Sportsplan for Syril handball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Syril handball"

Transkript

1 Sportsplan for Syril handball

2 Innhald 1 INNLEIING 2 FELLES RETNINGSLINJER FOR SYRIL HANDBALL 3 FAIR PLAY 4 INNKLUDERING 5 TRENARUTVIKLING 6 DOMMARUTVIKLING 7 SPELARUTVIKLING 8 SPORTSLEGE FUNKSJONAR 9 BARNEHANDBALL 6-9 ÅR 10 BARNEHANDBALL ÅR 11 UNGDOMSHANDBALL ÅR 12 FORELDREVETTREGLAR 13 SENIORHANDBALL 14 DIFFERENSIERING 15 HOSPITERING

3 1. INNLEIING Syril handball sin sportsplanen gir retningsliner for korleis spelarar, trenarar og leiarar kan skape eit trygt og utfordrande treningsmiljø som sikrar sportsleg og sosial utvikling. Planen skal bidra til å skape ein felles klubbidentitet og sikre at felles målsettingar vert ein del av den daglege sportslege aktiviteten. Planen skal vere eit verktøy for systematisk og langsiktig arbeid, med god kvalitet. Planen inneheld: sportslege utviklingsmål sportslege funksjonar/rollar retningsliner for kva og korleis aktiviteten skal drivast Sportsplanen skal reviderast min. annakvart år. Leiar er ansvarleg. Endringar skal godkjennast av handballstyret. Sportsplanen skal formidlast til foreldre, leiarar og trenarar og leggast ut på: 2. MÅL FOR SYRIL HANDBALL Syril handball sine verdiar og mål byggjer på eit felles ansvar for trivsel, meistring, utvikling, gode haldningar og respekt. Hovudmål: Flest mogleg, lengst mogleg! Alle som deltek som utøvar i Syril handball sine aktivitetar skal: få eit sportsleg og sosialt tilbod tilpassa sitt nivå få moglegheit til å utvikle individuelle og felles sportslege og sosiale ferdigheiter få oppleve trivsel, glede og meistring gjennom trening og kamp Mål for sesongen 2017/2018: å vere inkluderande og arbeide aktivt med rekruttering av spelarar, trenarar, lagleiarar, dommarar og frivillige på alle nivå å ta initiativ til og legge til rette for eit godt samarbeid med andre idrettar og fritidsaktivitetar. Sjå eigen avtale å stimulere sportsleg og økonomisk til at lag i alle årsklassar får tilbod om, og moglegheit, til å delta på turnering i løpet av sesongen å oppretthalde eit seniorlag (kvinner) at seniorlaget skal vere ein god sportsleg rekrutteringsarena der vi legg spesiell vekt på integrering av 16- åringar å ha ein trening- og kampkultur prega av gode haldningar til oppmøte og fråværsmelding, kampgjennomføring og ansvar for utstyr og framferd i hallen å ha dei beste handballarrangementa i fylket, med positiv og lystbetont dugnadsinnsats frå spelarar og foreldre

4 3. FAIR PLAY Fair Play handlar om korleis me oppfører oss ovanfor kvarandre på trening og i kamp, men er òg viktig utafor bana. Fair Play handlar om toleranse og menneskeverd. Formidling av positive verdiar skal sjåast att i konkrete handlingar. Fair-play vert tilstades på alle arrangementer 4. INKLUDERING Hjå oss er det plass til alle. Syril handball har same mål som Norges Håndballforbund og ynskjer at alle, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha eit godt, utfordrande og tilrettelagt tilbod. Syril handball vil jobbe aktivt i lag med kommunen, flyktningtenesta og andre aktuelle samarbeidspartnarar, for å sikre at alle som ynskjer å vere ein del av handballgruppa, føler seg velkommen og inkludert. Informasjon og regelverk skal vere tilgjengeleg på andre aktuelle språk. 5. TRENARUTVIKLING Syril handball ynskjer å ha fokus på eit miljø der både unge og vaksne kan utvikle seg i trenarrolla. Klubben ynskjer å legge til rette for kurs, samlingar og utdanning, slik at me kan auke kompetansen til alle våre frivillige trenarar. Det er ei målsetting at alle påmeldte lag skal ha minst ein trenar som har gjennomgått kurs i barnehandball eller trenar 1. Handballgruppa har eigen utdanningskontakt som er ansvarleg for dette. Handballgruppa ynskjer å ha eit spesielt fokus på våre unge trenarar og gi dei ekstra god oppfølging. Det skal gjennomførast eige oppstartsmøte, evalueringsmøte midt i sesongen, samt avslutningstreff for desse ungdommane. I tillegg skal dei følgast tett opp av sportsleg leiar og juniorkontakt gjennom heile sesongen. 6. DOMMARUTVIKLING Syril handball vil jobbe for eit godt miljø for våre dommarar. Klubben skal tilby gratis kurs og samlingar, samt arrangere treff og samlingar i eigen klubb. Dommarkontakten skal vere i tett dialog med ungdommane, og legge til rette for trivsel og utvikling. Turneringar og treningskampar skal nyttast som utviklingsarena, og dommarkontakten skal planlegge desse i lag med trenarar for dei ulike laga. Klubben skal syte for at dommarane har dommardrakter.

5 7. SPELARUTVIKLING Syril handball ser at individuell utvikling er sentralt for å auke mestringskjensle, sjølvtillit og trivsel. Gjennom ulike tiltak ynskjer klubben å legge til rette for at våre spelarar opplever utvikling innan basisdugleikar, tekniske dugleikar og spelemessige dugleikar. Spelarar vert oppfordra til å delta på både breiddetiltak og spissa tilbod i regi av Region Vest. Syril handball underbygger betydninga av dette ved å sponse kvar spelar si deltaking på slike tiltak med ein sum som vert fastsett av styret. Sportsleg leiar og utdanningskontakt har ansvaret for å formidle informasjon om tiltaka. Klubben ynskjer samstundes å oppfordre alle trenarar som har spelarar på utviklingstiltak om å delta på samlingane. På den måten kan ein ta med seg nyttig lærdom tilbake til eigne treningar. 8. SPORTSLEGE FUNKSJONAR Oversikt over rollar og funksjonar i Syril handball Oppgåve Namn E-postadresse Telefon Leiar Eva S Fosshagen Nestleiar Ingeborg Lie Fredheim Arrangement Hilde Valvik Menes Astrid Lernes Juniorkontakt Lillian Bruheim Materialforvaltar Anne Brennset Gjerland Sportsleg leiar / Pia Hickman sportsleg utval Utdanningskontakt Kitty Krosshaug / sportsleg utval Dommarkontakt Janne Humlestøl Njøs Styret Leiar, nestleiar, arrangementkomite, sportsleg leiar og utdanningskontakt Styresamansetting og oppgåver Syril handball Leiar: Eva Fosshagen Medlem av hovudstyret i Syril Utarbeide årsplan for drift i samarbeid med styret og sikre oppfølging av denne Fordele ansvar innad i styre, involvere ressursar utanfor styret ved behov Kalle inn og leie styremøte (ca. 4 i året) Følgje opp sportsplanen og sjå til at sportslege aktivitetar er i tråd med denne Vere klubben sin kontakt inn mot krets/region

6 Kontakt med Leikanger kommune Ansvar for påmelding av lag i seriesystemet Ansvar for at det vert gjennomført lagleiarmøte før sesongstart og evalueringsmøte etter sesongavslutning Vere klubben sitt ansikt i presse og informasjonsarbeid Ansvar for at alle aktive har betalt treningsavgift til klubben Ansvarleg for lisensregister Ansvarleg for organisering av dugnad knytt til vareteljing på Coop og adventskalendar Ansvarleg for å melde inn heimekampar til Sogn Avis Nestleiar: Ingeborg Lie Fredheim Medlem av handballstyret Økonomiansvarleg, utarbeiding av budsjett, regnskap og oppfølging Sørgje for at rekningar blir levert hovudkasserar slik at dei vert betalt i rett tid Ansvar for å skaffe nye sponsorar og følgje opp eksisterande Innkjøpsfullmakt saman med materialforvaltar Bistå leiar med ulike oppgåver Sportsleg leiar: Pia Hickman Medlem av handballstyret Leiar av sportsleg utval Følgje opp eventuelle partnerskapsavtalar Ansvarleg for å melde inn aktivitetar i hallen til felles aktivitetsplan Kontakt for trenarar og lagleiarar vedr. bruk av hall Ansvar for å følgje opp det sportslege arbeidet, og sikre at trenarane kan grunnleggande treningsprinsipp og har tilgang til treningsbank Dialog med trenarane på dei ulike laga om spelarutvikling, spelarnominasjon og hospitering Koordinerer oppsett av treningstider i lag med kvart lag sin lagleiar/trenar Formidle all info frå region/krets til laget sine lagsleiarar og motsatt veg Ansvarleg for dugnad knytta til Kjeringi Open Utdanningskontakt: Kitty Krosshaug Medlem av handballstyret Medlem av sportsleg utval Ansvarleg for utdannings- og kursaktivitet, oversikt over kva tilbod som finst, gjennomføre kompetanseplanlegging Medansvar for å følgje opp det sportslege arbeidet, og sikre at trenarane kan grunnleggande treningsprinsipp og har tilgang til treningsbank Bistå sportsleg leiar med ulike oppgåver Materialforvaltar: Anne Brennset Gjerland Ansvarleg for utstyr og drakter i klubben, fellesutstyr i ballromma m. m. Ansvarleg for utlevering av baggar til lagleiarar Ansvarleg for å inngå innkjøpsavtalar og foreta innkjøp og hente ut utstyr

7 Ansvarleg for søknader til stipend/gåver/utstyrspakker Arrangementsansvarleg: Hilde Valvik Menes og Astrid Lernes Medlem av handballstyret Koordinerer oppsett av arrangement i lag med kvart lag sin lagleiar/trenar Ansvarleg for innkjøp av kioskvarer Ansvar for å etablere system for at alle dommarar/lagleiarar/trenarar blir tekne godt hand om under opphaldet i hallen Ansvarleg for å etablerer system for dommarrekningar Ansvar for å oppdatere permen i sekreteriatet Ansvar for økonomisk oversikt for kioskdrifta og informere nestleiar om dette Dommarkontakt: Janne Humlestøl Njøs Ansvarleg for påmelding av dommarar Ansvarleg for rekruttering av dommarar og barnekampleiarar Ansvarleg for koordinering av dommarregister Ansvarleg for oppfølging ifht kurs og samlingar Ansvarleg for fordeling av dommarar til kampane for G/J 10-11, samt turneringar for G/J9 Juniorkontakt: Lillian Bruheim Ansvarleg for koordinere aktivitetar for J/G 6-9 i lag med sportsleg leiar Følgje opp spelarrekruttering, saman med sportsleg leiar, på kort og lang sikt Informere om felles retningsliner som foreldrevettreglar m.m. Ansvarleg for å få på plass sportsleg støtteapparat for juniorlaga, med fokus på J/G 6-9 år Skal følgje opp laga og spelarane slik at alle får eit godt sportsleg og sosialt tilbod Ansvar for koordinering av spelarregister på J/G 6-9år (namn, føresett, tlf. nr) Ansvarleg for å følgje opp unge trenarar i lag med sportsleg leiar Lagleiarar Frå og med J9/G9 skal kvart lag ha lagleiar som er administrativt ansvarleg for laget. Det bør vere eit mål å lage foreldregrupper/ressursgrupper rundt kvart lag som fordeler ulike oppgåver mellom seg; t.d. transport til kampar, kamparrangement, dugnader, cup-deltaking osv. Generelt Syte for god kontakt mellom trenarar, foreldre og spelarar Informasjon og kontakt gjennom informasjonsmøte, e-post, sms, internett m.m. Halda orden på laget sitt utstyr, saman med trenarar og spelarar Saman med trenar ha kontakt mot andre lag mtp hospitering. Sportsleg leiar gjev råd om og tek avgjerd om hospitering dersom usemje Arrangere sosiale samlingar for laget der dette er ynskjeleg Kontakt med regionen, ofte gjennom sportsleg leiar

8 Sesongplanlegging Planlegge kampoppsett/terminliste/sesongen saman med trenarar Saman med trenarane fordele trenaransvar for treningar og kampar Arrangere min. eitt foreldremøte bør avviklast før sesongstart gå gjennom innhald i sportsplan Dugnadsarbeid fordele foreldregruppa Påmelding og organisering av reise og deltaking på turneringar Organisere deltaking på felles avslutning for handballgruppa Kontakt mot styret Vere bindeledd mellom laget og sportsleg leiar Delta på lagleiarmøte Gje tilbakemelding på treningstider og kampoppsett til sportsleg leiar Rapportera status og behov for nye investeringar ved sesongavslutning til nestleiar Skriva årsmelding for laget og levere til leiar Kampar og turneringar Organisere køyring til kampar/turneringar bruk bussen etter retningsliner Ansvar for at medisinskrin, med nødvendig innhald, er med til alle kampar Syta for at drakter blir vaska etter kvar kamp vaskeliste Organisera flytting av kampar dersom dette er heilt nødvendig, omberamme i gebyrfrie periodar Saman med trenarar halda oversikt over spelarar brukt og speletid i kampar Spesielt ved heimekamp Organisere vakter til kiosk og sekretariat, etter oppsett frå arrangementskomitè Ansvar for å informere om at dei som sit i sekreteriat eller har andre oppgåver på parketten under kamp ikkje kan ha med seg yngre ungar som kan kome i vegen og skape farlege situasjonar Ha klar vestar til gjestande lag i tilfelle like drakter Ansvar for kamprapport bortelag, heimelag og domar skal signera Ansvar for dommarskjema og levering av dette Rapportere inn resultat frå heimekamp på nettsida til Region Vest Sende inn kamprapport Følgje instruks frå arrangementskommitè Spesielt ved bortekampar: Sende ut påminning til spelarar og foreldre i god tid, med m.a. avreisetidspunkt og avreisestad. Skaffe transport Dersom det er avtalt bruk av buss, ring / send mail 1 dag før bruk og avtal med bussansvarleg, Harry Christensen: mobil: (få med ferjekort). Ansvarleg for at drakter er med, evt bortedrakter dersom ein har same draktfarge som motstandar. Må passe på at det ligg isposar og tape i draktbag Ta med ballnett med nok ballar til oppvarming Rydding av buss i lag med spelarar, trenarar og andre som har vore med. Legge ballar på plass i rett korg i hallen

9 9. BARNEHANDBALL G/J 6-9 GENERELLE RETNINGSLINER Speleglede og leik skal vere grunnleggande Handballmiljøet er ein sosial møteplass, der venskap og lagkjensle vert utvikla Treningane skal vere eit lågterskeltilbod, der ein legg vekt på leik med ball, samhandling, meistring og treningskultur Alle skal få spele like mykje og lat alle etter tur få spele frå start Lat alle få spele på ulike posisjonar på laget Del inn i jamne lag mål om jambyrdige lag i trening og kamp Lær ungane å tole både siger og tap toler dei vaksne å tape, gjer borna det også Legg til rette for at ungane kan vere allsidige koordiner tilbodet med andre idrettar Handball er eit spel legg til rette for ulike spelformer/øvingar, leik og basis ferdigheitsøvingar Praktiser FAIR PLAY positiv tone i trening og kamp, vi takkar motstandarar for kampen og kjeftar ikkje på dommaren NB! Trenarane er førebilete TRENINGSTILBOD Frå haustferien til påskeferien,1 trening i veka Turneringsspel med inntil 4 turneringar for J/G 9 Moglegheiter for turneringsspel for G/J 6-8 TRENINGSINNHALD Legg vekt på lystbetonte treningsøkter instruksjon i små dosar! Lag eit treningsinnhald der alle opplever meistring Mesteparten av treningsaktiviteten bør vere med ball Prioriter basistrening med få spelarar Mest mogeleg ballkontakt! Beste motiveringsfaktor er å skåre mål målretta øvingar og store nok mål Unngå kø, t.d. ved skottrening el. andre øvingar - del inn i grupper TEMA Individuell ballbehandling pakke/kaste/mottak/finte Spele saman to og to ta i mot og kaste tilbake ballen Spele mot overliste motstandar og lage mål Spel og leikformer som utviklar teknikk retta mot avslutningar på mål ANDRE TILTAK God dialog med foreldregruppa involvere og engasjere foreldra i turneringar og andre sosiale og sportslege aktivitetar Sesongavslutning TRENARAR Kvar gruppe bør ha 1 til 2 trenarar rekruttert frå ungdomshandballen som har hovudansvar samt hjelparar frå foreldregruppa på alle treningar og kampar Min. 1 av trenarane bør ha barnehandballkurs Trenarar skal få tilbod om interne trenarforum/samlingar og bør delta på slike

10 Trenarar skal bruke sportsplanen i treningsarbeidet Trenarar skal delta på oppstartsmøte før sesongen og på evalueringsmøte etter sesongen 10. BARNEHANDBALL G/J10 12 GENERELLE RETNINGSLINER Det skal vere jamne lag i seriespelet - mål om jambyrdigheit på trening/kamp Alle skal spele og ha tilnærma lik speletid Laga bør trene og spele saman på tvers av årsklassar Legg til rette for at spelarar kan hospitere i andre treningsgrupper/på andre lag Skap gode haldningar møte presis og jamleg på trening, høyre etter Praktiser Syril handball sine verdiar. Positive tilbakemeldingar til kvarandre, ikkje kjeftbruk, respekter dommar Spelarane skal møte klare og førebudd til trening i tide og ha med nødvendig utstyr Jobbe med god treningskultur TRENINGSTILBOD Frå haustferien til påskeferien minst 1 gonger pr. veke for J/G 10, 2 gonger pr. veke for J/G 11 og 12. TRENINGSINNHALD Legg vekt på å utvikle tekniske basisferdigheitar Trening med ball Små grupper gir meir aktivitet til alle Leik og moro Alle skal oppleve meistring og treninga må tilpassast spelaren sitt ferdigheitsnivå Ver bevisst på differensiering sjå generelle råd om differensiering Felles uttøying er ei god avslutning på økta - sportsleg og sosialt Introduser spelarsposisjonar og lagformasjonar TEMA Individuell ballbehandling pakke/kaste/mottak/finte Spele saman to og to ta i mot og kaste tilbake ballen Spele mot overliste motstandar og lage mål Spel og leikformer som utviklar teknikk retta mot avslutningar på mål ANDRE TILTAK Det skal arrangerast sesongavslutning for spelarar, trenarar og leiarar TRENARAR Kvar gruppe bør ha 1 til 2 trenarar som har hovudansvar, samt hjelparar frå foreldregruppa på alle treningar og kampar Ein av trenarane bør ha aktivitetsleiarkurs Trenarar skal få tilbod om og bør gjennomføre aktivitetsleiarkurs Trenarar skal få tilbod om interne trenarforum/samlingar og bør delta på slike

11 Trenarar skal bruke sportsplanen i treningsarbeidet Trenarar skal delta på oppstartsmøte før sesongen og på evalueringsmøte etter sesongen. 11. UNGDOMSHANDBALL G/J13 16 GENERELLE RETNINGSLINER Handball skal spelast evna til å spele hurtig, presis og effektiv handball skal utviklast Spelarane skal bli coacha i å finne gode løysingar og i å spele kvarandre gode Ros gode val og forsøk på å spele seg fram til avsluttningsituasjonar Drep ikkje kreative spelarar. Ver bevisst på differensiering sjå generelle råd om differensiering Alle som trenar skal spele kampar, speletid blir fordelt etter oppmøte, ferdigheit og innsats. Legg til rette for hospitering i andre treningsgrupper/på andre lag Slå ned på munnbruk og negative tilbakemeldingar mellom spelarane Jobb bevisst med haldningar positiv oppmuntring til kvarandre Introduser spelarsposisjonar og lagformasjonar og formasjonstrening Felles uttøying er ei god avslutning på økta - sportsleg og sosialt Differensiering mellom førstelag og andre lag. Dersom eit årskull i ungdomshandballen har to eller fleire lag i serien, kan trenar/lagleiar differensiere mellom eitt førstelag og eitt andrelag. Spelarane skal kunne veksle mellom laga. Kriterie som skal leggjast til grunn for om spelarane skal spele på første eller andre laget er ferdigheiter, oppmøte, holdning og innsats på trening og i kamp. TRENINGSTILBOD Frå august/september til april/mai, minst 2 gonger pr. veke TRENINGSINNHALD Prioritere ferdigheit og teknikk Individuelle ferdigheiter framleis viktigast Spenst, styrke og hurtigheit Begynne å trene på relasjonelle ferdigheiter (samhandling) Forsiktig start med øving på taktiske ferdigheiter Spel med krav til taktisk tenking øve på å ta hensiktsmessige val Kondisjon i form av spel med ball Korte speløkter med høg intensitet Oppmuntre og legge til rette for eigentrening og anna idrettsaktivitet TEMA Tekniske ferdigheiter o Duellstyrke, ein mot ein o Det skal terpast på mottak, pasningskvalitet og skuddvarianter Forsvarsspel o 2 og 2 samforsvarar o Sideforskyving, støyting

12 Angrep o Hurtig igangsetting av keeper o Avslutningstrening frå ulike posisjonar o Avslutningstrening på uetablert forsvar o Langpasningar /rushpasningar o Lære seg å bruke opningar o Terpe straffe TRENARAR Kvar gruppe bør ha 1 til 2 trenarar som har hovudansvar samt hjelparar frå foreldregruppa på alle treningar og kampar Helst ein trenar med trenar 1-utdanning Treningsplan bør utarbeidast før sesongstart Trenarar skal få tilbod om trenarkurs/samlingar og bør delta på slike Trenarar skal bruke sportsplanen i treningsarbeidet Trenarar skal delta på oppstartsmøte før sesongen og på evalueringsmøte etter sesongen Trenarar skal så langt det er mogleg delta på sone- og regionale samlingar der spelarar frå Syril deltek. Det er viktig at trenarar følgjer opp desse samlingane, bl.a. ved å ta øvelsar og liknande med til eigne treningar 12. FORELDREVETTREGLAR - Møt opp på treningar og kampar ungane ynskjer det - Gi oppmuntring til alle spelarane under kampen - Gi oppmuntring i både medgang og motgang - ikkje gi kritikk - Hjelp ungen din til å tåla både seier og tap - Støtt dommaren ikkje kritiser dommaravgjersle - Respekter trenaren sin bruk av spelarar - ikkje prøv å påverke avgjersler under kamp - Vis respekt for det arbeidet klubben din gjer tilby di hjelp - Hugs at det er ungen din som spelar handball - ikkje du - Stimuler og oppmuntre barnet ditt til å delta - ikkje press - Spør om kampen var morosam og spennande - ikkje berre om resultatet - Husk at borna gjer som du gjer - ikkje som du seier - Meld frå til trenar i god tid dersom ungen din ikkje har høve til å møte på kamp eller trening

13 13. SENIORHANDBALL GENERELLE RETNINGSLINER Trenar tek ut lag til kamp og avgjer speletid for kvar spelar Legge til rette for basis- og skadeførebyggjande trening også mht individuelle behov ved skader Krav om oppmøte utan gyldig fråværsgrunn. Ein må melde frå til trenar dersom ein ikkje har høve til å møte på kamp eller trening. TRENINGSTILBOD Minimum to treningar på minimum 1,5 timar per økt i veka i sesongen Eigentrening utanfor sesong basert på opplegg frå trenar TRENINGSINNHALD Ekstra kondisjons- styrketrening i oppkøyring til sesong Mykje teknikk og speletrening, med innlagt formasjonstrening, men også basis- og skadeførebyggjande trening Spel med krav til taktisk tenking øve på å ta hensiktsmessige val Spelarane skal bli coacha i å finne gode løysingar og i å spele kvarandre gode Oppmuntre og legge til rette for eigentrening og anna idrettsaktivitet TEMA Tekniske ferdigheiter o Duellstyrke, ein mot ein o Det skal terpast på mottak, pasningskvalitet og skuddvariantar Det skal øvast inn fleire finter/forsvarsspel o Trene på ulike forsvarsformasjonar o Trene hurtigheit og å unngå straff i forsvar Angrep o Avslutningstrening på etablert forsvar o Trene på ulike angrepsformasjonar o Trene på bevegelse i angrep, øve spelarane i å sjå spelet ANDRE TILTAK Sosiale samkomstar også utanfor bana TRENARAR Det er eit mål å ha to trenarar i gruppa Helst ein trenar med trenar 1-utdanning Treningsplan bør utarbeidast før sesongstart Trenarar skal få tilbod om trenarkurs/samlingar og bør delta på slike Trenarar skal bruke sportsplanen i treningsarbeidet Trenarar skal delta på oppstartsmøte før sesongen og på evalueringsmøte etter sesongen

14 14. DIFFERENSIERING Kva er differensiering? Differensiering er å gje alle spelarar eit tilbod som er stimulerande for den sportslege utviklinga. Det inneber at alle skal oppleve meistring i det ein gjer og at alle har noko å strekke seg etter. Med meistring fylgjer også trivsel. Korleis gjennomføre differensiering? Hospitering Supplerande treningar for dei som er mest motiverte Tilpass treningstilbodet for den enkelte opne opp for mindre treningsmengder etter avtale med trenar Er ein fleire trenarar kan ein i periodar av treninga dele gruppa etter ferdigheitsnivå Tekniske øvingar der fleire med same ferdigheiter øver ilag Legg til rette for spelsituasjonar med fleire enn to lag; lat spelarar med same ferdigheitsnivå spele saman Tenk lagspel og ver bevisst måten ein differensierer på Differensiering mellom førstelag og andre lag dersom eit årskull i ungdomshandballen har to eller fleire lag i serien. 15. HOSPITERING Kva er hospitering? Hospitering er å gje gode og motiverte spelarar tilbod om å trene og/eller spele kampar på eit høgare ferdigheitsnivå enn dei får ved å trene med sitt ordinære lag. I praksis vil dette seie at ein blir med eldre spelarar i trening og kamp, eller at jenter får bli med gutar i trening. Ved sesongstart bør treningstidene koordinerast. Kven skal delta på hospitering? Alle spelarar som har blitt plukka ut av regionen til å delta på spissa utviklingstiltak skal ha tilbod om hospitering Frå spelarane fyller 10 år, bør dei mest motiverte få prøve seg på eit høgare nivå enn der dei til vanleg spelar/trenar Ein motivert spelar er ein spelar som har nær 100% frammøte på trening, har god moral og yter godt på trening Ein spelar som skal hospitere til eit høgare nivå bør ha ferdigheiter som gjer at vedkommande vil meistre nivået han/ho hospiterer til I dei yngste klassane bør minimum to spelarar hospitere samstundes Korleis gjennomføre hospitering? Hospitering må vere tilpassa kvar enkelt spelar Hospitering på trening er viktigare enn å hospitere i kamp Legg til rette for utvida treningstilbod ved å ha ulike treningsdagar for lag som naturleg skal samarbeide

15 Det er spesielt viktig å delta på speleøkter Grader av hospitering Flytta opp fast, dvs. alle treningar og alle kampar (frå år) Alle treningar med eldre lag, kampar med begge lag Berre trening 1-2 treningsøkter i veka eller i periodar av sesongen Prøve seg i einskilde kampar Kven avgjer kva spelar som skal hospitere? Trenarane for dei ulike laga skal ha dialog og bli einige om opplegget for hospitering Sportsleg leiar/ utval gjev råd om hospitering og tek avgjerd ved usemje Kven skal informerast? Spelarar, foreldre til spelar, trenarar og lagleiarar på begge lag Det skal gis informasjon om hospitering på foreldremøte. Informer om kva, kven og kvifor Leikanger, september 2017 Styret i Syril handbal

Sportsplan for Syril handball

Sportsplan for Syril handball Sportsplan for Syril handball 2015-2016 1 Innhald 1 INNLEIING 2 FELLES RETNINGSLINJER FOR SYRIL HANDBALL 3 SPORTSLEGE FUNKSJONAR OG LAG 4 BARNEHANDBALL 9 ÅR 5 BARNEHANDBALL 10 12 ÅR 6 UNGDOMSHANDBALL 13

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL 2017-2019 Innleiing Sportsplanen er utarbeidd av styret i Hafslo IL ved Fotballgruppa, og har vore ute på høyring i foreldre- og trenargruppa. Sportsplanen vert formelt

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Utviklingstrapp Utviklingstrappa bygger på anbefalingene fra NHF. Link til treningsøkter fra NHF.

Utviklingstrapp Utviklingstrappa bygger på anbefalingene fra NHF. Link til treningsøkter fra NHF. Barnehandball 6-12 år I grunnprinsippet blir laga i Vågå IL handballgruppa delt etter aldersklassar. Handballgruppa skal satse på bredde i dei yngste klassane. Born og unge søkjer også handballen for å

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Rekrutteringsplan FBK Voss

Rekrutteringsplan FBK Voss FBK Voss Rekruttering- og oppstartsplan for nye årskull i FBK Voss. Målsettinga til FBK Voss er at alle jenter og gutar som startar med fotball skal få oppleve ein trygg og start på sin fotballkarriere.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ROLLEBESKRIVELSER. Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN BREMNES IDRETTSLAG - FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ROLLEBESKRIVELSER. Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN BREMNES IDRETTSLAG - FOTBALLGRUPPA Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN OG ROLLEBESKRIVELSER Dato: 04.03.2018 Godkjent i Fotballstyret 26.02.2018 Side 1 Innhold 1. Forord...3 2. Organisering...4 2.1. Fotballstyret...5 2.2.

Detaljer

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag Kjerstin Boge Solås Født 31.12.1997. Starta med all-idrett og begynte med fotball og handball som 8 åring. Starta med friidrett som 10 åring. Var aktiv innan handball, fotball og friidrett fram til Kjerstin

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Skarphedin Handball. Lagsmappe

Skarphedin Handball. Lagsmappe Skarphedin Handball Lagsmappe Innhold 1 Velkommen til ny sesong......3 2 Oppgåver det enkelte laget har ansvar for...4 2.1 Foreldrekontakt(ar) til kvart lag...4 2.1.1 Vera kontaktpersonar...4 2.1.2 Lage

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Sportsplan Syril fotball

Sportsplan Syril fotball Sportsplan 2017-2020 Syril fotball 1. OM SPORTSPLANEN 2. MÅL OG PRINSIPP FOR SYRIL FOTBALL 3. ORGANISASJON 4. FAIRPLAY 5. INKLUDERING 6. TRENARUTVIKLING 7. DOMMARUTVIKLING 8. BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL 9.

Detaljer

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015 Side 1 Årsmelding handballgruppa 2015 Side 2 Innholdsfortegnelse Årsmelding handballgruppa 2015... 3 Styrearbeid:... 3 Møteaktivitet:... 3 Dugnadsaktivitet:... 3 Økonomi:... 3 Utdanning/Kompetanse:...

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferat.

4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferat. Referat frå: Årsmøte i Syril fotball Dato: 23.02.2016 Klokka: 20:00 23:00 Stad: Møterom 4. etasje Saften Dagsorden: 1. Opning Leiar Kjartan Hove ønskjer velkommen til årsmøte for 2016, og viser til at

Detaljer

IL HARDING SESONGEN 2017

IL HARDING SESONGEN 2017 IL HARDING SESONGEN 2017 Styret Organisasjonskart Styreleiar Tor Eivind Osmo Mobil: 917 63 419 Sportsleg leiar Terje Meling Mobil: 957 01 191 Kasserar Asbjørn Lutro Mobil: 900 14 720 Styremedlem / Kiosk

Detaljer

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplanen kort fortalt Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball Gi alle moglegheit

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN FAIR PLAY HANDLINGSPLAN REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny. 23.10.2018 Hovedstyret INNLEDNING Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG

ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG Bilde frå fotballavslutninga til jenter 14 år ( Kamp mot foreldra og dømming av Kjartan Lid) Fotballgruppa består av: Kristi Marie Tveit Halvor Nyland

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Sportsleg plan og retningslinjer FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Sportsleg plan og retningslinjer for Dale IL, Handballgruppa 9.3.17 Side 1 Innhold KJÆRE HANDBALLENTUSIAST...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sportsplan

Sportsplan Sportsplan 31.03.2019 (Trio A-lag før siste seriekamp 2018, foto: Trio) (J16: eldste jentelag i Trio i 2018, foto: Trio) Innhald: 1 Kvifor Sportsplan?... 3 2 Verdigrunnlag... 4 3 Generelle retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2017-2020 Side 2 Innhald 1. IL Jotun Verdigrunnlaget... 4 1.1 Innleiing... 5 2. Sportsleg utval... 6 3. INSTRUKSAR... 7 3.1. Sportsleg leiar... 7 3.2. Målvaktsutviklar... 7

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Utviklingstrapp FBK Voss Barnefotballen

Utviklingstrapp FBK Voss Barnefotballen Utviklingstrapp FBK Voss Barnefotballen Innhald 1. Innleiing... 2 2. Differensiering... 2 2.1 Kvifor differensiering?... 3 2.1.1 Kva differensiering IKKJE er:... 3 2.1.2 Korleis me ynskjer at differensiering

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

DISPENSASJON Det vil ikkje bli gitt dispensasjon for spelarar som er fødde etter 2002! Lagleiarane må sjølv sørgja for at dette blir følgd opp.

DISPENSASJON Det vil ikkje bli gitt dispensasjon for spelarar som er fødde etter 2002! Lagleiarane må sjølv sørgja for at dette blir følgd opp. TURNERINGSREGLAR: Kampane blir spelte i Bømlohallen med start laurdag kl 14:00 22:30. Deretter er det pause fram til sundag kl 11:00. Då startar sluttspelet som går fram til kl 15:30. DISPENSASJON Det

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag Vedtatt i styret for OIL Håndball 3. April 2017 Revidert 10. September 2018 Fair-play Begeistring Innsatsvilje Respekt Hovedmål; Bredde

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg.

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Det er mykje å hugse når eg skal KLATRE mot toppen! Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Eg må vite at eg har ANSVAR

Detaljer

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014.

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Pb 135, 6101 Volda Stadionvegen, 6100 Volda Org nr 981951921 www.vti-fotball.no stadion@vti-fotball.no INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Ryggrada i organisasjonsmodellen for barne-

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball!

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Foreldremøte for 2011-årgangen i fotball 19.mars 2018 Agenda Om ØHIL Om ØHIL fotball Sesongen 2018 for 2011-årgangen Roller Hva skjer nå? 1 Klubbens

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

Foreldrekontakt. Oppgaver. Foreldrekontakt. Delaktighet. Holdninger. - Lage og ajourholde spillerliste. - Omberamme kamper ved behov

Foreldrekontakt. Oppgaver. Foreldrekontakt. Delaktighet. Holdninger. - Lage og ajourholde spillerliste. - Omberamme kamper ved behov Foreldrekontakt Foreldrekontakt Alle lag i Sandar håndball skal ha en foreldrekontakt. Vedkommende er bindeleddet mellom foresatte, trenerne og Sandar håndball. Det er viktig at denne personen har tilgang

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss Forslag til Sportsplan for Fbk Voss 2012-2014 Versjon 14.05.12 Fotballklubben Voss SPORTSPLAN INNLEIING Sportsplanen skal vere ei orientering om klubbens målsetjingar og visjonar, samt innehalde tankar

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Velkomen til Lærdalsturneringen 2017

Velkomen til Lærdalsturneringen 2017 Velkomen til Lærdalsturneringen 2017 Til lagleiar/trenar Viktig informasjon og program OPPMØTE VED MOTORIKKPARKEN LAURDAG KL 1000.(Kan bli endring, muligens kampstart fredag avh påmeldte lag) Der blir

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL Lagleiarmanualen skal vera eit hjelpemiddel for nye og eksisterande lagleiarar på miniputt. Som ny lagleiar på miniputt kan det vera til god hjelp

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Gruppeøvingar, ballidrett

Gruppeøvingar, ballidrett Gruppeøvingar, ballidrett Fagstoff Her vil du finne ei samling av øvingar som kan brukast i ulike idrettar og aktivitetar. Til desse øvingane vil det være gunstig å være minimum 5-7 utøvarar. ODDBJØRG

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 8

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 8 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Fysisk aktivitet og helse Trinn: 8 Periode 1: veke 33 35 og 39-40 Tema: BMX/Terrengsykling Lesing: Kunne lese og følgje vekeplan. Munnleg: Kunne sei reglar og rutinar kring

Detaljer

Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage! Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» MAURTUÅ BARNEHAGE «Saman set me spor» Dette betyr at: Barn, foreldre og tilsette set spor hjå kvarandre.

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard

ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard 2017-2019 - ORGANISASJONSPLAN FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2017 20.01 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Styret Side 1 av 12 IL Skjergard Side 2 av 12 1 Innhald

Detaljer

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, 24.8.10 Side 1 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar,

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer