Årsrapport Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

2 Innhold Utgiver: Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonen: Bak fra venstre: Astrid Birgitte Borge, Kjell Fagerlid, Leif Kåre Flotve. Foran fra venstre: Jane Randall, Ingjerd Margrethe Steen, Stine Karlsen, Torill Frogner og Anita Skjønborg. Line Sandtorv var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Asker og Bærum Budstikke: Karl Braanaas, Eva Groven, Knut Bjerke, Dag Tufte, Ulf Hansen, Jørgen Dahl Kristensen, Trine Jødal, Henrik Arneberg, Torgeir Strandhagen, Knut Helbak, Tore Guriby og Arne Herstrøm. For øvrig: Jørn Haugland, Leif Kåre Flotve og Torill Frogner, Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonell bearbeidelse: Mattis Michaelsen Kommunikasjon Layout: Filét Design / Rapporten er kun laget for visning på internett. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Innhold Leder Ressursforvaltning Kriminalitetsutvikling Ungdomsteamene Hurtigmegling Seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt Årsrevyen Forvaltningsgjøremål Namsfogden Tvangsfullbyrdelse DNA Fornærmedes rettigheter Aktuelle dommer Russen Operativ tjeneste Masterstudiet Innbyggerundersøkelsen Nytt politibygg Satsningsområder Publikumsservice Kontaktinformasjon Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 2

3 Leder 2008 var et spesielt år for Asker og Bærum politidistrikt. Det var det siste hele året i et politibygg som har huset oss siden Selv om det blir litt rart å flytte, så ser hele organisasjonen frem til å kunne jobbe i nye og tidsmessige lokaler og ta i mot vårt publikum i mer egnede omgivelser enn det vi har hatt her de siste årene. Siden vi har kommet så langt i prosessen rundt nytt politibygg, er det sikkert ingen overraskelse at 2008 har vært preget av mange oppgaver rundt dette. Til tross for at mye ressurser har gått med til det nye bygget, har resultatene for distriktet i 2008 vært veldig bra. Vi oppklarer over 45 % av alle forbrytelsene og har en saksbehandlingstid som fint balanserer kravet til kvalitet opp mot kravet til hurtighet. Av enkeltsaker er jeg særlig glad for at vi oppklarte den såkalte Hvalstadsaken hvor en i begynnelsen ukjent person skjøt flere skudd inn i asylmottaket og skadet en asylsøker alvorlig. Godt politiarbeid og gode tips fra publikum gjorde oss i stand til å løse saken. Høstens innbyggerundersøkelse i samtlige politidistrikter i landet var svært gledelig for oss i Asker og Bærum politidistrikt. På hovedspørsmålene om tillit til politiet i distriktet og om folk føler seg trygge scorer vi best av alle distrikter i landet. Jeg er veldig glad for en slik tilbakemelding fra publikum og skal love at vi også fremover skal gjøre vårt ytterste for å opprettholde tilliten og skape trygghet for innbyggerne. Vi skal være der når dere trenger oss! Alle disse gode resultatene hadde ikke vært mulig uten at de ansatte gjennom hele året har stått på, hver på sin plass. Det skal vi fortsette med når vi flytter ned på Kjørbo i nye lokaler. Torodd Veiding 3 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

4 Ressursforvaltning: Gode resultater i var et år med tilfredsstillende resultater. Vi nådde våre mål, fikk gode tilbakemeldinger fra publikum og medarbeidernes tilfredshet utviklet seg positivt. Politidistriktet oppnådde gode resultater i 2008, i forhold til avtalte mål og gitte ressursrammer. Medarbeidertilfredsheten utviklet seg positivt, og det har vært stabilitet i bemanningen. Topp score Årets innbyggerundersøkelse gir topp score til politidistriktet på mange punkter og publikum gir uttrykk for høy tilfredshet med trygghet og service. Driftsresultatet viser et forbruk på kroner. Totalt ble vi i løpet av 2008 tildelt kroner. Det gir et årsoverskudd på ca. 9,8 millioner kroner. Beløpet overføres til 2009 og investeres i materiell og utstyr i nytt politibygg. Dette er en lenge planlagt sparing for å ha penger til å investere i forbindelse med nytt bygg. Lønnskostnadene økte som følge av forbedrede lønnsbetingelser, herunder vårt lokale lønnsoppgjør som ga økt lønn til mange ansatte. Noen driftskostnader er redusert som følge av stram kostnadsstyring. Kriminaliteten endrer seg, og det gjøres beslag av harddisker og mobiltelefoner i de fleste saker. Kostnadene som følge av tekniske undersøker av beslagene økte kraftig i Kostnadene økte også som følge av bruk av nye etterforskningsmetoder og anskaffelse og drift av nødvendig utstyr i den forbindelse. God økonomistyring Regnskapsresultatet viser god økonomisk styring og at ressursene brukes på de prioriterte områdene. Månedlig gjenomgang av budsjett og regnskap sikret at det ikke oppsto hendelser som kunne være negative for budsjettet og virksomheten politidistriktet driver totalt tildelt/forbruk budsjett forbruk overført totalt tildelt/forbruk budsjett forbruk overført % Administrasjon Kriminalitetsbekjempelse Forvaltning Sivile gjøremål Hjemmel fordelt på forbruk % hjemler kroner % hjemler kroner Administrasjon 9% 32, % 32, Kriminalitetsbekjempelse 77% 267, % 267, Forvaltning 7% 26, % 26, Sivile gjøremål 7% 23, % 23, % 348, % 348, Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 4

5 Kriminalitetsutvikling 2008: God oppklaringsprosent, færre anmeldelser I 2008 oppklarte vi 45,3 % av sakene. Antall anmeldelser gikk ned med 12 %. Totalt sett har politidistriktet gode resultater i Asker og Bærum politidistrikt hadde i 2008 en nedgang på anmeldelser, tilsvarende en nedgang på 12 %. Politidistriktet kan også i år vise til en god oppklaringsprosent på 45,3 %. For vinningsforbrytelser ble resultatet 22,1 %. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet. Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig 95 dager. Ungdomskriminalitet og vold prioritert Innenfor prioriterte områder, som ungdomskriminalitet og voldssaker, har vi oppnådd en betydelig bedre saksbehandlingstid enn gjennomsnittet. Nedgang i vinning og narkotika Vi har hatt en nedgang innenfor vinningskriminalitet. Det har vært en nedgang både innenfor simple tyverier (- 94 anmeldelser) og grove tyverier (- 240 anmeldelser). I politidistriktet har det vært en nedgang innenfor anmeldt narkotikakriminalitet på 555 anmeldelser. Kraftig økning av grove tyverier fra villa Det har vært en kraftig økning i anmeldelser av grove tyverier fra villa med 193 flere anmeldelser, tilsvarende en økning på 144 %. Flere voldsanmeldelser Antall voldssaker viser en økning på 23 anmeldelser (+ 4 %). Det er registrert ett drap og ett drapsforsøk i I tillegg er det registrert to uaktsomme drap som følge av trafikkulykker. Politiet i Asker og Bærum har registrert færre voldssaker enn i landet som helhet. Dersom man ser voldsraten pr innbyggere, har man i Asker og Bærum politidistrikt 3,7 anmeldelser per innbyggere. Landet som helhet har 5,5 anmeldelser pr innbyggere. Vold i nære relasjoner Manuell telling gir politidistriktet god oversikt over vold i nære relasjoner. I 2008 ble det registrert 204 anmeldelser som gjaldt vold i nære relasjoner. Innen denne voldsformen er det registrert en økning hvert av de årene den manuelle tellingen er blitt gjennomført, fra 161 anmeldelser i 2003 til 204 anmeldelser i Økningen skyldes mest sannynlig politiets offensive holdning til å avdekke flere saker, snarere enn at voldsproblematikken er økende. Kriminalitetsratene for 2008 bekrefter i stor grad bildet fra tidligere år. Asker og Bærum politidistrikt har en lavere eller identisk kriminalitetsrate, antall anmeldelser pr innbyggere, enn landet som helhet innenfor alle kriminalitetstyper. Totalt har Asker og Bærum politidistrikt 65,6 anmeldelser pr innbyggere, mens det tilsvarende tallet for landet som helhet er 83,5. Tidligere år har Asker og Bærum politidistrikt hatt en høyere narkotikarate enn landet som helhet, dette er ikke tilfellet for Antall anmeldelser pr innbyggere etter kriminalitetstype i 2008 Annen Trafikk Arbeidsmiljø Miljø Skadeverk Narkotika Sedelighet Vold Vinning Økonomi 0,08 0,2 0,07 0,6 0,5 0,8 1,1 1,5 4,4 5 3,7 5,4 6,5 9 7,9 7,9 10,5 13,7 27,8 36, Både i landet som helhet og i Asker og Bærum politidistrikt er det størst risiko for å bli utsatt for vinningskriminalitet. I 2008 ble det i Asker og Bærum politidistrikt registrert 27,8 anmeldelser per innbyggere tilknyttet vinningskriminalitet. Dette er en nedgang fra tidligere år. Det har også vært en nedgang i antall anmeldte narkotikaforhold per innbyggere, fra 11,5 anmeldelser per innbyggere i 2007 til 7,9 anmeldelser per innbyggere i Norge Asker og Bærum 5 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

6 Ungdomsteamene i Asker og Bærum Asker og Bærum politidistrikt har øremerket medarbeidere til politiarbeid rettet mot ungdom. Politiet har egne ungdomsmedarbeidere både i Asker og Bærum. Arbeidet er noe forskjellig organisert i de to kommunene, men det jobbes mot en mer enhetlig tjeneste. I Bærum er medarbeiderne organisert i ungdomsteam og er stasjonert på Gjettum og Bekkestua brannstasjon. Forebygging, etterforskning og operativ tjeneste Arbeidsfeltet kan deles inn i tre områder etterforskning av ungdomssaker, tradisjonell forebyggende tjeneste, herunder bekymringssamtaler og politimegling, og ordinær operativ tjeneste. Ungdomsmedarbeiderne har et tett og godt samarbeid med en rekke eksterne etater og organisasjoner. Positive tilbakemeldinger Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet ungdomsteamene utfører. Ungdomsteamene har et spesielt fokus på ungdom som begår/har begått straffbare handlinger, eller som har atferdsvansker eller andre problemer. På dette området satser vi på individuell oppfølging. For at arbeidet med disse ungdommene skal lykkes, inngår ungdomsmedarbeiderne i et tett tverrfaglig samarbeid. Ungdomskontrakt I samarbeid med kommunene er det innført noe som kalles ungdomskontrakt. Det er et tilbud som kan gis til ungdom i alderen 15 til 18 år ved første gangs overtredelse av narkotikalovgivningen. Ungdom som inngår kontrakten må være hjemmehørende i vårt distrikt eller være plassert av barnevernet i vårt distrikt over tid. Kontrakten skrives også under av foresatte. Den innebærer at det skal avlegges 12 urinprøver hos helsestasjon for unge i løpet av 12 måneder. Ved fullført kontrakt blir det gitt påtaleunnlatelse med to års prøvetid. Ved brudd på kontrakten blir påtaleavgjørelsen endret og saken avgjøres vanligvis med forelegg. Politiet følger opp med en ny bekymringssamtale ved brudd. Med dem som fullfører kontrakten har man en avsluttende samtale, hvor både helsesøster og politi deltar. Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 6

7 Hurtigmegling gode erfaringer I samarbeid med Konfliktrådet i Oslo og Akershus har vi utarbeidet rutiner for hurtigmegling i saker som omhandler tyveri fra butikk. Hurtigmegling er et tilbud til ungdom under 18 år som blir tatt første gang for butikktyveri. Rutinen er foreløpig innført i samarbeid med Sandvika Storsenter, vekterselskapene på Sandvika Storsenter og Konfliktrådet. Tett samarbeid Rutinen for hurtigmegling er lagt opp slik at vekterselskapet på Sandvika Storsenter administrerer og kvalitetssikrer anmeldelsene fra forretningene på senteret. Anmeldelsene blir levert samlet til politiet en gang per uke. I forbindelse med registrering hos politiet blir aktuelle saker plukket ut og disse får en umiddelbar påtalemessig avgjørelse før de blir oversendt Konfliktrådet for megling. Rask reaksjonstid er viktig En viktig effekt for førstegangs kriminelle er å få så kort tidsperiode mellom handling og reaksjon som mulig. Gjerningspersonen vil da fortsatt ha et nært forhold til det straffbare forhold, det vil være ferskt i hukommelsen og viljen til å gjøre opp for seg er som regel tilstede. Meglingen foregår i møtelokaler på Sandvika Storsenter. Flere store kjeder har i perioder ikke villet delta i megling fordi de har ment at dette har vært for tidkrevende. For å imøtekomme handelsstandens innvendinger reduserer vi derfor reisetid, og dermed fraværet fra forretningen, ved at meglingen foregår i senterets lokaler. Positivt Det er litt tidlig å bedømme resultatet av vår nye rutine, men politiets erfaring fra tilsvarende forhold er at megling i Konfliktrådet oppleves som en god løsningsmodell for unge førstegangs kriminelle. Gjerningsmannen blir etter megling fulgt opp av ungdomsteamene, og behov for gjennomføring av bekymringssamtale vurderes i det enkelte tilfelle. 7 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

8 Seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt: Forebygging blant gjengangere og ungdom I 2008 har SLT-koordinator fokusert spesielt på gjengangere og ungdom i risikosonen. SLT står for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge i Asker ivaretas først og fremst gjennom daglig samarbeid mellom politiets ungdomsteam og seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt-koordinator. Bredt samarbeid SLT-koordinator leder også de forebyggende ressursene til Asker kommune, og de generelle forebyggende tiltak utføres via ungdomsklubbene, Askerbasen, Utekontakten og Ungdomsfaglig konsulent. Innsatsen/tiltakene står beskrevet i politisk vedtatt Rusforebyggende handlingsplan og Oppvekstmelding. Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Politirådet defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå, med ansvar i forhold til trygghet og trivsel i lokalmiljøet. Kontaktinformasjon SLT: Astrid E. Henriksen Seksjonsleder forebyggende tiltak/slt Telefon: / E-post: I 2008 har SLT-koordinator hatt et spesielt fokus på gjengangere og ungdom i risikosonen. De ukentlige samarbeidsmøtene hvor politi, barnevernvakten, barneverntjenesten, Utekontakten og Askerbasen deltar, ønsker å identifisere utfordringer blant barn og unge. Sammen tilstreber vi å sette i gang tiltak effektivt og tidlig. Treffsikre tiltak Ukemøtene prioriteres. Vi jobber med å finne treffsikre tiltak som faktisk hindrer den unge i å fortsette å begå nye kriminelle handlinger, og satser på kunnskapsbaserte metoder for å møte utfordringene. Velfungerende samarbeidsfora er avgjørende for å lykkes med det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og dette vil vi fokusere videre på i Risk-prosjektet Risk-prosjektet ble satt i gang høsten Målet med Risk er å hindre skolefravær hos enkeltungdommer. Dette prosjektet ser ut til å gi positive effekter. Tiltakene er basert på at foresatte samtykker til tverrfaglig innsats, og prosjektet varer til 1. desember Politirådet Politirådet i Asker er fortsatt i etableringsfasen. Det ble gjennomført fire møter i 2008, og sakene er basert på informasjonsutveksling mellom kommune og politi. Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 8

9 Årsrevyen Januar Lommemannen To etterforskere fra Asker og Bærum er avgitt til Follo politidistrikt i forbindelse med Lommemannen-saken. Lommemannen er bl.a. mistenkt for fem seksuelle overgrep i Asker og Bærum Nye voldsalarmer SINTEF presenterte sin rapport om mobile voldsalarmer på en pressekonferanse ved Bærum politistasjon hvor både justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet var til stede. Familievoldskoordinator Gro Haaland i Asker og Bærum politidistrikt orienterte om rutiner ved vårt distrikt og det ble gjennomført en praktisk demonstrasjon. I tillegg ble det informert om de videre planene for mobile voldsalarmer. Februar Garderober robbes daglig Tyvene har fått stor sans for verdier som ligger i garderober ved idrettsanlegg. Politiet oppfordrer folk til å ta med seg minst mulig verdisaker til trening, eventuelt ta det med seg inn i hallen Savnet kvinne i Bærum funnet etter to dager Letemannskapene fant mandag formiddag den 84 år gamle kvinnen som lørdag forsvant fra et eldresenter i Bærum. Kvinnen var i live, men sterkt forkommen Politiaksjon i Sandvika Onsdag formiddag møtte om lag 60 politiansatte opp for å markere hvor lite verdsatt de føler deres arbeid er. Årsaken er misnøyen med bemanning og lønnsnivået i politiet. Mars Husbrann i Bærum En tomannsbolig i Bærum er totalskadd i brann. Brannårsaken er ukjent Brann i boligblokk på Rud I syvtiden om morgenen ble det meldt om brann i en boligblokk. Da brannvesen og politi ankom var det stor røykutvikling fra en av leilighetene. Brannen ble raskt slukket og en alvorlig skadd person ble hentet ut. Personen døde senere av skadene Lå kveilet sammen Under en ransaking i en bolig i Bærum fant politiet en slange på 1,5 meter. Slangen lå sammenkveilet i buret sitt, men der lå den ikke lenge før den ble tatt i politiets varetekt. Eieren i 30-årene ble bl.a. anmeldt for ulovlig oppbevaring av eksotiske reptiler. Slangen ble tatt hånd om av Mattilsynet Advarer mot nye tyveriraid Under innbruddene på Romerike og i Follo den siste tiden har tyvene blant annet knust ruter for å komme seg inn i boligene. Tyveribandene opererer i flere distrikter og politiet i Asker og Bærum oppfordrer folk til å holde vinduer og dører lukket og låst. De som har alarm bør også ha den på om natten. 9 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

10 April Verditransport ranet En verditransport ble ranet ved Rykkinn nærsenter natt til 1. april. Vekterne ble truet til å kjøre flere steder for å hente penger. Senere tilsto den ene vekteren at han var med på å rane sin kollega for nesten 11 millioner kroner. I mai ble ytterligere to personer siktet for ranet. Politiet fant mesteparten av ransutbyttet i begynnelsen av september Fem kanarifans satt i bur Totalt fem personer er innbrakt for ordensforstyrrelse i forkant av og under eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm i kveld Ny hasjplantasje avslørt I en kjeller på Borgen i Asker har politiet avslørt en ny, stor hasjplantasje. Leietakeren i huset er ikke tilknyttet det vietnamesiske miljøet, noe som har vært tilfellet i mange saker ellers i landet Skutt i pannen fra bil To 12-år gamle gutter var på vei hjem fra skolen da de ble beskutt fra en bil på Nesøya. En av guttene ble truffet i pannen. Softgunpistolen ble funnet under ransaking og to gutter (17 og 18) tilsto ugjerningen noen dager etter. Saken ble avgjort ved megling i konfliktråd Russekaos på Stabekk og Valler Politiet stoppet russekåringene på Valler og Stabekk i går kveld etter mange klager på ekstrem musikkstøy. Flere naboer fortalte at huset deres ristet og at de fikk vondt i kroppen. Mai Flere klager på russebråk Politiet rykket ut til fem forskjellige steder ved midnatt Brann i det nye politihuset Brannen i politiets nybygg på Kjørbo oppsto etter at det tok fyr i isopor i kjellergulvet. Svart røyk la seg over motorveien mot Sandvika storsenter i 14-tiden i går ettermiddag åring overkjørt av russebuss En 17 år gammel jente ble påkjørt og havnet under en russebuss på Slependen i Bærum sent søndag kveld Voldsruss amok på Kadettangen Slagsmålene i russemiljøet på Kadettangen i natt var så mange at politiet ikke klarte å stanse dem. Politimester Torodd Veiding er lut lei av russens tull og mener episoder som slagsmål og hærverk krever mye av politiets ressurser Mann (21) døde etter russebuss-ulykke En 21 år gammel mann fra Bærum døde i natt etter å ha blitt påkjørt av en russebuss på Holmenskjæret i Asker. Juni Mann omkom i MC-ulykke En mann omkom fredag formiddag i en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil ved innkjøringen til Ikea på Slependen i Bærum evakuert fra blokk etter brann 30 personer ble evakuert etter en brann i en boligblokk i Asker i går. Flere av beboerne var eldre. Store brann- og vannskader medførte at mange av dem ikke kunne flytte tilbake med det første. Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt 10

11 åring siktet for knivdrap på Rykkinn En mann (18) er siktet for forsettlig drap etter at en 17-åring døde av knivskader på Rykkinn søndag. Han meldte seg selv for politiet. Juli Livsfarlig sprengstoff i boden En 37 år gammel mann fra Asker ble pågrepet etter at politiet fant 15 kg sprengstoff hjemme hos ham. Mannen er tidligere straffedømt og ble overført til soning Fant bestevennen skutt i senga I Somalia mistet han sin nærmeste venn i krig. I Norge fant han sin nærmeste venn skutt i en seng. Episoden skjedde på Hvalstad mottakssenter da en mann skjøt mot mottaket. Store politistyrker jobbet intenst med å finne ut hvem som skjøt. En 50 år gammel advokat fra Asker ble siktet for ugjerningen. August Brann i hybelhus på Slependen Beboerne måtte evakueres da det brøt ut brann i et tidligere industrilokale på Slependen fredag kveld. Ingen ble skadet i brannen. Huset var bebodd av et tjuetalls polakker. Det var uklare eie/leieforhold Balltreranere tatt Tre unge menn ble pågrepet etter et stygt ran av to mindreårige gutter på Gullhella. Ranet skjedde natt til mandag. Den ene raneren er mistenkt for kjøring i ruset tilstand og det ble funnet diverse gods som kunne spores til flere ran henholdsvis i Heggedal og Asker Garderobetyver dømt To gutter født i 1990 er dømt for en rekke garderobetyverier samt biltyveri i Bekkestua-området Mange blottere Politiet har mottatt mange meldinger om blotting i den senere tid. To menn med ubehagelig stort eksponeringsbehov ble innmeldt til politiet søndag ettermiddag Vellykket høstjakt på fjorden Under årets maritime høstjakt etter stjålne båter/motorer, kontrollerte politiet og tollvesenet i overkant av båter i Oslofjorden. I alt ble det funnet tre båter med motor og en motor til en samlet verdi av kr Det ble også funnet en båt som ikke var fortollet, og to båter ble reddet fra å synke. I tillegg ble en hyttebåt funnet. Tyveristatistikken viser at de fleste tyveriene av og fra båt skjer i Oslofjorden. September Fyllekjører tatt i dusjen Mens mannen fra Asker dusjet, kom politiet og tok ham med til blodprøve. Blodprøven viste en promille på 1,98 - tre timer etter at mannen hadde fortøyd båten sin Vi slurver med bilbeltet Politiets kontroller under skolestarten viser en kraftig økning av bilister som ikke bruker bilbelte Flere ryker på farten Laserkontroller er en av metodene som brukes til å avsløre de som kjører for fort. Så langt i år merker politiet en økning i førerkortbeslagene for fartsovertredelser. Per september var 378 førerkort beslaglagt i Asker og Bærum politidistrikt. 11 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

12 Mye festbråk Natt til søndag måtte politiet hanskes med stupfulle ungdommer både i Asker og Bærum. Oktober Siktet for voldtekt i Norge, blir straffeforfulgt i Polen 34-åringen som er siktet for voldtekten mot askerkvinnen, ble pågrepet i byen Olsztyn i Polen. Han har senere innrømmet å stå bak et drap på en 16 år gammel jente i Polen Bærumsmann gikk til angrep på dommeren Politiet rykket ut til Asker og Bærum tingrett i dag da en mann i 20-årene slo seg vrang da han fikk resultatet av dommen sin Ville gå hjem til Sverige Svensken som ble plukket opp av politiet på E18 natt til onsdag hadde tatt beina fatt. Mannen ville gå hjem til Sverige. Han ble kjørt til Sandvika stasjon Væpnet ran på Gjettum To personer med kniv ranet Sportskafeen på Gjettum torsdag kveld. Begge var tildekket og stakk fra stedet på sykler. November Unge jenter nasker mest Jenter under 18 år står for den største andelen av naskerisaker i Bærum Fire pågrepet etter innbruddsbølge Innbruddstyvene som har herjet i Asker og Bærum den siste måneden stjeler lett omsettelige varer som for eksempel pass, smykker og mobiltelefoner. Fire personer to norske og to kosovoalbanske er pågrepet og siktet for noen av innbruddene Knivran på Bekkestua En trikkefører ble ranet med kniv på Bekkestua Finanskrisen krever liv Flere tilfeller av selvmord kan relateres til finanskrisen, ifølge politimester Torodd Veiding. Nå ber han folk å ta vare på hverandre. Politimesterens utspill i Budstikka førte til at det ble avholdt et folkemøte om temaet i Bærum kulturhus Dro til innbrudd - fant narkotika Politiet rykket ut for å etterforske et innbrudd i Asker og kom tilbake med beslaglagt narkotika Politiet stoppet ungdomsfest En fest for klassinger på Arena på Bekkestua ble natt til lørdag stoppet av politiet. Det var en så voldsom trengsel at det gikk på sikkerheten løs, derfor valgte politiet å stenge festen rundt klokken Desember Drosje havnet oppå midtrabatten En drosje kjørte inn i midtrabatten og havnet oppå den. Drosjesjåføren fikk alvorlige hodeskader. Det er en høy rate av trafikkuhell på E18, spesielt i rushtrafikken på ettermiddagen. Bilførerne kan være slitne og et øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at uhellet er ute. Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt 12

13 Ranet mens lillebror sov Fire personer stormet inn i en bolig på Jar da ei 19-år gammel jente lukket opp døra fredag kveld. En femte person holdt vakt på utsiden. Mennene truet henne med våpen og stjal noen verdisaker. Jenta kjente igjen en av gjerningsmennene og han ble pågrepet kort tid etter Ranet for tredje gang For tredje gang på kort tid ble Shell-stasjonen på Nesbru ranet av to personer Rema-butikk i Asker ranet To væpnede ranere slo til mot en Rema 1000-butikk i Asker ved stengetid lille julaften Blåkiosken knivranet Tre maskerte personer truet til seg penger og sigaretter fra Blåkiosken i Heggedal lørdag kveld. Politiets etterforskning førte til pågripelse av tre personer som er siktet i saken Rema-butikk knivranet i Lommedalen Tirsdag morgen tok tre maskerte menn seg inn i Rema-butikken i Lommedalen og ranet butikken med kniv. En person er pågrepet og siktet i saken Årets bankende hjerte Politimester Torodd Veiding ble kåret til Årets bankende hjerte 2008 av Budstikkas lesere etter at han gikk ut og fortalte at noen selvmord i Asker og Bærum er knyttet til finanskrisen. Han oppfordret folk til å bry seg mer om hverandre. 13 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

14 Forvaltningsavdelingen Forvaltningsavdelingen i Sandvika har blant annet ansvar for behandling av søknader om våpen, pass og politiattester og søknader etter utlendingsloven. Asker politistasjon og Forvaltningsavdelingen i Sandvika ivaretar samtlige forvaltningsmessige oppgaver i politidistriktet. Forvaltningsavdelingens oppgaver er blant annet: Behandling av søknader om våpen, pass og politiattester Søknader etter utlendingsloven Behandling av utvisningssaker Tilbakekall av gitte tillatelser Utlendingsseksjonen Fram til 2008 fikk vi en stor økning i antall søknader etter utlendingsloven. I 2008 har vi imidlertid hatt en reduksjon i antall saker på 16,8 %. Reduksjonen tilskrives for en stor del opprettelsen av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Det reduserte saksantallet har imidlertid ikke ført til tilsvarende reduksjon i arbeidsbelastningen for politidistriktet fordi en del av etterarbeidet knyttet til den enkelte sak påhviler lokalt politi. mindreårige skal levere politiattest. Bare i desember måned behandlet distriktet ca søknader til dette formålet, og vi regner med minst et tilsvarende antall i januar og februar Våpenamnestiet ble gjennomført i perioden 1. mai til 30. september og i løpet av denne perioden fikk politidistriktet kontroll på 456 våpen, herav 212 rifler og 113 revolvere/pistoler. De fleste ble innlevert til destruksjon, men noen få ble også søkt etterregistrert. I tillegg ble det søkt om etterregistrering av 154 hagler kg ammunisjon ble også innlevert. Antall borgere fra Polen og de baltiske landene har doblet seg i løpet av de siste par årene. Tidligere kom arbeidstakeren i hovedsak uten sin familie for å arbeide i et begrenset tidsrom, vanligvis som sesongarbeider. Nå opplever politiet at mønsteret er endret. Flere ønsker nå å etablere seg i Norge med familien, og etter at hovedpersonen har fått oppholdstillatelse søker eventuelt ektefelle/samboer og barn om familiegjenforening. Bevillingsseksjonen To forhold som særlig har påvirket bevillingsseksjonen i år er gjennomføringen av et nytt nasjonalt våpenamnesti og Norges Idrettsforbunds krav om at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor Antall våpensøknader Antall utstedte pass Antall politiattester Antall innleverte hittede gjenstander Antall utlendingssaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid dager Antall personer som trenger tillatelse til opphold/arbeid Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 14

15 Namsfogden Namsfogden er organisert under politiet, men jobber med den sivile rettspleien. Asker og Bærum namsfogdkontor har tre avdelinger, en gjeldsavdeling som er plassert på politihuset i Bærum og to tvangsavdelinger - en ved Asker politistasjon og en i Bærum. Kontorene er en felles driftsenhet. Namsfogdens arbeidsoppgaver: Tvangsfullbyrdelse Behandling av dødsfallsmeldinger Hovedstevnevitne Notarius publicus Gjeldsordningssaker Skjønn ved naturskade Begge tvangsavdelingene fungerer som sekretariat for forliksrådet i de respektive kommuner. For nærmere informasjon om namsfogden: Der kan du lese mer om arbeidet vi gjør, samt hente ut skjemaer vedrørende tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. Nedenfor følger et utdrag fra vår statistikk over tvangssaker, gjeldsordningssaker og forliksrådssaker. De fleste sakstypene viser en liten nedgang fra 2007, mens antall utleggsforretninger har hatt en sterk økning. Noe av årsaken til dette kan være at det siden 1. januar 2006 har vært mulig å begjære utlegg med bakgrunn i en uimotsagt faktura. Tidligere måtte saksøker ha dom fra forliksrådet før de kunne begjære utlegg. Dette kan forklare noe av nedgangen i forliksrådssaker og økningen i antall utleggsbegjæringer Tvangssalg løsøre Fravikelse Utleggsforretning Tilbakelevering Gjeldsordning Forliksklager Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

16 Tvangsfullbyrdelse Alle former for tvangsfullbyrdelse utføres av namsmannen og er i all hovedsak regulert av tvangsfullbyrdelsesloven. Utleggsforretninger Den mest vanlige formen for tvangsfullbyrdelse er utleggsforretninger. Den som har et pengekrav mot en annen kan begjære utlegg for å få sikret sitt krav dersom han har et gyldig tvangsgrunnlag. Når namsmannen mottar en begjæring om utlegg, blir den først prøvet hos namsmannen for å kontrollere at de formelle kravene er oppfylt. Dersom begjæringen tas til følge, blir den forelagt saksøkte og det blir satt en dato for avholdelse av utleggsforretningen. Resultatet av forretningen kan innebære at det blir nedlagt trekk i lønn eller tatt pant i saksøktes gjenstander, og som det ifølge dekningsloven er anledning til å ta pant i. I 2008 mottok namsmannen i Asker og Bærum til sammen ca utleggsbegjæringer. Dette er en økning på over saker i forhold til året før. Tvangssalg Den som har fått pant i en gjenstand kan begjære tvangssalg. Vi skiller i hovedsak mellom to former for tvangssalg tvangssalg av løsøre og tvangssalg av fast eiendom. Tvangssalg av fast eiendom behandles av tingretten, mens tvangssalg av løsøre behandles av namsmannen. Ved et tvangssalg realiseres pantet slik at saksøker får dekket sitt krav. Det er vanligvis biler som er gjenstand for tvangssalg. Dersom kravet ikke blir gjort opp, blir gjenstanden hentet og solgt for å dekke saksøkers krav. I 2008 mottok namsmannen i Asker og Bærum 224 begjæringer om tvangssalg. Dette er en liten reduksjon i forhold til 2007, hvor vi mottok 244 saker. Fravikelse En annen form for tvangsfullbyrdelse er fravikelse. Fravikelse er ofte en stor belastning for saksøkte. Fravikelse innebærer at saksøkte og dennes familie må flytte fra boligen. I disse tilfellene er namsmannen pliktig å sende varsel om fravikelsen til alle husstandsmedlemmer over 18 år, ikke bare til den som er nevnt i begjæringen. De fleste fravikelsesbegjæringer fremmes på grunnlag av ubetalt husleie. I det siste har namsmannen sett en klar økning i fravikelsesbegjæringer med bakgrunn i tvangssalg av fast eiendom. Tingretten mottok i 2008 hele 370 begjæringer om tvangssalg. Dette er en økning på 18,2 prosent i forhold til Det har vært størst økning for tvangssalg av borettsandeler, 76,9 prosent. Det antas at en stor del av dette skyldes finanskrisen fordi mange har blitt arbeidsledige eller har tapt penger. En del av tvangssalgene ble imidlertid ikke gjennomført fordi saksøkte greide å betale kravet eller fant en løsning med saksøker. En begjæring om tvangssalg fremmes for tingretten, og begjæringen blir forkynt for saksøkte. Saksøkte gis en måneds frist for uttale, eventuelt finne en løsning med saksøker. I en del tilfeller kan saksøkte ha krav på erstatningsbolig dersom tvangssalg gjennomføres. Når fristen for uttalelse har løpt ut, avgjør tingretten om tvangssalget skal gjennomføres. Skal tvangssalget gjennomføres, blir det vanligvis oppnevnt en medhjelper som skal stå for salget. Dette er normalt en advokat eller eiendomsmegler. Dersom medhjelperen ikke greier å oppnå den ønskelige kontakt med saksøkte slik at det kan gjennomføres taksering og visninger av eiendommen, vil saksøker begjære fravikelse. Fravikelsen blir gjennomført av namsmannen. Saksøkte har alt å tjene på et samarbeid. Dessverre ser en ofte at økonomiske problemer knytter seg opp mot psykiske problemer. Altfor ofte stikker saksøkte hodet i sanden og lar være å åpne brevene fra kreditor, medhjelper eller namsmann. I fjor høst var også tvangssalg av fast eiendom årsaken til flere personlige tragedier. Utfordringen for oss som jobber hos namsmannen er å forsøke å få til en best mulig kommunikasjon med saksøkte, samt gi råd og veiledning slik at de kan leve med sine økonomiske problemer i ordnede former. I tillegg til at namsmannen kan bistå med økonomisk veiledning, finnes det også en økonomisk rådgiver i hver kommune som kan bistå med hjelp dersom problemene vokser en over hodet. Bærum kommunes boligkontor/gjeldsrådgivningskontor: eller ta kontakt via sentralbordet på Asker kommune: Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 16

17 DNA-profiler Etter 1. september 2008 er det gitt økt adgang til å registrere DNA-profiler til bruk under etterforskning og i strafferettspleien. Ved lov av 18. januar 2008 nr. 3 ble det vedtatt endringer i straffeprosessloven 157 og 160a og gitt en ny bestemmelse i 158. Endringen innebærer nye retningslinjer for registrering i DNA-registeret og innsamling av spor med sikte på DNA-analyse mv. Lovendringen trådte i kraft 1. september Endringen innebærer en vesentlig økt adgang til å registrere DNA-profiler til bruk under etterforskning og i strafferettspleien. I tillegg ble det ved lov av 27. juni 2008 nr. 67 gjort ytterligere endringer i straffeprosessloven 160a opprettelse av DNA-etterforskningsregister. Inntil videre blir utgiftene til utstyr og analyse av profiler finansiert sentralt. Kripos har ansvaret for DNA-registrene. Det finnes fire registre: Etterforskningsregister: inneholder personprøver fra mistenkt/siktet i pågående sak(er). (pr. 1. januar 2009 ca profiler) Sporregister: inneholder DNA-spor (ukjente personprofiler) fra åsteder. (pr. 1. januar 2009 ca profiler) Identitetsregister: inneholder profiler av domfelte personer. (pr. 1. januar 2009 ca profiler) Eliminasjonsregister: inneholder profiler fra personer som regelmessig kommer i kontakt med bevis/åstedsmateriale (politi/analyseansatte). I praksis betyr dette: Politiet kan innhente DNA-referanseprøve av en person mistenkt for et forhold som kan medføre frihetsstraff. Profilen kan sammenlignes med sporprofiler i aktuell sak og mot sporregisteret. Dersom saken(e) henlegges uten rettslig reaksjon (eks. bot/fengselstraff) skal profilen slettes. Dersom saken ender i en rettslig reaksjon skal profilen legges inn i identitetsregisteret, hvor den blir værende livet ut. Blir saken senere gjenopptatt og vedkommende frifinnes, skal profilen slettes fra identitetsregister. Nytt er også at det er politiet/påtalemyndigheten som beslutter DNA-prøvetakning av mistenkte/domfelte og eventuelt senere overføring av profiler til identitetsregisteret. Statsadvokaten er klageinstans. Politiet kan ta DNA-prøvene med tvang om det skulle være nødvendig. I forbindelse med at politiet sikrer langt flere DNAspor fra åsteder, må vi også sikre langt flere prøver fra de fornærmede. Dette er nødvendig for å skille ut fornærmedes profiler fra eventuelle ukjente profiler, og derav hindre at fornærmedes profil kommer i sporregisteret. Fornærmedes profiler blir selvsagt bare kontrollert mot eventuelle spor i aktuell sak og deretter slettet. De blir ikke lagt inn i noen av registrene. 17 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

18 Fornærmedes og etterlattes rettigheter Fornærmede og etterlatte i straffesaker har fått styrket sine rettigheter. 1. juli 2008 trådte flere lovendringer i kraft som innebærer at fornærmede og etterlatte har fått styrket sine rettigheter i en straffesak. Rett til bistandsadvokat Det er særlig reglene om rett til bistandsadvokat som er utvidet, og fornærmede og etterlatte skal i større grad informeres/involveres i prosessen. Den som er offer for en straffbar handling (fornærmet) har en rekke rettigheter i forbindelse med rettsapparatets behandling. Når noen er død som følge av en straffbar handling, har de nærmeste etterlatte en del av de rettighetene som den direkte fornærmede ellers har. Når noen har vært utsatt for en straffbar handling og henvender seg til politiet, skal politiet informere om fornærmedes og etterlattes rettigheter. I mange tilfeller skal politiet også informere om sakens utvikling og framdrift. Den som har vært utsatt for et seksuelt overgrep, vold fra sine nærmeste, menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller overtredelse av besøksforbud, kan ha rett til kostnadsfri samtale hos en advokat for å få hjelp til å vurdere om forholdet skal anmeldes til politiet. Hvis man anmelder slikt forhold, har man krav på bistandsadvokat. Det kan man også ha hvis man har vært utsatt for annen kriminalitet og har betydelig fysisk eller psykisk skade, eller hvis det av andre grunner er behov for hjelp. en eventuell rettssak. Advokaten skal også hjelpe til med å fremme krav om erstatning. Anmelder skal få beskjed hvis saken henlegges, det tas ut tiltale eller saken avgjøres ved at gjerningspersonen vedtar forelegg hvor det er vilkår om at vedkommende skal få erstatning. Hvis saken henlegges, kan avgjørelsen påklages til overordnet instans (statsadvokat eller riksadvokat). Også visse andre avgjørelser påtalemyndigheten treffer kan påklages, for eksempel valget av straffebestemmelse i tiltalebeslutningen, eller at saken er avgjort med påtaleunnlatelse. Når det er falt dom i straffesaken, er det påtalemyndigheten som avgjør om dommen skal ankes. Fornærmede/etterlatte kan likevel gi uttrykk for om han/hun synes påtalemyndigheten bør anke saken eller ikke. Hvis krav om erstatning er tatt med i straffesaken, kan man velge å anke denne delen av dommen selv om straffesaken ikke ankes. Hvis gjerningspersonen blir dømt til fengselsstraff, kan fornærmede/etterlatte ha krav på å få beskjed når han/hun skal ha permisjon eller løslates fra fengselet. For mer utfyllende informasjon: og velg deretter Anmeldelse, klage under Hva kan vi hjelpe med. Informasjonen er utarbeidet av riksadvokaten og Politidirektoratet. Støtte under etterforskning og rettssak Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes/etterlattes interesser i forbindelse med etterforskingen og Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 18

19 Aktuelle dommer 82-åring fikk tilbake malerier og fast eiendom Sommeren 2006 ble en 81 år gammel mann svindlet av noen håndverkere som pusset opp huset hans. Det ble tvist om betalingen og håndverkerne tok malerier som betaling uten mannens samtykke. Noe senere ble 81-åringen oppsøkt av tiltalte, som ville selge maleriene tilbake til ham for kr ,-. Da 81-åringen ikke hadde penger, ble han lurt til å overføre en eiendom til tiltalte. Denne ble umiddelbart lagt ut for salg med en prisantydning på cirka 1 million kroner. Politiet så det hele som planlagt svindel av 81-åringen. 9. januar tilstod tiltalte forholdet i Asker og Bærum tingrett. Han fikk en tilståelsesrabatt på ca. 20 % og ble dømt til ett år og fire måneder ubetinget fengsel, som også var påtalemyndighetens påstand. Han ble også domfelt for å ha båret våpen på offentlig sted. Domfelte bistod politiet med å tilbakeføre maleriene til fornærmede. Eiendommen ble inndratt til fordel for fornærmede. Etterforskning av profesjonelle polske lommetyver Vinteren og våren 2008 fortsatte etterforskningsseksjonen på Bærum politistasjon, i samarbeid med andre politidistrikter, sin etterforskning av et polsk nettverk kjent for lommetyverier. Nettverket var særlig aktive på Lysaker stasjon. I februar 2008 ble det pågrepet tre polske statsborgere, og ytterligere en polsk statsborger ble pågrepet i mars I mai 2008 ble de fire dømt for en rekke grove tyverier fra person på offentlig sted. Fengselsstraffene varierte fra 90 dager til ni måneder. I alt 17 forhold ble pådømt, ikke alle var med på alt. Nettverket ser ikke ut til å ha vært aktive på Lysaker stasjon etter at dom ble avsagt. Da saken var under etterforskning, sørget politiet for flere sikringstiltak overfor reisende på togstrekningen fra Asker til Gardermoen. Asker og Bærum politidistrikt samarbeidet med Romerike, og delvis Oslo politidistrikt som hadde samme problem. Det ble også jobbet med tverrfaglige tiltak sammen med NSB, Jernbaneverket og Flytoget. Dette var blant annet bruk av høyttalere for å advare publikum om faren for tyveri, minifolder som ble levert ut sammen med billett ved kjøp i NSBs utsalg og plakater som ble satt opp på stasjonsområdene. I tillegg var politiets tilstedeværelse større i tidsrommet for lommetyveriene. Fire års fengsel for drapsforsøk Den 19. oktober 2007 braket to kollegaer i et Askerfirma sammen i et slagsmål ved Bondivatn stasjon i Asker. Det var en konflikt mellom de to som hadde bygget seg opp over tid som var årsaken til krangelen. De to hadde avtalt på forhånd å ha et oppgjør seg i mellom. Under slåssingen grep begge til kniv. Fornærmede var i besittelse av en tapetkniv, mens domfelte hadde en 23 centimeter lang foldekniv med et ni centimeter langt knivblad. Med et kraftig svingslag stakk domfelte fornærmede i brysthulen. Fornærmede ble livstruende skadet. Ved Asker og Bærum tingretts dom ble tiltalte dømt til fire års fengsel for forsøk på drap. Helikopterpilot dømt for grovt uaktsomt drap Den 11. mai 2005 styrtet et helikopter fra selskapet Airlift ved Kolsåstoppen i Bærum. Som en følge av 19 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

20 havariet mistet en 40 år gammel mann livet og en kvinne i 20-årene ble hardt skadd. I dom av 19. september 2008 la Borgarting lagmannsrett til grunn at piloten fløy i så lav høyde og så tett inntil fjellveggen ved Kolsåstoppen at hovedrotoren tok borti trærne og at dette var hovedårsaken til ulykken. Dette var grovt uaktsomt, på grensen til det forsettlige, sier lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett la videre til grunn at passasjerene både satt og var festet i strid med forskriftene. At Airlift ikke hadde innhentet tillatelse fra luftfartsmyndighetene og at selskapet flere ganger hadde flydd i strid med gitte tillatelser og forskrifter, fratok ikke piloten hans ansvar, heter det i dommen. Piloten ble dømt til seks måneders fengsel, hvorav 90 dager ubetinget. De etterlatte ble av lagmannsretten tilkjent til sammen kr ,- i oppreisning. Den skadde kvinnen ble tilkjent kr ,- i erstatning. To år og seks måneders fengsel for grovt skattesvik En 37 år gammel mann ble ved Asker og Bærum tingretts dom av 30. mai 2008 domfelt for grovt skattesvik ved at han unndro ca. 9,3 millioner kroner i skatt. Gjennom et ikke-registrert selskap på Samoa (i Stillehavet) foretok han oppkjøp og senere salg av forskjellige selskap som drev med fiskeforedling i Danmark. Til sammen er han dømt for å ha unnlatt å oppgi opsjons- og aksjegevinster på ca. 33 millioner kroner. Retten la til grunn at selskapet var hjemmehørende i Norge (med skatteplikt til Norge), idet tiltalte hadde drevet virksomheten fra kontorer i Bærum og Oslo. Straffen ble satt til fengsel i to år og seks måneder, og tiltalte ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, inneha ledende stilling eller å sitte i noe selskaps styre for en periode på tre år. Anmeldte tyveri dømt for millionbedrageri Tre personer ble ved Asker og Bærum tingretts dom av 30. mai 2008 domfelt for grovt bedrageri. De hadde gjennom selskapet Non Plus Ultra i Bærum bedratt over 200 leverandører for ca. 15 millioner kroner. Selskapet skal over en periode på syv måneder ha bestilt varer og tjenester fra andre firmaer uten å ha til hensikt å gjøre opp for seg. De impliserte hadde også et stort og luksuriøst privat forbruk, blant annet i form av dyre ferier, billeie og kosmetisk tannpleie. Selskapets regnskaper var blåst opp for å gi inntrykk av kredittverdighet. For mange av firmaene som ble svindlet var tapene en svært stor belastning. De tre ble dømt til henholdsvis fire år, tre år og ni måneder og tre års fengsel. Selskapets regnskapsfører ble frikjent for medvirkning til bedrageriene. Daglig leder i selskapet ble fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap og retten til å sitte i noe selskaps styre for alltid. Dommen viser at det er en tendens til at mer tradisjonelle kriminelle benytter det hvite markedet til alvorlig vinningskriminalitet. Dømt til ett års fengsel for vold i ungdomsmiljø En 22-åring ble i 2006 dømt for en rekke voldshandlinger begått i blant annet russemiljøet. Tre måneder etter soning av dommen begikk han på nytt en alvorlig voldshandling i Asker sentrum. Fornærmede pådro seg alvorlige tannskader. I dom av 13. august 2008 fra Asker og Bærum tingrett ble 22-åringen dømt til ett års fengsel. Retten fremhevet at den holdningen som 22-åringen og flere av hans venner har til vold, er alarmerende. I tillegg til fengselsstraffen må domfelte erstatte fornærmedes utgifter med kroner, samt betale ham kroner i oppreisning. Domfelt østeuropeisk innbruddstyv Natt til 28. mars 2008 brøt to personer seg inn i en enebolig på Billingstad i Asker. Alarmen ble utløst idet gjerningsmennene forsøkte å rive ned alarmboksen. De stakk fra stedet, men forsøkte kort tid etter å bryte seg inn i en villa ikke langt unna. Her ble de også avbrutt på grunn av en hund som var inne i huset. Et vitne observerte gjerningspersonene idet de kjørte fra stedet. Politiet påtraff senere bilen, og etter en forfølgelse i bil og til fots ble en person av albansk opprinnelse pågrepet. Den andre personen kom seg unna etter å ha gått til angrep på en polititjenestemann og hunden hans. Bilen gjerningspersonene benyttet var natten før stjålet i forbindelse med boliginnbrudd i Follo. Det var i samme området i Follo flere andre tilfeller av boliginnbrudd denne natten som han også kunne knyttes til. Videre etterforskning førte til at albaneren ble siktet for 20 tilfeller av boliginnbrudd/forsøk på boliginnbrudd, fem tilfeller av biltyveri, vold mot offentlig tjenestemann, samt overtredelse av utlendingsloven. I Asker og Bærum tingretts dom av oktober 2008 ble gjerningsmannen dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 20

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Sør-Øst politidistrikt Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Vold i nære relasjoner Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02391-A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 19.09.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-092501MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Tone Haave Lillian Steen Finn Arne Karlsen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Kai-Gunnar

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Kapittel 3: Kriminalitet

Kapittel 3: Kriminalitet Kapittel 3: Kriminalitet 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 56 71 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) forseelse a) meklingsorgan hvor offer og

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 Advokat Ingrid Holm Ellingsen Angell Advokatfirma AS, Bodø ihe@angell-co.no Tema: Bistandsadvokat-ordningen 1. Hva er bistandsadvokat-ordningen?

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00984-A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. (advokat Anders Brosveet) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. (advokat Anders Brosveet) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (statsadvokat

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1535), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1535), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02047-A, (sak nr. 2008/1535), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01695-A, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 04-135 612.2 Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PÅTALEKOMPETANSE I MEDHOLD AV STRAFFEPROSESSLOVEN 67 TREDJE LEDD ANNET PUNKTUM

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Juridisk bistand i saker om menneskehandel

Juridisk bistand i saker om menneskehandel Juridisk bistand i saker om menneskehandel Bistandsadvokatens rolle Advokat Ann-Cathrin Marcussen Advokatfellesskapet Rognlien & Djønne m fl Fornærmede - Begrepet " Fornærmede innehaver av en slik interesse

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer