Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge."

Transkript

1 Forskerforbundet ved Ous Årsberetning 2013 Forskerforbundets styremedlemmer har siden årsmøtet i 2013 bestått av følgende personer: Styremedlemmer Are Hugo Pripp (Oslo sykehusservice) Kjersti Brusegard (Klinikk for diagnostikk og intervensjon) Susanna Hanvold (Medisinsk klinikk) Aboulghassem Shahdadfar (Klinikk for kirurgi og nevrofag) Ola Myklebost (Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken) Varamedlemmer Cathrine Brunborg (Oslo sykehusservice) Andreas Brech (Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken) Ragnhild Haaland (Medisinsk klinikk) Nestleder Ritsa Storeng (Kvinne og barneklinikken) Leder Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret) VIKTIGE SAKER I 2013 Hjernekraftverk Hjernekraft er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge. Kampanjen ble satt i gang på senvinteren Målet har vært at politikere skal realisere kunnskapssamfunnet ved å prioritere forskning og kompetanse i budsjettene. Kampanjen har vært synlig i ulike medier, og har blant annet profilert forskere fra ulike forskningsmiljøer, deriblant seniorforsker Johan Moan fra vårt lokallag. Også en av Forskerforbundets hjernekraft pris gikk til et av våre medlemmer. Åsmund Husabø Eikenes fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet fikk prisen for sitt forskningsarbeid innen celledeling hos bananfluen. Lokalt har vi markert kampanjen i forbindelse med utdeling av julegaver til medlemmene. Dette var også var et ledd i rekrutteringen av nye medlemmer. Midlertidighet Styret har jobbet kontinuerlig med å få ned bruken av ulovlig midlertidige tilsettinger for forskningsstillinger, og vi oppfatter at praksis for bruk av disse tilsettingene nå er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette året har vi hatt relativt få henvendelser fra

2 medlemmer som har hatt lovstridige arbeidskontrakter. Vi opplever likevel at flere føler usikkerhet omkring sitt arbeidsforhold. For den enkelte forsker gir kravet om ekstern finansiering uforutsigbare rammevilkår. Forskerforbundet er bekymret for hvilke konsekvenser det sterke kravet om ekstern finansiering for vitenskapelige stillinger vil ha for arbeidsvilkårene for denne gruppen ansatte, og hvilken innvirkning det vil ha på institusjonens evne til å beholde den best kvalifiserte arbeidskraften. Likestilling i vitenskapelige og teknisk administrative toppstillinger Forskerforbundet opprettholder fokuset på likestilling i toppstillinger, og har også hatt fokus på dette i forbindelse med lønnsforhandlingen. Harmonisering av stillingstitler Harmonisering av stillingstitler er et viktig element for å kunne sammenligne lønnsnivå på tvers og innad i stillingskategorier. Ved årets lønnsoppgjør hadde vi over 50 ulike stillingstitler bare blant Forskerforbundets medlemmer ved sykehuset. Etter sammenslåingen har arbeidet med harmoniseringen av titlene gått saktere enn ønsket. Det har imidlertid blitt lagt ned en stor jobb både for å kartlegge utdanningskravet i de ulike stillingene, og utdanningen til den enkelte arbeidstaker. Disse opplysningene brukes for klassifisering av arbeidstakere i ulike lønnsgrupper, og disse opplysningene er tilgjengelig på lønnsforhandlingene. Lønnsgruppene er således et steg på veien mot en harmonisering. De er delt inn i hovedkategorier som vi også finner igjen i overenskomsten. Det vil si et grupperingssystem basert på kompetansekravet i stillingen: 3 årig høyskoleutdanning/bachelor 3 årig høyskoleutdanning/bachelor med spesialutdanning Mastergrad Doktorgrad Professorkompetent I tillegg til disse kategorienen kommer stipendiatstillingen som følger et eget lønnstigesystem hvor startdato for stipendet, og ansiennitet som stipendiat er avgjørende for lønnsnivået. Involvering og medbestemmelse Klinikktillitsvalgte melder om at det har vært drøftinger av budsjett i alle klinikker. I KDI har klinikktillitsvalgte fått faste oppdateringer på plan for innføring av RIS/PACS (Røntgen Informasjons System/ Picture Archive and Communication System) system. Dette er et stort arbeid for klinikken og vil kreve mye ressurser i 2014.

3 MEDLEMMER Medlemssaker Å bistå medlemmer og svare på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår er en viktig oppgave for tillitsvalgte. I år har vi bistått i en del saker som er knyttet til ansettelsesforhold og konflikter på arbeidsplassen, og vi har hatt større saker hvor vi har fått bistand fra jurister ved Forskerforbundets sentrale sekretariat. Lokallaget og medlemstall Per , hadde lokallaget 457 registrerte medlemmer (inkludert medlemmer med biansettelse på Ous). De fleste medlemmene er ansatt i Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (28 %) og Klinikk for diagnostikk og intervensjon (20 %) (se tabell 1). Vi har hatt klinikktillitsvalgte i alle klinikkene, bortsett fra klinikk for psykisk helse og avhengighet. Nesten en tredjedel av medlemmene er ansatt som forsker eller forsker med professorkompetanse, og utgjør den største stillingsgruppen. Andre store stillingskategorier er postdoktorer, stipendiater, klinisk ernæringsfysiologer og ledende stillinger som seksjonsog avdelingsledere (se figur 1). Tabell 1: Medlemsmassen i Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus, fordelt på klinikk. Klinikknavn Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT) Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI) Andel av Klinikktillitsvalgt og vara (v) medlemmene 28 % Andreas Brech og Therese Sørlie (v) 20 % Kjersti Brusegard og Nina Iversen (v) Oslo sykehusservice (OSS) 10 % Are Hugo Pripp og Cathrine Brunborg (v) Kvinne og barneklinikken (KVB) 9 % Ingrid Haugdal Sparr og Ritsa Storeng (v) Kreftregisteret (KRG) 11 % Randi Gislefoss og Trude Eid Robsahm (v) Klinikk for kirurgi og nevrofag (KKN) 6 % Aboulghassem Shahdadfar Medisinsk klinikk (MED) 7 % Susanna Hanvold og Ragnhild Haaland (v) Klinikk for psykisk helse og 4 % Mangler klinikktillitsvalgt avhengighet (PHA) Hjerte, lunge og karklinikken (HLK) 4 % Biljana Stangeland

4 Figur 1: Oversikt over medlemsmassen i FF ved Ous, fordelt på stillingskategori (tall basert på data fra lønnsforhandlingene i 2013) *Inkluderer avdelingsingeniører og overingeniører ** Inkluderer seksjonsledere, avdelingsledere, forskningsledere *** Inkluderer professorkompetente forskere Rekruttering Medlemstallet i lokallaget har vært relativt stabilt i løpet av Vi har fått 68 nye medlemmer, mens 58 medlemmer har meldt seg ut, dette gir en nettoøkning i medlemstallet på 10 personer. I desember i 2013 hadde vi stands på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Kreftregisteret og Radiumhospitalet. Dette ble arrangert for å dele ut julegaver til medlemmene, og samtidig rekruttere nye. Det var god respons, og vi ser at innmelding av nye medlemmer har vært påfallende større i desember i 2013 og januar 2014 sammenlignet med samme periode i tidligere år. MELLOMOPPGJØRET 2013 I lønnreguleringen ble det gitt et generelt tillegg på 1,4 % til alle medlemmer unntatt stipendiater, med virkningsdato fra 1. mai I tillegg ble det gitt en avsetning til individuelle tillegg på 1,2 % av lønnsmassen (ekskl. stipendiater). Fordelingen av avsetningen til individuelle tillegg ble gjort i to steg, hvor det i utgangspunktet var satt av 0.3% av potten til fordeling for utjevning av utilsiktede skjevheter innad og mellom klinikkene. Denne fordelingen ble gjort sentralt mellom arbeidsgiver og lønnsforhandlingsutvalget i

5 Forskerforbundet. Våre tall viser at de største lønnsforskjellene er innenfor gruppen med medlemmer som er ansatt i stillinger med krav om doktorgrad. Derfor har det i de siste årenes lønnsoppgjør vært fokus på denne gruppen. Ved fordeling av de 0.3% ble det tatt utgangspunkt i minimumslønn for vitenskapelig ansatte i stillinger med krav om doktorgrad på universitetet. Gjennomgangen av våre lønnsdata viste at 5 av våre medlemmer hadde en årslønn på mellom 2000 og kr lavere enn minstelønn på universitetet, og det ble etter drøftinger bestemt at disse skulle gis et tillegg på kr hver. Den øvrige delen av avsetningen til individuelle tillegg ble tilbakeført til klinikkene i samsvar med den enkelte klinikks andel av lønnsmassen. Stipendiatstigen ble regulert med samme virkningsdato som resten av oppgjøret. AKTIVITETER (MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER FOR MEDLEMMENE) Møter Det har vært avholdt fem styremøter siden februar Et lønnsforhandlingsutvalg ble nedsatt med representanter fra styret i lokallaget, og dette utvalget hadde møter i forbindelse med forhandlingene i årets lønnsoppgjør. De fleste klinikktillitsvalgte deltok på dialogmøter i forbindelse med fordeling av den individuelle potten i klinikkene, og foretakstillitsvalgt deltok på dialogmøter i forbindelse med fordelingen i tre klinikker. Alle klinikktillitsvalgte har deltatt på jevnlige dialog og drøftingsmøter i de enkelte klinikkene. Alle foretakstillitsvalgte inviteres til ukentlige dialog og drøftingsmøter med direktør og sykehusledelse ved Ous. Foretakstillitsvalgt har deltatt på dialogmøtene, og har vært til stede på drøftingsmøter i saker som har berørt vår medlemsmasse. Styremedlemmer og eller klinikktillitsvalgte har representert lokallaget på o Landsrådsmøtet i Forskerforbundet i april o Sektorseminar for sykehusene i april o Forskningspolitisk seminar med tema «Langtidsplan for forskning. Innhold og veivalg» i november. Kurs Klinikktillitsvalgt i KVB har deltatt på introkurs for tillitsvalgte. Klinikktillitsvalgt (vara) i KDI har deltatt på kurs i forhandlingsteknikk. Arrangementer for medlemmene Det ble avholdt Årsmøte i Forskningsbygget i mars 2013, og det ble arrangert stands ved alle sykehusene i desember. Oslo 5. februar, 2014 Styret

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Trondheim, 02.01.2009 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl 18.00 Sted:

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 I. Generelt Ressurssituasjonen i forskning og høyere utdanning statsbudsjett for 2015 Kompensert for 3,3 % i pris- og lønnsstigning er det i henhold til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

- ei kartlegging av lønnsavtaler,

- ei kartlegging av lønnsavtaler, Årsmøtet ber NRKJ-styret gjennomføre en klubbledersamling våren 2005. Her legger styret frem en grundig gjennomgang av lønnsystemet. Gjennomgangen skal innholde en sammenligning av vårt lønnssystem i forhold

Detaljer

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Innhold FORORD... 5 OVERENSKOMSTENS DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2010... 7 I INNDELING I OVERENSKOMSTOMRÅDER...

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004

PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004 PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004 Om YYY IKS YYY er et interkommunalt selskap som eies av kommunene..,.,.,. og.. YYY produserer drikkevann og renser avløpsvann, og har ansvaret for innsamling og behandling av

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Nyhetsbrev 1. halvår 2011

Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Kjære medlem av MAARK! Vi sender hermed ut et nyhetsbrev som skal informere om hva MAARK-styret har jobbet med dette halvåret. Formålet er at holde dere oppdatert om situasjonen,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer