Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede føringer som er lagt til grunn for funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst. Gjennom å desentralisere det man kan og sentralisere det man må, vil vi ha det beste grunnlaget for fortsatt å bedre kvaliteten på tjenestene, sikre likeverdig behandling og styrke pasientsikkerheten. 2. Styret slutter seg til anbefalingene som fremkommer vedrørende krav til kvalitet/robusthet, inkludert krav til nedre grenser for behandlingsvolum innen kreftbehandlingen. 3. Som en konsekvens av fordelingskriterier og kvalitetskrav vil styret slutte seg til følgende funksjonsfordeling innen kreftkirurgi i Helse Sør-Øst: Fagområde Kreftkirurgi kan utføres ved følgende helseforetak forutsatt at krav til kvalitet/robusthet inkl behandlingsvolum er oppfylt. Krav er satt pr. helseforetak/enhet og pr. operatør. Kreft i spiserør Oslo universitetssykehus HF Kreft i magesekk To sentre: Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Kreft i bukspyttkjertel Oslo universitetssykehus HF Kreft i lever/gallevei Oslo universitetssykehus HF Kreft i tykktarm Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Diakonhjemmet sykehus Side 1 av 20

2 Kreft i endetarm Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Bryst- og endokrinkirurgi Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF * Oslo universitetssykehus HF er regionsykehus for endokrine neoplasier. Hit henvises alle medullære og anaplastiske tyreoideacancer samt de sjeldne paratyreoideacancer, ondartede svulster i binyrene, paragangliomer og pasienter med MEN-syndrom. Når det preoperativt er påvist sikre metastaser i halsfeltene hos pasienter med tyreoideacancer, skal pasientene også henvises til OUS. ** Øvrig tyreoidea- og paratyreoideasykdom kan behandles ved alle sykehus som har endokrinologisk tverrfaglig team. Kreft i eggstokk Oslo universitetssykehus HF Kreft i endometrium / livmorhals/vulva Oslo universitetssykehus HF Lungekreft Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Kreft i nyre Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Kreft i urinblære Samling til tre sentre i regionen: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF/Sykehuset i Vestfold HF Kreft i prostata Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Akershus universitetssykehus HF 4. Styrets beslutning tas inn i Oppdrag og bestilling 2011 til helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene følger opp funksjonsfordelingen, og der det er endringer i forhold til gjeldende funksjonsfordeling, skal disse gjennomføres innen Side 2 av 20

3 5. Krav til kvalitet/robusthet, inkludert krav til behandlingsvolum og behandlinger pr. operatør, skal oppfylles i det respektive helseforetak, evt. den respektive enhet innen helseforetaket, som har behandlingsfunksjonen. 6. Lokalisering av behandlingsenhet/er internt er heleforetakets eget ansvar. 7. Helseforetak som i henhold til fordelingen under pkt 3, skal avvikle funksjoner de har i dag, kan vurdere om det er mulig å videreføre funksjonen basert på samarbeidsløsning i forhold til region- eller områdesykehus. Eventuell videreføring /oppretting av behandlingsfunksjonen må eventuelt organiseres som desentralisert satelittenhet. 8. Eventuell etablering av satelittenhet, som beskrevet under pkt. 7, vil måtte skje under faglig ansvar/ledelse av regionsykehus /områdesykehus som har den aktuelle funksjonen. Eventuelt må også regionsykehuset/områdesykehuset være villig til å ta faglig ansvar for opplæring og kompetanseoverføring, deltakelse i tverrfaglig team for operatørene ved satelittenheten og etablere system med hospitering og godkjenning av de enkelte operatører som skal ha funksjonen. Forslag til endring i gjeldende funksjonsfordeling, jf. pkt 7, skal også forelegges Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 9. Styret forutsetter at administrerende direktør sørger for et evaluerings- og rapporteringssystem som sikrer at gjeldende funksjonsfordeling overholdes i henhold til krav til kvalitet/robusthet, tilgjengelighet og behandlingsvolum. Det forutsettes at målepunkter for bruk i evalueringen er klart definerte innen Helse Sør-Øst RHF vil på grunnlag av de krav som stilles og den evalueringen som gjennomføres, vurdere endringer i funksjonsfordelingen slik at denne er i tråd med nasjonale og regionale krav. Det regionale fagrådet for kreftbehandling vil være rådgivende organ for administrerende direktør i denne oppfølgingen. 11. Styret vil be administrerende direktør om å initiere videre utredning av en mulig samling av funksjonene innen bryst- og endokrinkirurgi for sykehusområdene tilhørende Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. I denne utredningen forutsettes også forslag til hvordan behandlingstilbud innen plastikkirurgi med tilbud om rekonstruksjon og brystbevarende kirurgi kan integreres i behandlingslinjen og hvordan tilbudet bør dimensjoneres og prioriteres til beste for pasientene. Utredningen bør foreligge innen Styret ber administrerende direktør om å sørge for at ventetid for kreftbehandling er i tråd med prioriteringsforskriftene, og at forutsetninger om sammenhengende behandlingsforløp beskrives med sikte på bl.a. å fastsette maksimal ventetid fra mistanke om ondartet kreft til utredning og behandling, innen de ulike kreftområdene. Videre må arbeidsdelingen mellom førstelinjetjenesten og helseforetakene gjennom behandlingsforløpet beskrives for de ulike kreftområdene. I regionens program for kunnskapsutvikling og god praksis er kreftbehandling et prioritert område for utvikling av behandlingslinjer i foretaksgruppen i 2011 og arbeidet gjøres gjenstand for regional erfaringsutveksling for å sikre mest mulig helhetlig og likeverdig tilbud i tråd med beste praksis. Side 3 av 20

4 13. Det er viktig å sikre den samlede faglige kompetansen i helseforetakene. Det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid og et betydelig behov for å dekke pleie- og omsorgsfunksjoner utover den korte intensive høyspesialiserte medisinske behandlingen. I tråd med dette understrekes behovet for tverrfaglig konsultasjon og samarbeid i behandlingslinjene, og at dette vil innbefatte et bredt spekter av medisinsk og helse- og sosialfaglig kompetanse. For teamsamarbeidet er det hensiktsmessig at helseforetakene bruker benevnelsen tverrfaglige team. 14. Styret ber administrerende direktør om å beskrive ulike metoder for å sikre kompetanse og utviklingstiltak for personell som er involvert i diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i hele regionen. Hamar, 7. desember 2010 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 4 av 20

5 1. Administrerende direktørs anbefalinger Helse Sør-Øst RHF legger fram sak om funksjonsfordeling innen kreftbehandling. Forslaget er basert på utredning i Regionalt fagråd for kreftbehandling som har sammenfattet, oppdatert og gjort nye faglige vurderinger av omfattende utredningsarbeid gjennom flere år i regionen og på statlig nivå. Det foreligger en samlet vurdering for områdene: Kreft i lunger Gastrointestinal kreft Urologisk kreftbehandling Kirurgisk behandling av bryst- og endokrinkreft Funksjonsfordeling innen de sentrale deler av kreftkirurgien, med vedlegg for stråleterapi. Arbeidet er basert på bred deltakelse fra fagmiljø og de ulike sykehusområdene. Fagrådet uttaler at intensjonen har vært å legge til rette for en utvikling som er fremtidsrettet, og som bygger opp under og styrker kvaliteten innen hele kjeden av kreftbehandlingen. Anbefalingene er basert på prinsippet om å desentralisere det man kan og sentralisere det man må. Videre er det lagt til grunn de samme forutsetninger som gjelder for alle endringer i regionens tjenestetilbud: økt kvalitet på tjenestene økt tilgjengelighet, tilfredsstillende kapasitet og likeverdig tilbud i hele regionen økt pasientsikkerhet mulighet for styrket fagutvikling og forskning økt ressursutnyttelse som igjen skal komme pasienttilbudet til gode Selv om høyspesialisert behandling kan være avgjørende for behandlingsresultatet, utgjør det ofte bare en begrenset del av et langt behandlingsforløp. Derfor skal fagrådet i sitt videre arbeid med en regional handlingsplan fokusere på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten på lokal- og områdesykehusnivå og primærhelsetjenesten, med vektlegging av lindrende behandling og rehabilitering. Hovedutfordringene innenfor behandling av kreftsykdom er økt forekomst og stor ulikhet i behandlingskvaliteten tilgjengelighet og resultater. Kreft er i dag en av de største og alvorligste folkesykdommene. Konsekvensene for den enkelte pasient/pårørende på det private plan og for samfunnet er store. Heldigvis har forskning og bedret behandling de siste tiårene gitt bedre behandlingsresultater med økende sannsynlighet for helbredelse ved de fleste kreftsykdommer. Men det er fortsatt store utfordringer når det gjelder behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet. Det er erkjent en sammenheng mellom behandlingsvolum, definert ved antall pasienter som behandles hvert år ved den enkelte behandlingsenhet, og kvaliteten på behandlingen. Kvaliteten defineres ut fra for eksempel komplikasjoner, tilbakefall og overlevelse/helbredelse. Sammenheng mellom behandlingsvolum og kvalitet i behandlingen har ført til tydeligere føringer på nasjonalt nivå, bl.a. anbefalinger om å sentralisere små områder innen kreftkirurgien. Pasient- og brukerorganisasjoner har med basis i ny erkjennelse og dokumentasjon for lengst tatt den klare holdningen at man prioriterer behandlingskvalitet foran geografisk nærhet. I praksis vil det si at brukerne prioriterer tilgjengelighet til et behandlingstilbud med dokumentert høy kvalitet fremfor et mer lokalt behandlingstilbud hvis dette har mer usikker kvalitet. Side 5 av 20

6 Behandlere i helseforetak har som regel ambisjoner om å beholde så mange behandlingsfunksjoner som mulig for å kunne være en del av et komplett sykehus. Men når det dokumenteres svært lave behandlingsvolum på enkeltfunksjoner, bør det være grunnlag for nøye vurdering av om funksjonen lenger bør være en del av behandlingstilbudet. Lave behandlingsvolum vil utgjøre risiko for behandlingsresultat og komplikasjoner. I tillegg vil helseforetaket ved dette opprettholde bruk av ressurser som kunne vært prioritert annerledes til pasientenes beste. Helse Sør-Øst må legge til grunn at pasientene skal få den faglig sett beste behandlingen, med den beste sjanse for overlevelse og for sikkerhet. Hensynet til kvaliteten i kreftbehandlingen må veie tungt i diskusjonen om sentralisert/desentralisert behandling. Ventetid er også et meget sentralt punkt når det gjelder kreftbehandling. Det er nødvendig med mål for hvor lenge en pasient maksimalt må vente på nødvendig utredning ved mistanke om kreft. Å vente på en mulig kreftdiagnose innebærer for de fleste en stor mental belastning. Like viktig er tidsbruken fra diagnose er stilt til start og til gjennomført kreftbehandling, slik som kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling, ofte i kombinasjon. Altfor mange pasienter venter for lenge. Det er i dag store utfordringer knyttet mål om å gi likeverdig tilbud til alle pasienter uavhengig av bosted. Dette var en spesiell utfordring for stråleterapi, men etter utbyggingen av kapasiteten som følge av Nasjonal kreftplan med bl.a. satelittenheter i Kristiansand og på Gjøvik, er det i prinsippet tilstrekkelig behandlingskapasitet. Forskjellen i bruk av stråleterapi mellom ulike fylker er imidlertid ikke utlignet, og det må fortsatt arbeides for å øke bruken av stråleterapi som lindrende behandling. Det er behov for tilgjengelig statistikk over sykehusenes behandlingsresultater som kan danne grunnlag for valg av behandling/sted. De nasjonale kvalitetsregistre under Kreftregisteret bør raskt utvides til å omfatte alle de store kreftsykdommer, slik at informasjon om kvalitet kan være tilgjengelige for sykehusene selv, sykehuseiere og også for pasientene. Den aktuelle saken går ikke inn på de store helsepolitiske utfordringer og krevende fremtidige prioriteringer innen kreftbehandling. Saken er avgrenset til faglige oppsummeringer og praktiske vurderinger for organisering av dagens tjenestetilbud innen spesialisthelsetjenesten. Hovedtrekket i anbefalingene er relativt små justeringer av dagens funksjonsfordeling med stor vekt på krav til kvalitet, bedre logistikk/behandlingsforløp, styrket oppfølging og med retningslinjer for likeverdig behandling og beste praksis. Det legges også fram forslag om å utrede muligheter og konsekvenser ved eventuelt å samle bryst- og endokrinkirurgien til et felles senter for Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. I denne utredningen foreslås det også vurdert hvordan behandlingstilbud innen plastikkirurgi med tilbud om rekonstruksjon og brystbevarende kirurgi kan integreres i behandlingslinjen og dimensjoneres og prioriteres på en bedre måte enn i dag for brukerne. Side 6 av 20

7 2. Faktabeskrivelse Styresak om omstillingsprogrammet/hovedstadsprosessen og Plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst har som grunnleggende føringer at det skal gjennomføres oppgave- og funksjonsfordelinger for å bedre kvaliteten på tjenestene, sikre likeverdighet og innrette dem etter brukernes behov. Arbeidet skal baseres på prinsippet om å desentralisere det man kan og sentralisere det man må. Videre er føringene: Spesialiserte områdefunksjoner skal som hovedregel samles ett sted innenfor et sykehusområde Regionale funksjoner skal som hovedregel samles ett sted i regionen Ved lokalisering av spesialiserte område- og regionale funksjoner må det tas hensyn til pasientenes behov gjennom en samlet faglig kvalitetsvurdering, faglige avhengigheter og ressursvurderinger I sykehusområder der lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak. 2.1 Grunnleggende forutsetninger for endringer i funksjonsfordeling Når styret i denne saken skal vurdere forslag til funksjonsfordeling innen kreftbehandlingen, skal de samme grunnleggende forutsetninger legges til grunn som gjelder for alle typer endringer i behandlingstilbudet og organisering av tjenestetilbudet: økt kvalitet på tjenestene økt tilgjengelighet, tilfredsstillende kapasitet og likeverdig tilbud i hele regionen økt pasientsikkerhet mulighet for styrket fagutvikling og forskning økt ressursutnyttelse som igjen skal komme pasienttilbudet til gode 2.2 Utfordringsbildet - sykdomsutvikling, behandling og organisering Hovedutfordringene innenfor behandling av kreftsykdom er økt forekomst og stor ulikhet i behandlingskvaliteten tilgjengelighet og resultater. Kreft rammer alle aldersgrupper, men spesielt eldre (over 55 år). Samtidig er det hvert år om lag 150 barn (under 15 år) i Norge som får kreft. Langt flere risikofaktorer er kjent hos voksne enn hos barn - alder i seg selv, røyking, kosthold, hormonelle forhold, alkohol og infeksjoner. For både barn og voksne har genetiske forhold betydning. Risikoen for å få kreft i en gitt befolkning oppgis ofte som antall personer per innbyggere (insidensrate). Risikoen for å få kreft er sterkt økende med alderen, og insidensraten avhenger derfor av alderssammensetningen i befolkningen. Utbredelsen av kreft i Norge, målt i aldersjustert insidensrate, har økt med om lag 80 % siden Kreftregisteret begynte sine registreringer i 1953 fram til i dag. På grunn av en generelt økende levealder og mer effektive behandlingsmetoder lever flere pasienter lenger med kreft. Av pasienter med kreft får ca. 20 % ytterligere kreftsykdom i tillegg til primærlidelsen. Side 7 av 20

8 Som belyst ovenfor er kreft i dag en av de største og alvorligste folkesykdommer. Det forventes en fortsatt årlig økning i antall nye krefttilfeller og antall pasienter som lever med en kreftdiagnose. De fleste innbyggere vil bli direkte berørt av kreftsykdom, som pasient eller som pårørende og familie. Å få diagnosen kreft og vente på behandling innebærer en stor mental belastning for de fleste. Gjennomføring av kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling har som regel også stor innvirkning på øvrig helsestatus og livskvalitet. Konsekvensene for den enkelte pasient/pårørende på det private plan og for samfunnet er store. Heldigvis har forskning og bedret behandling de siste tiårene gitt bedre behandlingsresultater med økende sannsynlighet for helbredelse ved de fleste kreftsykdommer. Der det ikke er mulig å helbrede, vil moderne behandling ofte gi forlenget levetid og bedret livskvalitet. Selv om dette er det store bildet, er det fortsatt store utfordringer når det gjelder behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet, og en vil peke på noen sentrale elementer i dette: Ressursbruk og resultater Norge er et av de land i verden som bruker mest penger på helse. Likevel er ikke behandlingsresultatene i Norge ved for eksempel brystkreft, livmorhalskreft, lungekreft og prostatakreft bedre enn gjennomsnittet for andre OECD-land. Det er således et klart behov for å bedre kvaliteten i kreftbehandlingen. Sammenheng mellom behandlingsvolum og kvalitet (overlevelse, tilbakefall, komplikasjoner) Det er erkjent en sammenheng mellom behandlingsvolum, definert ved antall pasienter som behandles hvert år ved en enhet, og kvaliteten på behandlingen. Kvaliteten defineres ut fra for eksempel komplikasjoner, tilbakefall og overlevelse/helbredelse. For eksempel har man i en omfattende studie gjennomført ved Kreftregisteret, basert på det nasjonale kvalitetsregisteret for endetarmskreft, funnet at ved et sykehus i Norge med lavt antall operasjoner går forholdsvis flere liv tapt enn ved sykehus hvor pasientvolumet er større. Overlevelsesraten etter 5 år var nesten 10 % lavere ved sykehus med små behandlingsvolumer sammenlignet med sykehus med mange operasjoner. Sammenheng mellom volum og kvalitet i behandlingen har også ført til tydeligere føringer på nasjonalt nivå jf. pålegg i oppdragsdokument og anbefalinger i nasjonale retningslinjer på enkeltområder om for eksempel å sentralisere kreftkirurgi. Kvalitet foran nærhet Pasient- og brukerorganisasjoner har med basis i ny dokumentasjon og erkjennelsen ovenfor inntatt den klare holdning at man prioriterer behandlingskvalitet foran geografisk nærhet. I praksis vil det si at brukerne prioriterer tilgjengelighet til et behandlingstilbud med dokumentert høy kvalitet foran et lokalt behandlingstilbud hvis dette har mer usikker kvalitet. Motstand mot sentralisering Den spredte befolkning og sykehusstrukturen i Norge utgjør en stor utfordring når vi ønsker å etablere behandlingsenheter med større pasientvolum for å sikre kvalitet og robusthet. Imidlertid har vi nå flere eksempler på at å samle kreftkirurgi i Norge til færre sykehus har gitt gode resultater. Side 8 av 20

9 Det er erfaring for at forslag om samling/sentralisering skaper motstand ved sykehus der en behandling foreslås avviklet. Motstanden er basert på frykt for å miste faglige utviklingsmuligheter og faglig bredde på arbeidsstedet med sannsynlige rekrutteringsproblemer til vedkommende spesialitet som igjen også vil kunne ha konsekvenser for behandlingstilbudet lokalt for pasientene. Flytting av kreftkirurgi kan evt. også ha konsekvenser for annen kirurgi på stedet, for eksempel knyttet til akuttberedskapen. Faglig motstand mot sentralisering er ofte også ledsaget av motstand fra politisk nivå som motsetter seg endringen begrunnet i hensynet til arbeidsplasser og utvikling av lokalmiljø. Noen ganger blir konsekvensene av flytting av selv små pasientgrupper framstilt som et være eller ikke være for et sykehus. Helse Sør-Øst må imidlertid legge til grunn at pasientene skal få den faglig sett beste behandlingen, med den beste sjanse for overlevelse og for god pasientsikkerhet. Hensynet til kvaliteten i kreftbehandlingen må veie tungt i diskusjonen om sentralisert/desentralisert behandling. Flere kan bli friske en organisatorisk utfordring Ny kunnskap og ny teknologi gir helsetjenesten mulighet til å gjøre flere pasienter friske. Dette utfordrer helsetjenesten, og særlig spesialisthelsetjenesten, til å organisere seg slik at mulighetene tas i bruk. Virkeliggjøre bevisst desentralisering og sentralisering Den medisinske utviklingen tilsier at spesialisert og sentralisert behandling i dag vil kunne desentraliseres til flere sykehus i framtiden. Dette har vi sett på flere fagfelt, og vil også kunne skje i kreftbehandlingen. Organisering av behandling definering av regionfunksjoner og funksjonsfordeling - vil være i bevegelse over tid. Det vil være behov for oppfølging og evaluering. I dette perspektivet burde funksjonsfordeling ha bred aksept når behandlingsvolum er små og behandlingsmetoder og samvirke mellom disse er i utvikling, slik det er i store deler av kreftbehandlingen. Behandlingskapasitet og ventetider Det er i dag store utfordringer knyttet til mål om å gi likeverdig tilbud til alle pasienter uavhengig av bosted. Dette var en spesiell utfordring når det gjelder stråleterapi, men etter utbyggingen av kapasiteten som følge av Nasjonal kreftplan med bl.a. strålesatelitter i Kristiansand og på Gjøvik, er det i prinsippet tilstrekkelig behandlingskapasitet. Forskjellen i bruk av stråleterapi mellom ulike fylker er likevel ikke utlignet, og det må fortsatt arbeides for å øke bruken av stråleterapi som lindrende behandling. Behov for standardiserte ventetider og behandlingsforløp, Det er nødvendig med mål for hvor lenge en pasient maksimalt må vente på nødvendig utredning ved mistanke om kreft. Å vente på en mulig kreftdiagnose innebærer for de fleste en stor mental belastning. Like viktig er tidsbruken fra diagnose er stilt til start og til gjennomført kreftbehandling - slik som kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling, ofte i kombinasjon. Altfor mange pasienter venter for lenge. Disse forhold er særdeles viktige og krever videre utredning med tiltak for bedring. Fritt sykehusvalg ut fra kvalitet Det er behov for tilgjengelig statistikk over sykehusenes behandlingsresultater som kan danne grunnlag for valg av behandling/sted. De nasjonale kvalitetsregistre under Kreftregisteret bør raskt utvides til å omfatte alle de store kreftsykdommer, slik at informasjon om kvalitet kan være tilgjengelige for sykehusene selv, sykehuseiere og også for pasientene. Side 9 av 20

10 Spesialisert behandling en liten del av forløpet Samtidig som høyspesialisert behandling kan være avgjørende for behandlingsresultatet, utgjør det ofte bare en begrenset del av et lengre behandlingsforløp. I videre arbeid med regional kreftplan må det fokuseres på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten på lokal- og områdesykehusnivå og primærhelsetjenesten, med vektlegging av palliativ (lindrende) behandling og rehabilitering. 2.3 Oppdraget til regionalt fagråd for kreft I Oppdragsdokumentet for 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Helse Sør-Øst RHF gitt flere oppdrag som har som formål å sikre kvalitet i den kirurgiske kreftbehandlingen, bl.a.: å gjennomgå hvilke enheter som utfører kirurgisk kreftbehandling, spesielt innen kreft i spiserør, bukspyttkjertel, lever, prostata, endetarm, tykktarm, lunger og bryst. Det skal i gjennomgangen legges vekt på faktorer som har betydning for behandlingskvaliteten slik som pasientvolum, organisering og kompetanse, blant annet grad av spesialisering, tverrfaglige team, samt kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner. Ved samling av komplisert kreftkirurgi som krever støttefunksjoner bør følgende organisatoriske endringer vurderes: 1) desentralisering av mindre behandlingskrevende kirurgi, 2) desentralisering av palliativ behandling som kan skje i samarbeid med kommunal sektor. Helse Sør-Øst RHF har gitt Regionalt fagråd for kreft i oppdrag å komme med forslag til funksjonsfordeling innen kreftbehandling i Helse Sør-Øst i tråd med de overordnede føringer og på faglig grunnlag. Det foreligger en samlet vurdering for områdene: Kreft i lunger Gastrointestinal kreft Urologisk kreftbehandling Kirurgisk behandling av bryst- og endokrinkreft Funksjonsfordeling innen de sentrale deler av kreftkirurgien, med vedlegg for stråleterapi. Utredningene ble sendt på bred høring Ved høringsfristens utløp foreligger det 28 høringsuttalelser, jf. sammendrag i vedlegg nr. 2. Utkast til styresak har vært forelagt direktørmøtet, fagdirektørforum og KTV-forum og også sendt på en siste høringsrunde i helseforetakene før endelig fremlegging til styret. Med basis i arbeidet så langt, skal fagrådet innen lage utkast til en helhetlig handlingsplan for kreftområdet. Denne skal i tillegg til funksjons- og oppgavefordelingen beskrive tiltak for å sikre helhetlige pasientforløp, styrking av tilbudet innen kreftrehabilitering og palliasjon, sikre kapasiteten og samhandling med primærhelsetjenesten. Side 10 av 20

11 2.4 Tidligere arbeid med funksjonsdeling og oppdraget til fagrådet for kreftbehandling Før sammenslåingen av Helse Øst og Helse Sør i 2007 ble det gjennomført omfattende utredningsarbeid i begge helseregioner, og av regionene i samarbeid, for å etablere en funksjons- og oppgavefordeling innen kreftbehandling som skulle sikre kvalitet i tjenesten. Samordningsprosjektet for kreftbehandling Helse Øst og Helse Sør, som avga sin innstilling i april 2006, hadde sitt hovedfokus på høyspesialiserte oppgaver. Anbefalingene fra samordningsprosjektet ble før fusjonen av de to regionale helseforetakene fulgt opp av samarbeidsforumet for ledelsen i regionene, og mange av anbefalingene ble implementert. I forlengelsen av samordningsarbeidet ble det også i Helse Øst utarbeidet forslag til hvordan den nye grenspesialiteten bryst- og endokrinkirurgi skulle organiseres. Tidligere Helse Øst RHF gjennomførte en samlet funksjonsfordeling av kreftkirurgien. jf. styrevedtak, sak 34/2005 Kreftkirurgi funksjonsdeling i Helse Øst. Vedtaket ble iverksatt fra I 2007 ble styrevedtaket fulgt opp med en evaluering av hvorvidt funksjonsfordelingen ble etterlevd. Det ble avdekket avvik fra styrevedtaket og igangsatt oppfølging av disse, men dette ble ikke sluttført endelig, dels på grunn av fusjonen mellom helseregionene og dels de nye prosesser som ble igangsatt i regi av hovedstadsprosjektet. De to tidligere helseregionene har hatt ulik tradisjon for arbeid med funksjonsfordeling. Tidligere Helse-Øst RHF fattet konkret vedtak om hvilke funksjoner som skulle ligge til hvilket foretak. Helse Sør RHF gjorde vurderinger av hvor mange steder de ulike funksjoner kunne fordeles på, uten å definere konkret lokalisasjon på helseforetak. Ulik håndtering av funksjonsfordelingen i de to tidligere regionene gjenspeiles i dag spesielt innenfor områdene urologi og til dels gastrointestinal kreft. I tillegg til samordningsprosjektet ble det gjennomført regionalt strategiarbeid i både Helse Øst og Helse Sør i 2005/2006. I utredningsarbeidene som er gjennomført har hele tiden nasjonale føringer og handlingsplaner helt tilbake til Nasjonal kreftplan fra 1997 blitt lagt til grunn. Gjeldende funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst basert på styrevedtak i tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, samt videreføring og samordning som har funnet sted etter fusjonen ved administrative vedtak/oppfølging er oppsummert, jf. brev til helseforetakene av og ytterligere oppfølging etter dette. Fagrådet for kreft har med utgangspunkt i de grunnlagsdokumenter som finnes og pålegg i oppdragsdokument fått som oppdrag å sammenfatte og integrere anbefalinger og resultater. Samtidig skulle fagrådet ta hensyn til ny kunnskap og ny foretaksstruktur og etablering av nye sykehusområder i Helse Sør-Øst. Det er også vist til Helsetilsynets rapport Risikobildet av norsk kreftbehandling fra 2010 som påpeker risikoen knyttet til å drive kreftbehandling med lave volumer, og som stiller spørsmålstegn ved om kreftbehandlingen i Norge er tilstrekkelig sentralisert. 2.5 Generelle faglige anbefalinger fra regionalt fagråd Fagrådets prosess for arbeidet Arbeidet har vært basert på bred involvering fra fagmiljø og de ulike sykehusområdene. Fagrådet har hatt fire arbeidsgrupper urologisk kreftbehandling, kirurgisk behandling av bryst- og endokrinkreft, kirurgisk behandling av gastrointestinalkreft og kirurgisk behandling av kreft i lunger. Arbeidsmetode og prosess har vært drøftet med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og i det regionale fagdirektørmøtet. Arbeidsgruppene har gjennomført flere møter og Side 11 av 20

12 utarbeidet selvstendige innstillinger til det regionale fagrådet. Fagrådet har gjennomdrøftet og utarbeidet samlet anbefaling til Helse Sør-Øst RHF med arbeidsgruppenes innstillinger som vedlegg. Fagrådet uttaler at intensjonen har vært å legge det til rette for en utvikling som er fremtidsrettet, og som bygger opp under og styrker kvaliteten innen hele kjeden av kreftbehandlingen. Men det har vært en utfordrende prosess å fokusere på pasientenes beste uten å ta hensyn til dagens sykehusstruktur med etablerte fagmiljøer. Argumentene for å etablere framtidsrettede gode løsninger for pasientene har måttet bryne seg på argumentene for å bevare dagens praksis spesielt innen kreftkirurgien Overordnede faglige prinsipper og anbefalinger Det er gjort et sammendrag av fagrådets samlede anbefalinger og konkrete forslag vedrørende funksjonsfordeling i vedlegg nr. 1a og 1b til styresaken. Mindretallsforslag i fagrådet er også tatt med. Nedre grense for behandlingsvolum Fagrådet viser til at prinsippet om et minimum volum av pasientbehandling for å fylle en funksjon er sentralt. Dokumentasjonen av hva som bør være et slikt minimumsvolum er begrenset, men innen de aller fleste områder er det dog enighet om at det er en sammenheng mellom volum og kvalitet. Det kan være vanskelig å sette en absolutt nedre grense for det behandlingsvolumet som gir god kvalitet. Både i arbeidsgruppene og regionalt fagråd er det forsøkt å sette noen grenser som kan bidra til en kvalitetsheving. Å sikre et stort nok volum trenger ikke nødvendigvis å innebære en sentralisering til Oslo. Det kan også være områder der det kan være hensiktsmessig å slå sammen opptaksområder (etablere flerområdefunksjoner) for å sikre enheter utenfor Oslo et tilstrekkelig volum. Således er det også gitt anbefalinger om samling av funksjoner internt i helseforetak for å sikre kvalitet og robusthet i behandlingen. Når det gjelder behandlingsvolum og fordeling av oppgaver må man også ta hensyn til endringene i opptaksområder som gjennomføres; for eksempel endringene som skjer pr ved overføring av pasientgrunnlag fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. Kvalitets- og robusthetskrav i tillegg til volumkrav er det for alle fagområdene foreslått konkrete kvalitets-/robusthetskrav for enheter som skal utføre kirurgisk kreftbehandling. Fagrådet har søkt å holde fokus på hva som er best for pasientene. Krav til kort ventetid fagrådet vektlegger nødvendigheten av å få gjort noe med de lange ventetidene flere pasienter opplever i ulike deler av sitt behandlingsforløp. De danske retningslinjer for pakkeforløb vedr. utredning og behandling av kreftsykdom kan ha overføringsverdi. Fagrådet mener at ventetiden fra diagnosen er sikret og nødvendig utredning er gjennomført, til start av behandling, ikke bør overstige 2 uker. Det er selvsagt viktig at pasientene får nødvendig tid fra diagnosen stilles til behandlingen starter for å innstille seg og reflektere over ulike behandlingsmetoder. Dette anses imidlertid meget sjelden som en reell problemstilling. Det er enighet om at det i dag er altfor mange som venter for lenge. Bedre behandlingslogistikk - det er behov for å forbedre logistikken knyttet til diagnostisering, utredning og oppstart av behandling. Kommunikasjon mellom avdelinger og foretak, umiddelbar søknadsvurdering, tilbakemelding til pasient og henvisende instans må forbedres og kvalitetssikres for å hindre tidstap. Side 12 av 20

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE Innstilling fra arbeidsgruppens flertall. RH / DNR Drammen Tønsberg Skien Arendal Kristiansand HELSE SØR FORORD Med bakgrunn i Odelstingsproposisjon nr. 66, 2000-2001 vedtok

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer