TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi Enebolig SERTIFISERT TAKSTMANN Erik Slæperud Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

2 Forutsetninger TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av og er utført i henhold til sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte sitt sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Side: 2 av 17

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Rapporten er basert på en visuell besiktigelse, og det er ikke flyttet på gjenstander under befaring og det er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Varme- og lydisolering er angitt iht. byggeårets krav. Grunnforhold/setningsskader er ikke kontrollert. Forøvrig ingen skader observert eller gjort kjent for takstmannen ved befaring utover normal slitasje med mindre annet er opplyst. Det er ikke utført inngrep i konstruksjonen på befaringen kun enkle fuktsøk og fuktmålinger med fuktindikator Protimeter MMS 2. Tilstandsgrad (TG) gis samlet til kategorisert bygningsdel, men det gjøres oppmerksom på eventuelle bygningsdeler innenfor kategorien, som gis annen TG. Er denne TG dårligere enn samlet vurdering opplyses dette også om i oppsummering tilstand. TG 1 er i utgangspunktet gitt hvis alt er i orden, men det gjøres oppmerksom på at alder ansees også som et symptom. Dvs. har en bygningsdel ikke synlige skader/mangler/feil, men er av den alder som er normal forventet levetid, vil bygningsdelen få tilstandsgrad 2. Rapporten tar ikke stilling til feil/skader sett i forhold til mangelbegrepet i avhendingsloven. Grunnbokutskrift, seksjonsbegjering, statutter og kommunal info er ikke fremskaffet med mindre annet er opplyst, og det forutsettes at evt. tinglyste heftelser ikke har betydning for eiendommens verdi. Erfaringsmessig foreligger det sjeldent midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eldre boliger, hvis ikke annet er nevnt i rapporten er dette ikke undersøkt. Adkomstarealer, tomteopparbeidelser og frittstående bygninger er tatt med i takstmannens kalkulasjonsnøkkel. Det er ikke tatt hensyn til andre forhold utover nevnte opplysninger som kan ha betydning for verdivurderingen. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler som isolasjon, piper, ventilasjon, el-anlegg, vann og avløp osv. Det er ikke utført en nøyaktig kalkulasjon på fradragsposten for alder, feil og vedlikeholdsmessige mangler. Dette er kun skjønnsmessig vurdert. Iht. NTF sine retningslinjer regnes det et aldersfradrag på 0,75% av teknisk nyverdi fra byggeåret. Teknisk nyverdi er hva det koster å føre opp boligen iht. dagens tekniske forskrift. Det er også ca % mer kostbart å bygge iht. dagens tekniske forskrift, og dette må hensyntas når fradraget vurderes. Dette gjenspeiles da i fradragsposten for elde og slitasje. Kalkylen tar selvfølgelig hensyn til eventuelt oppgraderinger som er blitt utført opp igjennom årenes løp. Takstmann viser til kjøpers undersøkelsesplikt, denne rapporten erstatter ikke på noen måte plikten til å undersøke eiendommen grundig, jmf avhendingslovens 3-10, 2. ledd. Side: 3 av 17

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Enebolig over 2 plan med 1. etasje og 2. etasje. Kaldtloft. Blindkjeller med utvendig adkomst ikke målbart areal. Tilbygget hybel mot syd med egen adkomst. Utgang fra stue 1. etg. til syd-øst vendt terrasse samt utgang fra soverom 2. etg. til østvendt takterasse. Utgang fra soverom hybel til syd-østvendt terrasse. Tilhørende frittliggende dobbelgarasje. Konklusjon; Enebolig opprinnelig oppført i 1939 tilbygget mot syd-øst i 1975 samt tilbygget mot syd i Frittliggende garasje ble oppført i Eiendommen har vært i familiens eie siden Eiendommen har en fin beliggenhet i området med flott sjøutsikt og enkel adkomst fra Bergerveien. Boligen er blitt oppgradert og oppusset i nyere tid med. bl.a tilbygg mot syd i 2016, terrasse mot sydøst ved stue hoveddel i 2016, etterisolert samt ytterkledning mot syd-øst i 2016, Norsk takfornying i Boligen er gjennomgående og med standard av varierende alder. Noe utbedringer og oppgradering/moderniseringsbehov for å tilfredsstille dagens krav til standard må påregnes mtp. alder og som en naturlig del av en bygnings aldringsprosess. Basert på en visuell befaring, stikktakinger, enkle fuktmålinger, nivellering, opplysninger fra rekvirent og offentlige registre, vil undertegnede bemerke følgende større oppgraderinger/vedlikehold som må forventes sett utifra alder/forsømt vedlikehold på bygningsdeler og det undertegnede observerte befaringsdag. Det gjengis hovedsakelig enkelt større tilstandssvekkelser, som hvor TG 3 er gitt og umiddelbar utbedring er nødvendig, og TG2, hvor større påkostninger som kan/må påregnes i nærmere fremtid. For detaljer og ytterligere informasjon må det leses i konstruksjoner/bygningsdeler: TG3: TG 3 er gitt drenering rundt bygningens blindkjeller med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Noe fuktinnsig må forventes. TG2: TG 2 er gitt vinduer fra byggeåret samt 1980 tallet med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 2 er gitt taktekkingen med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 2 er gitt utvendige beslag med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 2 er gitt takterrasse med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. det bemerkes alder på tettesjikt og utskifting må forventes. TG 2 er gitt begge bad med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 2 er gitt luftbehandling med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 2 er gitt VVS med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Det bemerkes stikkledninger avløp er av type støpejern av eldre dato. Det bemerkes at ovennevnte er et utdrag av det inntrykket undertegnede fikk befaringsdag. Det anbefales at rapporten leses i sin helhet da det er flere detaljer undertegnede har påpekt som ikke er nevnt ovenfor. Bygninger som er av eldre dato kan ha skjulte feil og mangler som ikke er mulig å oppdage ved visuell befaring. Særlig kritiske punkter som drenssystem, krypkjellere, membraner i våtrom, utvendig vann-og avløpsledninger, isolasjon i gulv, vegger og tak. Ved event. salg av eiendommen er det viktig å gi kjøperen informasjon om at eldre hus er bygget iht. andre krav og byggeskikker enn de som gjelder i dag. Endring i bruk, kombinert med elde og utidsmessighet, kan føre til at det over tid kan dukke opp skjulte feil og mangler som en ikke kan se ved en visuell befaring. DRØBAK, Erik Slæperud Takstmann og Tømrermester MNTF Side: 4 av 17

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Tone Halm Takstmann: Erik Slæperud Befaring/tilstede:. - Tone Halm. Hjemmelshaver. Tlf Jan Viggo Ljones. Hjemmelshaver. Tlf Erik Slæperud. Takstmann og Tømrermester MNTF. Tlf Eiendomsopplysninger Eiend.betegnelse: Enebolig Hjemmelsovergang: Type: Fritt salg Beløp: Oppl. iht. eiendomsverdi.no Beliggenhet: Eiendommen er beliggende i et etablert boligområde på Berger, på Nesoddens østside i Nesodden kommune. Boligen ligger syd-østvendt med normale sol- og lysforhold og med flott sjøutsikt mot Bunnefjorden. Kort vei til Berger Brygge og Fjordvangen brygge, samt Hellvik brygge og Hellviktangen kunstcafé med badestrender. Kort vei til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, forretninger og servicetilbud, samt Tangen Brygge med båtforbindelse til Aker Brygge/Lysaker. Nærhet til tur-/ rekreasjonsområder i Nesoddmarka og på Hellviktangen, samt kyststien langs fjorden. Om tomten: Eiendommen er på 1537,2m² og er skrånende mot syd-øst. Eiendommen er godt opparbeidet med plenarealer, beplantninger, trær og gruslagt gårdsplass. Netting gjerde og port mot Bergerveien. 2 biloppstillingsplasser i egen garasje samt godt med biloppstillingsplasser på egen eiendom. Regulering: Regulert område for boliger. Plannavn: Berger-Ekelund. ID: Pr iht. GIS/LINE Follokart.no. Feltbetegnelse: F. Det anbefales å sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser og plan for nærmere opplysninger om reguleringsbegrensningene m.v. Adkomstvei: Kommunal asfaltert adkomstvei. Tilknytning vann: Privat borevann med Grundig senkepumpe fra Pumpe installert av Rørtangen. Trykktank plassert i blindkjeller. Det anbefales kvalitetskontroll av borevannet med jevne mellomrom. Det foreligger ikke dokumentert kvalitetskontroll av borevannet. Iht. eier er det lagt kommunalt vann inn i boligen som ikke er tilknyttet. Hvis det skal tilknyttes kommunalt vann må det forventes en tilknytningsavgift til Nesodden Kommune jmr. Nesodden kommune sine gebyr regulativer samt kostnader forbundet med endringer innvendige i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tilknytning avløp: Kommunalt avløp. Privat stikkledning av type støpejern antatt fra byggeåret. Det bemerkes alder på stikkledning fra bolig til det kommunale nettet. Andre forhold: Deler av boligens 1. etg. er innredet som hybel og er dd. utleid. Egen inngang til hybel. Det bemerkes at hybel ikke er byggemeldt og godkjent som egen boenhet i Nesodden Kommune. Hybel leies ut for kr ,- pr. mnd. inkl. strøm og kommunale avgifter iht. eiers oppl. - Under isolering mellom kjeller og 1etg. i 2002 fantes det små spor etter skadedyr i noe gammelt treverk, trolig treverk fra husets opprinnelse. Dette ble da fjernet og erstattet med nytt treverk iht. eier. Matrikkeldata 0216 NESODDEN Gnr: 1 Bnr: 272 Eiet/festet: Eiet Areal: 1 537,2 m² Arealkilde: Tomteareal iht. eiendomsverdi.no Hjemmelshaver: Tone Halm 1/2 Jan Viggo Ljones 1/2 Kommentar: Bruksnavn: Åsli Bygningsstatus: Enebolig med garasjeuthus tatt i bruk. Tilbygg enebolig med igangsettingstillatelse. Eiendom etablert: Sist omsatt: Oppl. iht. Eiendomsverdi.no. Eldre bolig anses derfor med brukstillatelse iht. registrering i eiendomsregisteret som "tatt i bruk", men det bemerkes at dokumentasjonen mangler. Fom. 1. juli 2015 er byggereglene forenklet, og det vil ikke utstedes ferdigattest på tiltak omsøkt før 01. januar Side: 5 av 17

6 Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Status Eiendomsverdi.no Eiendomsinfo på nett Innhentet GIS/LINE Follokart.no Eiendomsinfo på nett Innhentet Sider Vedlagt Eiers oppl. Kommunal avgifter faktura Fremvist Utfylt egenerklæringsskjema Fremvist Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Egenerklæringen er en del av selgers salgsoppgave og er ikke vedlagt takstrapporten. Det ble ikke registrert avvik mellom det som kommer frem av egenmeldingsskjemaet og egne observasjoner/vurderinger som ble gjort befaringsdag. Andre forhold Forsikring: Selskap: Jernbanebanken forsikring. Avtalenr: Type: Fullverdi. Bygningsforsikring. Innboforsikring kommer i tillegg. Ligningsverdi: Oppdatert tall vil normalt være ca. 25 % av markedsverdi som primærbolig. Bygninger på eiendommen Enebolig Enebolig Byggeår: 1939 Kilde: Iht. hjemmelshaver Anvendelse: Boligformål. Tilbygg (i 2016) Tilbygg hybel mot syd. Terrasse (i 2016) Terrasse mot syd-øst Tilbygg (i 1975) Iht. takstoler er det utført en ombygning av takkonstruksjon, takterrasse med underliggende stue i Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Blindkjeller Takhøyde målt til ca. 1,8m. Ikke målbart areal pga. takhøyde under 1,9m. Utvendig adkmst frasyd siden av boligen. 1. etasje (hybel) Takhøyde ble målt til ca. 2,26m og skråhimling i tilbygget del. 1. etasje Takhøyde ble målt til ca. 2,30-2,32m. 2. etasje Takhøyde ble målt til ca. 2,37m. Kaldtloft Sum bygning: Adkomst til kaldtloft via takluke i fra takterrasse Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Side: 6 av 17

7 Kommentar areal Bta. er skjønnsmessig beregnet ved tillegg av yttervegger og er ca. angitt. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Blindkjeller 1. etasje (hybel) Entré/gang, soverom (utgang til terrasse), kjøkken/ oppholdsrom, bad/vaskerom/wc 1. etasje Entré, stue/spiseplass/trapp, kjøkken, gang, vaskerom/wc 2. etasje Trapperom/gang, bad/wc, gang/kontor, 3 soverom Kaldtloft Garasje Garasje Byggeår: 2005 Kilde: Iht. hjemmelshaver Anvendelse: 2 stk biloppstillingsplasser Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM 1. etasje Sum bygning: Sekundær S-ROM Kommentar Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal BTA er skjønnsmessig beregnet ved tillegg av yttervegger og er ca. angitt. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) 1. etasje Sekundærareal (S-ROM) Garasjerom Side: 7 av 17

8 Konstruksjoner Enebolig Bygning generelt - Enebolig Bygning, generelt Tilstandsvurdering: Bygningen er fundamentert med grunnmur i betong, Leca tilbygget del mot syd til sprengsteinsfylling/fjell og antatt fast byggegrunn. Yttervegger er oppført i reisverkskonstruksjon og tradisjonell bindingsverk utvendig kledd med trepanel. Etasjeskille i tre. Takkonstruksjon er av type valmtak tekket med betongtakstein. Referansenivået på rapporten og tilstandsgrader er vurdert utfra Teknisk forskrift på oppføringstidspunktet. Det bemerkes at Takstmannen likevel kan kommenterer enkelte bygningsdeler hvis de er i strid med dagens byggeregler Teknisk forskrift 17. Etterfølgende bygningsdeler med normal bruksslitasje fra byggeår og bygningsdeler med opplyst alder iht. eier hvis ikke annet er beskrevet. Grunn og fundamenter - Enebolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Andre deler av grunn og fundamenter Grunnmuren på bygningen er av type grunnmur i betong og Leca tilbygget del fra byggeåret og Det ble ikke registrert riss eller sprekkdannelse som antas å ha betydning for tilstand på synlige steder på kontrollstedene. Begrenset inspeksjonsmulighet. Totalt sett betraktes grunnmur å ivareta opprinnelig tiltenkt funksjon og fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner. TG er gitt med tanke på observasjoner. Grunn og fundamenter, generelt Tilstandsvurdering: Bygningen er fundamentert med betongsåle/støpt betongdekke til sprengsteinsfylling/fjell og antatt fast byggegrunn. På inspiserte steder ble det ikke påvist svekkelser. Det tyder på at byggegrunnen er stabil. Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen som helst geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres. Det er trolig ikke fuktsperre mot grunn og har etter all sannsynlighet betonggulv direkte på grunn, mulig kapillærbrytende lag av kult eller lignende. Utfra registrerte forhold synes fundamenteringsmetoden å være tilfredsstillende til opprinnelig tiltenkt funksjon. TG vurderes ikke for grunn og fundamenter. Drenering - Enebolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Utskifting/vedlikehold: Drenssystemet antas å være fra byggeåret. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Eier påviste noe fuktskjolder nederst på vegger i blindkjeller. Eier har installert fuktstyrt mekanisk avtrekksvifte i blindkjeller for å sørge for at fuktig luft blir transportert ut av bindkjeller. Grunnet skjult i byggegrunn er materialvalg ikke mulig å konstatere. Ingen synlige fuktsikring utvendig. Utfra alder må man fastslå at restlevetid er/kan være kort. Det gjøres oppmerksom på drenssystemets alder. Side: 8 av 17

9 Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Yttervegger er oppført i tradisjonelt bindingsverk utvendig kledd med trepanel. Ytterkledningen av varierende alder. Ytterkledningen ble sist utvendig overflatebehandlet i Hvit Villa maling. Etterisolert og ny ytterkledning mot syd-vest i 2016 utført av Snekker Nesodden. Etterisolert og ny ytterkledning mot øst i 2006 utført av byggmester Wold. Det ble ikke observert større avvik/deformasjoner på yttervegger befaringsdag. Ytterkledning virker å være normalt godt vedlikeholdt. Befaringen baserer seg på stikkprøver og utføres normalt sett fra bakkeplan. Antatt normal levetid for trepanel, år. Antatt normal levetid for trepanel, reparasjon år. Vinduer og dører - Enebolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Utskifting/vedlikehold: Vinduer i tre med isolerglass hovedsakelig fra Vinduer fra 2006 ble byttet av Byggmester Wold. Koblet vindu i blindkjeller fra Normal tid før utskifting av trevindu er år. Vinduer med normal bruksslitasje og ingen større avvik ble registrert befaringsdag. Vinduer fra byggeåret/eldre dato med utskiftnings-/vedlikeholdsbehov. TG er gitt vinduer fra byggeåret og 1980 med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Resterende vinduer er vurdert til TG 1. Ytterdører og porter Utskifting/vedlikehold: Ytterdør i fabrikkmalt utførelse med glassfelt fra Ytterdør i fabrikkmalt utførelse til hybel fra Terrassedører stue og hybel 1. etg. i tre med isolerglass fra Terrassedør til takterrasse med isolerglass fra Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Ytterdører og terrassedører med normal bruksslitasje og ingen større avvik ble registrert befaringsdag. Innvendige dører Utskifting/vedlikehold: Innvendige dører 1. etg. i glatt hvit utførelse fra Dør mellom entrè/stue og gang/stue begge i 1. etg. hoveddel med glass og sprosser. Innvendige dører 2. etg. av type furufyllingdører fra Innvendige dører i hybel i hvit glatt utførelse Normal tid før utskifting av tredør er år. det bemerkes at innvendig dør på soverom hybel slår på karm og må justeres. Stedvis noe slitasjeskader på terskler da enkelte dører subber. Skade på hjørne av dør i entrè 1. etg. hoveddel. Innvendige dører med normal bruksslitasje med tanke på alder. Side: 9 av 17

10 Takkonstruksjon - Enebolig Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Takkonstruksjon i tre av type valmtak. Råloft/kaldtloft luftet via raftet. Adkomst til kaldtloft via luke i himling overbygget takterrasse mot øst. Takkonstruksjon og kaldtloft vurderes å ha normal forventet kvalitet og slitasjegrad i forhold til alder og utførelsesmetode. Det bemerkes at det er ettermontert downlights i himling på bad mot kaldtloft. Det bemerkes viktigheten av at dette blir utført korrekt da dampsperre mot kaldtloft blir punktert ved ettermontering. Det anbefales kontroll av dette og om downlightskassene er korrekt forseglet mot dampsperre mot kaldtloft. TG er gitt med tanke på alder og observasjoner. Taktekking - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Utskifting/vedlikehold: Yttertaket er tekket med betongtakstein med undertak av rupanel, underlagspapp, sløyfer og lekter. Taktekking fra 1975 jmf. dato på takstoler. Vedlikehold av takstein på boligen er utført av Norsk takfornying i 2010 med 10 års garanti. Iht. eier. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Taktekking anses å ha sin tiltenkte funksjon uten større negative avvik utfra alder tatt i betraktning. Inspeksjon av yttertak er utført fra bakkeplan og innvendig loft der dette er mulig. Renner, nedløp og beslag - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Utskifting/vedlikehold: Takrenner, nedløp og beslag er av type sink el. fra Takrenner og beslag hybel fra Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Takrenner, nedløp og beslag med normal bruksslitasje. Det bemerkes at kontrollen ble utført fra bakkenivå. Ingen store unormale avvik ble observert foruten normal bruksslitasje. Det var oppholdsvær på befaringsdagen slik at renner og nedløpsfunksjon er vanskelig å stadfeste med sikkerhet. Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper i terreng Terrengtilpasset utvendig tre trapp ved adkomst fra Tretrapp til hybel tilbygget del fra Utvendige trapper med normal bruksslitasje og ingen større negative avvik observert på kontrollstedene en normal bruksslitasje. Det er ikke montert forskriftsmessig rekkverk i trapp ved adkost hoveddel. Tiltak anbefales. Side: 10 av 17

11 Trapper og ramper Utskifting/vedlikehold: Innvendig åpen furu tretrapp med malte vanger og rekkverk fra Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Trapp med normal bruksslitasje og ingen større negative avvik observert på kontrollstedene en normal bruksslitasje. Stedvis noe hakk og merker må forventes i en brukt bolig og kommenteres ikke hvis det ikke er utover det som er å betegne som normal bruksslitasje. Balkonger, terrasser ol. Utgang fra stue i 1. etasje til syd-øst vendt treterrasse på ca. 11m². Rekkverk i tre. Terrasse fra Utgang fra soverom hybel til sydvendt treterrasse på ca. 7m². Rekkverk i tre. Terrasse fra Terrasse ved adkomst mot nord-vest på ca. 10m² utført i egenregi av eier. Terrasse fra Utgang fra soverom 2. etg. til takterrasse på ca. 30m² hvorav ca. 16m² er overbygget. Tett rekkverk i tre. Tettesjikt takterrasse fra byggeåret Takterrasse er trolig fra Det bemerkes at terrasser i boligens 1. etg. er ubehandlet impregnert trevirke. Det bemerkes at tettesjikt på takterrasse er fra byggeåret og det må dermed forventes utskifting i nær fremtid. Noe malingsflass på toppløpere ble observert på takterrasse. Vedlikehold anbefales. Det er ikke montert forskriftsmessig rekkverk på terrasse ved adkomst. Iht. dagens krav skal det være rekkverk på min. 100 cm hvis høyden til gulv/terreng overskrider 0,5m. Tiltak anbefales.terrasser fremstår forøvrig uten større bemerkninger foruten normal bruksslitasje. TG er gitt takterrasse med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. TG 1 er vurdert på øvrige terrasser. Antatt normal levetid/påregnelig reparasjon for balkong/terrasse i tre år. Piper og ildsteder - Enebolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Ildsted av type vedovn plassert i stue fra Teglsteinspipe med feieluke plassert i kjeller. Det foreligger ingen dokumenterte branntilsyn av det branntekniske i boligen i den senere tid. Pipe og ildsted med normal bruksslitasje og ingen større bemerkninger. Piper og ildsteder er kun enkelt vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Evt. inspeksjon av brann-/feiervesen anbefales. Ingen større negative avvik ble observert. Etasjeskillere - Enebolig Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Etasjeskille i tre mellom etasjene. Etasjeskillet fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner. Det er ikke hensyntatt kosmetiske forhold, men det er selve konstruksjonselementet som sådan er observert. Utfra registrerte forhold synes etasjeskillet å være tilfredsstillende til opprinnelig tiltenkt funksjon. TG er gitt med tanke på observasjoner. Side: 11 av 17

12 Kjøkken - Enebolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Kjøkken i hybel er utstyrt med rød høyglans kjøkkeninnredning, laminat benkeplate, fliser over benk, utslagsvask med ett-greps blandebatteri, kjøkkenventilator og opplegg for oppvaskmaskin. Lys under overskap. Hvitevarer medfølger boligen iht. eier. Lekkasjestopper er montert i underskap kjøkken. Kjøkkenet vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Antatt normal levetid for blandeventil år. Antatt normal levetid for utslagsvask år. Antatt normal levetid hvitevarer 8-16 år. Kjøkkeninnredning Kjøkken fra Ikea er utstyrt med kjøkkeninnredning, heltre benkeplate, fliser over benk, 2-kums utslagsvask med ett-greps blandebatteri, kjøkkenventilator og opplegg for oppvaskmaskin. Integrerte hvitevarer som komfyr og keramisk platetopp. Lys under overskap. Stedvise overskapfronter med glass. Takhøyde overskap. Kjøkkeninnredning fra ca Hvitevarer fra 2019 iht. eier. Noe slitasjemerker på fronter og slarkete hengsler. Kjøkkenet vurderes forøvrig å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Antatt normal levetid for blandeventil år. Antatt normal levetid for utslagsvask år. Antatt normal levetid hvitevarer 8-16 år. Det bemerkes variabel levetid på hvitevarer og TG vurderes ikke for hvitevarer. Innvendige overflater - Enebolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv Innvendige gulv er hovedsakelig overflatebehandlet med 3-stavs parkett, laminat, kork belegg, fliser. Fliser på bad og vinyl belegg på vaskerom. Overflater 1. etg. hovedsakelig fra 2016 og 2. etg. fra ca Overflater i hybel fra Stedvis noe moderniseringsbehov av innvendige overflater må påregnes for å tilfredsstille dagens krav til standard. Overflater forøvrig med normal bruksslitasje med tanke på alder og ingen større avvik ble registrert. Overflater er en skjønnsmessig vurdering og TG er vurdert utfra om det er skader/større slitasje på overflatene. Stedvis noe hakk og merker må forventes i en brukt bolig og kommenteres ikke hvis det ikke er utover det som er å betegne som normal bruksslitasje. TG er gitt med tanke på ovennevnte visuelle observasjoner. Overflater på innvendige vegger Utskifting/vedlikehold: Innvendige vegger er hovedsakelig overflatebehandlet med malt panel, malt tapet, panel og malt MDF panelplater. Fliser på bad. Overflater hovedsakelig 2006 og Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. Overflater med normal bruksslitasje med tanke på alder og ingen større avvik ble registrert. Overflater er en skjønnsmessig vurdering og TG er vurdert utfra om det er skader/større slitasje på overflatene. Stedvis noe hakk og merker må forventes i en brukt bolig og kommenteres ikke hvis det ikke er utover det som er å betegne som normal bruksslitasje. TG er gitt med tanke på ovennevnte visuelle observasjoner. Side: 12 av 17

13 Overflater på innvendig himling Innvendige himlinger er hovedsakelig overflatebehandlet med malte takessplater, malt panel og panel. Overflater hovedsaklig fra 1980 tallet. Overflater med normal bruksslitasje med tanke på alder og ingen større avvik ble registrert. Overflater er en skjønnsmessig vurdering og TG er vurdert utfra om det er skader/større slitasje på overflatene. Stedvis noe hakk og merker må forventes i en brukt bolig og kommenteres ikke hvis det ikke er utover det som er å betegne som normal bruksslitasje. TG er gitt med tanke på ovennevnte visuelle observasjoner. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Sanitærinstallasjoner, generelt Bad i 2. etasje er utstyrt med baderomsinnredning med servant og ett-greps bl. batteri, speil, lys, badekar og gulvstående toalett. Plastsluk i gulv. Downlights i himling. Bad fra ca Arbeider utført av lokale håndtverkere på Nesodden uten at dette kan dokumenteres. Badet ble modernisert/oppusset med flis å flis på gulv, bl. batteri og dusjgarnityr, bademorsinnredning, speil, lys og toalett i Iht. eier. Det ble ikke fremlagt dokumentasjon på våtrommets oppbygning befaringsdag. Pga. manglende dokumentasjon kan undertegnede selvfølgelig ikke gi noen form for tetthetsgaranti. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det bemerkes at anbefalt brukstid på tettesjikt gulv og vegger er mer enn 50% passert. Det ble observert at bl. batteri er montert på yttervegg noe som frarådes med fare for frost ved kalde perioder vinterstid. Eier oppl. om at dette ikke har vært et problem i dette tilfellet, men dette bemerkes allikevel. Badet vurderes forøvrig å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Antatt normal levetid for fliser med tettesjikt år. Antatt normal levetid for blandebatteri år. Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, toalett, badekar år. Sanitærinstallasjoner, generelt Vaskerom 1. etg. er utstyrt med utslagsvask med ett-greps bl. batteri, toalett og opplegg for vaskemaskin. Plastsluk i gulv under utslagsvask. Vaskerom fra 2016 oppusset av Snekker Nesodden. Vaskerommet vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Antatt normal levetid for blandeventil år Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, toalett, badekar år Andre VVS-installasjoner Varmtvannsbereder på 200liter plassert i blindkjeller fra ca Varmtvannsbereder vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje med tanke på at den fungerer normalt. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Undertegnede har begrenset kompetanse til å vurdere berederens eksakte tilstand. Dette krever spesialutstyr, og på denne rapportens undersøkelsesnivå (nivå 1) er dette ikke vektlagt. Om ønskelig må dette bestilles spesielt. Normalt vil fabrikkår indikere tilstanden og samtidig forventet levetid ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Brukerfrekvens, vedlikehold og kvalitet vil være avgjørende for levetid. TG er derfor kun enkelt vurdert. TG er gitt til varmtvannsbereder med tanke på alder, observasjoner og normal forventet brukstid. Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år. Side: 13 av 17

14 VVS-installasjoner, generelt Vannrør er av type kobber/plast rør i rør system og avløpsrør er av type plast. VVS i boligen er hovedsaklig byttet og er fra ca. 2000/01 utført av Nesodden Rørleggerservice AS og Rørleggermester Tage Jensen AS. Stoppekran og automatisk vannmåler (2018) plassert i kjeller etg. VVS vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Undertegnede har begrenset kompetanse til å vurdere eksakt tilstand på VVS. Dette krever spesialutstyr, og på denne rapportens undersøkelsesnivå (nivå 1) er dette ikke vektlagt. Om ønskelig må dette bestilles spesielt av kvalifisert personell. Normalt vil alder indikere tilstanden og samtidig forventet levetid ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Levetid vil være høyst usikker og forskjellig. Brukerfrekvens, vedlikehold og vannkvalitet vil være avgjørende for levetid. Angivelse av tilstand og levetid er dermed forstått å være usikker. Videre bemerkes at bunnledninger av den årsak følgelig heller ikke er kontrollert. TG er gitt generelt med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Forventet levetid for kobberrør/plastrør er år. Forventet levetid på galvanisert jernrør /soilrør er år. Varme, generelt Vedfyring og elektrisk oppvarming av boligen. Gulvvarme på begge bad og gang 1. etg. Varmepumpe i entrè fra ca. 2002/03. Bygningen er trolig isolert med isolasjonsmatter etter datidens gjeldende krav til isolasjon. Dette kan følgelig ikke med sikkerhet stadfestes da dette ligger skjult i byggkonstruksjonen. Varmekilder er ikke funksjonstestet av takstmann og det er ikke foretatt kontroll om hvorvidt alle rom har en varmekilde. TG vurderes ikke for varme. Luftbehandling, generelt Kjøkkenventilator med utlufting på yttervegg fra begge kjøkken. Mekanisk avtrekk fra begge bad. Det er ingen ventilasjon på vaskerom. Anbefales etablert. Forøvrig naturlig ventilasjon med stedvise klaffeventiler i yttervegg og lufteventiler i topp av vinduer. Det anbefales min 1 cm luftespalte i innvendig dører til våtrom for tilfredsstillende tilluft. Det anbefales å etablere bedre ventilasjon. Vaskerom har ikke ventilasjon. Dette har stor betydning i forhold til fuktpåkjenning. Mekanisk ventilasjon er å foretrekke fordi den normalt trekker fuktig luft effektivt ut. Det optimale er at ventilasjon skjer kontrollert gjennom kanaler som er trukket over yttertak. Antatt normal levetid for ventilasjonsaggregat og el. mekanisk avtrekksvifte år. Sanitærinstallasjoner, generelt Bad i 1. etasje hybel er utstyrt med baderomsinnredning med servant og ett-greps bl. batteri, (2016) speil, lys, dusjkabinett (2016) og gulvstående toalett. Opplegg for vaskemaskin. Bad fra ca Det ble ikke fremlagt dokumentasjon på våtrommets oppbygning befaringsdag. Pga. manglende dokumentasjon kan undertegnede selvfølgelig ikke gi noen form for tetthetsgaranti. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det bemerkes at anbefalt brukstid er mer enn 50% passert. Våtrommet har oppnådd sin forventede levetid og det anbefales oppgradering til dagens krav og videre bruk kun med lukket dusjkabinett med kontrollert avløp til sluk. Sluk må renses da det var fullt av hår og smuss befaringsdag. Det anbefales at det med jevne mellomrom (hver 3. måned) foretas rensing i sluk slik at vannavrenningen har god hastighet. Oppstår det høyt vannivå i sluket grunnet sen avrenning, øker sjansen for lekkasjer ytterligere. Hyppig rensing av sluk er følgelig med på å redusere sjanser for lekkasjer akkurat rundt sluket, som erfaringsmessig også er en stor kilde til skader. Utførelsen med hensyn til bruk av slukmansjett og membran (også event. om det faktisk er benyttet) er uoversiktlig, og det kan følgelig ikke sies at løsningen er fullgod og vannsikker mot lekkasjer. Gjennomføringer i gulv frarådes. Ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Det bemerkes at utstyr ikke er funksjonstestet. Antatt normal levetid for fliser med tettesjikt år. Antatt normal levetid for blandebatteri år. Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, toalett, badekar år. Side: 14 av 17

15 Elektriske anlegg - Enebolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Tilstandsvurdering: Sikringsskap plassert i gang 2. etg., utstyrt med automatsikringer, automatisk måler (2017) og innholdsfortegnelse. Innmat sikringsskap fra ca utført av Nettpartner. Ingen samsvarerklæring fremlagt. El-anlegg i boligen er hovedsakelig fra Elektrikerarbeid i påbygg i 2016 utført av El-kontakten AS. Strømtilførsel til boligen via luftstrekk/nedgravd kabel til. Det foreligger ingen dokumenterte el-tilsyn i perioden eier har bodd i boligen. El-anlegg vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen større negative avvik ble observert befaringsdag basert på en visuell befaring. El-anlegget er kun enkelt vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Eventuelt inspeksjon av autorisert elektriker anbefales. Eier av boligen har ansvaret for at det elektriske anlegget til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. TG vurderes ikke for el-anlegg da bruk er avgjørende for tilstanden, som eventuelt må vurderes av en el-fagmann. Antatt normal levetid for el-anlegg år. Diverse utstyr - Enebolig Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Andre installasjoner, generelt Tilstandsvurdering: Frittstående badstu plassert i boligens 2. etg. TG er ikke vurdert. Fast inventar, generelt Tilstandsvurdering: Garderobeskap frittstående på soverom. Skyvedørsgarderobe med profilerte fronter og speil i tre i entrè 1. etg. Inventar er ikke funksjonstestet, men fremstår uten nødvendige bemerkninger. TG vurderes ikke for inventar. Annet fast inventar Tilstandsvurdering: - Røykvarsler seriekoblet. - Brannslukningsapparat. - Kabel-TV/fiber fra 2016 fra Telenor. - Utestikk. - Utekran. - Utelys. - Diverse belysning og panelovner. Utstyret er ikke funksjonstestet, men fremstår uten nødvendige bemerkninger. TG vurderes ikke for inventar/utstyr. Terrengforhold - Enebolig Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Utendørs, generelt Tilstandsvurdering: Terreng hellende hovedsakelig mot syd-øst. Generell anbefaling for utvendig terreng; Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren, nemlig at det er tilfredsstillende helningsgrad ut fra ringmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Ideelt bør det i en avstand på ca. 3 meter være god helning vekk fra bygningens grunnmur. TG er ikke vurdert. Side: 15 av 17

16 Annet - Enebolig Annet Tilstandsvurdering: Det er ikke utført radontest av boligen. Statens strålevern anbefaler at radonnivået i boligen din er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Det bør utføres tiltak for å redusere radonnivået når årsmiddel radonkonsentrasjon i ett eller flere oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/ m³. Radonnivået i oppholdsrom bør alltid være lavere enn grense- verdien på 200 Bq/m³. For boliger som leies ut er tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ og grenseverdien på 200 Bq/m³ et forskrifts krav. (strålevernforskriften 6 femte ledd). TG er ikke vurdert da dette punktet kan betegnes som en opplysning/anbefaling, og det er nødvendig med ytterligere undersøkelser. Radonmåling anbefales på generelt grunnlag. Garasje Bygning generelt - Garasje Bygning, generelt Bygningen er fundamentert med ringmur i betong/leca og støpt betongsåle til fjell/ sprengsteinsfylling og antatt fast grunn. Yttervegger er oppført i tradisjonell bindingsverk utvendig kledd med trepanel. Takkonstruksjon av type saltak tekket med betongtakstein undertak av type sutakplater. Automatisk leddheisport med fjernkontroll og en manuelle port. Innlagt strøm. Enkel ytterdør i tre. Garasje levert av Karlshusgarasjene AS. Bygningen fremstår med normal bruksslitasje og ingen større negative bemerkninger ble observert befaringsdag. Det bemerkes at det mangler møneklokker utvendig taktekking. TG er gitt utifra en helhetsvurdering av bygningen hensyntatt alder, observasjoner og normal forventet levetid. Beregninger Årlige kostnader Bygningsforsikring. Premiebeløp iht. eier. Avhenger av kundeforhold. (pr. mnd. 667) Kommunale avgifter. Eiers årlige stipulerte kostnader. Avhenger av vannforbruk. (pr. mnd ) Strøm. Stipulert ca. forbruk basert på eiers årlige forbruk inkl. hybel. Avhenger av strømforbruk. (pr. mnd ) Vedlikeholdskostnader. Stipulerte ca. årlige kostnader. (pr. mnd ) Sum årlige kostnader Teknisk verdi bygninger Enebolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Enebolig Garasje Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Garasje Sum teknisk verdi bygninger Side: 16 av 17

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvspennetunet 56, 4032 STAVANGER Gnr 14: Bnr 1260 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES Gnr 34: Bnr 127 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 110: Bnr HALSA KOMMUNE Skogli Hjeldnesvegen 27, 6687 VALSØYFJORD. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 110: Bnr HALSA KOMMUNE Skogli Hjeldnesvegen 27, 6687 VALSØYFJORD. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Skogli MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: 122 m² 33 m² 96 m² 0 m² 575 000 LÅNEVERDI: KR. Enebolig: Uthus uisolert: BRUKSAREAL (BRA): 550 000 Utført av autorisert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 22: Bnr 292 Andre oppl.: Leil.nr: 102 Andelsnr: 189 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjaalandsgate 4 C leil. 102, 4016 STAVANGER Dato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472 38 733 E-post: alex@rogalandtakstpartner.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Godesethagen 21 B, 4034 STAVANGER Gnr 15: Bnr 638 (snr: 4) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 56: Bnr 1199 Andre oppl.: Leil.nr: 402 Andelsnr: 42 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Prestegårdsbakken 8, leil. 402, 4005 STAVANGER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ståle Kyllingstads vei 5, 4317 SANDNES Gnr 69: Bnr 1023 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 52: Bnr 734 Andre oppl.: Leil.nr: 505 Andelsnr: 64 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Verven 18 A, leil. 505, 4014 STAVANGER Dato befaring:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Hognesaunvegen 108 B, 7513 STJØRDAL Gnr 111: Bnr 14 (snr: 15) 1714 STJØRDAL KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Espen Wæren Telefon:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Brødregata 15, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 1406 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05 207 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ankerplassen 12, 4077 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 774 (snr: 33) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 4: Bnr 14 (snr: 3) Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE Adresse: Gildheimsvegen 3B, 7044 TRONDHEIM Dato befaring: 03.10.2018 Utskriftsdato: 03.10.2018 Oppdrag nr: 201812

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Takstmann MNTF Telefon: 410 46 178 E-post: post@sortakst.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krunemyr 9, 4324 SANDNES Gnr 33: Bnr 793 1102 SANDNES KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472 38 733 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst BORETTSLAGS LEILIGHET SERTIFISERT TAKSTMANN Arild L. Helstrup E-post: arild@helstrup.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Agder Alle 4 H, 4631 KRISTIANSAND S Gnr 152: Bnr 2 Aksjenr: 3427-3450 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Olsen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Køhlersvei 13, 4016 STAVANGER Gnr 21: Bnr 360 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 184 m² 163 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 4 500 000 LÅNEVERDI: KR. 4 000 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Seehusens gate 44C, 4024 STAVANGER Gnr 59: Bnr 1287 Andelsnr: 15 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Maurholsveien 200, 4375 HELLVIK Gnr 59: Bnr 24 1101 EIGERSUND KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Asbjørn Frafjord MNTF Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Steinkjersannan 11A, 7713 STEINKJER Gnr 192: Bnr 650 Andelsnr: 1 5004 STEINKJER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstingeniør /Tømrermester

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Graabrødregaten 3 A, 3110 TØNSBERG Gnr 1002: Bnr 176 (snr: 5) 0704 TØNSBERG KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Rønning Telefon: 906

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Myraleite 54, 4443 TJØRHOM Gnr 9: Bnr 162 1046 SIRDAL KOMMUNE Enebolig m garasje SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 162: Bnr 553 (snr: 2) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjørnsons gate 32, 5059 BERGEN Dato befaring: 11.05.2016 Utskriftsdato: 16.05.2016

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ole Nypans veg 6, 7083 LEINSTRAND Gnr 204: Bnr 126 Andelsnr: 16 5001 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stig Magne Selnes Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Johan Sverdrups gate 4C, 3256 LARVIK Gnr 3020: Bnr 1044 0712 LARVIK KOMMUNE Våtromsrapport SERTIFISERT TAKSTMANN Byggmester/takstmann

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Flaskekroken 2 G, 1452 NESODDTANGEN Gnr 2: Bnr 261 (snr: 7) 0216 NESODDEN KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Knut Terje Karlstad Telefon:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 45: Bnr 350 Kommune: 1260 RADØY KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Langhøyane 33, 5936 MANGER MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 3 000 000 LÅNEVERDI: KR. 2 700

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ytre Eigansvei 19, 4022 STAVANGER Gnr 26: Bnr 655 Andelsnr: 38 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Selveier leilighet 21.08.2017 22.08.2017 477 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Svein Martin

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fredrikke Qvams veg 15 A, 7046 TRONDHEIM Gnr 13: Bnr 38 Leil.nr: 120 5001 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Stokke Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 59: Bnr 227 Andre oppl.: Andelsnr: 168 Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE Adresse: Lidarende 3, 7050 TRONDHEIM Dato befaring: 05.04.2019 Utskriftsdato: 05.04.2019 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Takstmann MNTF Telefon: 410 46 178 E-post: post@sortakst.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 410: Bnr 102 (snr: 4) Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE Adresse: Gyldenløves gate 21A, 7043 TRONDHEIM Dato befaring: 26.02.2019 Utskriftsdato: 26.02.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Gustav Vigelandsgate 16, 4317 SANDNES Gnr 70: Bnr 610 1102 SANDNES KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 36: Bnr LEBESBY KOMMUNE Johan Salmillas veg 37, 9790 KJØLLEFJORD. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 36: Bnr LEBESBY KOMMUNE Johan Salmillas veg 37, 9790 KJØLLEFJORD. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 126 m² 99 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 900 000 LÅNEVERDI: KR. 720 000 Utskriftsdato: Dato befaring: Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Badebakken 2, 0467 OSLO Gnr 57: Bnr 400 (snr: 175) 0301 OSLO KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann-tømrermester Thorvald C. Wahl Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling LADEMOENS KIRKEALLE 9C, 7067 Gnr 411: Bnr 203 () Andelsnr: 23 1601 KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Rune Normannseth Telefon: 473 80 371

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Møllerstubakken 20, 3770 KRAGERØ Gnr 33: Bnr 94 0815 KRAGERØ KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Takstmann MNTF Telefon: 410

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bekkedalen 17, 4326 SANDNES Gnr 33: Bnr 1384 1102 SANDNES KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post: dag@rbkontroll.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Orrevegen 19, 7088 HEIMDAL Gnr 197: Bnr 519 Andelsnr: 134 5001 TRONDHEIM KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Frode Grøsseth Telefon:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 36: Bnr 363 (snr: 5) Kommune: 1246 FJELL KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Larslia 12 A, 5353 STRAUME MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 2 250 000 LÅNEVERDI: KR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ørsnesalleen 31, 3120 NØTTERØY Gnr 2: Bnr 48 (snr: 13) 0729 FÆRDER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Rønning Telefon: 906 97 664 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Austrikrossen 20D, 4085 HUNDVÅG Gnr 6: Bnr 584 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Bernt Petter Andersen Telefon:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tord Pedersens gate 89A, 3014 DRAMMEN Gnr 113: Bnr 878 (snr: 50) 0602 DRAMMEN KOMMUNE Selveierleilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Siv. Ing.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Frøyerbakken 14A, 4328 SANDNES Gnr 38: Bnr 1837 (snr: 1) 1102 SANDNES KOMMUNE Firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Terje Thingbø Telefon:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 63: Bnr VANG KOMMUNE Enebolig Vennisvegen 337, 2975 VANG I VALDRES. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 63: Bnr VANG KOMMUNE Enebolig Vennisvegen 337, 2975 VANG I VALDRES. Matrikkel: Kommune: Betegnelse: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Enebolig MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: 93 m² 12 m² 86 m² 0 m² 1 000 000 LÅNEVERDI: KR. Enebolig: Garasje: BRUKSAREAL (BRA): 850 000 Utført av autorisert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Betegnelse: Fritidsleilighet. Leilighet: 44 m² 43 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Betegnelse: Fritidsleilighet. Leilighet: 44 m² 43 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 59: Bnr 128 (snr: 25) Betegnelse: Fritidsleilighet MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 1 250 000 LÅNEVERDI: KR 1 050 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: Leilighet: 44

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Eiet seksjon SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann/Tømrermester Aleksander Olsen Telefon: 988 63 592 E-post: aleksander@takst-portalen.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 9: Bnr 165 Andre oppl.: Andelsnr: 1 Kommune: 1505 KRISTIANSUND KOMMUNE Betegnelse: Andelsleilighet Adresse: Teistholmveien 51, 6512 KRISTIANSUND N Dato befaring:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Korporalstubben 18 D, 4045 HAFRSFJORD Gnr 38: Bnr 1757 Andelsnr: 32 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fritidsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Knut-Anders Aase Telefon: 957 24 260 E-post: knut-anders@estimavest.no Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

FORHÅNDSTAKST. Gnr 777: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåveien 1, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

FORHÅNDSTAKST. Gnr 777: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåveien 1, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: FORHÅNDSTAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 191 m² 175 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 4 500 000 LÅNEVERDI: KR 4 050 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr: 982

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebirkeland 17, 5227 NESTTUN Gnr 50: Bnr 154 (snr: 15) 1201 BERGEN KOMMUNE Rekkehus SERTIFISERT TAKSTMANN Arvid Lyngsgård Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - teknisk verdi Enebolig SERTIFISERT TAKSTMANN Heiki Nygård Telefon: 901 43 848 E-post: heikiny@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 115: Bnr 150 Kommune: 0402 KONGSVINGER KOMMUNE Adresse: Brandvalvegen 24, 2216 ROVERUD

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 115: Bnr 150 Kommune: 0402 KONGSVINGER KOMMUNE Adresse: Brandvalvegen 24, 2216 ROVERUD VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 115: Bnr 150 Kommune: 0402 KONGSVINGER KOMMUNE Adresse: Brandvalvegen 24, 2216 ROVERUD MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 800 000 LÅNEVERDI: KR. 1 700 000 BRUKSAREAL

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 50: Bnr 30 Kommune: 1245 SUND KOMMUNE Betegnelse: Fritidseiendom Adresse: Paradisvegen 52, 5382 SKOGSVÅG MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 3 900 000 LÅNEVERDI: KR.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Neumannsgate 16, 5015 BERGEN Gnr 164: Bnr 886 (snr: 1) 1201 BERGEN KOMMUNE Selveiende leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Herdlevær

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling To-roms eierseksjon med garasjeplass. Heis i bygget SERTIFISERT TAKSTMANN Jarle Johan Larsen www.jjtakst.no Telefon: 952 65 830 E-post:

Detaljer

Våtromskontroll med arealmåling

Våtromskontroll med arealmåling Våtromskontroll med arealmåling Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Andel nr 29 21.03.2016 22.03.2016 20221 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 46: Bnr 287 Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Andelsleilighet Adresse: Elvenesveien 46, 5225 NESTTUN Dato befaring: 03.05.2016 Utskriftsdato: 11.05.2016 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Takstmann MNTF E-post: post@sortakst.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 10: Bnr 785 (snr: 8) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Eiet seksjon Adresse: Kattuglebrotet 25E, 5099 BERGEN Dato befaring: 04.04.2016 Utskriftsdato: 12.04.2016

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Nøstegaten 65 B2, 5010 BERGEN Gnr 165: Bnr 850 1201 BERGEN KOMMUNE Leilighet i leilighetsbygg SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje

Detaljer

TI L STAN D SR AP P ORT B O LI G Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TI L STAN D SR AP P ORT B O LI G Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TI L STAN D SR AP P ORT B O LI G Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Melhusvegen 742, 744, 746, 7224 MELHUS Gnr 88: Bnr 2 1653 MELHUS KOMMUNE Grunneiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Tor Gunnar Uv

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Eiet seksjon SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Nåmo Rønning Telefon: 909 91 556 E-post: oyvind@namotakst.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bølerskogen 20, 0691 OSLO Gnr 163: Bnr 25 Leil.nr: 206 Andelsnr: 39 0301 OSLO KOMMUNE Andelsleilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Nåmo

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 137: Bnr 562 (snr: 1) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Drotningsvikveien 90 E, 5179 GODVIK Dato befaring: 26.04.2016 Utskriftsdato: 26.04.2016

Detaljer