AVBESTILLING + ASSISTANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVBESTILLING + ASSISTANSE"

Transkript

1 Innledning Dette dokumentet består av: (i) avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB og (ii) et eksemplar av gruppeforsikringspolisen som er inngått mellom (EAIB) ("assurandøren") og Travellink AB, inkludert planen og de generelle vilkårene (heretter kalt "polisen"). Les dette dokumentet nøye. Det omfatter: avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB: vilkårene og betingelsene for avtalen med Travellink AB, som gjør deg kjent med assurandøren som angitt av Travellink AB. Et eksemplar av polisen som assurandøren og Travellink AB har inngått med deg, og som angir dekningen assurandøren gir deg Avtalen for formidlingstjenester med Travellink AB. I løpet av forsikringsperioden, som beskrevet nedenfor, vil Travellink AB fungere som formidler (i henhold til den tilknyttede avtaledispensasjonen i lokal lovgivning) for polisen ved å gjøre deg kjent med assurandøren og assurandørens produkter fungere som formidler hvis du velger å inngå poliseavtale med assurandøren kreve betalinger fra deg på forfallsdato og betale premien til assurandøren på dine vegne Som formidler skal ikke Travellink AB gi deg anbefalinger av produktet, men informere deg om produktets tilgjengelighet. Travellink AB skal opptre i samsvar med gjeldende lover for forsikringsformidlingstjenester når de utfører sine tjenester. Hvis du tegner polisen, godtar du samtidig å betale Travellink AB et gebyr for å presentere og gjøre deg kjent med assurandøren. Travellink ABs avtale for formidlingstjenester inngås med deg når du tegner denne polisen. Forsikringspolisen med assurandøren Denne forsikringspolisen er en kopi av gruppeforsikringspolisen som er utstedt av assurandøren til poliseinnehaveren som er navngitt i planen nedenfor. Når du har valgt forsikringstilbud og betalt den aktuelle premien, skal vilkårene i denne polisen gjelde for deg som forsikringstaker slik de er definert i denne polisen (og for alle andre personer som er forsikret under polisen). Din betaling Hvis du kjøper en reiseforsikring ved å inkluderes i og dekkes av polisen, vil Travellink AB kreve en betaling fra deg på en gitt forfallsdato for tjenestene som leveres til deg i henhold til avtalen for formidlingstjenestene du har med Travellink AB, samt betaling av forsikringspremien for dekningen Europ Assistance leverer til deg i henhold til denne polisen. Forsikringspremien fremlegges til deg på salgstidspunktet. Gebyret for tjenestene som leveres til deg i henhold til avtalen for formidlingstjenestene du har med Travellink AB, utgjør forskjellen mellom forsikringspremien og totalbeløpet du betaler.

2 Avsnitt A. Dekning av assistanse B. Dekning av avbestilling Dekning som gis, og grenser og egenandel for dekning Dekning for medisinsk assistanse utenlands Opptil NOK per reise (465 NOK i egenandel per krav) Forlenget hotellopphold som følge av sykdom eller ulykke Opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste Overføring av den forsikrede i forbindelse med medisinsk behandling ved sykdom eller skade Kostnader assurandøren pådrar seg Tidlig retur av forsikrede reiseledsagere Kostnader assurandøren pådrar seg Reise for person som ledsager forsikringstakeren ved innleggelse på sykehus Kostnader assurandøren pådrar seg Kostnader for personen som ledsager forsikringstakeren ved innleggelse på sykehus Opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste Ledsage mindreårige eller funksjonshemmede personer Kostnader assurandøren pådrar seg Transport av jordiske levninger Kostnader assurandøren pådrar seg Kostnader til begravelse Opptil en grense på NOK Sende medisiner utenlands Bare fraktkostnader, som assurandøren pådrar seg Forskuddsbetaling av kausjonsbeløpet for kriminelle handlinger utenlands Opptil maksimalt NOK Betaling for juridisk forsvar utenlands Opptil maksimalt NOk Kommunikasjon av viktige og akutte beskjeder (som oppstår i forbindelse med de dekkede tjenestene) Bare tjenester Sivilrettslig ansvar Opptil NOK FORSINKET LEVERING AV BAGASJE (mer enn 24 timer forsinket) Opptil en grense på NOK Tapt, skadet eller frastjålet bagasje Opptil 800 NOK per gjenstand med et maksimalbeløp på NOK per forsikringstaker og en samlet øvre grense på kr per bestilling/kjøp og krav (450 NOK i egenandel per forsikringstaker) Avbestilling Opptil kostnaden for reisen (men ikke mer enn NOK per forsikringstaker og krav og per bestilling/kjøp. (Avhengig av årsaken er egenandelen på mellom 10 % og 20 % av reisepris uten avgifter og 150 NOK per strekning per reise på korte og mellomlange flyginger der spesifiserte fakturaer med opplysninger om avgifter ikke er tilgjengelige. Mistede flygninger Opptil 50 % av opprinnelig reisepris uten avgifter og med et maksimalbeløp på kr per forsikringstaker og krav og en samlet øvre grense på NOK for samme bestilling/kjøp. Misligholdelse fra flyselskapets og/eller lufthavnens side Opptil den tilhørende grensen, med en maksimal refusjon på NOK per forsikringstaker og krav og for samme bestilling/kjøp (290 NOK i egenandel per forsikringstaker er inkludert i samme bestilling/kjøp). Forsinket flyavgang 290 NOK for hver nye totimers forsinkelse fra og med fire timer etter det opprinnelige flygningstidspunktet. Maksimumsgrensen er på 1500 NOK totalt. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

3 Forsikringspoliseplan Denne polisen består av planen og de generelle vilkårene. I tilfelle motsigelser eller tvil skal denne planen ha forrang foran det som er angitt i de generelle polisevilkårene. 1. GENERELL INFORMASJON POLISENUMMER: IB NOASCN ASSURANDØR: POLISEINNEHAVER: POLISEFORMIDLER: Dawson Street, Dublin 2 Ireland Europ Assistance S.A er et fransk aksjeselskap som reguleres av fransk forsikringslovgivning og har registrert kontoradresse på 1, promenade de la Bonnette, Gennevilliers, France. Selskapet er registrert i handels- og selskapsregisteret for Nanterre under nummeret Travellink AB Box 1108, Sundbyberg, Sverige N.I.F: SE Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FORSIKRINGSVILKÅR OG STEDLIG OMFANG Dekningen er gyldig for alle land, men den er samtidig begrenset til det stedlige omfanget som tilsvarer reisen avtalen inngås for. For forsikringstakeren: Avbestillingsdekning B.1.A og B.1.B: Avbestillingsdekningen begynner når reisen er bestilt, eller når forsikringen er kjøpt (alt etter hva som kommer sist), og den avsluttes når forsikringstakeren begynner reisen. Dekning av assistanse, dekning av mistet flyavgang, misligholdelse fra flyselskapets og/eller lufthavnens side og dekning av forsinket flyavgang Dekning begynner når reisen starter og er gyldig for reise direkte til og fra reisemålet og innenfor landene for reisemålet som angis på reisebestillingen, og eventuelle EU-land som kunden reiser innenfor i reiseperioden. For énveisreiser avsluttes all dekning 15 dager etter at forsikringstakeren har ankommet landet som er reisemål for den siste flygningen, eller stedet der hotellet for den siste hotellbestillingen på reisen ligger (alt etter hva som kommer sist) For alle andre reiser avsluttes dekningen: A. når forsikringstakeren ankommer hjemstedet ved reisens slutt, eller B. ved retur til landet der reisen begynte (hvis dette landet ikke er det samme som hjemstedslandet), eller C. maksimalt 90 dager etter reisens begynnelse, alt etter hva som kommer først. 2. GJELDENDE LOVER OG DOMSMYNDIGHET Forsikringsklagekontoret ble opprettet i fellesskap av Forbrukerrådet og Norges forsikringsforbund. Kontoret er et uavhengig organ som leverer gratistjenester i form av veiledning og hjelp til poliseinnehavere som mener at de har grunn til å reise krav mot et forsikringsselskap, eller som føler seg urettferdig eller uriktig behandlet. Forsikringsklagekontoret fungerer også som sekretariat for Forsikringsskadenemnda, som behandler saker som gjelder fortolkning av forsikringer eller lovgivning i bestemte klagesaker, og Avkortingsnemnda, som behandler doms- og kjennelsesspørsmål angående grad av aktsomhet og reduksjonsomfanget av kompensasjonen eller regressen. Denne polisen og alle saker som oppstår fra eller i forbindelse med polisen, reguleres av lovene i Norge. Norske domstoler har eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne polisen. Alle formelle rettssaker og -forhandlinger skal finne sted i Norge. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

4 3. BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA I samsvar med de irske Data Protections Acts av 1988 og 2003 (som endret) eller den tilsvarende lovbestemmelsen for området som implementerer direktiv 95/46/EC og eventuelle senere lovendrende EU-direktiver ("DPA"), eventuelle lovbestemte instrumenter og veiledninger som er opprettet og kunngjort i henhold til DPA-en, alle registrerings- og varslingskrav i henhold til DPA-en som kreves for utførelsen av alle partenes plikter i denne polisen, og alle krav til overføring og behandling av personlige data i henhold til DPA-en, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger for overføring eller behandling av personlige data skal assurandøren, som ansvarlig part for dokumentet, informere deg om at alle personlige data som du gir direkte eller via formidleren, skal tas med i et dokument for å administrere forsikringspolisen, forhindre og undersøke eventuell svindel og vurdere og fastslå risikoer. Denne informasjonen kan brukes av andre forsikrings- eller gjenforsikringsselskaper på vegne av assurandøren for gjen- eller medforsikringsformål eller leverandører av medisinsk nødassistanse og behandlere med spesialkompetanse på kravbehandling som er utnevnt av assurandøren, og andre tilsvarende tjenesteleverandører som assurandøren bruker for å assistere administrasjonen av polisen. All informasjonen som fremskaffes, samt all tidligere overdragelse eller behandling av slik informasjon, er nødvendig for opprettholdelsen av kontraktsforholdet. Alle dine personlige data er tatt med i et dokument som kontrolleres av assurandøren. Dataene blir behandlet for å administrere forsikringspolisen og eventuelle relaterte krav, forhindre og undersøke eventuell svindel og vurdere og fastslå risikoer. Angående personlige data: - Assurandøren behandler dine personlige data som private og konfidensielle, og forplikter seg til å beskytte personlige data og holde dem konfidensielle. Assurandøren skal iverksette nødvendige tiltak for å unngå endring, tap eller behandling av eller tilgang til slike data av alle ikke-autoriserte parter, og alle tiltak skal iverksettes med hensyn til den til enhver tid gjeldende teknologien. - Assurandøren kan frigi opplysninger om deg til: (a) andre Europ Assistance-selskaper eller (b) tjenesteleverandører utnevnt av oss, eller (c) tilsynsorgan innenfor eller utenfor EU i forbindelse med levering av forsikringsrelaterte tjenester til deg eller som ellers angitt nedenfor. Alle overføringer til tredjeparter blir gjort i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og skal begrenses til det som er rent nødvendig for å utføre tjenestene. - Assurandøren har tilgang til og/eller kan frigi personlige data hvis dette er nødvendig i henhold til gjeldende lover, eller hvis assurandøren i god tro mener det er nødvendig for å gjøre følgende: (a) overholde gjeldende lover eller opptre i samsvar med assurandørens juridiske prosesser, (b) beskytte og forsvare rettigheter og eiendom, herunder, uten begrensning, sikkerheten og integriteten til assurandørens nettverk (c) eller opptre under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av assurandørens tjenester eller samfunnets borgere. - Du kan benytte deg av rettigheten til å få tilgang til, korrigere, motsi og be om sletting av data ved å sende en skriftlig melding til The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Ireland. Du må huske å legge ved et eksemplar av det nasjonale ID-kortet ditt (hvis det kreves av lokal lovgivning, skikk eller praksis) eller et tilsvarende offisielt dokument, eller ved å sende en e-post til følgende I tillegg kan assurandøren kreve at du frigir annen informasjon (f.eks. medisinske data) som skal behandles i samsvar med formålene som er nevnt i dette dokumentet. Du gir med dette samtykke til at assurandøren kan behandle disse tilleggsdataene så sant det er nødvendig. Du kan også protestere mot at dine personlige data arkiveres og behandles som angitt i dette dokumentet. Hvis du imidlertid har innvendinger mot at personlige data kan frigis og/eller behandles, regnes polisen som ugyldig, siden assurandøren ikke er ute av stand til å behandle polisen eller relaterte krav på dine vegne. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

5 4. KLAGER PÅ OG JURIDISKE RETTIGHETER MOT ASSURANDØRENS FREMGANGSMÅTER: Følgende fremgangsmåte gjelder ved fremføring av klager på assurandøren: Assurandørens målsetning er å tilby deg tjenester av høyeste standard. Skulle du imidlertid finne grunn til å klage på tjenestene, må du først sende skriftlig klage til: EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A P.O. BOX MADRID (SPAIN) Hvis du skulle være misfornøyd med måten klagen din behandles på i henhold til denne polisen, eller hvis du vil sende inn en klage som er relatert til dine juridisk rettmessige interesser og rettigheter, kan du sende en skriftlig melding til: The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch Dawson Street Dublin 2 Ireland Hvis en eventuell klage fra deg må behandles av forsikringsombudsmannen som fører tilsyn med Europ Assistance S.A. Irish Branch, må den aktuelle klagen umiddelbart sendes til: Forsikringsklagekontoret PO Box 53, Skøyen, 0212 Oslo, NORGE Finansklagenemnda Skøyen, Postboks 53, 0212 Oslo, NORGE 5. LOVFESTEDE RETTIGHETER TIL AVBESTILLING Kansellering av forsikringer kjøpt mindre enn én måned før avreise. Hvis du kjøper forsikring i løpet av måneden før avreisedatoen for reisen forsikringen skal dekke, har du ikke rett til å avbestille polisen. Ellers: Avbestilling innen den lovfestede perioden Du kan avbestille denne polisen innen 14 dager etter at polisedokumentene er mottatt (avbestillingsperioden), ved å skrive til poliseinnehaveren på adressen som vises i planen, i løpet av avbestillingsperioden. Eventuelle forsikringspremier som allerede er betalt, refunderes til deg så sant du ikke har reist eller fremsatt noen krav eller har tenkt å fremsette noen krav, og så sant det ikke har oppstått hendelser som gir grunn til å fremsette krav. Annulleringen av polisen trer i kraft fra utstedelsesdatoen for polisen. Annullering utenfor den lovfestede perioden Du kan annullere denne polisen når som helst etter annulleringsperioden ved å skrive til poliseinnehaveren på adressen som vises i planen, i løpet av annulleringsperioden. Hvis du annullerer etter annulleringsperioden, vil ingen premier bli refundert. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

6 Manglende betalinger av premier Vi reserverer oss retten til å annullere denne polisen umiddelbart hvis du unngår å betale premien, eller hvis betalingen utføres gjennom uriktig bruk av kreditt-/debetkort eller andre betalingsmetoder. Dette medfører at polisen automatisk regnes som ugyldig. 6. FORMÅLET MED FORSIKRINGEN Formålet med denne forsikringen er å tilby deg økonomisk beskyttelse og nødassistanse når du er på reise. Denne polisedokumentasjonen som er utstedt av oss, utgjør en forsikringsavtale mellom oss og personene som er angitt i forsikringsplanen. Avtalen er bare gyldig hvis du har en gyldig bekreftelse fra poliseinnehaveren som viser at du har kjøpt forsikringen og betalt riktig premiebeløp. Du bør lese polisedokumentasjonen i sin helhet for å forstå hva polisen dekker og ikke. reguleres i Frankrike av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) med adresse 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09, France. Europ Assistance S.A. Irish Branch driver forretninger i Irland i samsvar med reglene for god oppførsel for forsikringsvirksomhet som er utgitt av Central Bank of Ireland. Registrert i Irland med følgende nummer: Reg. No reguleres av fransk forsikringslovgivning.

7 Generelle vilkår for forsikringspolise DEFINISJONER UTENLANDS: Med hensyn til dekningen som presenteres i heri, skal dette bety et hvilket som helst land som ikke er hjemstedsland for forsikringstakeren ifølge offisielle opplysninger på tidspunktet for inngåelse av poliseavtalen. ULYKKE: Alle kroppsskader som har sin direkte årsak i uventede, tilfeldige, ytre voldelige handlinger som forsikringstakeren ikke kan klandres for, og som medfører dødsfall, varig funksjonshemning eller en annen situasjon som dekkes av polisen. Med hensyn til denne polisen skal ulykke omfatte, men ikke være begrenset til følgende situasjoner - Elektrisk utladning som skyldes lynnedslag. - Forgiftning, kvelning, brannskader eller skader som skyldes ufrivillig inhalering av gasser eller damp, nedsenking eller neddykking eller svelging av flytende, fast, giftig eller etsende materiale. - Infeksjoner hvis det patogene stoffet har penetrert kroppen via et sår som skyldes en ulykke som dekkes av denne polisen, og så sant årsaken og virkningen kan bevises medisinsk. TERROR- ELLER SABOTASJEHANDLING: Operasjoner som er organisert i hemmelighet ut fra ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sosiale hensikter, og som utføres individuelt eller av en gruppe, med det formål å skape sosial frykt og uro og angripe folk vilkårlig eller for å gjøre skade på eller ødelegge eiendom. Sabotasje er en bevisst handling som er straffbar etter loven, og som har som formål å svekke en fiende gjennom nedbryting, blokkering, forstyrrelse eller ødeleggelse av materiale. ANULLERINGSPERIODE: de første 14 dagene etter datoen polisen mottas for inngåelse av nye forretninger, eller de første 14 dagene etter fornyelsesdatoen. TRANSPORTØR: Alle selskap som er behørig godkjent av offentlige myndigheter til å frakte passasjerer. KRAV: Alle plutselige, tilfeldige og uforutsette handlinger som forsikringstakeren ikke kan klandres for, og som har skadefølger som dekkes av denne polisen, og som gir forsikringstakeren rett til å motta erstatninger. En gruppe med skader som oppstår fra én og samme årsak, skal regnes som å tilhøre ett og samme krav. LEDSAGER: Enhver person utenom forsikringstakeren som er registrert for den samme avtalte reisen, og som er eller ikke er forsikret. HJEMSTED: Hjemstedet til forsikringstakeren skal bety landet der reisen begynner, og som oppføres på bestillingen til forsikringstakeren når reisen blir bestilt og avtalt. Hvis det er nødvendig å sende forsikringstakeren eller de jordiske levningene etter ham eller henne, eller ledsage mindreårige eller funksjonshemmede personer tilbake til hjemlandet, eller hvis det er nødvendig med en ekstra reisende for å ledsage forsikringstakeren ved sykehusinnleggelse, i samsvar med denne polisen, skal det organiseres med nødvendig tilbakesending til hjemstedet (som definert) og/eller ledsagende følge. Hvis forsikringstakeren ber om å bruke tidligere nevnte fordeler for et annet land enn det som er definert som hjemsted, kan assurandøren unntaksvis og utelukkende etter eget skjønn avgjøre om forespørselen skal godtas. EPIDEMI: En epidemi skal forstås som et plutselig og uventet utbrudd av en smittsom sykdom i et land, som sprer seg hurtig og brutalt gjennom hele landet, så sant Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt å avbestille alle internasjonale reiser til og fra det berørte området som ikke er helt nødvendige, og, angående influensavirus, hvis WHO minst har erklært et nivå 5-pandemivarsel i henhold til sin verdensomspennende plan for pandemisk influensa. Karantenen for smittede personer må tilkjennegis offentlig av relevante helsemyndigheter eller andre kompetente myndighetspersoner i landet som er rammet. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch og alle andre Europ Assistance-enheter som opptrer på vegne av Irish Branch i administrasjonen av denne polisen. EGENANDEL: Hvis det blir inngitt en klage, er egenandelen beløpet som forsikringstakeren bærer ansvaret for, og summen er oppgitt i denne polisen. FAMILIEMEDLEM: Ektefelle eller samboer som er korrekt registrert i det aktuelle offentlige registeret (hvis samboeren ikke er registrert, må det fremskaffes dokumentasjon som beviser at kravene som tilsvarer registrering, er oppfylt), foreldre, svigerforeldre, barn, svigersønner og -døtre, søsken, halvsøsken, svigerbrødre og -søstre, besteforeldre, barnebarn, tanter og onkler eller nevøer og nieser. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

8 KLOKKESLETT FOR FLYAVGANG Klokkeslettet som er angitt av transportøren på flybilletten eller tilsvarende dokument. SYKDOM: Med hensyn til denne polisen skal sykdom bety en uventet endring av helsen til forsikringstakeren som skjer etter at reisen ble bestilt eller forsikringen ble kjøpt (alt etter hva som kommer sist), og som er diagnostisert av kvalifisert lege eller tannlege. FORSIKRINGSSELSKAP/ASSURANDØR: opptrer som forsikringsselskap (heretter assurandøren). FORSIKRINGSTAKER: Personen som er bosatt i et hvilket som helst land innenfor EØS-området som har tegnet reise- og avbestillingsforsikring i forbindelse med en reise som er kjøpt på nettstedet til poliseinnehaveren, og som har sitt hjemsted i et land innenfor EØS-området så lenge denne polisen er gyldig. BAGASJE: Klær og eiendeler som trengs på reisen av hensyn til personlig bruk og hygiene, og som befinner seg i én eller flere kofferter, inkludert selve koffertene, men ikke penger, smykker, elektronisk og digitalt utstyr og dokumenter. ÉN VEI En reise som ikke omfatter returreise. POLISE: Dette er dokumentet som inneholder de grunnleggende bestemmelsene for forsikringen, og det består av de generelle polisevilkårene og planen. POLISEINNEHAVER: Den juridiske personen som inngår denne polisen med assurandøren og parten som er ansvarlig for pliktene som oppstår i forbindelse med polisen, med unntak av pliktene som, på grunn av sin karakter, må oppfylles av forsikringstakeren. PREMIE: Dette er den samlede prisen for forsikringspolisen, herunder eventuelle skatter og avgifter for forsikringspremien. KARANTENE: Midlertid isolering av personer som skal forhindre spredning av smittsomme sykdommer. RAN: Fjerning av flyttbare gjenstander som tilhører andre, ved bruk av vold, trusler eller makt. ALVORLIG ULYKKE: Alle ulykker, som beskrevet under Definisjoner, som hemmer forsikringstakeren slik at han eller hun ikke kan reise normalt fra hjemstedet, eller som medfører innleggelse på sykehus i mer enn 24 timer slik at det rent medisinsk blir umulig å gjennomføre reisen. ALVORLIG SYKDOM: All sykdom, som beskrevet under Definisjoner, som gjør at forsikringstakeren blir innlagt på sykehus i mer enn 24 timer, eller medfører en overhengende fare for dødsfall, slik at det rent medisinsk blir umulig for forsikringstakeren å gjennomføre reisen. STREIK: Kollektiv arbeidsstopp av ansatte som prøver å oppnå noe eller tvinge frem en løsning i bestemte situasjoner. TYVERI/LOMMETYVERI Fjerning av flyttbare gjenstander som tilhører andre, uten bruk av vold, trusler eller makt. TREDJEPART: Alle personer eller juridiske personer med unntak av: - forsikringstakeren, forsikringstakerens familie samt forfedre, etterkommere, arvinger eller personer som ledsager dem på reisen - forsikringstakerens ansatte eller agenter, som mottar eller ikke mottar lønn fra forsikringstakeren når de utfører arbeidspliktene sine. REISE: Forsikringstakerens reise som flyturen og/eller hotelloppholdet ble bestilt for, enten på nettstedet til poliseinnehaveren og/eller andre nettsteder der denne forsikringen blir solgt i kraft av en bestemt avtale mellom nettstedets innehaver og poliseinnehaveren, eller gjennom poliseinnehaveren via telefon. KUPONG: Billetter/kuponger utstedt av poliseinnehaveren for å brukes ved avtaler om reise- og/eller fritidsprodukter som er markedsført av poliseinnehaveren via poliseinnehaverens nettsteder, og som er gyldig tolv (12) måneder fra forsikringstakeren mottok dem. VI, VÅR, OSS: Europ Assistance DU, DEG, DITT, DINE: forsikringstakeren reguleres av fransk forsikringslovgivning.

9 FORSIKRINGSDEKNING SOM GIS A. DEKNING AV ASSISTANSE DEKNING FOR MEDISINSK ASSISTANSE UTENLANDS Hvis den forsikrede pådrar seg sykdom eller blir utsatt for en ulykke på en utenlandsreise, skal assurandøren betale opptil en grense på NOK, per forsikringstaker og per reise for følgende kostnader: medisinske utgifter medisin som lege eller kirurg har skrevet ut resept på hotellkostnader kostnader for reise med ambulanse til det nærmeste sykehuset hvis reisen bestilles av kvalifisert lege (hvis det er nødvendig med ambulanse fra sykehusets overvåkningsavdeling, regnes kostnadene til fordelen "MEDISINSK OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN VED SYKDOM ELLER SKADE") Hvis slike utgifter skal refunderes uten at assurandøren er direkte involvert i prosessen, må alle relevante originalfakturaer fremlegges sammen med en fullstendig medisinsk rapport som beskriver den oppståtte hendelsen samt diagnose og behandling, slik at sykdommen eller ulykken kan identifiseres. Assurandøren har ikke ansvar for å betale eventuelle beløp som forsikringstakeren har rett til å få utbetalt fra folketrygden eller andre offentlige eller private helsesystemer eller -ordninger. Egenandelen er på 465 NOK per forsikringstaker per krav, og dette beløpet skal betales av deg. FORLENGET HOTELLOPPHOLD SOM FØLGE AV SYKDOM ELLER ULYKKE Hvis sykdommen eller ulykken er av en slik karakter at forsikringstakeren blir forhindret fra å fortsette reisen, men uten at det er behov for innleggelse på sykehus eller klinikk, skal assurandøren betale kostnadene for forlenget hotellopphold, hvis foreskrevet av lege, opptil en grense på 600 NOK per dag og maksimalt for 10 dager. OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN I FORBINDELSE MED MEDISINSK BEHANDLING VED SYKDOM ELLER SKADE Hvis du pådrar deg sykdom eller rammes av en ulykke på en utenlandsreise i løpet av gyldighetsperioden for denne polisen, og dette gjør det umulig for deg å fortsette reisen, skal vi, så snart vi mottar varsel, organisere alle nødvendige kontakter mellom den medisinske tjenesten og legene som behandler deg. Hvis vår medisinske tjeneste godkjenner overføring av deg til et spesialsykehus eller et sykehus med bedre utstyr i nærheten av ditt hjemsted (som beskrevet under Definisjoner), skal vi, etter eget skjønn - gjennomføre overføringen i samsvar med den aktuelle alvorsgraden i situasjonen og - bruke den mest passende transportmåten. Det skal bare tas hensyn til kravene som er opprettet i forskriftene i vår medisinske tjeneste, ved valg av transportmåte og sykehus du skal legges inn på. Hvis du nekter overføring på det aktuelle tidspunktet og i henhold til forholdene som fastslås av vår medisinske tjeneste, skal alle dekningstjenester og kostnader som følger av denne avgjørelsen, automatisk oppheves. Vi vil også informere om at det spesielle ambulanseflyet bare skal brukes innenfor det europeiske territoriet og i landene som grenser til Middelhavet. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

10 TIDLIG RETUR AV FORSIKREDE REISELEDSAGERE Hvis du overføres 1. på grunn av sykdom eller ulykke i henhold til tjenesten som kalles OVERFØRING AV FORSIKRINGSTAKEREN I FORBINDELSE MED MEDISINSK BEHANDLING VED SYKDOM ELLER SKADE, eller 2. på grunn av dødsfall eller 3. andre forhold som forhindrer resten av reisefølget ditt fra å vende hjem som opprinnelig planlagt, skal vi ta på oss kostnadene for å frakte de aktuelle ledsagerne til (a) hjemstedet sitt (som beskrevet under Definisjoner) eller (b) til stedet der forsikringstakeren er innlagt, ved å betale for flybillett for en vanlig flyavgang (økonomiklasse) eller for en togbillett (første klasse). REISE FOR PERSON SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS Hvis du i løpet av reisen er nødt til å tilbringe mer enn sju dager på sykehus uten følge av et familiemedlem, skal vi skaffe tur-returbillett for en vanlig flyavgang (økonomiklasse) eller tur-returbillett for tog (første klasse) fra hjemstedet ditt (som beskrevet under Definisjoner) for én person slik at han eller hun kan ledsage deg (forsikringstakeren som er innlagt på sykehus) fra sykehuset til hjemstedet ditt. KOSTNADER FOR PERSONEN SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS I henhold til dekningen "REISE FOR PERSON SOM LEDSAGER FORSIKRINGSTAKEREN VED INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS" skal vi betale kostnader for opphold og hotellosji for én person som reiser for å ledsage deg (forsikringstakeren som er innlagt på sykehus), på opptil 600 NOK per dag og for 10 dager på det meste ved fremleggelse av relevante originalfakturaer. LEDSAGE MINDREÅRIGE ELLER FUNKSJONSHEMMEDE PERSONER Hvis du reiser med funksjonshemmede personer eller barn under 14 år som også har forsikring, og det viser seg å være umulig for deg å ta hånd om dem på grunn av sykdom eller ulykke som dekkes av polisen mens polisen er gyldig, skal vi organisere og påta oss kostnadene for tur-returreise for én person som er valgt av deg eller din familie, og som er bosatt i landet der du har ditt hjemsted (som beskrevet under Definisjoner), eller for en anstand som er valgt av oss, slik at denne personen kan ledsage de mindreårige eller funksjonshemmede tilbake til hjemstedet ditt (som beskrevet under Definisjoner) på kortest mulig tid. TRANSPORT AV JORDISKE LEVNINGER Hvis du dør i løpet av en reise, skal vi organisere og påta oss kostnadene for transport av de jordiske levningene til begravelsesstedet på hjemstedet ditt innenfor gjeldende statlige kostnadsgrenser, samt eventuelle kostnader for balsamering, likkiste etter påkrevd minimumsstandard og administrative formaliteter. KOSTNADER TIL BEGRAVELSE I henhold til dekningen "TRANSPORT AV JORDISKE LEVNINGER" skal vi dekke refusjon for kostnadene for begravelsestjenester ved forsikringstakerens død, herunder organisering av begravelsesseremoni og jordfesting eller kremasjon, opptil en grense på NOK. Kostnadene som dekkes, begrenses ikke til spesifikke gjenstander og tjenester, men de kan for eksempel gjelde likkiste, transport under begravelsen og tilhørende tjenester, religiøs seremoni, tjenester relatert til gravstedet, samt tilhørende tjenester for likhus, nisjeplass, kremasjon, blomsterkranser, minnekort, nekrolog og annet. Arvingene har rett til å velge tjenester og gjenstander for seremonien i tråd med forsikringstakerens vilje og ønsker innenfor maksimumsgrensen for dekningen. SENDE MEDISINER UTENLANDS Hvis du trenger medisiner som ikke kan skaffes på stedet der du oppholder deg når du er på en utenlandsreise som dekkes av denne forsikringspolisen, skal vi fremskaffe og sende medisinene til deg på raskest mulig måte og i henhold til lokal lovgivning. Ved fremleggelse av relevant faktura er du forpliktet til å godtgjøre oss for den fullstendige prisen på medisinen. Denne dekningen er ikke gyldig hvis den aktuelle medisinen ikke lenger produseres, eller hvis den ikke lenger er tilgjengelig via distribusjonskanalene på stedet der du oppholder deg når du er på utenlandsreisen som dekkes av forsikringen, eller hvis det finnes en medisin med virkestoffet du trenger, i landet der du oppholder deg når du er på utenlandsreisen som dekkes av forsikringen. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

11 FORSKUDDSBETALING AV KAUSJONSBELØPET FOR KRIMINELLE HANDLINGER UTENLANDS Hvis du fengsles eller arresteres etter en trafikkulykke utenlands når du er på en reise som dekkes av denne forsikringspolisen, skal vi bevilge en forskuddsbetaling som er lik det kunngjorte kausjonsbeløpet som kreves av aktuelle myndigheter, men ikke høyere enn NOK. Vi forbeholder oss retten til å be om en bankgaranti eller sidesikkerhet fra deg som sikrer at det nevnte forskuddsbeløpet tilbakebetales i sin helhet. Uansett skal forskuddsbeløpene tilbakebetales til oss i sin helhet innen en maksimumsperiode på 30 dager fra datoen forskuddsbetalingen ble utført av oss. BETALING FOR JURIDISK FORSVAR UTENLANDS I samsvar med dekningen for "FORSKUDDSBETALING AV KAUSJONSBELØPET SOM KREVES VED KRIMINELLE HANDLINGER UTENLANDS" skalvi betale opptil maksimalt NOK for utenlandsbetalinger som er utført for å dekke advokatutgifter ved rettslig assistanse i forbindelse med trafikkulykke. Hvis det nevnte beløpet dekkes av kjøretøyets forsikringspolise, skal det regnes som en forskuddsbetaling, og tilbakebetales i henhold til de samme vilkårene for refusjon som gjelder for dekningen "FORSKUDDSBETALING AV KAUSJONSBELØPET SOM KREVES VED KRIMINELLE HANDLINGER UTENLANDS". KOMMUNIKASJON AV VIKTIGE OG AKUTTE BESKJEDER (SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DE DEKKEDE TJENESTENE) Vi skal, i løpet av 24 timer, ta imot og videreformidle viktige og akutte beskjeder fra deg, så sant du ikke har andre alternativer for å kommunisere med de aktuelle mottakerne, og så sant beskjedene som skal kommuniseres, gjelder hendelser som dekkes av denne polisen. SIVILRETTSLIG ANSVAR Polisen dekker erstatninger på opptil NOK for person- og materialskader og/eller eventuelle følgeskader som du påfører en tredjepart, og som du er ansvarlig for i henhold til gjeldende lover i det aktuelle landet og med hensyn til erstatningsansvar utenfor kontrakt. Profesjonelt sivilrettslig ansvar og erstatningsansvar relatert til din ansettelse, er uttrykkelig utelatt fra denne dekningen, og dette gjelder også for erstatningsansvar knyttet til bruk, utnyttelse eller eierskap av kjøretøy, luftfartøy og fartøy eller bruk eller eierskap av eksplosiver eller skytevåpen av en hvilken som helst type eller karakter. Erstatninger for følgene av økonomiske skader som ikke skyldes person- eller materialskader som dekkes av denne polisen, er også utelatt. FORSINKET LEVERING AV BAGASJE Hvis leveringen av innsjekket bagasje er forsinket med mer enn 24 timer som følge av transportørsvikt, skal kostnadene for eventuelle nødvendige kjøp som er gjort, enten på reisemålet for reisen som dekkes, eller på et mellomlandingssted for reisen som dekkes, og for å skaffe nødvendige personlige artikler (krever fremlegging av relevante originalfakturaer samt originalt ombordstigningskort og original forsinkelsesseddel utstedt av transportøren), tilbakebetales til deg, så sant kjøpene ikke overstiger en øvre grense på NOK. Denne erstatningen skal trekkes fra erstatningen som er betalt i henhold til tjenestene for "TAPT, SKADET ELLER FRASTJÅLET BAGASJE", hvis bagasjen er ugjenkallelig tapt. Denne dekningen er ikke gjeldende hvis forsinkelsen eller kjøpet av de nødvendige personlige artiklene fant sted i landsdelen der hjemstedet ditt ligger. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

12 TAPT, SKADET ELLER FRASTJÅLET BAGASJE Hvis bagasjen i løpet av turen blir frastjålet I. ved et ran (ved bruk av makt eller vold), II. går ugjenkallelig tapt etter innsjekking hos transportør eller blir utsatt for alvorlige skader som skyldes transportøren, skal assurandøren gi en erstatning på opptil 800 NOK per gjenstand med et maksimalbeløp på NOK per forsikret person og en samlet øvre grense på NOK per bestilling/kjøp og krav. Hver forsikringstaker skal betale en egenandel på 450 NOK før vi utbetaler et erstatningsbeløp. For å motta den aktuelle erstatningssummen må A. tapet eller skaden bevises gjennom originaldokumentet for rapporten om bagasjeuregelmessigheter (Property Irregularity Report) som er utstedt av den aktuelle transportøren B. rapporten som sendes inn til myndighetsorganet på stedet og datoen da ranet fant sted, fremlegges hvis bagasjen går tapt etter et ran C. en oversikt over gjenstandene som er frastjålet, skadet eller tapt, og gjenstandenes økonomiske verdi fremlegges UTELATELSER RELATERT TIL REISEASSISTANSEN Tjenestene som dekkes heri, skal opphøre når reisen avsluttes, eller når vi har fraktet deg tilbake til hjemstedet ditt (som beskrevet under Definisjoner) eller sykehuset i nærheten av hjemstedet. Det som generelt er utelatt fra denne dekningen, er alle tjenester som vi tidligere ikke er bedt om å utføre, og som det ikke er fremskaffet tilhørende autorisasjon for, eller tjenester som er direkte organisert av deg uten at vi er involvert, med unntak av naturkatastrofer eller hendelser som er fysisk umulige, og som er rettmessig bevist som sådan. I alle tilfeller er eventuelle skader, situasjoner, kostnader eller følger som oppstår fra det som angis nedenfor, utelatt fra forsikringsdekningen med mindre noe annet er ettertrykkelig oppgitt. 1. Eksisterende eller kroniske sykdommer, skader eller lidelser du hadde før du startet reisen, eller tilsvarende tilstander som gjør seg gjeldende i løpet av reisen. 2. Din egen frivillige oppgivelse, forsinkelse eller fremskyndelse av overføring i forbindelse med medisinsk behandling som ble foreslått av oss, og som vår medisinske tjeneste samtykket i. 3. Mentale lidelser, medisinsk kontroll i forbindelse med forebyggende medisin, termalsk spabehandling, kosmetisk kirurgi, AIDS og alle tilfeller der målet med reisen for deg er å gjennomføre medisinsk behandling eller et kirurgisk inngrep, behandlinger med alternativ medisin (homøopati, naturmedisin osv.), kostnader som oppstår fra fysioterapeutisk behandling og/eller rehabilitering samt eventuelle tilsvarende behandlingsformer. I tillegg utelates diagnostisering, oppfølgning og behandling av graviditet, frivillig avslutning av graviditet og fødsler med mindre det er snakk om situasjoner der det er behov for akuttbehandling før den sjuende måneden av et svangerskap. 4. Din deltakelse i veddemål, utfordringer eller slåsskamper. 5. Alle konsekvenser som oppstår fra utøvelse av vintersportsaktiviteter. 6. Utøvelse av konkurranseidrett eller deltakelse i motorsportkonkurranser (race eller rally) samt utføring av noen av de følgende farlige eller vågale aktivitetene: boksing, vektløfting, bryting (alle typer), kampsport, fjellklatring med muligheter for isbrevandring, bobsleighkjøring, dykking med dykkerutstyr, grotteutforskning og skigåing med skihopp. Alle typer luftsport. Spenningsidretter som rafting, strikkhopping, hydrospeed-kjøring, juving og andre lignende aktiviteter. I forbindelse med slike aktiviteter skal assurandøren bare involvere seg og påta seg betalingen for eventuelle utgifter som forsikringstakeren pådrar seg fra tiden han/eller hun er under behandling på et legesenter. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

13 7. All reising i luften, med unntak av ulykker du kan bli rammet av når du reiser som passasjer med et rettmessig autorisert flyselskap, så sant flyet styres av personell som har et gyldig flysertifikat og (I) flyet er i drift på en vanlig flyrute eller en chartertur mellom lufthavner som er forberedt på å ta imot passasjertrafikk, eller (II) flyet står parkert på rullebanen på en slik lufthavn eller (III) flyet manøvreres på en slik lufthavn. 8. Selvmord, selvmordsforsøk eller selvskading utført av forsikringstakeren. 9. Berging av personer i fjell, grotter, dyp, på sjøen eller i ørkenen. 10. Sykdom eller ulykker som oppstår fra forbruk av alkoholholdig drikke, narkotiske stoffer eller medisiner, med mindre medisininntaket er foreskrevet av kvalifisert lege. 11. Urettmessig oppførsel av poliseinnehaveren, forsikringstakeren eller deres verge. 12. Epidemier og/eller smittsomme sykdommer som oppstår plutselig, og som brer seg hurtig i befolkningen, for eksempel tilfeller som er utløst av forurensning og/eller luftforurensning. 13. Kriger, demonstrasjoner, opprør, voldsomme folkedemonstrasjoner, terrorhandlinger eller sabotasje og streik, uavhengig av om disse hendelsene er erklært offisielle eller ikke. Hvis de ikke er erklært som offisielle, skal assurandøren refundere eventuelle assistansekostnader, som dekkes og er rettmessig støttet i den støttende originalfakturaen. Ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomdrivstoff eller atomavfall som skyldes forbrenning av atomdrivstoff, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre risikofylte egenskaper ved et eksplosivt atomanlegg eller atomkomponenter i et slikt anlegg. Jordbevegelser, oversvømmelse, vulkanske utbrudd og generelt alt som utløses av krefter i naturen. Alle andre fenomener som karakteriseres som ekstraordinære katastrofer, eller hendelser som på grunn av sitt omfang og sin alvorsgrad klassifiseres som en katastrofe. 14. Utelatelser for tapt, skadet eller frastjålet bagasje: Tilfeller av tyveri/lommetyveri, ren feilplassering av bagasje eller tap av bagasje som ikke er sjekket inn, er utelatt fra denne dekningen. Alle typer tap, som blant annet skyldes ran og tyveri/lommetyveri, av penger, smykker, elektronisk og digitalt utstyr og dokumenter, og tap som skyldes ran av bagasje eller at personlige eiendeler er gjenglemt i kjøretøy eller telt, er utelatt fra denne dekningen. Ikke under noen omstendigheter skal separate erstatningsbeløp for ulike deler eller tilbehør til en gjenstand utbetales. 15. Reising til andre land enn de som beskrives i forsikringsvilkårene og det stedlige omfanget i planen som innleder denne polisen. Uavhengig av det foregående er følgende situasjoner utelatt: 1. Overføring av syke eller skadede personer i forbindelse med medisinsk behandling hvis assurandørens medisinske team vurderer det slik at sykdommen eller skaden kan eller bør behandles på stedet. 2. Utgifter relatert til briller og kontaktlinser eller til anskaffelse, implantering/utbytting, ekstraksjon og/eller reparasjon av protese eller anatomiske og ortopediske deler av en hvilken som helst type, for eksempel nakkekrager. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

14 FORSIKRINGSDEKNING SOM GIS B. AVBESTILLINGSDEKNING Årsakene som dekkes av assurandøren og gir deg rett til erstatning for kostnader, er angitt nedenfor. Disse må påvirke deg direkte, og det må gå minst 48 timer fra tidspunktet forsikringen blir kjøpt, til reisen starter og fra forsikringen blir kjøpt til hendelsen som gjør at reisen avbestilles, inntreffer, med mindre forsikringen kjøpes samtidig med reisen. For at du skal ha rett til erstatning, er det alltid et nødvendig og uomgjengelig krav at du legger frem et originaldokument som ble utstedt av legen som behandlet personen med sykdomstilfellet som er årsaken til avbestillingen, eller andre relevante originaldokumenter samt originalfakturaen som inneholder prisen på reisen. AVBESTILLING Assurandøren skal gi refusjon for et beløp opptil kostnaden for reisen (men ikke mer enn NOK per forsikringstaker og krav og NOK i alt per bestilling/kjøp) for kostnader som er uerstattelige på andre måter, og som du har pådratt deg som følge av en rimelig og nødvendig avbestilling av reisen som direkte skyldes følgende: 1. Dødsfall eller alvorlig sykdom eller ulykke som rammer den forsikrede Dødsfall eller alvorlig sykdom eller ulykke som rammer noen av de forsikrede partene som reiser på samme bestilling og gjør det medisinsk umulig for disse partene å reise på den planlagte datoen, i samsvar med utelatelsene som er fastsatt i dette dokumentet. Du må betale en egenandel på 10 % av prisen på reisen (uten avgifter). 2. Eventuelle andre beviselige hendelser som forsikringstakeren ikke kan klandres for, og som ligger utenfor hans eller hennes kontroll. Andre forhold og omstendigheter som forsikringstakeren ikke kan klandres for, som ligger utenfor forsikringstakerens kontroll, og som kan bevises av godkjente og pålitelige tredjeparter (for eksempel et medlem av en profesjonell forening eller en ansatt i et offentlig organ), i samsvar med utelatelsene som er fastsatt i dette dokumentet. Alle avbestillinger må være rimelige, nødvendige og rettmessige. Du må betale en egenandel på 20 % av prisen på reisen (uten avgifter). For både tilfelle 1 og 2: A. Kompensasjonen skal beregnes ut fra fakturaer som viser salgsvilkårene til poliseinnehaveren, men omfatter ikke bestillingsgebyrer, kreditering, debitering eller betalingskortgebyrer og kostnader og lufthavnavgifter som rettmessig ikke skal refunderes av tjenesteleverandøren, så sant de nevnte kostnadene oppstår etter ikrafttredelsesdatoen for forsikringen og før reisen eller de avtalte tjenestene trer i kraft, og som ikke var kjent på tidspunktet forsikringen ble inngått, og som påvirker deg direkte. B. Merk at unntaksvis og hvis det er umulig for deg å legge frem en spesifisert faktura med avgifter fra poliseinnehaveren og/eller reiseplanleggeren, skal assurandøren legge til en egenandel på 150 NOK for dette per strekning på korte og mellomlange flygninger, dvs. flygninger opptil 3500 km. Denne regelen gjelder ikke for langdistanseflygninger, dvs. flygninger over 3500 km. For disse flygningene må du fremlegge en spesifisert faktura. MISTEDE FLYGNINGER Hvis du ankommer for sent til flygningen som er kjøpt på nettstedet til poliseinnehaveren, på grunn av en hendelse du ikke kan klandres for, med unntak av det som ellers er utelatt, skal beløpet for reisestrekningen som du ikke benyttet deg av, refunderes. Beløpet refunderes bare hvis du kjøper en ny reise til samme reisemål innen 48 timer etter den opprinnelig planlagte flygningen, og du må bevise dette ved å legge frem fakturaer for den nye reisen du har kjøpt. Denne erstatningen skal ikke overskride 50 % av den opprinnelige reiseprisen (tur-retur- eller énveisreise) uten avgifter, og den skal maksimalt være på NOK per forsikringstaker og krav og ha en samlet øvre grense på NOK for samme bestilling/kjøp. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

15 MISLIGHOLDELSE FRA FLYSELSKAPETS OG/ELLER LUFTHAVNENS SIDE Hvis flygningen det er kjøpt billetter til på nettstedet til poliseinnehaveren, ikke tar av på grunn av et problem som skyldes flyselskapet og/eller lufthavnen, eller flygningen er forsinket med mer enn 7 timer, skal beløpet for reisestrekningen som ikke er benyttet, refunderes opptil den tilsvarende grensen på maksimalt EUR 5000 per forsikringstaker og krav og NOK for samme bestilling/kjøp. En egenandel på EUR 30 gjelder for hver eneste forsikringstaker som omfattes av samme bestilling/kjøp. FORSINKET FLYAVGANG Kostnader for kjøp av nødvendige artikler som skal dekke grunnleggende behov, og som ble kjøpt på stedet der forsinkelsen oppstod, dekkes for flygninger (vanlig flygning, lavprisflygning eller charterflygning) som det ble kjøpt billetter til på nettstedet til poliseinnehaveren, som er forsinket med mer enn fire timer i forhold til det opprinnelig planlagte avgangstidspunktet, hvis relevante originalfakturaer legges frem sammen med original forsinkelsesseddel utstedt av flyselskapet. Denne dekningen har følgende begrensninger: Erstatningsgrensen er på 290 NOK for hver nye totimers forsinkelse fra og med fire timer etter det opprinnelige flygningstidspunktet. Maksimumsgrensen er på NOK totalt. Denne dekningen gjelder ikke hvis forsikringstakeren overføres til et annet flyselskap som flyr innen fire timer etter den opprinnelig planlagte flyavgangen. UTELATELSER Avbestillingsdekningen i dette avsnittet gjelder bare for fly- og hotellkostnader som er en del av reisen, og som omfattes av fakturaen for reisebestillingen som er gjort på nettstedet til poliseinnehaveren. Den dekker ikke kostnader som gjelder bestilte utflukter, besøk, inngangsbilletter eller andre kostnader som ikke omfattes av fakturaen for reisebestillingen som er gjort på nettstedet til poliseinnehaveren. Tilsvarende utelates konsekvensene av følgende hendelser fra polisedekningen: A. Alle avbestillingsårsaker som ikke kan bevises gjennom tilstrekkelig dokumentasjon. B. Alle beløp som kan utbetales til forsikringstakeren gjennom kompensasjon fra tredjeparter. C. Handlinger som forsikringstakeren gjør seg skyldig i. a. Forsikrede personer som ikke kan fremlegge (av en eller annen grunn) dokumentene som er nødvendige for å gjennomføre reisen (pass, billetter, visum, vaksinasjonskort), unntatt manglende tildeling av visum som følge av urettmessige årsaker, så sant forsikringstakeren har fulgt den gjeldende fremgangsmåten for å søke visum og holdt seg innenfor gjeldende tidsfrister. b. Handlinger som forsikringstakeren med overlegg gjør seg skyldig i. c. Urettmessig oppførsel, selvskading eller selvmord. d. Dumdristige og ubetenksomme handlinger, handlinger av alvorlig uaktsomhet eller kriminelle handlinger. e. Eventuelle ulykker som oppstår mens forsikringstakeren er under påvirkning av alkoholholdig drikke, narkotiske stoffer, psykotropiske stoffer, sentralstimulerende midler eller andre tilsvarende stoffer. Uavhengig av hvilken ulykke det er snakk om, skal en eventuell påvirket tilstand fastslås i henhold til gjeldende lover for kjøring av motoriserte kjøretøy og sikkerheten til myke trafikanter som er virksomme på tidspunktet for ulykken. f. All reising i luften, med unntak av ulykker forsikringstakeren kan bli rammet av når han eller hun reiser som passasjer med et rettmessig autorisert flyselskap, så sant flyet styres av personell som har et gyldig flysertifikat og (I) flyet er i drift på en vanlig flyrute eller en chartertur mellom lufthavner som er forberedt på å ta imot passasjertrafikk, eller (II) flyet står parkert på rullebanen på en slik lufthavn eller (III) flyet manøvreres på en slik lufthavn. D. Hendelser: a. Kriger (uavhengig om de er offisielle eller ikke), opptøyer, opprør, konsekvenser av radioaktivitet, massedemonstrasjoner, grenselukkinger og overlagte overtredelser av offisielle forbud. b. Alle naturkatastrofer, for eksempel katastrofer som skyldes følgende fenomener: jordskjelv og jordskjelv på havbunnen, ekstraordinære oversvømmelser (inkludert store bølger), vulkanske utbrudd, utypiske syklonstormer (inkludert uvanlig sterke vinder med hastigheter over 135 km/t), tornadoer, branner og stormer som fører til vesentlige endringer av atmosfæren, lynnedslag, lyn og torden, vind og kraftig regn, snø eller hagl. c. Karantene (med unntak av karantene for forsikringstakeren som foreskrives av lege). d. Epidemier eller forurensning i landet der reisemålet ligger. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

16 e. Avbestilling av arrangementer og begivenheter som for eksempel idrettsarrangementer, kulturelle arrangementer, sosiale sammenkomster eller fritidsaktiviteter med en forståelse av at slike avbestillinger ikke er til hinder for å gjennomføre selve reisen. f. Tilbaketrekking av transportmidler (midlertidig eller ikke) som følge av anbefalinger fra produsenten eller sivile myndigheter eller transportmyndigheter. g. Hendelser som oppstår som følge av streik. h. Hendelser som oppstår som følge av havari eller problemer med transportmidlene (som ikke gjelder skader på veier eller togskinner som skyldes ras, snø eller oversvømmelser), og som var kjent på tidspunktet da forsikringen ble tegnet, reisen og/eller oppholdet ble bestilt eller tilsvarende avtaler ble inngått. i. Mangel på tilstrekkelig med deltakere eller bestillinger for at reisen kan gjennomføres, eller overbooking. j. Hendelser relatert til frivillig eller ufrivillig betalingsudyktighet, oppheving av avtaler eller avtalebrudd som skyldes tjenesteleverandørene til forsikringstakeren og/eller poliseinnehaveren. k. Tyveri/lommetyveri og rene tap av dokumenter, bagasje eller personlige eiendeler er utelatt fra denne dekningen. E. Ansettelsesforhold / økonomiske forhold a. Endringer i forsikringstakerens permisjoner og/eller ferier b. Endringer i forsikringstakerens økonomiske forhold med unntak av følgende tilfeller: I. Arbeidsledighet der den arbeidstakeren er ansatt av andre, har hatt en åpen kontrakt over mer enn to år og ikke var klar over at han eller hun ville bli arbeidsledig da reisen ble bestilt og avtalt. II. Ansettelse i et nytt firma med ansettelseskontrakt, så sant denne ansettelsen skjer etter at forsikringen er tegnet, og forsikringstakeren ikke var oppmerksom på dette på tidspunktet reisen ble avtalt. III. Forlengelse av ansettelseskontrakt som varsles etter datoen reisen ble avtalt. IV. Ufrivillig flytting av forsikringstakeren i en avstand på mer enn 300 km bort fra hjemstedet og i en periode på mer enn tre måneder i forbindelse med jobbsituasjon. F. Eventuelle krav som oppstår fra følgende: a. Allerede eksisterende sykdom eller kronisk sykdom hos en av de forsikrede partene: I. så sant personen ikke kan reise som følge av uventede sykdomsperioder med en forverring av tilstanden. II. sykdommen var stabilisert, men den forsikrede parten opplever en ubalanse i tilstanden eller en forverring av situasjonen i løpet av 30 dager før polisen ble undertegnet. b. Forsikringstakeren nekter å ta imot legebesøk selv om assurandøren har vurdert at det er nødvendig. c. Alle reiser som bestilles for å gjennomføre kosmetiske inngrep eller behandlinger. d. Mangel på nødvendig vaksinering eller det er snakk om kontraindikasjon, hvis det er umulig å følge anbefalt forebyggende medisinsk behandling på bestemte reisemål. e. Frivillig avsluttet svangerskap. f. Behandling for alkoholisme eller narkotikamisbruk, med mindre slike stoffer er foreskrevet av kvalifisert lege og forbrukes som angitt. G. Sanksjoner Hvis dekninger, fordeler eller kravbetalinger som gis eller utføres i samsvar med denne polisen, er i strid med FN-resolusjoner eller handelssanksjoner eller økonomiske sanksjoner, lover eller regler innenfor EU, skal disse dekningene, fordelene og kravbetalingen regnes som ugyldige. ANDRE BESTEMMELSER BETALING AV PREMIE For salg som er gjort på nettstedet til poliseinnehaveren må prisen på forsikringen være fastsatt og godtatt av deg på kjøpstidspunktet for reisen. Poliseinnehaveren skal betale assurandøren premier på assurandørens registrerte adresse, Europ Assistance S,A, Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Ireland, til bankkontoene og på datoene som assurandøren har oppgitt til poliseinnehaveren. KORRESPONDANSE A. Alle korrespondanser til assurandøren skal sendes til assurandøren på adressen som er oppgitt i poliseplanen. B. Alle korrespondanser som utføres av poliseformidleren til assurandøren, skal telle på samme måte som om de var utført av poliseinnehaveren, med mindre poliseinnehaveren har gitt opplysninger om det motsatte. C. Alle korrespondanser fra assurandøren til poliseinnehaveren skal sendes til adressen til poliseinnehaveren som er oppgitt i poliseplanen. D. Alle korrespondanser fra assurandøren til forsikringstakeren skal sendes til adressen som oppgis av forsikringstakeren på det tidspunktet forsikringstakeren tar kontakt med assurandøren for å fremme krav eller be om forsikringsbeviser. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

17 MERKNAD OM KRAV OG BETALING AV ERSTATNINGER Du må varsle assurandøren ved å sende en e-post til mailto: gå til nettstedet ettersom dette vil gjøre det mulig å sende oppgjøret raskere. Du kan her gå til delen Nettbasert behandling, der du kan administrere egne refusjonskrav og legge ved dokumenter som beviser årsaken til at reisen avbestilles, samt relevante fakturaer eller dokumenter relatert til dette. Du må varsle oss om krav senest 7 dager etter tidspunktet for hendelsen som er årsak til kravet, oppstår. Det er viktig for oss at kravet ditt blir behandlet raskt. For å kunne gjøre dette trenger vi all relevant informasjon så fort som mulig etter at eventuelle hendelser har oppstått. Nedenfor ser du en liste over informasjon vi kan ha behov for som en del av kravet ditt. DOKUMENTER SOM SKAL OPPGIS VED FREMSETTING AV KRAV Dokumenter som inneholder faktabevis (medisinsk rapport, dødsattest, sykehusdokumenter, politirapport, klager som er inngitt på politistasjoner...). Disse dokumentene må inneholde datoen for hendelsen, årsaken, diagnosen, eventuelle eksisterende journaler eller rulleblad og behandlingen som er pålagt eller foreskrevet. Skjema du får utlevert av oss, og som skal fylles ut av den registrerte legen som behandler forsikringstakeren eller andre personer som mottar medisinsk behandling for tilstanden som er årsak til avbestillingen. Dette dokumentet er bare nødvendig hvis det ikke er oppgitt tilstrekkelig med informasjon om personens medisinske tilstand. Originalfaktura og/eller kvitteringer for reisen som er kjøpt. Forsikringskjøpsbevis. Originalfaktura for kostnadene som følger av at reisen avbestilles, utstedt av tjenesteleverandøren og med en oversikt over de aktuelle beløpene og prinsippene, samt et eksemplar av de generelle vilkårene for salget. Originaldokument for selve avbestillingen, utstedt av tjenesteleverandøren, samt faktura med avbestillingskostnader. Kopi av elektroniske billetter. Det er svært viktig at de angir full pris og tariffvilkår (ikke-refunderbar, ikke gyldig hos andre transportører, uten innbytterett, eventuelle avgifter, billettklasse osv.) Hvis avbestillingen skyldes en hendelse som rammer et familiemedlem, må det fremlegges et dokument som beviser forholdet mellom forsikringstakeren og det aktuelle familiemedlemmet (for eksempel en fotokopi av registrert familieforhold eller fødsels- eller slektskapsattest for alle involverte parter), hvis slike dokumenter finnes i landet der forsikringstakeren kjøpte polisen. VALUTA Utførelsen av eventuelle erstatningsbetalinger i henhold til den avtalefestede dekningen skal utføres i valutaen som polisen ble solgt i, og som forsikringstakeren har brukt til å betale forsikringspremien. SUBSTITUSJON: I forbindelse med oppgjør for krav tilhørende dette avsnittet kan vi benytte oss av retten til å gå til sak mot tredjeparter i ditt navn for å gjenvinne og beholde utbetalte beløper. ANNEN FORSIKRING Hvis en annen forsikringspolise er i kraft (i ditt navn eller på annen måte) på tidspunktet for en hendelse, og hendelsen fører til et krav i henhold til den andre polisen, som dekker (eller ville gitt dekning hvis denne polisen ikke eksisterte) de samme tapene, skadene, utgiftene, forpliktelsene, vil vi ikke betale mer enn vår forholdsmessige del av et slikt krav. reguleres av fransk forsikringslovgivning.

18 BETALINGSMETODE KRAV VED ANNULLERTE FLYGNINGER Den potensielle kompensasjonen du har rett til ved annullerte flygninger, basert på vilkårene og betingelsene for denne polisen, kan fastsettes og betales av oss ved å gi deg én eller flere kuponger i henhold til følgende: Ved fremsetting av krav: A. Kompensasjoner for totalbeløp på opptil NOK 1700 skal betales til deg av oss i form av kontanter. B. Kompensasjoner for totalbeløp som overskrider det nettopp nevnte beløpet, skal betales av oss ved å gi deg kuponger til en verdi av det samlede kompensasjonsbeløpet som du har rett til å motta i henhold til denne polisen, eller ved å gi deg både kuponger og et kontantbeløp med en samlet verdi som er lik kompensasjonsbeløpet som oppstår fra kravet. FREMGANGSMÅTE VED FREMSETTING AV KRAV Travel Assistance, døgnåpen linje: Avbestilling av e-post: NØDVENDIG DOKUMENTASJON Polisenummer Informasjon om forsikringstakeren Assurandøren vil informere deg om hvilken dokumentasjon som må oppgis i hvert tilfelle. KUNDESERVICEAVDELING Telefon: (valg 3) fra kl til (mandag til e-post: Nettsted: Chat (kl til 17.00, mandag til fredag) reguleres av fransk forsikringslovgivning.

Et eksemplar av forsikringspolisen som du dekkes av, og som angir dekningen assurandøren gir deg.

Et eksemplar av forsikringspolisen som du dekkes av, og som angir dekningen assurandøren gir deg. INNLEDNING Dette dokumentet består av (i) din avtale for formidlingstjenester med BravoNext S.A. eller Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U. (begge refereres heretter til som forslagsstilleren

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +47 67115100 E-post: kundesenteret@startour.no Krav: Telefon: E-post: +47 23 00 77 40 claims.fga@no.falck.com

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende 2010-11-01 Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen kan tegnes av alle som oppfyller følgende kriterier: Privatpersoner Medlemmer

Detaljer

REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT Dekningsoversikten er en integrert del av de generelle forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset fra Mondial Assistance Europe N.V., med kontorer i Amsterdam.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer