Årsmelding kvalitetsutvalget SI- Divisjon Lillehammer 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding kvalitetsutvalget SI- Divisjon Lillehammer 2013."

Transkript

1 Årsmelding kvalitetsutvalget SI- Divisjon Lillehammer Innledning: Divisjonen kan se tilbake på et år med positive resultater når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet, tross en krevende økonomisk situasjon. Divisjonen ligger over landsgjennomsnittet på alle nasjonale kvalitetsmålinger og har i løpet av 2013 hatt flere gode erfaringer med LEAN-metodikken som verktøy i forbedringsarbeidet. Tre forhold gjør at situasjonen likevel oppleves som utfordrende: For det første har det høye antallet korridorpasienter ført til at pasienter plasseres der det er ledig plass, noe som i enkelte tilfeller har ført til forsinket diagnostikk og behandling. For det andre er divisjonens økonomiske situasjon bekymringsfull og har ført til utsettelser av investeringer som anses som nødvendige for å sikre god kvalitet i pasientarbeidet. For det tredje opplever divisjonen en så alvorlig mangel på nøkkelpersonell at dette har vært en medvirkende årsak til at nødvendig effektivisering av operasjonsvirksomheten har blitt forsinket. Mandat og avholdte møter: Kvalitetsutvalget (DKU) er et rådgivende organ for divisjonsdirektøren Divisjon Lillehammer. Hovedoppgaven til DKU å sørge for at kvalitetsarbeidet i divisjonen er i henhold til vedtatt kvalitetspolitikk i SI, og på bakgrunn av denne informasjonen gi råd om valg av strategi i utviklingsarbeidet til direktøren. Det er avholdt 5 kvalitetsutvalgsmøter DKU Lillehammer i Dette er en halvering i forhold til antall møter i Den viktigste grunnen til dette er at mange kvalitetssaker blir behandlet i drift (ledermøter eller forbedringsarbeid (Lean) på tvers av avdelinger). Sammensetning av DKU: - Divisjonsdirektør - Avdelingssjefer for avdelinger organisert under Divisjon Lillehammer - Hygienesykepleier - Ansatte representant (velges blant DTV) - Divisjonsrådgiver (kvalitet) - Divisjonsrådgiver (lege) - Representant for brukerorganisasjonene

2 Oversikt over arbeid kontinuerlig forbedring (LEAN) i divisjon Lillehammer i perioden august 2011 februar Avdeling Aktivitet Lederopplæring/konseptutvikling: - August 2011: Læringstur til Århus og København (Akuttm./Org.av kreftforløp) - Mars 2012: Lean konferanse i Karlstad - Juni 2012: 2.dags samling Ilsætra (ledere tillitsvalgte): Hva er Lean? - Sept. 2012: Opplæring i grunnleggende lean-metodikk - Okt./Nov.2012:Opplæring i verdianalyse - Mars 2013: Lean Helthcare konferanse + besøk til St.Gôrans (Stockholm) - Februar 2014: Læringstur på Karolinska (Stockholm) Pågående forbedringsarbeid (basert på verdianalyse-metodikk): - Hoftebrudd ø-hjelp (resultater vedlagt) - Hjerneslag ø-hjelp (resultater vedlagt) - Ryggoperasjon elektivt (resultater vedlagt) - Kreftforløp (resultater vedlagt) - Sammedagskirurgi - Hofteoperasjon (elektivt) - Previsitt og visitt (kirurgi startet opp, medisin under oppstart) - Flyt for mottak av medisinske overføringspasienter - Pasientflyt for medisinske colo/gastro pasienter - Flyt for pasienter med kols-diagnose - Forvaltning og drift av rullestoler SI- Lillehammer 1 - Fjerningspoliklinikk - Henvisningsflyt rygg - Mottak av brudd pasienter (ø-hjelp) Med -isin Kirurgi Nevro -logi Akuttmedisin Radiologi Kvinneklinikk Barn Direktør og Leankoord. Med. Service (lab.) Prehos. Tj. 1 Divisjon Intern Service deltar med portører og teknisk avd.

3 Oversikt over arbeid kontinuerlig forbedring (LEAN) i divisjon Lillehammer i perioden august 2011 februar 2014 forts. Avdeling Aktivitet Arbeid med grunnprinsippene i Lean - Etablere standarder for plassering, merking og vedlikehold av medisinsk materiell og innarbeiding av forbedringsmetodikk - Etablering av revisjonsteam for å etterprøve effekt (40 revisjoner) og støtte lederne i arbeidet Opplæring av enhetsledere og navigatører (veiledere) - Lean filosofi og metodikk (se vedlegg 1) Rapport des.2012: State of the Art I samarbeid med SINTEF Raufoss Kirurg i Nevro -logi (x) Akuttmedisin Radiologi Medisin Kvinneklinikk Barn Direktør og Leankoord. Med. Service (lab.) Prehos. Tj. Tabellen over gir en oversikt over forbedringsarbeid som er igangsatt i divisjon Lillehammer pr. mars Felles for forbedringsarbeidet er at det anvendes Lean metodikk. Dette innbærer at det er avgrensede områder for forbedring blir valgt ut, det blir satt mål for forbedringsarbeidet, etablert tiltaksplaner og tiltakslister, samt en form for tavler som synliggjør resultatene. Prosesser for å måle resultatene vil varierer ut fra hva som er formålet med forbedringsarbeidet. Lean 5S har som formål at enhetene skaper seg gode fysiske arbeidsrammer gjennom systematisk forbedringsarbeid med alt utstyr på avdelingen. Hovedoppgaven er ikke å rydde, men å skaffe seg gode arbeidsrammer som er varige. På sikt vil man oppnå følgende gevinster som vil lette enhetenes arbeidshverdag: - Ansatte finner alltid det utstyr en trenger til pasientbehandling når en har behov for dette (viktig for å få flyt i pasientbehandlingen) - Ansatte bruker ikke unødvendig tid på å kontrollere og fylle opp medisinsk forbruksutstyr, informasjonsmateriell til pasienter m.m. På sikt vil et slikt forbedringsarbeid føre til en reduksjon av kostnader. Den enhet som har kommet lengst i dette arbeidet i divisjon Lillehammer er Kirurgisk poliklinikk. Intern revisjon gjennomført i februar/mars 2014 viser at 3 av 5 grupper har nådd målsetningen om 90 poeng. På flere behandlingsstuer i avdelingen er antall artikler redusert med mer enn 70 %, noe som gir bedre oversikt, ryddighet og letter arbeidet med kontroll og oppfylling av utstyr. Dette har bedret ansattes arbeidshverdag i avdelingen. Diagrammet under viser utviklingen på området ø-hjelps stuer og vaktrom for den gruppen med høyest score.

4 Diagram 1: Resultat etter revisjon 5S for revisjon i 2013 og 2014 Kirurgisk polikl Sortere Sikre Standardiser e Skinne Systematiser e Mål Arbeidet med verdianalyser legger fokus på at behandlingsforløp skal forbedres. Systematikken som følges er: 1. Kartlegging av nå-tidsbilde og avdekking av problemområder (hvor står vi, eller hvor gode er vi innfor området som skal forbedres). 2. Arbeidet med å iversette tiltak som fører oss frem mot etablering av ny standard (tiltakslister brukes som et viktig redskap). 3. Etablering av prosesser i drift som gjør oss i stand til å måle effekten av arbeidet. 4. Nedenfor følger en kort presentasjon av resultatene for hjerneslag (trombolyse), hoftebrudd (ø-hjelp), kreftforløp (uro.) og ryggoperasjon (elektivt).

5 Forbedringsarbeid hjerneslag (trombolyse): Målsetning: Alle pasienter som ankommer sykehuset med hjerneslag skal ha fått actilyse (der indikasjonene er til stede) innen det er gått 20 minutter. Den vertikale pilen i diagrammet illustrerer tidspunkt for intervensjon (etter ny standard etablert i nov. 2013). Gj.snittlig tidsforbruk redusert fra 73 til 22 minutter. Den horisontale linjen viser tidslinjen i perioden mai 2013 februar Tid tim:min 02:00 01:50 Hjerneslag Trombolysetid "Door-to-needle" 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00: mai Etter ny prosedyre nov2013

6 Verdianalyse og intervensjon pasienter med hoftebrudd ø-hjelp: Tabellen under viser at 87 % av de som kom inn i forløpet faktisk hadde hoftebrudd. 80 % ble operert innen 24 timer, og 94 innen 48 timer. Målt Mål Avvik Har hoftebrudd 87 % >90% 3 % Operert innen 24 t 80 % 80 % 0 % Operert innen 48 t 94 % >90% -4 % Hvor lang tid tar det før pasienten kommer på sengepost? Før intervensjonen ble satt inn tok det i snitt 6 timer fra pasienten kom til sykehuset til en var i seng på post. Snittet etter Lean-arbeidet er 29 minutter. 02:09 01:55 01:40 01:26 01:12 00:57 00:43 00:28 00:14 00:00 Antall minutter fra akuttmottak til sengepost i perioden august 2013 til januar 2014

7 I gjennomsnitt tar det 29 minutter fra pasienten med hoftebrudd ankommer akuttmottaket til pasienten er på sengepost. Rask avgjørelse om operasjonstidspunkt gir bedre helsetjeneste Muligheten til å sette i verk effektiv pleie (mat og gi mulighet for søvn) er viktig, derfor har det stor betydning at det raskt blir bestemt tidspunkt for operasjon, og at dette blir kommunisert tydelig til sykepleierne. Når denne informasjon mangler blir pasienten fastende. Vi har ikke data hvordan situasjon var før endring, men har med sikkerhet fått en drastisk reduksjon. Gjennomsnittstiden er pr. nå 1 time og 39 minutter. 84 % av pasientene opereres innen 24 timer. 06:14 05:45 05:16 04:48 04:19 03:50 03:21 02:52 02:24 01:55 01:26 00:57 00:28 00:00 Minutter fra ankomst stue til avklaring om opr. tidspunkt i perioden august 2013 til januar 2014 I gjennomsnitt bruker kirurgisk avdeling 1 time og 39 minutter på å ta og formidle tidspunktet for operasjon. Hvor raskt blir pasienten forsvarlig smertelindret? At pasient blir rask og godt smertelindret antas å redusere sjansen for å utvikle delir. Målet er at alle pasienter med hoftebrudd skal få fem.blokade innen 1 time etter ankomst sykehus. Divisjonen har ikke nådd denne målsetningen, men har oppnådd en drastisk forbedring (NB! For 3 av pasientene gikk det mer enn 10 timer før de fikk fem.blokade disse er tatt ut av fremstillingen).

8 06:00 Antall timer fra ankomst post til mottatt fem.blokkade i perioden august 2013 til januar :48 03:36 02:24 01:12 00:00 Det tar gjennomsnittlig 1 time og 36 minutter fra pasienten ankommer post til fem. blokkade er satt (N=56 9 blokkader er satt før pasienten kom på post og 5 tok mer enn 6 timer, disse er ikke tatt med i analysen.) Det er etablert et eget forskningsprosjekt ledet av seksjonsoverlege Greger Lønne i sammenheng med dette forbedringsarbeidet. Verdianalyse ved operasjon av rygg (elektivt) Målet for gruppen er å redusere ventetiden for de som får tilbud om ryggoperasjon. Ventetiden er redusert med 30 %. De viktigste tiltakene i prosessen har vært: 1. Redusere tiden fra henvisning er mottatt til pasienten er ferdig utredet 2. Øke antall ryggoperasjoner fra 2 til 3 per operasjonsdag (dager når ryggoperasjon foregår på SI- Lillehammer)

9 Verdianalyse kreftforløp (blærekreft) Mål: 80 % av pasientene skal ha startet behandling innen 20 virkedager. Målet er ikke nådd for divisjon Lillehammer, men det har vært en reduksjon i ventetid for operasjon siste 4 måneder. Det må jobbes videre for å redusere tiden fra henvisningen er mottatt til pasient er utredet poliklinisk. I noen få tilfeller er det også noe å hente på å redusere tiden det går fra pasienten er ferdig utredet til operasjon. I dette arbeidet blir det lagt vekt på samarbeidet med fastlegene, endring av interne rutiner på sykehuset (bl.a.samarbeid radiologi kirurgi) m.m. Dager fra henvisning motatt til pasient med kreftdiagnose er operert i perioden jan feb (n: 20) Prosjekt bildediagnostikk Divisjonen har gjennomført flere forbedringsarbeider der man ikke har lykkes i særlig grad. Et eksempel på dette er forbedringsarbeid på avdeling for bildediagnostikk. Formålet med prosjektet var å redusere ventetiden på radiologiske undersøkelser. Radiolog, radiograf, helsesekretær og divisjonsrådgiver kvalitet utgjorde arbeidsgruppen. Dette arbeidet ble avsluttet i begynnelsen av 2013 uten noe dokumentert forbedring. En viktig lærdom er at arbeidet ikke var godt nok organisert som et samarbeid mellom leger som arbeider klinisk og avdeling for bildediagnostikk.

10 Hendelser meldt i TQM Tabellene viser utviklingen i antall registerte meldinger de siste 4 år og antall meldinger registrert i TQM i 2013 fordelt på avdelinger og måned. Antall meldinger totalt og melding om skade på ansatt synes å ligge nokså stabilt divisjonen sett i løpet av 4 års perioden. Det er en betydelig økning i meldte pasientskader. Økningen er skjedd etter omlegging av melderutinen (Kunnskapssenteret er mottaker av meldingene) og gjenspeiler en endring i meldekultur. Oversikt over TQM-meldinger Meldingstype Alle TQM Pasientskade ( 3.3) Skade på ansatt Alle hendelser Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Admin/eksternt Akuttmedisin Barn Bildediagnostikk Gyn/Føde Indremedisin Kirurgi Nevrologi Udefinert Avdeling Totalt

11 Meldepliktige hendelser (pasientskade 3-3- spl.helsetj.loven) Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Admin/eksternt 1 1 Akuttmedisin Gyn/Føde Indremedisin Kirurgi Nevrologi 1 1 Totalt Pasientadministrativt arbeid: Divisjonen kan i 2013 vise til klare forbedringer på det pasientadministrative arbeidet takket være økt fokus, forbedrede rutiner samt maskinelle og manuelle ryddejobber. Divisjonen har hatt stor nytte av prosjektet Glemt av sykehuset og anser å ha det pasientadministrative arbeidet under kontroll. Divisjonen har i 2013 satt fokus på oppgaveløsning i kontorlederfunksjonen. Formålet har vært å få økt kontroll på fristbrudd, ventende pasienter, ikke godkjente dokumenter og pasienter uten kontakt. Divisjonen har i løpet av året utarbeidet maler for kontrollrutiner og sørget for å forbedre prosesser i divisjonens pasientadministrative arbeid. Prosjektet har blitt godt mottatt og videreføres i Det er likevel fortsatt for mange brudd på vurderingsfristen i divisjonen, og resultatet i 2013 viser at en betydelig andel av bruddene er medisinske henvisninger. I de fleste tilfeller av registrerte brudd er henvisninger sett på av lege, men blir ikke registrert som vurdert i Dips. Grunnen til dette er at sykehuslegen trenger mer informasjon for å kunne vurdere henvisningen. Dette kan dreie seg om for eksempel bildediagnostikk eller opplysninger fra fastlege. Siste tertial 2013 viser likevel en positiv trend med få brudd.

12 Divisjonen jobber også kontinuerlig med kvalitetsarbeid ved hjelp av samordning og kommunikasjon. Det ble i 2013 gjennomført møter med brukerutvalget som er etablert i et kontorfellesskap på sykehuset. Pasientforeninger innenfor feltene diabetes, hjerte- og lunge, Parkinson og psykisk helse har kontorplass på sykehuset. Som en del av prosjektet Rom for refleksjon ble det i løpet av året etablert et stillerom for ansatte og pasienter med behov for ro og ettertanke. Divisjonen har i 2013 iverksatt flere tiltak for å forbedre informasjonsflyt internt i divisjonen, samt mellom divisjonen og de andre enhetene som hører til på Sykehuset Lillehammer. Divisjonen relanserte internavisen Lillehammer SI a i november 2013 og har i tillegg regelmessige møter med representanter fra andre enheter for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon rundt saker som angår sykehusets drift og pasientbehandling. Orden i eget hus Divisjon er i gang med arbeidet orden i eget hus. Å rydde i alle husets prosedyrer er en møysommelig prosess som vil ta tid. Det er etablert et forum for de som er pekt ut som EK ansvarlige i divisjonen. Hver fredag mellom kl er datarommet åpent for avdelingens EK-ansvarlige. På dette tidspunktet er en eller flere av superbrukerne til stede. Ordningen er godt benyttet av avdelingene, og er også med på å øke kunnskapen om muligheter og funksjonalitet i kvalitetssystemet. Oppsummering GTT GTT (Global Trigger Tool - systematisk journalgjennomgang for å registrere skader) er gjennomført ved to team, ett for medisinsk avdeling og ett for kirurgisk avdeling. Det er foretatt et tilfeldig utplukk på 10 journaler ved hver avdeling for hver 14-dagers periode, dvs. ca 5 % av oppholdene. Medisin Kirurgi Opphold Utvalg opphold Liggedøgn for utvalget Antall skader Herav døde (kategori I) 3 2 Skader/1000 opphold 8,8 20,5 Skader/100 liggedøgn 1,9 4,1

13 Ved medisinsk avdeling er mange av skadene infeksjoner og legemiddelrelaterte. Ved kirurgisk avdeling er en stor andel av skadene følgetilstand etter operasjon (blødning, infeksjon, reoperasjon), men vi ser også her legemiddelrelaterte skader. De fleste skadene er milde (kategori E og F). Det er stor variasjon fra periode til periode og tallene tillater ikke anslag om trender. Revisjon tilsynsfarmasøyter Det er gjennomført postvis revisjon av narkotikahåndtering, til sammen 17 poster. Antall oppgjørsskjema 161 Antall avdelinger som leverer skjema hver mnd. 14 (noen leverer av og til litt sjeldnere pga lite forbruk Antall avdelinger som ikke leverer hver måned 2 Det er generelt lite avvik, hovedsakelig føringsfeil som man greit kan spore opp. Nesten alle avdelinger har gode rutiner for innlevering av oppgjørsskjema med bilag. Opplæring og innføring av infeksjonsregistrering i DIPS. I 2013 er det blitt innført infeksjonsregistreing i DIPS som gjør at SIHF Lillehammer får levert data elektronisk til Folkehelseinstituttet via deres internettbaserte dataverktøy. Dette har vært et samarbeid mellom kirurgisk avdeling, gynekologisk avdeling, avdeling for smittevern og hygiene og IKT. En postsekretær på kirurgisk og gynekologisk avdeling har ansvar for å følge opp registreringen og samarbeide med hygienesykepleier. Det er tre innleveringer til Folkehelsa pr. år. Ved de to siste innleveringene har SIHF Lillehammer levert innen fristen som Folkehelsa har fastsatt. For å få til innlevering innen fristen avhenger det at alle involverte parter får avsatt tid til å utføre registreringen og kvalitetsikre data. Det har vært flere utfordringer med innføring av infeksjonsregistrering i DIPS, blant annet i forhold til IKP og utbedringer / forandringer i DIPS.

14 Inngrepene som blir registrert og fulgt opp er: NOMESCO-KODE MCA 10 NFB JKA 20, JKA 21 JFB 20 - JFB 47 INNGREP Keisersnitt, nedre uterinsegment Innsetting av proteser i hofteledd Kolecystektomi Kolonkirurgi: reseksjon av tarm og tarmanastomoser JFC 10 - JFC51 Hensikten med infeksjonsregistreringen er å overvåke for å redusere postoperative sårinfeksjoner. Helsedirektoratet har fastsatt de kirurgiske inngrepene som overvåkes i NOIS. Det kreves at minst 80 % av de opererte er fulgt opp i 30 dager (og ett år for innsettelse av proteser i hofteledd) etter operasjonen. Andre interne revisjoner Blodtransfusjon: Blir gjennomført intern revisjon på operasjonsavdeling og intensiv 4 april 2014 (skulle vært gjennomført i 2013). Revisjon 5S (Lean): 16 revisjoner gjennomført i 2013.

ÅRSRAPPORT KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET 2014 FOR DIVISJON LILLEHAMMER

ÅRSRAPPORT KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET 2014 FOR DIVISJON LILLEHAMMER Lillehammer, 27.02.2015 ÅRSRAPPORT KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET 2014 FOR DIVISJON LILLEHAMMER Sammensetning av divisjonens Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg: Divisjonsdirektør Randi Mølmen,

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset Lillehammer Gjøvik Sanderud Reinsvoll 2 LMS Fagernes Otta Sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Direktøren Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Saksbehandler: Tonje E Hansen, Hilde Normann Saksnr.: 2010/1702 Dato: 20.06.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Direktøren Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Saksbehandler: Børre Johnsen, Øystein R Johansen, Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2701 Dato: 02.11.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Preliminære

Detaljer

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus Årsrapport 1 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus 1. Hovedbudskap Dette dokumentet omtaler overvåking av sykehusinfeksjoner ved Ahus og resultater for 1. Ved Ahus

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Akershus universitetssykehus NSH konferanse 21. april 2009 Begreper

Detaljer

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Effektivisere pasientforløp på en systematisk måte Valborg Sund, St Olavs Hospital Bakgrunn for fokus på bedre pasientlogistikk Store underskudd i sykehuset Krav

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Andy Hyde, Kvalitetssjef / fagansvarlig for Virksomhetsstyring BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Making IT work in a hospital! BeslutningsstøtteDagene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Flaskehalser bit for bit Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Tematikk Hva Hvorfor - Hvordan Viktige forhold i et makro perspektiv Eksempler fra vårt arbeid fra

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

«Prosjekt Hoftepost»

«Prosjekt Hoftepost» «Prosjekt Hoftepost» Inspirasjon og Idé- grunnlaget Trine Sjøberg og Katja Lund. Bakgrunn for og intensjonen med.. Veien frem mot åpningen av hofteposten. Mottak av pasienter ved hofteposten Bakgrunn for

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Solrun Elvik Læringsnettverk for sykehjem i Bergen: Ledelse av pasient- og brukersikkerhet 12. september 2016, Bergen Primum non nocere Fremfor alt ikke skade»

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014 Vedlegg 2 2. tertial 2014 Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Helse Førde HF STYRE ADM. DIR. STAB Støttefunksjonar til klinikkane Psysisk helsevern Prehospital klinikk Klinikk

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang

Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang Innsatsområde forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateter 15.05.13 Kamilla Solvang Beskrivelse av avdelingen: 27 senger hvor 14 er hematologi og 13 er infeksjon. Akershus universitetssykehus

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 OSLO Dato: 19.08.2011 Saksbehandler: Direkte telefon: Harald Noddeland Vår referanse: 10/01634-14 / 302, 2010/241 - SB ephorte Deres referanse: 2010/128 I LAB

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Infeksjoner etter kirurgiske inngrep

Infeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk (NOIS-4) Infeksjoner etter kirurgiske inngrep Resultater fra NOIS-4 (2008) viser at 5,8 % av alle opererte fikk en infeksjon i forbindelse med det kirurgiske inngrepet. Kun 13,3 % av infeksjonene

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Tavlemøte Pasientsikkerhetsmøte Pasientsikkerhetstavle

Tavlemøte Pasientsikkerhetsmøte Pasientsikkerhetstavle Kristian Devold Enhetsleder Helsehuset Indre Østfold Ledelse av pasientsikkerhet Tavlemøte Pasientsikkerhetsmøte Pasientsikkerhetstavle 1 Åpenhet om kvalitet Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF vedtok

Detaljer

Del 1 - Generell informasjon

Del 1 - Generell informasjon Evaluering av NOIS Det overordnede målet med Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) er å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt har siden

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer