NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Tilpasset opplæring - i forskning og praksis PDF nedlasting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Tilpasset opplæring - i forskning og praksis PDF nedlasting"

Transkript

1 Tilpasset opplæring - i forskning og praksis PDF nedlasting NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Mette Bunting. Kjøp Tilpasset opplæring - i forskning og praksis fra Cappelendamm «Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på. Boka belyser prinsippet ved å ta for seg forskning i spenningsfeltet skolen som organisasjon, lærerne som leder av elevgruppen og elevenes læringsarbeid.

2 28. jan praktisk og variert opplæring? 5. Prinsipper for god klasseledelse i et utvidet læringsrom. et eksempel. Litteratur: Arne N. Jordet Klasserommet utenfor : Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Cappelen Damm Akademisk. Terje Ogden

3 Klasseledelse : Praksis, teori og forskning. Forskning om tilpasset opplæring, Forskingsrapport nr. 62, Høgskulen i Volda. Beaton, A. E., Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gonzalez, E. J., Kelly, D. L.,. In A. Turmo & E. Elstad (Eds.), Læringsstrategier Søkelys på lærernes praksis (pp ). Oslo: Universitetsforlaget. Grønmo, L. S., Kjærnsli, M., & Lie, S. (2004, May). Tilpasset opplæring bygger på for kunnskap om pedagogisk virksomhet og om samfunns- og organisasjonsmessige forhold. Slik kunnskap relateres også. Men den vitenskapelige forståelsen vil ikke alltid kunne gi fullstendige, objektivt rette svar på hva som vil være de beste pedagogiske handlingene i en konkret praksis. 26. okt (2014) Tilpasset opplæring i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bunting, M. ( Lik utdanning for alle. (s ). Håstein, H. & Werner, S. (2014). Tilpasset opplæring i fellesskapets skole. (s ). Håstein, H. & Werner, S. (2014). Spesialpedagogikk, inkludering og tilpasset. Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Tilpasset undervisning. mellom teori og praksis i det lokale læringsmiljøet. Målgruppa for... Argumentene for tilpasset opplæring kan variere, men oppsummert dreier det seg om tilpasset opplæring av hver enkelt elev. Politiske føringer og forskning. Konferansen er en av de største realfagkonferansene i verden og vil i 2018 omfatte mer enn 350 foredrag og seminarer innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag. Målgruppen er lærere på alle trinn i utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Søknadsfristen er utløpt. jan :00. Oslo. 10. nov Samlet sett skal opplæringen ivareta sentrale verdier som inkludering, variasjon, sammenheng, relevans, verdsetting, medvirkning og erfaringer, og er verdier som kan brukes til å utforske og utvikle egen praksis når det gjelder tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle elever skal. 20. des Programmet skal være tilpasset den enkelte deltaker, men det er noen generelle anbefalinger til kommunene for å oppnå bedre resultater. Sist oppdatert:. Forskning viser at fullføring av videregående opplæring er betydelig viktigere for tilknytningen til arbeidsmarkedet enn innvandrerbakgrunn. Deltakere. Lektor bladet. Urettferdig vurderingspraksis. prosjektarbeid". ( ) Noe forskning tyder på at realfag har en.. tilpasset opplæring. Det krever endring i lærernes holdning til begrepet. Når vi elever har egne ideer om hvordan vi skal nå kompetansemålene, må det verdsettes. Vi må ikke tvinges. Tilpasset opplæring, nå! baserer seg på norsk og internasjonal forskning, utvikler ny teori, men gir også en rekke praktiske eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses for den enkelte elev og læringsgruppe.. Motivasjon i praksis gir lærere konkrete råd om hvordan elevenes motivasjon kan gjenopprettes og styrkes. Tilpasset opplæring: i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk. Bærum kommune. (2015). Evnerike barn og unge i Bærumsskolen. Hentet fra: (Lest ). Børte, K., Lillejord, S. og Johansson, L. (2016). 2. nov Klasseledelse er et begreb, der især i den senere tid, har vundet indpas som omdrejningsakse i den pædagogiske praksis og debat. Hvad dette skyldes, er der garanteret mange svar på... og elevenes forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. OplanskeBokforlag Artikkelen om handleralle eleveri skolen,og denrett alle eleverhartil tilpasset opplæring.det leggesi størst grad vekt på grunnskolensbetydning i denne artikkelen. Videre viser dagens

4 norskeforskning at eleveneslæringsutbyttefra grunnskolen er den.. Hva kjennetegner den pedagogiske praksis i dagens norske skole? 1 Nov Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige.. I en norsk kontekst finnes også forskning på elevers og studenters syn på tilbakemeldinger på et generelt nivå, men mindre i skriveopplæring spesielt. Vik, S. (2015). Tidlig innsats i skole og barnehage: Forutsetninger for forståelser av tidlig innsats som pedagogisk prinsipp: Høgskolen i Lillehammer. Bunting, M. (Red.) (2014). Tilpasset opplæring: Forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. 2. utg. 5. feb fesjonell aktør, og begrunne valg i kunnskapsbasert praksis, lovkrav og styrende dokumentasjon for vår virksomhet. Arbeidet er ikke et. Styrking av tilpasset opplæring er konkretis- ert i planen. Planen setter eleven i... Det vi vet fra forskning og vitenskap, det vi og andre har erfart gjennom mange år i. Forskning omkring spesialpedagogikk, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning vil løftes frem. Hovedtema 2: Spesialpedagogikk, spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen/spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Inkludering og felleskap er viktig i barnehage og skole. Dette utfordrer allmennpedagogikken. HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud. Mette Bunting (red.): Tilpasset opplæring. I forskning og praksis. Oslo, Cappelen Akademisk, «Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som Mette Bunting. Tilpasset opplæring. forskning og praksis GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og indd :16 Av: Mette Bunting. trykte for over tjue år sia: Pedagogisk praksis for tilpasset opplæring kan ikke foreskrives, men må skapes, av pedagoger som gjennom søking etter den blir autonome og profesjonel- le (Kirke- og undervisningsdepartementet,. 1983). Litteratur. Bachmann, K. E., & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. 7. mar Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og. Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Implisitt ligger det i forståelsen at desto mer individualisert undervisning desto bedre tilpasset opplæring. Variert og individualisert undervisning kan lett bli et viktig prinsipp i seg. Innen skole har nyere forskning vist at en lærers relasjonskompetanse er avgjørende for elevenes læringsresultater og i arbeidet med å forebygge problematferd.. Tilpasset opplæring forutsetter at skolen har god kjennskap til hver elev (Nordahl 2009)... Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset:. undervisningen kan yrkesrettes i praksis. Det kom tydelig frem at lærerens rolle i klasserommet har stor betydning for elevenes opplevelse av undervisningen og læringsutbytte. Det er en sammenheng mellom hvordan lærerne fremstår som klasseledere, hvordan de driver en tilpasset opplæring og hvordan yrkesretting av. 6. nov Forprosjekt: Tilpasset opplæring, læringsstrategier og læringsstiler av til opplegg for opplæring. 4. Fremme forslag på hvordan innføre læringsstiler og læringsstrategier i praksis er også kritisk til koblingen mellom vitenskapelig forskning og ukeskurs i USA for sertifisering til bruk av. 18. mar Et halvt år etter at utvalget ble oppnevnt vet vi mye mer om hva som skal til for å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial. Vi har eksempler fra praksis og

5 funn fra forskning, og vi mange gode innspill og historier fra fagpersoner, elever, lærere, foreldre, PPT, skoleledere og skoleeiere. Et samarbeid fra NRK kringkastingsorkestret,norsk Komponistforening, NOPA, Den Norske Opera & Ballett, BIT20 Ensemble, Norges musikkhøgskole, Samarbeidsforum for estetiske fag, Musikk i Skolen, Musikkpedagogikk.no, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og Musikernes fellesorganisasjon. Denne veksten avviker fra politiske og akademiske satsinger som i hovedsak tar utgangspunkt i prinsippet om tilpasset opplæring (se Berg & Ness 2007; Nordahl. Her har spesialpedagogisk og pedagogisk forskning og praksis innen dysleksiområdet bidratt til utvikling av en rekke programmer som forebygger og. Bunting, M. (Red.) (2014) Tilpasset opplæring: Forskning og praksis Oslo Cappelen Damm akademisk Antall pensumsider: 169. Kap. 1,2,3,4,5,7,8,9. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom.. I 1998 udgav Arne Nikolaisen Jordet bogen 'Nærmiljøet som klasserom Uteskole i teori og praksis', hvor han bl.a. konkluderer, at udeskole er en frugtbar og.. Han har via sine bøger og forskning været en hovedkraft i udbredelsen af ideen om udeskole i Norge og Norden. Innholdet i emnet er fokusert på tilrettelegging for inkludering og tilpasset opplæring i forhold til faglig og sosial basiskompetanse på ulike læringsarenaer. En legger. Vilkår for å gå opp til eksamen er at praksis og individuell praksisrapport må være godkjent, samt frammøte til obligatorisk undervisning i forbindelse med. 15. okt Bakgrunn: Å omsette forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis er krevende. Verden over satses det mye på opplæring i kunnskapsbasert praksis, men opplæring fører ikke nødvendigvis til mer bruk av forskning. Hensikt: I forbindelse med fagutviklingsprosjektet Sammen øker vi kompetansen gjennomført. 10. apr praksis som tilpasset opplæring fordi uteskole ved sitt mangfold av sanseimpulser og differensierte tilrettelegging i. Nøkkelord: Uteskole; Læreplan for kunnskapsløftet; Tilpasset opplæring; Erfaringsbasert læring... Helsegevinsten av fysisk utfoldelse er svært solid dokumentert i forskning. Dokumentasjon. 23. sep Grunnskolen bygger på enhetsskoleprinsippet, en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i et samordnet skolesystem. Alle barn og unge skal ta del i et felles. Universitetene og de vitenskapelige høyskolene har undervisning og forskning som sine hovedoppgaver. Videre er det 19 statlige høyskoler i. I tillegg til aktuelle metoder og læringsressurser vil vi presentere relevant teori på feltet. Arbeidsretting av norskopplæringen innebærer å legge særlig vekt på språket som brukes i arbeidslivet, men deltakerne må også tilegne seg norskkunnskaper som gjør det mulig for dem å delta på andre relevante arenaer i livet som. 3. sep Det gjelder ikke for alle elevene! 5. Hvordan driver jeg tilpasset opplæring? Differensierer jeg i ferdige nivå, eller har jeg måter å sjekke ut elevenes førkunnskap. Driver jeg ytre eller indre differensiering, og hva fungerer egentlig best? 6. Hvem er mest i aktivitet i timene mine, og hvilken betydning har det? Hva innebærer inkludering i praksis? Hva er egentlig en inkluderende skole? Og hvordan kan tilpasset opplæring fremme læring for elever som strever med faglig læring?. Nordahl og Overland presenterer i denne boka forskning om hva som har positiv læringseffekt, og drøfter ulike perspektiver på læringsproblemer. 15. apr I boka Tilpasset opplæring i forskning og praksis skriv forfattarane Stray & Stray (2014) følgjande om det differensierte relasjonsperspektivet: [Å] møte disse elevene på måter som fremmer læring, kan være like vanskelig som å tilpasse selve undervisningen til elevens nivå. En elevtilpasset undervisning vil.

6 13. okt OG KULTURFAG SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRING. Foto: SKUG-senteret. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) inviterer til inspirasjonsseminar for god kunst- og kulturopplæring innen tilpasset opplæring. Seminaret byr på praksisfortellinger og presentasjon av forskning. og læring i videregående opplæring. Ho- vedmålet med SMIL-studien har derfor vært å undersøke læreres pedagogiske IKT-bruk og elevers læringsutbytte når IKT blir brukt, samt å finne indikatorer for å måle sammen- hengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring. Både nasjonalt og internasjonalt. 27. mai mellom ordinær og tilpasset opplæring v/ Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland. Del 1: Evaluering av PPT i PPT synlig lokalt, men «usynlig» nasjonalt og i forskningssammenheng. Fylling ledet evaluering av PPT i bestilt av utdanningsdirektoratet. skulle finne tidligere forskning om PPT. Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring. 2.2 Forskning: Tilpasset opplæring versus spesialundervisning Begrepene: Ulik forståelse og praksis. Prinsippet om tilpasset opplæring har blitt styrket gjennom de siste skolereformene. Men hva innebærer egentlig begrepet tilpasset opplæring? 1. mar vurderingspraksis. Det legges også stor vekt på elevenes læringsutbytte. Revisjonen er innforstått med at tilpasset opplæring ikke representerer en klar og avgrenset praksisform for... I boken Tilpasset opplæring i forskning og praksis presenterer Mette Bunting (Bunting 2015) forskning innenfor temaet. 29. jan I studien Tilpasset opplæring i praksis, som denne artikkelen bygger på, er 23 lærere i grunnog videregående skole intervjuet om sitt arbeid med... er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder masterstudiet «Forebyggende arbeid med barn og unge» og jobber med både forskning, undervisning og. Tilpasset opplæring blir dermed opplevd som et ideal, uten at lærerne føler at de klarer å møte elevene der de er, noe som kan gi grunnlag for frustrasjon. Når det gjelder lærernes praksis har forskerne gjort videoopptak av 259 undervisningsøkter og fulgt lærere og deres elever fra alle hovedtrinn gjennom tre skoleår. Dette vil vi gjøre for å få flere til å fullføre sin videregående opplæring: Innføre en lese-. Øke antallet lærere til de yngste elevene, slik at lese-, skrive- og regnegarantien kan følges opp i praksis.. Øke bruken av digitale læremidler for bedre læring, styrke tilpasset opplæring og gi lærerne mer tid til oppfølging av hver elev. (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. (8) Studietilbud som fører. Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning, Vallset: Oplandske Bogforlag. Wilson, Dordy (2010): Undervisning gjør forskjell, i Thomas Nordahl og Stephen Dobson (red.): Skolen og elevenes forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning, s. 2138, Vallset: Oplandske Bogforlag Valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis og programfaget teknologi og forskningslære MÅL 9: Styrke forskning på undervisning og læring i matematikk, naturfag og teknologi Forslag til.. d) Gi praksisnære videreutdanningstilbud i matematikkvansker og tilpasset opplæring i realfagene for. Det er glidende overganger mellom spesialundervisning, tilpasset opplæring og ordinær undervisning og i dagens skole trengs kunnskap og kompetanse på alle de tre fagområdene... Sentralt i evidensdebatten står spørsmålet om hva praksis skal inneholde og hvor tett forholdet mellom forskning og praksis bør være.

7 2. feb Tenkningen vokste fram som en reaksjon på den gamle skolens praksis som ble oppfattet som abstrakt, livsfjern og lite tilpasset barns forutsetninger og behov og med passive elever som karakteristiske kjennetegn. Den nye skolen baserte seg på pedagogiske ideer om elever med en langt mer aktiv. Tilpasset opplæring - i forskning og praksis (Heftet) av forfatter Mette Bunting. Fagbøker. Pris kr 389. Se flere bøker fra Mette Bunting. Tilpasset opplæring: forskning og praksis, 56-80, *, Refractions of the Global Educational Agenda: Educational Possibilities in an Ambiguous Policy Terrain. IE Stray, HE Voreland. Rudd, T. & Goodson, I. F. (Ed.), Negotiating Neoliberalism - Developing, Tilpassa opplæring og arbeid med. Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.. Aktionsforskning: En af vejene til udvikling af det sociale arbejdes praksis. Børn og Unge, Knudsen, H.. Dugnadsånd og forsvarsverker tverrfaglig samarbeid i teori og praksis (S ). Oslo: Universitetsforlaget. Kvale, S. Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i grunnskolen og i videregående opplæring. Emnet skal gi en faglig-pedagogisk innføring med sikte på å utvikle innsikt, kunnskaper og holdninger i forhold til utvikling av klassemiljø, sosiale prosesser, tilpasset. Med elever som trenger tilpasset opplæring menes det i dette prosjektet de elevene som ikke har krav på spesialundervisning og heller. praksishistorier fra deres skolehverdag, erfaringer, kompetanse og visjoner om et komplekst og utfordrende tema, og som har.. Teorigrunnlag, tidligere forskning og nasjonale føringer. 14. okt Boka er en vitenskapelig antologi som presenterer forskning innenfor feltet tilpasset opplæring. I boka skriver fagpedagoger fra hele landet om sine spesialområder. De ser på muligheter og mangfold i klasserommet gjennom teori og forskning opp mot praksis. Palm er den eneste fagdidaktikeren. Boka belyser også samspillet mellom teori, forskning og praksis. Til slutt pekes det på viktige utfordringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. Boka henvender seg til studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og lærerutdanning, ansatte i skoleverket, foreldre og skolepolitikere. 3. jun Denne forskningen skal primært være praksis- og profesjonsorientert og knyttes nettopp til områder som lærerkompetanse, læringsmiljø og læringsutbytte. Artikkelsamlingen det henvises til i artikkelen heter Skolen og elevenes forutsetninger: om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på og som i økende grad har kommet opp i faglige diskusjoner om skolen. I denne vitenskapelige antologien presenterer forfatterne, med sine spesialområder, forskning innenfor feltet og bringer temaet inn i faglige diskusjoner vedrørende. Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole og innebærer at alle elever har krav på differensiert. studien har vi bedt lærerstudenter ta utgangspunkt i elever de har hatt i sin 12- ukers praksis i ungdomsskolen eller.. gir vi en kort gjennomgang av forskning om differensiering i skolen og i lærerutdanningen. legget var å fremme skriveglede og tilpasset opplæring i elevfellesskapet. Responsteori og en bred. FoU i praksis nr trinn (Topland & Skaalvik, 2010). Dessuten har internasjonale undersøkel- ser over år vist at norske skolebarns leseferdigheter, matematikk- og natur-.. Forskning om tilpasset opplæring. Volda:. handlingsvalgene som skoleledere og lærere tar i sitt daglige arbeid med tilpasset opplæring.. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge.

8 [Online] 3:1. Tilgjengelig: Artikkel 2. Jenssen Forskning om tilpasset opplæring. 15. sep Opplæring som er tilpasset hver enkelt elev er vanskelig å gjennomføre i praksis, og spesielt vanskelig er det fordi det ikke kan gjøres av en lærer alene.. Mangler forskning: Det er enighet om at vi på sentrale områder fortsatt mangler forskning om hva slags spesialundervisning som fungerer best. Reformideer i norsk skole, s (29s) Oslo: Cappelen Damm. *Boekaerts, M. (2007): Understanding Students Affective Processes in Classroom, I Scutz,P., Pekrun,R., og Phye,G. (red): Emotion in Education. San Diego, CA: Academic Press, s.37-56, (19s). Bunting (red) (2014) Tilpasset opplæring i forskning og praksis. Utgangspunktet er at de aller fleste elever skal få tilpasset opplæring gjennom den pedagogiske praksis som foregår innenfor rammen av en klasse. En følge av det er også at. Forskning om effektiv mestring av de utfordringer som elevatferd fører til, kan oppsummeres i følgende punkter (Ogden 2002b):. 1. Proaktive skoler. Generelt sett skal evidens som har sin opprinnelse fra klinisk relevant forskning på psykologisk praksis, baseres på systematiske oversikter, hensiktsmessige. fra klinisk og vitenskapelig opplæring, teoretisk forståelse, erfaring, egenrefleksjon, kunnskap om ny forskning, og kontinuerlig videreutdanning og opplæring. Arbeidsområdene er innenfor skoleutvikling, utdanningsledelse, tilpasset opplæring, inkludering og reformarbeid skolen. Et spesielt aktuelt tema innenfor forskning er læreres læring gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Forfatteren har publisert flere bøker og skrevet artikler bade nasjonalt og internasjonalt innenfor. Tilpasset opplæring framstår i en rekke sammenhenger som en av hovedutfordringene relatert til den pedagogiske praksis i norsk grunnopplæring (Kjærnslie m.fl. 2007, Markussen, Frøseth og. Grøgaard. elevene. Dette er også i samsvar med internasjonal forskning der det dokumenteres at organiseringsprinsipper som. viser at mange av elevene som mottar spesialundervisning ikke får en forsvarlig opplæring.. Både forskning og praksis har... Tilpasset opplæring. For å sikre at elever får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal de ha tilpasset opplæring.14 Skolen har plikt til å gi en tilpasset opplæring for å sikre at elevene får. Det er bred enighet om inkluderingsidealet og målet om tilpasset opplæring, men det er ofte et stort gap mellom idealene og praksis i skolen. Dette kan skyldes flere forhold, men noe av årsaken kan ligge i uklarhet i hva inkludering og tilpasset opplæring betyr. Inkludering og tilpasset opplæring omfatter hele skolesystemet,. En viktig side ved vurdering som fremmer inkludering i praksis som fremkom av. Vurdering som fremmer læring og elever med behov for tilpasset opplæring? Det å gi tilbakemelding til elevene om læringen deres er det viktigste når det.. forskning og en mer utstrakt formidling av eksempler på god praksis når det. kan anvende opplæringsloven, benytte rett saksgang i forbindelse med spesialundervisning i forhold til elevers og foresattes rettigheter kan benytte relevant forskning i spesialpedagogisk praksis, og se sammenhengen mellom disse kan vurdere individuelle, relasjonelle og samfunnsskapte utfordringer i møte med elever. 28. okt Da Fredrik fikk datamaskin med et program hvor tekstene ble lest opp for ham, snudde han også skolehverdagen på hodet: Jeg følte meg som en vanlig elev, mindre som en unormal, sier Fredrik. Lær mer om tilpasset undervisning. Slik definerer og jobber Utdanningsdirektoratet med tilpasset opplæring. I tillegg sikre at tidlig innsats, tilpasset opplæring og vedtak om spesialundervisning ivaretas i et helhetlig systematisk... kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller

9 kunst. Opplæringsloven. presentere kommunens praksis for tilpasset opplæring og avslutningsvis vil vi vise elevers tilbakemeldinger på. læreplanverk. Med støtte i erfaring, eksempler, praksis og forskning drøftes mulighetene for ny og. oftere til forskning på vurdering for læring som antas å bedre elevens læringsresultater og hindre frafall som.. tilpasset opplæring for alle var blitt vesentlig større, og den sosialpedagogiske og spesialpedagogiske delen av. skapsbasert praksis. Av Marie Berg, Jennifer Moore, Stein Arne Rimehaug, Julia Aneth Mbalilaki, Ingvild Grimstad, Linn Halvorsen og Jan Egil Nordvik. Marie M. Berg er ph.d.,. modeller som har mål om å implementere forskning i klinisk praksis.. handler om å skreddersy kunnskap som er tilpasset brukerens behov og. Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og indd :16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper. "Evnerike elever og tilpasset opplæring" (2016) - Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen. Boken er ment som. Norsk skole har vært lite orientert mot talenter, og det er ikke de evnerike barna som står i fokus for tilpasset opplæring. Det fører til at. Tilpasset opplæring i forskning og praksis (2014) Cappelen Damm Akademisk. forskningsbaserte studier av tilpasset opplæring, hvilke temaer denne forskningen har gått inn på og hva den forteller om forholdene i praksisfeltet. Denne fremstillingen vil også gi informasjon om relevante områder der det ikke er gjort forskning. Begrepet grunnlinje kan tolkes som en tallfesting av en tilstand, som viser. Denne avhandlingen underbygger nyere nasjonal forskning, som viser at barn og unge med funksjonshemning både har. om en inkluderende skole og det som erfares i praksis i kroppsøvingsfaget. Ungenes,. inkludering og tilpasset opplæring, som hovedsakelig bygger på en medisinsk forståelse av funksjonshemning. 28. jun Dette har stått sentralt i vår forskning og utgjør tre viktige områder for å belyse muligheter og barrierer for å lykkes med tilpasset opplæring... Det ene kan karakteriseres som et makroperspektiv, der lokal praksis ses i forhold til intensjoner fastsatt i styringsdokumenter som opplæringsloven, læreplanverket. I en ny vitenskapelig antologi belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler. Universitetslektor Margunn Mossige har sammen med førstelektor Mette Bunting skrevet et kapittel om læringsstrategier og selvregulert læring. Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. 16. mar Ved ungdomsskolene i Trondheim kommune tilbys minimum fire av tretten ulike valgfag. Minst et av tilbudene er Teknologi i praksis, Forskning i praksis eller Produksjon av varer og tjenester. Kommunen har opprettet lærernettverk for å ivareta en god utvikling av fagene. Oversikt over valgfagene finnes på. 15. jan Dette studiet gir deg en teoretisk og forskningsorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid. Hva lærer du? I studiet legges det vekt på både tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. For å bli bedre i stand til å møte utfordringene som lærer i grunnskoleopplæring, gir dette studiet. (2007) "Det er viktig å se det enkelte barnet" En studie av tilpasset opplæring innenfor gruppefellesskapet.. (2011) Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning.. Part of book/report. Moen, Torill. (2017) Tilpasset opplæring i en skole for alle. Didaktisk praksis trinn. Sæteren, Anne-Lise; Moen, Torill; Rismark, Marit. 25. okt CURSIV er en skriftserie for alle, som vil følge med i den seneste forskning inden for uddannelsesvidenskab. I. Inklusion i teori og praksis børn med særlige behov. Inklusion som teoretisk.. særlige behov og børn, som af forskellige grunde ikke kunne

10 tilpasse sig eller fungere i skolesystemet, burde. Implementering er bindeleddet mellom forskning og praksis hvordan en kan anvende forskningsfunn for å forbedre praksis... er etablert i organisasjonen, fordi en både må sikre at de praktiske forholdene er lagt til rette, og at organisasjonen foretar de nødvendige justeringer for å tilpasse ny praksis til den eksisterende. Sentrale elementer i kunnskapsløftet som kompetansemål, vurdering, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter inngår i studiet. I studiet vil. kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 5-10, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis. styringsdokumentene, og dagens metodiske praksis i skolen, kan knyttes opp til det en kan kalle pedagogisk. både å møte elever med ADHD og for å utvikle innsikt i tilpasset opplæring som likeverdig prinsipp i.. Metode. Forskning starter som regel med et spørsmål, en undring eller et ønske om å finne ut mer om noe. 20. okt Norsk skole trenger et systematisk, nasjonalt arbeid med fagfornyelse og læreplaner koblet med lærernes utvikling av bedre praksis i klasserom, grupper. planlegge undervisningsforløp for enkeltelever og for en hel klasse, og for å kunne tilpasse opplæringen til enkeltelevens nivå underveis i læringen. 26. mar Det er fortsatt behov for mer forskning på spesialundervisningens praksis i form av studier om organisering og effekt både i bredde og dybde. Det er viktig å se på. En undersøkelse av spesialundervisning og tilpasset opplæring i skoler i Vest- Agder» av Thore K.Karlsen og Christine Svarstad. I denne. Tilpasset opplæring : forskning og praksis. Lytt. Lytt Lån som lydbok. Utgitt: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017; Varighet: 14 t. 52 min. Passer for: Voksen; Språk: Bokmål; Sjanger: Fakta; Innleser: Brage Talesyntese. Fra forlagets bokomtale: «Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på. Interessen for medvirkning og deltakelse er økende. Det finnes svært mye forskning og teoriutvikling på området deltakelse sett i lys av FNs konvensjon om barnets rettigheter, og deltakelse som del av en demokratisk praksis og demokratiopplæring. Begrepet deltakelse brukes også om en rekke fenomener i skolen:. av Nordland fylkeskommune, i et samarbeid med Steigen og Bodø kommune, og. Nordlandsforskning som kompetansemiljø. Målet prosjektet var å utvikle praksis som kunne bidra til at flere elever opplever mestring i skolehverdagen, for derigjennom å minske det relativt høye frafallet innen videregående opplæring i. tilpasset opplæring. Utfordringene ligger i at det ikke er et entydig svar på hvordan opplæringen skal foregå i praksis, samt at innholdet i begrepet varierer med tid og kontekst. imidlertid gjort lite forskning på de sterke elevene. I denne.. Det er gjort en del forskning på tilpasset opplæring, men lite på tilpasset opplæring for. hensyn til språklig og kulturelt mangfold. Nøkkelord: klasseromsforskning, tilpasset opplæring, flerspråklige elever, aktiviteter. utvikling av en bedre praksis. Tilpasset opplæring for elever med annet. nødvendig å bruke morsmålet over en lengre periode, for gjennom forskning vet vi at andrespråkslæring er en tidkrevende. 21. mai Rapporten gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i opplæringen, men også betydningen av særskilt norskopplæring og det å gå i barnehage blir. Beskrivelse. Skolen og elevenes fortusetninger. Tilpasset opplæring framstår i en rekke sammenhenger som en av hovedutfordringene i norsk grunnopplæring. Denne artikkelsamlingen omhandler ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis

11 Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l äs a uppkoppl ad Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok f r i l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s epub l adda ner f r i Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l adda ner m obi Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s epub f r i l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf l äs a uppkoppl ad Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s f r i pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l äs a Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s epub l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s epub vk Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf uppkoppl ad Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok f r i l adda ner pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s bok l äs a uppkoppl ad f r i l äs a Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok t or r ent l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s t or r ent l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s epub Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf l äs a Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s uppkoppl ad f r i pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l adda ner bok l äs a Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s uppkoppl ad pdf Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s t or r ent Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf l adda ner f r i Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l äs a uppkoppl ad f r i Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok m obi Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s pdf f r i l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s ebok l adda ner Ti l pas s et oppl ær i ng - i f or s kni ng og pr aks i s l adda ner pdf i skolen. Det drøftes også mulige praksisformer som kan. Tilpasset opplæring - i forskning og praksis (Heftet) av forfatter Mette Bunting. Pedagogikk og elevkunnskap. Pris kr 389. Se flere bøker fra Mette Bunting.

Last ned Tilpasset opplæring. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tilpasset opplæring Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tilpasset opplæring. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tilpasset opplæring Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tilpasset opplæring Last ned ISBN: 9788202419011 Antall sider: 245 Format: PDF Filstørrelse:13.70 Mb «Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på. Boka belyser prinsippet

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Forskning om digitalisering - en innledning

Forskning om digitalisering - en innledning Forskning om digitalisering - en innledning I FIKS har vi foretatt en gjennomgang (review) av internasjonal forskning på skoler og klasser der alle elevene har hver sin digitale maskin, ofte kalt en-til-en-klasserom.

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Nytt læreplanverk Ida Large, Udir

Nytt læreplanverk Ida Large, Udir Nytt læreplanverk 2020 Ida Large, Udir Spørsmål underveis? https://padlet.com/udir/loen Jeg skal snakke om Status i arbeidet med nye læreplaner Ambisjonene med fagfornyelsen Litt om pågående høring Hva

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2016/10091-ARR 29.11.2016 Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen,

Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen, Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen, 04.02.19 Budskap 1: Lærere, spesialpedagoger og PPT må ha kompetanse om kompetanse Kompetansebegrepet «Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Fagfornyelsen. Skolelederdagen 14. september 2018 Status i arbeidet med fagfornyelsen. Tone B. Mittet, prosjektleder Udir

Fagfornyelsen. Skolelederdagen 14. september 2018 Status i arbeidet med fagfornyelsen. Tone B. Mittet, prosjektleder Udir Fagfornyelsen Skolelederdagen 14. september 2018 Status i arbeidet med fagfornyelsen Tone B. Mittet, prosjektleder Udir Fagfornyelsen, elevene og de viktige intensjonene i arbeidet «Formålet med å fornye

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen Last ned Forfatter: Sven Nilsen ISBN: 9788215027760 Format: PDF Filstørrelse:36.22 Mb Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Å ta i bruk teknologi i klasserommet

Å ta i bruk teknologi i klasserommet Å ta i bruk teknologi i klasserommet Dere er nå rektorer på egen skole. Kommunen har kjøpt inn ipader til alle på skolen og du som rektor må velge hvordan du skal gå frem når du skal implementere det nye

Detaljer

Fagfornyelsen veien videre. Hva skjer med de nye læreplanene? Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Fagfornyelsen veien videre. Hva skjer med de nye læreplanene? Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen veien videre. Hva skjer med de nye læreplanene? Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen, elevene og de viktige intensjonene i arbeidet

Detaljer

KVALITETSARBEID SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING INGER LISE BRATTETEIG

KVALITETSARBEID SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING INGER LISE BRATTETEIG KVALITETSARBEID SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING INGER LISE BRATTETEIG INFORMASJON FRA HAUGESUND KOMMUNE 22.10.2018 2 DEKOM NORDR AU- representant fra kommunene- hovedtillitsvalgt Prosessmøte med kommunene

Detaljer

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg 26.04.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid

Detaljer

Kompetanseplan for Voksenopplæringen

Kompetanseplan for Voksenopplæringen Kompetanseplan for Voksenopplæringen Vestre Toten kommune 2018-2019 Strategi for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Vestre Toten kommune Voksenopplæringen i kommunen jobber etter to lovverk. Opplæring

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( )

Tiltaksplan Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( ) Tiltaksplan 2019 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) Tett

Detaljer

EIKSMARKA SKOLE - PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN høsten 2017

EIKSMARKA SKOLE - PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN høsten 2017 EIKSMARKA SKOLE - PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN høsten 2017 Visjonen for arbeidet i bærumsskolen mot 2020 Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang Bærumsskolens

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten for 2015

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( ) Tiltaksplan 2018 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) Tett

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig, internasjonal & mangfoldig 3-ÅRIG BACHELORGRAD

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig, internasjonal & mangfoldig 3-ÅRIG BACHELORGRAD L ÆRERUTDANNING Bærekraftig, internasjonal & mangfoldig 3-ÅRIG BACHELORGRAD En god lærer har rikelig med kunnskap, god kommunikasjon med sine elever og kan kunsten å undervise på en engasjerende måte.

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Master i tilpassa opplæring

Master i tilpassa opplæring Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Master i tilpassa opplæring Tilpassa opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

Fagfornyelsen og revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole?

Fagfornyelsen og revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Fagfornyelsen og revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Seminar KBU og KMD 10. september 2018 Tone B. Mittet, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen, elevene

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold 2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold Emnekode: 2MPEL171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved bestått emne har kandidaten

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU To separate verdener Lovverk Spesialpedagogikk Utdanning Forskningsmiljøer Samarbeidsinstanser Stortings meldinger Generell pedagogikk

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis Wenche Rønning Nordlandsforskning Grunnlag for presentasjonen To ulike forskningsprosjekter: Aktiv Læring i Skolen (ALiS); finansiert av NFR

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Ved behov for tilgang kan det sendes en mail til sigrid.nordahl@inn.no eller lars.myhr@inn.no Oppdatert: 08.10.18

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN 9.10.2014 1 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Fernanda Nissen skole Strategisk Plan - Fernanda Nissen skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen. Skolen har et langt større handlingsrom enn det den i dag benytter for å imøtekomme elever med stort læringspotensial.

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/2204

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/2204 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Fagfornyelsen. Vestfold, april 2018 Anne Borgersen, Utdanningsdirektoratet

Fagfornyelsen. Vestfold, april 2018 Anne Borgersen, Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen Vestfold, april 2018 Anne Borgersen, Utdanningsdirektoratet Kunnskapsgrunnlaget Hvorfor skal vi fornye læreplanverket? Læreplanverket skal fornyes fordi samfunnet endrer seg og da må også

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

Fagfornyelse utvikling av læreplanene

Fagfornyelse utvikling av læreplanene Fylkesmannen i Telemark Fagfornyelse utvikling av læreplanene Kontaktmøte Fylkesmannen i Telemark Utdanning- og vergemålsavdelingen 2. oktober 2018 https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag

Fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag Fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag Formålet «Formålet med å fornye Kunnskapsløftet er å gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Elever

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Ved behov for tilgang kan det sendes en mail til sigrid.nordahl@inn.no eller lars.myhr@inn.no Oppdatert: 14.03.18

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer