Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Vestlitoppen Borettslag det kommende året Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett Det er kun én stemme pr andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det En andelseier kan møte ved fullmektig Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen

2 2 Vestlitoppen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag avholdes tirsdag kl 1800 i Ragnhild Schibbyes Vei 40 Til behandling foreligger: 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 A) Årsrapport og regnskap for 2017 B) Styret foreslår overføring fra egenkapital for å dekke årets underskudd 3 GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4 INNKOMNE FORSLAG A) Utdrag av TV og internett fra felleskostnadene 5 VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Vestlitoppen Borettslag Tom Kinn /s/ Gunnar Holen /s/ Dilshad Ahmed /s/ Bodil Eikeset /s/ Nasar Khan /s/

3 3 Vestlitoppen Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige generalforsamling så har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Tom Kinn Ragnhild Schibbyes Vei 54 Nestleder Gunnar Holen Ragnhild Schibbyes Vei 62 Styremedlem Dilshad Ahmed Ragnhild Schibbyes Vei 36 Styremedlem Bodil Eikeset Ragnhild Schibbyes Vei 36 Styremedlem Nasar Khan Trestakkvegen 30 Varamedlem Nils Bjarne Kvam Ragnhild Schibbyes Vei 36 Varamedlem Kenneth Lokheim Ragnhild Schibbyes Vei 40 Varamedlem Anne Tylden Ragnhild Schibbyes Vei 36 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Bodil Eikeset Ragnhild Schibbyes Vei 36 Varadelegert Dilshad Ahmed Ragnhild Schibbyes Vei 36 Valgkomiteen Arne Olav Finstad Ragnhild Schibbyes Vei 52 Torbjørn Wilhelmsen Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser Generelle opplysninger om Vestlitoppen Borettslag Borettslaget består av 158 andelsleiligheter Vestlitoppen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Stovner i Oslo kommune med følgende adresse: Ragnhild Schibbyes V 36-40, 46 og Gårds- og bruksnummer: 99/116 og 117 Første innflytting skjedde i 1976 Tomten, kjøpt i 1986 er på m2 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad Vestlitoppen Borettslag har én ansatt Det har vært én personskade ila 2017 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS

4 4 Vestlitoppen Borettslag STYRETS BERETNING Styret ble valgt i Generalforsamlingen den 20 april 2017 Styret har hatt 18 styremøter pr mars 2018 Det er i tillegg avviklet generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt avholdt 3 orienteringsmøter for beboerne Styret har dessuten deltatt i 28 møter i forbindelse med vedlikeholdsprosjektene Bodil Eikeset ble valgt som leder, men på grunn av sykdom ble styrets sammensetning endret på ekstraordinær generalforsamling 6 september og Tom Kinn overtok som leder Året som har som beskrevet over medført mye arbeid for styret Dette på grunn av flere ferdigstilte prosjekter og oppstart av betong/fasadeprosjektet Styret Styret har kontor i underetasjen i Ragnhild Schibbyes vei 40 Meldinger kan legges i styrets postkasse eller sendes som e-post til Se borettslagets hjemmeside wwwvestlitoppenno for løpende informasjon Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger Oppfølging av vedtak om rørfornying/rørrehabilitering vedtatt i generalforsamlingen den 23 mai 2013 Rørfornying av vannrør ved Martinsen & Brodahl AS startet opp i mai 2015 og ble avsluttet i 2016 I 2017 har det vært en del oppfølgingssaker Gangbroer/Inngangspartier Det er i 2017 montert varmekabler på alle gangbruer, samt ved inngangspartiene i 56 til 62 Erfaringa så langt er at dette har vært vellykket Trappeoppganger Alle trappeoppgangene er pusset opp med nytt gulvbelegg, nye postkasser, ny belysning og rekkeverk/tak er malt Så langt styret har registrert har dette falt i beboernes smak Sikringsskap Alle beboeres sikringsskap er oppgradert til moderne standart med jordfeilkontroll og overspenningsvern Parkeringshus Rehabilitering av parkeringshusene er igangsatt og noe over halvparten vil bli ferdige før sommerferien Det resterende blir rehabilitert neste vinter Balkonger/fasader Rehabilitering av balkonger/fasader startet umiddelbart etter påske 2018 og vil pågå sommeren/høsten 2018 og 2019

5 5 Vestlitoppen Borettslag Økonomiske Løsninger Styret har avtale med Økonomiske Løsninger (ØK) De hadde tidligere problemer med å vaske idet gulvbelegget var meget slitt Etter Arbeid med å skifte gulvbelegg i trapper og ganger ser det ut til at dette går bedre Komprimatorbil/Container Renova AS har overtatt å ta seg av avfall som beboerne setter ut to ganger i året Kommunen har flere lokale innsamlinger hvert år Det er også gratis å levere fra seg avfall på Brobekk Avtale med Get Styret har inngått ny avtale med Get som gir bedre og rimeligere TV-mulighet, raskere bredbånd, telefoni og e-post Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside wwwgetno Vannskader Styret har hatt en del å gjøre med vannskader Eksempler på skader er for eksempel: Skader som følge av at beboere har tatt ut badekar og dusjer rett på et gulv der gulvbelegget er sprøtt Her renner vannet ned til naboene Bad som er pusset opp uten at det er brukt fagfolk Eksempler er: Membran som ikke er god nok, samt at varmekabler er lagt uten autorisert elektriker Andre skader Lufteventiler tettes slik at det mekaniske avtrekket ikke fungerer Dette fører til at vinduer dugger og blir ødelagt samt at det kommer svartsopp på tak og vegger Styret har sendt informasjon til beboerne om at ventiler må være åpne både i vinduer og i vegger Mange feil ble lokalisert av ventilasjonsarbeiderne, eksempler: avtrekksvifter, ventiler, varmeovner under vinduer samt luftespalter under dører Vaktmester Vaktmester Kenneth Støkkebo har ivaretatt den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til stillingsbeskrivelse Han har dessverre sagt opp og sluttet den 1 mars 2018 Styret har ansatt ny vaktmester Dawid Pyszniak med tiltredelse 3 april

6 6 Vestlitoppen Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018 Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes andre inntekter For spesifikasjon av andre inntekter, se note 3 Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i all hovedsak oppgradering av samtlige sikringsskap Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet Dette tilsvarer en likviditetsgrad på om lag 40% ift årlig omsetning, noe som er å anse som tilfredsstillende En styrket likviditet skyldes hovedsakelig låneuttak relatert til vedlikeholdsprosjektet De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad

7 7 Vestlitoppen Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018 Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til ordinært vedlikehold Kommunale avgifter i Oslo kommune Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27 september Der ble det foreslått en økning på 10% for renovasjon og 5% for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i budsjettet Styret har ikke budsjettert med verken feiegebyr eller eiendomsskatt Energikostnader Styret har budsjettert med kr i energikostnader, og dette tilsvarer en reduksjon med kr sammenliknet med 2017 Årsaken til nedjusteringen er omleggingen til individuell avregning Forsikring Belastet forsikringspremie for første halvår 2018 beløper til kr Tar en høyde for at premien er tilsvarende for andre halvår, så beløper total forsikringspremie til kr Dette tilsvarer en minimal reduksjon sammenliknet med 2017 Forsikringsselskapet kjører individuelle prisjusteringer basert på skadehistorikken i borettslaget Lån Vestlitoppen Borettslag har tre lån i OBOS og ett lån i Husbanken Lånene i OBOS er tabellbaserte med månedlige forfall To av OBOS-lånene har en nominell flytende rentesats på 2,1%, og det tredje OBOS-lånet har en nominell flytende rentesats på 2,25% Husbanken-lånet er av annuitet med halvårlige forfall Lånet har en fast nominell rente på 2,08% For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % pa Sparekonto 0,65 % pa Forretningsførerhonorar Belastet forretningsførerhonorar for 2018 beløper til kr ,75 (ink mva) Dette tilsvarer en oppjustering på om lag 2,5% sammenliknet med 2017 Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr andelsleilighet for 2018 Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2018 Driften i 2018 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5% fra henholdsvis og De økte felleskostnadene i 2018 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet

8 8 Vestlitoppen Borettslag

9 9 Vestlitoppen Borettslag

10 10 Vestlitoppen Borettslag

11 11 Vestlitoppen Borettslag 214 VESTLITOPPEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A DISP MIDLER PR B ENDRING I DISP MIDLER: Årets resultat (se resregnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for gjennomført påkostn Fradrag kjøpesum anlmidler Tillegg for nye langsiktige lån Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs lån Red annen langs gjeld B ÅRETS ENDR I DISP MIDLER C DISP MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C DISP MIDLER PR

12 12 Vestlitoppen Borettslag VESTLITOPPEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES FINANSINNT/-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

13 13 Vestlitoppen Borettslag VESTLITOPPEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Betongrehabilitering Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Innestående i andre banker Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 173 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Energiavregning Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

14 14 Vestlitoppen Borettslag Oslo, , Styret i Vestlitoppen Borettslag Tom Kinn /s/ Dilshad Ahmed /s/ Bodil Eikeset /s/ Nasar Khan /s/ Gunnar Holen /s/

15 15 Vestlitoppen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse Tomter avskrives ikke Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Lokaler Etterfakturering økning 5 % SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Bodleie Lading El-bil Salg av nøkler Salg av portåpnere Strøm og nettleie for lokalleie Gjennomkjøring garasje SUM ANDRE INNTEKTER

16 16 Vestlitoppen Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning og julebord for kr , jf noten om andre driftskostnader NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Hjellnes consult as SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHABILITERING AV OPPGANGER Hjellnes Consult AS Alliero AS Stansefabrikken Products AS Myhre Lås og Mek AS SUM REHABILITERING AV OPPGANGER

17 17 Vestlitoppen Borettslag OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP Toten Elektro AS Refusjon til andelseierne SUM OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -840 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

18 18 Vestlitoppen Borettslag NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Leie av P-plass Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv -355 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter 17 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån i Eika Boligkreditt AS Renter lån i Husbanken Renter lån i OBOS Boligkreditt AS Renter lån i OBOS-banken, lån Renter lån i OBOS-banken, lån Gebyr lån i Eika Boligkreditt AS -550 Gebyr lån i Husbanken -60 Gebyr lån i OBOS Boligkreditt AS -550 Gebyr lån i OBOS-banken, lån Andre rentekostnader -930 SUM FINANSKOSTNADER

19 19 Vestlitoppen Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokfverdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr99/bnr116 M flere Bygningene er ikke avskrevet Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf noten om drift og vedlikehold NOTE: 14 BETONGREHABILITERING Arkitektkontoret Enne Grete Solstad AS Hjellnes Consult AS PA Entreprnør AS SUM BETONGREHABILITERING NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin nr 1 Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper 1 Tilgang Avskrevet tidligere Løftebukk Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Traktor Avgang Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere

20 20 Vestlitoppen Borettslag Ladestasjon for el bil Tilgang Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld Utbetaling vil skje i 2018 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente Rentesatsen pr var 2,25 % Løpetiden er 12 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen pr var 2,09 % Løpetiden er 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente Rentesatsen pr var 2,25 % Løpetiden er 20 år Opprinnelig Tilgang Tilgang Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente Rentesatsen pr var 2,10 % Løpetiden er 4 år Opprinnelig Nedbetalt i år

21 21 Vestlitoppen Borettslag OBOS-Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente Rentesatsen pr var 2,10 % Løpetiden er 40 år Opprinnelig Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr 3112 beholdes uendret Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner

22 22 Vestlitoppen Borettslag Leilighetsnr OBOS-Banken Første avdrag er 30/ Potensiell endring i felleskostnader fra 01/ , 105, 108, 109, 110, , 113, 114, 134, 136, , 1006, 1007, 1008, 1009, , 1012, 1013, 1014, 1016, , 1019, 1020, 1021, 1022, , 1025, 1026, 1027, 1028, , 1032, 1033, 1034, 1035, , 2005, 2006, 2007, 2008, , 2011, 2012, 2013, 2014, , 2020, 2023, 2026, 2028, , 2031, 2032, 2033, 2034, , 3004, 3005, 3006, 3007, , 3010, 3011, 3012, 3013, , 3016, 3017, 3018, 3019, , 3022, 3023, 3024, 3025, , 3028, 3029, 3030, 3031, , 3034, 3035, 3036, 4004, , 4007, 4008, 4009, 4010, , 4013, 4014, 4015, 4016, , 4019, 4020, 4021, 4022, , 4025, 4026, 4027, 4028, , 4031, 4032, 4033, 4034, , 5016, 5018, 5019, 5021, , 107, 115, 1015, 1030, , 2019, 2021, 2022, 2024, , 5017, 5020, 5023, NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Depositum lokaler -600 Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

23 23 Vestlitoppen Borettslag NOTE: 21 ENERGIAVREGNING INNTEKTER Forskuddsinnbetalinger (a konto) SUM INNTEKTER KOSTNADER Administrasjonskostnader Strømkostnader SUM KOSTNADER SUM ENERGIAVREGNING Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

24 24 Vestlitoppen Borettslag INNKOMNE FORSLAG A) Utdrag av TV og internett fra felleskostnadene Forslagsstiller: Styret Saksinformasjon: I starten utgjorde utgiftene til fellesanlegget 1,04 % av husleia (dvs felleskostnadene, minus garasje og nå à konto varmtvann) Etter at Digital-TV og Internett ble standard blir det betalt pr dekoder/boenhet, hvor prisen er den samme uansett størrelse på leiligheten Borettslaget betaler pr dato 289 kroner pr måned pr boenhet og utgjør 8,47 % av husleia Den faktiske kostnad pr andelseier varierer mellom ca 128 og 374 kroner avhengig av boligens størrelse Forslaget er forelagt juridisk avdeling i OBOS for kontroll av lovlighet De opplyste samtidig at det er flere borettslag som allerede har foretatt slik endring Forslaget betyr at ordinær felleskostnad fra 1 juli reduseres med 9 % før tidligere varslet 5 % økning beregnes I tillegg vil det komme en ny post på husleieblanketten på pr dato 289 kroner I praksis vil dette bety en besparelse for de fleste, men en økning for ett lite mindretall (ca 8 leiligheter) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta utgiftene til TV og internett ut fra felleskostnadene og spesifiseres på hver enkelt innbetalingsblankett som egen post

25 25 Vestlitoppen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A Som styreleder for 2 år foreslås: Tom Kinn Ragnhild Schibbyes Vei 54 B Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Dilshad Ahmed Ragnhild Schibbyes Vei 36 C Som styremedlem for 1 år foreslås: Anne Tylden Ragnhild Schibbyes Vei 36 Martin Hammerstad Ragnhild Schibbyes Vei 62 Styremedlemmer som ikke er på valg: Gunnar Holen Ragnhild Schibbyes Vei 62 D Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1 Nils Bjarne Kvam Ragnhild Schibbyes Vei 36 2 Kenneth Lokheim Ragnhild Schibbyes Vei 40 3 Morten Olsen Ragnhild Schibbyes Vei 58 E Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tom Kinn Ragnhild Schibbyes Vei 54 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Gunnar Holen Ragnhild Schibbyes Vei 62 I valgkomiteen for Vestlitoppen Borettslag Arne Olav Finstad Torbjørn Wilhelmsen

26 26 Vestlitoppen Borettslag Orientering om borettslagets drift Styret Styret har kontor i underetasjen i Ragnhild Schibbyes vei 40 Meldinger kan legges i styrets postkasse eller sendes som e-post til Se borettslagets hjemmeside wwwvestlitoppenno for løpende informasjon Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger Vaktmester Vaktmester Kenneth Støkkebo sa opp sitt engasjement Ny vaktmester er engasjert fra Smart Security ivaretar den daglige driften og løpende vedlikeholdet i borettslaget frem til ny vaktmester er på plass Garasjeplasser og boder Borettslaget har noen ekstra garasjeplasser og boder som leies ut De som har garasjeplasser som de ønsker å leie ut, kan kontakte Garasjeutvalget v/ Harald Hovde, Ragnhild Schibbyes vei 38, telefon / En bod blir avviklet fra grunnet plassering av hovedstoppekraner i boden Nøkler/skilt Nøkler og skilt til ringeklokke og/eller postkasse bestilles av styret ved å sende en skriftlig bestilling til e-post: Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret

27 27 Vestlitoppen Borettslag HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist) Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på wwwobosno Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS Vestlitoppen Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest På wwwenergimerkingno kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester OBOS har fremforhandlet en avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på bredbånd og digital-tv dersom borettslagets har inngått en kollektiv avtale Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon , eller deres hjemmeside wwwgetno

28 28 Vestlitoppen Borettslag Større vedlikehold og rehabilitering 2017 Diverse Oppussing av oppgangene og varmekabler ved inngangspartiene ble gjennomført Prosjekt med oppgradering av fasader, parkeringshus, taket i RS og ventilasjonsanlegget igangsatt Prosjektering av EL-bil ladestasjoner ble igangsatt 2016 Takreparasjon Taket i RS ble skiftet Rørrehabilitering Utskiftning av kaldt- og varmtvannledninger, samt ny sirkulasjonsledning Antas avsluttet sommeren Skifte av blomsterkasser 2014 Det er skiftet ut rekkverk ved garasjene Inngangspartiene har fått lagt et gummibelegg ved inngangsdøren 2013 Forts oppgradering utomhusområder 2012 Oppgradering av utomhusområder Inklusiv noen nye lekeapparater 2011 Diverse rehabilitering Montert varmepumper for foroppvarming av varmtvannet til begge beredersystemene Oppgradert uteområdet ved innkjøring til borettslaget, inkludert ny myr mellom nr 54 og Maling alle gavlvegger og betongrep 2009 Diverse Skiftet garasjebelysning, delvis asfaltering og reparasjon av garasjegulv i RS Ny oppgangs- og utebelysning Skiftet vegger i 8 5- etasjeleiligheter 2006 Ny trapp m/varmekabel til fellesrom Oppgradering av elektrisk fellesanlegg 2005 Montert nødlys i oppgangene Lagt varmekabler i 4 garasjenedganger 2003 Nye vinduer og dører i alle leiligheter 2003 Nye oppgangsdører og porttelefoner 2002 Maling av veggplatene i blokkene 2002 Nye beslag på alle terrassekasser 2002 Nytt brannsikringsutstyr i leilighetene 2002 Tjenesteleiligheten oppusset Gjelder nr 56, 58, 60 & 62 Gjelder fellesrommene i underetasjen i nr 40 Dører: Både nye inngangsdører og terrassedører

29 Alle garasjeportene skiftet 2000 Bygget 9 nye utleieboder Rehabilitering av takene Oppgradering av utearealer & kabelnett 1998 Reparasjon av gavlveggene 1998 Ny utebelysning & asfaltarbeider 1997 Nytt berederanlegg for varmtvann 1997 Taktekkingsarbeider 1993 Omfattende fasaderehabilitering Bygget 27 nye utleieboder i garasjene 29 Vestlitoppen Borettslag

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 3 Emanuelfjell Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Mette Hyrve Odvar Solbergs Vei 88 Nestleder

Detaljer

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Tirsdag 17. April 2018 kl. 18.00 hos La Perla. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag

Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag Til andelseierne i Vestlitoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Torsdag 20.04.2017 kl. 18.00 i Ragnhild Schibbyes Vei 40 Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016.

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Velkommen til generalforsamling, mandag 18. mars 2019 kl. 18:00 i Auglendsdalen 64(Frelsesarmeen). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling, 18:00 i Shalimar Tandoori, Restaurant - Konghellegata 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Mandag 23. April 2018 kl. 18.00. Sted: Ingeberg skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag 1 Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

Til andelseierne i Elvekanten Brl

Til andelseierne i Elvekanten Brl Til andelseierne i Elvekanten Brl Velkommen til generalforsamling, 15. mai 2019 kl. 18:00 i Ytterkollen Grendehus. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum inntekter 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 373 8 3 373 812 3 213 144 3 542 772 Sum inntekter 3 373 8 3 373 812 3 213 144 3 542 772 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Til andelseierne i Brl Mølleparken

Til andelseierne i Brl Mølleparken Til andelseierne i Brl Mølleparken Velkommen til generalforsamling, 8. mars 2018 kl. 17.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr 932 098 458 Utarbeidet av OBF sbyrå AS Inntekter Note Årsregnskap - Resultat Felleskostnader og inntekter 1 1

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 19.00 på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2017. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling Onsdag 18. april klokken 18.00 Bjørnehuset på St Hanshaugen Dagsorden: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Registrering av fremmøtte c.

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Velkommen til generalforsamling, tirsdag 22. mai 2018 kl. 18:00 i Iladalen Kirke. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET PARKVEIEN 15 TORSDAG, 7. JUNI 2018 KL. 18.00 STED: Norian Regnskap AS Rosenkrantz Gate 16 NORIAN Regnskap AS Rosenkrantz gate 16 Postboks 1095 Sentrum 0104 Oslo

Detaljer

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Velkommen til generalforsamling Mandag, 15. mai 2017 kl. 18:00 i Løken grendehus Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

5031 Sameiet Elvelunden

5031 Sameiet Elvelunden RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Innkrevde felleskostnader 1 3 050 941 3 554 856 2 939 458 2 887 822 Andre inntekter 2 22 179 2 250 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl. 18.30 hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag 1 Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Velkommen til generalforsamling tirsdag 16. mai 2017 kl. 18.00 i Furuset kirke Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer