Årsrapport Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

2 Innhold Utgiver: Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonen: Bak fra venstre: Astrid Birgitte Borge, Kjell Fagerlid, Leif Kåre Flotve. Foran fra venstre: Jane Randall, Ingjerd Margrethe Steen, Stine Karlsen, Torill Frogner og Anita Skjønborg. Line Sandtorv var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Asker og Bærum Budstikke: Karl Braanaas, Eva Groven, Knut Bjerke, Dag Tufte, Ulf Hansen, Jørgen Dahl Kristensen, Trine Jødal, Henrik Arneberg, Torgeir Strandhagen, Knut Helbak, Tore Guriby og Arne Herstrøm. For øvrig: Jørn Haugland, Leif Kåre Flotve og Torill Frogner, Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonell bearbeidelse: Mattis Michaelsen Kommunikasjon Layout: Filét Design / Rapporten er kun laget for visning på internett. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Innhold Leder Ressursforvaltning Kriminalitetsutvikling Ungdomsteamene Hurtigmegling Seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt Årsrevyen Forvaltningsgjøremål Namsfogden Tvangsfullbyrdelse DNA Fornærmedes rettigheter Aktuelle dommer Russen Operativ tjeneste Masterstudiet Innbyggerundersøkelsen Nytt politibygg Satsningsområder Publikumsservice Kontaktinformasjon Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 2

3 Leder 2008 var et spesielt år for Asker og Bærum politidistrikt. Det var det siste hele året i et politibygg som har huset oss siden Selv om det blir litt rart å flytte, så ser hele organisasjonen frem til å kunne jobbe i nye og tidsmessige lokaler og ta i mot vårt publikum i mer egnede omgivelser enn det vi har hatt her de siste årene. Siden vi har kommet så langt i prosessen rundt nytt politibygg, er det sikkert ingen overraskelse at 2008 har vært preget av mange oppgaver rundt dette. Til tross for at mye ressurser har gått med til det nye bygget, har resultatene for distriktet i 2008 vært veldig bra. Vi oppklarer over 45 % av alle forbrytelsene og har en saksbehandlingstid som fint balanserer kravet til kvalitet opp mot kravet til hurtighet. Av enkeltsaker er jeg særlig glad for at vi oppklarte den såkalte Hvalstadsaken hvor en i begynnelsen ukjent person skjøt flere skudd inn i asylmottaket og skadet en asylsøker alvorlig. Godt politiarbeid og gode tips fra publikum gjorde oss i stand til å løse saken. Høstens innbyggerundersøkelse i samtlige politidistrikter i landet var svært gledelig for oss i Asker og Bærum politidistrikt. På hovedspørsmålene om tillit til politiet i distriktet og om folk føler seg trygge scorer vi best av alle distrikter i landet. Jeg er veldig glad for en slik tilbakemelding fra publikum og skal love at vi også fremover skal gjøre vårt ytterste for å opprettholde tilliten og skape trygghet for innbyggerne. Vi skal være der når dere trenger oss! Alle disse gode resultatene hadde ikke vært mulig uten at de ansatte gjennom hele året har stått på, hver på sin plass. Det skal vi fortsette med når vi flytter ned på Kjørbo i nye lokaler. Torodd Veiding 3 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

4 Ressursforvaltning: Gode resultater i var et år med tilfredsstillende resultater. Vi nådde våre mål, fikk gode tilbakemeldinger fra publikum og medarbeidernes tilfredshet utviklet seg positivt. Politidistriktet oppnådde gode resultater i 2008, i forhold til avtalte mål og gitte ressursrammer. Medarbeidertilfredsheten utviklet seg positivt, og det har vært stabilitet i bemanningen. Topp score Årets innbyggerundersøkelse gir topp score til politidistriktet på mange punkter og publikum gir uttrykk for høy tilfredshet med trygghet og service. Driftsresultatet viser et forbruk på kroner. Totalt ble vi i løpet av 2008 tildelt kroner. Det gir et årsoverskudd på ca. 9,8 millioner kroner. Beløpet overføres til 2009 og investeres i materiell og utstyr i nytt politibygg. Dette er en lenge planlagt sparing for å ha penger til å investere i forbindelse med nytt bygg. Lønnskostnadene økte som følge av forbedrede lønnsbetingelser, herunder vårt lokale lønnsoppgjør som ga økt lønn til mange ansatte. Noen driftskostnader er redusert som følge av stram kostnadsstyring. Kriminaliteten endrer seg, og det gjøres beslag av harddisker og mobiltelefoner i de fleste saker. Kostnadene som følge av tekniske undersøker av beslagene økte kraftig i Kostnadene økte også som følge av bruk av nye etterforskningsmetoder og anskaffelse og drift av nødvendig utstyr i den forbindelse. God økonomistyring Regnskapsresultatet viser god økonomisk styring og at ressursene brukes på de prioriterte områdene. Månedlig gjenomgang av budsjett og regnskap sikret at det ikke oppsto hendelser som kunne være negative for budsjettet og virksomheten politidistriktet driver totalt tildelt/forbruk budsjett forbruk overført totalt tildelt/forbruk budsjett forbruk overført % Administrasjon Kriminalitetsbekjempelse Forvaltning Sivile gjøremål Hjemmel fordelt på forbruk % hjemler kroner % hjemler kroner Administrasjon 9% 32, % 32, Kriminalitetsbekjempelse 77% 267, % 267, Forvaltning 7% 26, % 26, Sivile gjøremål 7% 23, % 23, % 348, % 348, Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 4

5 Kriminalitetsutvikling 2008: God oppklaringsprosent, færre anmeldelser I 2008 oppklarte vi 45,3 % av sakene. Antall anmeldelser gikk ned med 12 %. Totalt sett har politidistriktet gode resultater i Asker og Bærum politidistrikt hadde i 2008 en nedgang på anmeldelser, tilsvarende en nedgang på 12 %. Politidistriktet kan også i år vise til en god oppklaringsprosent på 45,3 %. For vinningsforbrytelser ble resultatet 22,1 %. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet. Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig 95 dager. Ungdomskriminalitet og vold prioritert Innenfor prioriterte områder, som ungdomskriminalitet og voldssaker, har vi oppnådd en betydelig bedre saksbehandlingstid enn gjennomsnittet. Nedgang i vinning og narkotika Vi har hatt en nedgang innenfor vinningskriminalitet. Det har vært en nedgang både innenfor simple tyverier (- 94 anmeldelser) og grove tyverier (- 240 anmeldelser). I politidistriktet har det vært en nedgang innenfor anmeldt narkotikakriminalitet på 555 anmeldelser. Kraftig økning av grove tyverier fra villa Det har vært en kraftig økning i anmeldelser av grove tyverier fra villa med 193 flere anmeldelser, tilsvarende en økning på 144 %. Flere voldsanmeldelser Antall voldssaker viser en økning på 23 anmeldelser (+ 4 %). Det er registrert ett drap og ett drapsforsøk i I tillegg er det registrert to uaktsomme drap som følge av trafikkulykker. Politiet i Asker og Bærum har registrert færre voldssaker enn i landet som helhet. Dersom man ser voldsraten pr innbyggere, har man i Asker og Bærum politidistrikt 3,7 anmeldelser per innbyggere. Landet som helhet har 5,5 anmeldelser pr innbyggere. Vold i nære relasjoner Manuell telling gir politidistriktet god oversikt over vold i nære relasjoner. I 2008 ble det registrert 204 anmeldelser som gjaldt vold i nære relasjoner. Innen denne voldsformen er det registrert en økning hvert av de årene den manuelle tellingen er blitt gjennomført, fra 161 anmeldelser i 2003 til 204 anmeldelser i Økningen skyldes mest sannynlig politiets offensive holdning til å avdekke flere saker, snarere enn at voldsproblematikken er økende. Kriminalitetsratene for 2008 bekrefter i stor grad bildet fra tidligere år. Asker og Bærum politidistrikt har en lavere eller identisk kriminalitetsrate, antall anmeldelser pr innbyggere, enn landet som helhet innenfor alle kriminalitetstyper. Totalt har Asker og Bærum politidistrikt 65,6 anmeldelser pr innbyggere, mens det tilsvarende tallet for landet som helhet er 83,5. Tidligere år har Asker og Bærum politidistrikt hatt en høyere narkotikarate enn landet som helhet, dette er ikke tilfellet for Antall anmeldelser pr innbyggere etter kriminalitetstype i 2008 Annen Trafikk Arbeidsmiljø Miljø Skadeverk Narkotika Sedelighet Vold Vinning Økonomi 0,08 0,2 0,07 0,6 0,5 0,8 1,1 1,5 4,4 5 3,7 5,4 6,5 9 7,9 7,9 10,5 13,7 27,8 36, Både i landet som helhet og i Asker og Bærum politidistrikt er det størst risiko for å bli utsatt for vinningskriminalitet. I 2008 ble det i Asker og Bærum politidistrikt registrert 27,8 anmeldelser per innbyggere tilknyttet vinningskriminalitet. Dette er en nedgang fra tidligere år. Det har også vært en nedgang i antall anmeldte narkotikaforhold per innbyggere, fra 11,5 anmeldelser per innbyggere i 2007 til 7,9 anmeldelser per innbyggere i Norge Asker og Bærum 5 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

6 Ungdomsteamene i Asker og Bærum Asker og Bærum politidistrikt har øremerket medarbeidere til politiarbeid rettet mot ungdom. Politiet har egne ungdomsmedarbeidere både i Asker og Bærum. Arbeidet er noe forskjellig organisert i de to kommunene, men det jobbes mot en mer enhetlig tjeneste. I Bærum er medarbeiderne organisert i ungdomsteam og er stasjonert på Gjettum og Bekkestua brannstasjon. Forebygging, etterforskning og operativ tjeneste Arbeidsfeltet kan deles inn i tre områder etterforskning av ungdomssaker, tradisjonell forebyggende tjeneste, herunder bekymringssamtaler og politimegling, og ordinær operativ tjeneste. Ungdomsmedarbeiderne har et tett og godt samarbeid med en rekke eksterne etater og organisasjoner. Positive tilbakemeldinger Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet ungdomsteamene utfører. Ungdomsteamene har et spesielt fokus på ungdom som begår/har begått straffbare handlinger, eller som har atferdsvansker eller andre problemer. På dette området satser vi på individuell oppfølging. For at arbeidet med disse ungdommene skal lykkes, inngår ungdomsmedarbeiderne i et tett tverrfaglig samarbeid. Ungdomskontrakt I samarbeid med kommunene er det innført noe som kalles ungdomskontrakt. Det er et tilbud som kan gis til ungdom i alderen 15 til 18 år ved første gangs overtredelse av narkotikalovgivningen. Ungdom som inngår kontrakten må være hjemmehørende i vårt distrikt eller være plassert av barnevernet i vårt distrikt over tid. Kontrakten skrives også under av foresatte. Den innebærer at det skal avlegges 12 urinprøver hos helsestasjon for unge i løpet av 12 måneder. Ved fullført kontrakt blir det gitt påtaleunnlatelse med to års prøvetid. Ved brudd på kontrakten blir påtaleavgjørelsen endret og saken avgjøres vanligvis med forelegg. Politiet følger opp med en ny bekymringssamtale ved brudd. Med dem som fullfører kontrakten har man en avsluttende samtale, hvor både helsesøster og politi deltar. Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 6

7 Hurtigmegling gode erfaringer I samarbeid med Konfliktrådet i Oslo og Akershus har vi utarbeidet rutiner for hurtigmegling i saker som omhandler tyveri fra butikk. Hurtigmegling er et tilbud til ungdom under 18 år som blir tatt første gang for butikktyveri. Rutinen er foreløpig innført i samarbeid med Sandvika Storsenter, vekterselskapene på Sandvika Storsenter og Konfliktrådet. Tett samarbeid Rutinen for hurtigmegling er lagt opp slik at vekterselskapet på Sandvika Storsenter administrerer og kvalitetssikrer anmeldelsene fra forretningene på senteret. Anmeldelsene blir levert samlet til politiet en gang per uke. I forbindelse med registrering hos politiet blir aktuelle saker plukket ut og disse får en umiddelbar påtalemessig avgjørelse før de blir oversendt Konfliktrådet for megling. Rask reaksjonstid er viktig En viktig effekt for førstegangs kriminelle er å få så kort tidsperiode mellom handling og reaksjon som mulig. Gjerningspersonen vil da fortsatt ha et nært forhold til det straffbare forhold, det vil være ferskt i hukommelsen og viljen til å gjøre opp for seg er som regel tilstede. Meglingen foregår i møtelokaler på Sandvika Storsenter. Flere store kjeder har i perioder ikke villet delta i megling fordi de har ment at dette har vært for tidkrevende. For å imøtekomme handelsstandens innvendinger reduserer vi derfor reisetid, og dermed fraværet fra forretningen, ved at meglingen foregår i senterets lokaler. Positivt Det er litt tidlig å bedømme resultatet av vår nye rutine, men politiets erfaring fra tilsvarende forhold er at megling i Konfliktrådet oppleves som en god løsningsmodell for unge førstegangs kriminelle. Gjerningsmannen blir etter megling fulgt opp av ungdomsteamene, og behov for gjennomføring av bekymringssamtale vurderes i det enkelte tilfelle. 7 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

8 Seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt: Forebygging blant gjengangere og ungdom I 2008 har SLT-koordinator fokusert spesielt på gjengangere og ungdom i risikosonen. SLT står for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge i Asker ivaretas først og fremst gjennom daglig samarbeid mellom politiets ungdomsteam og seksjonsleder for forebyggende tiltak/slt-koordinator. Bredt samarbeid SLT-koordinator leder også de forebyggende ressursene til Asker kommune, og de generelle forebyggende tiltak utføres via ungdomsklubbene, Askerbasen, Utekontakten og Ungdomsfaglig konsulent. Innsatsen/tiltakene står beskrevet i politisk vedtatt Rusforebyggende handlingsplan og Oppvekstmelding. Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Politirådet defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå, med ansvar i forhold til trygghet og trivsel i lokalmiljøet. Kontaktinformasjon SLT: Astrid E. Henriksen Seksjonsleder forebyggende tiltak/slt Telefon: / E-post: I 2008 har SLT-koordinator hatt et spesielt fokus på gjengangere og ungdom i risikosonen. De ukentlige samarbeidsmøtene hvor politi, barnevernvakten, barneverntjenesten, Utekontakten og Askerbasen deltar, ønsker å identifisere utfordringer blant barn og unge. Sammen tilstreber vi å sette i gang tiltak effektivt og tidlig. Treffsikre tiltak Ukemøtene prioriteres. Vi jobber med å finne treffsikre tiltak som faktisk hindrer den unge i å fortsette å begå nye kriminelle handlinger, og satser på kunnskapsbaserte metoder for å møte utfordringene. Velfungerende samarbeidsfora er avgjørende for å lykkes med det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og dette vil vi fokusere videre på i Risk-prosjektet Risk-prosjektet ble satt i gang høsten Målet med Risk er å hindre skolefravær hos enkeltungdommer. Dette prosjektet ser ut til å gi positive effekter. Tiltakene er basert på at foresatte samtykker til tverrfaglig innsats, og prosjektet varer til 1. desember Politirådet Politirådet i Asker er fortsatt i etableringsfasen. Det ble gjennomført fire møter i 2008, og sakene er basert på informasjonsutveksling mellom kommune og politi. Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 8

9 Årsrevyen Januar Lommemannen To etterforskere fra Asker og Bærum er avgitt til Follo politidistrikt i forbindelse med Lommemannen-saken. Lommemannen er bl.a. mistenkt for fem seksuelle overgrep i Asker og Bærum Nye voldsalarmer SINTEF presenterte sin rapport om mobile voldsalarmer på en pressekonferanse ved Bærum politistasjon hvor både justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet var til stede. Familievoldskoordinator Gro Haaland i Asker og Bærum politidistrikt orienterte om rutiner ved vårt distrikt og det ble gjennomført en praktisk demonstrasjon. I tillegg ble det informert om de videre planene for mobile voldsalarmer. Februar Garderober robbes daglig Tyvene har fått stor sans for verdier som ligger i garderober ved idrettsanlegg. Politiet oppfordrer folk til å ta med seg minst mulig verdisaker til trening, eventuelt ta det med seg inn i hallen Savnet kvinne i Bærum funnet etter to dager Letemannskapene fant mandag formiddag den 84 år gamle kvinnen som lørdag forsvant fra et eldresenter i Bærum. Kvinnen var i live, men sterkt forkommen Politiaksjon i Sandvika Onsdag formiddag møtte om lag 60 politiansatte opp for å markere hvor lite verdsatt de føler deres arbeid er. Årsaken er misnøyen med bemanning og lønnsnivået i politiet. Mars Husbrann i Bærum En tomannsbolig i Bærum er totalskadd i brann. Brannårsaken er ukjent Brann i boligblokk på Rud I syvtiden om morgenen ble det meldt om brann i en boligblokk. Da brannvesen og politi ankom var det stor røykutvikling fra en av leilighetene. Brannen ble raskt slukket og en alvorlig skadd person ble hentet ut. Personen døde senere av skadene Lå kveilet sammen Under en ransaking i en bolig i Bærum fant politiet en slange på 1,5 meter. Slangen lå sammenkveilet i buret sitt, men der lå den ikke lenge før den ble tatt i politiets varetekt. Eieren i 30-årene ble bl.a. anmeldt for ulovlig oppbevaring av eksotiske reptiler. Slangen ble tatt hånd om av Mattilsynet Advarer mot nye tyveriraid Under innbruddene på Romerike og i Follo den siste tiden har tyvene blant annet knust ruter for å komme seg inn i boligene. Tyveribandene opererer i flere distrikter og politiet i Asker og Bærum oppfordrer folk til å holde vinduer og dører lukket og låst. De som har alarm bør også ha den på om natten. 9 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

10 April Verditransport ranet En verditransport ble ranet ved Rykkinn nærsenter natt til 1. april. Vekterne ble truet til å kjøre flere steder for å hente penger. Senere tilsto den ene vekteren at han var med på å rane sin kollega for nesten 11 millioner kroner. I mai ble ytterligere to personer siktet for ranet. Politiet fant mesteparten av ransutbyttet i begynnelsen av september Fem kanarifans satt i bur Totalt fem personer er innbrakt for ordensforstyrrelse i forkant av og under eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm i kveld Ny hasjplantasje avslørt I en kjeller på Borgen i Asker har politiet avslørt en ny, stor hasjplantasje. Leietakeren i huset er ikke tilknyttet det vietnamesiske miljøet, noe som har vært tilfellet i mange saker ellers i landet Skutt i pannen fra bil To 12-år gamle gutter var på vei hjem fra skolen da de ble beskutt fra en bil på Nesøya. En av guttene ble truffet i pannen. Softgunpistolen ble funnet under ransaking og to gutter (17 og 18) tilsto ugjerningen noen dager etter. Saken ble avgjort ved megling i konfliktråd Russekaos på Stabekk og Valler Politiet stoppet russekåringene på Valler og Stabekk i går kveld etter mange klager på ekstrem musikkstøy. Flere naboer fortalte at huset deres ristet og at de fikk vondt i kroppen. Mai Flere klager på russebråk Politiet rykket ut til fem forskjellige steder ved midnatt Brann i det nye politihuset Brannen i politiets nybygg på Kjørbo oppsto etter at det tok fyr i isopor i kjellergulvet. Svart røyk la seg over motorveien mot Sandvika storsenter i 14-tiden i går ettermiddag åring overkjørt av russebuss En 17 år gammel jente ble påkjørt og havnet under en russebuss på Slependen i Bærum sent søndag kveld Voldsruss amok på Kadettangen Slagsmålene i russemiljøet på Kadettangen i natt var så mange at politiet ikke klarte å stanse dem. Politimester Torodd Veiding er lut lei av russens tull og mener episoder som slagsmål og hærverk krever mye av politiets ressurser Mann (21) døde etter russebuss-ulykke En 21 år gammel mann fra Bærum døde i natt etter å ha blitt påkjørt av en russebuss på Holmenskjæret i Asker. Juni Mann omkom i MC-ulykke En mann omkom fredag formiddag i en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil ved innkjøringen til Ikea på Slependen i Bærum evakuert fra blokk etter brann 30 personer ble evakuert etter en brann i en boligblokk i Asker i går. Flere av beboerne var eldre. Store brann- og vannskader medførte at mange av dem ikke kunne flytte tilbake med det første. Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt 10

11 åring siktet for knivdrap på Rykkinn En mann (18) er siktet for forsettlig drap etter at en 17-åring døde av knivskader på Rykkinn søndag. Han meldte seg selv for politiet. Juli Livsfarlig sprengstoff i boden En 37 år gammel mann fra Asker ble pågrepet etter at politiet fant 15 kg sprengstoff hjemme hos ham. Mannen er tidligere straffedømt og ble overført til soning Fant bestevennen skutt i senga I Somalia mistet han sin nærmeste venn i krig. I Norge fant han sin nærmeste venn skutt i en seng. Episoden skjedde på Hvalstad mottakssenter da en mann skjøt mot mottaket. Store politistyrker jobbet intenst med å finne ut hvem som skjøt. En 50 år gammel advokat fra Asker ble siktet for ugjerningen. August Brann i hybelhus på Slependen Beboerne måtte evakueres da det brøt ut brann i et tidligere industrilokale på Slependen fredag kveld. Ingen ble skadet i brannen. Huset var bebodd av et tjuetalls polakker. Det var uklare eie/leieforhold Balltreranere tatt Tre unge menn ble pågrepet etter et stygt ran av to mindreårige gutter på Gullhella. Ranet skjedde natt til mandag. Den ene raneren er mistenkt for kjøring i ruset tilstand og det ble funnet diverse gods som kunne spores til flere ran henholdsvis i Heggedal og Asker Garderobetyver dømt To gutter født i 1990 er dømt for en rekke garderobetyverier samt biltyveri i Bekkestua-området Mange blottere Politiet har mottatt mange meldinger om blotting i den senere tid. To menn med ubehagelig stort eksponeringsbehov ble innmeldt til politiet søndag ettermiddag Vellykket høstjakt på fjorden Under årets maritime høstjakt etter stjålne båter/motorer, kontrollerte politiet og tollvesenet i overkant av båter i Oslofjorden. I alt ble det funnet tre båter med motor og en motor til en samlet verdi av kr Det ble også funnet en båt som ikke var fortollet, og to båter ble reddet fra å synke. I tillegg ble en hyttebåt funnet. Tyveristatistikken viser at de fleste tyveriene av og fra båt skjer i Oslofjorden. September Fyllekjører tatt i dusjen Mens mannen fra Asker dusjet, kom politiet og tok ham med til blodprøve. Blodprøven viste en promille på 1,98 - tre timer etter at mannen hadde fortøyd båten sin Vi slurver med bilbeltet Politiets kontroller under skolestarten viser en kraftig økning av bilister som ikke bruker bilbelte Flere ryker på farten Laserkontroller er en av metodene som brukes til å avsløre de som kjører for fort. Så langt i år merker politiet en økning i førerkortbeslagene for fartsovertredelser. Per september var 378 førerkort beslaglagt i Asker og Bærum politidistrikt. 11 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

12 Mye festbråk Natt til søndag måtte politiet hanskes med stupfulle ungdommer både i Asker og Bærum. Oktober Siktet for voldtekt i Norge, blir straffeforfulgt i Polen 34-åringen som er siktet for voldtekten mot askerkvinnen, ble pågrepet i byen Olsztyn i Polen. Han har senere innrømmet å stå bak et drap på en 16 år gammel jente i Polen Bærumsmann gikk til angrep på dommeren Politiet rykket ut til Asker og Bærum tingrett i dag da en mann i 20-årene slo seg vrang da han fikk resultatet av dommen sin Ville gå hjem til Sverige Svensken som ble plukket opp av politiet på E18 natt til onsdag hadde tatt beina fatt. Mannen ville gå hjem til Sverige. Han ble kjørt til Sandvika stasjon Væpnet ran på Gjettum To personer med kniv ranet Sportskafeen på Gjettum torsdag kveld. Begge var tildekket og stakk fra stedet på sykler. November Unge jenter nasker mest Jenter under 18 år står for den største andelen av naskerisaker i Bærum Fire pågrepet etter innbruddsbølge Innbruddstyvene som har herjet i Asker og Bærum den siste måneden stjeler lett omsettelige varer som for eksempel pass, smykker og mobiltelefoner. Fire personer to norske og to kosovoalbanske er pågrepet og siktet for noen av innbruddene Knivran på Bekkestua En trikkefører ble ranet med kniv på Bekkestua Finanskrisen krever liv Flere tilfeller av selvmord kan relateres til finanskrisen, ifølge politimester Torodd Veiding. Nå ber han folk å ta vare på hverandre. Politimesterens utspill i Budstikka førte til at det ble avholdt et folkemøte om temaet i Bærum kulturhus Dro til innbrudd - fant narkotika Politiet rykket ut for å etterforske et innbrudd i Asker og kom tilbake med beslaglagt narkotika Politiet stoppet ungdomsfest En fest for klassinger på Arena på Bekkestua ble natt til lørdag stoppet av politiet. Det var en så voldsom trengsel at det gikk på sikkerheten løs, derfor valgte politiet å stenge festen rundt klokken Desember Drosje havnet oppå midtrabatten En drosje kjørte inn i midtrabatten og havnet oppå den. Drosjesjåføren fikk alvorlige hodeskader. Det er en høy rate av trafikkuhell på E18, spesielt i rushtrafikken på ettermiddagen. Bilførerne kan være slitne og et øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at uhellet er ute. Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt 12

13 Ranet mens lillebror sov Fire personer stormet inn i en bolig på Jar da ei 19-år gammel jente lukket opp døra fredag kveld. En femte person holdt vakt på utsiden. Mennene truet henne med våpen og stjal noen verdisaker. Jenta kjente igjen en av gjerningsmennene og han ble pågrepet kort tid etter Ranet for tredje gang For tredje gang på kort tid ble Shell-stasjonen på Nesbru ranet av to personer Rema-butikk i Asker ranet To væpnede ranere slo til mot en Rema 1000-butikk i Asker ved stengetid lille julaften Blåkiosken knivranet Tre maskerte personer truet til seg penger og sigaretter fra Blåkiosken i Heggedal lørdag kveld. Politiets etterforskning førte til pågripelse av tre personer som er siktet i saken Rema-butikk knivranet i Lommedalen Tirsdag morgen tok tre maskerte menn seg inn i Rema-butikken i Lommedalen og ranet butikken med kniv. En person er pågrepet og siktet i saken Årets bankende hjerte Politimester Torodd Veiding ble kåret til Årets bankende hjerte 2008 av Budstikkas lesere etter at han gikk ut og fortalte at noen selvmord i Asker og Bærum er knyttet til finanskrisen. Han oppfordret folk til å bry seg mer om hverandre. 13 Årsrapport 2008 Asker og Bærum Politidistrikt

14 Forvaltningsavdelingen Forvaltningsavdelingen i Sandvika har blant annet ansvar for behandling av søknader om våpen, pass og politiattester og søknader etter utlendingsloven. Asker politistasjon og Forvaltningsavdelingen i Sandvika ivaretar samtlige forvaltningsmessige oppgaver i politidistriktet. Forvaltningsavdelingens oppgaver er blant annet: Behandling av søknader om våpen, pass og politiattester Søknader etter utlendingsloven Behandling av utvisningssaker Tilbakekall av gitte tillatelser Utlendingsseksjonen Fram til 2008 fikk vi en stor økning i antall søknader etter utlendingsloven. I 2008 har vi imidlertid hatt en reduksjon i antall saker på 16,8 %. Reduksjonen tilskrives for en stor del opprettelsen av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Det reduserte saksantallet har imidlertid ikke ført til tilsvarende reduksjon i arbeidsbelastningen for politidistriktet fordi en del av etterarbeidet knyttet til den enkelte sak påhviler lokalt politi. mindreårige skal levere politiattest. Bare i desember måned behandlet distriktet ca søknader til dette formålet, og vi regner med minst et tilsvarende antall i januar og februar Våpenamnestiet ble gjennomført i perioden 1. mai til 30. september og i løpet av denne perioden fikk politidistriktet kontroll på 456 våpen, herav 212 rifler og 113 revolvere/pistoler. De fleste ble innlevert til destruksjon, men noen få ble også søkt etterregistrert. I tillegg ble det søkt om etterregistrering av 154 hagler kg ammunisjon ble også innlevert. Antall borgere fra Polen og de baltiske landene har doblet seg i løpet av de siste par årene. Tidligere kom arbeidstakeren i hovedsak uten sin familie for å arbeide i et begrenset tidsrom, vanligvis som sesongarbeider. Nå opplever politiet at mønsteret er endret. Flere ønsker nå å etablere seg i Norge med familien, og etter at hovedpersonen har fått oppholdstillatelse søker eventuelt ektefelle/samboer og barn om familiegjenforening. Bevillingsseksjonen To forhold som særlig har påvirket bevillingsseksjonen i år er gjennomføringen av et nytt nasjonalt våpenamnesti og Norges Idrettsforbunds krav om at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor Antall våpensøknader Antall utstedte pass Antall politiattester Antall innleverte hittede gjenstander Antall utlendingssaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid dager Antall personer som trenger tillatelse til opphold/arbeid Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 14

15 Namsfogden Namsfogden er organisert under politiet, men jobber med den sivile rettspleien. Asker og Bærum namsfogdkontor har tre avdelinger, en gjeldsavdeling som er plassert på politihuset i Bærum og to tvangsavdelinger - en ved Asker politistasjon og en i Bærum. Kontorene er en felles driftsenhet. Namsfogdens arbeidsoppgaver: Tvangsfullbyrdelse Behandling av dødsfallsmeldinger Hovedstevnevitne Notarius publicus Gjeldsordningssaker Skjønn ved naturskade Begge tvangsavdelingene fungerer som sekretariat for forliksrådet i de respektive kommuner. For nærmere informasjon om namsfogden: Der kan du lese mer om arbeidet vi gjør, samt hente ut skjemaer vedrørende tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. Nedenfor følger et utdrag fra vår statistikk over tvangssaker, gjeldsordningssaker og forliksrådssaker. De fleste sakstypene viser en liten nedgang fra 2007, mens antall utleggsforretninger har hatt en sterk økning. Noe av årsaken til dette kan være at det siden 1. januar 2006 har vært mulig å begjære utlegg med bakgrunn i en uimotsagt faktura. Tidligere måtte saksøker ha dom fra forliksrådet før de kunne begjære utlegg. Dette kan forklare noe av nedgangen i forliksrådssaker og økningen i antall utleggsbegjæringer Tvangssalg løsøre Fravikelse Utleggsforretning Tilbakelevering Gjeldsordning Forliksklager Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen Slik takler du jobbskader Side 22-23 Midt i mursteinskrigen Side 10-11-12-13-14-15 Med makt i munnen Side 30 XXX 20.04.2007 løssalg kr 49,- Nr 4 smugling uten konsekvenser Politiet føler seg maktesløse

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE NORSK POLITI NR.2 // DESEMBER 2006 DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE I løpet av de siste 20 årene har DNA bidratt til å løse mange kriminalsaker. Men det er en forsiktig begynnelse vi har sett. Nå skal bruken

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T 03b-2013 Foto: Erik Onsager Stordal Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 IKM Kran & Løfteteknikk AS er lokalisert

Detaljer

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot.

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot. Temanummer: Trafikksikkerhet Norsk Politi nr.1 //mars 2012 Mer synlighet Politibiler i ny uniform skal gi økt sikkerhet og mer synlighet i trafikken. 22 23 UP i tjeneste Bli med Utrykningspolitiets patrulje

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

nr 2 19.02.2010 løssalg kr 55,- Kriminelle jobber som vektere Våpen kommer på avveie Millioner brukes på tomme lokaler

nr 2 19.02.2010 løssalg kr 55,- Kriminelle jobber som vektere Våpen kommer på avveie Millioner brukes på tomme lokaler nr 2 19.02.2010 løssalg kr 55,- Kriminelle jobber som vektere Våpen kommer på avveie Millioner brukes på tomme lokaler NYHET! Spesialtilbud til PF-medlemmer Falck Hjem Nøkkelgjenfinning Skadebegrensning

Detaljer

Hvor er den røde uniformen?

Hvor er den røde uniformen? nr 6/7 18.06.2010 løssalg kr 55,- Hvor er den røde uniformen? Helsevesenet har hovedansvaret for psykisk syke, men det skyves altfor ofte over på politiet. Side 8, 9,10,11,12,13 Det skal lønne seg å være

Detaljer

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet LIVSFARLIG OPPDRAG for norsk politi i utlandet 13.01.2006 LØSSALG KR 45,- NR 1 Norsk politi har i all hemmelighet reddet hundrevis av menneskeliv i Kosovo mens de har utsatt seg selv for livsfare. Nå roser

Detaljer

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken Politihelikopteret Alvorlige påstander satt på bakken Tilbud til medlemmer av Politiets fellesforbund BBDO Oslo Nokia 3200 til kr. 899,- Månedsavgift Oppstartspris Ringe NetComs nett Ringe Telenors nett

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

POLITIFORUM HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE. Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe. 09.04.2014 LØSSALG KR 65,- NR 04

POLITIFORUM HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE. Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe. 09.04.2014 LØSSALG KR 65,- NR 04 POLITIFORUM 09.04.2014 LØSSALG KR 65,- NR 04 HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe. Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort

Detaljer