EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : /10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen , Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder -tojrs bscel.ccl Egersund, 25 mai /10 018/10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Spørsmål/orienteringer helse- og omsorgsutvalgets møte / økning i hjemmehjelpssatsene fra 1. august Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Avgjøres av utvalget:. Avgjøres av kommunestyret:. Sak nr. Sakstittel L Saksilste: 4pm Møtested: Formannskapssalen Utvalg Helse og omsorgsutvatet Dato: Tidspunkt: 118:00. g.

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forfall meldes til tlf I , Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale Tommy Bjellås (FRP) for Jane Beate Espnes (FRP) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt oftentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens internettsider.ninrqiirri knmmllne.no/dolitisk Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4..4

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE-026, Tl-&00 Enhet: Sentralstaben Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Jan Petter Leidland 08/69 Stilling: Førstekonsulent Journalpostløpenr.: Telefon: /9442 E-post: ian.oetter.leidiandøeioersund.kommune.no 5& 15 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Felles brukerutvalg Miljøutvalget Kommunestyret Om arbeidet med universell utforming i kommune Eigersund Sammendrag: Det er blitt nødvendig å utsette den planlagte behandlingen av reviderte retningslinjer angående universell utforming til over sommerferien. Først og fremst på grunn av at ferdigstillelsen av et statlig nøkkeldokument enda ikke er ferdigstilt fra Miljøverndeparte mentet. Dette gjelder de nasjonale retningslinjene for universell utforming som er grunn leggende også på kommunalt nivå. Publiseringen av de nasjonale retningslinjene er så langt blitt utsatt to ganger. Miljøverndepartementet har som mål å fullføre arbeidet i løpet av sommeren selv om det ikke er gitt noen dato for ferdigstillelse. I de midlertidige retnings linjene heter det at retningslinjene for universell utforming i Eigersund kommune vil bli revidert når det pågående arbeidet med endring av gjeldende lover, forskrift og retningslinjer er fullført. Eigersund kommune forbereder nå en søknad til Rogaland fylkeskommune om å få status som pilotkommune for universell utforming. Rådmannen opplever at en slik pilotkommune status vil kunne gi kommunen viktig drahjelp i arbeidet med å få systematisere det videre arbeid med universell utforming best mulig. Nettverksbygging, erfaringsdeling og kompetanseheving er viktige kvaliteter Eigersund kommune kan hente ut av dette programmet. Pilotkommunene vil og være berettiget til statlige tilskuddsmidler. Saksgang: Rådmannen innstiller til hovedutvalgene og brukerutvalget. Rådmannens forslag til vedtak : 1. Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. Eventuell tidligere politisk behandling: Kommunestyret har tidligere behandlet omfattende saker om universell utforming ved to anledninger de siste par årene. Første gang i mai 2008 angående sak om midlertidige kommunale retningslinjer for universell utforming. I desember 2009 behandlet så kommunestyret en omfattende sak angående status innen universell utforming på de forskjellige innsatsområdene i Eigersund kommune.

4 Andre opplysninger I fakta i saken: I saken fra desember 2009 om status angående arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune, inneholdt vedtaket et punkt om at forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges frem til behandling tidlig i Arbeidet med disse retningslinjene blitt noe forsinket. Nedenfor orienteres det kort om dette. I tillegg gis det en oppsummering angående det pågående arbeidet med å søke om pilotstatus for Eigersund kommune innen universell utforming. Saken inneholder også en kort omtale om at i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret, så vil 2010 bli det første året der en egen tilgjengelighetspris for universell utforming utdeles. Saksbehandlers vurderinger: Tiltaksområdet universell utforming er komplekst og spesielt utfordrende å få oversikt over. Både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette har rådmannen gitt en grundig beskrivelse av i de to foregående sakene om universell utforming. En av de erfaringene som er gjort underveis er at de fleste oppgavene tar lenger tid å fullføre enn det som en opprinnelig så for seg. På statlig nivå registrerer vi at en del viktige dokumenter ofte blir et år og stundom mer forsinket. Dette skyldes først og fremst at det har vært meget krevende å skulle avveie de mange ulike hensynene mot hverandre. Blant mye annet gjelder dette arbeidet med å balansere kravene til universell utforming innen ulike områder gjennom lover og forskrifter mot de økonomiske konsekvensene som dette utløser på de ulike forvaltningsnivåene. Dette skal igjen tilpasses en bestemt tidshorisont for praktisk gjennomføring. I Revidering av kommunale retningslinjer for universell utforming I de ovenfor nevnte sakene har det blitt gitt en ganske detaljert orientering om de viktigste lovmessige dokumentene fra statlig side som påvirker arbeidet med universell utforming på blant annet lokalt nivå. Her minnes det derfor bare om at dette først og fremst gjelder følgende lover og andre dokumenter: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven iverksatt fra Plan- og bygningsloven(plandelen) iverksatt fra Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) iverksatt fra Teknisk forskrift planlagt iverksettelsesdato Nasjonal handlingspian for universell utforming og økt tilgjenglighet To nye UU-standarder fra 2010 fra Norsk Standard(om universell utforming av arbeids- og publikumsbygg og om boliger) i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse spesifiserer krav til produkter, bygninger, omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Det nøkkeldokumentet som imidlertid mangler er de lenge annonserte Nasjonale retningslinjer for universell utforming. Disse var på høring første halvår i 2008 og Eigersund kommune avga i sin tid en uttalelse til det da foreliggende utkastet. Planen har vært at disse retningslinjene skulle følge den nye Teknisk forskrift som iverksettes 1. juli i år. Men det har vist seg at utfordringene har vært så store at publiseringen har blitt utsatt et par ganger allerede. Ved henvendelse til Miljøverndepartementet opplyses det at en har et mål om å fullføre arbeidet i løpet av sommeren Det vises her også til at i de midlertidige retningslinjene heter det at retningslinjene for universell utforming i Eigersund kommune vil bli revidert når det pågående arbeidet med endring av gjeldende lover, forskrift og retningslinjer er fullført. 2

5 Konsekvenser lokalt Også på lokalt nivå er det krevende å utforme hensiktsmessige retningslinjer for universell utforming. Blant annet må en balansere hensynene mellom detaljeringsgrad og oversiktlighetlbrukervennlighet. I tillegg må en ha en fullverdig oversikt over alle de nye lovbestemmelsene og andre statlige dokumenter slik at de lokale retningslinjene på alle punkter er i overensstemmelse med disse. Med unntak av de kommunene som har hatt status som Pilotkommuner (Time og Klepp i Rogaland) har en ved henvendelse til andre kommuner fått tilbakemelding om at og disse foreløpig er awentende i påvente av de nasjonale retningslinjene for universell utforming foreligger. Enkelte har gitt tilbakemelding om at de helt kortsiktig vil forholde seg til ny Teknisk forskrift og til de nylig publiserte standardene for universell utforming. I Eigersund kommune har intensjonen vært å ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjene i forbindelse med det lokale arbeidet med de kommunale retningslinjene. Rådmannen finner det derfor mest hensiktsmessig å awente utformingen av endelig forslag til kommunale retningslinjer til over sommerferien. Il Søknad om status som pilotkommune Bakgrunn Som en del av handlingsplanen for universell utforming (Tiltak K 1) er det igangsatt et nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylkeskommuner og kommuner. Prosjektet omtales gjerne som Pilotkommuneprosjektet. På regionalt nivå er det i alt åtte fylkeskommuner som har fått pilotfylkestatus. Blant disse er Rogaland. Innen vårt fylke har det de siste 3-4 årene vært Klepp og Time kommuner som har hatt status som pilotkommuner. Disse kommunene har utført et betydelig arbeid innen universell utforming og har nå avansert til status som ressurskommuner. Noe som blant annet innebærer at de i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vil dele av sine erfaringer med andre kommuner. Ikke minst gjelder dette for de nye pilotkommuner i fylket. Nå i mai melder Barne-, Iikestillings- og inkiuderingsdepartementet at Regjeringen vil bevilge 3 millioner kroner til nye pilotkommuner som skal arbeide aktivt med universell utforming i Statsråden uttaler at målet er å stimulere nye kommuner til å arbeide aktivt med universell utforming som strategi i forhold til planlegging, forvaltning og kompetanseheving. Departementet uttaler også at pengene bevilges for at flere kommuner skal komme raskt i gang med de utfordringene som ligger i nye lover og regler. Pilotkommuner kan også søke Husbanken om kompetansetilskudd. Nye pilotkommuner - en spennende mulighet for Eigersund kommune Det har skjedd mye spennende i Eigersund kommune de siste årene hva angår universell utforming. Men som det også fremgår av statusrapporten som kommunestyret behandlet i desember 2009, så mangler det ikke på krevende oppgaver i årene fremover. For øyeblikket kan en si at mange kommuner befinner seg i en overgangsfase der det er spesielt viktig å finne frem til en mest mulig hensiktsmessig organisering når de mange ulike oppgavene skal realiseres i årene fremover. Det gjelder også for Eigersund kommune. Rådmannen er spesielt opptatt av å sikre at det videre arbeidet med universell utforming i kommunen blir så systematisert og godt tilrettelagt som mulig. I den forbindelse opplever rådmannen at det å få status som pilotkommune vil kunne gi oss både viktig stimulans og erfaringskompetanse til å oppnå dette. Ikke minst vil det være viktig å unngå unødvendige feil som andre har gjort før oss. For eksempel innen kartlegging av lokale behov og utarbeiding av lokal handlingsplan for universell utforming. En annen vesentlig fordel vil være at vi som kommune blir med i et regionalt nettverk. For kommuner av begrenset størrelse vil dette være spesielt verdifullt da det blir tungt å jobbe alene med en slik krevende oppgave som universell utforming er. Rogaland fylkeskommune 3

6 vil blant annet arrangere faste samlinger for de aktuelle kommunene hvert halvår. For pilotkommuner vil første nettverkssamling, en samling der også Miljøverndepartementet deltar, bli i Kristiansand i slutten av august. I tillegg vil en status som pilotkommune over tid kunne øke mulighetene til ekstra tilskudd fra statlig side. Nærmere om søknadsprosessen Det er Rogaland fylkeskommune som koordinerer pilotkommuneprosjektet. Fylkes kommunen samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland og de to ressurskommunene Time og Klepp. Tilbakemeldingen fra Rogaland fylkeskommune indikerer at de ønsker kommuner av ulik størrelse og karakter og som dekker fylket geografisk. Det ser ut som om det kan bli aktuelt med 4-5 kommuner i Rogaland og tilbakemeldingen er at Eigersund kommune vurderes som en interessant i denne sammenheng. Søknadsfristen er allerede 1. juni. Søknadens innhold Rogaland fylkeskommune har ikke utformet eget søknadsskjema i denne forbindelse. Den enkelte kommune står fritt til å formulere søknaden med utgangspunkt i lokale forhold. Det er imidlertid noen punkter som må omtales i søknaden. Disse er: Forankring for eksempel i form av et prosjekt. Tverrfaglighet Kontaktperson en (eventuelt to personer) fast person med koordinerende ansvar og som er lett tilgjengelig for eksterne aktører å nå. Kontakt med råd for funksjonshemmede/brukerutvalglbrukerorgan isasjoner Lokale utfordringer Hva ønsker en spesielt å arbeide med først og fremst helt kortsiktig og som det er aktuelt å bruke eventuelt tilskudd ti.l III Tilgjengelighetspris Kommunestyret vedtok i desember 2009 at det skal opprettes en tilgjengelighetspris for å gi oppmerksomhet til og belønne godt utført arbeid i Eigersund kommune med universell utforming vil dermed bli det første året der en slik pris blir utdelt. I saken som blir behandlet før jul i 2009 ble det lagt opp til at det var råd forfunksjonshemmede (nå Brukerutvalget) som tildeler en slik pris. Nærmere detaljer om dette vil bli inkludert i den forestående saken om nye kommunale retningslinjer for universell utforming etter sommerferien. Universell utforming: Er tema i den foreliggende saken. økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser knyttet til foreliggende sak Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i I Det kgl. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer miljøverndepartement for universell utforming 2 I Formannskapet Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - Høringsbrev 4 U Miljøverndepartementet Forslag til rikspolitiske retningslinjer - høringsuttalelse fra Eigersund kommune 4

7 Eigersund Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 10/935 Journalpostløpenr.: 10/ kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær n,&4rir4 aennk,nri,&narc,. nrf Lnmmi inn nn SCLe (b ç Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i Saksgang: Avgjøres av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - ved lagt saken:

8 8

9 I EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget U1? Møte.dato: Tidsnùnkt - fra: lak fra Itil: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: 1FormannskapssaIen 18:00 ITidspunkt-til: (19:10 008/ /10 (. Følgende medlemmer møtte: Kjell Fredriksen -FRP Anja Tincibo Omdal - KRF Bjorn Carisen H Arne Geir Ee KRF Olauci Nordeide H I Anne Marcirethe Hericistad V Erik Ludvkjsen - AP I Ruth Kan Ludvicisen Fiske Al Esther ørsland SP I I I I Følgende medlemmer hadde forfan: Odd Stangeland - AP I Jane Beathe A. Espnes -FRPI i Følgende varamedlemmer møtte: Tommy Bjellås - FRP Svenn Manum AP Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): ( Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Levekårssjef Kåre Inqvar Helland Merknader til møtet:

10 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (11): Arbeiderpartiet (3): Ruth Kan Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen. Vara i rekkefølge: Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo, Kjell Svanes Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Jane Beathe A. Espnes. Vara i rekkefølge: Tommy Bjellås, Gunn Elin Hestetun, Hans Petter HeNand, Bjørn Arild Amundsen Høyre (2): Bjørn Carlsen, 01aug Nordeide. Vara i rekkefølge: Line Stenberg Mikalsen, John Harry øglend, Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad. Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, Anja Tingbø Omdal. Vara i rekkefølge: Edmund versen, Janne Jorgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een Lauvås. Senterparti (2): Ester ørsland. Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege. Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad. Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmuss Gundersen Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 008/10 Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune. 009/10 Ny søknad om skjenkebevilling fra Plaza- uteservening Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Brukerstyrt personlig assistanse 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet /10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /10 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte (

11 008110: Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune. Rådmannens forslag til vedtak : Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 med sikte på en reduksjon på kr, tilsvarende en stilling. 3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende 2.3 om forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende tidspunkt. 6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når prosjektet er nærmere avklart. 7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger som kan berøre denne tjeneste Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Nye dokumenter i saken: Redigert utgave av rapport prosjekt bedre samhandling i rusomsorg dat ble delt ut. (jnr. 10/11008) E-post fra Kåre lngvar Helland dat ble delt ut. (jnr. 10/11047) Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HO Vedtak: Helse og omsorgsutvalget innstiler til kommunestyret: 1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 med sikte på en reduksjon på kr, tilsvarende en stilling. 3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende 2.3 om forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende tidspunkt. 6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når prosjektet er nærmere avklart. 7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger som kan berøre denne tjeneste. Vedtaket er enstemmig.

12 009110: Ny søknad om skjenkebevilling fra Plaza - uteservering Rådmannens forslag til vedtak : Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Søknaden om alminnelig skjenkebevining for et utvidet område innvilges på betingelse av at de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og utformingen av avgrensingene Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Nytt dokumenter i saken: - Uttalelse fra politiet dat (j.nr.:10i1 0413) Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme mot. (Arne Geir Ege (KRF) HO-009I10 Vedtak: Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Søknaden om alminnelig skjenkebevilling for et utvidet område innvilges på betingelse av at de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og ufformingen av avgrensingene. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 01 Oil 0: Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutva(gets møte den godkjennes. C Helse- og omsorgsutvalget M øtebehandli ng: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. HO-Ol 0110 Vedtak: Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig.

13 011110: Brukerstyrt personlig assistanse Rådmannens forslag til vedtak : 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører Felles brukerutvalg Møtebehandhng: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-Ol 4110 Vedtak: 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. Vedtaket er enstemmig Helse- og omsorgsutvalget Motebehandling: ANNE MARGRETE HERIGSTAD (V) foreslo følgende nytt pkt. 4: Overskriften endres til brukerstyrt / foreldrestyrt personlig assistanse. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Herigstads forslag enstemmig vedtatt. HO-Ol 1110 Vedtak: 1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. 4. Overskriften endres til brukerstyrt/ foreldrestyrt personlig assistanse. Vedtaket er enstemmig.

14 Eigersund kommune rus, barns og unges psykiske helse og Ungdomskontakten i Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til Kr kr SLT-kooridinator i Temakvelder for foreldre om grensesetting, Kr kr selvbilde m.m. Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Anbefaling Midlene tildeles som vist i nedenstående skjema. Rådmannens forslag til vedtak : Manum og Bjellås forslag vedr. drihskolen vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens Bjellås forslag. (Bjellås FRP) Bjellås tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling vedr.17. mai arrangementet vedtatt med 6 mot5 stemmer for Manums Rådmannens innstilling vedr. Pinsemenigheten (halloween) vedtatt med 10 mot 1 stemme for innstilling. (V+SP+KRF). forslag (AP+H) Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt. Pinsemenigheten (hafloween) anbefales kr. 0,-. Egersund driliskole anbefales kr. 0,-. TOMMY BJELLÅS (FRP) Avslår å anbefale kr til Egersund driliskole. 17. mai komiteen får kr til det rusfrie arrangementet på Corner. SVENN MANUM (AP) foreslo: Møte behandling: Helse- og omsorgsutvalget SØKNADSSU M ungdomsskole 17.mai-komteen Rusfritt arrangement for ungdom i Corners Kr kr Pinsemenigheten Alternativ feiring av Halloween: Kr kr Evangeliehuset Arrangement for aldersgruppen 3 år 6.klasse og for 7. i 0.klasse: Ca 230 barn I Målgruppen er aldersgruppen år Lagård skolen (gratis for elevene) ( Pingvinen fritidsklubb Kast Masken kr år. Eigersund kommune ungdom i risikosonen: Tilbud til 8 Ungdomskontakten i Capture the Flag i oktober / november.. Kr kr ungdommer, aldersgruppe 13 Konkurranser + sosialt samvær Eigersund kommune Dette arrangementet har vært årvisst i flere Etevrådet ved Årsbaf i desember måned for elevene ved Kr kr (Egersund golfklubb) lokaler unge deltok i 2009 Egersund drillskole Arrangementet Dalane Drilliaden: Kr kr 17 år SAMLET Kr kr 10 i forbindelse med i 7.mai-feiringen : Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet

15 Rådmannens øvrige innstilllng enstemmig vedtatt. HO-Ol 2110 Vedtak: Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Tildelt SL T-kooridinator i Temakvelder for foreldre om grensesetting, Kr Eigersund kommune rus, barns og unges psykiske helse og kr seivbilde m.m. Ungdomskontakten i Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til Kr Eigersund kommune ungdom i risikosonen: Tilbud til kr ungdommer, aldersgruppe år Ungdomskontakten i Capture the Flag i oktober/november.. Kr kr Eigersund kommune Dette arrangementet har vært åi visst i flere år. Målgruppen er aldersgruppen år Elevrådet ved Årsball i desember måned for elevene ved Kr Lagård skolen (gratis for elevene) kr ungdomsskole 17. mai-komiteen Rusfritt arrangement for ungdom i Corners Kr (Egersund golfklubb) lokaler i forbindelse med 17. mai-feiringen 0 kr Pinsemenigheten Alternativ feiring av Halloween: Kr Evangeliehuset Arrangement for aldersgruppen 3 år kr 6.klasse og for klasse: Ca 230 barn unge deltok i 2009 Pingvinen fritidsklubb Kast Masken kr Egersund driliskole Arrangementet Dalane Drilliaden: Kr kr Konkurranser + sosialt samvær SAMLET Kr kr SØKNADSSUM Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. / c : Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte Referatsaker som legges frem for utvalget : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel 1 10/6463 I Eigersund kommunes Integrerings- og resultater i 2009 og mangfoldsdirektoratet bosetting av flyktninger i Unntatt off. (IMDI) 2009og2010 sted 2 10/3745 I /3671 M Kommunenes sentralforbund Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett - til rett tid Protokoll fra felles brukerutvalgs møte

16 ProtokoN fra felles 4 10/ brukerutvalgs ekstraordinære møte Manglende ivaretakelse av /8090 I Arild Storm Ruud og respekt for kommunale vedtak - brudd på 6 10/5846 I Barneombudet røykeloven Brev fra Barneombudet til ordførere i landets kommuner vedr. barn som lever med vold i familien 7 10/8644 I Kvalitetskommuneprogramm Fagforbundet v/gerd et - evaluering Bjørndahl Aksjon Bedre Eldreomsorg /9528 I sikre at hjelpetrengende Eldreaksjonen v/kan eldre får dekket Bruun Wyller grunnleggende behov - forslag th ny kvalitetsforskrift Tilskuddsordni ng: 9 10/9425 I Helsedirektoratet lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid 10 10/9833 I Brannvesenet Sør- Rapport fra skjenkekontroll Rogaland lks Helivik Bistro Informasjon til Helse- og omsorgsstyre om 11 10/10022 X situasjonenfor fysioterapitjenesten i Eigersund kommune. Likeverd som tema i den 12 10/9723 I Arild Storm Ruud kommunale saksbehandling og i den lokalpolitiske debatt 13 10/9446 X Tilsynssak- Lagård bo- og servicesenter H&se- og omsorgsutvalget Møtebehandling: integrenings- og I Eigersund kommunes resultater i 2009 og i 10/6463 I I I mangfoldsdirektoratet Unntatt off. (IMDI) I bosetting av flyktninger i 12009og2010 Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens Votering: Det var ingen merknader til de øvrige referatsakene.

17 HO-Ol 3110 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 014/10: Spørsmållorienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Helse- og omsorgsutvalget Motebehandling: TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte følgende spørsmål: Det har kommet meg for øret at vi ikke lenger har mulighet for å gi ut startlån, da potten som ble satt av på budsjettet allerede er brukt opp. Etter sigende så ble denne potten allerede brukt opp i jan/feb, medfører noe av dette riktighet? Ber om at helse- og omsorgsutvalget får fremlagt en sak når det gjelder startlån. Levekårssjefen svarte at Eigersund kommune har tildelt alle sine startlånsmidler for 2010 på til sammen 6 mill, kroner i mars måned. KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) Orienterte fra årskonferansen med LVHS. Votering: Det fremkom ikke forslag i saken. HO-014I10 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

18

19 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Levekårsavdelingen Arkiv: :FE-034, TI-&40, Enhet: Levekårsstaben Tl-&25 Saksbehandler: Kåre lngvar Helland Arkivsaksnr.: Stilling: Levekårssjef 10/113 Telefon: Joumalpostløpenr.: E-post: kaare.ingvar.hellandeigersund.kommune.no 10/14111 S cjq Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 015/10 Helse- og omsorgsutvalget økning av hjemmehjelpssatser Helse og omsorg Sammendrag: I forbindelse med driftstilpasningene i kommunen har hovedfokus vært på kostnadsreduksjoner. Imidlertid har økte inntekten samme effekten i forhold til balansen, og det innstilles overfor kommunestyret at hjemmehjelpssatsene økes med 10% der det er mulig. Saksgang: Endelig vedtak i HOU. Rådmannens forslag til vedtak : Satsene for hjemmehjelp økes med 10% der det er mulig ut fra regelverket med virkning fra 1. august Eventuell tidligere politisk behandling: Saken skal behandles i kommunestyret , men endelig godkjenning foregår i HOU. Formannskapet innstiller til kommunestyret i punkt 30: Enkelte hjemmehjelpssatser økes. HOU gis fullmakt til å fatte det endelige vedtaket. Andre opplysninger I fakta i saken: Det er 521 som for tiden mottar hjemmehjelp i kommunen. Et gjennomsnitt i tid vil være 3 timer pr måned. Det er 301 brukere av tjenesten som har en inntekt på 2 G eller mindre (ca kr i året). Loven regulerer at disse ikke skal betale mer enn 160 kr pr måned, og disse satsene kan kommunen ikke gjøre noe med. Det gjenstår da 220 brukere der betalingssatsen foreslås regulert fra 143 kroner til 157 kroner pr time. Det må her tas høyde for at enkelte kan nå maksbeløp for 3, 4, 5 G og så videre, og dette vil kunne redusere årseffekten av tiltaket. Grunnbeløpet i folketrygden har fra 1. mai økt med 3.7 % og utgjør nå kr. Saksbehandlers vurderinger: Det er aldri positivt å foreslå økte avgifter, spesielt siden tjenestemottakere enten er mennesker med nedsatt funksjonsevne eller eldre brukere. I denne økningen vil imidlertid de som mottar lavest trygd bli skånet, så på denne bakgrunn er det forsvarlig å foreslå denne moderate betalingsøkningen..

20 Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Kommunen får merinntekter på ca kr på årsbasis, og disse er regnet inn i driftstilpasninger. Effekten for halve 2010 vil være ca kr saken om Alternative løsninger: La de nåværende satsene gjelde videre eller foreslå en annen prosentsats. Dokumenter - vedlagt saken: Ingen Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Parter i saken: Berørte mottakere av hjemmehjelpstjenester. 2 20

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer