Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april"

Transkript

1 slag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole, april 1

2 slag 1 Side: 4 Linjenummer: 91 til 85 slagstype: Flytting slagstiller: SST at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen også ratifiserer tilleggsprotokollen om en klagemekanisme til FNs barnekonvensjon Ingen realitet, flytting av underste punkt til nest overst slag 2 Side: 5 Linjenummer: 106 slagstype: Endring slagstiller: Sst lovpålagt ungdomsråd i alle norske kommuner som har reell innflytelse i kommunen lovpålagt ungdomsråd i alle norske kommuner. slag 3 Side: 5 Linjenummer: 107 slagstype: Tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge At ungdomsråd har forslagsrett i kommunestyret slag 4 Side: 5 2

3 Linjenummer: 107 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Sst ungdomsråd som kan uttale seg i de sakene de vil og ikke ekskluderes fra noen kommunale saker slag 5 Side: 5 Linjenummer: 107 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse økt statlig satsing på utarbeidelse av alternative medvirkningskanaler for barn under stemmerettsalder statlig utredning om alternative medvirkningskanaler for barn under stemmerettsalder slag 6 Side: 5 Linjenummer: 109 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse større innflytelse for elevråd og andre strukturer for ung medvirkning 3

4 slag 7 Side: 5 Linjenummer: 110 slagstype: endring slagstiller: Trondheim press At elever har rett til 20 dager politisk eller organisatorisk fravær per skoleår At elever ved videregående har rett til 20 dager politisk eller organisatorisk fravær per skoleår Legger til videregående slag 8 Side: 5 Linjenummer: 112 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse rett til politisk fravær på ungdomsskolen slag 9 Side: 5 Linjenummer: 120 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse Et samfunn der mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har bevegelsesfrihet er diskriminerende. Barn i Norge med nedsatt funksjonsevne har i dag begrenset mulighet til å benytte seg av kollektivtransport. De må velge skole etter hvor det finnes tilrettelagte plasser, og møter hver dag store hindringer i forhold til det å leve et normalt liv. Lik rett til fritid og skole er for mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke en realitet. Mange opplever diskriminering, liten fleksibilitet og manglende tilrettelegging. I menneskerettighetene og norsk lov slås det fast at ingen skal diskrimineres. Disse lovene gjelder også for barn 4

5 slag 10 Side: 5 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Et samfunn der mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har bevegelsesfrihet er diskriminerende. Barn i Norge med nedsatt funksjonsevne har i dag begrenset mulighet til å benytte seg av kollektivtransport. De må velge skole etter hvor det finnes tilrettelagte plasser, og møter hver dag store hindringer i forhold til det å leve et normalt liv. Funksjonshemning oppstår når omgivelsenes utforming eller krav til funksjon ikke samsvarer med individets forutsetninger. Universell utforming dreier seg om å utforme samfunnet slik at bygninger, transportsystemer, arrangementer, utdanning, osv. er tilgjengelige for så mange mennesker som mulig med minst mulig tilpasning eller spesiell utforming. Mangel på universell utforming er diskriminerende og gjør livet vanskeligere for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Press skal støtte seg på den sosiale modellen om funksjonshemming. Dessuten inkludere funksjonsnedsettelser som ikke skaper bevegelseshemning. slag 11 Side: 5 Linjenummer: 126 slagstype: endring slagstiller: SST at alle land binder seg til å følge opp FNs standardregler for nedsatt funksjonsevne at alle land ratifiserer FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 5

6 slag 12 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse At Norge oppfyller sine forpliktelser i Diskriminering- og tilgjengelighetsloven slag 13 Side: 5 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge at alle offentlig og privateide butikk- og kontorlokaler blir tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne tilrettelegging av all kollektivtransport At universell utforming alltid prioriteres At all kollektivtransport er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre mennesker med funksjonsnedsettelser slag 14 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at alle offentlige og privateide butikk- og kontorlokaler blir tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne 6

7 slag 15 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at det legges til rette for at alle barn skal delta aktivt på alle samfunnsområder slag 16 Side: 5 Linjenummer: 129 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse tilrettelegging av all kollektivtransport at all kollektivtransport skal utformes og forbedres i tråd med prinsippet om universell utforming slag 17 Side: 5 Linjenummer: 130 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse 7

8 at alle skoler og barnehager blir tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne at alle elever i grunnskolen skal ha rett til fullverdig tilbud på sin nærskole slag 18 Side: 5 Linjenummer: 131 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse mulighet for barn med nedsatt funksjonsevne til å delta i fritidsaktiviteter, også sammen med funksjonsfriske barn at offentlige velferdsordninger innrettes slik at de ikke hindrer barn med nedsatt funksjonsevne fra å leve et aktivt liv og delta på lik linje med andre barn slag 19 Side: 5 Linjenummer: 135 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse statlig finansiering og kommunal tilrettelegging for bedre fritidstilbud for ungdom på ungdoms premisser Lavterskel, kostnadsfrie fritidsaktiviteter som sikrer at alle barn får mulighet til å delta aktivt slag 20 8

9 Side: 5 Linjenummer: 137 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse utvidet tilbud i den kommunale kulturskolen, og makspris for plass på kulturskolene slag 21 Side: 5 Linjenummer: 138 slagstype: flytting til linjenummer 457 slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter slag 22 Side: 5 Linjenummer: slagstype: tillegg slagstiller: Trondheim press Øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter Øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter som inkluderer transport 9

10 slag 23 Side: 6 Linjenummer: 149 slagstype: tillegg slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse en endring av dagens praksis der man finner en ny metode for utpeking av barneombud som sikrer Barneombudets uavhengighet en endring av dagens praksis der man finner en ny metode for utpeking av barneombud som sikrer Barneombudets uavhengighet fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet slag 24 Side: 6 Linjenummer: 149 slagstype: nytt punkt slagstiller: SST at alle land har Barneombud slag 25 A Side: 6 Linjenummer: 151 slagstype: tillegg slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at man opprettholder barns medvirkning gjennom barnepanelet at man opprettholder barns medvirkning i utnevningen gjennom barnepanelet 10

11 slag 25 B Side: 6 Linjenummer: 151 slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge At man opprettholder barns medvirkning gjennom barnepanelet At barns medvirkning gjennom barnepanelet opprettholdes og styrkes Legge til ordet «styrkes» slag 26 Side: 6 Linjenummer: 152 slagstype: nye kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at Barneombudet får mandat til å motta klager fra barn ressurser til Barneombudet slik at de kan følge opp klager på en rask og effektiv måte slag 27 Side: 6 Linjenummer: 152 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 11

12 Opplæring om Barneombudet og hvordan det er relevant for barn og unge i grunn- og videregåendeskolen slag 28 Side: 6 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Økte bevilgninger til utdanningssektoren slik at man også i praksis kan få en gratis offentlig grunn- og videregående skole At ingen aktiviteter i forbindelse med den offentlige skolen skal koste penger Øremerkede midler til gjennomføring av klasseturer og liknende slag 29 Side: 6 Linjenummer: 163 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse ingen diskriminering på grunnlag av kunnskapsnivå nulltoleranse mot forskjellsbehandling av elever på bakgrunn av skoleprestasjoner slag 30 Side: 6 Linjenummer: 164 slagstype: Endring slagstiller: Andrea Sjøvoll, Sindre Taxt Måge, Susanna Strand og Anne Helene Hauge god offentlig leksehjelp 12

13 leksefri skole Press skal vere for innføring av leksefriskule slag 31 Side: 6 Linjenummer: 166 slagstype: Endring slagstiller: SST at læreplaner utvikles i samråd med barn og unge at læreplaner utvikles i samråd med ulike grupper barn og unge Mangfold slag 32 Side: 6 Linjenummer: 169 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse gratis skolefritidsordning for alle barn i Norge slag 33 Side: 6 Linjenummer: 169 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 13

14 Økt fokus på andre kulturer og religioner i barnehagen for å forebygge diskriminering slag 34 Side: 7 Linjenummer: 194 slagstype: Tillegg slagstiller: SST Helsesøster har en viktig rolle for å forebygge og oppdage psykiske helseproblemer. Det er viktig at skolehelsetjenesten er åpen og inkluderende, derfor mener Press at tittelen helsepedagog er bedre for at stillingen skal være kjønnsnøytral og statusen heves. Innføring av kjønnsnøytralt utrykk slag 35 Side: 7 Linjenummer: 195 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At helsesøstres kompetanse om psykisk helse økes slag 36 Side: 7 til 9 Linjenummer: 195 til 282 slagstype: Flytting slagstiller: SST 14

15 at helsepedagog skal være tilgjengelig hele uken på alle skoler, for å sikre at alle barn har tilgang på et lavterskeltilbud for både psykiske og fysiske helseproblemer Flytter til Helse og Omsrog slag 37 Side: 7 Linjenummer: slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At helsepedagogene blir mer synlig ved å møte hver klasse tre ganger i løpet av året slag 38 Side: 7 Linjenummer: slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At det skal være en helsepedagog per 150. elev slag 39 Side: 7 Linjenummer: 210 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 15

16 At det skal være mer informasjon i skolen om ulike former for spiseforstyrrelser og hvordan de er knyttet opp til vårt samfunn slag 40 Side: 7 Linjenummer: 201 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At den seksuelle lavalder forblir 16 slag 41 Side: 7 Linjenummer: 197 slagstype: Fjerning slagstiller: SST at det i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn skal være et eller flere punkt om samtalemetodikk, omsorgssvikt og overgrep slag 42 Side: 12 Linjenummer: 389 slagstype: Tillegg slagstiller: Sst 16

17 Press krever: Innføring av Press krever under «målet med Utdanningen». Sees i sammenheng med forslag 39 og 43 slag 43 Side: fra 7 til 12 Linjenummer: fra 201 til 390 slagstype: Flytting og endring slagstiller: Leif-Erik Sørensen, Linn Skyum og Anne Helene Hauge - Økt fokus på ulike seksuelle legninger og deres likeverdighet - Økt fokus i skolen på ulike legninger og deres likeverdighet Det økte fokuset skal være i skolen. «Ulike legninger» inkluderer også romantiske legninger, ikke bare seksuelle. slag 44 Side: 7 til 12 Linjenummer: til 390 slagstype: Flytting og endring slagstiller: psykisk helse som tema i lærerplanen i grunn- og videregående skole økt fokus på ulike seksuelle legninger og deres likeverdighet Flytter punktene fra Psykisk helse til målet med utdanningen slag 45 Side: 7 Linjenummer:

18 slagstype: Endring slagstiller: SST Kropps-, sex- og kjønnsrollepress Krysspress Endring av overskrift slag 46 Side: 7 Linjenummer: 215 slagstype: Sletting slagstiller: SST Det samme er det økende engasjementet rundt barns matvaner. slag 47 Side: 7 Linjenummer:217 slagstype: Tillegg slagstiller: Sosiale medier har blitt en plattform for opprettholdelse av vellykkethetspresset. Gjennom sosiale medier har barn og unge gått fra å være passive mottakere til å bli aktive deltakere i krysspresset. Ungdom er likevel ikke skyld i at de føler et press, da presset oppsto lenge før sosiale medier. Innføring av avsnitt om sosiale medier. slag 48 18

19 Side: 8 Linjenummer: 221, , 245 og til 391 slagstype: Flytting slagstiller: SST mer og tidligere opplæring for barn i skolen om reklame og påvirkning en fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer handlingskompetanse, respekt og god seksuell helse at seksualundervisningen blir lovfestet på både private- og offentlige skoler økt fokus på hvordan beskytte seg på nett i grunn-, og videregående skole at det blir informert om pornografi i seksualundervisningen, og om konsekvensene av bruk av pornografi Flytter til «målet med utdanningen» slag 49 Side: 8 til 7 Linjenummer: 230 til 205 slagstype: Flytting slagstiller: Sst bedre hjelp og oppfølging til barn og unge som er rammet av spiseforstyrrelser Flytter til «Psykisk Helse» slag 50 Side: 8 Linjenummer: slagstype: sletting/endring slagstiller: Anne Helene Hauge En absolutt heving av aldersgrensen for å få utført kosmetisk kirurgi til 18 år. Unntak kan gjøres ved medisinske grunner etter henvisning fra lege. At aldersgrensen for å få utført kosmetisk kirurgi er 18 år slag 51 19

20 Side: fra 8 til 12 Linjenummer: fra til 391 slagstype: Endring og flytting slagstiller: Anne Helene Hauge, Leif-Erik Sørensen og Linn Skyum - En fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer handlingskompetanse, respekt og god seksuell helse - En fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer respekt og god seksuell helse slag 52 Side: 8 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: en utredning om hvordan ensidige kroppsidealer i samfunnet påvirker ungdoms selvfølelse og hvordan man kan forebygge negative holdninger til egen kropp og eget utseende at utredningen «Kroppspress og retusjert reklame» fra SIFO følges opp av Regjeringen med konkrete tiltak Endres grunnet rapporten som ble utredet i 2014 slag 53 Side: 8 Linjenummer: 244 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - At alle barn fritt får utforske egen kjønnsidentitet og får uttrykke eller ikke uttrykke kjønn slik de selv vil Ikke rettet mot noen spesifikt, men det får være greit. 20

21 slag 54 A Side: 9 Linjenummer: 267 slagstype: Endring slagstiller: SST prioritering av tiltak overfor unge kriminelle, slik at de slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle at unge kriminelle slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle slag 54 B Side: 9 Linjenummer: 267 slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Prioritering av tiltak overfor unge kriminelle, slik at de slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle At barn ikke skal sone straff sammen med voksne kriminelle slag 55 Side: 9 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge Barn skal ha rett til økonomisk finansiering av rettsaker etter økonomisk og psykologisk vurdering av foresatte At barn som er part i rettssaker får rett til fri rettshjelp 21

22 slag 56 Side: 9 Linjenummer: 281 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - Obligatorisk opplæring om legnings- og kjønnsmangfold før man kan jobbe i skolehelsetjenesten slag 57 Side: 9 Linjenummer: slagstype: Sletting slagstiller: sst bedre tilgang på medisiner fokus på forebyggende tiltak, for eksempel informasjon om prevensjon, bevisstgjøring rundt riktig kosthold og sanitære forhold og generell tilgang til dette at barn rammet av sykdom skal slippe å bli stigmatisert at barn som har mistet sine foreldre som en følge av sykdommer og epidemier skal få et godt omsorgstilbud Sletting av punkter om medisiner, sees i sammenheng med forslag slag 58 Side: 9 Linjenummer: 289 slagstype: endring slagstiller: Trondheim press Bedre tilgang på medisiner Bedre tilgang på nødvendige medisiner 22

23 slag 59 Side: 9 Linjenummer: 297 slagstype: Endring slagstiller: SST øke kriminell lavalder til 16 år at kriminell lavalder er det samme som stemmerettsalder slag 60 Side: 10 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge Lovfestet rett til ettervern Et godt ettervern med individuell oppfølging i alle kommuner som gir ungdommene et sted å bo og tilbud om skole eller jobb slik at de lærer å klare seg på egenhånd Lovfestet rett til ettervern med individuell oppfølging, som gir ungdommene et sted å bo og tilbud om skole eller jobb slag 61 Side: 11 Linjenummer: 344 slagstype: Nytt punkt slagstiller: SST høy standard på alle barnevernsinstitusjoner 23

24 slag 62 Side: 11 Linjenummer: 367 slagstype: Sletting slagstiller: SST et tilbud om behandling hos spesialist for alle barn og unge som har blitt utsatt for vold eller overgrep umiddelbart etter at overgrepene oppdages slag 63 Side: 11 Linjenummer: 373 slagstype: Endring slagstiller: sst at norske myndigheter utarbeider nye metoder for å avdekke og motvirke kjønnslemlestelse av jenter at norske myndigheter utarbeider nye ikke-stigmatiserende metoder for å avdekke og motvirke kjønnslemlestelse av jenter Legge til «ikke-stigmatiserende slag 64 Side: 12 Linjenummer: slagstype: Sletting slagstiller: sst Læreplanen i norsk skole er abstrakt og vanskelig formulert. Dette medfører at det kan være vanskelig for mange barn å forstå innholdet i den. muleringene må gjennomgås i samråd med barn og unge for å sikre at de er forståelige. Samtidig må læreplanen gjennomgås i samråd med erfarne lærere for å sikre den faglige kvaliteten. 24

25 slag 65 Side: 12 Linjenummer: 386 slagstype: Endring slagstiller: sst I tillegg må den oppdateres for å møte behovet for kunnskap om dagens samfunn. Lærerplanen må oppdateres jevnlig for å møte behovet for kunnskap om dagens samfunn. Legge til jevnlig, og orlyd slag 66 Side: 12 Linjenummer: 390 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - Normkritisk undervisning om kjønnsroller og kjønnsmangfold som en del av samfunnsfagundervisningen slag 67 Side: 14 Linjenummer: 456 slagstype: Sletting slagstiller: SST tilrettelegging for at barn som bor i mottak får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, også sammen med norske barn 25

26 står under demdel slag 68 Side: 14 Linjenummer: 463 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Politisk utvalg for Barn på flukt Norge skal årlig ta imot 5000 kvoteflyktninger slag 69 Side: 14 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Barnekonvensjonen stadfester at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte. Krav om fire års utdanning eller arbeid gjør det vanskelig for barn å søke eller få familiegjenforening raskt. I tillegg har ikke barn som har fått opphold av sterke menneskelige hensyn rett til familiegjenforening. Barnekonvensjonen stadfester at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte. Likevel er det vanskelig for barn å bli gjenforent med foreldre eller søsken i Norge. Barn som har fått opphold av sterke menneskelige hensyn har ikke rett til familiegjenforening etter norsk lov. Kravet om fire års utdanning eller arbeid gjelder gjenforening med ektefelle, ikkje barns gjenforening med foreldre eller motsatt slag 70 Side: 15 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år. 26

27 at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge slag 71 Side: 15 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge At alderstesting foregår på en sikker og human måte og at eventuell tvil alltid skal komme barnet til gode At alderstesting foregår på en sikker, human og vitenskapelig måte, og at tvil alltid skal komme barnet til gode slag 72 Side: 15 Linjenummer: 496 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge At Folkehelseinstituttet overtar ansvaret for de medisinske alderstestene slag 73 Side: 15 Linjenummer: 496 slagstype: Endring slagstiller: familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge rett til familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge 27

28 slag 74 Side: 15 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST oppnevning av én person som har hovedansvaret for saker der enslige barn har forsvunnet fra mottak oppnevning av én person (representant e.l.) som har hovedansvaret for barnet som forsvinner fra asylmottak slag 75 Side: 15 Linjenummer: 504 slagstype: Endring slagstiller: SST at det opprettes en koordineringsenhet i Oslo en operativ koordineringsenhet i Oslo med ansvar for forsvinningssaker slag 76 Side: 16 Linjenummer: 527 slagstype: Endring slagstiller: SST at Norge ikke returnerer barnefamilier eller barn som søker asyl uten omsorgspersoner til europeiske land der menneskerettssituasjonen for asylsøkere er dårlig 28

29 at Norge ikke returnerer barnefamilier til europeiske land der menneskerettssituasjonen for asylsøkere er dårlig Fjerner barn fra setningen slag 77 Side: 16 Linjenummer: 547 slagstype: Endring slagstiller: SST Å komme seg inn i Europa er for mange en farefull reise. Man må være i det landet man ønsker å søke asyl i for å kunne avgi asylsøknad. Å komme seg inn i Europa er for mange en farefull reise, det er derfor et problem at man må være i det landet man ønsker å søke asyl i for å kunne avgi asylsøknad. Ordlyd slag 78 Side: 17 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge En Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Schengen-samarbeidets konsekvenser for asylsøkere og flyktninger og for norsk asyl- og flyktningpolitikk En Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Schengen- og Dublin-samarbeidets konsekvenser for asylsøkere og flyktninger og for norsk asyl- og flyktningpolitikk Dublin er ikke en del av Schengen. slag 79 Side: 18 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST 29

30 Grunnleggende barnerettigheter som tilgang til helsetjenester, vann og utdanning brytes fortsatt av stater og selskaper som setter handel og profitt foran innfrielse av barns rettigheter. Press mener Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret i det internasjonale samfunnet, og jobbe for demokrati, fred, og en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. Grunnleggende barnerettigheter som tilgang til helsetjenester, vann og utdanning brytes fortsatt av stater og selskaper som setter handel og profitt først, og ikke tar sitt samfunnsansvar. Press mener Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret i det internasjonale samfunnet, og jobbe for demokrati, fred og en rettferdig fordeling av verdens ressurser. Ordlyd slag 80 Side: 18 Linjenummer: 593 slagstype: Endring slagstiller: Utvalg for Handel og fred Bistand er et viktig for å bedre levekår og livskvalitet i store deler av verden, men økonomisk støtte alene er ikke nok for å få bukt med verdens urettferdighet. Bistand er et viktig virkemiddel for å bedre levekår og livskvalitet på kort sikt i store deler av verden. Økonomisk støtte alene er derimot ikke nok for å få varige endringer mot skjev fordeling av verdens ressurser. slag 81 Side: 18 Linjenummer: 599 slagstype: Endring slagstiller: SST Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har en markedsverdi på over 5000 milliarder 1 kroner, som er investert utenlandske selskaper og statsobligasjoner. Mange av landene og selskapene Oljefondet investerer i bryter barnekonvensjonen, blant annet ved å benytte seg av barnearbeid. 1 Kilde: Hentet

31 Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har per mars 2015 en markedsverdi på over 6700 milliarder 2 kroner, som er investert utenlandske selskaper, eiendom og statsobligasjoner. Mange av landene og selskapene Oljefondet investerer i bryter barnekonvensjonen. slag 82 Side: 18 Linjenummer: 610 slagstype: Endring slagstiller: SST en reell oppfølging av Norges forpliktelser gjennom FNs tusenårsmål en reell oppfølging av Norges forpliktelser gjennom FNs utviklingsmål Oppdateres i henhold til Post 2015 slag 83 Side: 18 Linjenummer: 612 slagstype: Endring slagstiller: SST en gjennomgang av bistandsbudsjettet for å sikre at alle pengene som er satt av der brukes til bistand en gjennomgang av bistandsbudsjettet for å sikre at alle pengene som er satt av der brukes til faktisk utviklingshjelp slag 84 Side: 18 Linjenummer: 616 slagstype: Sletting slagstiller: SST 2 Kilde: Hentet

32 at en større andel av Norges bistandsbudsjett kanaliseres gjennom FN slag 85 Side: 18 Linjenummer: 617 slagstype: Endring slagstiller: SST regelmessige stortingsmeldinger angående forholdet mellom norsk bistand og Norges næringsinteresser utbytting av fattige land regelmessige stortingsmeldinger angående forholdet mellom norsk bistand og Norges næringsinteresser Ordlyd slag 86 Side: 18 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST at Etikkrådet får mer ressurser og deres vurdering tillegges mer vekt at Etikkrådet får innsyn i, og mulighet til å kontrollere selskaper Norges Bank ønsker at Oljefondet skal investere i Etikkrådet kan vedta uttrekninger fra selskaper at Etikkrådet får innsyn i, og mulighet, gjennom økte ressurser, til å kontrollere selskaper Norges Bank ønsker at Oljefondet skal investere i 32

33 slag 87 Side: 18 Linjenummer: 624 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel Etikkrådet får vetorett mot selskaper oljefondet ønsker å investere i slag 88 Side: 19 Linjenummer: 627 til 688 slagstype: flytting slagstiller: Utvalg for Handel og fred Miljø Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikke-fornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør. Press krever: økt satsing på fornybare energikilder strengere krav til utbytting av ikke-fornybare ressurser redusere Norges oljeutredning Flytter Miljø til etter Internasjonal handel slag 89 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred 33

34 Norsk bistand skal bidra til håndtering og tilpansing av miljøkriser og klimaendringer slag 90 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikkefornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør. Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikke-fornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i mange barnerettighetsbrudd. Norges velstand er i stor grad et resultat av oljeutvinning, men nå må Norge flytte fokus over på fornybare energikilder og sette seg ambisiøse mål for kutt i klimagassutslipp. Press mener Norges stadige jag etter nye oljefelt må ta slutt av hensyn til fremtidige generasjoner. Ordlyd og legger til at Norge ikke må jage etter nye oljefelt slag 91 Side: 19 Linjenummer: 632 slagstype: Ny Tekst slagstiller: Utvalg for Handel og fred Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikkefornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør Antallet mennesker som flykter på grunn av global oppvarming øker, og vil med all sannsynlighet øke dramatisk i tiden fremover. FNs klimapanel anslår at så mange som hundre millioner mennesker kan bli nødt til å flykte fra 34

35 sine nærområder som følge av klimaendringer. Tørke, tap av drikkevann som følge av smelting av isbreer og stigende havnivå er bare noen av årsakene til at noen mennesker tvinges til å flykte. I enhver krisesituasjon rammas alltid barn hardest. slag 92 Side: 19 Linjenummer: 636 slagstype: Endring og nytt punkt slagstiller: SST redusere Norges oljeutredning redusere Norges oljeutvinning ingen nye områder åpnes for oljeleting slag 93 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred Norsk bistand skal bidra til håndtering og tilpansing av miljøkriser og klimaendringer slag 94 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred 35

36 Norge går i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers rettigheter. slag 95 Side: 19 Linjenummer: 638 slagstype: Endring slagstiller: Utvalg for Handel og fred Internasjonal handel Internasjonal Økonomi slag 96 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST Fattigdom er en av de viktigste årsakene til at barns rettigheter brytes. Press mener derfor det er helt nødvendig med en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. å oppnå dette behøver vi blant annet demokratisk og streng styring av verdens ressurser. Fattigdom er en grunnleggende årsak til at barns rettigheter brytes. Press mener derfor det er helt nødvendig med en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. å oppnå dette behøver vi blant annet demokratiske organer som regulerer verdenshandelen. Endrer viktigeste til grunnleggende slag 97 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST 36

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer