Årsrapport Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

2 Årsrapport 2010 Utgitt 05/2011 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810, 5020 Bergen Besøksadresse: Årstadveien 21, 4:e etasje Tlf: Faks: E-post:

3 Innhold 1 Bakgrunn 5 2 Sammendrag 6 3 Bivirkningsregistrering 7 4 Klinisk virksomhet 11 5 Informasjonsvirksomhet og rådgivning 17 6 Forskning 20 7 Fagutvikling 22 8 Organisering, lokaler, personalet 26 9 Økonomi Virksomhetsplan Bivirkningsskjema (versjon 6.1) Bivirkningsgruppens internettside Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 3

4 4 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

5 1 Bakgrunn Materialer og metoder som brukes i tannhelsetjenesten berører en stor del av befolkningen. Med alderen øker oftest behovet for ulike tannfyllingsmaterialer i tennene. Det er knapt noen andre kroppsfremmede materialer som har så langvarig kontakt med organismen som materialer til tannbehandling. Spørsmål, bekymring og usikkerhet omkring mulige skadevirkninger av materialene er forståelig og berettiget sett fra både allmennhetens side og fra praktiserende helsepersonell. I dag finnes det en rekke odontologiske materialer med en komplisert kjemisk sammensetning. Dessuten er det blitt større bevissthet og oppmerksomhet rundt mulige skadevirkninger av faktorer i miljøet. Helsedirektoratet gir som fagdirektorat anbefalinger og retningslinjer overfor tannlegene. Men tannlegen selv har ved bruk av ulike odontologiske materialer, ansvaret for å kontrollere om eventuelle bivirkninger anses å være innenfor det som er faglig forsvarlig/akseptert og i samsvar med rådende standard og kunnskap. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet. Bivirkningsgruppen er nå organisert som en seksjon i Uni Helse, som er en av åtte fagavdelinger i forskningsselskapet Uni Research AS. Bivirkningsgruppens hovedoppgaver er: Utredning av henviste pasienter Informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer Registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 5

6 2 Sammendrag Virksomheten i Bivirkningsgruppen har foregått på hovedområdene: Bivirkningsregistrering, utredning av pasienter, informasjon, forskning og utvikling. Bivirkningsregistrering Fra starten i 1993 til utløpet av 2010 er det mottatt 1903 rapporter, hvorav 49 er mottatt i løpet av Sammenliknet med 2009 er det en reduksjon av antall rapporter. I 2010 var cirka en tredjedel av rapportene relatert til kompositter og sementer, cirka en tredjedel var relatert til amalgam, og ytterligere cirka en tredjedel var relatert til metaller og legeringer. Den nye versjonen av bivirkningsskjemaet kan nå lastes ned i wordformat fra Bivirkningsgruppens internettsider, fylles ut og lagres på egen PC samt sendes inn til Bivirkningsgruppen med e-post. Klinisk utredning I 2010 mottok Bivirkningsgruppen 42 pasienthenvisninger og 39 pasienter ble utredet i løpet av året. Den medisinske og odontologiske grunnutredningen av pasienten utføres hovedsakelig lokalt av pasientens fastlege og tannlege. Samarbeidet med andre medisinske fagmiljø, særlig innen dermatologi, er viktig og er blitt videreført. Alle klinikkpasienter blir bedt om å fylle ut et spørreskjema om hvordan de opplever møtet med Bivirkningsgruppen. De fleste angir at de synes de ble vel mottatt av de ansatte i Bivirkningsgruppen. Informasjon Bivirkningsgruppens internettsider blir kontinuerlig oppdaterte med aktuelt stoff. Bivirkningsgruppens informasjonsblad, Bivirkningsbladet, brukes for å formidle informasjon om bivirkninger av dentale materialer, diagnostiske metoder, behandlingsalternativer og aktuelle resultater av pågående forskning. I oktober 2010 utkom et temanummer om Bivirkninger relatert til plastfyllingsmaterialer. Bivirkningsgruppen har bidratt med seminar for tannlegestudenter og med presentasjoner av resultater fra gruppens arbeid ved internasjonale konferanser. Bivirkningsgruppen får mange henvendelser via telefon, telefaks, og e-post, fra både pasienter og helsepersonell angående generelle og konkrete materialspørsmål. Forskningsvirksomhet Det foregår samarbeid med både miljømedisinsk, immunologisk, toksikologisk, farmakologisk, psykologisk og medisinsk fagmiljø. Resultater fra Bivirkningsgruppens arbeid har blitt presentert ved internasjonale konferanser i Komité-/utredningsarbeid Bivirkningsgruppen har i 2010 medvirket i arbeidet ved Helsedirektoratet med planlegging av et nytt og mer omfattende prosjekt vedrørende utprøvende behandling rettet mot pasienter med helseplager relatert til amalgam. Organisering - personalet Bivirkningsgruppen er organisert som en seksjon under avdelingen Uni Helse i Uni Research AS. Til gruppen er knyttet et fagråd med representanter fra fagområdene medisin og odontologi. 6 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

7 3 Bivirkningsregistrering Registrering av bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer er en av de sentrale oppgavene i Bivirkningsgruppen. Fra starten i 1993 til utløpet av 2010 er det mottatt 1903 rapporter, hvorav 49 er mottatt i løpet av Sammenliknet med 2009 er det i 2010 en reduksjon av antall rapporter. Honorar for innsending av Bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen var for 2010 økt til 350 kr. Regelverket i Folketrygdloven ( ) tillater nå at utskifting av tannmaterialer ved allergiske reaksjoner blir gjort uten forhåndsgodkjennelse. Det et ønskelig at viktig informasjon om bivirkningsreaksjoner ikke skal gå tapt. For å få en økt rapportering, har Bivirkningsgruppen ønsket å få denne obligatorisk. Fra og med er rapportering til Bivirkningsgruppen blitt et vilkår for å få stønad i disse tilfellene. Utfylt bivirkningsskjema innsendt til Bivirkningsgruppen er uansett god kompletterende dokumentasjon av bivirkningsreaksjoner, og kopi av utfylt bivirkningsskjema anbefales i alle tilfeller som dokumentasjon i tillegg til journalnotater. Bivirkningsgruppen arbeider fremdeles for å få bivirkningsskjemaet innlagt i det PC-baserte journalsystemet Opus Dental. Årlig fordeling av bivirkningsrapporter Årstall Antall rapporter Totalt Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 7

8 I 2010 ble utformingen av bivirkningsskjemaet noe endret, se versjon 6.1 (side 31). Bivirkningsskjema kan nå lastes ned i wordformat fra Bivirkningsgruppens internettsider, fylles ut og lagres på egen PC samt sendes inn til Bivirkningsgruppen med e-post. Denne prosedyren har blitt drøftet med Datatilsynet. Ettersom helseopplysningene er anonyme, er prosedyren akseptabel. Presisjonsgraden ved rapportering er relativt god, men dette til tross, var det i 2010, en del rapporter som ikke inneholdt opplysninger om antatt mistenkt materiale. Fortsatt forekommer det rapportering av legemiddelreaksjoner til Bivirkningsgruppen. Rapportøren blir da kontaktet med anmodning om å rapportere dette til det regionale legemiddelinformasjonssenteret (RELIS). Helsepersonell skal rapportere reaksjoner i samband med bruk av tann- og munnpleiemidler, tannblekemidler og annen kosmetikk til Folkehelseinstituttet. Pasienter kan rapportere slike reaksjoner direkte til Mattilsynet. Denne informasjonen gis videre til helsepersonell som rapporter slike reaksjoner til Bivirkningsgruppen. 3.1 Resultat fra bivirkningsrapportene Liksom tidligere år er de fleste rapportene fra privatpraktiserende tannleger (33 av 49). Dette henger sammen med at pasientgrunnlaget deres overveiende er voksne pasienter med økende behov for tannbehandling og derved økt mulighet for forekomst av bivirkninger. Fortsatt er det en antatt underrapportering. I 2010 kom nesten halvparten av bivirkningsrapportene fra Vestlandet. Fordeling av rapportører (%) Rapportør Tannleger, offentlig 20, Tannleger, privat 65,4 67,3 Tannpleier 0,1 0,0 Leger 7,1 4,1 Uspesifisert 6,6 8,2 Innsendte rapporter fordeling etter landsdeler (%) Område Østlandet 24,2 20,4 Sørlandet 13,1 18,4 Vestlandet 49,0 44,9 Midt-Norge 6,1 10,2 Nord-Norge 7,7 6,1 8 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

9 Mer enn 2/3 av bivirkningsrapportene i 2010 gjelder kvinner, og de fleste (22 av 35) er mellom 50 og 70 år. Innsendte rapporter fordeling etter pasientenes kjønn og alder Antall Aldersgruppe Kvinner (n=35) Menn (n=14) I rapportene for 2010 var det i en del tilfeller angitt mistanke om bivirkninger fra flere odontologiske behandlingsformer for samme pasient. Fyllingsterapi forekom hyppigst med 39 % og fast protetikk utgjorde ca 37 %. 22 % av rapportene manglet opplysninger om behandlingskategori. I de fleste rapportene for 2010 var det anført hvilke materialer som var antatt å ha forårsaket reaksjonen(e). Diagrammet på side 10 viser andelen (i prosent) av rapporter med angitte materialer. En og samme rapport kan omhandle flere materialkategorier. 38 av rapportene anga en eller flere av de materialkategoriene som er angitt i diagrammet. I 6 rapporter var andre materialer, som ikke er inkludert i materialkategoriene i diagrammet, angitt og i 5 rapporter manglet informasjon om hvilke materialer som var antatt å ha forårsaket reaksjonene. Andelen rapporter relatert til amalgam har minsket de siste årene og i 2010 var andelen sammenlignbar med kategoriene kompositter/sementer og metaller. Det er viktig å få et detaljert bilde av rapporterte reaksjoner relatert til bruk av plastmaterialer og sementer, spesielt med tanke på forekomst av mulige allergiske reaksjoner mot komponenter i disse materialene. En del rapporter om reaksjoner relatert til plastmaterialer blir spesielt gransket og vurdert. Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 9

10 Type materiale som er involvert i rapporter (% for hvert år) Prosent Amalgam Plastfyllingsmaterialer, sementer Metaller, legeringer Materialer for korttidsbruk (<30 dager) Virksomhetsår Rapporter gjeldende tannhelsepersonell i yrkessammenheng I 2010 har Bivirkningsgruppen ikke mottatt noen rapport som gjelder tannhelsepersonell i yrkessammenheng. 3.3 Konklusjoner - bivirkningsregistrering - Bivirkningsgruppen mottok 49 bivirkningsrapporter om tannmaterialer i Det er fortsatt en antatt underrapportering. - Det ses en reduksjon i antall rapporter i 2010 sammenlignet med tidligere år. - Sammenlignet med 2009 har andelen rapporter relatert til amalgam minsket. - Mer informasjon til helsepersonell om rapportering av bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer kan stimulere til økt rapportering. - Det er viktig å få et detaljert bilde av rapporterte reaksjoner relatert til behandling med plastmaterialer og sementer, spesielt med tanke på forekomst av mulige allergiske reaksjoner mot komponenter i disse materialene. - Systemets effektivitet og kvalitet beror på at tannleger/leger/tannpleiere bidrar med sine observasjoner. - Utfylt bivirkningsskjema innsendt til Bivirkningsgruppen er god kompletterende dokumentasjon av bivirkningsreaksjoner. Kopi av utfylt bivirkningsskjema anbefales som dokumentasjon i tillegg til journalnotater. Ved utskifting av tannmaterialer med trygdestønad ved allergiske reaksjoner, skal utfylt bivirkningsskjema sendes inn til Bivirkningsgruppen. - Nye materialer som antas å være årsak til reaksjoner, følges spesielt nøye. 10 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

11 4 Klinisk virksomhet Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har hatt samme mandat og oppgaver vedrørende klinisk virksomhet i 2010 som i tidligere år. Det er mange og tidkrevende telefonhenvendelser både fra pasienter og helsepersonell angående kliniske problemstillinger relatert til bruk av dentale materialer, diagnostikk i forbindelse med mistenkte reaksjoner på dentale materialer og spørsmål angående trygdesaker. Bivirkningsgruppen mottar en del henvendelser i forbindelse med mistanke om yrkesrelaterte helseplager. 4.1 Pasientutredning I 2010 mottok Bivirkningsgruppen 42 pasienthenvisninger. 16 pasienter (13 kvinner og 3 menn) ble i løpet av 2010 kalt inn til klinikk og undersøkt. 10 henvisninger er henlagt av forskjellige årsaker. 23 pasientsaker (15 kvinner og 8 menn) ble behandlet skriftlig ut fra innhentede opplysninger fra pasientens tannlege og lege. Utredningskapasiteten er den samme som forrige år. Før en pasient kan få time, innhentes relevante opplysninger om tidligere tannbehandling, utfylt bivirkningsskjema fra pasientens tannlege, resultat fra laboratorieprøver, supplerende opplysninger fra pasientens lege og eventuelle epikriser fra relevante spesialistundersøkelser. Det kan i enkelte tilfeller ta lang tid og krever mange purringer før alle nødvendige opplysninger foreligger. Pasienter som får tilbud om time til klinisk undersøkelse innkalles innen en måned etter at alle nødvendige opplysninger er mottatt av Bivirkningsgruppen. 4.2 Henvisning til spesialist I de tilfellene det foreligger mistanke om kontaktallergi mot dentale materialer, blir pasienten henvist til vurdering hos spesialist i hudsykdommer på hjemstedet. I enkelte tilfeller blir pasienter henvist til spesialist i oral medisin og oral kirurgi for biopsi av slimhinnelesjoner. Tilbakemelding til pasientens tannlege og lege sendes like etter konsultasjonen i Bivirkningsgruppen. Resultat av eventuelle supplerende undersøkelser hos spesialist ettersendes sammen med endelig vurdering fra oss. Ventetiden hos hudspesialist kan i mange tilfeller være mer enn et halvt år, og det kan derfor ta lang tid før en endelig vurdering kan sendes henviser. I løpet av 2010 er 9 pasienter blitt henvist til hudlege med mistanke om allergi overfor dentale materialer. Indikasjonene for henvisning og eventuell epikutantest med dentalserien er generelt i samsvar med forslag til retningslinjer fra 1999 (Morken et al: Epikutantesting ved mistanke om bivirkninger av dentale materialer. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:1554-6). Tre pasienter er blitt henvist til kjevekirurg for å få tatt biopsi av forandringer i munnslimhinnen. 4.3 Analyse av innholdsstoffer i tannrestaureringer Hos to pasienter som har fått påvist allergi overfor noen innholdsstoffer som kan forekomme i støpte legeringer, forelå det ikke opplysninger om innholdsstoffene i pasientens tannrestaureringer. I disse tilfellene ble det tatt slipeprøver av den aktuelle restaureringen. Slipeprøvene ble analysert med energidispersiv røntgenanalyse ved Elektronmikroskopisk Felleslaboratorium ved Universitetet i Bergen. Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 11

12 4.4 Oppfølging Som et ledd i kvalitetssikringen av Bivirkningsgruppens arbeid, blir det fortløpende sendt ut spørreskjema til pasienter 1 ½ -2 år etter at de har vært til utredning i Bivirkningsgruppen. I løpet av året har Bivirkningsgruppen fortsatt oppfølgingsarbeidet. Det er sendt ut spørreskjema der en blant annet ønsker å kartlegge hvilken tannbehandling pasienten har hatt etter utredning i Bivirkningsgruppen, om de har fulgt våre råd og deres nåværende helsetilstand. 4.5 Noen resultater fra den kliniske utredningen I følgende tabeller presenteres noen resultater fra den kliniske utredningen av pasienter som har vært undersøkt i Bivirkningsgruppen (16 pasienter) og pasienter som har vært utredet ut fra tilsendt dokumentasjon fra pasientens lege og tannlege (23 pasienter). Primærhenviser Totalt Tannlege, offentlig Tannlege, privat Lege Lege og tannlege Totalt Pasientens bosted Totalt Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Totalt Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

13 Henvisningsgrunn Totalt Ikke spesifisert materiale Amalgam Metaller, fast protetikk Plast, sementer Avtakbar protetikk Endodontisk materiale Midlertidige fyllingsmat./sementer Annet Flere ulike henvisningsgrunner kan forekomme hos én og samme pasient 4.6 Noen resultater fra den kliniske utredningen i hele prosjektperioden Allergitesting Totalt Positiv dental serie Negativ dental serie Testet positivt mot eget materiale Positiv reaksjon på annen relevant serie Henvist, venter på svar Reaksjoner på flere allergitester kan forekomme hos én og samme pasient Resultater fra allergitesting med dentalserie. Antall positive reaksjoner Positiv allergitest på: Totalt Nikkel Gull Bestanddeler i plastmaterialer (12 ulike testsubstanser) Kobolt Palladium Kvikksølv Krom Kobber Kolofonium Eugenol Aluminium Tinn Reaksjoner på flere testsubstanser kan forekomme hos én og samme pasient Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 13

14 Anbefalinger gitt av Bivirkningsgruppen Totalt Skifte ut fyllinger pga allergi Skifte ut fyllinger pga kontaktlesjon Unngå stoffer i fremtidig behandling pga allergi Spesielle funn bør utredes videre hos lege Behandling av tidligere udiagnostisert sykdom Behandling av odontologisk sykdom (for eksempel karies, periodontitt, osteitis) Annet Avventer svar fra allergitest/biopsi Samme pasient kan få flere anbefalinger Anbefalinger gitt av Bivirkningsgruppen (pasienter utredet ut fra skriftlig dokumentasjon i 2010) 2010 Skifte ut fyllinger pga allergi 0 Skifte ut fyllinger pga kontaktlesjon 1 Unngå stoffer i fremtidig behandling pga allergi 2 Spesielle funn bør utredes videre hos lege 4 Ingen spesielle anbefalinger 6 Annet 13 Samme pasient kan få flere anbefalinger 4.7 Evaluering av Bivirkningsgruppens utredningsarbeide Etter klinikkdagen i Bivirkningsgruppen blir alle pasienter bedt om å besvare et spørreskjema for en anonym evaluering av blant annet hvordan hun/han opplevde møtet og mottakelsen ved Bivirkningsgruppen. Spørreundersøkelsen er et ledd i en kontinuerlig vurdering av utredningsarbeidet i Bivirkningsgruppen. Svar avgitt i 2010 (av 15 pasienter) viser at de fleste synes at de blir vel mottatt av de ansatte i Bivirkningsgruppen og føler at de blir møtt med respekt. De fleste er enige i at det er viktig å ha et offentlig tilbud for utredning av bivirkninger overfor tannfyllingsmaterialer, og at det ikke tok urimelig lang tid fra henvisningstidspunkt og til de blir innkalt. Svarene er gitt på en skala fra 1 ("stemmer helt") til 9 ("stemmer overhodet ikke"). Se diagram side Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

15 Resultater fra evaluering 2010 Jeg ventet at Bivirkningsgruppen skulle finne årsaken til mine problemer Jeg var selv nokså sikker på hva årsaken til problemene mine var Jeg ble vel mottatt av de ansatte i Bivirkningsgruppen Jeg opplevde de ansatte i Bivirkningsgruppen som flinke fagfolk De ansatte i Bivirkningsgruppen behandlet meg med respekt Under utredningen fikk jeg tilstrekkelig informasjon Utredningen i Bivirkningsgruppen svarte til de forventningene jeg hadde Jeg ble fortalt at Bivirkningsgruppen kun skulle gjøre en utredning og ikke behandling Det tok urimelig lang tid fra jeg var henvist til jeg ble innkalt Det er viktig å ha et offentlig tilbud for utredning av bivirkninger på fyllingsmaterialer Stemmer helt" "Stemmer overhodet ikke" I diagrammet vises svar fra 15 pasienter som svarte på spørreundersøkelsen i Medianverdi, 25- og 75-persentiler, og ekstremverdier er indikert 1. Verdier mellom 1,5 og 3 bokslengder fra 25- eller 75-persentilen markeres med sirkel. Verdier mer enn 3 bokslengder fra 25- eller 75- persentilen markeres med stjerne i diagrammet. 1 Forklaring av diagrammet 25-persentil 75-persentil Ekstremverdi Median Ekstremverdi Bokslengde Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 15

16 4.8 Konklusjoner - klinisk virksomhet - I 2010 har Bivirkningsgruppen mottatt 42 pasienthenvisninger. 39 pasienter ble utredet (16 pasienter ble undersøkt på klinikk og 23 pasientsaker ble papirbehandlet). 10 henvisninger ble henlagt av ulike årsaker. De fleste henvendelser er, liksom tidligere år, amalgamrelaterte. - Utredningsmodellen fungerer godt. Innhenting av opplysninger fra tannlege og lege lokalt krever mye tid. Stort sett alle pasienter er blitt tildelt time i Bivirkningsgruppen innen en måned etter at alle opplysninger foreligger. - Bivirkningsgruppen har svart på en rekke skriftlige og muntlige henvendelser. - Alle pasienter blir fulgt opp via et spørreskjema etter ca 1½ år. - Kontakt med andre fagmiljø er ønskelig og nyttig, og retter seg i første rekke mot disiplinene psykologi, dermatologi, yrkesmedisin og klinisk allergologi. 16 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

17 5 Informasjonsvirksomhet og rådgivning Informasjons- og rådgivningsarbeidet utføres på ulike nivåer, og i 2010 ble gruppens arbeid presentert i flere ulike sammenhenger. 5.1 Generelle henvendelser fra pasienter og helsepersonell En betydelig del av informasjonsvirksomheten har bestått av muntlig og skriftlig kontakt med pasienter og helsepersonell. Spørsmålene kan være om prosedyrer for henvisning av pasienter til Bivirkningsgruppen, helseproblemer relatert til bruken av tannfyllingsmaterialer eller tannlegens behov for konkrete råd angående materialvalg ved allergiproblematikk. I noen tilfeller har pasienter vært hos utøver av alternativ medisin og fått anbefalt å skifte ut et eksisterende tannmateriale på grunn av diagnoser som amalgam-, kvikksølv- eller gullforgiftning. I slike tilfeller kan det være ønskelig med en second opinion. De ulike, og til tider vanskelige problemstillingene, som tannleger og annet helsepersonell står overfor i møte med pasienter med ulike helseplager, gjør at mange av henvendelsene er svært tidkrevende. 5.2 Råd til tannleger ved fjerning av amalgamfyllinger Bivirkningsgruppen har tidligere utarbeidet råd til tannleger ved fjerning av amalgamfyllinger (Den norske tannlegeforenings Tidende 2002, 112(1) 50-51). En revidert versjon er inkludert i Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer fra Helsedirektoratet. Hensikten med rådene er å fremme gode prosedyrer slik at kvikksølveksponeringen holdes på et lavest mulig nivå av hensyn til pasienter, tannhelsepersonell og miljøet ellers. Rådene er jevnlig formidlet, og er også lagt inn på Bivirkningsgruppens internettsider. 5.3 Bivirkningsbladet Bivirkningsgruppens informasjonsblad Bivirkningsbladet kom ut i 2010 med et temanummer om bivirkninger relatert til plastfyllingsmaterialer. Bivirkningsbladet skal formidle informasjon om bivirkninger av dentale materialer, diagnostiske metoder, behandlingsalternativer og aktuelle resultater av pågående forskning. Bivirkningsbladet er tilgjengelig via internettsidene og kopieres opp ved behov. 5.4 Internett Internettsidene (uni.no/helse/bivirkningsgruppen) oppdateres og kompletteres kontinuerlig. Internettsidene inneholder blant annet følgende: Generell presentasjon av Bivirkningsgruppen og prosjekter knyttet til Bivirkningsgruppen. Link for nedlastning av årsrapporter, Bivirkningsbladet og bivirkningsskjemaet. Informasjon om pasientutredning og trygdestønad. Artikler og rapporter fra Bivirkningsgruppen i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. 5.5 Undervisning og kurs for tannhelsepersonell Bivirkningsproblematikk er en del av undervisningen i grunnutdanningen for tannlege- og tannpleierstudenter i Norge. Bivirkningsgruppen har ellers bidratt med informasjon for tannhelsepersonell ved informasjonsstand ved Den norske tannlegeforenings landsmøte Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 17

18 5.6 Samhandling med odontologiske kompetansesentra Bivirkningsgruppen har i 2010 deltatt i møte med representanter for de odontologiske kompetansesentra med presentasjon av Bivirkningsgruppens arbeid og diskusjon om samhandling med de odontologiske kompetansesentra. 5.7 Intervjuer og kontakter med media Dagbladet v/tora Larsen Morset - Lars Björkman, Gunvor Bentung Lygre. Artikkel publisert i Dagbladet, /22/tema/helse/amalgam/ / ) 5.8 Kurs- og konferansevirksomhet Bivirkningsgruppen har holdt følgende kurs/forelesninger og presentasjoner: Forelesningsseminar. Tannlegestudenter kull 5 ved UiO. Biverkningar från dentala material: Rapportering, registrering samt klinisk utredning av patienter. OSLO - Lars Björkman Forelesningsseminar. Lisenskandidater ved UiB. Biverkningar från dentala material: Rapportering, registrering samt klinisk utredning av patienter. BERGEN - Lars Björkman Forelesningsseminar. Tannlegestudenter kull 3 ved UiB. Biverkningar från dentala material. BERGEN - Lars Björkman Forelesningsseminar. Tannlegestudenter kull 5 og tannpleierstudenter kull 3 ved UiB. Biverkningar från dentala material: Rapportering, registrering samt klinisk utredning av patienter. BERGEN - Lars Björkman Forelesningsseminar. Tannlegestudenter kull 5 og tannpleierstudenter kull 3 ved UiO. Biverkningar från dental material: Rapportering, registrering samt klinisk utredning av patienter. OSLO - Lars Björkman Kongress. IADR (International Association for Dental Research). Presentasjon av poster. Clinical consequences of a positive patch test to goldsodiumthiosulfate (G. Lygre, L. Björkman, S. Helland, T. Havstad, C. Bjelland). BARCELONA, Spania - Gunvor Bentung Lygre FDI s Annual World Dental Congress. Presentasjon av invitert poster: Clinical consequences of a positive patch test to goldsodiumthiosulfate. (G. Lygre, L. Björkman, S. Helland, T. Havstad, C. Bjelland). SALVA- DOR DA BAHIA, Brasil - Lars Björkman Informasjonsstand med poster. Landsmøtet 2010, Den Norske Tannlegeforening. LILLESTRØM - Trine Lise Lundekvam Berge, Lars Björkman, Johanna Svahn 18 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

19 Møte med representanter for de odontologiske kompetansesentra. Presentasjon av Bivirkningsgruppens arbeid/samhandling med de odontologiske kompetansesentra. MOSS - Lars Björkman Forelesning. Kvicksilver amalgam. Symposium ved Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. HUDDINGE, Sverige - Lars Björkman 5.9 Konklusjoner - informasjonsvirksomhet - rådgivning - Publikum og media har behov for informasjon om odontologiske biomaterialer, hvordan de brukes og eventuelle bivirkninger som kan forekomme. - Resultater fra Bivirkningsgruppens arbeid har blitt rapportert ved to internasjonale konferanser. - Bivirkningsgruppen har målrettet brukt internett til informasjonsformidling. - I Bivirkningsgruppens informasjonsblad Bivirkningsbladet gis informasjon om bivirkninger, behandlingsalternativ, aktuelle forskningsresultater, etc. - Bivirkningsgruppen får jevnlig henvendelser fra tannleger og annet helsepersonell blant annet ved spørsmål om og valg av odontologiske biomaterialer. - Råd til tannleger ved fjerning av amalgamfyllinger er tilgjengelig på Bivirkningsgruppens internettsider og i Bivirkningsbladet. Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer 19

20 6 Forskning Bivirkningsgruppen samarbeider med andre fagmiljøer innen toksikologi, miljømedisin, farmakologi, immunologi, psykologi og odontologiske biomaterialer. Dette har blant annet resultert i følgende prosjekter, vitenskapelige publikasjoner, manuskript og rapporter: 6.1 Prosjekter Effekter av amalgamutskifting hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam: 20 tilfeldig utvalgte pasienter undersøkt av Bivirkningsgruppen i perioden fra 1993 til 1999 får alle amalgamfyllinger byttet til andre materialer og følges i 5 år etter utskifting med blant annet blodprøver, spørreskjema og psykologisk testing. Formålet med prosjektet er å studere forandringer i helsetilstand og livskvalitet over tid hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam etter utskifting av amalgamfyllinger. Alle pasienter har nå blitt undersøkt fem år etter utskiftningen. Bakgrunnsdata fra prosjektet har tidligere blitt presentert på en internasjonal vitenskapelig konferanse. Data fra oppfølgingen etter tre år er godkjent for publisering i Journal of Oral Rehabilitation (Sjursen et al 2011). Forandringer over tid av sporelementer og cytokiner i serum studeres også i prosjektet, og data vedrørende cytokiner i serum har blitt innsendt for publisering. Oppfølging av pasienter undersøkt av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomateriale: Dette er en del av Bivirkningsgruppens kvalitetssikring av den kliniske virksomheten. Målet er å undersøke forandringer i symptombildet i relasjon til hvilken odontologisk behandling de ulike pasientene har gjennomgått. Resultater fra oppfølgingen er tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening og Den norske tannlegeforenings Tidende. Tannmaterialer og helse: Erfaringer fra klinisk utredning av pasienter med mistanke om bivirkninger fra tannmateriale: Data fra rapporten fra Bivirkningsgruppen: Tannmaterialer og helse: Erfaringer fra klinisk utredning av pasienter med mistanke om bivirkninger fra tannmaterialer skal bearbeides og publiseres i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift. Plast i saliva: Formålet med prosjektet er å foreta en kvalitativ og kvantitativ analyse av utlekkstoffer fra plastbaserte polymerbaserte dentale materialer i human saliva over tid etter at innsetting av nye fyllinger er utført. Resultatene vil kunne ha betydning for å vurdere den potensielle klinisk-toksiske og/eller allergene profil fra dentale plastmaterialer. I tillegg kan resultatene ha betydning for supplering av stoffene som brukes ved allergitesting mot dentale materialer. Prosjektet er et samarbeid mellom NIOM AS, Universitetet i Bergen og Bivirkningsgruppen. Et manuskript er nå under bearbeiding, og dette vil bli innsendt til et internasjonalt tidsskrift. Blod som biomonitor for metaller i sentralnervesystemet og andre organer: Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om sporelement i blod som indikator for eksponering og relasjoner til konsentrasjon i hjerne, thyreoidea og hypofyse, samt negler og muskler. Prosjektet skjer i samarbeid med Avd. for patologi, Haukeland universitetssjukehus og Karolinska Institutet i Stockholm. Data fra studien er publisert i tidsskriftet Environmental Health (Björkman et al 2007). I tillegg vil vi studere utlekk av andre metaller fra amalgamfyllinger og relasjoner mellom eksponering og konsentrasjoner i hjerne og andre vev. 20 Bivirkingsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2003 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Side BAKGRUNN...3 SAMMENDRAG...4 BIVIRKNINGSREGISTRERING...5

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 1 Forord Neste Bruk av tannrestaureringsmaterialer har vært debattert med stor intensitet de siste ti-år i Norge - spesielt bruken av amalgam. Det finnes

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner H E A D I N G 2 1 G R A D E R I N G A V K U N N S K A P

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier IS-2280

Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier IS-2280 IS-2280 Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 Bittanomalier prosjetktets sammensetning, mandat og arbeidsform mv. 1 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer