MARKEDSRAPPORT Q4-2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT Q4-2005"

Transkript

1 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET Side 12 Fokus Bank: LÅNEFINANSIERTE OPPKJØP Side 15 UNION Eiendomskapital: ET SVÆRT AKTIVT ÅR Side 18 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen ET GODT ÅR Vekst innen alle forretningsområdene i UNION Gruppen UNION Gruppens markedsrapport gjenspeiler våre tre forretningsområder; Næringsmegling, Corporate Finance og Syndikering/ Fond. Næringsmegling I markedet ser vi at yielden i liten grad har blitt påvirket av en svakt stigende rente. Yielden er fortsatt historisk sett lav. Kreative finansieringsformer og økt blåningsgrad gjør at prosjekter med lave avkastningskrav er lønnsomme. Bankenes vilje til å finansiere gode prosjekter med lavere marginer kan gi god egenkapitalavkastning, selv ved lave yielder. Corporate Finance Transaksjonsaktiviteten i det norske markedet er fortsatt høy, med 25 offentligjorte transaksjoner siden august. Den forventede oppgangen i private equity initierte transaksjoner lar vente på seg. Aktørene melder at tilgangen på investeringsmuligheter er høy, men med varierende kvalitet og til dels høye verdiforventinger. Syndikering/Fond Siste kvartal er vanligvis en meget travel tid i syndikeringsmarkedet og 25 blir intet unntak. UNION Eiendomskapital AS har i dag bud aksept på flere prosjekter og i tillegg utvikler Storebrand Eiendomsfond seg som forventet og nærmer seg NOK 8 mill. i omsetning. Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke, Per Erik Engebretsen Les mer om markedssituasjonen og følgende hovedsaker: Tidenes beste eiendomsår. Vi tror på stor aktivitet fremover Fortsatt lav global realrente Stor etterspørsel og økte leiepriser i prestige segmenter Stor transaksjonsaktivitet i det norske corporate finance markedet Historisk høy tilgang på kapital blant private equity aktører Tilgangen på oppkjøpsfinansiering fra Kreditinstitusjoner forventes å fortsette Vi takker alle kunder for et aktivt og godt samarbeid. UNION Gruppen ønsker deg en riktig God Jul! UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

3 UNION Gruppen UNION Gruppen er et ledende uavhengig megler- og rådgivningsforetak. Virksomheten eies og drives av nøkkelpersoner med lang og omfattende erfaring fra finansiell rådgivning og transaksjonsbistand i Norge og internasjonalt. UNION Gruppen fokuserer på sektorene eiendom, handel, tjenester, finans, reiseliv, media og lett industri. Union Gruppens arbeid kjennetegnes av effektiv gjennomføring og høy grad av resultatoppnåelse basert på: Bred transaksjonserfaring. Dyp innsikt i de utvalgte bransjer. Forretningsmessig oppfinnsomhet og uavhengig tenkning. Vekt på det enkelte oppdrags prioritet og fremdrift. Tilgang til et omfattende nettverk av finansielle og industrielle investorer. UNION Gruppen driver sin virksomhet gjennom tre selskaper: UNION CORPORATE ASA er et autorisert verdipapirforetak med konsesjon fra Kredittilsynet til å bistå i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner. UNION Corporate ASAs oppdrag omfatter i hovedsak: kjøp og salg av virksomheter (M&A) strukturelle transaksjoner (fusjoner o.l.) private og offentlige kapitaltransaksjoner strukturert finansiering verdipapirisering generell finansiell og strategisk rådgivning UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS sin hovedvirksomhet er transaksjoner omfattende enkelteiendommer eller porteføljer av tradisjonelle kontor- og lagereiendommer, hoteller og kjøpesentre. I 26 vil UNION Norsk Næringsmegling omsette eiendommer for ca. NOK 8 mrd. UNION Norsk Næringsmegling AS er et av Norges ledende næringsmeglerforetak og tilbyr tjenester innen: salg rådgivning utleie søk UNION EIENDOMSKAPITAL AS tilbyr private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i strukturerte eiendomsprosjekter. UNION Eiendomskapital AS kan bl.a. tilby: tilrettelegging, finansiering og syndikering av eiendomsprosjekter investering i eiendomsfond aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer har på vegne av investorer strukturert og investert over 1 mrd. i eiendom

4 ÅPNE ØKONOMIER GJØR GLOBAL REALRENTE TIL FELLESELEMENT I INVESTERINGER - Terra Securities forventer fortsatt lav rente Jan Andreassen er sjeføkonom i Terra Securities, et selskap i Terra-Gruppen AS. Sparebank- og finanshuset Terra-Gruppen AS er et av Norges største finanskonsern med en samlet forvaltning på over NOK 13 mrd. Konsernet er etablert av og for norske sparebanker, og distribuerer produkter og tjenester direkte eller gjennom samarbeidende banker, eiendomsmeglere og rådgivningskontor. Rentene forblir trolig relativt lave i mange år fremover. Dette er ikke unormalt, men avspeiler en ny virkelighet for aldrende OECD-økonomier. Norge kan vanskelig holde andre realrenter enn det som er gjengs i Europa. Du trenger derfor ikke frykte noen stor renteoppgang i Norge i årene som kommer. ÅPNE ØKONOMIER Markedsrenter i moderne økonomier dannes av globale kapitalkrefter. Slik har det ikke alltid vært. For noen år tilbake hadde vi kapitalreguleringer. Da ble markedsrentene bestemt innenlands. Senere kunne man si at investorer var hjemmekjære. Så sent som på 199-tallet var kapitalforvaltning venstrehåndsarbeid i mange bedrifter og kommuner. I dag er imidlertid situasjonen annerledes. Verdens sparemidler samles hos profesjonelle forvaltere som søker avkastning uansett hvor på kloden den er å oppdrive. Selvfølgelig er det fortsatt inflasjonsog kredittpremier, men innenfor de velregulerte store markedene, er realrenten om lag den samme når det justeres for disse faktorene. Blir de underliggende realrentene for ulike mellom land, arbitrerer en hærskare av investorer ut differensene, til likevekt gjenopprettes. ÉN VARE, ÉN PRIS Hva så er denne realrenten? De fleste beregninger kommer frem til at realrenten de siste par årene har vært om lag to prosent. Dette er et lavt nivå sammenlignet med tidligere, men det betyr ikke at den er uten økonomisk forankring. Den gjennomsnittlige BNP-veksten i Europa, Japan og USA ventes å være om lag 2,5 prosent i reelle termer de nærmeste årene. Noe sterkere vekst ventes i USA, og noe lavere i Japan og Europa. Da bør realrentene være om lag de samme som dette snittet. Hvis realrentene i det lange løp var vesentlig høyere enn BNP-veksten, ville en stadig større andel av landets inntekter tilfalle banksparekundene. Mange sentralbanker, deriblant Norges Bank, er nå bekymret for at realrentene globalt er litt for lave. De er som nevnt i underkant av nivået forventningene til økonomisk vekst skulle tilsi. Dette kan skyldes at mange land har et midlertidig spareoverskudd som gir nye plasseringer med store eksportinntekter. I OPEC-landene og i Asia er det tydeligvis mange som fortrekker relativt lav avkastning på plasseringer i vesten, fremfor usikkert utbytte ved å investere hjemme. Sentralbankene regner med at dette er en midlertidig faktor som snart vil normaliseres. KAN DET VARE? Det er imidlertid andre, varige, faktorer som trolig vil bidra til å holde renten globalt lave i flere år fremover. De vestlige landene står foran en eldrebølge. Befolkningstallet i både Tyskland og Japan er ventet å falle til neste år. Sparingen her må holdes høy i forkant av at etterkrigskullene skal pensjoneres. USA som har gode demografiske utsikter, har heller ikke fullfinansiert sine pensjonsforpliktelser. De amerikanske bedriftene som har fullfinansiert sine pensjonsforpliktelser, har klart det ved å forutsette at pensjonsmidlene gir drøye åtte prosent i avkastning i årene fremover. Det kan bli krevende. Jo lavere avkastning som legges til grunn, desto mer må bedriftene sette til side for å møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Også husholdningene sparer for lite. Amerikanernes sparing er i dag negativ. Trekker vi ut det de nettosparer i bolig har den gjennomsnittlige amerikaner de siste årene hatt en negativ finansinvestering på 4-5 prosent av sin inntekt. Deres gjeldsgrad øker sterkt. Dette kan vanskelig fortsette og vil trolig ta slutt den dagen renteutgiftene blir for tunge å bære. Selv om de fleste analytikere spår at 26 blir et normalår for amerikansk økonomi, øker risikoen for et negativt trendbrudd i veksten etter hvert UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 som gjelds- og rentebelastningen stiger. Et tilbakeslag i privat forbruk vil lett forplante seg til resten av økonomien da forbruket motsvarer om lag 7 prosent av økonomien. Da eksporten til USA er en viktig vekstkilde for andre land vil en konjunkturnedgang i USA kunne slå hardt ut i asiatiske og euroepiske økonomier. Økt sparebehov globalt, både fordi amerikanske forbrukere har mye gjeld, og fordi befolkningen i mange land eldes, vil trolig gi en bedret tilførsel av sparemidler i årene som kommer. Hvis vi da ikke får en tilsvarende økning i gode investeringsprosjekter, vil kapitalavkastningen naturlig falle tilbake. Med andre ord kan realrentene like gjerne falle til én prosent som å øke til tre. FORTSATT INFLASJONS- FORSKJELLER MELLOM LAND En global realrente på omlag to prosent gir bare delvis svar på hva rentenivået bør være i ett enkelt land. For å finne de nominelle rentene må også inflasjonen hensyntas. Her kan det være nasjonale forskjeller. Et land hvor man forventer høy inflasjon har gjerne også et høyt inflasjonspålegg på rentene. Heldigvis har de fleste land innført inflasjonsmål, slik at vi vet omtrent hva vi skal forholde oss til. Målene er som oftest enten gitt eksakt eller omtrentlig, med verdier på 2-2,5 prosent. I sum vil de nominelle rentene i en situasjon med normal kapasitetsutnytting og normal inflasjon ligge på omlag 3-5 prosent i årene som kommer. Jo større effekt eldrebølgen og andre dempende faktorer får, desto nærmere tre prosent nominell rente vil være det normale. Desto kraftigere høykonjunktur, desto nærmere fem prosent vil vi komme. I Norge ser det ut til at markedene har stålsatt seg for vi vil ligge nære den øvre delen av dette båndet. Riktignok er ikke rentene direkte observerbare i markedene, men under forutsetning av moderate risikopremier, kan man si at markedene forventer at vi før eller siden får renter på om lag fem prosent i en normal konjunktursituasjon hvor det er full sysselsetting i Norge. Terra Securities har i de senere år argumentert for at rentene vil bli lavere enn dette. I dag kjennetegnes norsk økonomi av høykonjunktur, men det kan ikke sees på som normalt. Oljeinvesteringene er i dag rekordhøye, og vi bygger et enormt antall boliger og fritidsboliger. Oljeinvesteringene vil over tid gradvis falle tilbake med mindre vi finner nye jomfruelige oljefelt. Boliginvesteringene er skyhøye fordi rentene er lave. Lave renter har utløst mange halvgode byggeprosjekter. Selv uten rentehevinger kommer denne utbyggingen til å stoppe opp, fordi Norges befolkning bare preges av moderat vekst. Septembertallet for igangsettingen av boliger i Norge viste da også klar nedgang. Norges Bank tror norsk økonomi nå preges av normal kapasitetsutnytting, og vil gjerne bevege rentene opp mot et 4-5 prosent-nivå; gradvis i ikke hyppige skritt. Hvis veksten i verdensøkonomien og i norsk økonomi blir lavere enn Norges Bank tror, blir det imidlertid også mindre behov for renteøkninger her hjemme. Norges Bank er også bundet av hensynet til valutakursen. Renteforvaltere jager nominell avkastning der den finnes. Spesielt valutaer hvor renteforskjeller ikke avspeiler inflasjonsdifferenser blir interessante for investorer. Norge har nå både høyere renter og lavere inflasjon enn Eurolandene. Utlendingene ser at renteforskjellene Norge har til sine naboland ikke motsvares av inflasjonspremier. Derfor ønsker de å investere i Norge. Hvis vi trekker til oss penger fra andre land ved å holde et høyere rentenivå enn ellers i Europa, må disse midlene først veksles om til norske kroner. Om ett års tid vil den norske konjunkturoppgangen ebbe ut. Får vi rett i at konjunkturene blir vesentlig svakere i tiden fremover og at kronekursen holder seg sterk, kan Norges Bank nøye seg med en eller to rentehevinger det nærmeste året. Det skal vi være glade for. Husholdningene i Norge er i dag langt mer gjeldsatt nå, enn de har vært før. Da det meste av gjelden er til flytende renter, vil selv små rentehevinger ha stor effekt. Eiendomsinvestorer i Norge bør derfor ikke frykte ubehagelige høye renter i tiden fremover. Trolig forblir rentene relativt lave. Stiger de mer enn vi venter, er det fordi det går en smule varmt i norsk økonomi. Full fest koster penger, men er ikke noe eiendomsbesittere skal vær redde for. Kanskje fokus heller burde være på de uheldige virkningene et lavt rentenivå kan ha i et scenario hvor veksten i verdensøkonomien blir moderat. De lave rentene lokker frem investeringer i prosjekter med marginal lønnsomhet. Det blir lavere terskel for å bygge nytt og effektivt, samt å flytte fra eldre bygg. Prisingen av blant annet boliger, hytter og umoderne næringslokaler kan i fremtiden rammes av at det bygges ut for mye ny kapasitet i dag. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Julerush i salgsmarkedet Nok en gang preger julerushet salgsmarkedet. Vi har i de fire siste markedsrapportene meldt om svært høy aktivitet i markedet for salg av næringseiendom, og tradisjonelt er fjerde kvartal perioden med klart høyest aktivitet slik blir det også i år! % 5 4,8 4,6 4,4 4,2 1-år swap-rente Rikstrygdeverket Økern Park Økern Park er på ca. 31.m 2. Bertel O. Steen er den største leietakeren. Tomten har et stort utviklingspotensiale. Økern Park er solgt fra Veidekke Eiendom AS og Trenery AS til Kristiania Eiendomsforvaltning AS. Stanseveien 21 Salg av eiendom. Kombibygg på ca m 2. Hovedleietaker Eltel Network AS. Solgt fra Otium AS til Storebrand Eiendomsfond AS. FORTSATT MEGET HØY AKTIVITET I 24 ble det norske markedet estimert til NOK 2-25 mrd., og vi forventer nå at markedet i 25 vil overstige NOK 4 mrd. I oktober/ november 24 kom yieldskiftet. Yielden falt med ca. ett prosentpoeng nærmest over natten. Yieldskiftet kan i hovedsak forklares med høy etterspørsel og lav langsiktig rente. Kombinert med lav KPI har det gitt en historisk lav realrente. Hva skjer hvis de lange rentene begynner å stige samtidig som KPI styres mot 2,5 prosent? Vil vi se en stigende realrente de neste årene, og vil det smitte over på stigende yieldnivåer? I denne markedsrapporten skriver sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities om renteutviklingen, og det er med stor interesse vi leser at Andreassen og Terra forventer at det norske realrentenivået vil være relativt lavt i årene som kommer. De lange rentene har gjort et hopp de siste to månedene, og 1-års swap-renten har i skrivende stund gått opp ca 4 punkter (var opp over 5 punkter en periode, jf. graf). Isolert sett burde dette gitt noe høyere yielder, spesielt for eiendommer som omsettes for de laveste yieldene. % 4 3,8 3, nov 25 okt 25 sep 25 aug 25 jul 25 jun 25 apr 25 mar 25 feb 25 jan 25 des 24 nov 24 okt 24 sep 24 aug 24 jun 24 Kilde: Bloomberg Yield Kriposbygget år swap-rente 1 års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere. 25 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 Vi ser i markedet at yielden i liten grad er påvirket av den senere tids renteøkning. Hovedbegrunnelsen må tilskrives at etterspørslen er betydelig høyere enn tilbudet, slik at investorene aksepterer lavere forventet avkastning. Noe kan nok også tilskrives at det er en treghet i markedets vurdering av rentenivået. Kanskje markedet, som Andreassen, forventer et langsiktig stabilt lavt realrentenivå, og kun ser på den senere tids renteoppgang som volatilitet og ikke tegn på at renten trekker oppover? Vi ser at spesielt livselskapene er meget aktive om dagen, bl.a. kjøpte Gjensidige seg opp til over 9 prosent av Oslo Areal. En eiendom på øvre Grünerløkka/Mølleparken (Sannergaten 2), er også omsatt nylig til yield ca. 5,3 prosent. Yielden er oppsiktsvekkende lav, selv om eiendommen er relativt nybygget, og leiet ut til Rikstrygdeverket i ca. 18 år. Salget av Kriposbygget på Bryn, med 2 års leiekontrakt, til yield ca. 5,3 prosent er omtalt i markedet som all time low. Vi har grunn til å tro at kjøper kunne binde 1-års renten til godt under 4 prosent + margin i februar, da dette salget ble gjennomført. Samme yield med en 1-års rente i området 4,4 prosent viser at markedet opprettholder prisingen, selv om rentenivået har gått opp med ca. 4 punkter. Vi har opprettholdt yielden i vår yieldkurve på samme nivå som i tredje kvartal, og uavhengig av utviklingen i renten forventer vi høy aktivitet også i 26. Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Dato Eiendom Beliggenhet Type Leietaker Kjøpesum Kjøpsyield nov-5 Søren Bullsvei 2 Oslo Lager/kombi n/a 19 n/a nov-5 Sannergaten 2 Oslo Kontor Rikstrygdeverket 635 5,3 % nov-5 Bergerveien 12 Asker Kontor/lager ABB 539 8,7 % nov-5 Godesetdalen 8 Stavanger Kontor BP Norge n/a n/a nov-5 Iddeveien 44 Kontor Kontor Østfold Fylkeskommune 27 n/a nov-5 Mo Senteret Nittedal Handel ICA ,5 % nov-5 Tiller Torget, Ivar Lykkesvei 3 Trondheim Handel ICA, Elkjøp, Plantasjen, Skeidar 45 6, % okt-5 Vollsveien 2A Lysaker Kontor Oracle n/a okt-5 Tollbugata 24 Oslo Kontor Eiendomsspar AS, Oslo kommune ,9 % okt-5 Bygdøy Alle 3 Oslo Kontor Bagatelle ,8 % okt-5 Helsfyr Panorama Oslo Kontor NCC, Nexans, Gresvig 45 6, % okt-5 Deliveien 5 Akershus Lager/kombi Hølen AS, Rectus AS 29 6 n/a sep-5 VAE-bygget Kristiansand Kontor Agder Energi AS 127 5,5 % sep-5 Stanseveien 21 Oslo Kombi Eltel Network , % sep-5 Portfølje av næringseiendommer Div. Kontor Div. 8 n/a sep-5 Innherredsveien 7 Trondheim Kontor NTNU, Basale, Rema ,7 % sep-5 Bogstadveien 22 Oslo Kontor Bik Bok AS 125 5, % sep-5 Storgaten 1 Oslo Kontor Indiska Magasinet AS ++ n/a 6, % sep-5 Portefølje av SAS og Clarion Hotels Div. Hotell Radisson SAS Bodø, Lillehammer, Clarion Kjøbenhavn 794 n/a aug-5 Nydalsveien 37 Oslo Kontor BI Handelshøyskolen 4 n/a aug-5 Drammensveien 149 Oslo Kontor Esso Norge 293 n/a aug-5 Øyrane Torg Bergen Handel Div ,5 % aug-5 Oslo Spektrum Oslo Stadion Konserter, konferanser m.m. 24 n/a jul-5 Storgata 129 Lillehammer Kontor Gudbransdalens Politidistrikt ,5 % jul. 5 Deliveien 1 Akershus Lager Skeidar AS / Skeidar Holding AS n/a 6,6 % jun-5 Pilestredet 33 Oslo Kontor Høyskolen i Oslo, Kemnerkontoret 515 5,9 % jun-5 Akers Hus Asker Kontor Aker ASA ,5 % jun-5 Akersgata 64, 68, 73 Oslo Kontor DnB NOR 25 n/a jun-5 Waldermar Thranes Gt Oslo Kontor n/a 193 9,2 % jun-5 Wergelandsveien 21 Oslo Kontor Tennebø + Partners 75 6, % jun-5 Pirsenteret Trondheim Kontor Div ,6 % jun-5 Karenslyst Alle 7 Oslo Kontor Elixia, Posten ,8 % I tillegg er det gjennomført flere større transaksjoner, hvor betingelsene ikke er offentliggjort Kilde: UNION Gruppen UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 EIENDOMSSELSKAPENE Pr Selskaper Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Livselskaper/Forsikring/Bank Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Lørenveien 68 Salg av eiendommen, ca m 2 med Hafslund ASA som største leietaker. Solgt fra KS tilrettelagt av Orkla Finans AS til KS tilrettelagt av ABN AMRO Forvaltning AS. Hovedliste - børsnotert Olav Thon Eiendomsselskap ASA 1 17 n/a 2,9 % 4, Oslo Areal ,9 % 4, Steen & Strøm ASA 1 92 n/a 2,2 % 3, Unoterte Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS* , % 6, *)Tall fra Eiendomsspar AS / Victoria Eiendom AS er pr Nordea Liv ,2 % 5,4 Glitne Eiendom/ Gjensidige Forsikring , % 7, KLP Eiendom AS ,9 % 7,1 SpareBank ,2 % 5,2 Storebrand Livsforsikring AS ,8 % n/a Vital Eiendom AS forvalter , % 4,8 1 Storebrand Livsforsikring AS og KLP Eiendom AS har ikke levert tall for Q3. Tallene over er for Q2. 2 Vital Eiendom AS forvalter DnB Nor ASA sine eiendommer som utgjør 293 MNOK av brutto leien. Resten av eiendommene de forvalter eies av Vital Forsikring ASA. Syndikeringselskapene Prosjekter hittil i år Prosjekter i markedet nå Prosjekter siste 5 år Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Acta n/a Alfred Berg Industrifinanas Direkte Investeringer AS DnBNOR n/a n/a DTZ Realkapital 1 23 n/a n/a Fazenda Securities ASA n/a n/a Fearnley n/a n/a First Securities Ness, Risan & Partners AS n/a n/a Nordea Markets n/a n/a n/a n/a Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Pareto Private Equity ASA n/a n/a Tschudi & Malling Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS Samlet Fazenda ble etablert i august 24. Fazenda Securities har ikke levert tall for Q3. Tallene over er for Q2 2 First Securities har vært i syndikeringsmarkedet i 3 år UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 Kjøpesenter/Butikk Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,% 5, Ica Eiendom AS ,9% 6,7 Andre Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Aberdeen Property Investors , % 6,9 Andenæs Eiendom AS ,6 % 4,1 Aspelin Ramm Gruppen ,6 % 7,6 EAB Eiendom AS ,8 % 4, Entra Eiendom AS , % 1,5 Fabritius Eiendom AS ,4 % 4,6 Ferd Eiendom AS ,2 % 3,4 Höegh Invest Eiendom , % 6,1 Industrifinans Næringseiendom ASA , % 5,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS ,2 % 4,9 Linstow Eiendom AS ,6 % 4, Mustad Eiendom AS ,7 % 8,2 Norgani Hotels ASA , % 9,6 NSB Eiendom (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,4 % 4,3 OBOS Forretningsbygg AS ,8 % 4, Pecunia As 82 48,8 % 6,1 Reitan Eiendom , % n/a Sektor Gruppen AS ,8 % 3,6 UNION Eiendomskapital AS , % 12,7 T. Klaveness Eiendom AS ,5 % 7,9 Vika Eiendomsforvaltning AS , % 2,8 Warbo Gruppen , % 5, Samlet eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Industrifinans Næringseiendom ASA inngår i Rasmussengruppen. 2 T. Klaveness Eiendom AS: Tall pr UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Adresse Areal kvm Pris pr. kvm/år Leietid år Type Stranden 3b Kontor Stranden 3b Kontor Stranden 3b Kontor Sandstueveien Kontor Ulvenveien Komb.lok. Ulvenveien ,5 Komb.lok. Joh Andresensvei Kontor Ensjøveien 12 B ,4 Komb.lok. Campus Kontor Campus Kontor Campus Forretning Campus Forretning Gjerdrumsvei Kontor Nydalsveien Kontor Sandakerveien Kontor Lysaker Torg Kontor Lysaker Torg Kontor Lysaker Torg Kontor Haakon VII s gate Kontor Østensjøveien Kontor Østensjøveien Kontor Kirkeveien Kontor Fred Olsens gate Forretning Drammensveien 82 C Kontor Grev Wedels plass Kontor Grev Wedels plass Kontor Grev Wedels plass ,2 Kontor Hausmannsgate Kontor Lysaker Kontor Holbergs Plass Kontor Tollbugata Kontor Helsfyr Kontor Rådhusplassen Kontor Vitaminveien Kontor Vitaminveien Kontor Hammersborg Torg Kontor Lille Grensen Kontor Møllergata Kontor Lilleakerveien Kontor STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Stor etterspørsel og mindre arealledighet I høst har utleiemarkedet for næringseiendom vært preget av stor etterspørsel etter de mest attraktive og best beliggende kontorleieobjektene. Raskere beslutningsevne og økt betalingsvillighet har preget leietakerne. Fortsatt er det Vika og Aker Brygge, samt Skøyen som har størst fokus, og betydelig mindre arealledighet enn i sommer. Betalingsvilligheten øst for Egertorget er betraktelig lavere enn for lokaler ellers i sentrum, med unntak av moderne sentrumseiendommer med god standard. Leietakerne vektlegger i større grad kvalitet fremfor en lav leie pr kvadratmeter. Det generelle leienivået i sentrum er derfor tilnærmet uendret for eldre bygårder, mens ledighet (kvm) Gj.snittsleie 25 Q4* Tendens % 8% 7% 3% 4% 6% 4% 6% 7% 1% 1% 7% 13% 14% 12% 7% 7% 6% 14% 16% 15% 11% 13% 11% k h g k k h g k Vika/Rådhuset *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler Øvrige sentrum rehabiliterte eiendommer og lokaler, samt nyere bygg blir foretrukket på tross av høyere priser. Prismentaliteten som preget leiemarkedet gjennom nedgangsperioden, hvor Oslo ble sett på som et ensartet marked, er derfor i ferd med å viskes ut. Det er gehør for ulik prising av ulike leieobjekter og en generell oppfattelse av raskere omløpshastighet. SØKERE ETTERSPØR KOMPETANSE Leietakernes bevissthet om en segmentert arealabsorpsjon har skapt større etterspørsel etter bruk av søkermeglere og rådgivere, også blant mindre kontorleietakere. Leietakerne etterspør særlig kvalitetssikring av ledige lokaler, og kunnskap om potensielle leieobjekter som ennå ikke er kjent i markedet. Vestkorridoren med aksen fra Skøyen/ Lysaker til Sandvika, erstatter i stor grad manglende tilbud i Oslo sentrum vest, i større grad enn Bryn/Helsfyr. Bjørvika har fått sin andre store leiekontrakt. Visma forlater Nydalen til fordel for sentrumsbeliggenhet med forventet innflytting 28. NYE PROSJEKTER Om ikke lenge vil markedsføringen av prosjekterte kontoreiendommer på Fornebu igangsettes. Markedsføringen av andre større, nye kontorprosjekter; blant annet ved Akerselven, Skøyen og Lysakerlokket er allerede igangsatt. Samtidig bekjentgjøres fremtidig ledigstillelse av eksisterende bygg på Skøyen i løpet av 27 og 28. Da vil både Multiconsult og PWC relokalisere og fraflytte sine eksisterende eiendommer. Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker Bærum Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1

11 NOK Leiepris segmenter LEIEPRISER I ULIKE SEGMENTER Tall for Q A. Prestisje B. Høy standard C. Høy standard Utleiegrad og markedsleie kontor Oslo 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 84% % Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar Min. Maks. Gj.snitt Tendens Utleiegrad % kontor Oslo Markedsleie pr. kvm. kontor Oslo Reduksjon siden Q3 21 Stigning siden Q NOK Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard: Mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bl.a. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den riktige beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. A. Prestisje lokaler & -18% +22% B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet & -16% +24% C. Høy standard, forøvrig & -19% +24% Fra toppen i Q3 21 til bunnen i Q4 23 sank leieprisene med 3%-35%. Reduksjon angir det nominelle fallet i leienivået siden toppen i Q3 21 Stigning angir den nominelle stigningen i leienivået siden bunnen i Q4 23 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 FUSJONER OG OPPKJØP Økt norsk transaksjonsaktivitet Det er totalt registrert 25 offentliggjorte transaksjoner siden slutten av august; åtte færre enn i perioden juni til og med slutten av august 25. September var den mest aktive måneden med totalt 14 transaksjoner. Aktiviteten i perioden var preget av høyt fokus på og handels- og IT/telekom sektoren, med henholdsvis 5 og 6 transaksjoner. I tillegg viser shipping fortsatt høy aktivitet (4 transaksjoner). Private equity aktører var delaktig i totalt åtte transaksjoner, derav var fire salg av porteføljebedrifter. I disse inngår for eksempel Industri Kapitals salg av Dyno Nobel til Macquarie Bank Ltd. I gjennomsnitt hadde transaksjonene hvor enterprise value ble offentliggjort en gjennomsnittsverdi på nesten to milliarder kroner, noe som er på samme nivå som foregående periode. Den største transaksjonen i perioden var salget av Dyno Nobel for nær 11 mrd og Eniro ABs kjøp av Findexa for nær 9 mrd. Antall transaksjoner Antall offentliggjorte transaksjoner Finansiell kjøper Industriell kjøper Transaksjoner pr. bransje 3 mnd. Andre (6) Tjenester (2) Industri (2) Handel (5) IT/Telekom (6) Shipping/Offshore (4) Nov. 25 Okt. 25 Sept. 25 Aug. 25 Jul. 25 Jun. 25 Mai. 25 Apr. 25 Mar. 25 Feb. 25 Jan. 25 * Kilde: / UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 FUSJONER OG OPPKJØP Offentliggjorte transaksjoner siste 3 måneder Dato 1 Bransje Selskap Kjøper Enterprise value Handel Nordic Sales Group AS (93% andel) Ferrosan A/S n/a IT/Telekom SecuriNet AS Multicom Security AG n/a Bioteknologi/Farmasi Algeta ASA Advent Venture Partners; HealthCap; SR One Ltd n/a Handel SFK Norge AS Paulig Ltd n/a IT/Telekom Catch Communications ASA Gandhara Capital Limited; Ventelo Invest 2 AS Shipping/Offshore Rovde Shipping A/S Siem Offshore AS Handel Jernia ASA (54% andel) Canica AS Industri Dyno Nobel ASA (formerly Dyno Industrier ASA) Macquarie Bank Ltd (MBL) IT/Telekom EDB Telecom ASA (Network Inventory and European Mediation Businesses) Comptel Corporation Industri Simrad AS (Yachting) Altor 23 Fund Media Findexa AS (formerly Telenor Media) Eniro AB Eiendom Heimstaden AS (56% andel) Fredensborg Eiendomsselskap AS (Fredensborg AS) Helse Norac AS Adax Group n/a Shipping/Offshore Plugging Specialists International ASA (PSI) T.D. Williamson Inc Shipping/Offshore Overseas Shipping AS Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Panalpina Welttransport AG ) n/a Havbruk Aqua Farms AS (9% andel) Pan Fish ASA Handel Spaceworld AS Reitan Servicehandel AS n/a Transport HSD Transport AS (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap Cargo) Norway Post (Posten Norge AS) Shipping/Offshore Scan Geophysical AS (5% andel) Norsk Vekst Forvaltning ASA Tjenester DNV Inspection Inspecta Oy n/a Tjenester Personalhuset (9% andel) ISS A/S n/a Handel Office line ASA (38% andel) Oflun ehf IT/Telekom Vestfold ButikkData AS (61% andel) Visma Software ASA n/a IT/Telekom Hands ASA Kogun hf IT/Telekom Ibas Holding ASA Kroll, Inc n/a 1 Datoen hvor transaksjonen offentliggjøres. Gjennomføringsdato avhenger av b.l.a. av gjennomføring av due diligence og godkjenning fra offentlige myndigheter 2 Enterprise value er verdi av 1% av selskapet på gjeld- og kontantfri basis Kilde: Mergermarket.com/UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

14 PRIVATE EQUITY Fortsatt mye ledig kapital, få transaksjoner er gjennomført Historisk høy tilgang på investeringskapital har ikke materialisert seg i økt antall transaksjoner. Ledende aktører hevder imidlertid at tilgangen på investeringsmuligheter er god, men varierende i kvalitet og med høye forventninger til avkastning. Aktiviteter i det norske private equity markedet siden forrige kvartalsrapportering i september: Reiten & Co har solgt to selskaper: Plugging Specialists International ASA (PSI) til T.D. Williamsson Inc og Heimstaden AS til Fredensborg Eiendomsselskap AS. I tillegg har Reiten & Co lukket sitt siste fond, RCP VI, med en total kapitalbase på ca. NOK 1 mrd. Norgesinvestor solgte i slutten av september Personalhuset AS til ISS Facility Services AS. Selskapet jobber videre med å etablere et nytt fond med en målsetning på NOK 1,2 mrd. CapMan, hvor det norske statlige fondet Argentum er en av de større investorene, har tidligere kjøpt opp eggpakkeriet Arne Magnussen og Norsk Kylling, som nå fusjoneres med Synnøve Findens «Den Stolte Hane». I fjor tok Four Seasons over SND s eierposter i en rekke selskaper, og har nå gjort en tilsvarende transaksjon i Sverige ved å kjøpe 19 selskaper fra investeringsporteføljen til Skandia Liv. De største private equity selskapene i Norge Selskap Total kapital (MNOK)* Ledig kapital (MNOK) Antall investeringer Industri Kapital CapMan Norway * Ferd Private Equity Norsk Vekst FSN Capital Four Seasons Venture Reiten & Co NorgesInvestor Selvaag Invest * Foinco TOTALT * Tall ikke oppdatert fra forrige markedsrapport Ferd Private Equity har den siste tiden styrket sitt porteføljeselskap Handicare, blant annet gjennom kjøp av det danske konsernet Kjærulff, samt det nederlandske selskapet movingpeople.net International b.v. Den svenske private equity aktøren Altor, med en total investeringskapital på EUR 35 mill har den senere tiden investert i Simrad Yacthing og Nordic Sales Group AS (porteføljeinvestering gjennom Ferrosan AS (DK)). Tidligere har selskapet investert i bl.a. de norske selskapene Lindorff, Bravida Telecom og AGR Ability Group AS. Gitt den historisk høye tilgangen på kapital blant private equity aktørene, samt fortsatt god tilgang på fremmedkapital fra finansinstitusjoner, fastholder vi vår forventning om økt transaksjonsaktivitet. Det kan imidlertid synes som om det er behov for ytterligere harmonering mellom selgers og investors verdiforventninger. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 14

15 LÅNEFINANSIERTE OPPKJØP Av Erlend Angefoss, Fokus Bank Debt Markets Group Lånefinansierte oppkjøp hadde sin opprinnelse i USA på 196-tallet. I 198-årene toppet det seg da amerikanske selskapsledere finansierte oppkjøp med stor gjeldsandel. Økt kompetanse innen lånefinansierte transaksjoner, nytt finansieringsinstrument på finansmarkedet uten sikkerhet eller med prioritet etter de fullsikrede lånene, samt skattemessige fordeler knyttet til denne form for transaksjonsstruktur, førte til hektisk oppkjøpsaktivitet frem til slutten av tiåret. Den internasjonale finanskrisen på begynnelsen av 199-tallet sørget for redusert aktivitet, men dette varte ikke lenge. Antall lånefinansierte oppkjøp har økt kraftig, og til høyre viser Figur 1 den seneste utvikling i det europeiske M&A markedet både i antall transaksjoner og verdi. Figur 1: Europeisk M&A utvikling, Verdi og Antall transaksjoner Verdi (Mill. Euro) Verdi (Mill. Euro) 24K2 24K1 23K4 23K3 23K2 23K1 24K3 25K4 25K3 25K2 25K1 24K4 Antall transksjoner Antall transaksjoner 25K4 25K3 25K2 25K1 24K4 24K3 24K2 24K1 23K4 23K3 23K2 23K1 I 24 økte det europeiske markedet for oppkjøpsfinansiering med ca 48% fra 23, hvorav mezzaninlån relativt sett hadde den største utviklingen. Høye oljepriser i 25 har gjort oppkjøpsfinansiering særlig attraktivt i olje- og energi sektoren, hvilket har bidratt til at denne sektoren utgjør hele 22% av samlet verdi av M&A-markedet i Europa 25. Figur 2 er oppdeling av M&A-transaksjoner per industri. Figur 2: Mix of Deals by Industry Sector Construction (6%) Pharma/Medical & Biotech (4%) Transport (3%) Leisure (3%) TMT (17%) Industry and Chemicals (11%) Financial Services (19%) Business services (3%) Energy/Mining/Utilities (22%) Consumer (12%) Kilde, grafer: Deal Drivers.The Comprehensive Review of European Mergers and Acquisitions. Third Quarter Edition 25 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 15

16 Markedet domineres av de store transaksjonene når vi ser på verdi (se Figur 3) Figur 3: Europeisk M&A utvikling, Fordeling av transaksjonsstr. 35 Erlend Angelfoss har siden 22 arbeidet i Fokus Banks Debt Markets Group i Oslo. Før dette har han jobbet 9 år i JP Morgan Chase. Debt Markets Group er produktansvarlig for oppkjøpsfinansiering, strukturerte lånetransaksjoner samt tilrettelegging for Fokus Banks bedriftskunder. Fokus Bank er en del av Danske Bank konsernet. For Norge isolert vil man måtte justere skalaen litt ned for å få en meningsfull fremstilling. Imidlertid vil en slik graf med stor sannsynlighet illustrere samme overvekt i verdi på store transaksjoner. STRUKTUR Oppkjøpsfinansierings-teknikken har bidratt til opprettelsen av flere ulike finansieringsinstrumenter tilbudt av banken; hovedsakelig bestående av seniorlån og et underordnet mezzanin-lån. Typisk vil det bli etablert Newco i forbindelse med oppkjøp. Dette selskapet blir brukt som oppkjøps-medium hvor senior långiver har pant i aksjene i selskapet som kjøpes. Mezzaninlånet plasseres mellom seniorgjeld og ordinær aksjekapital. Siden det er underordnet seniorgjeld har det ikke sikkerhet i låntakers eiendeler alternativt sikkerhet med prioritet etter seniorlån. De ulike låneproduktene blir oftest målt i henhold til driftsresultat før avskrivninger (EBITDA). Nedenfor er graf som illustrerer utvikling for seniorlån, mezzaninlån (benevnt som Sub Debt i grafen) og egenkapital (samlet selskapsverdi eller enterprise value ) for transaksjoner siden Figur 4 illustrerer to viktige trekk ved utviklingen den seneste tid: Fra seneste bunn i markedet i 23, da transaksjoner i snitt skjedde til Verdi (Mill. Euro) Figur 4: Sources of Proceeds as a Multiple of EBITDA Multiplication factor Juni 23 Des. 23 Juni 24 8,8 8,2 8,3 7,7 7,6 7,3 7,3 7,1 7 6,8 25K2 25K Des. 24 Sept. 25 Juni 25 >51mill. Euro 251mill.-5mill. Euro 11mill.-25mill. Euro 15mill.-1mill. Euro 5mill.-14.9mill. Euro Other/EBITDA Equity/EBITDA Sub.Debt/EBITDA Senior Debt/EBITDA Kilde, grafer: Deal Drivers.The Comprehensive Review of European Mergers and Acquisitions. Third Quarter Edition 25 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 16

17 selskapsverdi på ca 6.8x EBITDA, har økning i transaksjonsverdi skjedd både som følge av større bruk av egenkapital og gjeld. I snitt har seniorgjeld i samme tidsrom økt fra 3,3x EBITDA til 4,4x EBITDA. Dette kan tolkes dit at flere banker ønsker å tilby denne type finansiering, og dermed har risikovillighet økt som følge av økt konkurranse. For å finne optimal struktur i et oppkjøp gjøres dette i tett dialog med banken og juridiske rådgivere. Her er mange fallgruver, men også mange muligheter. For eksempel setter aksjeloven begrensninger for et selskaps mulighet til å stille midler og sikkerhet til rådighet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet (Financial Assistance). Dette betyr ikke at et selskap ikke kan utbetale utbytte eller foreta andre former for legal utdeling av selskapskapital, selv om en av aksjonærene vil benytte dette utbyttet til å betjene lån som er opptatt i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. LÅNEUTMÅLING Bankens indikasjon på hvor mye den er villig til å låne ut, er i tillegg til rente, tilbakebetalingstid og sikkerhet, basert på vurdering av låntakernes betjeningskapasitet. Målselskapets evne til å betale utbytte eller gi konsernbidrag, både finansielt og juridisk, er sentral i bankens kredittvurdering. Kredittanalysen vil typisk inneholde finansiell-, juridisk- og kommersiell gjennomgang. Mer spesifikt vil man i den finansielle analysen se på utvikling av kostnader, inntekter, marginer, utvikling av arbeidskapital, investeringsbehov, etc. Hovedpoenget her er å se hvor stor kontantstrøm målselskapet genererer, og som kan benyttes til å betjene oppkjøps-gjeld. Det fokuseres også på nøkkeltall som EBITDA i forhold til rentebærende gjeld, driftsresultat i forhold til gjeldsbetjening, egenkapital, etc. Videre vil management, markedsposisjon og industri analyseres. I en struktur med høy gjeldsbelastning er denne type vurdering sentral. Er management kompetent, er bransjen stabil/ volatil, er industrien opp- eller nedadgående? Generelt vil bankens villighet til å låne ut være positivt korrelert med dyktig management, stabil bransje og et selskap med god markedsposisjon (alt annet like). Forholdsvis ofte (og kanskje naturlig nok?) viser finansielle fremskrivninger at målselskapet vil oppleve en positiv utvikling ofte benevnt som hockey stick. Enhver fremskrivning bør være godt begrunnet og i særdeleshet om fremtiden i vesentlig grad avviker fra dagens situasjon. HVA SKJER NÅ? Det har i den senere tid blitt hentet inn mye kapital i såkalte private equity fond både blant norske og utenlandske fond. Det har vært nevnt at så mye som opptil NOK 1mrd er øremerket det nordiske markedet. Vi tror kanskje dette er litt høyt, ettersom omtrent NOK 5mrd kommer fra fond utenfor Norden, og er derfor litt løsere bundet til dette markedet. Imidlertid er det klart at tiden for oppkjøp av selskap ikke er forbi for denne gang, men vil trolig holde seg på et høyt nivå i tiden som kommer. Samtidig er det få signaler i kredittmarkedet som tyder på at likviditeten tørker inn. Til sist; det norske markedet er blitt karakterisert som i en tidlig fase - dermed er det trolig duket for fremtidig høy aktivitet. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 17

18 SVÆRT AKTIVT ÅR I UNION EIENDOMSKAPITAL Vestre Rosten 79, Trondheim (Storebrand Eiendomsfond) Kjøpt for Storebrand Eiendomsfond AS. Eiendommen ligger i et etablert kontorområde i Trondheim. Eiendommens kontorareal er på 8.2 m2 og byggets største leietakere er atmel Norway as og Heimdal Gruppen. Da UNION Eiendomskapital AS ble etablert i november 24 var ambisjonene klare. Selskapet skulle spesialisere seg på kjøp og forvaltning av næringseiendom i Norge ved å tilby syndikeringer og eiendomsfond. Siden den gang har UNION Eiendomskapital AS etablert seg som en seriøs syndikeringsaktør i det norske eiendomsmarkedet og er kapitalforvalter for et eiendomsfond som er strukturert i samarbeid med Storebrand Bank ASA. Totalt har UNION Eiendomskapital AS kjøpt eiendom for over NOK 8 millioner allerede, og har store ambisjoner for de kommende årene. STERK KOMPETANSE INNENFOR EIENDOM UNION Eiendomskapital AS er trygge på at vi vil klare å realisere selskapets ambisjoner, selv om det er sterk konkurranse i markedet. De tre partnerne i selskapet har mer enn 4 års erfaring med eiendomsinvesteringer i Norge, og har betydelig kompetanse innenfor produktutvikling, strukturering, finansiering og porteføljeforvaltning. Partnerne i UNION Eiendomskapital AS er er Bjørn Henningsen, Lars Even Moe og Jarle Villumstad. Bjørn Henningsen er tidligere administrerende direktør i investeringsselskapet Investra ASA. Lars Even Moe har erfaring som analytiker i Linstow og som var ansvarlig for etableringen av det første eiendomsfondet til Aberdeen Property Investors i Norge. Jarle Villumstad har erfaring som porteføljeforvalter i Nordea Liv og var sentral i etableringen av Aberdeen Property Investors i Norge. GOD TRACK RECORD Siden selskapet ble opprettet har UNION Eiendomskapital AS strukturert og syndikert fem eiendomsprosjekter i Norge til en verdi av totalt NOK 52 millioner. Eiendommene hadde ved kjøpstidspunktet en gjennomsnittlig yield på syv prosent, gode leietakere, og en gjenværende løpetid på over 12 år. Eiendommene ble kjøpt basert på en egenkapitalavkastning til investor på ca. 15 prosent. Dersom eiendommene hadde vært solgt i dagens marked hadde de gitt ca. 4 prosent avkastning til investorene. UNION Eiendomskapital AS forventer å plassere 2 syndikeringsprosjekter til en verdi av totalt NOK 35 millioner innen utgangen av desember. Det ene prosjektet, en portefølje med to hoteller, overtas i slutten av desember og det andre prosjektet, 2 lager-eiendommer, sluttføres mest sannsynlig innen utgangen av januar. EIENDOMSFONDET GODT I GANG I tillegg til syndikeringene har UNION Eiendomskapital AS i 25 jobbet aktivt med å strukturere selskapets første eiendomsfond Storebrand Eiendomsfond AS. De fleste syndikeringene til UNION Eiendomskapital AS ble strukturert og gjennomført første halvår 25. Andre halvår har selskapet brukt mesteparten av tiden til å etablere en solid fondsstruktur. Fondet, som er utviklet i samarbeid med Storebrand Bank ASA, tilbyr private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i et selskap med en diversifisert portefølje med næringseiendommer i Norge. Fondet vil investere i alle eiendomssegmentene handel, kontor, lager, hotell og bolig og vil fokusere på eiendommer med geografisk spredning og solide leietakere. Målet er å bygge opp en totalkapital på NOK 2,5 til 5 milliarder kroner innen nytegningen til fondet stenges etter første halvår 28. Deretter vil fondet forvaltes i mellom fem og åtte år. Fondet har en målsetting om en årlig egenkapitalavkastning for private investorer på 8-12 prosent, hvorav årlig utbytte utgjør mellom 5 og 7 prosent. Fondet ble lansert i september 25 og det er hentet inn ca. NOK 3 millioner i egenkapital. Med en belåningsgrad på 7 prosent av totalkapitalen har fondet NOK 1 milliard i tilgjengelig investeringskapital. UNION Eiendomskapital AS har allerede kjøpt 1 eiendommer for fondet til en verdi av NOK 51 millioner. Plantasjen Landøya, Asker (Storebrand Eiendomsfond) Kjøpt for Storebrand Eiendomsfond AS. Sentralt beliggende handelseiendom ved Holmensenteret i Asker. 25 års bare house leieavtale med Plantasjen ASA. Eiendommen skal bygges om til standard Plantasjen kvalitet (som vist på bildet). UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 18

19 Eiendommene inkluderer kontor, sentrumsgårder, handel og lager med god geografisk spredning, helt i tråd med fondets investeringsstrategi. Eiendommene har en gjennomsnittlig kjøpsyield på 7 prosent og en gjenværende løpetid på 12 år. UNION Eiendomskapital AS er svært tilfreds med disse kjøpene i dagens marked. AKTIV FORVALTNING SKAPER MERVERDI UNION Eiendomskapital AS tar et helhetlig ansvar for sine investeringer. Dette inkluderer i hovedsak; 1. Investeringsstrategi 2. Kjøp og salg 3. Forvaltning og drift Fondets porteføljesammensetning Investeringsstrategi 4% Kjøp og salg 4% Forvaltning og drift 2% Sentrums-gårder (14%) Lager (14%) Handel (44%) Kontor (27%) Utarbeides årlig på bakgrunn av prognoser for eiendomsmarkedet i Norge Valg av eiendomssegmenter basert på porteføljeoptimering Fokus på valg av iendomsegmenter, rett allokering og geografisk fokus Avkastning, risiko og samvariasjon Avkastning Søk etter, fremforhandling og gjennomføring/optimalisering av transaksjoner UNION har et solid meglernettverk: - Akershus Eiendom AS - Catella - DnB NOR - DTZ - Eiendomsmegler 1 - Pareto - UNION Oppfølging av finansieringsstrategi, forvaltning og drift Budsjettering, regnskapsførsel og rapportering UNION Eiendomskapital AS jobber aktivt med ulike samarbeidspartnere: - ForvaltningsCompagniet er hovedleverandør av drift og forvaltningstjenester for eiendommer i Storebrand Eiendomsfond SELSKAPET HAR STORE AMBISJONER UNION Eiendomskapital AS har lagt bak seg et solid år i 25. Selskapet er positive til fremtidsutsiktene innenfor eiendomsmarkedet i Norge og gleder seg til flere spennende år! Risiko - Andre leverandører med bred kompetanse brukes til syndikeringsprosjekter avhengig av behov Hovedfokus ligger i arbeidet rundt investeringsstrategi og kjøp og salg, som indikert i prosentsatsene i figuren over. Forvaltning av eiendommene leveres i samarbeid med underleverandører som besitter den beste kompetansen innen forretningsførsel og drift. UNION eiendomskapital AS outsourcer også mesteparten av selskapets distribusjon når selskapet trenger å hente inn egenkapital til syndikering eller eiendomsfondet. UNION Eiendomskapital AS arbeider i disse dager med å ansette en controller og en investeringsrådgiver. Disse vil fokusere på regnskap og salg, med overordnet kontroll i forhold til selskapets eiendomsforvaltere og distribusjonspartnere. Samtidig vil dette være med på å øke selskapets kapasitet i de kommende årene. Selskapet håper å ha disse ansettelsene på plass før nyåret. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 19

20 HANDEL OG HANDELSSTEDER Internetthandelen påvirker de tradisjonelle handlevanene i noen varegrupper Youngstorget 5 Leiepris: 1 3 kr/m 2 Areal: 678 m 2 Type: Kontor I år kommer julehandelen på Internett til å fordoble seg for fjerde året på rad. Det betyr at nordmenn vil bruke rundt 8 millioner kroner på kjøp av varer og tjenester i norske nettbutikker i ukene før jul. TIDOBLET JULEHANDEL PÅ FEM ÅR Siden 2 har julehandel på nettet tidoblet seg, ifølge tall som kortselskapet Teller AS nylig presenterte. De fleste av landets nettbutikker kjører sine kortbetalinger gjennom dette selskapet. Norge går mot tidenes kjøpefest på Internett. Forbruket så langt i år etterlater liten tvil om at vi kommer til å doble rekorden fra I november og desember i fjor brukte nettkunder snaut 4 millioner kroner i butikker der vi kjører betalingene. Kjøpelysten har vært langt større enn forventet, og det ser ut til at rekorden fra i fjor dobles, sier informasjonssjef Thomas Midteide i Teller. Tall fra Teller viser at det ble handlet for 84 millioner kroner i norske nettbutikker i november og desember 22. I samme periode 23 steg summen til 181 millioner, mens nordmenn i fjor la igjen 394 millioner kroner i norske nettbutikker. DOBLINGEN FORTSETTER - Siden 2 har julehandelen på nettet tidoblet seg. Våre prognoser viser at trenden på ingen måte er avtagende. Vi anslår at doblingen vil fortsette også i de kommende årene, sier Midteide. Han tror hovedgrunnen til den kraftige økningen er at nordmenn i alle aldere nå har lavere terskel for å betale med kort på nettet. Midteide peker også på at ny teknologi gjør det enda tryggere å betale på nettet, samtidig som utvalget i nettbutikkene er blitt langt bedre. - Det har skjedd en enorm utvikling i både utvalg og leveringstid hos norske og utenlandske nettbutikker de siste årene. I tillegg er varene ofte billigere på nettet enn i butikken, sier Midteide. VISA NORGE RAPPORTERER OM EN UTROLIG VEKST SÅ LANGT I ÅR I følge Visa Norge, eksploderer nå netthandelen i Norge. Visa har logoen sin på halvparten av alle norske kreditt- og bankkort. - Så langt i år er det handlet for hele seks ganger så mye som i samme periode i fjor, forteller Knut Edmund Furu, produktsjef i Visa Norge. Visa Norge gir normalt ikke innsyn i hvordan netthandelen utvikler seg, men gjør et unntak nå. Hittil har Internett bransjen måtte stole på tall fra brukerundersøkelser. - Årsakene til den økte netthandelen skyldes et betydelig større antall nettbutikker. En rekke nye bransjer er kommet på nettet det siste året. Både forsikringsbransjen, Vinmonopolet, en rekke spillselskaper og alle turoperatørene selger nå sine tjenester på nett, sier Furu. - Disse tjenestene er mye dyrere enn for eksempel et kjøp av en CD, og øker dermed netthandelen kraftig. Furu forteller også at nordmenn handler stadig mer i utlandet. Bare for to år siden var andel av Internett-kjøp i utlandet på rundt 3 prosent, men nå er den økt til over halvparten, røper han. Kilde: DinSide.no/Teller AS/VISA-Norge Hieronymus Heyerdahls gate 1 Leiepris: 1 92 kr/m 2 Areal: 353 m 2 Type: Kontor UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 2

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer