Årsrapport om utdanningskvalitet

Save this PDF as:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport om utdanningskvalitet"

Transkript

1 Årsrapport om utdanningskvalitet kvalitet i alle ledd

2 Innholdsfortegnelse Innhold KVALITETSSIKRING AV ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 INNLEDNING... 4 VURDERING AV DET ENKELTE KVALITETSOMRÅDE... 5 KAPITTEL 2: KVALITETSTILTAK OG VURDERING AV KVALITETEN... 6 Kvalitetsområde 1. Studietilbud... 7 Kvalitetsområde 2. Studieveiledning... 9 Kvalitetsområde 3. Forskning og akademiske ressurser Kvalitetsområde 4. Studieadministrasjon Kvalitetsområde 5. Internasjonalisering Kvalitetsområde 6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging Kvalitetsområde 7. Studentvelferd Kvalitetsområde 8. Styring og kontroll Kvalitetsområde 9. Studentrådet KAPITTEL 3: UTVIKLINGSOMRÅDER OG TILTAK Framdrift Arbeidsmetoder Webbasert tilgang Evalueringsmetoder KAPITTEL 4: PRIORITERTE OPPGAVER I KAPITTEL 5 OVERSIKT OVER ÅRSRAPPORTER FRA TILTAKSANSVARLIGE... 25

3 Kvalitetssikring av Ansgar Teologiske Høgskole Alle norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen. Institusjonens kvalitetsarbeid skal gi institusjonen tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i egne studietilbud. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal avdekke eventuell sviktende kvalitet i studietilbudene og bidra til kontinuerlige forbedringer. Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) skriver hvert år en rapport om høyskolens utdanningskvalitet. Årsrapporten skal gi en analyse og vurdering av status og utvikling av kvaliteten på høyskolens ulike aktiviteter, blant annet på bakgrunn av all data og evaluering som gjøres i høyskolens kvalitetssikringssystem (KSS). Årsrapporten brukes internt til å identifisere utfordringer innen utdanningskvalitet, og skal gi grunnlag for nødvendige forbedringstiltak innenfor prioriterte områder. ATH sitt formelle kvalitetsarbeid er sentrert rundt KSS-dokumentene på høyskolens nettsider, «Årsrapport om utdanningskvalitet» og et årshjul som viser aktiviteter knyttet til kvalitetssikringssystemet ved ATH. Høyskolens kvalitetssikringssystem ble tatt i bruk august 2006 og godkjent av NOKUT våren Det ble gjort en god del endringer og revisjoner i forbindelse med søknad om institusjonsakkreditering i I forkant av NOKUTs tilsynsbesøk våren 2014 ble hele kvalitetssystemet grundig gjennomgått, og det ble gjort mye opprydding og justering særlig ble tydeliggjøring av ansvarsområder prioritert. NOKUTs tilbakemelding i etterkant av tilsynsbesøket har dannet grunnlag for endringer og justeringer av kvalitetssikringssystemet. Grunnet høyskolens nye ledelsesstruktur ble KSS igjen revidert skoleåret Datagrunnlaget for årsrapporten er informasjon som framkommer i KSS (for eksempel emne- og kursevalueringer gjort av studentene) så vel som andre evalueringer, tilgjengelige databaser og muntlige og skriftlige rapporter. Det er innhentet informasjon om utdanningskvalitetstiltak for studieåret Årsrapporten bygger også på informasjon hentet fra de vurderinger av kvalitet som er gjort på de ulike kvalitetsområdene i KSS. Evalueringer, resultater, avviksmeldinger og andre tilbakemeldinger benyttes kontinuerlig i det pågående forbedringsarbeidet på alle kvalitetsområdene. Årsrapport om utdanningskvalitet er forfattet av høyskolens kvalitetsleder som et sammendrag av innhentet informasjon og de årlige rapportene som blir skrevet av de som i KSS har et operativt ansvar. Disse årlige rapportene ligger som et vedlegg til Årsrapport om utdanningskvalitet, men er ikke en del av den. 3

4 Kapittel 1: Vurdering og utvikling av kvalitetssikringssystemet Innledning Årsrapport om utdanningskvalitet for studieåret er en rapport som behandles i høyskolens ulike vedtaksorganer og som i siste instans går til høyskolestyret for endelig behandling og godkjenning. Rapporten skal blant annet bidra til at ATHs system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten oppfyller kravene til kvalitetssikring fastsatt i universitets- og høyskoleloven 1-6: Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring. og studietilsynsforskriften 4-1 Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet, der det står at: (1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. (3) Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 3-1 til 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift. (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud. (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. (6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Årsrapport om utdanningskvalitet for studieåret gir en oversikt over kvalitetstiltak gjennomført i skoleåret, og skal vurdere utdanningskvaliteten for de ni kvalitetsområdene KSS er inndelt i. For hvert av de ni kvalitetsområdene gis en oversikt over hovedtiltak iverksatt siden siste årsrapport for å forbedre utdanningskvaliteten ved høyskolen vurdering av utdanningskvaliteten på området, ut fra tilgjengelige indikatorer og andre evalueringsdata med forslag til fokusområder fremover (fremtidige fokusområder er samlet i kap. 4 Prioriterte oppgaver) Kvalitetsmålene i KSS skal harmonere med målene i høyskolens strategiske plan, og de virksomhetsmål som ATH årlig rapporterer til Kunnskapsdepartementet. 4

5 Vurdering av det enkelte kvalitetsområde Kvalitetssikringen av hvert kvalitetsområde er vurdert på en 3-punkts skala. Systemet betegnes som enten godt utviklet, middels utviklet eller lite utviklet. Vurderingen av det enkelte område skjer ut fra hvor mange tiltak som er beskrevet eller godkjent, hvor mange av tiltakene som er aktive og implementert, og hvilken tilgang til kvalitetsdata som framkommer av systemet. Med tiltak regnes i denne sammenhengen retningslinjer, rutiner og reglementer. Maler og diverse skjema regnes ikke som tiltak. For at et kvalitetsområde kan betegnes som godt utviklet må: % av tiltakene innen området være aktive det ha vært stor aktivitet innen området For at et kvalitetsområde kan betegnes som middels utviklet må: % av tiltakene innen området være aktive det ha vært rimelig aktivitet innen området For at et kvalitetsområde kan betegnes som lite utviklet må: mindre enn 60 % av tiltakene innen området være aktive det ha vært lite aktivitet innen området Vurderingene tar også med seg om det innen det enkelte kvalitetsområde har skjedd endringer i forhold til avvik/satsningsområder fra tidligere årsrapporter. 5

6 Kapittel 2: Kvalitetstiltak og vurdering av kvaliteten Kapittelet er inndelt etter de 9 kvalitetsområdene i ATHs kvalitetssikringssystem (se oversikt under). 6

7 Kvalitetsområde 1. Studietilbud Kvalitetsområde 1 vurderes som godt utviklet. Området består av 6 avsnitt og 13 tiltak alle er aktive. Det har vært stor aktivitet innen området. Studiesjefens årsrapport (KSS 1.2.5) gir et godt overblikk hva som skjer på høyskolen, ikke minst når det gjelder studentevalueringer. Rapporten beskriver hvilke evalueringer som er gjennomført, når disse er gjort og hvor mange som har deltatt. Rapporten beskriver også hvilke tiltak som er eller vil bli gjort i etterkant som resultat av evalueringene. Studiesjefens årsrapport samler årsrapportene fra fagkoordinatorene for de tre fagområdene på bachelornivå: Musikk, Psykologi og Teologi og internasjonale studier, samt fra fagkoordinator for Master i ledelse og menighetsutvikling. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Opprettelse av studier Det er i perioden ikke opprettet nye studier. Revisjon av studier Innen fagområdet Psykologi er ett emne revidert, mens fagområdet Musikk har revidert både årsstudiet sitt og to av bachelorprogrammene. Innen alle fagområdene er det gjort mindre forandring i pensum, samt mindre endringer i fag og studieplaner. Overgangsavtaler ATH har etablert gode overgangsavtaler med MF og VID for høyskolens bachelorstudenter i teologi og masterstudenter. Evalueringsplan for Etter overgang til ny semesterstruktur og testing det siste skoleåret er evalueringsplan implementert. Planen kombinerer ulike evalueringer, både interne og eksterne. Det nye evalueringsplanen har ført til noen endringer og nye tiltak i KSS. Evalueringsskjemaer Både på studieprogram, emnekombinasjonsnivå og emnenivå er det gjennomført digitale evalueringer. Nye evalueringsskjemaer er laget etter overgang til læringsplattformen Canvas. Midtveisevalueringer har blitt en del av høyskolens evalueringsrutiner. Studentevalueringer gjennom KSS evalueringer Det har i perioden vært gjennomført evalueringer innen alle høyskolens fagområder etter vedtatte planer for evaluering. Evalueringene har foregått elektronisk gjennom studieportalen Canvas. Midtveisevaluering av årsstudiet i psykologi ble foretatt i oktober Helhetsoppfatningen av studiet skårer høyt. Midtveisevalueringen av andreåret i bachelor i kultur- og samfunnspsykologi (våren 2019) hadde lavere skåre og har gitt viktige innspill til revisjon av studieprogrammet. Emneevalueringene gjort på tredjeåret (høsten 2018 og våren 2019) fikk høyere skåre enn evalueringene gjort på både første og andreåret i psykologistudiet Evalueringene gjort innen fagområdet Teologi og interkulturelle studier viser at helhetsoppfatningen av studiene har fått dårligere skåre enn tidligere. Konkrete tiltak ble iverksatt i etterkant av evalueringene. Evalueringene gjort innen fagområdet Musikk viser at helhetsoppfatningen av studiene ligger på godt middels. Noe av dette skyldes oppbygging av studiet. Her er det i etterkant gjort 7

8 konkrete tiltak. Andre faktorer går på didaktiske rammefaktorer som har vært et tilbakevendende moment i evalueringene fra musikkmiljøet. Enkelte tiltak er gjort fortløpende, men skolens utbyggingsplaner tar i den grad evalueringstilbakemeldingen på alvor i planleggingen av snarlig utbygging av skolen. På Master i ledelse og menighetsutvikling gjøres evalueringene i etterkant av hver kursuke. Tilbakemeldingene er svært gode (se nedenfor). Generelt har evalueringsresultatene på ATH ikke variert stort fra tidligere skoleår. Jevnt over er det gode skår på undervisning og kursgjennomføring, men dårligere på studentsamarbeid, egenaktivitet/forberedelse og fasiliteter. Studentevalueringer gjennom NOKUTs studiebarometer Selv om NOKUTs studiebarometer ikke er en del av KSS er evalueringen herfra likevel viktig for ATHs kvalitetsarbeid. Studiebarometeret er NOKUTs årlige landsomfattende undersøkelse av studentenes opplevelse av studiekvalitet i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter samtlige studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram. Studentenes svar på spørsmålet om hvor tilfreds de er med studieprogrammet de går på (ifølge Studiebarometeret 2018) har et snitt på 4,5. Dette er høyere enn snittet både på private og statlige institusjoner. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. ATH utmerker seg også med en svært høy svarprosent. Studentevalueringer gjennom NOKUTs studenttilfredshetsundersøkelse På NOKUTs studenttilfredshetsundersøkelse 2018 skåret studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling høyest i Norge sammen med 5 andre institusjoners masterprogram. Læringsplattform Sommeren 2018 byttet Ansgarskolen leverandør av læringsplattform fra itslearning til Canvas (Instructure). Det ble i den forbindelse gjennomført grundige kurs, webinarer og workshops for ansatte og administratorer både før og etter sommeren. Studentene fikk felles opplæring i oppstartsuka. Basert på antall supportmeldinger (14 registrerte saker) har overgangen til nytt system fungert godt. Det har lenge vært etterlyst en integrasjon mellom dataprogrammet FS og skolens læringsplattform. Denne integrasjonen mellom datasystemene fungerer nå. Vurdering av kvaliteten på området Kvaliteten på området Studietilbud kan karakteriseres som god. Det har vært stor aktivitet innen området i form av studenttilbakemeldinger og administrative tiltak gjort på bakgrunn av disse. Det er viktig at resultater fra evalueringene fortsatt blir med i planlegging, utvikling og revisjonsarbeid. Det må fortsatt fokuseres på studentenes egenaktivitet og det å få studentene til å delta aktivt i kollokviegrupper. Det må jobbes mer med studieprogrammenes yrkesrelevans og yrkestilknytning for å sikre en god kopling opp mot arbeidslivet. Nye og reviderte tiltak: Endringer gjort i området Studietilbud skoleåret : o KSS Studentevaluering av studieprogram (enkelte oppdateringer) o KSS Studentevalueringer av emner og kurs (enkelte oppdateringer) o KSS Evalueringsskjema for emner og kurs ved ATH 8

9 o KSS Midtveisvaluering (nytt tiltak) o KSS Mal for emneansvarlig lærers rapport om emne- og kursevaluering o KSS Mal for studiekoordinators rapport om midtveisevaluering o KSS Instruks for Canvas (nytt) o KSS Veiledning for publisering av fagsider i Canvas (nytt) Kvalitetsområde 2. Studieveiledning Kvalitetsområde 2 vurderes som godt utviklet. Området består av 3 avsnitt og 10 tiltak. Alle tiltakene er aktive. Det har vært stor aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Utdanningsplan Studentene får sin utdanningsplan gjennom StudentWeb som må godkjennes hvert semester. Ved skolestart gis grundig informasjon om hva studentene må gjøre, samtidig som det tilbys individuell hjelp til de studenter som måtte ønske dette. Studentsamtaler Høsten 2018 ble det igjen gjennomført oppstartssamtaler med alle førsteårsstudenter. Samtalene hadde fokus på å komme i gang med studiene, samt viktigheten av kollokviegrupper. ATH fikk i desember 2018 midler av Helsedirektoratet til å starte opp en pilot som heter Prosjekt FORTELL student. Høsten 2018 ble det laget testgrupper der studenter fikk anledning til å delta i mentorveiledede grupper. De ble utfordret til å fortelle om sin bakgrunn, sine verdier og sine forventninger til studiet. Det er gjennomført studieveiledning både enkeltvis og gruppevis gjennom skoleåret. For flere studenters del bestod studieveiledningen i å hjelpe med å fylle ut utdanningsplanen korrekt, Feide-pålogging eller klargjøring av egen datamaskin for digital eksamen. Strykprosenten ved eksamen Strykprosenten har skoleåret vært på 9,85 mot 9,7 året før. ATH har i perioden gjort konkrete tiltak for å få strykprosenten ned. Alle studenter skal ifra studiestart ha blitt gjort oppmerksom på at karakterer i studiene også avhenger av kandidatens evne til å formulere og strukturere besvarelsen. Det er gitt innspill til både samtale- og kollokviegrupper for målrettet å kunne jobbe mot en god eksamensgjennomføring. Underviserne har også blitt oppfordret til å benytte mer tid til diskusjon om de fenomener som belyses i undervisningen. Dette vil forbedre fagforståelsen ved bl.a. å belyse teoriene og metodene som benyttes i fenomenforklaringen. Høsten 2018 innførte ATH sensorveiledninger til alle eksamensoppgaver. Disse kan i etterkant av eksamensavviklingen hjelpe til bedre forståelse av karaktergivingen og hva det legges vekt på i en god eksamensbesvarelse. Høyskolens nettsider Studentene skal til enhver tid ha lett tilgang på den informasjonen som ATH har utarbeidet om studieprogram og emner. Mye arbeid er gjort for å gjøre høyskolens nettsider informative, oppdaterte og brukervennlige. Våren 2019 var flere høyskolestudenter med i 9

10 brukertest laget i samarbeid med nettsideleverandøren. Informasjonen herfra er tatt med når nye nettsider lages høsten 2019 Ved oppstart får nye studenter introdusert nettsidene og høyskolens nettsider gir tydelig og nyttig informasjon for nye studenter. Vurdering av kvaliteten på området Det er gjennom skoleåret gjort mye arbeid for at studentene skal få den informasjon de trenger for studiegjennomføring. Høyskolens størrelse gjør at det er «kort vei» mellom student og studieveileder, hvilket må betegnes som positivt. Det kan konkluderes med at aktiviteten på kvalitetsområdet Studieveiledning er god. Nye og reviderte tiltak: Ingen dokumentendringer er gjort i området Studieveiledning skoleåret Kvalitetsområde 3. Forskning og akademiske ressurser Kvalitetsområde 3 vurderes som godt utviklet. Området består av 5 avsnitt og 12 tiltak. Alle tiltakene er aktive. Det har vært meget stor aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Rapport om forsknings- og formidlingsvirksomhet ved ATH 2018 Høyskolens lærere har sendt inn informasjon om sin FoU-virksomhet for kalenderåret 2018, og forskningslederen har på bakgrunn av denne utarbeidet sin årsrapport. Publisering ATH har i 2018 hatt lavere publiseringsrate per faglig ansatt enn i 2017 (da ATH kom på fjerdeplass for publisering per faglig ansatt i UH-sektoren). Stipendiatstillinger Høsten 2018 fikk ATH for første gang tre stipendiatstillinger via statsbudsjettet, og tre stipendiater ble høsten 2018 tilsatt i disse stillingene i fagområdene teologi, psykologi og musikk. Totalt hadde ATH 5,5 stipendiatstillinger skoleåret Våren 2019 disputerte en av skolens doktorander. Strategiske forskningsmidler Den enkelte forsker har kunnet søke om å bruke inntil 25% av de RBO-midlene han/hun har «oppnådd» til å dekke utgifter i forbindelse med forskning. Eksterne forskningsmidler ATH har ikke søkt om NFR- eller EU-midler i 2018, men flere ansatte har deltatt i forskningsprosjekter som er eksternt finansiert og i søknader om NFR- og EU-midler. Forskningsdager Det har vært avholdt 2 interne forskningsdager i perioden med innlegg og respons ved de ansatte ved ATH samt eksterne bidrag. 10

11 Undervisning og pedagogisk utvikling Det er påbegynt en prosess som skal beskrive og dokumentere den planmessige pedagogiske utvikling til ATHs ansatte. Deler av dette er implementert skoleåret 2018/19 gjennom den halvårlige FOU-dag ved semesterstart. Det er også blitt gjennomført piloter knyttet til kollegaveiledning. Formidling Det er et mål at ATHs faglige ansatte skal delta i kirke, kultur- og samfunnsdebatten. ATH har i den anledning ansatt en kommunikasjonsrådgiver som gir ansatte støtte til å publisere kronikker, delta i intervjuer/debatter i media. Forskningsblogg Forskningsbloggen på ATHs nettside får nytt innlegg hver måned. Her publiserer vitenskapelige ansatte forskningsresultater og forskningserfaringer. Bloggen er også tilgjengelig på Facebook. Bibliotekets samling Biblioteket har en samling på ca bøker, og gir tilgang til både trykte og elektroniske tidsskrifter. Utlånet holder seg stabilt. Bibliotekar er medlem av UHR-Bibliotek og har deltatt på flere faglige møter og seminarer i perioden. Studiebarometeret 2018 gav biblioteket et gjennomsnitt på 4,3 av maks 5. Biblioteket fikk full pott av 55 % av studentene, deriblant alle masterstudentene. Vurdering av kvaliteten på området Målet om høy forskningsaktivitet er delvis oppnådd gjennom økt antall stipendiater og gjennom faglig ansattes deltagelse i ulike forskningsprosjekter. Ut ifra den omfattende årsrapporten fra FoU-leder kan det konkluderes med at aktiviteten er høy innen kvalitetsområdet Forskning og akademiske ressurser, og at kvaliteten på tiltakene på området er god. Som nevnt tidligere år er det en utfordring at årsrapporten fra FoU-leder dekker et kalenderår, mens alle andre KSS-årsrapporter dekker et skoleår. Nye og reviderte tiltak: Det er ikke gjort dokumentendringer innen området Forskning og akademiske ressurser skoleåret : Kvalitetsområde 4. Studieadministrasjon Kvalitetsområde 4 vurderes som godt utviklet. Området består av 8 avsnitt og 38 tiltak. Alle tiltak bortsett fra ett er aktive. Det har vært stor aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Evaluering og vurdering av høstens opptak Opptak av studenter er gjort etter gjeldende regler og retningslinjer. Høyskolens opptak foregår dels gjennom Samordna Opptak (SO) og dels gjennom lokalt opptak. ATH har i perioden fortsatt sitt samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) når det gjelder opptak. UiA 11

12 har utført all saksbehandling i forbindelse med SO dette skoleåret. ATH utfører selv alt lokalt opptak gjennom den elektroniske plattformen «FS SøknadsWeb». Lokalt opptak gjelder primært for mastersøknader og for studenter som vil overføres til annet studieprogram. Eksamensavvikling og sensur Bortsett fra muntlige og praktiske eksamener gjennomføres nå all karaktergivende eksamen digitalt. ATH ligger på en digital gjennomføringsprosent på 86 %, hvilket er høyest i Norge blant Inspera (leverandør digital eksamensplattform) sine kunder. Tallene på både eksamensoppmeldte og antall studenter som møtte til eksamen har gått opp med mer enn 11 % i forhold til fjoråret. Ved begynnelsen av hvert semester er det lagt til rette for at studenter kan melde seg opp til både utsatt- og konteeksamen. Eksamensinspektør har skoleåret behandlet 135 karakterbegrunnelser mot 94 saker året før. Det er i tillegg behandlet 20 klagesaker mot 13 året før. Fire studenter fikk bedre karakter etter ny sensur, mens 16 studenter fikk samme karakter som ved ordinær sensur. Det er i perioden skrevet sensorveiledninger til alle eksamensoppgaver, samt laget rutiner for sensur av eksamensbesvarelser fra studenter med spesifikke lærevansker. For å kunne hjelpe studenter med opplastingsproblemer ved eksamensinnlevering er leveringsfristen for alle innleveringer flyttet fra kl. 00:00 midnatt til kl. 12:00. Studenter som ikke bor nær campus, tilbys å gjennomføre eksamener fra der de bor/befinner seg. Våren 2019 ble det gjort vedtak om at ny og endelig sensur skal gjennomføres ved avvik (på to karakterer eller mer) mellom ordinær sensur og klagesensur. Rapportering til Kunnskapsdepartementet/NSD for høsten 2018 og våren 2019 Studieadministrasjonen har rapportert ATHs studentdata og annen statistisk data til Kunnskapsdepartementet/NSD pr. 15. oktober 2018, 15. februar 2019 og 15. mars Studenttall og studiepoengsproduksjonen er fortsatt økende. Bruken av det studieadministrative datasystemet FS FS er nå et godt integrert verktøy som brukes daglig i administrasjonen. Systemet er omfangsrikt og ikke alle deler i systemet brukes av ATH. Det er ikke besluttet å ta i bruk nye moduler i FS. Samarbeidsavtale med UiA Samarbeidet med UiA har fungert godt i skoleåret Avtalen er forlenget. Samarbeidet har dekket følgende behov: Hjelp vedrørende superbrukerfunksjoner i FS Hjelp ved overvåking ved digitale eksamener Saksbehandling i forbindelse med Samordna Opptak FEIDE-samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) Samarbeidet med UiT om FEIDE-administrasjon har fungert godt. UiT har meldt at tjenesten på sikt utfases. ATH vil sende forespørsel til Unit som også tilbyr Feide-hotell. 12

13 Inspera Digital eksamensavvikling Dataprogrammet Inspera Assessment (IA) brukes til opprettelse, gjennomføring, sensurering, karakterbegrunnelser og arkivering av eksamen. Tilbakemeldingene er positive fra både studenter og administrativt ansatte. URKUND Plagiatkontroll Høyskolen har inngått avtale med URKUND og integrert plagiatkontroll i Inspera Assessment ved innleveringsoppgaver og hjemmeeksamen. Verktøyet har oppdaget flere eksamensbesvarelser med plagiat. SuperSAS Digital rombooking Bruk av SuperSAS har som digitalt rombookingsystem til musikkstudentenes øvingsrom har hindret dobbeltbooking som tidligere har gitt store frustrasjoner i musikkmiljøet. Høyskolens informasjonsmateriell Høyskolens informasjonsmateriell er studiekatalog, e-post (DM), stands og nettsider. Studiekatalogen er ikke lenger den viktigste informasjonskilde. Høyskolens nettside er hyppig besøkt. All nødvendig informasjon for studenter og ansatte ligger tilgjengelig her. Det jobbes med helt nye nettsider fra høsten ATH gjør også bruk av andre elektroniske informasjonskanaler Facebook, Instagram og en forsknings-blogg. Rekrutteringsarbeidet I tillegg til studiekatalogen er ATHs nettside stadig under utvikling for å gjøre den mer brukervennlig og informativ for potensielle søkere både når det gjelder studietilbud og boligtilbud. ATH har hatt stand på tre utdanningsmesser, fire større ungdomstreff, samt rundt 20 steder der studenter har bidratt med musikk eller foredrag. Vurdering av kvaliteten på området Området Studieadministrasjon har mange tiltak og kan beskrives som et område med høy aktivitet, og preget av gode og innarbeidede rutiner. Området er i konstant utvikling; primært på grunn av den digitale utviklingen i universitets- og høyskolesektoren og innen markedsføring. Høyskolens rapporteringsrutiner er gode og gir tilgang til mye data som er viktig i høyskolens evaluering av egen virksomhet. Nye og reviderte tiltak: Endringer gjort i området Studieveiledning skoleåret : o KSS Opptaksreglement for søkere til fordypningsstudier o KSS Kvalitetssikring av sensorer o KSS Utfyllende regler for eksamen og prøving ved Ansgar Teologiske Høgskole o KSS Retningslinjer for eksamensavvikling o KSS Kvalitetssikring av sensur o KSS Rutiner for sensur av eksamensbesvarelser fra studenter med dysleksi eller andre spesifikke læringsvansker som dyspraksi, AD(H)D og dyskalkuli (Nytt) o KSS Ny og endelig sensur o KSS Rutine for behandling av særlig avvik ved kontroll og klagesensur o KSS Plagiatkontroll - behandling av saker med mistanke om fusk (Nytt) 13

14 o KSS Retningslinjer for behandling av saker ved fusk eller mistanke om fusk (Nytt) Kvalitetsområde 5. Internasjonalisering Kvalitetsområde 5 vurderes som middels utviklet. Området består av 4 avsnitt og 9 tiltak. Alle tiltak er aktive. Det har vært rimelig aktivitet innen området. At området vurderes som middels utviklet skyldes aktivitetsnivået. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Informasjon om utvekslingsmulighetene ATH har informasjon om mulige utenlandsstudier på sine nettsider, og det er blitt avholdt informasjonssamlinger for interesserte studenter høsten Våren 2019 hadde skolen flere dialogsamlinger med studenter som ville på utveksling. Studieadministrasjonen samt studiekoordinatorene svarer på spørsmål, og bistår studenter som har behov for dette. Erasmus Charter ATH fornyet sitt Erasmus-charter og har samtidig søkt om Erasmus-midler for perioden skoleåret Utveksling Våren 2019 var den første Erasmus-studenten på utveksling til London School of Theology. To andre studenter har vært på utveksling til North Park University i Chicago, USA i Studenter på BA i interkulturell forståelse var våren 2019 på studentopphold i Zambia i fire uker. Det har ikke vært innreisende internasjonale studenter på Erasmus pluss-programmet, noe som skyldes at ATH foreløpig ikke har engelskspråklige studier. På masterprogrammet er det studenter fra Danmark og Sverige, men disse er ikke i Erasmus-programmet. Samarbeidsavtaler ATH har følgende samarbeidsavtaler med institusjoner i Europa: Theologische Hochschule Ewersbach, Tyskland London School of Theology, Storbritannia Örebro Teologiska Høgskola, Sverige ATH har samarbeidsavtaler med følgende institusjoner i USA: North Park University i Chicago, Illinois (North Park University har i skoleåret besøkt ATH for å informere studenter og ansatte om muligheter) Det jobbes for å få undertegnet flere samarbeidsavtaler med UH-institusjoner både i Europa og USA. Det har i den anledning vært samtaler med Loyola University i New Orleans. Deltagelse ved internasjonale forskerkonferanser Flere av de vitenskapelige ansatte har deltatt på ulike internasjonale forskerkonferanser. Se FOU-rapporten for detaljer. 14

15 Vurdering av kvaliteten på området Det er sjette gang det er levert en årsrapport for internasjonalisering. Arbeidet med internasjonalisering har hatt større fokus de siste årene og vil ha det også fremover. Internasjonalisering er et nasjonalt satsingsområde og høyskolen ønsker en økt utveksling. Nye og reviderte tiltak: Endringer gjort i området Internasjonalisering skoleåret : o Ingen nye etter reviderte tiltak Kvalitetsområde 6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging Kvalitetsområde 6 vurderes som godt utviklet. Området består av 4 avsnitt og 5 tiltak. Alle tiltak er aktive. Det har vært middels aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Tiltak som er gjort for å ivareta det fysiske læringsmiljøet og universell tilrettelegging: o Avtalen med eksternt firma om kontroll av elektrisk anlegg og ventilasjon fungerer godt o Det gjøres stadig tiltak for bedre internett dekningen på skolen o De tilbakevendende utfordringene med øvingsrom for musikkstudentene har vært midlertidig løst. Studenter er tatt med på råd i skolens snarlige utbygging o Studenter har også kommet med innspill til forbedringer i kantine og undervisningsbygget o Stasjoner for kildesortering er satt opp flere steder etter ønske fra studentene Vurdering av kvaliteten på området Det har vært relativt lite aktivitet på dette området i skoleåret Læringsmiljøutvalget (LU) har hatt tre møter i perioden og har hatt få saker å jobbe med. LU hadde gjennom året mest fokus på det fysiske læringsmiljøet. Grunnet lite aktivitet på området ønsker ATH kommende år å gi dette kvalitetsområdet større fokus både gjennom konkrete bygningsmessige tiltak, men også ved å tildele en fast administrativt ansatt rollen som leder av LU. Selv med liten aktivitet i møtevirksomhet må kvaliteten på det fysiske læringsmiljøet likevel sies å være god. Nye og reviderte tiltak: Det er ikke gjort dokumentendringer i området Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging skoleåret Kvalitetsområde 7. Studentvelferd Kvalitetsområde 7 vurderes som godt utviklet. Området består av 6 avsnitt og 9 tiltak. Av disse tiltakene er 7 aktive og 2 passive. Det har vært god aktivitet innen området. 15

16 Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Høyskolens åpningsdager - fadderordning Ved skoleårets begynnelse legges det hvert år ned store ressurser for å informere og ivareta nye studenter ved høyskolen. Skolens fadderordning har stor betydning for nye studenter og er med på å styrke området Studentvelferd. På høyskolens nettsider er det gjort mye for å imøtekomme det informasjonsbehovet en ny student måtte ha. Skolens fadderordning har kommet for å bli. Medlemskap av Studentsamskipnaden (SiA) Høyskolens studenter er medlem av SiA i studietiden. SiA tilbyr studentene ved ATH mange ulike varer og tjenester innenfor helse, bokhandel, treningssenter, kultur, og barnehage. SiAs bokhandel besøker skolen ved skolestart, tar imot bestillinger og leverer bestilte pensumbøker i skolens kantine. Ved skolestart er alle ATH-studenter invitert med på studiestartfestivalen som avholdes på UiAs campus. I år har SIA Helse vært på skolen ved oppstart av skoleåret og reklamerte godt for sitt samtaletilbud. Det har også ligget en direktelink til deres bookingsystem på våre hjemmesider. Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget har i perioden hatt tre møter. Studentpastor Ansgarskolen har studentpastor i 50 % stilling. Studentpastoren bruker mye av sin tid til samtaler med studentene. Til sammen har i overkant av 50 elever og studenter bedt om en eller flere samtaler med studentpastor i løpet av sist skoleår. I løpet av året er det opprettet et eget bookingsystem for alle som ønsket samtale. Dette gjør det både enklere for studenter å kontakte studentpastor samt at det i mye større grad hindrer dobbeltbookinger. Miljøarbeidere Tilsettingen av to miljøarbeidere har styrket området Studentvelferd. Morgensamlingene Det er studentpastor som har det overordnede ansvaret for skolens morgensamlinger. Andaktssamlingene er en god møteplass mellom studenter og ansatte. Oppmøtet har vært godt, og innholdet likeså. Dette skyldes blant annet en større kontroll med musikalske innslag på samlingene. I år har det i tillegg vært mange dyktige musikere og sangere, så kvaliteten har vært høy gjennom hele året. Både studenter, elever og ansatte har holdt andakter eller vitnesbyrd på disse samlingene og hver 14. dag har det vært nattverd der enten en ansatt eller en student på teologi har forrettet. Dermed blir samlingen en praksisarena for mange. Selv om vi alltid skulle ønske at flere høyskolestudenter ble med på morgensamlingene, er vi fornøyd med oppmøte og entusiasmen knyttet til samlingene. Gerdas Kafé Gerdas Kafé er ment som «et møtested mellom tro og tanke», hvor interne og eksterne gjester blir intervjuet. Det har vært litt varierende tilbakemeldinger på samlingene dette skoleåret. Det ser ut til å være vanskelig noen ganger å treffe både bibelskoleelever og høyskolestudenter på samme tid. Vi ønsker fremover å ha langt flere yngre gjester som elever og studenter i større grad kan identifisere seg med! Mentorprogrammet Mentorprogrammet, et tilbud til Ansgarskolens bibelskoleelever, har skoleåret hatt deltakere fordelt på 7 grupper. Gruppelederne har primært vært fra ATH, men ellers har ATH ikke hatt deltakere i programmet. 16

17 Sittegrupper Ansgarskolen har sett verdien av å lage komfortable sittegrupper både i kantine, «peisestue» og ulike korridorer for å forbedre innemiljøet. Slike hyggelige sittegrupper innbyr studentene til å sitte ned og prate sammen i stedet for å dra fra studiestedet umiddelbart etter undervisningen. Flere sittegrupper blir derfor prioritert ved kommende utbygging. Prosjekt FORTELL student. Som nevnt ble det høsten 2018 laget noen testgrupper der studenter fikk anledning til å delta i mentorveiledede grupper. De ble utfordret til å fortelle om sin bakgrunn, sine verdier og sine forventninger til studiet. Disse gruppesamlingene har også hatt innflytelse på studentenes opplevelse av studentvelferd. Informasjonskanaler I inngangen til kantina er det informasjonstavler som studentene kan bruke. I tillegg gis det informasjon via TV-skjermer flere steder på skolens område. Informasjon til høyskolens studenter gis også gjennom høyskolens nettside, Facebook, Instagram, Canvas og sms. Vurdering av kvaliteten på området Åpnings- og avslutningshelgene og aktivitetene i tilknytning til disse er viktige for studentene. Det brukes mye ressurser blant skolens personale og fadderne for at nye studenter skal føle seg vel, få nok og riktig informasjon og komme godt i gang med studiehverdagen. Fortsatt er morgensamlingene og Gerdas kafe viktige arenaer som møteplass for studenter og ansatte. Det er ofte studenter fra musikkmiljøet som har ansvar for musikalske innslag på morgensamlingene og på Gerdas kafe. I likhet med andre institusjoner erfarer også ATH at mange studenter bærer på ting som gjør studiehverdagen utfordrende. Mange av disse får hjelp gjennom samtaler med studentpastor eller sendes videre for mer faglig hjelp. Skolens to miljøarbeidere har også gjennom skoleåret stått på for å bedre studentenes hverdag. Det kan konkluderes med at aktiviteten på kvalitetsområdet Studentvelferd er god, og at området holder god kvalitet. Nye og reviderte tiltak: Det er ikke gjort dokumentendringer i området Studentvelferd skoleåret

18 Kvalitetsområde 8. Styring og kontroll Kvalitetsområde 8 vurderes som godt utviklet. Området består av 8 avsnitt og 41 tiltak. Alle tiltak er aktive. Det har vært stor aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Ekstern evaluering av studieprogrammene I KSS pkt.3 fremgår det at ekstern evaluering av studieprogrammene skal gjennomføres hvert 4 år. Det er utarbeidet en oversikt over når høyskolens ulike studieprogrammer skal sendes til ekstern evaluering. Nedenfor ligger det en plan som spesifiserer tidspunktet for ekstern evaluering av skolens bachelorløp. Dette rullerer i en fireårs syklus. Det innebærer at høsten 2022 starter dette på nytt. Evalueringstidspunkt Høsten 2018 Høsten 2019 Høsten 2020 Høsten 2021 Studie BA i kultur og samfunnspsykologi BA i musikkteknologi, BA i musikk og helse BA i teologi og praktisk teologi BA i Interkulturelle studier I skoleåret ble det gjort en omfattende evaluering av bachelor i psykologi. Dette har gitt mange innspill til kommende revisjon av studieprogrammet. Høsten 2019 evalueres studieprogrammene bachelor i musikkteknologi og bachelor i musikk og helse. Ekstern vurdering av KSS I henhold til KSS skal KSS evalueres hvert tredje år. Ekstern evaluering av KSS ble gjennomført skoleåret En skriftlig rapport er levert og behandlet i Studienemnda. Rapporten er en beskrivelse av systemets funksjonalitet med forslag til forbedringstiltak. Årshjul Det er i perioden laget et årshjul som synliggjør alle KSS-tiltak som har datofrist. Årshjulet viser hva som må gjøres hver uke og hvem som har ansvar. Årshjulet har et eget punkt i hvert møte i Studienemnda. Klagenemnd for ATH Klagenemndas medlemmer oppnevnes av Studienemnda etter innstilling fra rektor med ett års virkningstid. Nye medlemmer er valgt for perioden. Klagenemnda har ikke behandlet saker skoleåret Personvern EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), har hatt stort fokus gjennom skoleåret spesielt hvor studentopplysninger lagres og hvem som har tilgang til disse opplysningene. Tiltak er gjort for å sikre studentene personopplysninger. Behandling av avviksmeldinger i kvalitetssikringssystemet ATH har lagt til rette for at studenter og ansatte kan sende avviksmeldinger via høyskolens nettside. Skjemaet for avviksmeldinger har et eget punkt på nettsiden i avsnittet om skolens kvalitetssikringssystem. Studenter og ansatte er oppfordret til å bruke dette skjemaet hver gang et avvik ønskes rapportert. Alle studenter får ved oppstart illustrert hvordan og hvorfra man sender en avviksmelding. Avviksmeldingen går direkte fra nettsiden til skolens kvalitetsleder og avviksmelder får bekreftelse på at avviksmelding er sendt og mottatt. 18

19 Kvalitetsleder fører egen journal over innkomne avviksmeldinger og tar disse med til behandling i studienemnda (SN) eller læringsmiljøutvalget (LU). Dersom behandlingstiden vil drøye i tid får anmelder tilbakemelding om gangen i saksbehandlingen. Det er SN/LU som behandler og lukker avviket. Kvalitetsleder rapporterer SNs/LUs vedtak til avviksmelder og loggfører vedtaket. Avviksstatistikk for : Avviksmeldinger Fra studenter * 4 13* Fra ansatte Totalt * Flere av avviksmeldingene omhandlet de samme sakene Antall avvikssaker har vært stabilt de siste årene da flere av avviksmeldingene har inneholdt samme sak. Vurdering av kvaliteten på området Området Styring og kontroll er et stort og omfattende område med mye aktivitet. Det kan konkluderes med at aktiviteten har vært høy i perioden , og at kvaliteten på tiltakene i området Styring og kontroll er svært god. Den eksterne KSS-evalueringen har vært veldig nyttig for den videre utviklingen av KSS og gitt flere forslag til forbedring. Disse forslagene er tatt med i prioriterte oppgaver i Nye og reviderte tiltak: Det er ikke gjort dokumentendringer i området Styring og kontroll skoleåret Kvalitetsområde 9. Studentrådet Kvalitetsområde 9 vurderes som godt utviklet. Området består av 2 avsnitt og 4 tiltak. Av disse 4 tiltakene er alle aktive. Det har vært god aktivitet innen området. Hovedtiltak innen kvalitetsområdet Studentrådet har hatt månedlige møter der samtlige av studentrepresentantene har deltatt. Ved siden av dette har Studentrådet bidratt til et mer faglig og sosialt miljø. Studentrådet har blant annet holdt to fagseminarer for alle studentene. Det ene om abort, det andre om bistand, menneskemøter og ledelse (gjest: Kjell Magne Bondevik). Det har vært veldig positiv respons fra studentene. Studentrådet har i skoleåret støttet sosiale tiltak utført av høyskolens miljøarbeidere. I tillegg har Studentrådet selv arrangert vårfest, megakollokvier, standvirksomhet og studentenes eget bistandsprosjekt. Studentrådsrepresentanter er faste medlemmer i alle vedtaksorganer ved ATH. 19

20 ATH har vært i kontakt med Norsk studentorganisasjon (NSO) og oppfordret studentrådet ved ATH til å melde seg inn. ATH har bistått med informasjon om studentrådets rettigheter og plikter og vært i tett kontakt med studentrådsleder og bistått studentrådet løpende i ulike saker Kurs er avholdt for tillitsvalgte studenter, jevnfør KSS Kurs for tillitsvalgte studenter. Vurdering av kvaliteten på området Studentrådet har dette skoleåret vært mer aktiv enn tidligere år. Dette skyldes i stor grad en aktiv og motivert studentrådsleder. Det kan konkluderes med at aktiviteten på kvalitetsområdet Studentrådet har vært god, og at området holder god kvalitet. Nye og reviderte tiltak: Det er ikke gjort dokumentendringer i området Studentrådet skoleåret

21 Kapittel 3: Utviklingsområder og tiltak Hovedutfordringene i utviklingen av ATHs kvalitetssikringssystem ligger innenfor følgende områder: Framdrift KSS er tilpasses den nye studietilsynsforskrift. NOKUT har tidligere evaluert universiteters og høyskolers kvalitetssikringssystem hvor oppgaven fremover vil være å føre tilsyn med universiteters og høyskolers kvalitetssikringsarbeid. Kvalitetsarbeidet er i tråd med kravene i europeiske standarder og retningslinjer fra kvalitetssikring i høyere utdanning. Den eksterne evalueringsrapporten av KSS gir flere innspill på hvordan KSS kan revideres for å sikre ovennevnte. En styringsgruppe ble nedsatt våren 2019 for å jobbe med dette. I hvert møte i Studienemnda gjennomgås den nye årshjulskalenderen med fokus på frister og hvilke tiltak som må gjøres innen neste møte. Utdrag av KSS-årshjulskalender Arbeidsmetoder Det har i perioden vært arbeidet med å videreutvikle og revidere KSS etter siste årsrapports Kapittel 4: Prioriterte oppgaver i NOKUTs studietilsynsforskrift og studiekvalitetsforskrift KSS Strategiske plan for Webbasert tilgang Systematisering og formidling av dokumenter og rapporter i KSS er omfattende og tidkrevende. Alle KSS-dokumenter er i flyttet til Googles nettsky med direkte tilgang fra skolens nettside. Kvalitetsleder opplever det tidsbesparende at KSS-dokumenter bare vedlikeholdes ett sted. Etter styrebehandling legges Årsrapport om utdanningskvalitet i sin helhet ut på høyskolens nettside. 21

22 Andre rapporter og evalueringer legges på høyskolens elæringsplattform, slik at studentene har tilgang til dem. Studenters tilgang til evalueringsmateriale og årsrapporter er således gjort lettere tilgjengelig. Evalueringsmetoder ATHs kvalitetssikringssystem benytter en kombinasjon av metoder for å belyse utdanningskvaliteten ved høyskolen: Studentevalueringer Studentevalueringene er en av de viktigste metoder for å belyse utdanningskvalitet, nettopp fordi studentene ofte er de første til å fange opp avvik og svakheter ved og i undervisningen og læringsmiljøet, som er utilfredsstillende sett fra deres ståsted. Midtveisevalueringer har gjort det mulig å gjøre forbedringer underveis i studieløpet. Studentevalueringer foregår både gjennom KSS-evalueringer og NOKUTs studiebarometer. Godkjenninger av studier ATH er en akkreditert høgskole som selv godkjenner sine studier på bachelornivå, og har NOKUTs godkjenning av studieprogrammer på masternivå. NOKUTs anbefaling om ekstern vurdering av studieprogrammene ble påbegynt høsten Statistikk i nasjonale databaser (NSD) Statistikk i nasjonale databaser gir informasjon om en rekke inntaks-, innsats- og resultatfaktorer. Slike databaser er spesielt verdifulle fordi de viser utvikling over tid og gir grunnlag for sammenligning høyere utdanningsinstitusjoner imellom. Rapporteringsansvarlig fremlegger hvert semester statistiske opplysninger i Studienemnda som viser rapporteringstallene i forhold til andre institusjoner. I tillegg dokumenteres tallenes utvikling over en årrekke. Sensur I tillegg til ovennevnte gjør ATH utstrakt bruk av eksterne sensorer og noe kontrollsensur ved eksamensordning. Den eksterne evalueringsrapporten av KSS foreslår ATH å gjøre bruk av å ekstern sensor til å skrive en rapport etter emneevalueringen. Rapporten kan inneholde evaluering av: o Oppgaveformulering i forhold til pensum og læringsmål o Det generelle nivået til studentene o Eventuelle slagsider (huller i kunnskapen) 22

23 Kapittel 4: Prioriterte oppgaver i Nedenfor gis det en oversikt over prioriterte arbeidsoppgaver for å øke utdanningskvaliteten ved høyskolen i De enkelte oppgavene er plassert på personer som har ansvar for å initiere og koordinere arbeidet med utviklingsoppgavene. Prioriteringslisten er utarbeidet på bakgrunn av rapportene fra tiltaksansvarlige (vedlegg til årsrapporten), samt fra de tilbakemeldingene ATH fikk fra ekstern evaluering av KSS. Enkelte punkter er videreført fra tidligere rapporter. 1. Revisjon av KSS (8.3.2 Periodisk evaluering av kvalitetssikringssystemet) som tar hensyn til: a. endringer i studiekvalitetsforskriften og NOKUTs krav til systematisk kvalitetsarbeid b. tilbakemeldingene fra ekstern evaluering av KSS c. ønsket om å utarbeide et eget kapittel i KSS for «Undervisning og pedagogisk utvikling». Ansvar: Studiesjef, fagkoordinatorene og seniorrådgivere Vedr. punkt b: I den eksterne evalueringen av KSS anbefales ATH å videreutvikle KSS på flere områder. Nedenfor er anbefalingene listet opp i tre hovedpunkter. Det skal jobbes med: 1. Oppbygging, navigasjon og brukervennlighet Det skal gjøres endringer når det gjelder overskueligheten og oppbyggingen av KSS. Det skal avklares hva som er styringsdokument(er) og hva som er underliggende dokumenter (prosedyrer og skjemaer). 2. Bedre bruk av kvalitetsindikatorer Når må det settes inn tiltak? Når er kvaliteten god? Hvordan avgjør man om kvaliteten er god? KSS skal inneholde flere konkrete mål. 3. Generelle anbefalinger a. Sterkere fokus på evaluering av praksisfeltet b. Ansvarsområder i KSS bør tydeliggjøres mellom faglig ledelse og kvalitetsleder c. Gjøre bruk av eksterne sensorer i evalueringsopplegget d. Mer fokus på studentrådets roller i og kjennskap til KSS 2. Fortsette arbeidet med studieprogramutvikling og pensumoppdateringer med fokus på å gjøre studiene mer yrkesrelevante og kompetansegivende til å søke inn på MA-studier ved andre institusjoner. Ansvar: Studiesjef og fagkoordinatorene 3. Målrettet innsats mot studentenes manglende egenaktivitet. a. Sterkere fokus på fagforståelse i seminarundervisningen på alle de tre studieårene, og bedre tilrettelegging for trening i å skrive eksamensoppgaver. b. Fokus på studentaktivisering og coaching av kollokviegrupper opprettholdes. c. Motivere til økt egeninnsats ved å vise til sammenhengen mellom denne og utdanningens kvalitet, utbytte og opplevelse. Involvere andre- og tredjeårsstudenter i dette arbeidet. d. Vurdere å ansette en tidligere BA-student som veileder i forhold til eksamensforberedelse. Ansvar: Studiesjef og fagkoordinatorene 4. Få strykprosenten ned innen alle høyskolens fagområder i tråd med tiltak som er satt inn. Ansvar: Studiesjef og fagkoordinatorene 23

24 5. Inngå nye utvekslingsavtaler og gjøre utvekslingsprogrammene mer tilgjengelig for studentene. Ansvar: Studiesjef, fagkoordinatorene og internasjonal koordinator 6. Utarbeide en felles mal som samler og integrerer studentevalueringene levert fra henholdsvis KSS og NOKUTs studiebarometer. Ansvar: Studiesjef, fagkoordinatorene og seniorrådgivere 7. Få tilgang til et bedre system for registrering av fravær. Ansvar: Seniorrådgivere 8. Utvikle og tilby digitalisert undervisning Ansvar: Administrasjonsleder Årsrapport om utdanningskvalitet er behandlet i møte i studienemnda Årsrapporten har ikke vært behandlet i læringsmiljøutvalget dette året grunnet manglende konstituering. Årsrapporten oversendes høyskolestyret for endelig behandling og godkjenning i skolestyremøtet 27. september Reidar Salvesen studiesjef Thorkild Bruhn kvalitetsleder Kristiansand,

25 Kapittel 5 Oversikt over årsrapporter fra tiltaksansvarlige Kvalitetsområde/tiltak Status Studiesjefens årsrapport Levert Evaluering av instrukser og opplæring i itslearning Levert Årsrapport Ansgarskolens bibliotek Levert Markedsleders årsrapport Levert Evaluering og revisjon av opptak og opptakskrav Levert Årsrapport om eksamensavvikling Levert Årsrapport for internasjonalisering Levert Evaluering av studentpastors oppgaver Levert Evaluering av morgensamlinger og lign. Levert Evaluering av mentorprogrammet Levert Årsrapport studienemnda Levert Årsrapport læringsmiljøutvalget Levert Årsrapport FoU-rådet Levert Studentrådets egenevaluering Levert 25

Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport om utdanningskvalitet Årsrapport om utdanningskvalitet 2017-2018.kvalitet i alle ledd Innholdsfortegnelse Innhold INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 INNLEDNING... 4 VURDERING

Detaljer

Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport om utdanningskvalitet Årsrapport om utdanningskvalitet 2016-2017.kvalitet i alle ledd Innholdsfortegnelse Innhold INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 INNLEDNING... 4 VURDERING

Detaljer

Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport om utdanningskvalitet Årsrapport om utdanningskvalitet 2015-2016.kvalitet i alle ledd Innholdsfortegnelse Innhold INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 INNLEDNING... 4 VURDERING

Detaljer

Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport om utdanningskvalitet Årsrapport om utdanningskvalitet 2014-2015.kvalitet i alle ledd Innholdsfortegnelse Innhold INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 INNLEDNING... 4 VURDERING

Detaljer

Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning

Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning Innhold Innledning... 2 Forankring i lovverk... 3 Utdanningskvalitet i Nord Studentenes læringsbane og tilhørende kvalitetsområder... 4 Roller og ansvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Hege Brodahl, seksjonssjef

Systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Hege Brodahl, seksjonssjef Systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning Hege Brodahl, seksjonssjef Dagens temaer Tema 1: Forankring og kvalitetskultur Tema 2: Studietilbud og informasjonsinnhenting Tema 3: Å anvende resultater

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Seminar om kravene til studietilbud

Seminar om kravene til studietilbud Seminar om kravene til studietilbud Hvilket ansvar hviler på selvakkrediterende institusjoner? Hege Brodahl, seksjonssjef NOKUT Dagens temaer Tema 1: Faglig ledelse Tema 2: Læringsutbyttebeskrivelser Tema

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

NOKUTs rolle oppfølging av institusjonene og tilsyn med studietilbudet. Hege Brodahl, seksjonssjef NOKUT

NOKUTs rolle oppfølging av institusjonene og tilsyn med studietilbudet. Hege Brodahl, seksjonssjef NOKUT NOKUTs rolle oppfølging av institusjonene og tilsyn med studietilbudet Hege Brodahl, seksjonssjef NOKUT NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Saksliste: Mal for emneevaluering spørsmål og gjennomføring

Saksliste: Mal for emneevaluering spørsmål og gjennomføring 1 STUDIEUTVALGET Møte onsdag 29. august 2018 kl. 0900 1030 Tilstede: Elin Kolle (leder), Thomas Vold (SKP), Jostein Hallén (SFP), Trine Stensrud (SIM), Matti Goksøyr (SKS), Mathias Haugaasen (SCP), Kjetil

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Januar 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Møtebok: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget. Dato: Notat:

Møtebok: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget. Dato: Notat: Møtebok: Utdanningsutvalget (03.05.2018) Utdanningsutvalget Dato: 05.03.2018 Sted: Postmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 45/18 Rapportering av utdanningskvalitet, justert 3 Orienteringssaker 45/18 Rapportering

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 50 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 31% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 177 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 37% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 177 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 1 804 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 29% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 45%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 45% Fakultetsrapport Antall besvarelser: 541 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30% Norges idrettshøgskole Antall besvarelser: 26 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 3 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Handlingsplan for studentrekruttering

Handlingsplan for studentrekruttering Handlingsplan for studentrekruttering HANDLINGSPLAN 2018 2022 // Fakultet for kunst, musikk og design, UiB INNLEDNING Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er avhengig av et stort tilfang av søkere

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 91%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 91% Norges idrettshøgskole Antall besvarelser: 39 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 91% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap UNIVERSITETET I BERGEN Referanse Dato 2014/1420-ANKU 27.02.2017 Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap Institutt for Geovitenskap (GEO) gjennomførte i 2015 en omfattende revisjon av Bachelorprogrammet,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen. Studieåret 2016/2017

Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen. Studieåret 2016/2017 Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen Studieåret 2016/2017 59 1. Resultat fra Studiebarometeret NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om dårlig kvalitet.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 53%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 53% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 55 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 53% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 85%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 85% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 22 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 85% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 3 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde

Detaljer

Ansgar Teologiske Høgskole. Årsrapport. om utdanningskvalitet

Ansgar Teologiske Høgskole. Årsrapport. om utdanningskvalitet Ansgar Teologiske Høgskole Årsrapport om utdanningskvalitet 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse Innhold INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1: VURDERING OG UTVIKLING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 4 KAPITTEL 2 UTDANNINGSKVALITETSTILTAK

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 62% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 38% Fakultetsrapport Antall besvarelser: 26 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 219 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 73%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 73% Norges idrettshøgskole Antall besvarelser: 97 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 7 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 4 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Forankring i kravene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 72%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 72% Norges idrettshøgskole Antall besvarelser: 13 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 72% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 18 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 18 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 42% STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 30% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 3 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 25 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 49% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 100%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 100% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 20 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 10 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 30 Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Svarprosent: 81% Utviklingsstudier

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 30 Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Svarprosent: 81% Utviklingsstudier Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 30 Svarprosent: 81% STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Bakgrunn for møtet: Temaer:

Bakgrunn for møtet: Temaer: Referat fra samarbeidsmøter mellom Fagutvalget ved Hedda Greni og Grethe Aase og ISP ved instituttleder Berit Rognhaug og faglig studieleder Heidi Mjelve, februar - april 2016 Bakgrunn for møtet: Studentrepresentantene

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 30 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 30 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 30 Svarprosent: 81% STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40% Institusjonsrapport Antall besvarelser: 1 804 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 40% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 8 Det juridiske fakultet

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 8 Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 8 Svarprosent: 38% STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Modell for styring av studieporteføljen

Modell for styring av studieporteføljen Modell for styring av studieporteføljen 2019-23 Indikatorer Høgskolens modell for studieporteføljestyring består av fire prioritere områder med tilhørende kriterium og indikatorer. Høgskolens modell bygger

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 26%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 26% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 26% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 8 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 8 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 8 Svarprosent: 42% STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Årsplan IPED

Årsplan IPED Årsplan IPED 2019-2021 Utdanning og læringsmiljø IPED vil i perioden ha særlig fokus på rekruttering og mottak av studenter, både i bachelor og masterprogrammene. Vi vil prioritere arbeid med internasjonalisering

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Studietilsynsforskrift 4-1 (3) og 4-1 (4) Ordninger for systematisk kontroll av studietilbud og systematisk informasjonsinnhenting

Studietilsynsforskrift 4-1 (3) og 4-1 (4) Ordninger for systematisk kontroll av studietilbud og systematisk informasjonsinnhenting Studietilsynsforskrift 4-1 (3) og 4-1 (4) Ordninger for systematisk kontroll av studietilbud og systematisk informasjonsinnhenting NOKUT Dagsseminarer 6. og 7. november 2018 Kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Detaljer

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 17 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NOKUT) STUDIEBAROMETERET Universitetet i Oslo. Antall besvarelser: 17 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 17 Svarprosent: 4 STUDIEBAROMETERET 2017 NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer