FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR Utfylling av kontrollskjemaer jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars 2010

2 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR Utfylling av kontrollskjemaer, jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars INNLEDNING KONTROLLSKJEMAET Barn nr Kommune Melding mottatt Melding ferdig gjennomgått Melding henlagt Undersøkelse iverksatt Undersøkelse henlagt Undersøkelse avsluttet med kommunalt vedtak (henvisning til ) 10. Forslag til tiltak sendt fylkesnemnda Fylkesnemnda vedtak (henvisning til ) Tiltak satt i verk Kommunens merknader ULIKE PROBLEMSTILLINGER Familien flytter i undersøkelsesfasen mellom kommunene Overføringer av saker mellom bydelene i Oslo - ved flytting i undersøkelsesfasen Registrering av kontrollskjema ved bruk av: 4-6 første og andre ledd og 4-9 jf. 4-8 første og andre ledd annet punktum, samt 4-25 andre ledd Kontrollskjemaer på saker til fylkesnemnda. - eks. fra hjelpetiltak til omsorgsovertagelse Iverksetting av hjelpetiltak i undersøkelsesfasen Vedtak på flere tiltak Avslag på tiltak Ny undersøkelse i tiltakssak..8 4 AKTUELLE DEFINISJONER OG VIKTIG INFORMASJON Hva menes med sluttførte kontrollskjemaer? Beregning av fristoversittelser Begrunnelse av fristoversittelser Bruk av 6 måneders undersøkelsestid...10

3 2 1 INNLEDNING Dette veiledningsskrivet er utarbeidet som et hjelpemiddel i utfylling av kontrollskjemaene i henhold til lov om barneverntjenester 6-9 og erstatter veiledningsskriv nr. 01/95, revidert i august Vi vil først gå igjennom alle punktene i kontrollskjemaet. Under enkelte punkter har vi valgt å vise til nærmere utdyping senere i skrivet. Videre i skrivet vil vi avklare en del problemstillinger og definisjoner som har kommet opp gjennom den erfaringen vi til nå har hatt. Fylkesmannen vil igjen understreke at dette skrivet må leses grundig før utfylling av kontrollskjemaene skjer. Vi vil anbefale at veiledningsskrivet settes inn i en rutinebok som vi antar alle kommuner/bydeler har utarbeidet. Dette for å sikre at alle i barneverntjenesten kjenner til veiledningsskrivet. Ut fra vår erfaring er det i hovedsak saksbehandlerne som legger inn de data som blir overført til kontrollskjemaene. For at opplysningene i kontrollskjemaene skal bli riktige er det derfor viktig at den enkelte saksbehandler har førstehånds kjennskap til veiledningsskrivet.

4 3 2 KONTROLLSKJEMAET Vi velger å gå direkte på pkt. 2 da barnets navn og kommunens registreringsnummer ikke er nødvendig informasjon for Fylkesmannen. 2. Barn nr. Hvert barn/skjema skal her påføres et eget nummer. Eks 01/1, 01/2 eller 1/01, 2/01eller 2001/0001, 2001/0002 eller 0001/2001, 0002/2001. Vi ber dere om ikke å bruke fødselsnummer, da full anonymitet må sikres, og dere må heller ikke bruke bokstaver da vår datasystem ikke godtar dette. 3. Kommune Husk å påføre navn på kommune/bydel og senter/distrikt på hvert skjema. Ikke glem at vi får inn over 1000 kontrollskjemaer hvert kvartal fra våre to fylker. 4. Melding mottatt Alle meldinger til barneverntjenesten skal registreres her. Dette gjelder både skriftlige og muntlige meldinger. Også anonyme meldinger skal registreres. Flere meldinger på samme barn før meldingen er gjennomgått eller mens en arbeider i undersøkelsesfasen skal ikke registreres med et nytt kontrollskjema. Kun første mottatte melding skal registreres. Øvrige meldinger om barnet skal anses som informasjon i en undersøkelsessak. Dersom en melding eller undersøkelse henlegges og barneverntjenesten mottar en ny melding som skal avklares og eventuelt følges opp med ny undersøkelse, skal dette registreres i et nytt kontrollskjema. I praksis kan det være slik at et barn registreres flere ganger innenfor samme kvartal eller i flere kvartaler i løpet av året. Melding fra barnevernvakten registreres når barneverntjenesten mottar meldingen. 5. Melding ferdig gjennomgått Her skal det registreres dato for når meldingen er gjennomgått, dvs. når konklusjonen på mottatte melding er foretatt. Dere behøver bare å fylle ut denne rubrikk når meldingen går videre til undersøkelse. Datoen er nødvendig for å kontrollere bruk av tid i forhold til gjennomgang av melding (frist 1). 6. Melding henlagt Denne rubrikken fylles ut når konklusjonen på gjennomgang av melding ble henleggelse, dvs. ikke iverksetting av undersøkelse. Ved henleggelse av melding blir frist 1 utregnet fra den dato meldingen ble mottatt til den datoen meldingen ble henlagt. Husk at en gjennomgang av en melding skal ende med en konklusjon, dvs. enten henleggelse eller videre til undersøkelse.

5 4 7. Undersøkelse iverksatt I denne rubrikken registreres dato for når en undersøkelse er formelt iverksatt, dvs. når de berørte parter er informert (for eksempel ved første brev eller besøk til familien) om at barneverntjenesten på bakgrunn av en melding har besluttet å iverksette en undersøkelse i henhold til lov om barneverntjenester 4-3. Dersom brev blir anvendt som den første kontakt med familien, vil datoen for når brevet blir sendt være en aktuell dato å bruke i pkt 7 «Undersøkelse iverksatt». 8. Undersøkelse henlagt Dersom undersøkelsen ikke avdekker forhold som gir grunnlag for tiltak, eller samtykke til hjelpetiltak ikke oppnås, skal undersøkelsen henlegges. Her registreres den dato undersøkelsen henlegges uten vedtak/tiltak. Dersom familien/barnet søker om hjelp fra barneverntjenesten og hjelpen ikke innvilges, skal det fattes vedtak på avslaget. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. lov om barneverntjenester 6-5. Dersom det iverksettes et midlertidig tiltak i undersøkelsesfasen, som avsluttes samtidig eller før undersøkelsen henlegges, skal kun pkt 8 - undersøkelse henlagt - fylles ut. Skriv da en kommentar i pkt 13, midlertidig tiltak iverksatt og avsluttet i undersøkelsesfasen. Se nærmere redegjørelse på hvordan avslag og eventuell klage på avslag skal registreres i kontrollskjemaet på side 8 pkt 3.7. Videre defineres en undersøkelse som henlagt uten vedtak/tiltak når barnet/familien flytter til annen kommune i undersøkelsesfasen. Ved flytting til annen kommune i undersøkelsesfasen skal følgende registrering skje: Dere påfører alle aktuelle datoer t.o.m. pkt 8. I pkt 8 registreres den dato familien/barnet flyttet og til hvilken kommune. Denne registreringen er nødvendig for at vårt dataprogram kan skille ut «flytting» som en årsak til henleggelse uten tiltak. Se forøvrig nærmere veiledning vedr. flytting i undersøkelsesfasen på side 6 pkt 3.1 og Undersøkelse avsluttet med kommunalt vedtak (hjelpetiltak i henhold til 4-4) Her fyller dere ut dato for når vedtak om tiltak er fattet. Husk å påføre hvilken paragraf tiltaket er hjemlet i. Spørsmålet om tiltaket er begrunnet i 4-12 skal ikke lenger besvares (bestemmelsen om seksukersfristen for iverksetting av hjelpetiltak ( 4-4) er bortfalt).

6 5 10. Forslag til tiltak sendt fylkesnemnda I denne rubrikken registreres dato for når saken blir sendt fylkesnemnda. I slike saker regnes undersøkelsen som avsluttet når barneverntjenesten oversender forslag til tiltak til fylkesnemnda. Husk at skjemaet ikke er sluttført før pkt 11 og 12 også er utfylt. NB! Til bydelene i Oslo: Husk det er datoen for når juridisk kontor i Barne- og familieetaten sender saken til fylkesnemnda som skal registreres. Se forøvrig nærmere veiledning på side 7 pkt 3.3 om hvordan dere registrerer bruk av 4-6 første og andre ledd og bruk av 4-9 jf. 4-8 første og andre ledd annet punktum, samt 4-25 andre ledd. 11. Fylkesnemndas vedtak (henvisning til paragraf) I denne rubrikken registreres den dato fylkesnemnda fattet vedtaket. Husk å påføre hvilken bestemmelse ( ) i loven vedtaket er fattet i henhold til. Dersom saken ble avvist, forslag til vedtak ikke tatt til følge eller saken ble trukket, ber vi dere påføre dette i pkt 13 «Kommunens merknader». 12. Tiltak satt i verk Her registreres dato for når tiltaket ble iverksatt. Dersom vedtak er fattet, men samtykke blir trukket før tiltaket iverksettes, ber vi dere registrere dette i punkt 13 med dato og stikkordsbegrunnelse for henleggelsen (eks.: brukte for lang tid på å finne tiltaket, familien ombestemte seg eller lignende). Se nærmere veiledning hvordan dere registrerer når flere tiltak er iverksatt, og når tiltak er satt inn i undersøkelsesfasen på side 7 og 8 pkt 3.5 og pkt Kommunens merknader Her skriver dere årsakene til eventuelle fristoversittelser, frist 1 (meldinger) og frist 2 (undersøkelser). Husk å begrunne hver enkelt fristoversittelse. Bruk den vedlagte årsaksliste. Dere behøver bare å registrere nummeret som angir årsaken. Eks.: Frist 1: 03 eller Frist 2: 15 og 20. Dette gjelder kun fristoversittelser, og ikke beslutning om utvidet undersøkelse. Se nærmere redegjørelse vedr. begrunnelse av eventuelle fristoversittelser på side 9 pkt 4.3 og bruk av inntil seks måneders undersøkelse side 10 pkt 4.4.

7 6 3 ULIKE PROBLEMSTILLINGER 3.1 Familien flytter mellom kommuner i undersøkelsesfasen Dersom en kommune har startet en undersøkelse og familien flytter til en annen kommune mens saken er under undersøkelse skal barnet registreres på følgende måte: Kommunen som startet undersøkelsen registrerer datoen for når barnet/familien flyttet under pkt 8. «Undersøkelsen henlagt». I tillegg påføres i pkt 13: Saken overført til x kommune. Kontrollskjemaet defineres da som sluttført i fraflyttingskommunen og oversendes Fylkesmannen. Kommunen som mottar saken registrerer dato for når saken ble mottatt på pkt Vi ber den kommunen som mottar saken påføre i pkt 13 hvilken kommune saken er overført fra. 3.2 Overføringer av saker mellom bydelene i Oslo - ved flytting i undersøkelsesfasen Når det gjelder Oslo foreligger det felles bestemmelser om ansvarsfordeling mellom bydelene. Regelen her er at bydelen som startet undersøkelsen skal avslutte undersøkelsen frem til forslag om tiltak og tiltaksplan foreligger. På bakgrunn av denne bestemmelse har vi kommet frem til følgende registrering: Bydelen som startet undersøkelsen registrerer alle datoer frem til t.o.m. pkt 9. Bydelen stryker «med kommunalt vedtak og henvisning til» og skriver den datoen undersøkelsen ble avsluttet med forslag til tiltak og tiltaksplan. Hvilken bydel saken overføres til påføres i pkt 13. Kontrollskjemaet er da definert som sluttført og kan oversendes Fylkesmannen. Eventuelle fristoversittelser må selvsagt også påføres i pkt 13. Bydelen som mottar saken registrerer den datoen de fatter vedtaket under pkt 9 og 12. I tillegg påføres i pkt 13 at saken er overført fra x bydel. Bydelen sender inn kontrollskjemaet når tiltaket er iverksatt. NB! Overføring av tiltakssaker mellom bydeler p.g.a. familiens flytting skal det ikke sendes inn kontrollskjema på. Disse sakene ble registrert da undersøkelsen ble avsluttet og tiltak iverksatt av den bydel som mottok meldingen og gjennomførte undersøkelsen. Det er som regel tilstrekkelig å videreføre de tiltak avsenderbydelen anbefaler og følge opp saken iht. 4-5 for å se om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak. Se nærmere redegjørelse vedr. ny undersøkelse i tiltakssak i pkt 3.8 s. 8.

8 7 3.3 Registrering av kontrollskjema ved bruk av akutt-/midlertidig vedtak 4-6 første og andre ledd og flytteforbud, 4-9 jf. 4-8 første og andre ledd andre punktum, samt 4-25 andre ledd Fylkesmannen har erfart at flere problemstillinger har oppstått ved registrering ved bruk av akutt-/midlertidig vedtak. Vi håper at denne veiledningen vil gjøre registreringen lettere. Dere sender ikke inn det aktuelle kontrollskjemaet før det endelige vedtak er fattet i saken. Det vil si at vi definerer ikke kontrollskjemaet som sluttført før barnet for eksempel er endelig plassert, dvs. omsorgsovertagelse er behandlet i fylkesnemnd, barnet er tilbakeført familien og hjelpetiltak eventuelt iverksatt, eller undersøkelsen henlegges uten tiltak. Det vil si at situasjonen rundt barnet er avklart ut ifra den akutte/midlertidige situasjonen som oppsto. Et akutt-/midlertidig vedtak er å forstå dit hen at barnet/familien som regel må følges opp av barneverntjenesten etter en akuttplassering i form av en undersøkelse. I noen tilfeller forblir barnet midlertidig plassert i undersøkelsesfasen. I andre tilfeller blir barnet tilbakeført familien i løpet av denne fasen, men det kan ta tid å avklare situasjon og hjelpebehov. Fylkesmannen har erfaring for at dette kan være saker der barneverntjenesten kan vurdere å benytte muligheten for utvidet undersøkelsestid. Ved innsendelse av kontrollskjemaet til Fylkesmannen må imidlertid kommunen/bydelen påføre i pkt 13 Kommunens merknader at midlertidig/foreløpig vedtak i en akuttsituasjon er fattet med henvisning til dato og paragraf. 3.4 Saker som går fra hjelpetiltak til behandling i fylkesnemnda Det er ikke lenger nødvendig å sende inn kontrollskjemaer i disse tilfellene. 3.5 Iverksetting av hjelpetiltak i undersøkelsesfasen Fylkesmannen ber barneverntjenesten vurdere om iverksetting av tiltak før undersøkelsen er avsluttet er nødvendig. Ut fra Fylkesmannens vurdering bør iverksetting av tiltak før undersøkelsen er formelt avsluttet bare skje unntaksvis. Ved iverksetting av tiltak i undersøkelsesfasen skal følgende registrering foretas: Påfør datoen for når det endelige vedtak er fattet i pkt 9 Undersøkelse avsluttet med kommunalt vedtak, dvs. datoen som avgjør at undersøkelsen er formelt avsluttet. I pkt 12 Tiltak satt i verk skrives datoen for når det siste tiltaket ble iverksatt. Videre skriver dere i pkt 13 at tiltak er iverksatt i undersøkelsesfasen, dato for når de ble iverksatt og hvilke type tiltak.

9 8 3.6 Vedtak på flere tiltak Når et vedtak inneholder flere tiltak, kan det være vanskelig å avgjøre når kontrollskjemaet skal sendes inn. Vi vil her anbefale at skjemaet kan sluttføres når hovedtiltaket er iverksatt. 3.7 Avslag på tiltak En undersøkelse som avsluttes med vedtak om avslag på tiltak registreres på vanlig måte i pkt 9. Imidlertid anser vi ikke skjemaet som sluttført før klagen er ferdig behandlet. Det vil si at kontrollskjemaet ikke sendes inn før det endelige resultat av klagen foreligger. I enkelte tilfeller kan dette bety at barneverntjenesten må vente med å sende inn kontrollskjemaet inntil klagen er behandlet hos Fylkesmannen. Barneverntjenesten kommenterer under pkt 13 at saken er påklaget. Vi vil i denne sammenheng benytte anledningen til å komme med noen presiseringer rundt avslutning av en undersøkelse. Dersom en undersøkelse avsluttes uten tiltak i henhold til lov om barneverntjenester, bør det utarbeides et dokument i saken som bl.a. oppgir at undersøkelsen er avsluttet uten tiltak. 3.8 Ny undersøkelse i tiltakssak Iverksetting av ny undersøkelse Barneverntjenestens oppfølgingsansvar etter Lov om barneverntjenester 4-5 innebærer en plikt til fortløpende å vurdere om eksisterende tiltak er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak. Når nye opplysninger mottas, gis barneverntjenesten således anledning til å innhente nødvendig informasjon uten å iverksette ny undersøkelse dersom partene ikke motsetter seg dette. Reglene i Lov om barneverntjenester 6-4 andre og tredje ledd vedrørende opplysningsplikten til barneverntjenesten fra andre organer/institusjoner gjelder også etter at det er iverksatt tiltak etter loven, og uten at det igangsettes en ny undersøkelse etter lovens 4-3. Mottar imidlertid barneverntjenesten ny melding om alvorlig bekymring, som sannsynligvis forutsetter andre og mer inngripende tiltak, bør barneverntjenesten vurdere å iverksette en ny undersøkelse selv om foreldrene samtykker til innhenting av informasjon. Grunnen til dette er at frist for undersøkelse da vil inntre. Ny undersøkelsessak registreres på eget kontrollskjema. Dato for mottak av nye opplysninger i saken defineres da som ny melding, og datoene registreres videre ut ifra utviklingen i saken. Fylkesmannen ber barneverntjenestene i tillegg, under pkt 13, Kommunens merknader, påføre at dette gjelder ny undersøkelse i tiltakssak.

10 9 4 AKTUELLE DEFINISJONER OG VIKTIG INFORMASJON 4.1 Hva menes med sluttførte kontrollskjemaer? Med sluttført kontrollskjema menes at en av følgende registreringer skal være foretatt: - Melding henlagt - pkt 6 - Undersøkelse henlagt - pkt 8 - Tiltak satt i verk - pkt 12 Fylkesmannen skal bare ha tilsendt kontrollskjemaer som er sluttførte. (Vi minner om at vi ikke skal ha inn skjemaer på akuttvedtak, se pkt 3.3) 4.2 Beregning av fristoversittelser Lov om barneverntjenester 4-2 Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter 4-3. Vi kaller denne frist: Frist 1 En uke defineres som meldingens mottaksdato + 7 dager. Med det menes at dersom barneverntjenesten mottar en melding fredag 08. april skal meldingen være gjennomgått senest innen fredag 15. april. Frist 1: 1 uke = 7 dager. Lov om barneverntjenester 4-3 En undersøkelse etter 4-3, skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. Dersom barneverntjenesten etter gjennomgang av melding har konkludert med at saken skal undersøkes i henhold til 4-3, skal saken være ferdig undersøkt innen 3 måneder etter at meldingen er gjennomgått. Vi kaller denne frist: Frist 2 I særlige tilfeller kan undersøkelsen vare inntil seks måneder. Hovedregelen er at hjelpetiltak skal iverksettes snarest mulig. Fylkesmannen vil gjennom innsendte kontrollskjemaer ha muligheten til å følge med i hvordan det kommunale tiltaksapparatet fungerer. Denne informasjon er viktig for Fylkesmannens overordnede tilsyn. 4.3 Begrunnelse av fristoversittelser ved bruk av årsakslisten Enhver fristoversittelse skal begrunnes. Dersom barneverntjenesten har gått over både frist 1 og frist 2, skal årsakene til fristoversittelsene på begge fristene fremkomme på kontrollskjemaet. Vi ber dere bruke den vedlagte listen over «aktuelle

11 10 årsaker til fristoversittelser». Denne listen gjelder kun fristoversittelser og ikke som begrunnelse for utvidete undersøkelser (se pkt 4.4). Dere registrerer årsaken(e) til fristoversittelsen(e) på følgende måte i pkt 13 «Kommunens merknader», f.eks: Frist 1: 01 Frist 2: 10, 19, 27 Dersom ingen av årsakene passer i forhold til den aktuelle sak, registrerer dere f.eks. frist 2: 30 «Annet». I tillegg oppgir dere i stikkordsform hva årsaken til fristoversittelsen er. Fylkesmannen ber dere være nøye med hvilken årsak dere velger, og oppgi riktig kode/tall på de årsaker dere velger. Registreringen vil danne en oversikt over hvilke årsaker som i hovedsak gjør det vanskelig å overholde fristene i henhold til Bruk av 6 mnd. undersøkelsestid Fylkesmannen må igjen understreke at i følge lov om barneverntjenester 6-9 er fristen for gjennomføring av en undersøkelse satt til inntil 3 måneder. I særlige tilfeller kan det imidlertid benyttes inntil 6 mnd. undersøkelsestid. I henhold til lovens forarbeider forutsettes det at undersøkelsestid utover 3 mnd. kun skal skje rent unntaksvis. I høringsutkastet til loven er det forutsatt at undersøkelsen kan utvides dersom saken er av en slik karakter at det er behov for særlig omfattende og tidkrevende undersøkelser som ikke lar seg gjennomføre innen tre mnd. (jf. Ofstad og Skar s kommentarutgave til barnevernloven, kap. vedr. 6-9, som omhandler ovennevnte). I særlige tilfeller blir da å forstå dit hen at det kun er sakens karakter som er avgjørende om bruk av inntil seks måneders undersøkelsestid kan benyttes. Fylkesmannen opplever fremdeles at mange barneverntjenester påberoper seg utvidet undersøkelsestid i saker der det er utenforliggende forhold som er årsak til bruk av mer enn tre måneder. F. eks. er det enkelte kommuner/bydeler som oppgir manglende kapasitet, ferieavvikling og sykdom i barneverntjenesten som årsaker til bruk av utvidet undersøkelsestid. Slike forhold har ikke noe med sakens karakter å gjøre, og blir derfor ikke godkjent av Fylkesmannen. Ved lange perioder med ferieavvikling ser vi at mange barneverntjenester benytter utvidet undersøkelse i stedet for kode 17 Foreldre/barn på ferie. Ferieavvikling alene har ingenting med sakens karakter å gjøre. I disse tilfellene vil vi anbefale barneverntjenesten å vurdere om undersøkelsen i stedet bør henlegges, og at den gjenopptas når ferien er avviklet. Vi ser også at enkelte barneverntjenester påberoper seg utvidet undersøkelsestid i saker hvor de har kommet altfor sent i gang med undersøkelsen. Dersom saken har ventet på undersøkelse, og undersøkelsen viser at sakens karakter gir grunn for utvidet undersøkelsestid, vil Fylkesmannen i regelen ikke godkjenne disse, spesielt

12 11 hvis det viser seg at fristen hadde holdt dersom undersøkelsen ble påbegynt snarest etter avklaring av melding. Det kan være ulike årsaker som kvalifiserer for utvidet undersøkelsestid, f. eks. at familien er fra en annen kultur hvor det kan være behov for tolk, saken krever sakkyndig bistand etc. Årsakene kvalifiserer ikke automatisk til bruk av utvidet undersøkelsestid. Det må foretas en konkret vurdering av om dette dreier seg om en særlig omfattende og tidkrevende undersøkelse. Beslutning om utvidet undersøkelse anbefales tatt i undersøkelsens første halvdel, gjerne i midtveisvurderingen. Dersom en oppdager sent ut i undersøkelsen at mer tid er påkrevet, må beslutningen gjøres da. Har man ikke foretatt denne vurderingen før fristen er utløpt, må dette bli å anse som en fristoversittelse. Dersom konklusjonen blir bruk av inntil seks måneder undersøkelsestid, ber vi om at det utarbeides et eget dokument for beslutning om utvidet undersøkelse som dateres. I begrunnelsen om utvidet undersøkelse gir dere en kortfattet og konkret fremstilling, gjerne med datoer, av hva det er ved saken som gjør undersøkelsen særlig omfattende og tidkrevende. Det er barneverntjenesten som må godtgjøre at det er nødvendig å undersøke utover tre måneder. (Vi har vedlagt et forslag til mal som kan benyttes). Dere skal ikke benytte årsakslisten/koding for fristoversittelse ved utvidet undersøkelse, selv om begrunnelsen kan være nokså lik. Ved innsendelse av det sluttførte kontrollskjemaet taes det kopi av beslutningen om utvidet undersøkelse som stiftes sammen med kontrollskjemaet som vedlegg. Denne innarbeidede rutinen vil også være hensiktsmessig å ha dersom f.eks. partenes advokat klager på barneverntjenestens vurdering av bruk av inntil seks måneder undersøkelsestid. Fylkesmannen har dessverre registrert at enkelte undersøkelsessaker går over seks måneder. Dette vurderer Fylkesmannen som meget alvorlig. Vi ber kommunene/bydelene spesielt gjøre sitt til at dette ikke skjer. Skulle det mot formodning fremdeles være undersøkelsessaker som har gått over seks måneder er dette å betrakte både som en utvidet undersøkelse og en fristoversittelse. Kommunen/bydelen må begrunne slik fristoversittelse spesielt når kontrollskjemaet sendes inn. Husk at disse i tillegg til beslutning om utvidet undersøkelse også skal kodes for fristoversittelse. For eksempel kan det skje at barneverntjenesten beslutter å utvide undersøkelsestiden til inntil seks måneder og så viser det seg at det går syv måneder før undersøkelsen kan konkluderes. Dersom Fylkesmannen godkjenner beslutningen om utvidet undersøkelsestid, vil barneverntjenesten få en fristoversittelse på en måned og ikke fire måneder i en slik sak. I kontrollskjema pkt 13 ber vi kommunen/bydelen skrive for eksempel Utvidet undersøkelse, beslutning vedlegges. Frist 2: 02, og en kort begrunnelse for hvorfor sakkyndig brukte lenger tid enn forventet.

13 12 Fylkesmannen skal ikke ha beslutningen inn til godkjenning før kontrollskjemaet er sluttført. Godkjenning av utvidet undersøkelsestid vil skje når kontrollskjemaet med nødvendige opplysninger er mottatt av Fylkesmannen. Dersom bruk av utvidet undersøkelsestid vurderes som «ikke godkjent», vil undersøkelsestiden bli vurdert i forhold til tre måneder undersøkelsestid. Vedlegg: Liste over aktuelle årsaker til fristoversittelser Forslag til mal for utvidet undersøkelse

14 13 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vedlegg til veiledningsskriv nr (revidert mars 2010) Vedr. bruk av årsaksvariablene og begrunnelser for fristoversittelser se veiledningsskrivet på side 9 pkt 4.3. LISTE OVER AKTUELLE ÅRSAKER TIL FRISTOVERSITTELSE Frist 1. Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter Vanskelig å få tak i melder 02 Venter på meldingsmøte (bør være unødvendig) 03 Behov for utdyping av melding/møter 04 Komplisert sak 05 Mistanke om seksuelle overgrep 06 Flerkulturell problematikk 07 Vanskelig å få tak i tolk 08 Tverretatlig samarbeid 09 Manglende kapasitet i barneverntjenesten 10 Vakante stillinger i barneverntjenesten 11 Sykdom i barneverntjenesten 12 Ferie i barneverntjenesten 13 Løpende helligdager (jul, påske etc) 14 Problemer vedr. avklaring av meldingens tilhørighet 15 Annet (bruk gjerne stikkord) Oppgi årsakene til fristoversittelsene ved bruk av tallene for de årsaker dere velger i pkt 13 på kontrollskjema.

15 14 Frist 2: En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan undersøkelsestiden utvides til seks måneder se s. 10 pkt 4.4 i veiledningsskrivet. 01 Vanskelig å få tak i sakkyndig bistand 02 Sakkyndig bruker lengre tid enn forventet 03 Behov for utredning foreldre/barn 04 Behov for sakkyndig 05 Behov for juridisk bistand i barneverntjenesten 06 Behov for juridisk bistand til partene (foreldre/barn) 07 Sak til fylkesnemnda 08 Komplisert/sammensatt sak 09 Mistanke om seksuelle overgrep 10 Flerkulturell problematikk 11 Manglende kapasitet i tolketjenesten 12 Ulike problemer vedr. tverretatlig samarbeid 13 Manglende kapasitet/ferie/sykdom hos tverretatlig samarbeidsparter 14 Foreldre/barn unndrar seg kontakt med barneverntjenesten 15 Vanskelig å få tak i familie/barn 16 Tok tid å etablere samarbeid/skape tillit 17 Foreldre/barn på ferie 18 Sykdom familie/barn 19 Tok tid å oppnå samtykke til hjelpetiltak 20 Manglende kapasitet i barneverntjenesten 21 Vakante stillinger i barneverntjenesten 22 Sykdom i barneverntjenesten 23 Ferieavvikling i barneverntjenesten 24 Nyansatte/opplæring 25 Reduksjon i stillingshjemler 26 Problemer vedrørende overføring av sak 27 Løpende helligdager (jul, påske etc.) 30 Annet (bruk gjerne stikkord) Oppgi årsakene til fristoversittelsene ved bruk av tallene for de årsaker dere velger i pkt 13 på kontrollskjema.

16 15 UTVIDET UNDERSØKELSESTID Lov om barneverntjenester 6-9 første ledd: «En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder.» «Særlige tilfelle» skal i følge lovens forarbeider forstås slik at det er sakens karakter som avgjør om inntil seks måneders undersøkelsestid kan benyttes. Det forutsettes at saken er av en slik karakter at det er behov for særlig omfattende og tidkrevende undersøkelse som ikke lar seg gjennomføre innen tre måneder. Dersom bruk av seks måneders undersøkelsestid vurderes som ikke godkjent av Fylkesmannen vil saken bli vurdert som en oversittelse av fristen på tre måneder. Beslutning om utvidet undersøkelsestid Barnets navn: (anonymisert ved innsendelse til Fylkesmannen) Født: (anonymisert ved innsendelse til Fylkesmannen) Saksnummer (barn nr): Barneverntjenesten i (navn bydel/kommune) besluttet (dato) å utvide undersøkelsestiden. Dette innebærer at undersøkelsen ikke vil bli gjennomført innen (dato for tre måneders frist). Barneverntjenesten vil gjennomføre undersøkelsen så snart som mulig og senest innen (ny dato). Begrunnelse for utvidet undersøkelsestid: (For at Fylkesmannen skal kunne vurdere godkjenning, må begrunnelsen inneholde en kort redegjørelse for hva det er som gjør saken særlig omfattende og tidkrevende (sakens karakter), og hvorfor det ikke er mulig å avslutte undersøkelsen innen tre måneder. Bruk gjerne tidsangivelser. Det er også fint om det sies noe om alvorlighetsgraden i saken, og gjerne hvem som har meldt bekymring. For å få godkjenning, må undersøkelsen dessuten være påbegynt nokså raskt etter at melding er gjennomgått, og beslutningen om utvidet undersøkelse må være foretatt i god tid før undersøkelsesfristen går ut). Anonymisert kopi av dette dokumentet stiftes til kontrollskjemaet og sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved innsendelse av sluttførte kontrollskjemaer. De foresatte vil snarest bli underrettet om beslutningen. Dato Underskrift

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei #5736 Barnevern halvårsrapport SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 5736 Innsendt av MONICA SPYDEVOLD Sist oppdatert 4.1.218 Søker Ukjent Utlysning Kommunenes halvårsrapportering 2.halvår 217 OM KOMMUNEN Rapporteringsenhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommune pr

PDF Rapporteringsskjema for kommune pr PDF Rapporteringsskjema for kommune pr. 3.6.216 Les dette før du begynner: Dette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. Du kan skrive ut hele

Detaljer

Tilsyn med Tromsø kommune v/ barneverntjenesten. Sluttmøte 11. mars 2016

Tilsyn med Tromsø kommune v/ barneverntjenesten. Sluttmøte 11. mars 2016 Tilsyn med Tromsø kommune v/ barneverntjenesten Sluttmøte 11. mars 2016 Fristoversittelser i Tromsø 50 45,20% 45 40 35 20,20% 30 25 22,10% 20 15 10 5 3,30% 0 0,90% 0,90% 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER

EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER GJENNOMGANG AV MELDINGER Blir alle skriftlige og muntlige meldinger gjennomgått med en gang de kommer inn (for eksempel med tanke

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller -

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller - Februar 2007 VEILEDNINGSSKRIV - Utfylling av tvangsprotokoller - Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader Forskrift 12. desember 2002 INNLEDNING Det

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013.

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2013 Ref. nr.: 13/31740 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Vedtekter. for. Langgrunna familiebarnehage

Vedtekter. for. Langgrunna familiebarnehage - Vedtekter for Langgrunna familie barnehage Langgrunna familiebarnehage Fjellveien 2 1470 Lørenskog Tlf. 40 89 98 35 epost:. eminebitmez@hotmail.no Vedtekter 1 1. Eierforhold Langgrunna familie barnehage

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Innhold 1 Publisering på offentlig elektronisk postjournal (OEP)... 2 1.1 Hva skjer før publisering i OEP?... 2 1.2 Hva skjer etter publisering i OEP?...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus 30.01.14 Jeg har selv vokst opp med omsorgssvikt fra far, og det har vært helt forferdelig. Når jeg var liten ble jeg

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer du

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Grafiske fremstillinger av utviklingen Vedlegg Antall sakkyndige utredninger, hele år

Grafiske fremstillinger av utviklingen Vedlegg Antall sakkyndige utredninger, hele år Grafiske fremstillinger av utviklingen Vedlegg 1. 1. Antall sakkyndige utredninger, hele år 212-214 3 2 2 1 1 211 (8) 212 () 213 (8) 214 (2) Denne oversikten viser tidspunkter for mottatte sakkyndige utredninger.

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden 0311 Espen Askeladd Vidda 1 Vidda 2 0028 Oslo 123456 78910 Bydel Gamle Oslo 5. mars 2013 Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden Husbanken

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer