Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Medlemsm0te i Bergen Side 3 Nytt fra styret.. 3 Konferanse om depotpraksis.. 4 Et sammendrag av de nye regler om fradrag for utgifter til representasjon m.v... 6 Statsaut. revisor Helge R. RindaI Forholdet revisor - datasentral.. 10 Revisjonssjef Ketil Ellefsen Revisors rolle innenfor fremtidens banker II.. 15 Banksjef Tetje Linder Andresen F ormannens leder.. 18 Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod NBRF's hovedkonferanse

3

4 NORSK BANKREVISORFORENING STYRET: Formann Knut Bergersen, Andresens Bank A/S Nestformann J ens Petter Auring, Oslo Sparebank Kasserer Mathias Schonhowd, Bergens Privatbank, Oslo StyremedIem William Hauge, Oslo Sparebank StryemedIem Arne Bergem, Kreditkassen, Oslo Varamann Age L0ken, Bergens Privatbank, Oslo Varamann Einar Bjerke, Den norske Creditbank, Oslo RESPONSUMUTVALGET: Revisjonssjef Alf Lagset Revisjonssjef Olav Espeland, Den norske Creditbank, Oslo Revisjonssjef Petter J. Lundgreen, FeIIesbanken A/S Revisjonssjef Nils Moxheim, Oslo Sparebank Reg. revisor Erik Auke, Andresens Bank A/S Reg. revisor K. Heicling Belsj0, Bergens Privatbank, Oslo Reg. revisor Finn TeIjesen, Kreditkassen, Oslo Reg. revisor Alf S. Lundevall, Kviteseid Revisjonssjef Thorleif Mostue, Modum Sparebank samt foreningens formann til enhver tid. DISTRIKTSREPRESENTANTER: Birger Lunde, Rogalandsbanken, Rogaland Erling Bj0rnsen Moen, Troms0 Sparebank, Troms Per Chr. Roseth, Hammerfest Spare bank, Finnmark Ketil EIIefsen, Steinkjer Sparebank, Tr0ndelag Thorleif Mostue, Modum Sparebank, Vikersund, Buskerud Leif 0veIjordet, Opplandsbanken, Oppland Reidar Flengsrud, Vang Sparebank, Hedmark Egil Kvilhaug, Kreditkassen, Holmestrand, Vestfold Olav Skobba, Notodden Bank, Notodden, Telemark Arne Mosberg, Kreditkassen, Arendal, Agder Einar 0stergren, Borgund Sparebank, Alesund, M0re og RomsdaJ Bernhard Thunestvedt, Bergens Privatbank, Bergen, Bergen og Hordaland 2

5 NYTT FRA STYRET: Det er nedsatt en komite som skal revidere og modemisere Norsk Bankrevisjonsforenings lover og vedtekter. Lovene er fra 1926 og trenger i h y grad til en fomyelse, slik at de dekker dagens og morgendagens behov. Komiteen har allerede hatt sitt f0rste arbeidsm0te og bestar av: Statsautorisert revisor Hans Gustav Ostr0, A/S Bergens Skillings bank, Bergen Registrert revisor Age L0ken, Bergens Privatbank, Oslo Registrert revisor Ludvig Bruland, F 0rde Sparebank, F 0rde. MEDLEMSM0TEIBERGEN For f0rste gang i historien har Norsk Bankrevisorforening giltt utenfor sin egen stued0r med sitt medlemsm0te. H0stens f rste m0te ble lagt til Bergen, der Bergens Privatbank sto som vertskap. 3

6 Ca. 30 medlemmer hadde m0tt frem, da foreningens formann, Knut Bergersen, kunne 0nske velkommen til medlemsm0tet. Han orienterte om foreningens virksomhet og om kommende planer, og rettet en hens tilling til de fremm0tte om a danne egen lokalforening, for derved a skape bedre kontakt mellom revisorene i de forskjejlige bankene i omriidet. Kveldens foredragsholder, revisjonssjef Alf Steinbu, tok for seg aktuelle skattelovsbestemmelser i bank, samt nye bestemmelser vedr0rende utgifter til representasjon m.v. Det var alt sammenh0yaktuelt stoff som ble presentert pa en levende og grei mate. KONFERANSE OM DEPOTPRAKSIS Randsvangen oktober Som kjent, ble formannen i Norsk Bankrevisorforening av Forretningsbankenes Felleskontor invitert som observat0r ved ovennevnte konferanse. Med tanke pa Norsk Bankrevisorforening's hovedkonferanse april 1973, som behandler bl.a. depot- og forvaltningsrevisjon, hadde jeg godt utbytte av a vrere til stede. F0rste foredragsholder var professor Thor Falkanger, Oslo Universitet, som hadde som emne: "De nye regler for skipsregisteret - Nye Sj 0pantregler". Etter foredraget var det gruppediskusjon: "Fa hvilke omrader er det behov for ensartet depotpraksis?". I gruppene ble det diskutert: Fornyelse av kausjon- Ektefellers 4

7 underskrift - Notifikasjon av leieboerpapirer - Slettelse av innfridde obligasjoner - Tinglysning av transport av gjorte obligasjoner/skades- 10se brev - Depotsjef-obligasjoner m.m. Neste foredragsholder var soussjef Birger Saelemyr, Bergens Kredittbank A/S, Bergen, som holdt f01gende foredrag: "Presentasjon av nytt formular for pantobligasjon i luftfart0y". Kontorsjef Stein 0ytvedt, Norsk Flyforsikringspool, holdt et foredrag om "Orientering om luftfart0yforsikring". Videre var det en orientering om sj0forsikring ved adm.direkt0r Per O. Krogh, A/S Forsikringsselskabet Viking. Siste dag var det plenumsdiskusjon. Interessen,om regionait samarbeid meiiom depotsjefer ble diskutert, f.eks. i form av en "juridisk legevakt" som pa en hurtig mate eventuelt svarer pajuridiske sp0rsmai. Man ble ogsa enige om a innkalle til flere m0ter av samme art. Gjennom plenums-diskusjoner, gruppem0ter og private sam taler fikk jeg inntrykk av at revisor arbeider pa forskjellige mater fra bank til bank. J eg spurte om det ikke kunne vaere behov for en stiiiingsinstruks for depotsjefer, samt en hvelvinstruks. Det var imidlertid ingen saerlig interesse for dette. Depotkonferansen ble ledet med dyktig hand av konsulent KjeII Brandt-Kjelsen, Forretningsbankenes Felleskontor. Videre deitok i konferanseledelsen: Opplaeringssekretaer Lars R. Fuglesang soussjef Carl Arntsen, Den norske Creditbank, Oslo depotsjef Ole J ohan Giertsen, Bergens Privatbank, Bergen 5

8 ET SAMMENDRAG A V DE NYE REGLER OM FRADRAG FOR UTGIFTER TIL REPRESENTASjON M.V. Statsautorisert revisor Helge R. Rindal. 1) Innledning. Stortinget har 9/ vedtatt skatteiovsendringer som begrenser retten til fradrag av utgifter til representasjon, m0ter og til steininger. Riksskattestyret har, i henhold til lovbestemmelsen, fastsatt mermere bestemmelser om hvilke bel0p det kan gis fradrag for og hvorledes utgiftene skal journalf0res. (Se Riksskattestyrets rund skriv nr. 498). 2) Hvilke utgifter er fradragsberettigede? Det er bare utgifter til bevertning (mat og drikke) som holdes innen rammen av Riksskattestyrets satser som ansees som fradragsberettigede. (Se punkt 5). Det rna her understrekes at f01gende utgifter ikke lenger er fradragsberettiget: Teater, konserter,sightseeing m.v. Blomster, drikkevarer og andre oppmerksomheter i form av gayer til forretningsforbindelser. Gjenstander ogpengegaver.etc. som gis til lotterier og veldedige formal. Annonser i blader som utgis av foreninger 0.1. hvis det betales vesentlig mer enn en naturlig annonsepris skulie betinge. Utgifter til rene funksjonrer- og firmafester for personalet regnes som sosiale utgifter. Det samme gjelder utgifter i forbindelse med m0ter, kurs 0.1. Bevertningsutgiftene vii i disse tiifeiier vrere fradragsberettiget etter satsene i punkt 5. Representasjonsgodtgj0relse som utbetaies med en rund sum eller som fast godtgjorelse, blir i sin helhet ii. anse som skattepliktig inntekt pa mottakerens hand. 6

9 3) Hvor kan representasjon foretas? Representasjonen rna i a1rninnelighet ha foregatt pa hotell, restaurant, kafe eller i kantinefm0telokale som eies av den skattepliktige. Hjemmerepresentasjon er vanligvis bare fradragsberettiget overfor utenlandske forretningsforbindelser. 4) Hvem kan delta? Ved representasjon i forbindelse med forretningsforhandlinger, bes0k av delegasjoner 0.1. kan fradrag for bedriftens egne representanter bare innr0mmes for inntil det dobbelte av antall gjester. Ligningsmyndighetene vii i alminnelighet legge til grunn at utgifter til representasjon ikke er n0dvendig nar det gjelder forbindelser pa forretningsstedet (innenbys forbindelser). Den slags utgifter vii derfor vanligvis ikke vrere fradragsberettiget. Nih det ved representasjon overfor forretningsforbindelser inviteres andre personer enn de som har tilknytning til forretningsforhandlingene, slik som venner eller bekjente av de personer forhandlingene angar, vil de utgifter som kan henf0res til slike personer ikke kunne betraktes som fradragsberettiget. Det samme gjelder for innehavers, funksjonrerers og tillitsmenns hustruer, bortsett fra ved helt ekstraordinrere begivenheter, slik som stabelavl0pning

10 5) Riksskattestyrets satser for bevertning. Pa grunnlag av dagens prisniva, har Riksskattestyret vedtatt f01gende satser: Representasjon pa restaurant, kafe 0.1. innenlands: Lunch (f0r k ) kr. 80,- pr. person Middag (etter k )) 125,-»» Ved helt spesielle anledninger, som stabelavl0pning, 25 og 50 ars jubileer etc., kan satsene forh0yes med inntil 50%. Representasjon i hjemmet eller egen kantine, m0telokale: Lunch kr. 40,- pro person Middag» 62,50»» Representasjon i utlandet: Lunch kr. 120,- pr. person Middag» 187,50»» Utgifter i forbindelse med m0ter, fester 0.1. for bedriftens ansatte: Lunch Middag kr. 40,- pr. person» 62,50»» De fastsatte bel0p gjelder for hver enkelt anledning eller tilstelning og inkluderer garderobe og drikkepenger. Hvis representasjonen eller m0teutgiftene omfatter Iere mliltider pro d0gn, er det det sarnlede bel0p som er fradragsberettiget pro person, kr. 125,- innenlands og kr. 187,50 utenlands. Det er ikke anledning til Ii se bevertningsutgiftene for Iere tilstelninger under ett, slik at en kostbar tilstelning oppveies av en rimelig og omvendt. 6) F0ring av journal. Riksskattestyret har fastsatte regler for hvilke opplysninger som skal journalf0res for hvert enkelt tilfelle av representasjon, m0te eller tilstelning. Aile som forestiir representasjon for bedriften eller arrangerer m0ter, tilstelninger m. V. hvor det foregar bevertning, skal fylle ut 8

11 og undertegne et spesielt skjema som vedlegges bilagene i forbindelse rned arrangernentet. * (Et forslag til et slikt skjerna er vist i annonsen pa side 22 og 23. Dette skjema kan benyttes sorn journal, eventuelt danne grunnlaget for journalen. Representasjonsutgifter i forbindelse rned reiser rna skilles ut i egen post pa reiseoppgjoret og eget skjema rna fylles ut for hvert represen tasj onstilfelle. 7) Bokforing. Det rna fores to konti for representasjonsutgifter. Pa den ene konto fores representasjonsutgifter som ikke er fradragsberettiget, samt bevertningsutgiftersorn overstiger de fastsatte belop. Pft den annen konto fores bevertningsutgifter som er fradragsberettigede. 8) Ikrafttreden. Besternmelsene om fradragsrett for representasjonsutgifter etc. gjelder allerede fra 1/1 1972, mens plikten til a fore journal gjelder fra 1/ Det skal irnidlertid ogsa for 1972 legges ved et fastsatt opplys. ningsskjerna i selvangiveisen. Dette rnedforer at bedriftene rna gjennornga sine utgifter for i ar og foreta de nodvendige notater for a kunne dokumentere sine representasjonsutgifter rn. v. Det vii derfor sannsynligvis vrere fornuftig it registrere opplysningene pa et skjema for hvert tilfelle og sa lage et sammendrag som kan overfores opplysningsblanketten. * Wittusen & Jensen A/S (Annonse) 9

12 FORHOLDET REVISOR - DATASENTRAL Revisjonssjef Ketil Ellefsen, Steinkjer Sparebank, Steinkjer Foredrag holdt pd Distriktskonferanse i Steinkjer 28/5 d.li. J eg vii starte dette innlegget f0r plenumsdiskusjonen med a si at jeg faktisk tror at i de aller fleste tilfeller vii datasentralens krav til seg selv og revisors krav til datasentralen of test vrere de samme. Ved et samarbeide allerede fra planleggingsdagen og sen ere gjennom det daglige arbeide, tror jeg at datasentralene kunne oppna fordeler, og jeg tror ogsa revisor pa samme mate vii kunne Hi mer ut av det gode verkt0y en datamaskin er, om kontakten med datasentralen var bedre. Utviklingen har gatt meget fort. A innf0re kontokortet i bankene tok nrer sagt en menneskealder, men a innf0re EDB tok ikke lenger tid enn hva en bank normalt vii ta for a se om en nyansatt vii passe innenfor virksomheten. Det er ikke a undres over at samarbeidet mellom bankene og datasentralene ennu ikke har funnet sin endelige form. Som det allerede er sagt, rna miilsettingen for de forskjellige ber0rte parter stort sett vrere felles og sammenfattes til et 0nske om ordentlig regnskapsf0rsel. Nar det gjelder samarbeidet mellom datasentral og revisor, burde man ha et godt utgangspunkt, idet det ikke oppstiir noe konkurranseforhold mellom disse to grupper. Krav til begge er at en interesserer seg litt for den annen parts problemer. Ser en pa den tiden som er gatt, rna man vel kunne si at samarbeidet ikke har vrert srerlig effektivt, og skylden for dette kan ligge hos databehandlingsfolkene, som i sin iver etter a selge sine ideer, har glemt at det ogsa finnes andre meningsberettigede. Det finnes imidlertid unntak som har vist hvor meget begge parter kan fa ut av et samarbeide, nar man f0rst kommer sammen for a diskutere de forskjellige forhold. Den f0rste vanskelighet man st0ter pa ved et slikt fors0k pa samarbeide er at folkene fra datasentralen og revisor har forskjellig utdannelse og praktisk bakgrunn. Man kan si det sa sterkt som at de ikke engang 10

13 snakker samme sprak. EDB folkene ynder a benytte sine faguttrykk, og niir det gjelder banksiden, benyttes det mange uttrykk som ikke er kjent for utenforstaende. Vi har ogsa eksempler pa at ett og samme uttrykk ikke har felles betydning i to banker. Nar en bank tenker pa ii overf0re sitt bokholderi til en datasentral, b0r de rette personer komme i kontakt sa tidlig som mulig. Srerlig gjelder dette datasentral- revisor, da revisors ansvar ikke endres om bokhol deriet legges over til EDB. Allerede pa et tidlig tidspunkt har revisor noe a gi sentralen. Ingen har som ham oversikten og et n0ytralt syn pa bankens kvalitative status nar det gjelder benyttet regnskapssystem. Han vet vel ogsa hva banken b0r Hi ut av sin databehandling. Interne forhold kan gj0re at tidspunktet for omlegging ikke er gunstig. Aile parter, ogsa ved datasentralen, vii vrere tjent med at det blir gjort oppmerskom pa slike forhold. Valget av datasentral er overmate viktig. Et slikt valg vii bli nesten et ekteskap. Som i ekteskap, blir man mer og mer avhengig av sin partner etterhvert som tiden gar. Det rna vaere kiart at den som skal gi uttalelse om regnskapsf0rselen ogsa b0r uttale seg om hvorvidt en datasentral passer for oppdraget. Av de kavalifikasjoner som b0r vurderes, nevnes teknisk uttstyr, faglig kompetanse, metode for dataoppbevaring, hva som er hovedbeskjeftigelse og hva som er bibeskjeftigelse, levedyktighet eller berettigelse i markedet og mange andre forhold. En rna ga ut fra at revisor selv vet hva han skal unders0ke. Pa lang sikt vii ogsa datasentralen vrere best tjent med at den ikke patar seg oppgaver som ikke Iigger tilrette for dennes virksomhet eller kompetanse. J eg vii igjen understreke: Revisor b0r tas med pa riid ved valg av datasentral. Datasentralen vii i alminnelighet tilby et ferdig system for regnskapsf0rsel. Det b0r vurderes om dette er noenlunde dekkende en tid fremover, ogsa i kontroll teknisk henseende. Om det antas at det kan bli pakrevet med st0rre systemutvidelser eller omarbeidinger, b0r sentralen fa vite dette. Det kan nemlig pa denne bakgrunn vaere mulig at sentralen ikke 0nsker a piita seg oppdraget, men heller vii satse pa andre oppgaver. Nar sa datasentralen er valgt, b0r man bli enda bedre kjent. Det er nemlig na, pa et tidlig tidspunkt, grunnlaget skal legges for et godt samarbeid. Ethvert samarbeid bygger pa at ansvarsforholdene er godt definert og alle forhold er gjennomdiskutert, slik at ukiare ting ikke tas opp til behandling nar noe ikke fungerer somdet skal. Da bruker stemningen for denslags forhandlinger a vrere meget diirlig. En godt II

14 gjennomarbeidet kontrakt er et uvurderlig hjelpemiddel. En kontrakt med en datasentral har samme formal som en hvilken som helst annen kontrakt, og dette er jo nettopp a dokumentere de avtaler som er truffet, og de mest interessante forhold er jo nettopp de sma unntakene, det som spesifiserer forholdsreglene nar noe ikke fungerer som det skal. Det finnes banker som ikke har sine avtaler i bindende form med en datasentral som benyttes, og det er sikkert et beklagelig faktum at de kontrakter som finnes ikke engang er sett av revisor, med andre ord av den som skal sette sitt navn under regnskapet. J eg vii si det sa sterkt at ogsa den som arbeider med problemene til daglig b0r ha kjennskap til innholdet av en slik overenskomst. Det er nettopp de som arbeid.er i forreste linje som kan henlede interessen mot en detalj som senere kan vise seg a vrere av stor betydning. J eg tror at ogsa datasentralen vii vrere interessert i en slik n0yaktig gjennomgang av kontrakten, srerlig fordi de gjennom dette kan fa nodvendige korrektiver, men ogsa fordi dokumentet rna ansees som en godkjenning av deres arbeidsmater og produkter. Det er mange forhold som b0r.vrere med i en slik kontrakt, men noen av disse er meget vanskelig a konkretisere. F.eks.: Det er. viktig at datasentralen f01ger med i den tekniske utvikling, slik at brukerne til enhver tid kan tilbys optimale systemlosninger. Omleggingen til EDB er en dyptgiiende forandring. Hvem i bedriften blir berort, vii man gjerne sporre. Og svaret rna bli: Aile. Av sikkerhetsmessige grunner rna det derfor utarbeides en fremdriftsplan. All erfaring viser at omleggingen bor. startes opp med en liten gruppe konti med relativt stor bevegelse, slik at erfaring innvinnes. Personlig kontakt, tror jeg er meget viktig, ledsaget med saklig informasjon. I bankene er det vel alltid noen som er engstelige for sosiale konsekvenser ved en omlegging. Dette vii ikke bli brukt som et argument, men slike forhold ytrer seg gjerne som et personlig forsvar, oftestsom passivitet eller negativ kritikk i generelle vendinger. Disse funksjonrerer trenger en spesiell st0tte og omsorg. Det er vesentlig at det ikke blir anledning til at en slik negativ innstilling far festne seg eller spre seg til andre. Om ikke slike misforstaelser blir avklart, vil disse sen ere ytre seg i form av neglisjering av arbeidsreglementet 0.1. Dette vii i sin tur redusere sikkerheten. Revisor, med sitt personlige kjennskap til de enkeltes kompetanse og inns tilling, vii sikkert bli oppmerksom pa slike forhold. De forste informasjoner fra datasentral til bankens personell blir of test gitt i moter. Revisor har i alminnelighet noe kjennskap til EDB pa forhiind, og har tenkt igjennom hvorledes dette 12

15 kan benyttes i banken. Revisor kan vrere et nyttig korrektiv til EDB-folkene, som vanligvis kun er interessert i a selge sine produkter. En spesiell funksjonrer i banken b0r tillegges et ansvar for databehandlingen og forholdet til datasentralen. Man skal imidlertid vrere oppmerksom pa at det kan vrere noe sikkerhetsmessig betenkelig ved at denne blir "bade pott og panne". Med basis i interne instrukser og datasentralens utleverte informasjoner, rna nye arbeidsinstrukser utarbeides. En skriftlig instruks er et n0dvendig grunnlag for a kunne tilfredsstille de h0ye krav til datadisiplin. Nar sikkerheten i datasentralen skal vurderes, kan en generelt si at de forskjellige gruppers funksjoner b0r holdes fra hverandre. Om det antas at noen av personalet ved datasentralen alene, eller sammen med andre, kan foreta uautoriserte disposisjoner eller skaffe seg informasjon som kan benyttes av uvedkommende, b0r dette uoppholdelig meddeles datasentralens ledelse. Nar sikkerhetstiltak vurderes, b0r det ogsa stilles krav til n0drutiner som kan brukes i tilfelle av at datasentralen for kortere eller lengre tid rna innstille sin virksomhet. Banken b0r ogsa tenke igjennom hvor lenge den kan greie seg uten ajourf0rt tallmateriale. Datasentralen vii of test vrere interessert i konstruktiv kritikk. Dette er dens eneste mulighet for a fa vi te hvorledes brukerne er forn0yd med produktet og hvor det b0r endres, og det synes klart at datasentralen, som alle andre, streber etter a levere en bedre Yare. I datamaskinen har revisor fatt et godt verkt0y. Det er mulig a trekke ut opplysninger pa grunnlag av et hvilket som helst registrert srerpreg og a fa skrevet ut opplysninger som kan vrere av interesse. Man har muligheter for daglige tallsammenstillinger som det tidligere nesten var umulig it fii. En vii vite at maskinen aldri tar personlige hensyn, sa sant de data som ligger til grunn ikke er forfalsket. En annen ting, som ogsa kan lette kontrollarbeidet, er at det er mulighet for a undertrykke alle de mindre interessante opplysninger, slik at en sitter igjen med bare de forhold som er relevante a kontrollere. Programmering og systemutvikling er en minusfaktor ved datasentralone. For datasentralene er det derfor nesten en betingelse at de forskjellige kunder samordner sine.krav og 0nsker. Det er viktig at revisor deltar ved systemutformingen nar nye rutiner 13

16 skallegges om til EDB. F0rste fase er i alminnelighet spesifiseringen av krav og 0nsker til de rapporter datamaskinen skal gi i vedkommende rutine. Det skulle vrere selvsagt at revisor burde bli h0rt her, men i alminnelighet er det vel sa at revisor f0rst kommer inn i bildet nar den fej:dige rutine legges pa bordet. Neste fase er fastlegging av registre, d.v.s. hvilke opplysninger som det skal taes yare pa i datamaskinen for den enkelte konto eller gruppe av konti. Det er da vesentlig a avsette plass til aile behov. Deretter begynner den logiske probleml0sningen. Det er i denne fase at det defineres interne maskinelle kontroller i rutinene og 0vrige sikkerhetsforanstaltninger bygges inn. ] eg vii derfor igjen understreke at revisor b0r delta nar det defineres krav til nye systemer og programmer. Selve programmeringsfasen er vel mindre interessant, da denne er mer maskinorientert enn problemorientert. Denne fase er for0vrig den f0rste som krever inngaende kjennskap til datamaskinen. Det b0r ogsa iverksettes bestemte regler for vedlikehold av systemer og programmer. Revisor b0r vel formelt underrettes ved enhver st0rre endring. Dette er ment som en kort innledning til den foranstaende diskusjon, og jeg vii derfor ikke forme noen endelige konklusjoner. NY SP0RRESPALTE Er du klar over at N orsk Bankrevisorforening har nedsatt et responsum utvalg bestaende av 10 revisjonssjefer og ledende revisorer? Utvalget star til medlemmenes disposisjon nar det gjelder faglige problemer og tolkning av disse. Har du et revisjonsproblem, gjerne av prinsipiell art, sa send det til foreningens formann, som er med i utvalget, sa vii han ta dette opp der. 14

17 REVISORS ROLLE INNENFOR FREMTIDENS BANKER Banksjef Terje Linder Andresen, Andresens Bank A/S J eg ben!)rte i min artikkel i siste nummer av Bankrevisor'n noen synspunkter omkring bankstrukturen og revisors generelle plass og arbeidsfonn innenfor fremtidens banker. J eg skal i denne artikkel ga mer inn pa detaljrevisjon, spesieit med utgangspunkt i de gruppeopp gayer som ble diskutert pa noen av bankrevisorenes konferanser i Revisors generelle rolle innenfor banker som benytter EDB 5% av den totale funksjonrerstab syntes a vrere en god "norm" for revisjonsstabens st0rreise. En sterk overgang til indre kontrolltiltak, og derved overf0ring til administrasjonens regi, vil seivsagt minske den rene revisjonsstab, men vii stille sterkere krav til de som blir igjen. De siste maneders hendeiser i den "gra" del av spesieit Oslo-omradets finansmarked har vist noen lenker til bankvesenet som vi ikke bare liker. Selv om vi nu merker en svak bedring i konjunkturene, er det apenbart at presset pa den ledige kapi tal fortsatt er stort. J eg tror derfor revisorene gj0r klokt i a leseoppskriften til "finansmafiaen" og ikke glemme at de som yrkesgruppe rna akseptere at de forventes a vrere bade saklige og kvalitative radgivere til kontrollkomiteer, bankstyrer og banksjefer. Bankenes Betalingstjeneste A/S er dannet. Dette selskap, som om fatter bade spare- og forretningsbanksiden, skal i starten sentralt dekke bankgiro og bank-kredittkort. Begge system vil starte i 10pet av Det vii her bli snakk om sentral revisjon av aile transaksjoner, og revisjonseksperter b0r settes inn sa tidlig som mulig i arbeidet med a utfonne det sentrale revisjonssystem. Nar biproduktet kommer til kontering i banken, kan det kun bli snakk om en oppdatering av kundens kontoog kontroll av avregningssummer - sannsynligvis avregnet over konto i N orges Bank. Senere vi! i sterkere grad sjekkavregning og eventuelt ogsa avregning av uttak pa kontantautomat bli avregnet over Bankenes Betalingstjeneste, og forhold som dokumentl0se posteringer (kontantautomat) og kontroll med sjekkunderskrifter, nar sjekken aldri blir presentert patrukne bank, rna ikke komme som systemmessige overraskelser pa revisorene. 15

18 Behov for og/eller krav til rotering og skifte av bankfunksjonaerer i typisk risikopregede stillinger Ovennevnte gruppearbeid er blitt diskutert pa alle vare konferanser, og det sp0rs om ikke mange revisorer diskuterte disse behov og muligheter ut fra noe som lignet "msketenkning. Jeg tror mange banker, (spesielt de sma), skal vaere glade hvis de oppfy!!er bankinspeksjonens krav til utskiftning av kasserere innenfor de her bestemte minimumsperioder ("ferie"). Det er imidlertid apenbart at det finnes andre stillinger og funksjoner innen bankene som b0r kontrolleres grundigere enn det idag gj0res. Postapning, reisesjekkdepot, fondsoppgj0r, "Night safe"-opptellinger, avregnings- og dataregistreringsavdelinger er apenbart ogsa risikofylte funksjoner, hvor menneskelige fristelser eksisterer. Kravet til at funksjomerer tar ut hele sin ferie, - for meget tilknytning i stillingene (ektepar, far/sonn etc.) er ogsa forhold som ma vurderes nar man prioriterer revisjonsgjennomf0ringen. Instrukser (a revidere efter) er her helt n0dvendige ingredienser hvis revisorene skal unnga a bli betraktet som ukollegiale snushaner. Kundens piass/rolle som revisor i banksammenheng Kunden sam "revisor" er et meget viktig tema a debattere, - disku~ sjonene pa Voss, Gausdal og R0ros viste fullt ut dette. Det viser seg dessuten at de fleste kassererunderslag i norske banker er blitt "oppdaget" (mistanke "skapt") ved en kundehenvendelse. Reklamasjoner fra kunder star derfor uhyre sentralt innenfor kontrollsystemet, og det er viktig at disse gjennom interne instrukser dirigeres til et riktig f0rste ledd innen banken. Dagens EDB-systemer gir dessuten metoder a anvende som ikke var tenkbare for noen fa ar siden. Kontoutskrifter, saldoerkjennelser/oppgaver (de siste kan sendes i alle tenkelige varianter av kontogrupper og hyppighet) er hjelpemidler for revisjonen. J eg tror imidlertid det er viktig for revisorer og kontrollavdelinger a vurdere sine egne ressurser, - hundrevis av saldo-oppgaver i retur til revisjonen med foresp0rsler, adresser som er feil eller ukjent, - som ingen tar seg av og f01ger opp, er verre enn ingenting. I dagens sjekkmisbruker-samfunn skader det heller ikke om revisjonen er administrasjonens onde samvittighet hvis signaturregistre, system for sjekkheftekvitteringer m.m. er i utakt med bankens behov. J eg tror revisjonen kan gil. for langt i a stole pa kundens medvirkning i revisjonsarbeidet, men a vurdere de muligheter dagens EDB-teknikk gir, - og dimensjonere disse til kontroll- og revisjonsavdelingens ressurser, - b0r gj0res. 16

19 Findus-prinsippet med a la yare bam fa kr. 1,- pr. ben de finner i frossenfisken er kanskje ikke sa dum!. - Det kan jo overf~lres til kunden og antall feil han finner pa sine konti. En eller annen markedssjef vii nok finne ut dette nar andre ideer er oppbrukt. - Det ma imidlertid vrere selvsagt at vi i dagens kamp efter fier og fier kundekonti ma bestrebe oss pa a kunne tilby kunden f01gende produkt: en feilfri kontoutskrift. J eg har ikke fors0kt imine foredrag pa Voss, Gausdal og R0ros a gi noen oppskrift pa detaljene innenfor revisjonsmetodene innen den enkelte bank. Disse ma utformes innenfor hvert enkelt bankmilj0. J eg er ogsa na glad for at de synspunkter mange av oss har giort oss til talsmenn for om en utforming av et revisjons- og regnskaps-opplreringstilbud innenfor Bankakademiet, ser ut til a bli noe av i nrer fremtid. J eg har hatt anledning til a studere de rammer og intensjoner som til na er utformet, - jeg er imponert over viljen og nivaet hitti!. Det viktigste for norske bankrevisorer i den nrermeste fremtid er, efter min mening, ii prioritere revisjonsoppgavene efter individuelle behov, - her er det mye a hente bare i riktig planlegging. En del revisorer har i den senere tid, - efter at "finansmafiaen" SID til, - mattet omprioritere. - Dette koster tid, penger og tapt bankprestisje_ Jeg vil til slutt, efter mitt siste spark med pennen, - takke for samvreret med mange hundre bankrevisorer i 10pet av 1971 og 1972.Jeg harlrert meget, har en mengde gode minner - ogfatt mange nye venner. Jeg tror pa revisorstanden (spesielt efter at vi er ferdig med skippertakperioden). - Kontakten med dere har bevist det! 17

20 FORMANNENS LEDER Norsk Bankrevisorforening har i dag ca. 500 medlemmer. Arbeidet med a holde vart medlemskartotek ajour til enhver tid er vanskelig og tidkrevende. Dessverre har det i den siste tid vrert lagt inn ufullstendige og feilaktige adresser pi! vart adrema anlegg, noe som kanskje yare medlemmer har merket ved utsendelse av post. Pa bakgrunn av dette har styret besluttet a legge f0ringen av medlemskartoteket over pi! EDB. NORSK BANKREVISORFORENING'S E.D.B. KURS I BOD0. Norsk Bankrevisorforening avholdt sitt 3dje distriktskurs pa SAS-hoteIlet i Bod0 i tiden / deltagere fra de 3 nordligste fylker deltok. Kurset ble apnet av foreningens forrnann som kort orienterte om foreningens gjennomf0ring og fremtidige aktiviteter. Ordet ble sa gitt til sjefskonsulent Erik Wigert, IBM, Oslo, som ga en generell innf0ring i moderne databehandling. Neste emne var data-fjernbehandling ved sjefskonsulent Knut Koppang. Gjennom sitt fore drag behandlet han terminaler og forskjellige tilknyt ningsforrner disse kunne ha med datamaskinen. 18

21 Disponent Thomassen presenterte sa AfS Nordlandsdata, organisasjonsmessig og teknisk. Den forste kursdag ble avsluttet med en interessant og lrererik omvisning i Nordlandsbanken, hvor bankens org.sjef Aabakken demonstrerte bankens On-Line-system. Den piifolgende dag var viet datadisiplin. IBM's konsulenter berorte sikkerhets- og kontrolltiltak som man kunne anvende i et avansert system. Kurset hie avsluttet med en paneldiskusjon mellom folgende deltagere: Leder av diskusjonen revisjonssjef Bull, Dahl, Nordlandsbanken reg. revisor Arne Bergem, N.B.R.f. disponent Thomassen, Nordlandsdata sjefskonsulent Erik Wigert, IBM sjefskonsulent Knut Koppang, IBM Diskusjonen var livlig, panelet og salen var meget opptatt av revisors rolle i et avansert On-Line-system. Sjefskonsulent Wigerttilbod N.B.R.f. samarbeide med IBM-skolen om en kurspakke spesielt beregnet for bankrevisorer.. Videre anbefalte sjefskonsulenten en bok med folgende tittel: "Sakerhet i Dataiilderen" av Sven J acobsson. * Samtlige deltagerevar godt fornoyd med kurset som var innholdsrikt og interessant. K.B. * Kan bestilles hos formannen i foreningen. Pris kr. 22,-. 19

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

Modul 2- Innføring i regnskap

Modul 2- Innføring i regnskap Modul 2- Innføring i regnskap Modulen gir kursdeltakerne en kort innføring i sentrale regnskapsbegrep, hva regnskap er og hvorfor regnskap brukes slik det gjør. Sist endret 10.09.2004 Generelt Nødvendig

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppf"lging.

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppflging. 1~ 'k1,l,f e1t.l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile - 3 maneders personlig oppf"lging. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! -~.~.,.,~..~.~...,... ~~_., SpeJi,t/kllr, Limr Anita L Insen flere

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Håndbok for FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK. En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage

Håndbok for FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK. En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage Innhold Velkommen som FAU-representant!...2 Hensikt med håndboken...2 Lover ifm FAU/SU arbeidet...2 Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU oppgaver

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

Hans Nielsen Hauge. Norsk etnologisk gransking April 1970. Spørreliste nr 117

Hans Nielsen Hauge. Norsk etnologisk gransking April 1970. Spørreliste nr 117 Norsk etnologisk gransking April 1970 Spørreliste nr 117 Hans Nielsen Hauge Undertegnede studerer kristendomskunnskap hovedfag ved Universitetet i Bergen. Til hovedfagsoppgave har jeg valgt en oppgave

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.01.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Setei~sblell 'eler. Styremetekart. Sakskart. M0te nr: 6/2007

Setei~sblell 'eler. Styremetekart. Sakskart. M0te nr: 6/2007 Setei~sblell 'eler Tid: Onsdag 26. november 2007 Klokken: 19.30 (Merk klokkeslett) Sted: Grovane stasjon, 2 etasje Styremetekart M0te nr: 6/2007 '"-' Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB Styret har i det forløpne år bestått av: Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamann I Varamann II Varamann III Revisor I Revisor

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital.

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital. PROFO Sør-Trøndelag- Årsberetning for 2013 Profo-Sør-Trøndelag hadde 117 medlemmer pr. 31.desember 2013, en nedgang på 25 det siste året.nedgangen skyldes hovedsakelig opprydding i medlemsmassen samt noen

Detaljer

Årgang 20 nr. 4. Innhold: Program

Årgang 20 nr. 4. Innhold: Program Årgang 20 nr. 4 Juni 2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Program for etterutdanningskurset i flymedisin! Luftfartstilsynet innfører gebyr for flylegene! Her er programmet

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.:

28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE 1.1 T0ndergard skole er en interkommunal skole med internat, etablert med hjemmel i opplreringsloven 13.1, og Kommuneloven 27. 1.2 Skolens formal er a gi opplrering

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Geir Aasgaard Seksjon Plan og analyse Bærum kommune ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Det er blitt avholdt 20 møter i 2002

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE o CL &it& POPULXCRVITENSKAPELIG SERIE USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE Av Professor Svein Nordbotten Institutt for informasjonsvitenskap Store kunnskapsmengder.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer