EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : /10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen , Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder -tojrs bscel.ccl Egersund, 25 mai /10 018/10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Spørsmål/orienteringer helse- og omsorgsutvalgets møte / økning i hjemmehjelpssatsene fra 1. august Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Avgjøres av utvalget:. Avgjøres av kommunestyret:. Sak nr. Sakstittel L Saksilste: 4pm Møtested: Formannskapssalen Utvalg Helse og omsorgsutvatet Dato: Tidspunkt: 118:00. g.

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forfall meldes til tlf I , Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale Tommy Bjellås (FRP) for Jane Beate Espnes (FRP) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt oftentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens internettsider.ninrqiirri knmmllne.no/dolitisk Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4..4

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE-026, Tl-&00 Enhet: Sentralstaben Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Jan Petter Leidland 08/69 Stilling: Førstekonsulent Journalpostløpenr.: Telefon: /9442 E-post: ian.oetter.leidiandøeioersund.kommune.no 5& 15 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Felles brukerutvalg Miljøutvalget Kommunestyret Om arbeidet med universell utforming i kommune Eigersund Sammendrag: Det er blitt nødvendig å utsette den planlagte behandlingen av reviderte retningslinjer angående universell utforming til over sommerferien. Først og fremst på grunn av at ferdigstillelsen av et statlig nøkkeldokument enda ikke er ferdigstilt fra Miljøverndeparte mentet. Dette gjelder de nasjonale retningslinjene for universell utforming som er grunn leggende også på kommunalt nivå. Publiseringen av de nasjonale retningslinjene er så langt blitt utsatt to ganger. Miljøverndepartementet har som mål å fullføre arbeidet i løpet av sommeren selv om det ikke er gitt noen dato for ferdigstillelse. I de midlertidige retnings linjene heter det at retningslinjene for universell utforming i Eigersund kommune vil bli revidert når det pågående arbeidet med endring av gjeldende lover, forskrift og retningslinjer er fullført. Eigersund kommune forbereder nå en søknad til Rogaland fylkeskommune om å få status som pilotkommune for universell utforming. Rådmannen opplever at en slik pilotkommune status vil kunne gi kommunen viktig drahjelp i arbeidet med å få systematisere det videre arbeid med universell utforming best mulig. Nettverksbygging, erfaringsdeling og kompetanseheving er viktige kvaliteter Eigersund kommune kan hente ut av dette programmet. Pilotkommunene vil og være berettiget til statlige tilskuddsmidler. Saksgang: Rådmannen innstiller til hovedutvalgene og brukerutvalget. Rådmannens forslag til vedtak : 1. Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. Eventuell tidligere politisk behandling: Kommunestyret har tidligere behandlet omfattende saker om universell utforming ved to anledninger de siste par årene. Første gang i mai 2008 angående sak om midlertidige kommunale retningslinjer for universell utforming. I desember 2009 behandlet så kommunestyret en omfattende sak angående status innen universell utforming på de forskjellige innsatsområdene i Eigersund kommune.

4 Andre opplysninger I fakta i saken: I saken fra desember 2009 om status angående arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune, inneholdt vedtaket et punkt om at forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges frem til behandling tidlig i Arbeidet med disse retningslinjene blitt noe forsinket. Nedenfor orienteres det kort om dette. I tillegg gis det en oppsummering angående det pågående arbeidet med å søke om pilotstatus for Eigersund kommune innen universell utforming. Saken inneholder også en kort omtale om at i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret, så vil 2010 bli det første året der en egen tilgjengelighetspris for universell utforming utdeles. Saksbehandlers vurderinger: Tiltaksområdet universell utforming er komplekst og spesielt utfordrende å få oversikt over. Både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette har rådmannen gitt en grundig beskrivelse av i de to foregående sakene om universell utforming. En av de erfaringene som er gjort underveis er at de fleste oppgavene tar lenger tid å fullføre enn det som en opprinnelig så for seg. På statlig nivå registrerer vi at en del viktige dokumenter ofte blir et år og stundom mer forsinket. Dette skyldes først og fremst at det har vært meget krevende å skulle avveie de mange ulike hensynene mot hverandre. Blant mye annet gjelder dette arbeidet med å balansere kravene til universell utforming innen ulike områder gjennom lover og forskrifter mot de økonomiske konsekvensene som dette utløser på de ulike forvaltningsnivåene. Dette skal igjen tilpasses en bestemt tidshorisont for praktisk gjennomføring. I Revidering av kommunale retningslinjer for universell utforming I de ovenfor nevnte sakene har det blitt gitt en ganske detaljert orientering om de viktigste lovmessige dokumentene fra statlig side som påvirker arbeidet med universell utforming på blant annet lokalt nivå. Her minnes det derfor bare om at dette først og fremst gjelder følgende lover og andre dokumenter: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven iverksatt fra Plan- og bygningsloven(plandelen) iverksatt fra Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) iverksatt fra Teknisk forskrift planlagt iverksettelsesdato Nasjonal handlingspian for universell utforming og økt tilgjenglighet To nye UU-standarder fra 2010 fra Norsk Standard(om universell utforming av arbeids- og publikumsbygg og om boliger) i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse spesifiserer krav til produkter, bygninger, omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Det nøkkeldokumentet som imidlertid mangler er de lenge annonserte Nasjonale retningslinjer for universell utforming. Disse var på høring første halvår i 2008 og Eigersund kommune avga i sin tid en uttalelse til det da foreliggende utkastet. Planen har vært at disse retningslinjene skulle følge den nye Teknisk forskrift som iverksettes 1. juli i år. Men det har vist seg at utfordringene har vært så store at publiseringen har blitt utsatt et par ganger allerede. Ved henvendelse til Miljøverndepartementet opplyses det at en har et mål om å fullføre arbeidet i løpet av sommeren Det vises her også til at i de midlertidige retningslinjene heter det at retningslinjene for universell utforming i Eigersund kommune vil bli revidert når det pågående arbeidet med endring av gjeldende lover, forskrift og retningslinjer er fullført. 2

5 Konsekvenser lokalt Også på lokalt nivå er det krevende å utforme hensiktsmessige retningslinjer for universell utforming. Blant annet må en balansere hensynene mellom detaljeringsgrad og oversiktlighetlbrukervennlighet. I tillegg må en ha en fullverdig oversikt over alle de nye lovbestemmelsene og andre statlige dokumenter slik at de lokale retningslinjene på alle punkter er i overensstemmelse med disse. Med unntak av de kommunene som har hatt status som Pilotkommuner (Time og Klepp i Rogaland) har en ved henvendelse til andre kommuner fått tilbakemelding om at og disse foreløpig er awentende i påvente av de nasjonale retningslinjene for universell utforming foreligger. Enkelte har gitt tilbakemelding om at de helt kortsiktig vil forholde seg til ny Teknisk forskrift og til de nylig publiserte standardene for universell utforming. I Eigersund kommune har intensjonen vært å ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjene i forbindelse med det lokale arbeidet med de kommunale retningslinjene. Rådmannen finner det derfor mest hensiktsmessig å awente utformingen av endelig forslag til kommunale retningslinjer til over sommerferien. Il Søknad om status som pilotkommune Bakgrunn Som en del av handlingsplanen for universell utforming (Tiltak K 1) er det igangsatt et nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylkeskommuner og kommuner. Prosjektet omtales gjerne som Pilotkommuneprosjektet. På regionalt nivå er det i alt åtte fylkeskommuner som har fått pilotfylkestatus. Blant disse er Rogaland. Innen vårt fylke har det de siste 3-4 årene vært Klepp og Time kommuner som har hatt status som pilotkommuner. Disse kommunene har utført et betydelig arbeid innen universell utforming og har nå avansert til status som ressurskommuner. Noe som blant annet innebærer at de i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vil dele av sine erfaringer med andre kommuner. Ikke minst gjelder dette for de nye pilotkommuner i fylket. Nå i mai melder Barne-, Iikestillings- og inkiuderingsdepartementet at Regjeringen vil bevilge 3 millioner kroner til nye pilotkommuner som skal arbeide aktivt med universell utforming i Statsråden uttaler at målet er å stimulere nye kommuner til å arbeide aktivt med universell utforming som strategi i forhold til planlegging, forvaltning og kompetanseheving. Departementet uttaler også at pengene bevilges for at flere kommuner skal komme raskt i gang med de utfordringene som ligger i nye lover og regler. Pilotkommuner kan også søke Husbanken om kompetansetilskudd. Nye pilotkommuner - en spennende mulighet for Eigersund kommune Det har skjedd mye spennende i Eigersund kommune de siste årene hva angår universell utforming. Men som det også fremgår av statusrapporten som kommunestyret behandlet i desember 2009, så mangler det ikke på krevende oppgaver i årene fremover. For øyeblikket kan en si at mange kommuner befinner seg i en overgangsfase der det er spesielt viktig å finne frem til en mest mulig hensiktsmessig organisering når de mange ulike oppgavene skal realiseres i årene fremover. Det gjelder også for Eigersund kommune. Rådmannen er spesielt opptatt av å sikre at det videre arbeidet med universell utforming i kommunen blir så systematisert og godt tilrettelagt som mulig. I den forbindelse opplever rådmannen at det å få status som pilotkommune vil kunne gi oss både viktig stimulans og erfaringskompetanse til å oppnå dette. Ikke minst vil det være viktig å unngå unødvendige feil som andre har gjort før oss. For eksempel innen kartlegging av lokale behov og utarbeiding av lokal handlingsplan for universell utforming. En annen vesentlig fordel vil være at vi som kommune blir med i et regionalt nettverk. For kommuner av begrenset størrelse vil dette være spesielt verdifullt da det blir tungt å jobbe alene med en slik krevende oppgave som universell utforming er. Rogaland fylkeskommune 3

6 vil blant annet arrangere faste samlinger for de aktuelle kommunene hvert halvår. For pilotkommuner vil første nettverkssamling, en samling der også Miljøverndepartementet deltar, bli i Kristiansand i slutten av august. I tillegg vil en status som pilotkommune over tid kunne øke mulighetene til ekstra tilskudd fra statlig side. Nærmere om søknadsprosessen Det er Rogaland fylkeskommune som koordinerer pilotkommuneprosjektet. Fylkes kommunen samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland og de to ressurskommunene Time og Klepp. Tilbakemeldingen fra Rogaland fylkeskommune indikerer at de ønsker kommuner av ulik størrelse og karakter og som dekker fylket geografisk. Det ser ut som om det kan bli aktuelt med 4-5 kommuner i Rogaland og tilbakemeldingen er at Eigersund kommune vurderes som en interessant i denne sammenheng. Søknadsfristen er allerede 1. juni. Søknadens innhold Rogaland fylkeskommune har ikke utformet eget søknadsskjema i denne forbindelse. Den enkelte kommune står fritt til å formulere søknaden med utgangspunkt i lokale forhold. Det er imidlertid noen punkter som må omtales i søknaden. Disse er: Forankring for eksempel i form av et prosjekt. Tverrfaglighet Kontaktperson en (eventuelt to personer) fast person med koordinerende ansvar og som er lett tilgjengelig for eksterne aktører å nå. Kontakt med råd for funksjonshemmede/brukerutvalglbrukerorgan isasjoner Lokale utfordringer Hva ønsker en spesielt å arbeide med først og fremst helt kortsiktig og som det er aktuelt å bruke eventuelt tilskudd ti.l III Tilgjengelighetspris Kommunestyret vedtok i desember 2009 at det skal opprettes en tilgjengelighetspris for å gi oppmerksomhet til og belønne godt utført arbeid i Eigersund kommune med universell utforming vil dermed bli det første året der en slik pris blir utdelt. I saken som blir behandlet før jul i 2009 ble det lagt opp til at det var råd forfunksjonshemmede (nå Brukerutvalget) som tildeler en slik pris. Nærmere detaljer om dette vil bli inkludert i den forestående saken om nye kommunale retningslinjer for universell utforming etter sommerferien. Universell utforming: Er tema i den foreliggende saken. økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser knyttet til foreliggende sak Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i I Det kgl. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer miljøverndepartement for universell utforming 2 I Formannskapet Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - Høringsbrev 4 U Miljøverndepartementet Forslag til rikspolitiske retningslinjer - høringsuttalelse fra Eigersund kommune 4

7 Eigersund Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 10/935 Journalpostløpenr.: 10/ kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær n,&4rir4 aennk,nri,&narc,. nrf Lnmmi inn nn SCLe (b ç Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i Saksgang: Avgjøres av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - ved lagt saken:

8 8

9 I EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget U1? Møte.dato: Tidsnùnkt - fra: lak fra Itil: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: 1FormannskapssaIen 18:00 ITidspunkt-til: (19:10 008/ /10 (. Følgende medlemmer møtte: Kjell Fredriksen -FRP Anja Tincibo Omdal - KRF Bjorn Carisen H Arne Geir Ee KRF Olauci Nordeide H I Anne Marcirethe Hericistad V Erik Ludvkjsen - AP I Ruth Kan Ludvicisen Fiske Al Esther ørsland SP I I I I Følgende medlemmer hadde forfan: Odd Stangeland - AP I Jane Beathe A. Espnes -FRPI i Følgende varamedlemmer møtte: Tommy Bjellås - FRP Svenn Manum AP Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): ( Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Levekårssjef Kåre Inqvar Helland Merknader til møtet:

10 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (11): Arbeiderpartiet (3): Ruth Kan Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen. Vara i rekkefølge: Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo, Kjell Svanes Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Jane Beathe A. Espnes. Vara i rekkefølge: Tommy Bjellås, Gunn Elin Hestetun, Hans Petter HeNand, Bjørn Arild Amundsen Høyre (2): Bjørn Carlsen, 01aug Nordeide. Vara i rekkefølge: Line Stenberg Mikalsen, John Harry øglend, Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad. Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, Anja Tingbø Omdal. Vara i rekkefølge: Edmund versen, Janne Jorgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een Lauvås. Senterparti (2): Ester ørsland. Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege. Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad. Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmuss Gundersen Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 008/10 Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune. 009/10 Ny søknad om skjenkebevilling fra Plaza- uteservening Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Brukerstyrt personlig assistanse 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet /10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte (

11 008110: Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune. Rådmannens forslag til vedtak : Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 med sikte på en reduksjon på kr, tilsvarende en stilling. 3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende 2.3 om forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende tidspunkt. 6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når prosjektet er nærmere avklart. 7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger som kan berøre denne tjeneste Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Nye dokumenter i saken: Redigert utgave av rapport prosjekt bedre samhandling i rusomsorg dat ble delt ut. (jnr. 10/11008) E-post fra Kåre lngvar Helland dat ble delt ut. (jnr. 10/11047) Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HO Vedtak: Helse og omsorgsutvalget innstiler til kommunestyret: 1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 med sikte på en reduksjon på kr, tilsvarende en stilling. 3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende 2.3 om forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende tidspunkt. 6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når prosjektet er nærmere avklart. 7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger som kan berøre denne tjeneste. Vedtaket er enstemmig.

12 009110: Ny søknad om skjenkebevilling fra Plaza - uteservering Rådmannens forslag til vedtak : Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Søknaden om alminnelig skjenkebevining for et utvidet område innvilges på betingelse av at de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og utformingen av avgrensingene Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Nytt dokumenter i saken: - Uttalelse fra politiet dat (j.nr.:10i1 0413) Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme mot. (Arne Geir Ege (KRF) HO-009I10 Vedtak: Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Søknaden om alminnelig skjenkebevilling for et utvidet område innvilges på betingelse av at de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og ufformingen av avgrensingene. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 01 Oil 0: Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutva(gets møte den godkjennes. C Helse- og omsorgsutvalget M øtebehandli ng: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. HO-Ol 0110 Vedtak: Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig.

13 011110: Brukerstyrt personlig assistanse Rådmannens forslag til vedtak : 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører Felles brukerutvalg Møtebehandhng: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-Ol 4110 Vedtak: 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. Vedtaket er enstemmig Helse- og omsorgsutvalget Motebehandling: ANNE MARGRETE HERIGSTAD (V) foreslo følgende nytt pkt. 4: Overskriften endres til brukerstyrt / foreldrestyrt personlig assistanse. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Herigstads forslag enstemmig vedtatt. HO-Ol 1110 Vedtak: 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. 4. Overskriften endres til brukerstyrt/ foreldrestyrt personlig assistanse. Vedtaket er enstemmig.

14 Eigersund kommune rus, barns og unges psykiske helse og Ungdomskontakten i Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til Kr kr SLT-kooridinator i Temakvelder for foreldre om grensesetting, Kr kr selvbilde m.m. Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Anbefaling Midlene tildeles som vist i nedenstående skjema. Rådmannens forslag til vedtak : Manum og Bjellås forslag vedr. drihskolen vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens Bjellås forslag. (Bjellås FRP) Bjellås tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling vedr.17. mai arrangementet vedtatt med 6 mot5 stemmer for Manums Rådmannens innstilling vedr. Pinsemenigheten (halloween) vedtatt med 10 mot 1 stemme for innstilling. (V+SP+KRF). forslag (AP+H) Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt. Pinsemenigheten (hafloween) anbefales kr. 0,-. Egersund driliskole anbefales kr. 0,-. TOMMY BJELLÅS (FRP) Avslår å anbefale kr til Egersund driliskole. 17. mai komiteen får kr til det rusfrie arrangementet på Corner. SVENN MANUM (AP) foreslo: Møte behandling: Helse- og omsorgsutvalget SØKNADSSU M ungdomsskole 17.mai-komteen Rusfritt arrangement for ungdom i Corners Kr kr Pinsemenigheten Alternativ feiring av Halloween: Kr kr Evangeliehuset Arrangement for aldersgruppen 3 år 6.klasse og for 7. i 0.klasse: Ca 230 barn I Målgruppen er aldersgruppen år Lagård skolen (gratis for elevene) ( Pingvinen fritidsklubb Kast Masken kr år. Eigersund kommune ungdom i risikosonen: Tilbud til 8 Ungdomskontakten i Capture the Flag i oktober / november.. Kr kr ungdommer, aldersgruppe 13 Konkurranser + sosialt samvær Eigersund kommune Dette arrangementet har vært årvisst i flere Etevrådet ved Årsbaf i desember måned for elevene ved Kr kr (Egersund golfklubb) lokaler unge deltok i 2009 Egersund drillskole Arrangementet Dalane Drilliaden: Kr kr 17 år SAMLET Kr kr 10 i forbindelse med i 7.mai-feiringen : Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet

15 Rådmannens øvrige innstilllng enstemmig vedtatt. HO-Ol 2110 Vedtak: Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Tildelt SL T-kooridinator i Temakvelder for foreldre om grensesetting, Kr Eigersund kommune rus, barns og unges psykiske helse og kr seivbilde m.m. Ungdomskontakten i Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til Kr Eigersund kommune ungdom i risikosonen: Tilbud til kr ungdommer, aldersgruppe år Ungdomskontakten i Capture the Flag i oktober/november.. Kr kr Eigersund kommune Dette arrangementet har vært åi visst i flere år. Målgruppen er aldersgruppen år Elevrådet ved Årsball i desember måned for elevene ved Kr Lagård skolen (gratis for elevene) kr ungdomsskole 17. mai-komiteen Rusfritt arrangement for ungdom i Corners Kr (Egersund golfklubb) lokaler i forbindelse med 17. mai-feiringen 0 kr Pinsemenigheten Alternativ feiring av Halloween: Kr Evangeliehuset Arrangement for aldersgruppen 3 år kr 6.klasse og for klasse: Ca 230 barn unge deltok i 2009 Pingvinen fritidsklubb Kast Masken kr Egersund driliskole Arrangementet Dalane Drilliaden: Kr kr Konkurranser + sosialt samvær SAMLET Kr kr SØKNADSSUM Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. / c : Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte Referatsaker som legges frem for utvalget : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel 1 10/6463 I Eigersund kommunes Integrerings- og resultater i 2009 og mangfoldsdirektoratet bosetting av flyktninger i Unntatt off. (IMDI) 2009og2010 sted 2 10/3745 I /3671 M Kommunenes sentralforbund Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett - til rett tid Protokoll fra felles brukerutvalgs møte

16 ProtokoN fra felles 4 10/ brukerutvalgs ekstraordinære møte Manglende ivaretakelse av /8090 I Arild Storm Ruud og respekt for kommunale vedtak - brudd på 6 10/5846 I Barneombudet røykeloven Brev fra Barneombudet til ordførere i landets kommuner vedr. barn som lever med vold i familien 7 10/8644 I Kvalitetskommuneprogramm Fagforbundet v/gerd et - evaluering Bjørndahl Aksjon Bedre Eldreomsorg /9528 I sikre at hjelpetrengende Eldreaksjonen v/kan eldre får dekket Bruun Wyller grunnleggende behov - forslag th ny kvalitetsforskrift Tilskuddsordni ng: 9 10/9425 I Helsedirektoratet lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid 10 10/9833 I Brannvesenet Sør- Rapport fra skjenkekontroll Rogaland lks Helivik Bistro Informasjon til Helse- og omsorgsstyre om 11 10/10022 X situasjonenfor fysioterapitjenesten i Eigersund kommune. Likeverd som tema i den 12 10/9723 I Arild Storm Ruud kommunale saksbehandling og i den lokalpolitiske debatt 13 10/9446 X Tilsynssak- Lagård bo- og servicesenter H&se- og omsorgsutvalget Møtebehandling: integrenings- og I Eigersund kommunes resultater i 2009 og i 10/6463 I I I mangfoldsdirektoratet Unntatt off. (IMDI) I bosetting av flyktninger i 12009og2010 Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens Votering: Det var ingen merknader til de øvrige referatsakene.

17 HO-Ol 3110 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 014/10: Spørsmållorienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Helse- og omsorgsutvalget Motebehandling: TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte følgende spørsmål: Det har kommet meg for øret at vi ikke lenger har mulighet for å gi ut startlån, da potten som ble satt av på budsjettet allerede er brukt opp. Etter sigende så ble denne potten allerede brukt opp i jan/feb, medfører noe av dette riktighet? Ber om at helse- og omsorgsutvalget får fremlagt en sak når det gjelder startlån. Levekårssjefen svarte at Eigersund kommune har tildelt alle sine startlånsmidler for 2010 på til sammen 6 mill, kroner i mars måned. KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) Orienterte fra årskonferansen med LVHS. Votering: Det fremkom ikke forslag i saken. HO-014I10 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

18

19 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Levekårsavdelingen Arkiv: :FE-034, TI-&40, Enhet: Levekårsstaben Tl-&25 Saksbehandler: Kåre lngvar Helland Arkivsaksnr.: Stilling: Levekårssjef 10/113 Telefon: Joumalpostløpenr.: E-post: kaare.ingvar.hellandeigersund.kommune.no 10/14111 S cjq Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 015/10 Helse- og omsorgsutvalget økning av hjemmehjelpssatser Helse og omsorg Sammendrag: I forbindelse med driftstilpasningene i kommunen har hovedfokus vært på kostnadsreduksjoner. Imidlertid har økte inntekten samme effekten i forhold til balansen, og det innstilles overfor kommunestyret at hjemmehjelpssatsene økes med 10% der det er mulig. Saksgang: Endelig vedtak i HOU. Rådmannens forslag til vedtak : Satsene for hjemmehjelp økes med 10% der det er mulig ut fra regelverket med virkning fra 1. august Eventuell tidligere politisk behandling: Saken skal behandles i kommunestyret , men endelig godkjenning foregår i HOU. Formannskapet innstiller til kommunestyret i punkt 30: Enkelte hjemmehjelpssatser økes. HOU gis fullmakt til å fatte det endelige vedtaket. Andre opplysninger I fakta i saken: Det er 521 som for tiden mottar hjemmehjelp i kommunen. Et gjennomsnitt i tid vil være 3 timer pr måned. Det er 301 brukere av tjenesten som har en inntekt på 2 G eller mindre (ca kr i året). Loven regulerer at disse ikke skal betale mer enn 160 kr pr måned, og disse satsene kan kommunen ikke gjøre noe med. Det gjenstår da 220 brukere der betalingssatsen foreslås regulert fra 143 kroner til 157 kroner pr time. Det må her tas høyde for at enkelte kan nå maksbeløp for 3, 4, 5 G og så videre, og dette vil kunne redusere årseffekten av tiltaket. Grunnbeløpet i folketrygden har fra 1. mai økt med 3.7 % og utgjør nå kr. Saksbehandlers vurderinger: Det er aldri positivt å foreslå økte avgifter, spesielt siden tjenestemottakere enten er mennesker med nedsatt funksjonsevne eller eldre brukere. I denne økningen vil imidlertid de som mottar lavest trygd bli skånet, så på denne bakgrunn er det forsvarlig å foreslå denne moderate betalingsøkningen..

20 Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Kommunen får merinntekter på ca kr på årsbasis, og disse er regnet inn i driftstilpasninger. Effekten for halve 2010 vil være ca kr saken om Alternative løsninger: La de nåværende satsene gjelde videre eller foreslå en annen prosentsats. Dokumenter - vedlagt saken: Ingen Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Parter i saken: Berørte mottakere av hjemmehjelpstjenester. 2 20

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:10 Sak fra / til: 008/10-014/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:35 Sak fra / til: 017/11-025/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 001/11-009/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 21.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 020/10-025/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 23.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:55 Sak fra / til: 029/10-038/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-20:30. Møtested: Rådhuset - Lille festsal Saksnr.: 010/17 013/17

Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-20:30. Møtested: Rådhuset - Lille festsal Saksnr.: 010/17 013/17 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 31.05.2017 Møtetid: Kl. 17:00-20:30 Møtested: Rådhuset - Lille festsal Saksnr.: 010/17 013/17 Medlemmer: Svein Bjørklund Unn

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 03.06.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:50 Sak fra / til: 020/10-032/10

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:20 Sak fra / til: 022/13-029/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 18:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olaug

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 EIGERSUND KOMMUNE Felles kerutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Felles kerutvalg Møtedato: 02.03.2016 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 Følgende medlemer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 08.09.2010 - kl.18.00 18.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Eldres råd Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Framlagte saker er godkjent

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 03.11.2015 Tidspunkt: 14:00-17:35 Til behandling: Saksliste nr. 019/15-022/15 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 12.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 047/10-052/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside LUND KOMMUNE Regionråd Dalane Innkalling Møtested: Lund rådhus, møterommet Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: Kl. 09:00 Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Møteinnkalling 01/2017

Møteinnkalling 01/2017 Møteinnkalling 01/2017 Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hjørnet, Bjugn rådhus Møtedato: 22.05.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Arnlaug Lund Jakobsen, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 3. november 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 06.11.2014 Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger helsetun Dato: 21.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer