MARKEDSRAPPORT Q4-2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT Q4-2005"

Transkript

1 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET Side 12 Fokus Bank: LÅNEFINANSIERTE OPPKJØP Side 15 UNION Eiendomskapital: ET SVÆRT AKTIVT ÅR Side 18 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen ET GODT ÅR Vekst innen alle forretningsområdene i UNION Gruppen UNION Gruppens markedsrapport gjenspeiler våre tre forretningsområder; Næringsmegling, Corporate Finance og Syndikering/ Fond. Næringsmegling I markedet ser vi at yielden i liten grad har blitt påvirket av en svakt stigende rente. Yielden er fortsatt historisk sett lav. Kreative finansieringsformer og økt blåningsgrad gjør at prosjekter med lave avkastningskrav er lønnsomme. Bankenes vilje til å finansiere gode prosjekter med lavere marginer kan gi god egenkapitalavkastning, selv ved lave yielder. Corporate Finance Transaksjonsaktiviteten i det norske markedet er fortsatt høy, med 25 offentligjorte transaksjoner siden august. Den forventede oppgangen i private equity initierte transaksjoner lar vente på seg. Aktørene melder at tilgangen på investeringsmuligheter er høy, men med varierende kvalitet og til dels høye verdiforventinger. Syndikering/Fond Siste kvartal er vanligvis en meget travel tid i syndikeringsmarkedet og 25 blir intet unntak. UNION Eiendomskapital AS har i dag bud aksept på flere prosjekter og i tillegg utvikler Storebrand Eiendomsfond seg som forventet og nærmer seg NOK 8 mill. i omsetning. Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke, Per Erik Engebretsen Les mer om markedssituasjonen og følgende hovedsaker: Tidenes beste eiendomsår. Vi tror på stor aktivitet fremover Fortsatt lav global realrente Stor etterspørsel og økte leiepriser i prestige segmenter Stor transaksjonsaktivitet i det norske corporate finance markedet Historisk høy tilgang på kapital blant private equity aktører Tilgangen på oppkjøpsfinansiering fra Kreditinstitusjoner forventes å fortsette Vi takker alle kunder for et aktivt og godt samarbeid. UNION Gruppen ønsker deg en riktig God Jul! UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

3 UNION Gruppen UNION Gruppen er et ledende uavhengig megler- og rådgivningsforetak. Virksomheten eies og drives av nøkkelpersoner med lang og omfattende erfaring fra finansiell rådgivning og transaksjonsbistand i Norge og internasjonalt. UNION Gruppen fokuserer på sektorene eiendom, handel, tjenester, finans, reiseliv, media og lett industri. Union Gruppens arbeid kjennetegnes av effektiv gjennomføring og høy grad av resultatoppnåelse basert på: Bred transaksjonserfaring. Dyp innsikt i de utvalgte bransjer. Forretningsmessig oppfinnsomhet og uavhengig tenkning. Vekt på det enkelte oppdrags prioritet og fremdrift. Tilgang til et omfattende nettverk av finansielle og industrielle investorer. UNION Gruppen driver sin virksomhet gjennom tre selskaper: UNION CORPORATE ASA er et autorisert verdipapirforetak med konsesjon fra Kredittilsynet til å bistå i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner. UNION Corporate ASAs oppdrag omfatter i hovedsak: kjøp og salg av virksomheter (M&A) strukturelle transaksjoner (fusjoner o.l.) private og offentlige kapitaltransaksjoner strukturert finansiering verdipapirisering generell finansiell og strategisk rådgivning UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS sin hovedvirksomhet er transaksjoner omfattende enkelteiendommer eller porteføljer av tradisjonelle kontor- og lagereiendommer, hoteller og kjøpesentre. I 26 vil UNION Norsk Næringsmegling omsette eiendommer for ca. NOK 8 mrd. UNION Norsk Næringsmegling AS er et av Norges ledende næringsmeglerforetak og tilbyr tjenester innen: salg rådgivning utleie søk UNION EIENDOMSKAPITAL AS tilbyr private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i strukturerte eiendomsprosjekter. UNION Eiendomskapital AS kan bl.a. tilby: tilrettelegging, finansiering og syndikering av eiendomsprosjekter investering i eiendomsfond aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer har på vegne av investorer strukturert og investert over 1 mrd. i eiendom

4 ÅPNE ØKONOMIER GJØR GLOBAL REALRENTE TIL FELLESELEMENT I INVESTERINGER - Terra Securities forventer fortsatt lav rente Jan Andreassen er sjeføkonom i Terra Securities, et selskap i Terra-Gruppen AS. Sparebank- og finanshuset Terra-Gruppen AS er et av Norges største finanskonsern med en samlet forvaltning på over NOK 13 mrd. Konsernet er etablert av og for norske sparebanker, og distribuerer produkter og tjenester direkte eller gjennom samarbeidende banker, eiendomsmeglere og rådgivningskontor. Rentene forblir trolig relativt lave i mange år fremover. Dette er ikke unormalt, men avspeiler en ny virkelighet for aldrende OECD-økonomier. Norge kan vanskelig holde andre realrenter enn det som er gjengs i Europa. Du trenger derfor ikke frykte noen stor renteoppgang i Norge i årene som kommer. ÅPNE ØKONOMIER Markedsrenter i moderne økonomier dannes av globale kapitalkrefter. Slik har det ikke alltid vært. For noen år tilbake hadde vi kapitalreguleringer. Da ble markedsrentene bestemt innenlands. Senere kunne man si at investorer var hjemmekjære. Så sent som på 199-tallet var kapitalforvaltning venstrehåndsarbeid i mange bedrifter og kommuner. I dag er imidlertid situasjonen annerledes. Verdens sparemidler samles hos profesjonelle forvaltere som søker avkastning uansett hvor på kloden den er å oppdrive. Selvfølgelig er det fortsatt inflasjonsog kredittpremier, men innenfor de velregulerte store markedene, er realrenten om lag den samme når det justeres for disse faktorene. Blir de underliggende realrentene for ulike mellom land, arbitrerer en hærskare av investorer ut differensene, til likevekt gjenopprettes. ÉN VARE, ÉN PRIS Hva så er denne realrenten? De fleste beregninger kommer frem til at realrenten de siste par årene har vært om lag to prosent. Dette er et lavt nivå sammenlignet med tidligere, men det betyr ikke at den er uten økonomisk forankring. Den gjennomsnittlige BNP-veksten i Europa, Japan og USA ventes å være om lag 2,5 prosent i reelle termer de nærmeste årene. Noe sterkere vekst ventes i USA, og noe lavere i Japan og Europa. Da bør realrentene være om lag de samme som dette snittet. Hvis realrentene i det lange løp var vesentlig høyere enn BNP-veksten, ville en stadig større andel av landets inntekter tilfalle banksparekundene. Mange sentralbanker, deriblant Norges Bank, er nå bekymret for at realrentene globalt er litt for lave. De er som nevnt i underkant av nivået forventningene til økonomisk vekst skulle tilsi. Dette kan skyldes at mange land har et midlertidig spareoverskudd som gir nye plasseringer med store eksportinntekter. I OPEC-landene og i Asia er det tydeligvis mange som fortrekker relativt lav avkastning på plasseringer i vesten, fremfor usikkert utbytte ved å investere hjemme. Sentralbankene regner med at dette er en midlertidig faktor som snart vil normaliseres. KAN DET VARE? Det er imidlertid andre, varige, faktorer som trolig vil bidra til å holde renten globalt lave i flere år fremover. De vestlige landene står foran en eldrebølge. Befolkningstallet i både Tyskland og Japan er ventet å falle til neste år. Sparingen her må holdes høy i forkant av at etterkrigskullene skal pensjoneres. USA som har gode demografiske utsikter, har heller ikke fullfinansiert sine pensjonsforpliktelser. De amerikanske bedriftene som har fullfinansiert sine pensjonsforpliktelser, har klart det ved å forutsette at pensjonsmidlene gir drøye åtte prosent i avkastning i årene fremover. Det kan bli krevende. Jo lavere avkastning som legges til grunn, desto mer må bedriftene sette til side for å møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Også husholdningene sparer for lite. Amerikanernes sparing er i dag negativ. Trekker vi ut det de nettosparer i bolig har den gjennomsnittlige amerikaner de siste årene hatt en negativ finansinvestering på 4-5 prosent av sin inntekt. Deres gjeldsgrad øker sterkt. Dette kan vanskelig fortsette og vil trolig ta slutt den dagen renteutgiftene blir for tunge å bære. Selv om de fleste analytikere spår at 26 blir et normalår for amerikansk økonomi, øker risikoen for et negativt trendbrudd i veksten etter hvert UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 som gjelds- og rentebelastningen stiger. Et tilbakeslag i privat forbruk vil lett forplante seg til resten av økonomien da forbruket motsvarer om lag 7 prosent av økonomien. Da eksporten til USA er en viktig vekstkilde for andre land vil en konjunkturnedgang i USA kunne slå hardt ut i asiatiske og euroepiske økonomier. Økt sparebehov globalt, både fordi amerikanske forbrukere har mye gjeld, og fordi befolkningen i mange land eldes, vil trolig gi en bedret tilførsel av sparemidler i årene som kommer. Hvis vi da ikke får en tilsvarende økning i gode investeringsprosjekter, vil kapitalavkastningen naturlig falle tilbake. Med andre ord kan realrentene like gjerne falle til én prosent som å øke til tre. FORTSATT INFLASJONS- FORSKJELLER MELLOM LAND En global realrente på omlag to prosent gir bare delvis svar på hva rentenivået bør være i ett enkelt land. For å finne de nominelle rentene må også inflasjonen hensyntas. Her kan det være nasjonale forskjeller. Et land hvor man forventer høy inflasjon har gjerne også et høyt inflasjonspålegg på rentene. Heldigvis har de fleste land innført inflasjonsmål, slik at vi vet omtrent hva vi skal forholde oss til. Målene er som oftest enten gitt eksakt eller omtrentlig, med verdier på 2-2,5 prosent. I sum vil de nominelle rentene i en situasjon med normal kapasitetsutnytting og normal inflasjon ligge på omlag 3-5 prosent i årene som kommer. Jo større effekt eldrebølgen og andre dempende faktorer får, desto nærmere tre prosent nominell rente vil være det normale. Desto kraftigere høykonjunktur, desto nærmere fem prosent vil vi komme. I Norge ser det ut til at markedene har stålsatt seg for vi vil ligge nære den øvre delen av dette båndet. Riktignok er ikke rentene direkte observerbare i markedene, men under forutsetning av moderate risikopremier, kan man si at markedene forventer at vi før eller siden får renter på om lag fem prosent i en normal konjunktursituasjon hvor det er full sysselsetting i Norge. Terra Securities har i de senere år argumentert for at rentene vil bli lavere enn dette. I dag kjennetegnes norsk økonomi av høykonjunktur, men det kan ikke sees på som normalt. Oljeinvesteringene er i dag rekordhøye, og vi bygger et enormt antall boliger og fritidsboliger. Oljeinvesteringene vil over tid gradvis falle tilbake med mindre vi finner nye jomfruelige oljefelt. Boliginvesteringene er skyhøye fordi rentene er lave. Lave renter har utløst mange halvgode byggeprosjekter. Selv uten rentehevinger kommer denne utbyggingen til å stoppe opp, fordi Norges befolkning bare preges av moderat vekst. Septembertallet for igangsettingen av boliger i Norge viste da også klar nedgang. Norges Bank tror norsk økonomi nå preges av normal kapasitetsutnytting, og vil gjerne bevege rentene opp mot et 4-5 prosent-nivå; gradvis i ikke hyppige skritt. Hvis veksten i verdensøkonomien og i norsk økonomi blir lavere enn Norges Bank tror, blir det imidlertid også mindre behov for renteøkninger her hjemme. Norges Bank er også bundet av hensynet til valutakursen. Renteforvaltere jager nominell avkastning der den finnes. Spesielt valutaer hvor renteforskjeller ikke avspeiler inflasjonsdifferenser blir interessante for investorer. Norge har nå både høyere renter og lavere inflasjon enn Eurolandene. Utlendingene ser at renteforskjellene Norge har til sine naboland ikke motsvares av inflasjonspremier. Derfor ønsker de å investere i Norge. Hvis vi trekker til oss penger fra andre land ved å holde et høyere rentenivå enn ellers i Europa, må disse midlene først veksles om til norske kroner. Om ett års tid vil den norske konjunkturoppgangen ebbe ut. Får vi rett i at konjunkturene blir vesentlig svakere i tiden fremover og at kronekursen holder seg sterk, kan Norges Bank nøye seg med en eller to rentehevinger det nærmeste året. Det skal vi være glade for. Husholdningene i Norge er i dag langt mer gjeldsatt nå, enn de har vært før. Da det meste av gjelden er til flytende renter, vil selv små rentehevinger ha stor effekt. Eiendomsinvestorer i Norge bør derfor ikke frykte ubehagelige høye renter i tiden fremover. Trolig forblir rentene relativt lave. Stiger de mer enn vi venter, er det fordi det går en smule varmt i norsk økonomi. Full fest koster penger, men er ikke noe eiendomsbesittere skal vær redde for. Kanskje fokus heller burde være på de uheldige virkningene et lavt rentenivå kan ha i et scenario hvor veksten i verdensøkonomien blir moderat. De lave rentene lokker frem investeringer i prosjekter med marginal lønnsomhet. Det blir lavere terskel for å bygge nytt og effektivt, samt å flytte fra eldre bygg. Prisingen av blant annet boliger, hytter og umoderne næringslokaler kan i fremtiden rammes av at det bygges ut for mye ny kapasitet i dag. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Julerush i salgsmarkedet Nok en gang preger julerushet salgsmarkedet. Vi har i de fire siste markedsrapportene meldt om svært høy aktivitet i markedet for salg av næringseiendom, og tradisjonelt er fjerde kvartal perioden med klart høyest aktivitet slik blir det også i år! % 5 4,8 4,6 4,4 4,2 1-år swap-rente Rikstrygdeverket Økern Park Økern Park er på ca. 31.m 2. Bertel O. Steen er den største leietakeren. Tomten har et stort utviklingspotensiale. Økern Park er solgt fra Veidekke Eiendom AS og Trenery AS til Kristiania Eiendomsforvaltning AS. Stanseveien 21 Salg av eiendom. Kombibygg på ca m 2. Hovedleietaker Eltel Network AS. Solgt fra Otium AS til Storebrand Eiendomsfond AS. FORTSATT MEGET HØY AKTIVITET I 24 ble det norske markedet estimert til NOK 2-25 mrd., og vi forventer nå at markedet i 25 vil overstige NOK 4 mrd. I oktober/ november 24 kom yieldskiftet. Yielden falt med ca. ett prosentpoeng nærmest over natten. Yieldskiftet kan i hovedsak forklares med høy etterspørsel og lav langsiktig rente. Kombinert med lav KPI har det gitt en historisk lav realrente. Hva skjer hvis de lange rentene begynner å stige samtidig som KPI styres mot 2,5 prosent? Vil vi se en stigende realrente de neste årene, og vil det smitte over på stigende yieldnivåer? I denne markedsrapporten skriver sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities om renteutviklingen, og det er med stor interesse vi leser at Andreassen og Terra forventer at det norske realrentenivået vil være relativt lavt i årene som kommer. De lange rentene har gjort et hopp de siste to månedene, og 1-års swap-renten har i skrivende stund gått opp ca 4 punkter (var opp over 5 punkter en periode, jf. graf). Isolert sett burde dette gitt noe høyere yielder, spesielt for eiendommer som omsettes for de laveste yieldene. % 4 3,8 3, nov 25 okt 25 sep 25 aug 25 jul 25 jun 25 apr 25 mar 25 feb 25 jan 25 des 24 nov 24 okt 24 sep 24 aug 24 jun 24 Kilde: Bloomberg Yield Kriposbygget år swap-rente 1 års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere. 25 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 Vi ser i markedet at yielden i liten grad er påvirket av den senere tids renteøkning. Hovedbegrunnelsen må tilskrives at etterspørslen er betydelig høyere enn tilbudet, slik at investorene aksepterer lavere forventet avkastning. Noe kan nok også tilskrives at det er en treghet i markedets vurdering av rentenivået. Kanskje markedet, som Andreassen, forventer et langsiktig stabilt lavt realrentenivå, og kun ser på den senere tids renteoppgang som volatilitet og ikke tegn på at renten trekker oppover? Vi ser at spesielt livselskapene er meget aktive om dagen, bl.a. kjøpte Gjensidige seg opp til over 9 prosent av Oslo Areal. En eiendom på øvre Grünerløkka/Mølleparken (Sannergaten 2), er også omsatt nylig til yield ca. 5,3 prosent. Yielden er oppsiktsvekkende lav, selv om eiendommen er relativt nybygget, og leiet ut til Rikstrygdeverket i ca. 18 år. Salget av Kriposbygget på Bryn, med 2 års leiekontrakt, til yield ca. 5,3 prosent er omtalt i markedet som all time low. Vi har grunn til å tro at kjøper kunne binde 1-års renten til godt under 4 prosent + margin i februar, da dette salget ble gjennomført. Samme yield med en 1-års rente i området 4,4 prosent viser at markedet opprettholder prisingen, selv om rentenivået har gått opp med ca. 4 punkter. Vi har opprettholdt yielden i vår yieldkurve på samme nivå som i tredje kvartal, og uavhengig av utviklingen i renten forventer vi høy aktivitet også i 26. Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Dato Eiendom Beliggenhet Type Leietaker Kjøpesum Kjøpsyield nov-5 Søren Bullsvei 2 Oslo Lager/kombi n/a 19 n/a nov-5 Sannergaten 2 Oslo Kontor Rikstrygdeverket 635 5,3 % nov-5 Bergerveien 12 Asker Kontor/lager ABB 539 8,7 % nov-5 Godesetdalen 8 Stavanger Kontor BP Norge n/a n/a nov-5 Iddeveien 44 Kontor Kontor Østfold Fylkeskommune 27 n/a nov-5 Mo Senteret Nittedal Handel ICA ,5 % nov-5 Tiller Torget, Ivar Lykkesvei 3 Trondheim Handel ICA, Elkjøp, Plantasjen, Skeidar 45 6, % okt-5 Vollsveien 2A Lysaker Kontor Oracle n/a okt-5 Tollbugata 24 Oslo Kontor Eiendomsspar AS, Oslo kommune ,9 % okt-5 Bygdøy Alle 3 Oslo Kontor Bagatelle ,8 % okt-5 Helsfyr Panorama Oslo Kontor NCC, Nexans, Gresvig 45 6, % okt-5 Deliveien 5 Akershus Lager/kombi Hølen AS, Rectus AS 29 6 n/a sep-5 VAE-bygget Kristiansand Kontor Agder Energi AS 127 5,5 % sep-5 Stanseveien 21 Oslo Kombi Eltel Network , % sep-5 Portfølje av næringseiendommer Div. Kontor Div. 8 n/a sep-5 Innherredsveien 7 Trondheim Kontor NTNU, Basale, Rema ,7 % sep-5 Bogstadveien 22 Oslo Kontor Bik Bok AS 125 5, % sep-5 Storgaten 1 Oslo Kontor Indiska Magasinet AS ++ n/a 6, % sep-5 Portefølje av SAS og Clarion Hotels Div. Hotell Radisson SAS Bodø, Lillehammer, Clarion Kjøbenhavn 794 n/a aug-5 Nydalsveien 37 Oslo Kontor BI Handelshøyskolen 4 n/a aug-5 Drammensveien 149 Oslo Kontor Esso Norge 293 n/a aug-5 Øyrane Torg Bergen Handel Div ,5 % aug-5 Oslo Spektrum Oslo Stadion Konserter, konferanser m.m. 24 n/a jul-5 Storgata 129 Lillehammer Kontor Gudbransdalens Politidistrikt ,5 % jul. 5 Deliveien 1 Akershus Lager Skeidar AS / Skeidar Holding AS n/a 6,6 % jun-5 Pilestredet 33 Oslo Kontor Høyskolen i Oslo, Kemnerkontoret 515 5,9 % jun-5 Akers Hus Asker Kontor Aker ASA ,5 % jun-5 Akersgata 64, 68, 73 Oslo Kontor DnB NOR 25 n/a jun-5 Waldermar Thranes Gt Oslo Kontor n/a 193 9,2 % jun-5 Wergelandsveien 21 Oslo Kontor Tennebø + Partners 75 6, % jun-5 Pirsenteret Trondheim Kontor Div ,6 % jun-5 Karenslyst Alle 7 Oslo Kontor Elixia, Posten ,8 % I tillegg er det gjennomført flere større transaksjoner, hvor betingelsene ikke er offentliggjort Kilde: UNION Gruppen UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 EIENDOMSSELSKAPENE Pr Selskaper Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Livselskaper/Forsikring/Bank Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Lørenveien 68 Salg av eiendommen, ca m 2 med Hafslund ASA som største leietaker. Solgt fra KS tilrettelagt av Orkla Finans AS til KS tilrettelagt av ABN AMRO Forvaltning AS. Hovedliste - børsnotert Olav Thon Eiendomsselskap ASA 1 17 n/a 2,9 % 4, Oslo Areal ,9 % 4, Steen & Strøm ASA 1 92 n/a 2,2 % 3, Unoterte Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS* , % 6, *)Tall fra Eiendomsspar AS / Victoria Eiendom AS er pr Nordea Liv ,2 % 5,4 Glitne Eiendom/ Gjensidige Forsikring , % 7, KLP Eiendom AS ,9 % 7,1 SpareBank ,2 % 5,2 Storebrand Livsforsikring AS ,8 % n/a Vital Eiendom AS forvalter , % 4,8 1 Storebrand Livsforsikring AS og KLP Eiendom AS har ikke levert tall for Q3. Tallene over er for Q2. 2 Vital Eiendom AS forvalter DnB Nor ASA sine eiendommer som utgjør 293 MNOK av brutto leien. Resten av eiendommene de forvalter eies av Vital Forsikring ASA. Syndikeringselskapene Prosjekter hittil i år Prosjekter i markedet nå Prosjekter siste 5 år Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Acta n/a Alfred Berg Industrifinanas Direkte Investeringer AS DnBNOR n/a n/a DTZ Realkapital 1 23 n/a n/a Fazenda Securities ASA n/a n/a Fearnley n/a n/a First Securities Ness, Risan & Partners AS n/a n/a Nordea Markets n/a n/a n/a n/a Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Pareto Private Equity ASA n/a n/a Tschudi & Malling Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS Samlet Fazenda ble etablert i august 24. Fazenda Securities har ikke levert tall for Q3. Tallene over er for Q2 2 First Securities har vært i syndikeringsmarkedet i 3 år UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 Kjøpesenter/Butikk Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,% 5, Ica Eiendom AS ,9% 6,7 Andre Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Aberdeen Property Investors , % 6,9 Andenæs Eiendom AS ,6 % 4,1 Aspelin Ramm Gruppen ,6 % 7,6 EAB Eiendom AS ,8 % 4, Entra Eiendom AS , % 1,5 Fabritius Eiendom AS ,4 % 4,6 Ferd Eiendom AS ,2 % 3,4 Höegh Invest Eiendom , % 6,1 Industrifinans Næringseiendom ASA , % 5,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS ,2 % 4,9 Linstow Eiendom AS ,6 % 4, Mustad Eiendom AS ,7 % 8,2 Norgani Hotels ASA , % 9,6 NSB Eiendom (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,4 % 4,3 OBOS Forretningsbygg AS ,8 % 4, Pecunia As 82 48,8 % 6,1 Reitan Eiendom , % n/a Sektor Gruppen AS ,8 % 3,6 UNION Eiendomskapital AS , % 12,7 T. Klaveness Eiendom AS ,5 % 7,9 Vika Eiendomsforvaltning AS , % 2,8 Warbo Gruppen , % 5, Samlet eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Industrifinans Næringseiendom ASA inngår i Rasmussengruppen. 2 T. Klaveness Eiendom AS: Tall pr UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Adresse Areal kvm Pris pr. kvm/år Leietid år Type Stranden 3b Kontor Stranden 3b Kontor Stranden 3b Kontor Sandstueveien Kontor Ulvenveien Komb.lok. Ulvenveien ,5 Komb.lok. Joh Andresensvei Kontor Ensjøveien 12 B ,4 Komb.lok. Campus Kontor Campus Kontor Campus Forretning Campus Forretning Gjerdrumsvei Kontor Nydalsveien Kontor Sandakerveien Kontor Lysaker Torg Kontor Lysaker Torg Kontor Lysaker Torg Kontor Haakon VII s gate Kontor Østensjøveien Kontor Østensjøveien Kontor Kirkeveien Kontor Fred Olsens gate Forretning Drammensveien 82 C Kontor Grev Wedels plass Kontor Grev Wedels plass Kontor Grev Wedels plass ,2 Kontor Hausmannsgate Kontor Lysaker Kontor Holbergs Plass Kontor Tollbugata Kontor Helsfyr Kontor Rådhusplassen Kontor Vitaminveien Kontor Vitaminveien Kontor Hammersborg Torg Kontor Lille Grensen Kontor Møllergata Kontor Lilleakerveien Kontor STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Stor etterspørsel og mindre arealledighet I høst har utleiemarkedet for næringseiendom vært preget av stor etterspørsel etter de mest attraktive og best beliggende kontorleieobjektene. Raskere beslutningsevne og økt betalingsvillighet har preget leietakerne. Fortsatt er det Vika og Aker Brygge, samt Skøyen som har størst fokus, og betydelig mindre arealledighet enn i sommer. Betalingsvilligheten øst for Egertorget er betraktelig lavere enn for lokaler ellers i sentrum, med unntak av moderne sentrumseiendommer med god standard. Leietakerne vektlegger i større grad kvalitet fremfor en lav leie pr kvadratmeter. Det generelle leienivået i sentrum er derfor tilnærmet uendret for eldre bygårder, mens ledighet (kvm) Gj.snittsleie 25 Q4* Tendens % 8% 7% 3% 4% 6% 4% 6% 7% 1% 1% 7% 13% 14% 12% 7% 7% 6% 14% 16% 15% 11% 13% 11% k h g k k h g k Vika/Rådhuset *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler Øvrige sentrum rehabiliterte eiendommer og lokaler, samt nyere bygg blir foretrukket på tross av høyere priser. Prismentaliteten som preget leiemarkedet gjennom nedgangsperioden, hvor Oslo ble sett på som et ensartet marked, er derfor i ferd med å viskes ut. Det er gehør for ulik prising av ulike leieobjekter og en generell oppfattelse av raskere omløpshastighet. SØKERE ETTERSPØR KOMPETANSE Leietakernes bevissthet om en segmentert arealabsorpsjon har skapt større etterspørsel etter bruk av søkermeglere og rådgivere, også blant mindre kontorleietakere. Leietakerne etterspør særlig kvalitetssikring av ledige lokaler, og kunnskap om potensielle leieobjekter som ennå ikke er kjent i markedet. Vestkorridoren med aksen fra Skøyen/ Lysaker til Sandvika, erstatter i stor grad manglende tilbud i Oslo sentrum vest, i større grad enn Bryn/Helsfyr. Bjørvika har fått sin andre store leiekontrakt. Visma forlater Nydalen til fordel for sentrumsbeliggenhet med forventet innflytting 28. NYE PROSJEKTER Om ikke lenge vil markedsføringen av prosjekterte kontoreiendommer på Fornebu igangsettes. Markedsføringen av andre større, nye kontorprosjekter; blant annet ved Akerselven, Skøyen og Lysakerlokket er allerede igangsatt. Samtidig bekjentgjøres fremtidig ledigstillelse av eksisterende bygg på Skøyen i løpet av 27 og 28. Da vil både Multiconsult og PWC relokalisere og fraflytte sine eksisterende eiendommer. Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker Bærum Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1

11 NOK Leiepris segmenter LEIEPRISER I ULIKE SEGMENTER Tall for Q A. Prestisje B. Høy standard C. Høy standard Utleiegrad og markedsleie kontor Oslo 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 84% % Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar Min. Maks. Gj.snitt Tendens Utleiegrad % kontor Oslo Markedsleie pr. kvm. kontor Oslo Reduksjon siden Q3 21 Stigning siden Q NOK Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard: Mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bl.a. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den riktige beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. A. Prestisje lokaler & -18% +22% B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet & -16% +24% C. Høy standard, forøvrig & -19% +24% Fra toppen i Q3 21 til bunnen i Q4 23 sank leieprisene med 3%-35%. Reduksjon angir det nominelle fallet i leienivået siden toppen i Q3 21 Stigning angir den nominelle stigningen i leienivået siden bunnen i Q4 23 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 FUSJONER OG OPPKJØP Økt norsk transaksjonsaktivitet Det er totalt registrert 25 offentliggjorte transaksjoner siden slutten av august; åtte færre enn i perioden juni til og med slutten av august 25. September var den mest aktive måneden med totalt 14 transaksjoner. Aktiviteten i perioden var preget av høyt fokus på og handels- og IT/telekom sektoren, med henholdsvis 5 og 6 transaksjoner. I tillegg viser shipping fortsatt høy aktivitet (4 transaksjoner). Private equity aktører var delaktig i totalt åtte transaksjoner, derav var fire salg av porteføljebedrifter. I disse inngår for eksempel Industri Kapitals salg av Dyno Nobel til Macquarie Bank Ltd. I gjennomsnitt hadde transaksjonene hvor enterprise value ble offentliggjort en gjennomsnittsverdi på nesten to milliarder kroner, noe som er på samme nivå som foregående periode. Den største transaksjonen i perioden var salget av Dyno Nobel for nær 11 mrd og Eniro ABs kjøp av Findexa for nær 9 mrd. Antall transaksjoner Antall offentliggjorte transaksjoner Finansiell kjøper Industriell kjøper Transaksjoner pr. bransje 3 mnd. Andre (6) Tjenester (2) Industri (2) Handel (5) IT/Telekom (6) Shipping/Offshore (4) Nov. 25 Okt. 25 Sept. 25 Aug. 25 Jul. 25 Jun. 25 Mai. 25 Apr. 25 Mar. 25 Feb. 25 Jan. 25 * Kilde: / UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 FUSJONER OG OPPKJØP Offentliggjorte transaksjoner siste 3 måneder Dato 1 Bransje Selskap Kjøper Enterprise value Handel Nordic Sales Group AS (93% andel) Ferrosan A/S n/a IT/Telekom SecuriNet AS Multicom Security AG n/a Bioteknologi/Farmasi Algeta ASA Advent Venture Partners; HealthCap; SR One Ltd n/a Handel SFK Norge AS Paulig Ltd n/a IT/Telekom Catch Communications ASA Gandhara Capital Limited; Ventelo Invest 2 AS Shipping/Offshore Rovde Shipping A/S Siem Offshore AS Handel Jernia ASA (54% andel) Canica AS Industri Dyno Nobel ASA (formerly Dyno Industrier ASA) Macquarie Bank Ltd (MBL) IT/Telekom EDB Telecom ASA (Network Inventory and European Mediation Businesses) Comptel Corporation Industri Simrad AS (Yachting) Altor 23 Fund Media Findexa AS (formerly Telenor Media) Eniro AB Eiendom Heimstaden AS (56% andel) Fredensborg Eiendomsselskap AS (Fredensborg AS) Helse Norac AS Adax Group n/a Shipping/Offshore Plugging Specialists International ASA (PSI) T.D. Williamson Inc Shipping/Offshore Overseas Shipping AS Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Panalpina Welttransport AG ) n/a Havbruk Aqua Farms AS (9% andel) Pan Fish ASA Handel Spaceworld AS Reitan Servicehandel AS n/a Transport HSD Transport AS (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap Cargo) Norway Post (Posten Norge AS) Shipping/Offshore Scan Geophysical AS (5% andel) Norsk Vekst Forvaltning ASA Tjenester DNV Inspection Inspecta Oy n/a Tjenester Personalhuset (9% andel) ISS A/S n/a Handel Office line ASA (38% andel) Oflun ehf IT/Telekom Vestfold ButikkData AS (61% andel) Visma Software ASA n/a IT/Telekom Hands ASA Kogun hf IT/Telekom Ibas Holding ASA Kroll, Inc n/a 1 Datoen hvor transaksjonen offentliggjøres. Gjennomføringsdato avhenger av b.l.a. av gjennomføring av due diligence og godkjenning fra offentlige myndigheter 2 Enterprise value er verdi av 1% av selskapet på gjeld- og kontantfri basis Kilde: Mergermarket.com/UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer