Årsmøte i Norges Guideforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norges Guideforbund"

Transkript

1 ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011

2 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere. Valg av tellekorps. Godkjenning av saksliste. Saksliste: Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter. Sak 2. Årsberetning for Sak 3. Årsregnskap for Revisors beretning for Sak 4. Fastsette årskontingent for Sak 5. Sak 6. Sak 7. Innkomne saker. 5 a: Vedtektsendring 5 Årsmøtet fra Styret 5 b: Autorisasjonsutvalgets innstilling fra Styret 5 c: Vedtektsendring 3 Medlemskap fra Trondheim GF 5 d: Forslag om endring av lotteri på Landsmøtet fra Kristiansand OG Søknad om medlemskap Fastsette honorar for 2010 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Sak 8. Valg av styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Sak 9. Valg av revisor i henhold til Vedtektene 7b. Sak 10. Valg av valgkomité

3 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Sekretær: Kåre Walvik Stavanger Guide Forening Kasserer: Bente Blomholt Drammen Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. varamedlem: Maibritt Christensen Oslo Guideforening 2. varamedlem: Beate Roscher Salen Bergen Guideforening Revisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Vararevisor: Bente Dahlen Lillehammer Guideforening Valgkomité: Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Sidsel Waage Aurdal Ålesund Guideforening Kari Jemtland Moen Gjøvik-Toten Guideforening 1. varamedlem Trine Søraa Trondheim Guideforening 2. varamedlem Sigrid Hansen Harstad og Omegn Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Web-ansvarlig: Hilde M. Normark Narvik Guide Kontaktperson IGC: Trine Søraa Trondheim Guideforening til oktober 2010 Laila Klem Tveten Drammen Guideforening fra oktober 2010 Anne Berit Foldnes Stavanger Guideforening (Varamann) Kontaktperson FEG: Niels Henrik Jensen Styret Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge Astrid M. Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet Martha Håverstad Kristiansand og Omland Guideforening Indre Østland Inger Marie Langemyr Lillehammer Guideforening Oslofjordregionen Lisen Wikant Oslo Guideforening Styremøter: Styret har i perioden hatt 4 styremøter: 1. Bergen 20. mars Kristiansand 04. september Oslo 16. januar Oslo 17. mars 2011 Det var ingen utskiftninger i styret og det ble derfor bestemt ikke å avholde styremøte våren Arbeidsoppgavene har vært de samme som foregående år. Kasserer Bente Blomholt har understreket at til tross fra støtten fra Innovasjon Norge er det viktig å holde en streng økonomisk kontroll. På bakgrunn av samarbeidet med Innovasjon Norge ble det mulig for autorisasjonsutvalget å avholde 2 møter. MVA-saken. Årsmøtevedtaket ang MVA ble sendt til Finansdepartementet og i mai fikk vi vite at guiding og guidetjenester ble tatt ut av forslaget til Kulturmoms, men det skulle bli tatt opp igjen i forbindelse med Statsbudsjettet. I august ble det klart at NGF måtte ta et nytt initiativ ang MVA på guidetjenester og gode diskusjoner ble gjort elektronisk. Leder deltok i tillegg på et møte hos HSH Reiseliv ang Finansdepartementets forslag i Statsbudsjettet om moms på guidetjenester. NGF sendte en egen henvendelse til Finansdepartementet, med kopi NHD, hvor vi gjentok de viktigste argumentene fra uttalelsen tidligere på våren i forbindelse med Kulturmoms-loven. Gleden var stor da det viste seg at Finansdepartementet droppet forslaget om moms på guidetjenester i det endelige Statsbudsjettet.

4 Som vanlig ble styremøte i september holdt i arrangørbyen for neste landsmøte. Styret ser det som viktig å starte kontakten med landsmøtearrangøren på et så tidlig tidspunkt. Læreplanen til NGF trenger en revidering og styret bestemte at det skulle arrangeres et utvidet UDK-treff i januar. På grunn av autorisasjonsutvalgets innstilling ville også etterutdanning bli et sentralt tema. Også i inneværende år har styret hatt møter med ulike reiselivsaktører i forbindelse med styremøtet i Oslo. 2. Andre møter og konferanser. a) Utvidet UDK-treff Dette ble arrangert på Clarion Collection Hotel Bastion den 15. januar NGF dekket reise og overnatting i enkeltrom for tilreisende deltakere. Følgende deltok: Trine Søraa Utdanningsleder Martha Håverstad UDK Sørlandet Anne Berit Foldnes UDK Rogaland Ellen M. Søvig UDK Hordaland Britt Walle Ekroll UDK Møre og Romsdal Astrid M. Aasum UDK Midt-Norge Lisen Wikant UDK Oslofjord-regionen Sigrid Hansen Vara UDK Nord-Norge Kirsten Elmar Mikkelsen OGF utdanning Sylvia Solem OGL utdanning Sidsel Waage Aurdal Autorisasjonsutvalget Kari Steinsvik Styret Bente Blomholt Styret Niels Henrik Jensen Styret På møtet presenterte autorisasjonsutvalget sin rapport som skal legges frem på årsmøtet. Læreplanen ble grundig gjennomgått og en revidert utgave er under utarbeidelse. Trine Søraa har trukket seg fra vervet som Utdanningsleder og i den forbindelse ble det diskutert endringer i utdanningsnettet og hvordan ansvarsforholdet skal være mellom UDK-ene og styret. Etterutdanning ble også et sentralt tema. Ellen M. Søvig hadde laget til en ny Litteraturliste med web-adresser. Den er lagt ut på våre nettsider under medlemsinformasjon. På slutten av møtet fikk vi besøk av Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin som orienterte om reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge og problemstillinger de står over for i dag. b) Møte hos HSH Reiseliv vedr. MVA på guidetjenester. I forbindelse med forslaget til Statsbudsjett ble det klart at Finansdepartementet ville foreslå moms på guidetjenester. Leder i NGF ble innkalt til et møte i HSH Reiseliv den 19. august sammen med Marit Utaker fra Oslo Guidebureau, Ingrid Løseth og Kirsten E. Mikkelsen fra Oslo Guideservice, Kristian Bredby medlem i HSH, Hilde Solheim fra HSH Reiseliv og advokat fra HSH. Ønske for møtet var en felles uttalelse om ikke å innføre moms på guidetjenester. c) Møte med Innoguide et prosjekt ved Universitetet i Stavanger. Styret fikk høsten 2010 forespørsel fra Universitetet i Stavanger om vi kunne være behjelpelige i et EU-prosjekt om guideutdanning. I den forbindelse ble det innkalt til et møte i Stavanger den 6. januar. Fra NGF møtte: Ellen M. Søvig, Anne Berit Foldnes, Kirsten E. Mikkelsen, Kåre Walvik og Kari Steinsvik. I tillegg var det representanter fra guideformidling. For NGF var det interessant å diskutere situasjonen i dag og mulige fremtidige løsninger for guideutdanning. Det ble på møtet fremhevet at den måten NGF organiserer sin kursvirksomhet er klart bedre enn slik det gjøres i andre nordiske land. d) Møte med Norway Convention Bureau, NCB v/ Bente Bratland Holm. NGF orienterte om forbundet og det arbeidet vi gjør for å kvalitetssikre guidearbeidet. Bente Holm fortalte om NCB. De jobber for å få utenlandske kurs- og konferanseaktører til å komme til Norge. I den forbindelse jobber de tett opp mot de destinasjons-selskapene som er med blant eierne. Kvalitet i alle ledd er viktig for dem og de satte stor pris på at NGF tok kontakt for å fokusere på hvor viktig guiderollen er også i dette reiselivsproduktet. e) Møte med Oslo Guideservice v/kirsten E. Mikkelsen. NGF ønsket dette møtet for å få en orientering om den endringen som har skjedd i Oslo Guideservice i forbindelse med nye eiere. Leder Ingrid Løseth var bortreist, men Kirsten E. Mikkelsen har deltatt i alle forhandlingene og kunne gi god informasjon til styret. Oslo Guideservice har i alle år stått for solid kvalitet på guidene og de vil jobbe for at dette vil fortsette også i fremtiden. Oslo Guideforenings medlemmer er nå sikret mange flere oppdrag i forbindelse med cruisetrafikken. Styret fikk forståelse av dette er mottatt med glede i Oslo Guideforening og ønsker lykke til fremover. I skrivende stund forsøker styret å få til et møte med politikere i Næringskomiteen på Stortinget. Styret har ikke økonomi til å reise til Oslo bare for eksterne møter og det er ikke alltid det passer å avtale møter i forbindelse med styremøtene. Styret har hittil hatt kontakt med Nærings- og Handelsdepartementet og de mest sentrale reiselivsaktørene. Vi har lært at det er viktig å være på banen, spesielt når det gjelder å sette fokus på kvalitetssikring av guideopplæring, kompetanseheving og kvalitetskriterier for guiderollen i reiselivsproduktet. Kontakten med departement vil bli opprettholdt, men vi ser også et behov for å kontakte politikerne for å markere sterkere det vi jobber for.

5 3. Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 14 foreninger og 3 enkeltmedlemmer, til sammen 532 medlemmer. Guide Team Vesterålen har hatt problemer med utmeldinger, men valgte i høst å fortsette som forening. Styret ønsker også i år å understreke at foreningene må bli flinkere til å sende inn årsberetning og informasjon om ledelsen i den enkelte forening. Informasjon til NGF-medlemmene har i år vært sendt til foreningsledelsen for videresending til foreningens medlemmer. Kasserer Bente Blomholt kan opplyse at det var få problemer med innbetaling av kontingent i inneværende år. Det er viktig at foreningene sender inn oppdaterte medlemslister til henne hvert år. b) Informasjon til NGF-medlemmene. I år har vi ikke hatt NGF-Nytt. Styret ønsket derfor å sende hilsen til alle medlemmene med jevne mellomrom. Det ble sendt ut en hilsen før sommeren, i september, desember og februar. For styret har det vært viktig å gi informasjon om styrets arbeid, landsmøteinvitasjon og gi inspirasjon til å tenke etterutdanning og oppdatering. Alle disse utsendelsene er også lagt ut på nettsidene våre. Styret er helt avhengig av at den enkelte forening videresender denne informasjonen med en gang. c) Medlemstallet. Det har i år ikke vært forespørsler om nye guideforeninger. Imidlertid har vi fått søknad fra 2 guider på Hitra som har tatt guidekurs i Trondheim med tilpassning til sitt lokalområde Hitra/Frøya. UDK Midt-Norge, Astrid M. Aasum fikk til et godt opplegg for dem og de har bestått eksamen. Søknaden vil bli behandlet i sak 6 på Årsmøtet. d) Læreplan for lokalguider og kurs. Det ble solgt 2 Læreplaner i Flere av foreningene har arrangert kurs i løpet av året. Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo har uteksaminert flere guider. Det er kurs i gang både i Oslo, Kristiansand, Ålesund, Bergen, Brønnøysund, Vesterålen og Narvik/Ofoten. Som nevnt i forbindelse med det utvidede UDK-treffet er Læreplanen til revidering. Det er behov for å se på ulike måter å arrangere et NGF-godkjent kurs. Nye medier tas i bruk og ikke minst må NGF ha klare retningslinjer for hvordan selvstudie kan brukes i vårt godkjente kursopplegg. UDK-nettet vil bestå, men styret ønsker at Osloguide-utdanningen også skal ha en representant blant UDKene. e) Id-kort Det ble utstedt 32 ID-kort i Det ble laget ny utforming av ID-kortet. ID-kort utstedes kun en gang i året med frist 15. mai for bestilling. Gyldighetstiden vil bli 5 år og det er ønskelig med digitalt bilde. f) Websider Hilde M. Normark er web-redaktør. Styret er meget fornøyd med samarbeidet med henne. Sidene våre blir mer og mer brukt, men fremdeles tror styret at en del medlemmer ikke kjenner og bruker de godt nok. Styret vurderer mer bruk av intranett. Det har vært ønske fra UDK-ene om å kunne bruke slike sider til intern kommunikasjon. Det å omdanne våre web-sider pr i dag til dynamiske, vil medføre en betydelig økonomisk utgift som vi foreløpig ikke kan påta oss. Styret arbeider videre med andre tekniske løsninger. Det er allerede nå gjort klart til å kunne bruke lukkede medlemssider med passord på NGF sin web. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Under menyen medlemsinfo på web-sidene, er det i dag også muligheter for å bruke blogg. Denne har frem til nå ikke vært brukt av medlemmene. Web-redaktøren vil forsøke å gjøre denne lettere å bruke både som kommunikasjonskanal og forum for debatt for medlemmene. NGF-gruppen på facebook er imidlertid også åpen for venner av NGF, ikke bare guider. Med nettsidene, intranettet, bloggen og Facebook-siden er NGF godt oppdatert på dataområdet med de økonomiske rammene vi har til rådighet. Styret ønsker at mediaomtale rundt om i landet også skal bli lagt ut på våre nettsider og vil oppfordre foreningene å sende aktuelle saker. Slike mediaomtaler og all oppdatering som foreningene ønsker på NGF sine nettsider skal sendes til Niels Henrik Jensen som er styrets web-kontakt.

6 g) Kjøring og guiding Styret fikk en konkret henvendelse fra Bergen Guideforening med spørsmål om ikke NGF kunne ha en offisiell kommentar. Dette er en gjenganger i NGF og styret har laget en uttalelse som står på nettsidene våre. Vi vil i tillegg undersøke med samferdselsmyndighetene om hvordan vi kan komme videre med denne saken. 4) Kvalitetssikring a) Autorisasjonsutvalget På årsmøtet ble følgende medlemmer oppnevnt til Autorisasjonsutvalget: Ellen M. Søvig, BGF, Kirsten E. Mikkelsen, OGF, Sidsel Waage Aurdal, ÅGF og Niels Henrik Jensen fra Styret. Utvalget har hatt 2 møter og leverte i høst en innstilling som vil bli behandlet under sak 5b i Årsmøtet. b) Samarbeid med Innovasjon Norge Møtene som NGF har hatt med ulike reiselivsaktører og departementet, Autorisasjonsutvalget og det utvidede utdanningstreffet er foreløpig med i det som skal danne grunnlaget for vår tilbakemelding til Innovasjon Norge. I tillegg vil Styret følge opp punktene som gjelder guiding i Cruiserapporten som kom i midten av februar. 5) Internasjonale organisasjoner NGF er medlem i IGC (Inter-Nordic Guide Club) og FEG (European Federation of Tourist Guide Associations) Niels Henrik Jensen er kontaktperson for styret. IGC hadde sitt årsmøte i København den 2, oktober og Niels Henrik Jensen representerte NGF. Laila Klem Tveten, Drammen GF er valgt inn i styret for Norge. IGC er inne i en noe turbulent periode og årsmøte i ÅBO i april 2011 vil være viktig for hvordan fremtiden blir for organisasjonen. FEG arrangerte sitt Annual General Meeting; AGM, i Wien i november og Niels Henrik Jensen representerte NGF. FEG arbeider bl.a. aktivt overfor både EU systemet og hele turistindustrien med møter, representasjon og lobbyvirksomhet. I tillegg følger de opp den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, CEN, piratguiding og utdanning av guider, og tilbyr i tillegg en rekke kurs og møter for guidefaglig utvikling. 6) Fremtidige Lands/årsmøter 2011 Oslo 2012 Kristiansand 2013 Ålesund Styret vil rette en stor takk til de foreningene som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund. Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Ålesund, 28. februar 2011 Kari Steinsvik Leder

7 REGNSKAP Note Inntekter Virkelige tall 2010 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 2 400, ,00 Logo , ,00 Guideteknikk 3 120,00 300,00 NGF-effekter 1 600, ,00 2 ID-kort 0,00 500,00 Overskudd landsmøte ,00 Innovasjon Norge ,00 3 Renteinntekter 413,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2010 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 538, ,00 NGF-nytt 0, ,00 6 Styrehonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr , ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 0, ,00 Honorar web ansvarlig 4 000, ,00 Rekvisita 812, ,00 7 Internationale organisasjoner ,00 500,00 Gaver/styrets disposisjon 150, ,00 9 Id kort 1 782,00 8 Web 2 009, ,00 Bankomkostninger 537,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 14 foreninger 529 x 200 kr ,00 Restbetaling kr -950,00 3 enkeltmedlemmer 600 x 5 kr 1 800,00 kr ,00 9 ID-kort Det ble solgt 32 ID-kort i 2010 Ny logo kostet kr Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 245,00 Renter Brukskonto kr 168,00 kr 413,00

8 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 3 styremøter: Oslo, Bergen og Kristiansand Det er betalt 6 flybilletter for udk treffet i Oslo i januar 2011 med kr 6.293,- Utvalget for kvalitetssikring har hittil brukt kr ,- Reiser (inkl. 5 flybil. For 2010) kr ,00 Opphold kr ,00 Bespisning kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 kr ,00 5 Porto kr 538,00 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 7 000,00 Kasserer kr 5 000,00 Sekretær kr 5 000,00 Styremedlem kr 4 000,00 Webansvarlig kr 2 000,00 Ny webansvarlig kr 2 000,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr - kr ,00 Honorar til valgkomite ble uteglemt sendt i Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 345,00 FEG kr 2 008,00 kr 2 353,00 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 2 009,00 Sammendrag Regnskap 2010 Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,00 Resultat kr ,00 Beholdning pr Beholdning bank kr ,87 Beholdning kasse kr 7 645,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,87

9 Beholdning pr Beholdning bank kr ,95 Beholdning kasse kr 3 160,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,95 Resultat kr ,08 Drammen, Bente Blomholt Kasserer Oslo,

10 REVISJONSRAPPORT NGF Undertegnede har revidert årsregnskapet for NGF for regnskapsåret 2010 som viser et resultat på kr ,-. Bilag er kontrollert og posteringene for disse er sjekket. Innestående i bank er avstemt. Jeg har ellers ingen bemerkninger og anbefaler at regnskapet godkjennes Oslo, 26. februar 2011

11 BUDSJETT Inntekter Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 2 400,00 Guideteknikk kr 1 000,00 NGF-effekter kr 800,00 Logo kr 6 000,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Beløp Utgifter Møter, reiser kr ,00 Porto kr 600,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar webansvarlig kr 2 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 000,00 Kontingent IGC kr 2 500,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 Bankomkostninger kr 600,00 Sum: kr ,00 Beløp

12 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Guide Team Vesterålen Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Narvik Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) 1 1 Ingjerd Dyrnbe Anda 1 1 Henriette Bismo Eilertsen

13 SAKSLISTENS SAK 4 STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR Styret foreslår for Årsmøtet at kontingent for 2012 fortsatt skal være: Medlem tilsluttet forening kr. 200,- Enkeltmedlem kr. 600,- Stavanger For Styret Norges Guideforbund Kåre R. Walvik sekretær

14 SAKSLISTENS 5a Vedtektsendring 5 Årsmøtet. Styret foreslår følgende endring av 5 Årsmøtet: 2. setning endres fra: til: Skriftlig innkalling sendes medlemmene med seks ukers varsel, Skriftlig innkalling sendes medlemmene med åtte ukers varsel. Begrunnelse: Det viser seg at de fristene som landsmøtearrangøren har for påmelding ikke har vært i overensstemmelse med ordlyden i vedtektene. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner endringen av 5 Årsmøtet. Ålesund Kari Steinsvik leder

15 Sakslisten sak 5 b Autorisasjonsutvalgets innstilling Styret har behandlet autorisasjonsutvalgets rapport. Utvalget har, etter styret mening tatt for seg alle delene av mandatet og gitt en grundig innstilling. Styret er enig i innstillingen og konklusjonen til utvalget. Styret vil oppfordre foreningene til å ha personer/komité som har ansvar for et etterutdanningsarbeid i den enkelte forening. Forslag til vedtak: Årsmøtet tar autorisasjonsutvalgets innstilling og konklusjon til etterretning. Ålesund Kari Steinsvik

16 På bakgrunn av at NHO Reiseliv stilte spørsmål om NGFs autorisasjons gyldighetstid, vedtok NGFs Årsmøte 2010 følgende: Det nedsettes et utvalg bestående av Ellen Søvig, Bergen GF, Kirsten E. Mikkelsen, Oslo GF, Sidsel Waage Aurdal, Ålesund GF og Niels Henrik Jensen fra Styret. Ellen Søvig blir leder av utvalget. Utvalget skal vurdere følgende: 1. Skal/bør det utarbeides retningslinjer om gyldighetstid for NGF autorisasjonen? 2. Hva skal/bør kreves for å opprettholde autorisasjon? Kan det innføres for nåværende guider eller må det innføres ved nye kurs? 3. Kan det i tilfelle lages et system/opplegg for dette? 4. I tilfelle kriterier for opprettholdelse av autorisasjon vedtas/godtas, må dette da nedfelles i NGFs vedtekter? Forslag om eventuelle retningslinjer og/eller vedtektsendringer behandles i styret høsten 2010 og Årsmøte 2011 i Oslo NGF søkte, og fikk innvilget midler fra Innovasjon Norge til kvalitetssikring av guidearbeidet. Dette muliggjorde at utvalget har kunne hatt to samlinger. Autorisasjonsutvalget var samstemt og arbeidet ut fra følgende: NGF har i 25 år arbeidet aktivt for å få en offentlig godkjenning av vår autorisasjon. NGF ønsker å synliggjøre og styrke sin posisjon ytterligere i et reiselivsmarked som etterspør kvalitet. Avlagt eksamen iht. kravene i NGFs Læreplan gir godkjenning som NGF-guide. Autorisasjon gis ved bestått eksamen og er ikke tidsbegrenset. Autorisasjon bygger på kompetanse fra bestått eksamen. Det lages ikke retningslinjer om gyldighetstid. Det utarbeides tiltak/retningslinjer for opprettholdelse av kompetanse. Utvalget er kommet frem til følgende: 1. Gyldighetstid Utvalget mener at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer om gyldighetstid i forhold til NGF autorisasjonen. 2. Opprettholdelse av autorisasjon Utvalget anbefaler at det utarbeides retningslinjer for Opprettholdelse av kompetanse. Lokalforeningene oppfordres til å iverksette konkrete tiltak for dette formål. Disse tiltakene bør gjelde alle autoriserte guider.

17 3. Forslag til tiltak Utvalget foreslår at NGF anbefaler medlemsforeninger følgende: Etterutdanning Begrepet etterutdanning bør brukes om all kurs- og foredragsvirksomhet i foreningens regi. Et system tilpasset regionen utarbeides og iverksettes lokalt. NGF bør, på NGFs webside, legge tilgjengelig for foreningene, temalister til hjelp når etterutdanningsprogram skal utformes. Oppdateringsprøver Så lenge NGF autorisasjon ikke, verken lokalt eller nasjonalt, medfører fortrinn, bør ikke NGF, etter utvalgets mening, kreve at oppdateringsprøve gjøres obligatorisk for fortsatt medlemskap. Prøver bør imidlertid sterkt anbefales som kvalitetssikring av kompetanse. o Aktive guider En skriftlig oppdateringsprøve anbefales hvert 5. år. Dette for å kvalitetssikre at nasjonal og lokal faktakunnskap er à jour. Disse tiltakene bør gjelde alle autoriserte guider. Prøven bør bli nettbasert. o Passive guider Guider som ikke har arbeidet aktivt på 5 år, anbefales å måtte gjennomføre en utvidet prøve, som består av både teoretisk og praktisk del. 4. Vedtektsendringer Velger Styret å fremme forslag for Årsmøtet, og dette vedtar å gjøre Opprettholdelse av kompetanse obligatorisk, må dette etter utvalgets mening ikke nedfelles i vedtektene. Det bør imidlertid, hvis dette vedtas, nedfelles henvisning i vedtektenes 3 Medlemskap, at retningslinjer for Opprettholdelse av kompetanse forefinnes. KONKLUSJON Ved å foreslå ovennevnte tiltak vedrørende etterutdanning og oppdateringsprøver for våre medlemmer, dokumenterer NGF overfor offentlige myndigheter, aktører og samarbeidspartnere i reiselivsnæringen, at vi jobber systematisk med kompetansevedlikehold. Noe som også viser at vi er fullt bevisst og i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Innad i NGF mener utvalget at disse tiltakene kan være samlende for guidemiljøene og gi positivitet til å kvalitetssikre guidekompetansen i hver enkel region. I dagens samfunn, ser utvalget at bruk av Internett til temalister for etterutdanning og forslag til oppdateringsprøve, er et steg i riktig retning. 1. november 2010

18 Sakslisten sak 5 c TIL ÅRSMØTET I NORGES GUIDEFORBUND 2011 Forslag til vedtektsendring. Begrunnelse: Trondheim Guideforening har ved gjennomgang av NGFs vedtekter funnet at slik 3 er formulert, kan det føre til misforståelser om hva som kreves for å bli enkeltmedlem. Det bør ikke være noen tvil om at det er NGFgodkjent eksamen som er kriteriet for å kunne søke medlemskap enten man søker som forening eller som enkeltmedlem. Vi foreslår følgende ordlydsendring: 3, 1.ledd.2. setning: På steder hvor det ikke finnes guideforening som er tilsluttet NGF, kan autoriserte guider få individuelt medlemskap. NY: På steder hvor det ikke finnes guideforening som er tilsluttet NGF, Kan NGF- autoriserte guider søke om individuelt medlemskap. 3, 3.ledd: Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde opplysninger om personalia, faglig bakgrunn og yrkeserfaring. NY: Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde dokumentasjon om NGF-godkjent eksamen. For Trondheim Guideforening Trondheim, 1.februar 2011 Trine Søraa, leder

19 Sakslisten sak 5 d Kristiansand og Omland Guideforening Til Årsmøtet i Norges Guideforbund 2011 KOG foreslår overfor Årsmøtet at lotteriet på uformell aften fredagskvelden bortfaller. Deltakeravgiften dekker alle utgiftene til Landsmøtet. KOG ser derfor ingen grunn til at lotteriet skal bestå av bl.a økonomiske årsaker. Det kan også bli en økonomisk belastning for enkelte lokalforeninger som sliter med dårlig økonomi. Vi synes forøvrig at lotteriet hører fortiden til. KOG skal arrangere Landmøtet neste år, og ønsker derfor å få Årsmøtets mening om dette. Kristiansand, 18.februar 2011 for Kristiansand og Omland Guideforening Niels Henrik Jensen / leder sign.

20 Sakslisten sak 6 Søknad om medlemskap Styret har mottatt søknad om enkeltmedlemskap fra Ellen Aanes Draagen og Bergitte Stormo Lossius, bosatt på Hitra. De har begge fungert som lokalguider på Hitra/Frøya i henholdsvis 17 og 14 år. Se vedlagte søknader. I 2010 har de gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Kurset var tilrettelagt av UDK Midt-Norge, Astrid M. Aasum. En bekreftelse fra Astrid M. Aasum følger søknadene. Styret forslår følgende vedtak: Søknadene om enkeltmedlemskap for Ellen Aanes Draagen og Bergitte Stormo Lossius godkjennes. Ålesund Kari Steinsvik leder

21 Ellen Aanes Draagen Øvre Volden 7250 Melandsjø Hitra Født: mai 2010 Til styret i Norges Guideforbund v/ leder Kari Steinvik Søknad om medlemskap i Norges Guideforbund Søker herved om individuelt medlemskap i Norges Guideforbund. Jeg har 17 års erfaring som lokalguide på Hitra og Frøya, og driver eget firma som lokalguide og konsulent i reiselivsbransjen i regionen fra jan Jeg har gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Se vedlegg. Håper på positivt svar på søknaden. Med vennlig hilsen Ellen Aanes Draagen sign

22 Bergitte Stormo Lossius Barman 7250 Melandsjø Hitra Født: mai 2010 Til styret i Norges Guideforbund v/ leder Kari Steinvik Søknad om medlemskap i Norges Guideforbund Søker herved om individuelt medlemskap i Norges Guideforbund. Jeg har 14 års erfaring som lokalguide på Hitra og Frøya. Jeg har gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Se vedlegg. Håper på positivt svar på søknaden. Med vennlig hilsen Bergitte Stormo Lossius sign

23

24 Sakslisten sak 7 STYRETS FORSLAG TIL HONORAR FOR Styret foreslår for Årsmøtet følgende honorar for 2010: Leder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Styremedlem: kr ,- Revisor: kr ,- Valgkomité: kr ,- Stavanger For Styret Norges Guideforbund Kåre R. Walvik sekretær

25 Sak nr. 8, 9 og 10 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité Norges Guideforbund, v/ styret Her er valgkomiteens innstilling til årsmøtet. Sekretær Gro Steimler, Oslo Guideforening Styremedlem Niels Henrik Jensen, Kristiansand Guideforening 1. Varamedlem Astrid M. Aasum, Trondheim Guideforening 2. Varamedlem Britt Bartz-Johannessen, Bergen Guideforening Revisor Vara revisor Henri G.Jaquet, Oslo Guideforening Bente Dahlen, Lillehammer Guideforening Valgkomite` 1.varamedlem 2.varamedlem Beate Roscher Salen, Bergen Guideforening Karin Bergh Jørgensen, Oslo Guideforening Sidsel Waage Aurdal, Ålesund Guideforening Kari Jemtland Moen, Gjøvik Toten Guideforening Trine Søraa, Trondheim Guideforening Oslo / Ålesund / Gjøvik Karin Bergh Jørgensen / Sidsel Waage Aurdal / Kari Jemtland Moen

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer