AVBESTILLING + ASSISTANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVBESTILLING + ASSISTANSE"

Transkript

1 Innledning Dette dokumentet består av: (i) avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB og (ii) et eksemplar av gruppeforsikringspolisen som er inngått mellom (EAIB) ("assurandøren") og Travellink AB, inkludert planen og de generelle vilkårene (heretter kalt "polisen"). Les dette dokumentet nøye. Det omfatter: avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB: vilkårene og betingelsene for avtalen med Travellink AB, som gjør deg kjent med assurandøren som angitt av Travellink AB. Et eksemplar av polisen som assurandøren og Travellink AB har inngått med deg, og som angir dekningen assurandøren gir deg Avtalen for formidlingstjenester med Travellink AB. I løpet av forsikringsperioden, som beskrevet nedenfor, vil Travellink AB fungere som formidler (i henhold til den tilknyttede avtaledispensasjonen i lokal lovgivning) for polisen ved å gjøre deg kjent med assurandøren og assurandørens produkter fungere som formidler hvis du velger å inngå poliseavtale med assurandøren kreve betalinger fra deg på forfallsdato og betale premien til assurandøren på dine vegne Som formidler skal ikke Travellink AB gi deg anbefalinger av produktet, men informere deg om produktets tilgjengelighet. Travellink AB skal opptre i samsvar med gjeldende lover for forsikringsformidlingstjenester når de utfører sine tjenester. Hvis du tegner polisen, godtar du samtidig å betale Travellink AB et gebyr for å presentere og gjøre deg kjent med assurandøren. Travellink ABs avtale for formidlingstjenester inngås med deg når du tegner denne polisen. Forsikringspolisen med assurandøren Denne forsikringspolisen er en kopi av gruppeforsikringspolisen som er utstedt av assurandøren til poliseinnehaveren som er navngitt i planen nedenfor. Når du har valgt forsikringstilbud og betalt den aktuelle premien, skal vilkårene i denne polisen gjelde for deg som forsikringstaker slik de er definert i denne polisen (og for alle andre personer som er forsikret under polisen). Din betaling Hvis du kjøper en reiseforsikring ved å inkluderes i og dekkes av polisen, vil Travellink AB kreve en betaling fra deg på en gitt forfallsdato for tjenestene som leveres til deg i henhold til avtalen for formidlingstjenestene du har med Travellink AB, samt betaling av forsikringspremien for dekningen Europ Assistance leverer til deg i henhold til denne polisen. Forsikringspremien fremlegges til deg på salgstidspunktet. Gebyret for tjenestene som leveres til deg i henhold til avtalen for formidlingstjenestene du har med Travellink AB, utgjør forskjellen mellom forsikringspremien og totalbeløpet du betaler.

2 Avsnitt A. Dekning av assistanse B. Dekning av avbestilling Dekning som gis, og grenser og egenandel for dekning Dekning for medisinsk assistanse utenlands Opptil NOK per reise (465 NOK i egenandel per krav) Forlenget hotellopphold som følge av sykdom eller ulykke Opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste Overføring av den forsikrede i forbindelse med medisinsk behandling ved sykdom eller skade Kostnader assurandøren pådrar seg Tidlig retur av forsikrede reiseledsagere Kostnader assurandøren pådrar seg Reise for person som ledsager forsikringstakeren ved innleggelse på sykehus Kostnader assurandøren pådrar seg Kostnader for personen som ledsager forsikringstakeren ved innleggelse på sykehus Opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste Ledsage mindreårige eller funksjonshemmede personer Kostnader assurandøren pådrar seg Transport av jordiske levninger Kostnader assurandøren pådrar seg Kostnader til begravelse Opptil en grense på NOK Sende medisiner utenlands Bare fraktkostnader, som assurandøren pådrar seg Forskuddsbetaling av kausjonsbeløpet for kriminelle handlinger utenlands Opptil maksimalt NOK Betaling for juridisk forsvar utenlands Opptil maksimalt NOk Kommunikasjon av viktige og akutte beskjeder (som oppstår i forbindelse med de dekkede tjenestene) Bare tjenester Sivilrettslig ansvar Opptil NOK FORSINKET LEVERING AV BAGASJE (mer enn 24 timer forsinket) Opptil en grense på NOK Tapt, skadet eller frastjålet bagasje Opptil 800 NOK per gjenstand med et maksimalbeløp på NOK per forsikringstaker og en samlet øvre grense på kr per bestilling/kjøp og krav (450 NOK i egenandel per forsikringstaker) Avbestilling Opptil kostnaden for reisen (men ikke mer enn NOK per forsikringstaker og krav og per bestilling/kjøp. (Avhengig av årsaken er egenandelen på mellom 10 % og 20 % av reisepris uten avgifter og 150 NOK per strekning per reise på korte og mellomlange flyginger der spesifiserte fakturaer med opplysninger om avgifter ikke er tilgjengelige. Mistede flygninger Opptil 50 % av opprinnelig reisepris uten avgifter og med et maksimalbeløp på kr per forsikringstaker og krav og en samlet øvre grense på NOK for samme bestilling/kjøp. Misligholdelse fra flyselskapets og/eller lufthavnens side Opptil den tilhørende grensen, med en maksimal refusjon på NOK per forsikringstaker og krav og for samme bestilling/kjøp (290 NOK i egenandel per forsikringstaker er inkludert i samme bestilling/kjøp). Forsinket flyavgang 290 NOK for hver nye totimers forsinkelse fra og med fire timer etter det opprinnelige flygningstidspunktet. Maksimumsgrensen er på 1500 NOK totalt. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

3 Forsikringspoliseplan Denne polisen består av planen og de generelle vilkårene. I tilfelle motsigelser eller tvil skal denne planen ha forrang foran det som er angitt i de generelle polisevilkårene. 1. GENERELL INFORMASJON POLISENUMMER: IB NOASCN ASSURANDØR: POLISEINNEHAVER: POLISEFORMIDLER: Dawson Street, Dublin 2 Ireland Europ Assistance S.A er et fransk aksjeselskap som reguleres av fransk forsikringslovgivning og har registrert kontoradresse på 1, promenade de la Bonnette, Gennevilliers, France. Selskapet er registrert i handels- og selskapsregisteret for Nanterre under nummeret Travellink AB Box 1108, Sundbyberg, Sverige N.I.F: SE Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FORSIKRINGSVILKÅR OG STEDLIG OMFANG Dekningen er gyldig for alle land, men den er samtidig begrenset til det stedlige omfanget som tilsvarer reisen avtalen inngås for. For forsikringstakeren: Avbestillingsdekning B.1.A og B.1.B: Avbestillingsdekningen begynner når reisen er bestilt, eller når forsikringen er kjøpt (alt etter hva som kommer sist), og den avsluttes når forsikringstakeren begynner reisen. Dekning av assistanse, dekning av mistet flyavgang, misligholdelse fra flyselskapets og/eller lufthavnens side og dekning av forsinket flyavgang Dekning begynner når reisen starter og er gyldig for reise direkte til og fra reisemålet og innenfor landene for reisemålet som angis på reisebestillingen, og eventuelle EU-land som kunden reiser innenfor i reiseperioden. For énveisreiser avsluttes all dekning 15 dager etter at forsikringstakeren har ankommet landet som er reisemål for den siste flygningen, eller stedet der hotellet for den siste hotellbestillingen på reisen ligger (alt etter hva som kommer sist) For alle andre reiser avsluttes dekningen: A. når forsikringstakeren ankommer hjemstedet ved reisens slutt, eller B. ved retur til landet der reisen begynte (hvis dette landet ikke er det samme som hjemstedslandet), eller C. maksimalt 90 dager etter reisens begynnelse, alt etter hva som kommer først. 2. GJELDENDE LOVER OG DOMSMYNDIGHET Forsikringsklagekontoret ble opprettet i fellesskap av Forbrukerrådet og Norges forsikringsforbund. Kontoret er et uavhengig organ som leverer gratistjenester i form av veiledning og hjelp til poliseinnehavere som mener at de har grunn til å reise krav mot et forsikringsselskap, eller som føler seg urettferdig eller uriktig behandlet. Forsikringsklagekontoret fungerer også som sekretariat for Forsikringsskadenemnda, som behandler saker som gjelder fortolkning av forsikringer eller lovgivning i bestemte klagesaker, og Avkortingsnemnda, som behandler doms- og kjennelsesspørsmål angående grad av aktsomhet og reduksjonsomfanget av kompensasjonen eller regressen. Denne polisen og alle saker som oppstår fra eller i forbindelse med polisen, reguleres av lovene i Norge. Norske domstoler har eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne polisen. Alle formelle rettssaker og -forhandlinger skal finne sted i Norge. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

4 3. BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA I samsvar med de irske Data Protections Acts av 1988 og 2003 (som endret) eller den tilsvarende lovbestemmelsen for området som implementerer direktiv 95/46/EC og eventuelle senere lovendrende EU-direktiver ("DPA"), eventuelle lovbestemte instrumenter og veiledninger som er opprettet og kunngjort i henhold til DPA-en, alle registrerings- og varslingskrav i henhold til DPA-en som kreves for utførelsen av alle partenes plikter i denne polisen, og alle krav til overføring og behandling av personlige data i henhold til DPA-en, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger for overføring eller behandling av personlige data skal assurandøren, som ansvarlig part for dokumentet, informere deg om at alle personlige data som du gir direkte eller via formidleren, skal tas med i et dokument for å administrere forsikringspolisen, forhindre og undersøke eventuell svindel og vurdere og fastslå risikoer. Denne informasjonen kan brukes av andre forsikrings- eller gjenforsikringsselskaper på vegne av assurandøren for gjen- eller medforsikringsformål eller leverandører av medisinsk nødassistanse og behandlere med spesialkompetanse på kravbehandling som er utnevnt av assurandøren, og andre tilsvarende tjenesteleverandører som assurandøren bruker for å assistere administrasjonen av polisen. All informasjonen som fremskaffes, samt all tidligere overdragelse eller behandling av slik informasjon, er nødvendig for opprettholdelsen av kontraktsforholdet. Alle dine personlige data er tatt med i et dokument som kontrolleres av assurandøren. Dataene blir behandlet for å administrere forsikringspolisen og eventuelle relaterte krav, forhindre og undersøke eventuell svindel og vurdere og fastslå risikoer. Angående personlige data: - Assurandøren behandler dine personlige data som private og konfidensielle, og forplikter seg til å beskytte personlige data og holde dem konfidensielle. Assurandøren skal iverksette nødvendige tiltak for å unngå endring, tap eller behandling av eller tilgang til slike data av alle ikke-autoriserte parter, og alle tiltak skal iverksettes med hensyn til den til enhver tid gjeldende teknologien. - Assurandøren kan frigi opplysninger om deg til: (a) andre Europ Assistance-selskaper eller (b) tjenesteleverandører utnevnt av oss, eller (c) tilsynsorgan innenfor eller utenfor EU i forbindelse med levering av forsikringsrelaterte tjenester til deg eller som ellers angitt nedenfor. Alle overføringer til tredjeparter blir gjort i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og skal begrenses til det som er rent nødvendig for å utføre tjenestene. - Assurandøren har tilgang til og/eller kan frigi personlige data hvis dette er nødvendig i henhold til gjeldende lover, eller hvis assurandøren i god tro mener det er nødvendig for å gjøre følgende: (a) overholde gjeldende lover eller opptre i samsvar med assurandørens juridiske prosesser, (b) beskytte og forsvare rettigheter og eiendom, herunder, uten begrensning, sikkerheten og integriteten til assurandørens nettverk (c) eller opptre under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av assurandørens tjenester eller samfunnets borgere. - Du kan benytte deg av rettigheten til å få tilgang til, korrigere, motsi og be om sletting av data ved å sende en skriftlig melding til The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Ireland. Du må huske å legge ved et eksemplar av det nasjonale ID-kortet ditt (hvis det kreves av lokal lovgivning, skikk eller praksis) eller et tilsvarende offisielt dokument, eller ved å sende en e-post til følgende I tillegg kan assurandøren kreve at du frigir annen informasjon (f.eks. medisinske data) som skal behandles i samsvar med formålene som er nevnt i dette dokumentet. Du gir med dette samtykke til at assurandøren kan behandle disse tilleggsdataene så sant det er nødvendig. Du kan også protestere mot at dine personlige data arkiveres og behandles som angitt i dette dokumentet. Hvis du imidlertid har innvendinger mot at personlige data kan frigis og/eller behandles, regnes polisen som ugyldig, siden assurandøren ikke er ute av stand til å behandle polisen eller relaterte krav på dine vegne. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

5 4. KLAGER PÅ OG JURIDISKE RETTIGHETER MOT ASSURANDØRENS FREMGANGSMÅTER: Følgende fremgangsmåte gjelder ved fremføring av klager på assurandøren: Assurandørens målsetning er å tilby deg tjenester av høyeste standard. Skulle du imidlertid finne grunn til å klage på tjenestene, må du først sende skriftlig klage til: EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A P.O. BOX MADRID (SPAIN) Hvis du skulle være misfornøyd med måten klagen din behandles på i henhold til denne polisen, eller hvis du vil sende inn en klage som er relatert til dine juridisk rettmessige interesser og rettigheter, kan du sende en skriftlig melding til: The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch Dawson Street Dublin 2 Ireland Hvis en eventuell klage fra deg må behandles av forsikringsombudsmannen som fører tilsyn med Europ Assistance S.A. Irish Branch, må den aktuelle klagen umiddelbart sendes til: Forsikringsklagekontoret PO Box 53, Skøyen, 0212 Oslo, NORGE Finansklagenemnda Skøyen, Postboks 53, 0212 Oslo, NORGE 5. LOVFESTEDE RETTIGHETER TIL AVBESTILLING Kansellering av forsikringer kjøpt mindre enn én måned før avreise. Hvis du kjøper forsikring i løpet av måneden før avreisedatoen for reisen forsikringen skal dekke, har du ikke rett til å avbestille polisen. Ellers: Avbestilling innen den lovfestede perioden Du kan avbestille denne polisen innen 14 dager etter at polisedokumentene er mottatt (avbestillingsperioden), ved å skrive til poliseinnehaveren på adressen som vises i planen, i løpet av avbestillingsperioden. Eventuelle forsikringspremier som allerede er betalt, refunderes til deg så sant du ikke har reist eller fremsatt noen krav eller har tenkt å fremsette noen krav, og så sant det ikke har oppstått hendelser som gir grunn til å fremsette krav. Annulleringen av polisen trer i kraft fra utstedelsesdatoen for polisen. Annullering utenfor den lovfestede perioden Du kan annullere denne polisen når som helst etter annulleringsperioden ved å skrive til poliseinnehaveren på adressen som vises i planen, i løpet av annulleringsperioden. Hvis du annullerer etter annulleringsperioden, vil ingen premier bli refundert. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

6 Manglende betalinger av premier Vi reserverer oss retten til å annullere denne polisen umiddelbart hvis du unngår å betale premien, eller hvis betalingen utføres gjennom uriktig bruk av kreditt-/debetkort eller andre betalingsmetoder. Dette medfører at polisen automatisk regnes som ugyldig. 6. FORMÅLET MED FORSIKRINGEN Formålet med denne forsikringen er å tilby deg økonomisk beskyttelse og nødassistanse når du er på reise. Denne polisedokumentasjonen som er utstedt av oss, utgjør en forsikringsavtale mellom oss og personene som er angitt i forsikringsplanen. Avtalen er bare gyldig hvis du har en gyldig bekreftelse fra poliseinnehaveren som viser at du har kjøpt forsikringen og betalt riktig premiebeløp. Du bør lese polisedokumentasjonen i sin helhet for å forstå hva polisen dekker og ikke. reguleres i Frankrike av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) med adresse 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09, France. Europ Assistance S.A. Irish Branch driver forretninger i Irland i samsvar med reglene for god oppførsel for forsikringsvirksomhet som er utgitt av Central Bank of Ireland. Registrert i Irland med følgende nummer: Reg. No reguleres av fransk forsikringslovgivning.

7 Generelle vilkår for forsikringspolise DEFINISJONER UTENLANDS: Med hensyn til dekningen som presenteres i heri, skal dette bety et hvilket som helst land som ikke er hjemstedsland for forsikringstakeren ifølge offisielle opplysninger på tidspunktet for inngåelse av poliseavtalen. ULYKKE: Alle kroppsskader som har sin direkte årsak i uventede, tilfeldige, ytre voldelige handlinger som forsikringstakeren ikke kan klandres for, og som medfører dødsfall, varig funksjonshemning eller en annen situasjon som dekkes av polisen. Med hensyn til denne polisen skal ulykke omfatte, men ikke være begrenset til følgende situasjoner - Elektrisk utladning som skyldes lynnedslag. - Forgiftning, kvelning, brannskader eller skader som skyldes ufrivillig inhalering av gasser eller damp, nedsenking eller neddykking eller svelging av flytende, fast, giftig eller etsende materiale. - Infeksjoner hvis det patogene stoffet har penetrert kroppen via et sår som skyldes en ulykke som dekkes av denne polisen, og så sant årsaken og virkningen kan bevises medisinsk. TERROR- ELLER SABOTASJEHANDLING: Operasjoner som er organisert i hemmelighet ut fra ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sosiale hensikter, og som utføres individuelt eller av en gruppe, med det formål å skape sosial frykt og uro og angripe folk vilkårlig eller for å gjøre skade på eller ødelegge eiendom. Sabotasje er en bevisst handling som er straffbar etter loven, og som har som formål å svekke en fiende gjennom nedbryting, blokkering, forstyrrelse eller ødeleggelse av materiale. ANULLERINGSPERIODE: de første 14 dagene etter datoen polisen mottas for inngåelse av nye forretninger, eller de første 14 dagene etter fornyelsesdatoen. TRANSPORTØR: Alle selskap som er behørig godkjent av offentlige myndigheter til å frakte passasjerer. KRAV: Alle plutselige, tilfeldige og uforutsette handlinger som forsikringstakeren ikke kan klandres for, og som har skadefølger som dekkes av denne polisen, og som gir forsikringstakeren rett til å motta erstatninger. En gruppe med skader som oppstår fra én og samme årsak, skal regnes som å tilhøre ett og samme krav. LEDSAGER: Enhver person utenom forsikringstakeren som er registrert for den samme avtalte reisen, og som er eller ikke er forsikret. HJEMSTED: Hjemstedet til forsikringstakeren skal bety landet der reisen begynner, og som oppføres på bestillingen til forsikringstakeren når reisen blir bestilt og avtalt. Hvis det er nødvendig å sende forsikringstakeren eller de jordiske levningene etter ham eller henne, eller ledsage mindreårige eller funksjonshemmede personer tilbake til hjemlandet, eller hvis det er nødvendig med en ekstra reisende for å ledsage forsikringstakeren ved sykehusinnleggelse, i samsvar med denne polisen, skal det organiseres med nødvendig tilbakesending til hjemstedet (som definert) og/eller ledsagende følge. Hvis forsikringstakeren ber om å bruke tidligere nevnte fordeler for et annet land enn det som er definert som hjemsted, kan assurandøren unntaksvis og utelukkende etter eget skjønn avgjøre om forespørselen skal godtas. EPIDEMI: En epidemi skal forstås som et plutselig og uventet utbrudd av en smittsom sykdom i et land, som sprer seg hurtig og brutalt gjennom hele landet, så sant Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt å avbestille alle internasjonale reiser til og fra det berørte området som ikke er helt nødvendige, og, angående influensavirus, hvis WHO minst har erklært et nivå 5-pandemivarsel i henhold til sin verdensomspennende plan for pandemisk influensa. Karantenen for smittede personer må tilkjennegis offentlig av relevante helsemyndigheter eller andre kompetente myndighetspersoner i landet som er rammet. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch og alle andre Europ Assistance-enheter som opptrer på vegne av Irish Branch i administrasjonen av denne polisen. EGENANDEL: Hvis det blir inngitt en klage, er egenandelen beløpet som forsikringstakeren bærer ansvaret for, og summen er oppgitt i denne polisen. FAMILIEMEDLEM: Ektefelle eller samboer som er korrekt registrert i det aktuelle offentlige registeret (hvis samboeren ikke er registrert, må det fremskaffes dokumentasjon som beviser at kravene som tilsvarer registrering, er oppfylt), foreldre, svigerforeldre, barn, svigersønner og -døtre, søsken, halvsøsken, svigerbrødre og -søstre, besteforeldre, barnebarn, tanter og onkler eller nevøer og nieser. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

8 KLOKKESLETT FOR FLYAVGANG Klokkeslettet som er angitt av transportøren på flybilletten eller tilsvarende dokument. SYKDOM: Med hensyn til denne polisen skal sykdom bety en uventet endring av helsen til forsikringstakeren som skjer etter at reisen ble bestilt eller forsikringen ble kjøpt (alt etter hva som kommer sist), og som er diagnostisert av kvalifisert lege eller tannlege. FORSIKRINGSSELSKAP/ASSURANDØR: opptrer som forsikringsselskap (heretter assurandøren). FORSIKRINGSTAKER: Personen som er bosatt i et hvilket som helst land innenfor EØS-området som har tegnet reise- og avbestillingsforsikring i forbindelse med en reise som er kjøpt på nettstedet til poliseinnehaveren, og som har sitt hjemsted i et land innenfor EØS-området så lenge denne polisen er gyldig. BAGASJE: Klær og eiendeler som trengs på reisen av hensyn til personlig bruk og hygiene, og som befinner seg i én eller flere kofferter, inkludert selve koffertene, men ikke penger, smykker, elektronisk og digitalt utstyr og dokumenter. ÉN VEI En reise som ikke omfatter returreise. POLISE: Dette er dokumentet som inneholder de grunnleggende bestemmelsene for forsikringen, og det består av de generelle polisevilkårene og planen. POLISEINNEHAVER: Den juridiske personen som inngår denne polisen med assurandøren og parten som er ansvarlig for pliktene som oppstår i forbindelse med polisen, med unntak av pliktene som, på grunn av sin karakter, må oppfylles av forsikringstakeren. PREMIE: Dette er den samlede prisen for forsikringspolisen, herunder eventuelle skatter og avgifter for forsikringspremien. KARANTENE: Midlertid isolering av personer som skal forhindre spredning av smittsomme sykdommer. RAN: Fjerning av flyttbare gjenstander som tilhører andre, ved bruk av vold, trusler eller makt. ALVORLIG ULYKKE: Alle ulykker, som beskrevet under Definisjoner, som hemmer forsikringstakeren slik at han eller hun ikke kan reise normalt fra hjemstedet, eller som medfører innleggelse på sykehus i mer enn 24 timer slik at det rent medisinsk blir umulig å gjennomføre reisen. ALVORLIG SYKDOM: All sykdom, som beskrevet under Definisjoner, som gjør at forsikringstakeren blir innlagt på sykehus i mer enn 24 timer, eller medfører en overhengende fare for dødsfall, slik at det rent medisinsk blir umulig for forsikringstakeren å gjennomføre reisen. STREIK: Kollektiv arbeidsstopp av ansatte som prøver å oppnå noe eller tvinge frem en løsning i bestemte situasjoner. TYVERI/LOMMETYVERI Fjerning av flyttbare gjenstander som tilhører andre, uten bruk av vold, trusler eller makt. TREDJEPART: Alle personer eller juridiske personer med unntak av: - forsikringstakeren, forsikringstakerens familie samt forfedre, etterkommere, arvinger eller personer som ledsager dem på reisen - forsikringstakerens ansatte eller agenter, som mottar eller ikke mottar lønn fra forsikringstakeren når de utfører arbeidspliktene sine. REISE: Forsikringstakerens reise som flyturen og/eller hotelloppholdet ble bestilt for, enten på nettstedet til poliseinnehaveren og/eller andre nettsteder der denne forsikringen blir solgt i kraft av en bestemt avtale mellom nettstedets innehaver og poliseinnehaveren, eller gjennom poliseinnehaveren via telefon. KUPONG: Billetter/kuponger utstedt av poliseinnehaveren for å brukes ved avtaler om reise- og/eller fritidsprodukter som er markedsført av poliseinnehaveren via poliseinnehaverens nettsteder, og som er gyldig tolv (12) måneder fra forsikringstakeren mottok dem. VI, VÅR, OSS: Europ Assistance DU, DEG, DITT, DINE: forsikringstakeren reguleres av fransk forsikringslovgivning.

9 FORSIKRINGSDEKNING SOM GIS A. DEKNING AV ASSISTANSE DEKNING FOR MEDISINSK ASSISTANSE UTENLANDS Hvis den forsikrede pådrar seg sykdom eller blir utsatt for en ulykke på en utenlandsreise, skal assurandøren betale opptil en grense på NOK, per forsikringstaker og per reise for følgende kostnader: medisinske utgifter medisin som lege eller kirurg har skrevet ut resept på hotellkostnader kostnader for reise med ambulanse til det nærmeste sykehuset hvis reisen bestilles av kvalifisert lege (hvis det er nødvendig med ambulanse fra sykehusets overvåkningsavdeling, regnes kostnadene til fordelen "MEDISINSK OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN VED SYKDOM ELLER SKADE") Hvis slike utgifter skal refunderes uten at assurandøren er direkte involvert i prosessen, må alle relevante originalfakturaer fremlegges sammen med en fullstendig medisinsk rapport som beskriver den oppståtte hendelsen samt diagnose og behandling, slik at sykdommen eller ulykken kan identifiseres. Assurandøren har ikke ansvar for å betale eventuelle beløp som forsikringstakeren har rett til å få utbetalt fra folketrygden eller andre offentlige eller private helsesystemer eller -ordninger. Egenandelen er på 465 NOK per forsikringstaker per krav, og dette beløpet skal betales av deg. FORLENGET HOTELLOPPHOLD SOM FØLGE AV SYKDOM ELLER ULYKKE Hvis sykdommen eller ulykken er av en slik karakter at forsikringstakeren blir forhindret fra å fortsette reisen, men uten at det er behov for innleggelse på sykehus eller klinikk, skal assurandøren betale kostnadene for forlenget hotellopphold, hvis foreskrevet av lege, opptil en grense på 600 NOK per dag og maksimalt for 10 dager. OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN I FORBINDELSE MED MEDISINSK BEHANDLING VED SYKDOM ELLER SKADE Hvis du pådrar deg sykdom eller rammes av en ulykke på en utenlandsreise i løpet av gyldighetsperioden for denne polisen, og dette gjør det umulig for deg å fortsette reisen, skal vi, så snart vi mottar varsel, organisere alle nødvendige kontakter mellom den medisinske tjenesten og legene som behandler deg. Hvis vår medisinske tjeneste godkjenner overføring av deg til et spesialsykehus eller et sykehus med bedre utstyr i nærheten av ditt hjemsted (som beskrevet under Definisjoner), skal vi, etter eget skjønn - gjennomføre overføringen i samsvar med den aktuelle alvorsgraden i situasjonen og - bruke den mest passende transportmåten. Det skal bare tas hensyn til kravene som er opprettet i forskriftene i vår medisinske tjeneste, ved valg av transportmåte og sykehus du skal legges inn på. Hvis du nekter overføring på det aktuelle tidspunktet og i henhold til forholdene som fastslås av vår medisinske tjeneste, skal alle dekningstjenester og kostnader som følger av denne avgjørelsen, automatisk oppheves. Vi vil også informere om at det spesielle ambulanseflyet bare skal brukes innenfor det europeiske territoriet og i landene som grenser til Middelhavet. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

10 TIDLIG RETUR AV FORSIKREDE REISELEDSAGERE Hvis du overføres 1. på grunn av sykdom eller ulykke i henhold til tjenesten som kalles OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN I FORBINDELSE MED MEDISINSK BEHANDLING VED SYKDOM ELLER SKADE, eller 2. på grunn av dødsfall eller 3. andre forhold som forhindrer resten av reisefølget ditt fra å vende hjem som opprinnelig planlagt, skal vi ta på oss kostnadene for å frakte de aktuelle ledsagerne til (a) hjemstedet sitt (som beskrevet under Definisjoner) eller (b) til stedet der forsikringstakeren er innlagt, ved å betale for flybillett for en vanlig flyavgang (økonomiklasse) eller for en togbillett (første klasse). REISE FOR PERSON SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS Hvis du i løpet av reisen er nødt til å tilbringe mer enn sju dager på sykehus uten følge av et familiemedlem, skal vi skaffe tur-returbillett for en vanlig flyavgang (økonomiklasse) eller tur-returbillett for tog (første klasse) fra hjemstedet ditt (som beskrevet under Definisjoner) for én person slik at han eller hun kan ledsage deg (forsikringstakeren som er innlagt på sykehus) fra sykehuset til hjemstedet ditt. KOSTNADER FOR PERSONEN SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS I henhold til dekningen "REISE FOR PERSON SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS" skal vi betale kostnader for opphold og hotellosji for én person som reiser for å ledsage deg (forsikringstakeren som er innlagt på sykehus), på opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste ved fremleggelse av relevante originalfakturaer. LEDSAGE MINDREÅRIGE ELLER FUNKSJONSHEMMEDE PERSONER Hvis du reiser med funksjonshemmede personer eller barn under 14 år som også har forsikring, og det viser seg å være umulig for deg å ta hånd om dem på grunn av sykdom eller ulykke som dekkes av polisen mens polisen er gyldig, skal vi organisere og påta oss kostnadene for tur-returreise for én person som er valgt av deg eller din familie, og som er bosatt i landet der du har ditt hjemsted (som beskrevet under Definisjoner), eller for en anstand som er valgt av oss, slik at denne personen kan ledsage de mindreårige eller funksjonshemmede tilbake til hjemstedet ditt (som beskrevet under Definisjoner) på kortest mulig tid. TRANSPORT AV JORDISKE LEVNINGER Hvis du dør i løpet av en reise, skal vi organisere og påta oss kostnadene for transport av de jordiske levningene til begravelsesstedet på hjemstedet ditt innenfor gjeldende statlige kostnadsgrenser, samt eventuelle kostnader for balsamering, likkiste etter påkrevd minimumsstandard og administrative formaliteter. KOSTNADER TIL BEGRAVELSE I henhold til dekningen "TRANSPORT AV JORDISKE LEVNINGER" skal vi dekke refusjon for kostnadene for begravelsestjenester ved forsikringstakerens død, herunder organisering av begravelsesseremoni og jordfesting eller kremasjon, opptil en grense på NOK. Kostnadene som dekkes, begrenses ikke til spesifikke gjenstander og tjenester, men de kan for eksempel gjelde likkiste, transport under begravelsen og tilhørende tjenester, religiøs seremoni, tjenester relatert til gravstedet, samt tilhørende tjenester for likhus, nisjeplass, kremasjon, blomsterkranser, minnekort, nekrolog og annet. Arvingene har rett til å velge tjenester og gjenstander for seremonien i tråd med forsikringstakerens vilje og ønsker innenfor maksimumsgrensen for dekningen. SENDE MEDISINER UTENLANDS Hvis du trenger medisiner som ikke kan skaffes på stedet der du oppholder deg når du er på en utenlandsreise som dekkes av denne forsikringspolisen, skal vi fremskaffe og sende medisinene til deg på raskest mulig måte og i henhold til lokal lovgivning. Ved fremleggelse av relevant faktura er du forpliktet til å godtgjøre oss for den fullstendige prisen på medisinen. Denne dekningen er ikke gyldig hvis den aktuelle medisinen ikke lenger produseres, eller hvis den ikke lenger er tilgjengelig via distribusjonskanalene på stedet der du oppholder deg når du er på utenlandsreisen som dekkes av forsikringen, eller hvis det finnes en medisin med virkestoffet du trenger, i landet der du oppholder deg når du er på utenlandsreisen som dekkes av forsikringen. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481

ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481 ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL ERSTATNINGSOVERSIKT Alle erstatningsbeløp er per dekkede personer per reise med mindre noe annet er angitt Del A Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 Gjelder fra 17.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 10 000 per sikret punkt B,

Detaljer

DEKNING FORSIKRINGSSUM

DEKNING FORSIKRINGSSUM Eurocard Platinum Forsikringsvilkår 3EP51 Gjelder fra 01.04.2015 Erstatter vilkår av 01.07.2013 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 3000. Egenandel ved avbestilling 15, Akutt medisinsk assistanse

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Corporate Mastercard Gold (kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Erstatter vilkår SAS EuroBonus MasterCard Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer