av hudfarge selv midt på natta når det er umulig å kunne se hvem som kjører bilen. Biler stoppes på bakgrunn av kjøreadferd og overtredelser. Ofte i situasjoner hvor vi skal kontrollere/sjekke ut personer av episoder, som har skjedd. Ofte i sentrum i helgene. Bistått taxisjåfør av utenlandsk opprinnelse, med beruset norsk passasjer. Prøvde hjelpe taxisjåfør mot beskyldninger om at han hadde truet passasjer med kniv, noe vi trodde var tull. Ønsket å sjekke taxibil, så vi kunne si at beskyldningene var usanne. Dette samtykket taxisjåfør i. "Dessverre" ble ikke taxisjåfør anmeldt av beruset passasjer, slik at vi kunne avkrefte mistanke. I stedet følte taxisjåfør seg rasistisk behandlet, bla fordi han ikke fikk pengene for turen der og da. Dette til tross for at vi fortalte vi ikke har annledning til å "ta" penger fra passasjeren for å gi til taxisjåføren, men at han måtte anmelde forholdet. Dette gjelder alle tilsvarende saker. Pågripelser, trafikkontroller der personer med utenlandsk opprinnelse mener de blir kontrollert/ stanset pga hudfarge. Min erfaring er at det er spesielt personer med utenlandsk opprinnelse som er registreret i politiets registre som mener politiet er rassister. Jeg ser det som et forsøk på å få politiet til å bli mer passive i sin tjenestehandling, bli "satt ut". Siste hendelse som jeg ble beskyldt for rassisme var da vi pågrep en person med utenlands opprinnelse i besittelse av narkotika i Oslo. De endte med at vi ble anmeldt til SEFO. Saken henlagt. Når man f. eks gir personer med utelandsk bakgrunn pålegg om å forlate sentrum etter at de har vært innblandet i bråk. I tidligere år da jeg jobbet ute var det ofte i trafikkontroll av biler med utenlandsk sjåfør; hovedsaklig afrikanere. I senere år i kontroll- og avhørssituasjoner med utsagn som "Du sjekker meg bare fordi jeg er svart / utlending / ikke er norsk etc." eller i avhør der man svarer "Er du rasist" fordi en får spørsmål som man ikke vil besvare. Under transport av en fange som var i utgangspunktet tatt for skadeverk, men som sa "pakkis" til meg i bilen og derfor ble han bøtelagt. Eks personran der gj.personen er beskrevet med pakistansk opprinnelse, ved stopp og sjekk av aktuelle personer. Stanset mann av afrikansk opprinnelse for trafikk forseelse, kjøring mot skilt. Mannen mente at det kun var han som ble stoppet, og at dette var fordi han hadde mørk hudfarge. Personer i "stopp og sjekk" situasjoner som anklager politiet for rasisme før politiet åpner munnen. Personer som nektes inngang på utesteder anklager dørvakter for rasisme, hisser seg opp, og anklager politiet for rasisme når personen må innbringes. Eksempler er det mange av, men felles for mange av episodene kan det vel nevnes at det en blir beskyldt for rasimse når det ikke går veien for den med utenlandsk opprinnelse. Andre episoder er holdinger overfor kvinnelige kolleger, hvor det ofte blir slengt ut bemerkninger på morsmål, som sjelden er av positiv karakter. 18

19 :56:06 Episoder hvor en må irettesette, gå i mellom i slåsskamper/krangling. Om en da tar den parten som har utl opprinnelse først, kan det faktisk komme beskyldinger mot en. Det har skjedd flere ganger. Afrikaner tatt med annen manns lommebok på seg. Fornærmede var på stedet og var frastjålet lommeboken rett forut. Afrikaneren påsto allikevel at vi pågrep han pga hans hudfarge. Annet eksempel er stans av kjøretøy med kjente kriminelle med utenlandsk bakgrunn, der rasisme anklagene kommer i håp om at politiet skal avstå fra videre kontroll. Flere episoder med pågripelse av narkotika selgere med utenlandsk bakgrunn, der pågrepne påstår at politiets inngripen var rasistisk motivert selv om de blir tatt med narkotika på seg. Har tatt utlendinger (somaliere) for voldtekt, slåssing og narkotika. I bortimot samtlige tilfeller der jeg har pågrepet personer fra Somalia har jeg blitt beskyldt for rasisme. Mindre i forhold der den pågrepne er av annen etnisitet enn somalisk. I de aller fleste situasjoener forsøker de innvandrerne ssom har gjort noe galt og true med rasismepåstander. De har ingen forståelse for at det er den faktiske ulovlige handlingen som gjør at de blir tatt eller kontrollert. Jeg jobbet på ordensavdelingen i 5 år, der opplevde jeg beskyldninger om rasisme månedlig. Nå jobber jeg på utlendingssekjonen og beskyldningene har blitt merkbart mindre, til tross for at jeg kun jobber opp mot utlendinger. Nå skjer det ca 2-4 ganger i året. Forklaringen kan være at på orden jobbet jeg i større grad opp mot kriminelle personer enn jeg gjør i dag. Beskyldninger oppstår som regel i forbindelse med sjekk av personer med utenlandsk opprinnelse og ved pågripelse av personer med utenlandsk opprinnelse. Jeg verken sjekker eller pågriper mennesker uten skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold. Går inn for å avverge straffbare handlinger som slåssing, og får da beskyldinger om at jeg/ vi tar bare utlendingene, og ikke nordmennene. Like så ved nark. saker der vi blir beskyldt for å "ta" folk urettmessig fordi de er mørke. Ser at selvinnsikten til implisete er lav når det gjelder egne feil, og at det da raskt blir et annet fokus. I pågripelsessituasjoner. Pågripelsen har ikke hatt noe med etnisitet å gjøre, men har ofte fått slengt etter meg at jeg er rasist i slike situasjoner. I forbindelse med helt ordinære kontroller som ikke har sammenheng med den kontrollertes etninske opprinnelse, men f.eks mistanke salg av narkotika, ordensforstyrrelse e.l. Ved pågripelse av utlendinger som har laget bråk på off. sted. Utlendinger som ikke kommer inn på rest., og ber oss om å hjelpe dem med det, o.s.v. Ved bort vising fra et sted hvor det har vært en fysisk konflikt, eller hvor jeg har bedt om personalia i forbindelse med konkrete forhold. Personer som blir tatt med narkotika på seg, sier at vi tar dem bare fordi de er mørke. Et eksempel var da vi stanset en mopedist som kjørte på fortauet sent en lørdags kveld, hvor det var mye folk langs gaten. Etter å ha stanset han, så viste det seg også at vedkommende ikke hadde mopedførerbevis, samt at han var beruset. På grunnlag av dette, ble han påsatt håndjern og i det vi skulle sette han inn i bilen skrek han "Jævla rasister" mens flere tilskuere hørte på. Han ble forklart at han måtte bli med inn til politiet for å ta en alkotest, før han skrek ut dette. Personen var etnisk Kongoleser (Gamle Zaire). Et annet eksempel var etter "Sofienberg/Ambulanse saken", hvor vi stod og tok inn informasjon fra et vitne i en ranssak. Plutselig kom det en etnisk somalisk kvinne som snakket flytende norsk, som sa "Nå vil vi ikke ha det samme som skjedde i Sofienbergparken!!". Min kollega og jeg overså henne, og forsøkte å jobbe videre med vitnene. Nr. 1: Var uniformert i Oslo sentrum. En ung jente på ca. 14 år gikk forbi oss. Har aldri sett jenta før, og hadde ikke til hensikt å snakke med henne. Jenta snudde seg mot meg og min kollega og sa uoppfordret: "dere er rasister". Jeg ble svar skyldig, visste ikke hva jeg skulle svare tilbake til henne. 19

20 :56:06 Nr. 2: Ved stans av kjøretøy, både rutinekontroller og ved overtredelser av trafikkreglene, har jeg utallige ganger fått følgende kommentar: "du stanser meg bare fordi jeg er utenlandsk", eller "du stanser meg bare fordi jeg er mørk". Nr. 3: Under pågripelse av personer som har begått straffbart forhold har jeg flere ganger fått kommentarer om at: "du tar meg bare fordi jeg er utenlandsk", eller " du er rasist". Pågripelser med åpenbar hjemmel. Jobbet i UP. Etter å ha stoppet biler, ved flere anledninger blitt møtt med "du stoppet meg fordi jeg er utlending". Det samme har skjedd også i forbindelse med andre tjenesteoppdrag, ordenstjeneste/tjeneste i operasjonssentral. F eks ved å stoppe folk som har kjørt på rødt lys, bortvise bråkmakere fra byen, kontroll av personer i forbindelse med kjøp/salg av nark osv osv Pågripelser, ransakinger, stopp og sjekk, trafikk kontroller. Over hele spekteret. Reaksjon kommer ann på grad av beskylding/utskjelling. Når en setter grenser får en gjerne tilbakemelding på at grensene blir satt fordi at vedkommende har en annen etnisk bakgrunn. Det er stort sett personer med afrikansk etnisk bakgrunn som kommer med slike påstander/meninger. Overstadig som ikke kommer inn på utested, kontroll mulig mistenkt i forbindelse med konkret sak. Kamerater som blander seg inn i forbindelse med pågripelse. I pågripelses situasjoner langs Akerselva; "politiet er rasister, dere tar kun utlendinger" I rusmiljøet i Carl Johan; samme utsagn. Helge tjeneste i sentrum - at vi er noen jævla rastister når vi bortviser ikke etniske nordmenn på lik linje med nordmenn. I håndtering av konflikter, det det ofte er to nasjonaliteter innblandet. Pågrep en person som hadde utøvd vold mot sin samboer - beskyldt for rasisme. Pågrepet personer i forbindelse med narkotikaforbrytelser - beskyldt for rasisme. Personer med utenlandsk opprinnelse/minoritetsbakgrunn har beskyldt meg for å være rasist, da de mener at de blir stoppet og kontrollert pga utseende, og ikke pga at de gjort noe galt. Også i avhørssituasjoner har jeg blitt beskyldt for å være rasist. I de tilfellene har det vært når man har satt mistenkte/siktede "fast" ved å stille spørsmål/konfrontasjoner som de ikke kan gi gode svar på. En person av somalisk opprinnelse blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Da han skjønner at han ikke får kjøre videre, sier han "norsk politi er rasister". Voldsepisoder, hvor gjerningsmann er av ikke norsk etnisk opprinnelse, og han blir pågrepet. Narkoikakrim, hvor en av ikke norsk etnisk opprinnelse er i besittelse av narkotika. I typer situasjoner vi leter etter en gjerningsmann hvor denne beskrives bl.a. som afrikaner/asiat/pakistaner osv. Personer vi da sjekker (som kan stemme med beskrivelsen), kan beskylde oss for rasister. 1. En 20 år gammel gutt ble stoppet klokken på natten for kontroll. Han mente han ble stoppet kun fordi han var afrikaner og kjørte en fin bil og mente jeg stoppet han av rasistiske årsaker. Gutten ble dimitert etter å ha fremvist vognkort og førerkort. Det forøvrig helt vanlig å stoppe og kontrollere biler som er ute og kjører midt på natten. de fleste har forståelse for slik kontroll. 2. En mann ble pågrepet for mistanke om kjøring i påvirket/ruset tilstand, da han fremstod for meg beruset etter at jeg hadde gjennomført en såkalt "tegn og symptomer"-test. Han var en person som var godt kjent av politiet for salg/bruk av nark og kjøring i ruset tilstand. Han mente jeg var rasist forsi jeg pågrep han. Da jeg forklarte at jeg hadde pågrepet en etnisk nordmann for liknende forhold to dager tidligere, sa han at det trodde han ikke noe på. Folk med utenlandsk bakgrunn som forsøker å stikke av når de blir stanset - trekker da fort rasismekortet. Samme gjelder 20

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonale opprinnelse ved bortvist fra park

Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonale opprinnelse ved bortvist fra park Vår ref.: Dato: 10/1683-9- ASI 10.04.2012 Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonale opprinnelse ved bortvist fra park En mann hevder at han har blitt diskriminert på grunn av nasjonal opprinnelse.

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd VGS Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG3 Antall: 644 (US) / 683

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken 13/

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken 13/ Vår ref.: Dato: 13/615 20.12.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Ombudets fremstilling av saken bygger på opplysningene fremlagt av A på vegne av hans kjæreste S, samt opplysningene i redegjørelsene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET 91 Strategisk stab Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep. 0032 OSLO Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Ungdom og kriminalitet

Ungdom og kriminalitet Ungdom og kriminalitet Politiførstebetjent Espen Sandvold Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor MÅLSETNING KONSEKVENSER KONSEKVENSER KONSEKVENSER BAKGRUNN HVEM står bak ungdomskriminaliteten? Ungdom fra 13-18

Detaljer

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd U-skole Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Praten (midlertidig tittel) Håkon Halldal

Praten (midlertidig tittel) Håkon Halldal Praten (midlertidig tittel) Av Håkon Halldal Håkon Halldal: 473 54 122, Hakon@halldalimport.no scene1. sort bakgrunn. Bakgrunnen er svart. Kun stemmer og miljølyd høres. Og selv om han har hele parkeringsplassen

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest

Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest Seniorrådgiver Frøydis Heyerdahl Barneombudet Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 31. oktober 2013 Barneombudets hovedoppgave: følge med

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 5/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Jon Østensvig (møteleder) Johans Tveit Sandvin

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED Advokatfirmaet Dag Fosse AS v/ Advokat Lars Eriksen Cort Adelers gate 17 0254 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1618-5-CAF 28.10.2010 UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED Likestillings-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Vold. i et kjønnsperspektiv

Vold. i et kjønnsperspektiv Vold i et kjønnsperspektiv Kulturelle selvfølgeligheter : Offer = kvinnelig Gjerningsperson = mannlig Aftenposten fra 2003: Det var ( ) ikke mye som minnet om en farlig gjengleder da hun entret vitneboksen.

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid.

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. Skjenkesteder og vold hva gjør vi? Tendensen er den samme i de 4 største byene i Norge. Fylla og berusete personer preger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Når inntrer handlingsplikten?

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Når inntrer handlingsplikten? Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 4.2 Når inntrer handlingsplikten? Den ansattes handlingsplikt inntrer når hun/han får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Et trivelig uteliv i julebordssesongen

Velkommen til informasjonsmøte. Et trivelig uteliv i julebordssesongen Velkommen til informasjonsmøte Et trivelig uteliv i julebordssesongen Hvordan få et TRIVELIG UTELIV i julebordssesongen? Samarbeidsprosjektet Trivelig Uteliv Romerike og STAD kontroller v/politiet. Utfordringer

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Sp.mål 1: Er du..? Sp.mål 2: Du går i..? Sp.mål 3: Hvordan kommer du deg til skolen? 67 Går/sykler. Kjører buss 40 30 20 10

Sp.mål 1: Er du..? Sp.mål 2: Du går i..? Sp.mål 3: Hvordan kommer du deg til skolen? 67 Går/sykler. Kjører buss 40 30 20 10 Sp.mål 1: Er du..? 6 64 64 6 62 62 Gutt Jente 61 Sp.mål 2: Du går i..? 12 1 2 1. klasse 21 21 2. klasse 2 1 1 1. klasse 14 4. klasse. klasse 7 9 6. klasse 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Sp.mål

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE 1. Del med andre. Bry deg om, og samarbeid med andre Derfor: Behandler vi hverandre med respekt. Respekterer vi at vi er ulike. Lar vi andre være med på leker

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 747/13-123 03.01.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig ha å beslaglagt hans bil. A viste til at han urettmessig var fratatt førerretten, og at

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Vår ref.: Dato: 11/1823-16- 06.07.2012 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Sakens bakgrunn En eiendom ble lagt ut for salg i september 2011. X og familien var på visning der

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? Riktig svar: b) a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Å SPRE SØPPEL. Av Anne Østby

Å SPRE SØPPEL. Av Anne Østby Å SPRE SØPPEL Av Anne Østby Hvordan kan vi hjelpe dem? Innlegg i Folkebladet, torsdag 12. juli 2012: Av Arvid Bø, Folkeaksjonen Solidaritet Over Grensene De siste ukene har vi sett romfolket bli jaget

Detaljer

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne):

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): 1. Per skal på fest og skal bli hentet av en kamerat. Han gleder seg til festen, da han skal møte ei jente som han er veldig betatt av. Når kameraten

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ombudets uttalelse 13/1030

Ombudets uttalelse 13/1030 Vår ref.: Dato: 13/1030 16.12.2013 Ombudets uttalelse 13/1030 Klageren hevdet at tollerne på Moss lufthavn Rygge handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de stoppet henne

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer