FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com"

Transkript

1 OSLO HØYRES KOMMUNEVALGPROGRAM FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

2 Kjærevelger OsloerdenlillestorbyenblantEuropashovedsteder.VierstolteavforandringeneOslohar gjennomgåttdesisteårene.fraåværeenindustribysomopplevdefraflyttingogstillstand,servinå enstorbymedtilflytningogsterkvekst.viharnorgesbesteskoleogenpopulærkollektivtrafikksom sørgerforreduksjonibilbruken.fjordenmøterbyenderdetførvarbarrierersomhindretossfraå bade,fiskeogbrukefjorden. Museer,gallerier,konserterogteatergirossetmangfoldavkulturopplevelserviførmåttedrautav landetforåfå.entreprenøreroginnovatørersomgjennomheleosloshistorieharståttbakindustrid ogteknologieventyr,skalogsåifremtidenpregebyenogværeenmotorforgründerskapog verdiskapning.visomborher,ogdesomkommerhitforåskapesegetliv,harallemulighetertilå gjørefremtidenbedreforsegogsinfamilie. Inkludering,likeverdoglikestillingskaperdetmangfoldigeOslo.Deterdissegrunnleggendeverdiene somsikreråpenhetogdeltakelseforalle.vieroptimisterpåvegneavoslo,ogdenestefireårenevil vifornye,forandreogforbedrebyen.slikskaldenlillestorbyenbliendabedreforosssomborher. OsloHøyresviktigstetiltakforatOsloskalværeenbedrebyforosssomleverher,er *åsørgeforatkommunenstjenestedogvelferdstilbudforosssominnbyggereharhøykvalitet *åbidratilvalgfrihetogmuligheterslikatvikanskapedetbesteforvårenærmeste *åsørgeforatnæringslivethardebestevilkårenefornyskapingogvekst Idetteprogrammetpekerviutretningenviønskerbyenskalutviklesegi.Sammenskapervidet godelivetifremtidensoslo. 1

3 Innhold Kunnskapoglæringhelelivet...4 Barnehagerforlæringogkunnskap...4 Europasbesteskole...5 Etfullførtskoleløp...6 Etløftforyrkesfagene...7 Bekjempingavmobbing...7 Denattraktivestudentbyen...7 Verdensmestmiljøvennligestorby...9 Fremtidsrettetkollektivtrafikk...9 Grønnbyutvikling...10 KlimaDogenergivennligebygg...10 Ensykkelvennligby...11 Mermiljøvennligbilkjøring...11 BlågrønneOslo...12 Moderneogbærekraftigavfallshåndtering...12 Trygghetihverdagen...14 Ettilstedeværendepoliti...14 Engodoppvekstforbyensbarnogungdom...14 Tryggeogrenebyrom...15 Livskvalitetogmuligheterhelelivet...16 Forebyggingogfolkehelse...16 Helsehjelpnårdutrengerdet...16 Valgfrihetogkvalitetieldreomsorgen...17 Tidliginnsatsforgodpsykiskhelse...18 Enbedrerusomsorg...18 Etbarnevernsomspillerpålagmedbarnaogfamiliene...19 Raskereutijobb...19 Bedreintegreringgjennomtoleranseogkrav...19 Smartby...21 Etskapendeogkonkurransedyktignæringsliv...21 Etlevendebysentrum...22 Robustebydeler...22 Eneffektivogbrukervennligkommune

4 Aktivarbeidsgiverpolitikk...23 Enbyrikpåopplevelser...24 Kulturopplevelserforalle...24 Denaktivebyen...24 Hovedstaden

5 Kunnskap'og'læring'hele'livet Kunnskapogutdanningerengrunnleggendeforutsetningforathverogenavosseristandtilåstå påegnebenogforsørgeossselv.foråfinnedegodeløsningenepåsamfunnetsutfordringer,enten dethandlerommiljø,helse,trygghet,innovasjonellernæringsliv,måvihatilgangpåutdanningog læringgjennomhelelivet. OsloDskolenskalbidratilatalleeleverkanrealiseresinedrømmerogambisjoneruavhengigavsosial bakgrunn.vårskoleskalkunnemålesegmeddebesteskoleneieuropafrabarneskoletil studiespesialiseringelleryrkesfag. Ensatsingpålæringogkunnskaperibarnehagenernødvendigforåsikreatallebarnsomvokseropp ioslo,fårlikemulighetervedskolestart.åsørgeforatallebarnsombegynnerpåskolen,kansnakke godtnoknorsktilåfølgeundervisningen,erbarnehagenesviktigstebidragtilengodstartpålivetfor barnavåre. Osloskalværeenattraktivbysomungemenneskerfrarestenavlandetogheleverdenkommertil foråstudere.oslodskolenskalhaettetteresamarbeidmedbyensnæringsliv,høyskolerog universiteter,blantannetgjennomspesialisertevideregåendeskolerinnenforrealfagogspråk.nye DeichmanskehovedbibliotekogMunch StenersenDmuseetskalværekulturDogkunnskapsbyggsom helebyensbefolkningkanbrukeforlæringoginspirasjon. ForåbidratilmerkunnskapoglæringvilOsloHøyre sørgeforatallebarnhargodeforutsetningerforålærenårdebegynnerpåskolen rekrutterelandetsbestelærereogpersonelltiloslodskolenogoslodbarnehagen reduserefrafalletivideregåendeskole tilbyundervisningogopplæringtilpassetdenenkelteelev Barnehagerforlæringogkunnskap Læringoglekibarnehagendannergrunnlagetforatbarnalykkesiskolen.Innsatsenmotfrafalli skolenbegynneralleredeibarnehagen.selvomdeallerflestebarnaioslohargåttminstettåri barnehage,manglermerennhverfjerdeelevtilstrekkeligenorskferdighetertilåkunnefølgeordinær undervisningnårdebegynnerpåskolen.mangebarnvilfåetbedreutgangspunktdersomdegår lengeribarnehagenogfårsystematisklæringogspråkutvikling,menviunderstrekeratbarnskalfå værebarn,ogatlekenfortsattskalværeensentraldelavbarnehagen. Barnehageer,ogskalvære,etfrivilligtilbud.IOsloserviimidlertidatbarnehagenkanbidratilat minoritetsbarnfårbedreforståelseavnorskspråkogkultur.igroruddalen,gamleosloogsøndre NordstrandfårfireDogfemåringerderforgratistimeribarnehagenforåbedrenorskkunnskapene hosbarnmedannetmorsmålennnorsk.evalueringerviseratdettevirker,ogatgratistidi barnehagenharpositiveffektpåbarnasskoleresultater.oslohøyrevilsenketerskelenslikatogså barnunderfireårkanfågratistidibarnehage,ogvivilvurdereåinnføreordningenoverhelebyen. ForåstyrkebarnehagenevilOsloHøyrederfor innførekonkreteferdighetsmålinorskibarnehagen språktesteeleverførskolestartogstyrkenorskopplæringentilbarnasomtrengerdet utvidedenstatligeordningenmedgratiskjernetidibarnehagentilågjeldebarnmellomtreog femåroggjøredenbyomfattende,menbehovsprøvdetterforeldrenesinntekt 4

6 sikreatflerebarnenndemedlovfestetrettfårplassibarnehage stillekravtilatalleansatteibarnehagene,inkludertvikarer,hartilstrekkeligenorskkunnskaper utvidefemårskontrollenpåhelsestasjoneneforbarnsomikkegåribarnehage søkestatenomåfåansvaretforkontantstøttenslikatytelsenkanseesisammenhengmed andretjenestersomerrettetmotbarnefamilier haåpenhetomkvalitetentildenenkeltebarnehage utarbeidefellesretningslinjerforpedagogiskopplegg,målingogsikringavkvalitetogkravtil ansatteforbyensbarnehager sikreengoduavhengigtilsynskontrollavkvalitetenibarnehagene ansettemerfaglærtarbeidskraftibarnehagene utarbeidelederutdanningforstyrereogmellomledereioslodbarnehagen gjennomføreintroduksjonskursforbarnehageansatteettermodellavintroduksjonskursfor nyansatteioslodskolen Europasbesteskole OsloDskolenerlandetsbesteskoleogskalutviklesvideretilåblienskolesommålersegmedde besteieuropa,bådeigrunnskolenoginnenforyrkesfagogstudiespesialisering.eleveneskalmøteen skolesomgirdemmulighetentilåutnyttesittpotensial,ogsomgirdemforutsetningerforålykkesi englobalisertverden.samtidigskalskolenstillekravtilatelevenerespektererhverandre,lærerneog ordensregleneslikatallefåretbestmuliglæringsmiljø.forathverenkeltelevskalkunneblibest mulig,erdetviktigatelevenefårtilpassetundervisning.derforvilvigieleveneretttilåvelgemellom ulikenivåerpåundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk MangfoldetiOsloDskolenerenstyrke,ogbyensskolerskalhafrihettilåbyggesinegenpedagogiske profil.vivilfortsettemedmålingavelevenesferdigheteroghaåpenhetomskolenesresultaterfordi detgjørdetmuligåmålretteinnsatsogressurserdervitrengerdet. Lærerneerskolensviktigsteressurs.ForåutvikleOsloDskolenvideremåviderfortiltrekkeossde bestelærerneogdedyktigsterektorenegjennomåtilbyutfordrendearbeidsoppgaver,godearbeidsd oglønnsbetingelserogmulighetertiletterdogvidereutdanning. Foreldreogforesatteerdeviktigstemedspillerneforatbarnaskallykkesiskolen.Vierderfor opptattavettettsamarbeidmellomskoleoghjemsomforplikterbeggeparter. Sommerskoleneretpopulærttilbudsomkombinererlæringogaktivitet.Vivilvidereutvikle Sommerskolenmednyetilbud,aktiviteterogsamarbeidspartnere.Aktivitetsskoleneretviktigtilbud etterskoletid,menkvalitetogtilfredshetkanvariere.viskalsørgeforataktivitetsskolenbidrarmer tilbarnaslæringogferdighetsutvikling. ForågjøreOsloDskolentilenavEuropasbestevilOsloHøyrederfor gieleveneretttilnivåvalgiundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk etablereenordninghvortreårigstudiespesialiseringkangjennomførespåtoår gjennomføreetforsøksprosjektmedkaraktererfrafemtetrinn innføreobligatorisketterutdanningforskoleledereogpedagogiskpersonale ateleversomikkeoppnårmålsatteferdigheter,alltidgisekstraundervisningslikatdekan mestrenestenivå etablereegnevideregåendeskolersomsatserpårealfag,språkogøkonomi,ettermodellfra toppidrettsgymnasene,ogisamarbeidmedkulturlivetgiindividuelttilpassetundervisningtil talenterinnenkultur innføreresultatdogprestasjonsbasertelønningerforlærere 5

7 haetstrengtordensreglementioslodskolenoggilærerenmulighettilåhåndhevedet gieleveriungdomsskolenmulighettilåforbedreeksamenskarakterergjennomåtaeksamenpå nytt utredeettilbudomkveldsskoleforeleversomønskerdet videreføreordningenmedannetfremmedspråkfrafemteklasse gielevenemulighettilåtavideregåendeskoleiutlandetgjennomåkjøpeskoleplasserieuropa giøktemuligheterforelevertilåtaettåravvideregåendeutdanninggjennomutvekslingi utlandet innføreanonymrettingavheldagsprøverpåungdomsdogvideregåendeskoler innføreenøvrefraværsgrenseidenvideregåendeskolenogfølgeoppeleverifaresonen styrkesamarbeidetmedfrivillighetenforåsikrebedreleksehjelpogandreaktiviteteretter skoletid gjennomføreenprøveordningmedeksamenfør17.mai gjøreskriftligsidemålvalgfritt leggetilretteforateksterneressurspersonerutenpedagogiskkompetansekanundervisei enkelttimerforutsattatdetskjerisamarbeidmedfaglærer økeantalltimermedsvømmeundervisningslikatalleeleverblirsvømmedyktigesenestinnen utløpetavfjerdetrinn giosloseleverfraførstetiltiendetrinnflereundervisningstimeriuken stillekravtilatalleansatteiaktivitetsskolen,inkludertvikarer,hartilstrekkelige norskkunnskaper,ogsikreatnorskerarbeidsspråkibarnehageneogaktivitetsskolen atflereeleverioslodskolentarfagogemnerpåhøyskoleroguniversitet Etfullførtskoleløp Etgodtlæringsmiljøsommotiverer,stillertydeligekravogutnytterpotensialetihverenkeltelever avgjørendeforåsikreatflestmuligfullførerskolegangen.frafalliskolenharstorekostnaderforden enkelteelevogforsamfunnet.måleteratallesombegynnerpåvideregåendeskoleioslo,skal fullføreskoledogutdanningsløpet. Formangeungdommerersommerjobbenviktiginnfallsporttilsenerelærlingplass,ogforåholde motivasjonenoppetilåfullføreskoleløpet.kommunensvirksomheterbørderfortilbysommerjobb tilflereelever. Foråsikreatflerefullførerogbestår,vilOsloHøyrederfor setteinnressursertilspesialundervisningsåtidligsommuligiskolenslikatalleeleverfårbest mulighettilåfullføreheleskoleløpet styrkesamarbeidetmellomskoleognæringslivgjennomheleutdanningsløpet atlærerneskalhaenraskereogtettereoppfølgingavelevenevedfravær brukerollemodellerogmentorersomkanmotivereoginspirereelever videreutvikleogstyrkedegodesamarbeidsprosjektenemellomoslodskolenogbarned ungdomspsykiatrien(bup) utvidesommerjobbprosjektettilågjeldeflereavkommunensvirksomheter,ogoppfordre privatevirksomhetertildetsamme samlerådgivingstjenesteniungdomsskolenogpåvideregåendeskoleistørreteamforåheve kvaliteten alleeleverskalfåveiledningpåsinskoleavkvalifiserterådgivere innføreensertifiseringsordningavrådgivereioslodskolen,ogstillekravtilatallerådgivere gjennomgårdenne tainitiativtilåblipilotkommuneinnenforrealfagssatsingen 6

8 Etløftforyrkesfagene Behovetforyrkesfagligkompetanseinorskarbeidsliverstort.Antalleteleversomvelgeryrkesfag, harimangeårværtforlav,ogdeterviktigatvisnurdennetrenden.samarbeidmellomskolenog næringslivet,sompåkubenyrkesarena,måbrukessomutgangspunktfornyeyrkesfagsskolerogfor åforbedreeksisterendeskoler. VivilhaflereutvekslingsprogrammerforOslosyrkesfageleverforåmotiverefleretilåfullføre skoleløpetoghevekvalitetenpåundervisningen.oslodskolenmåværeenattraktivoginteressant arbeidsgiversomtiltrekkersegdebesteyrkesfaglærerne. ForågiflereungdommerlærlingplassmåOslokommunebrukesinstyrkesominnkjøperog byggherreforåsikreflerelærlingplasseriegenogandresvirksomhet. ForåstyrkeyrkesfageneiOsloDskolenvilOsloHøyrederfor atallekommunalevirksomhetersomhovedregelskalhalærlinger atoslodskolenskalrekrutterefagfolkvedåtilbydempedagogiskutdanningsomsikrerdemfast ansettelse utvideordningenmedalternativeskoleløpsomgirelevenestørrefleksibilitetivekslingenmellom skoleogpraksis stillekravomlærlingplasserianbudnårkommunenkjøpertjenester etablereenordninghvorfagfolkkanfåjobbsomyrkesfaglærereioslodskolen atyrkesfaglæreregismulighettilåhospitereinæringslivet atundervisningenibasisfageneermestmuligyrkesrettet oppretteutvekslingsprogrammermellomskoleognæringsliv innføreobligatoriskeksamenforyrkesfageleverførsteåretpåvideregående Bekjempingavmobbing MobbingkanskadeetmenneskeforlivetogaksepteresikkeiOsloDskolenelleribarnehagene.God klassedogskoleledelseerviktigikampenmotmobbing,oglærernemåderforgripetidliginnnår mobbingoppdages.andrefrivilligetiltakogforebyggendearbeiderogsåviktigikampenmot mobbing.elevundersøkelserviseratmobbingioslodskolengårned. Ialvorligemobbesakerservialtforofteatdetermobbeofferetsomblirnødttilåbytteskole.Vivilat idealvorligemobbesakeneskalløsningenalltidværebasertpåhvasomerenklestogbestfor offeret.deterikkedensommobbes,somskalbærekonsekvenseneavmobberensatferd,menden sommobber. ForåbekjempemobbingvilOsloHøyrederforat alleskoleneogbarnehageneskalhaenstrategiforåbekjempemobbingoghanulltoleransefor mobbing determobbernesomskalbytteskole,ikkemobbeofrene alleansatteioslodskolenogoslodbarnehagenskalhakompetanseomhvordanmanforebygger, avdekkerogbekjempermobbingoggriperinntidligvedbekymringsfullatferd Denattraktivestudentbyen Høyereutdanningerførstogfremstetnasjonaltansvar,menvivilatOsloskalværeengodbyå studerei.oslobørstimulereogtilretteleggeforetgodtinternasjonaltstudentmiljøfordidetberiker 7

9 byenvår.gjennomåtilbygodkollektivtrafikk,etriktkulturtilbudogetgodtogmoderne tjenestetilbudskaldetværeattraktivtåstudereioslo.oslodskolenskaldranytteavatflereav landetsbesteutdanningsinstitusjonerfinnesibyenvår.viønskerettetteresamarbeidmellomoslod skolen,fagskolenogbyensuniversitetoghøyskoler. ForågjøreOslotilenendabedrestudentbyvilOsloHøyrederfor bidratilatdetbyggesflerestudentboliger,fortrinnsvisnærkollektivknutepunkter unntastudentboligerfraenkeltekommunalenormerogretningslinjer atoslokommuneopprettertraineeordningerisinevirksomheter inviterestudentsamskipnadeniosloogakershusogstudentdemokratiene,velferdstingetog Norskstudentorganisasjontilåværehøringsinstansogsamarbeidspartnerforkommunen gjennometstudentråd 8

10 Verdens'mest'miljøvennlige' storby OsloskalværeverdensmestmiljøDogklimavennligestorby.Nårvitarvarepåvårtlokalemiljø, redusererviogsåvårtglobaleklimafotavtrykk.detmåværeenkeltforossalleågjøregodemiljøvalg ihverdagen.osloskalharenluftsomallekanpustei,ogviskaltavarepåmarka,byensparker, grøntområder,vannogfjorden.forågivårtbidragtilåløsedenglobaleklimakrisen,skaloslokutte klimagassutslippenemed50prosentinnen2030,ogbyenskalværekarbonnøytralinnen2050. OsloHøyresviktigstetiltakforbedretransportogmiljøer åbyggeutkollektivtrafikken atflerevelgeråsykleoggåidetdaglige atboligerognæringsbyggoppfyllerhøyeenergidogmiljøkrav atboligbyggingprimærtskalskjeinærhetenavkollektivknutepunkt atavfallentenresirkuleresellerenergigjenvinnes atfossileenergikildertiloppvarmingfasesheltut åreduseretungtransportengjennomoslo Fremtidsrettetkollektivtrafikk BilkjøringogannenveitransporterdenstørsteenkeltkildentilklimagassutslippiOslo.Bilkjøring skaperogsåhelsefarliglokalluftforurensning,særligpåkaldedageromvinteren.kollektivtrafikkener derfordetviktigstevirkemiddeletforetbedrebymiljøogforreduserteklimagassutslipp. BefolkningsveksteniOsloskapernyetransportbehov.Derformåvekstenipersontrafikkentasmed kollektivtrafikk,sykkeloggange.enmodernekollektivtrafikkvilogsåreduseretideninnbyggerne brukeribilkøoggjørehverdagenlettereforalle. ForåbyggefremtidenskollektivtrafikkvilOsloHøyrederfor setteigangbyggingavbanetilfornebuogahussårasktsommulig velgetraséogstarteplanleggingenavnytdbanetunnelsomleggesmellomsentrumogtd baneringen atnyeskinnegåendetraseerbyggessomtdbaneellerjernbane byggeentverrforbindelseforåkoblesammengroruddogfurusetbanenmedjernbaneved NylandellerGrorudstasjon utredemulighetenforåoppretteetsdbanenettverk(enhybridavtogogtdbane)ioslodregionen ettermodellfrakøbenhavnogberlin fornyeogforbedresignalanleggetpåtdbanen gåtilinnkjøpavmoderneogstøysvaketrikker atallerutersbusseribyenskalværeklimanøytraleinnen2020 sikrebussenebedrefremkommelighetibyen,blantannetvedprioriteringilyskryss hahyppigereavgangerpånattbusseneogutvidetilbudettilstudentbyene økekapasitetogantallavgangerpådemestbenyttedebusslinjene prøveutflererutebåtfergersomkantafolksjøveieniindreoslofjord arbeideinternasjonaltforåimplementereregelverkogtidspunktforinnfasingavlandstrømfor fergerogskip 9

11 redusereavgifteneforskipsombrukerlandstrømnårdeliggertilkai leggetilrettefortryggsykkelparkering(bike&ride)vedkollektivknutepunktiytreby væreenpådriverforatruterognsbetablererflereinnfartsparkeringsplasserisamarbeidmed Akershusfylkeskommune Grønnbyutvikling Osloerenbysomvokserirekordfart.VekstenmuliggjørenforedlingavOslossærpregoggode bomiljøer,oggjørdetmuligåvidereutviklebyenogtransformeregamleindustriområdertilnye, moderneogmiljøvennligeboligområder.nyeutbyggingerskalleggevektpååskapegodebyromog møteplassermedvariasjonogkvalitet.detmåbyggesmerurbant,høytogtettderinfrastrukturen tålerdetogkollektivtilbudeterbest.utviklingsområderskalsikresnygrønnstruktur. Byutviklingenskalleggetilretteforenmermiljøvennligby,somermerenergieffektiv,oghvor behovetforbilbrukreduseres.samtidiggirfortettingvedknutepunktogstasjonermulighetfor attraktivebyområdersomintegrererboliger,arbeidsplasserogkultur,ogdetskaperetgrunnlagfor handelogservice.osloskalværeenåpenoginnovativbymedfremtidsrettedearkitektoniske løsningersomfornyermåtenviborogleverpå. Fortettingenskalførstogfremstskjeinnenfraogutoverlangsbanenettet.OsloHøyrevilfortsette transformasjonenavtidligerenæringsdogindustriområderoppoverigroruddalen,fradetsom alleredeerpåbegyntpåblantannetensjøogløren,iretningulvenogvollebekk.detvilgientettere ogmerurbanbystruktur,ogfåenforsterketsammenhengmellomindreogytreby. ForåutviklebyenienmoderneogbærekraftigretningvilOsloHøyrederfor fullførefjordbyvisjonenmednyekulturbyggogboliger videreføredetregionaleplansamarbeidetmedakershusfylkeskommune gifleremulighettilåeieegenbolig fortetteogbyggeihøydeninærhetenavkollektivknutepunkt byutvikleogfortetteområdetrundtoslosmedflerehøyhus startearbeidetmedennydisposisjonsplanforsørkedalenforåsikreenlevendebygd,men innenforsinenaturgittebegrensninger videreføreområdesatsingerigroruddalen,påtøyenogioslosøretterengrundigevalueringi samarbeidmedstaten tavarepådesammenhengendesmåhusområdenesomosloennåhar,småhusplanengirviktige rammerforfortettingifremtiden gjennomføretrafikkanalyserismåhusområdeneforåsikretryggavviklingavgjennomfartstrafikk gjennomførefleretransformasjonsprosjekterforbyutvikling jobbeformervariertboligbyggingsomrekkehusogsmåhusigroruddalen Klima?ogenergivennligebygg Forånåklimamåleneerdetavgjørendeatbyensbygningererenergieffektiveogmiljøvennlige.Oslo kommuneerenstoreiendomsbesitterogeiendomsutbygger,ogmåbrukedenneposisjonentilå fremmeinnovativemiljøvennligeløsningerieiendomsdogbyggebransjen. ForåbyggenyeenergivennligebyggogrenovereeksisterendebygningervilOsloHøyrederfor 10

12 atallenyekommunalebyggogallebyggsomskaltotalrehabiliteres,skalhapassivhusnivå,eller atklimadogenergifondetskalgistøttetilfornybareenergiformersomsologvindogandre energisparendetiltak kreveutfasingavoljefyringvedstørreombyggingeraveksisterendebygg byggeutstrømsystemersomtillatertilbakeføringpåstrømnettetiminsténbydelforå oppfordretilutbyggingavalternativeenergikilder oppmuntretilflere«grønnetak»iindreby Ensykkelvennligby Sykkelenerbyensmestmiljøvennligetransportmiddel.Åsykle,entendetertiljobbellerskole,er suntforhelsenogbraformiljøet.deviktigstetiltakeneforågjøreoslotilenmersykkelvennligbyer åbyggeetnettverkavsykkelveierinnmotsentrumavbyenogsørgeforatsyklistertrygtkandele bygatenemedgående,busserogbiler.hardusykletinntilbyen,skaldufinneettrygtstedåsettefra degsykkelendin. ForåskapeensykkelvennligbyvilOsloHøyrederfor byggeutetsammenhengendehelårsnettverkavsykkelveierinnmotsentrumiløpetavdeneste fireårene habedrebrøytingogfeiingavgangdogsykkelveier reduserefartsgrensenutenomhovedveieneiindrebyslikatbilerogsyklisterkandelegatene byggefleresykkelparkeringsplasservedkollektivknutepunktogisentrumavbyen utvidebysykkelordningenutenforring2,spesieltvedstudiestederogstørreoffentlige institusjoner,ogtilåkunnebrukesavalleover16år byggetosykkelekspressveierinntiloslosentrum merkeoppeksisterendeognyegangdogsykkelstiermedegnefeltforgåendeogsyklende oppheveforbudetmotåsykletilskolen prioriteremarkertefremforfysiskadskiltesykkelveieriutbyggingenavsykkelveieriindrebyforå fåfortgangiprosessenogbedretilgjengelighetenraskere Mermiljøvennligbilkjøring Enmodernekollektivtrafikkogbedrefremkommelighetforsykkelvilgjøreatfærreeravhengigavå brukebilifremtiden.likevelvilbilenværeetuunnværligtransportmiddelformangeavossogsåi årenesomkommer.foratbilparkeniosloskalværemestmuligmiljøvennligogmoderneskalvi gjøredetattraktivtågåovertilbilermedlaveutslippavklimagassersomskaperminstmuliglokal forurensningsomveistøv,partiklerogklimagasser. Folkelivibyeninnebæreratbutikker,restauranterogkontorermåfåvarerlevertogavfallhentet. Vareleveringerenforutsetningforenlevendeby,ogdeterderforviktigattransportnæringenhar godevilkår.byensinnbyggeretrengerhåndverkertjenester,ogdissemåhanødvendige parkeringsmuligheter. ForågjørebiltrafikkenmermiljøvennligvilOsloHøyrederfor innføremiljødifferensieringibomringenforåstimulereflerebilistertilågåovertilmiljøvennlige biler hadifferensiertesatseribomringenfortungtransport,slikatdennetransportenistørstmulig gradskjerutenomrushtiden reduserepasseringsavgiftenibomringenpåtideravdøgnetmedmindretrafikk 11

13 setteoppflereladestasjonerforeldbiloverhelebyenogsørgeforladestasjonerpå innfartsparkeringer atkommunensvirksomheterfullførerovergangentilnullutslippsbiler etablereflerebilfriegaterisentrumogstengeenkeltegaterirushtidenforpersonbilerforå bedrefremkommelighetenforbussogtrikk reservereenkeltegateparkeringsplasserforbilersominngårienbildelingsordning byggeutparkeringskapasitetunderbakkentilknyttetdestoreringveieneogtunneleneforå frigjørearealpågateplan,blantannetvedåbyggeparkeringshusunderfritjofnansensplass, TullinløkkaogYoungstorget innføredynamiskprisingavgateparkeringsplasserforåutnyttekapasitetenigatenettetbedre utvidedennåværendeparkeringsnormenforåøkeantallparkeringsplasserunderbakken sikreettilstrekkeligantallgateparkeringsplasserforåimøtekommebehovettilbeboere, næringsdrivendeogbesøkende gifordelertilklimavennligevarebilerisentrum haredusertefartsgrenserutenforhovedveieneforågjøredetmindreattraktivtmed gjennomkjøringiboligområderognærskoler endreregelverketfordrosjerslikatdisseikkekanbenyttetomgangskjøringpåsommeren,og innførekravomnulldellerlavutslippsstandardforallenyedrosjer byggeplanfrieovergangervedknutepunktersomvinderen,slemdalogholtet opphevedagensløyveordningfordrosjerogerstattedennemedengodkjenningsordningfor drosjesentralerogensertifiseringsordningfordenenkeltesjåfør byggelokkellertunneloverdelerave6igroruddalenforåleggetilrettefornye byutviklingsprosjekter BlågrønneOslo MarkaogbyparkeneerOslosgrønnejuvelersomgiralleosssomboribyen,naturopplevelser, mosjonogrekreasjonrettutenforstuedøren.gjennomaktivbruksørgervifordetbestevernetav våreviktigsterekreasjonsområder.befolkningsvekstengjørdetendaviktigereåverne grøntområdeneslikatalleharmulighettilånytebyensparkerognaturogsåifremtiden. ForåbevareogutvikledetblågrønneOslovilOsloHøyrederfor bevareogvernebyensparkeroggrøntområdermotutbygging vernemarkagjennomaktivbrukogderfortillateatdetinoenområderidenbynæremarka settesoppinstallasjonertilbrukiidrettogannenaktivitet haegneområderforluftingavhunderidestørsteparkene,ogforøvriginnførebåndtvangåret rundtibyensparker arbeideforatflereavbyensstrenderskaltilfredsstilledeinternasjonalemiljøkraveneforenblått FlaggDsertifisering setteavarealertiloffentligetilgjengeligeparkområdervedallestørreområdeutbygginger Moderneogbærekraftigavfallshåndtering AlthusholdningsavfalliOsloskalgåinnienkretsløpsbasertavfallshåndteringderavfallkildesorteres ogderetterresirkuleresellerenergigjenvinnes.varmenfraforbrenningenavavfallskalgi miljøvennligfjernvarmetiloppvarmingavbyggogreduserebrukenavoljefyrtoppvarming. Biogassenfraavfalletskalbrukessometmiljøvennligdrivstoffalternativforbyensbusser. ForåsikremiljøvennlighåndteringogutnyttelseavavfalletvårtvilOsloHøyrederfor gjørekildesorteringihusholdninger,offentligvirksomhetognæringsvirksomhetobligatorisk 12

14 suppleresøppelbøtteneigateneogparkenemedsmåreturpunkterforglass,plast,papirog tomflaskerogøkekapasitetenpådisse prøveutenegenordningmedreturpunktforkildesorteringavglassogmetallisameierog borettslag redusereavfallsgebyrertilsameierogborettslagsominstallerernedgravdeoglukkede avfallsbeholdere atallestørreboligdognæringsprosjekterskalinstallereavfallssug 13

15 Trygghet(i(hverdagen Osloskalværeentrygg,sikkerogrenbyforallesomborher,ogfordemsombesøkerbyen. Gjennommålrettetforebyggendearbeidogetpolitisomerdernårvitrengerdet,skalOsloværeen storbyhvorallefølersegtrygge.ingendeleravbyenskalhalovløserom,ogpolitietmåhasom ambisjonåetterforskeallkriminalitet,ogsåhverdagskriminalitet. OsloHøyresviktigstetiltakforentryggerebyer synligpolitiihelebyen aktivtogoppsøkendeforebyggendearbeidblantbarnogunge effektivtoggodtrenholdsamtgodbelysningavgaterogbyrom Ettilstedeværendepoliti Politietskalværederforossnårvitrengerdet.Mangeoppleveratdeterforlitesynligpolitiigatene, ogatetterforskningskapasitetenerbegrenset.pågrunnavdekorteavstandenemellom driftsenheteneioslobørenheterslåssammenforåfrigipolitiressursertildeviktigsteoppgavene. Uteibydelenebørdetvurderesmindrepolitipostermedgodforankringilokalmiljøet. OslohardesisteåreneutvikletsegtilåblienstorbypålinjemedandrebyeriEuropa.Meddenne utviklingenkommerdetogsånyeformerforkriminalitet,somtrafficking,narkotikasalgogorganisert tigging.detteerutfordringersominorsksammenhengerspesieltkrevendeioslo,ogsomkreverat statenbidrar,blantannetgjennombevilgningertilpolitiet. ForåstyrkeOsloDpolitietvilOsloHøyrederfor redusereantalldriftsenheterioslodpolitiet hafleremindrepolitiposterrundtibyenderdeharkjennskaptillokaleforhold styrkevolddogsedelighetsavsnittetslikatdeogsåfårmulighetentilåjobbeforebyggendemot seksualforbrytelser atbekjempelseavåpenlysnarkotikaomsetningskalprioriteres forbytigging Engodoppvekstforbyensbarnogungdom Osloskalværeentryggbysomdetergodtåvokseoppi.Etgodtsamspillmellomkommunenog familien,lokalsamfunnetogfrivilligeorganisasjonereravgjørendeforatbarnogungdomfårengod oppvekst.misbrukavalkohologandrerusmidlermåforebyggesogreduseres,ikkeminstblantbarn ogunge.åforbyggeogforhindrekriminalitetognegativadferdgirlangtbedreeffektennåreparere skadenesomforårsakesavkriminelladferd. Foratallebarnskalfåentryggoggodoppvekst,vilOsloHøyrederfor støttenatteravneneogandrefrivilligeorganisasjonersomdriverforebyggendearbeid slåhardtnedpåsprittaxierogannetsalgavsmuglervarer stillekravtilutelivsbransjenomstrengerekontrollavlegitimasjon styrkerusfriefritidstilbudtilbarnogungdom hanulltoleranseforbrukogomsetningavnarkotikaogalkoholvedalleungdomstilbud 14

16 stillekravtilatutelivsbransjenskalrapportereomsetningogbrukavnarkotikatilpolitiet umiddelbart styrkedettverrfagligesamarbeidetmellombarnevern,skolehelsetjenesten,skole,barnehageog politi videreutviklesalto(sammenlagerviettrygtoslo) SaLToDsamarbeidetskalomfatte forebyggingstiltakmotradikaliseringoghatkriminalitet,ogstøttealleinitiativer,ogsåfradet frivillige,somvisertilgoderesultater Tryggeogrenebyrom Byensutformingpåvirkerinnbyggernestrygghetsopplevelse.Enlysogrenbyoppfattesogsåsomen tryggby.hensynettiltrygghet,særligderdenkanstyrkesgjennombelysning,skalværeensentral delavbyplanleggingogutviklingavbyromoggater. ForåskapetryggebyromvilOsloHøyrederfor videreføreogstyrkeoslovakteneforåskapetrygghetibygatene bedrebelysningenogklippeogvedlikeholdebuskerogtrærlangsgangveierogiparker gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomstedermanfølersegutrygg stillekravomatsterktpåvirkedepersonersomoppførersegubehagelig,pågående gateselgere,trakasserendepersonerogpersonersomdrivermedpåtrengendesexsalg,skal kunnebortvises leggetilretteforåbrukebyromsomavulikeårsakerblirliggendetommeoverlengretid,til foreksempellekeplasserogballbinger ForåskaperenebyromvilOsloHøyrederfor slåhardtnedpåforsøpling,taggingoghærverkogileggegebyrfordettepåstedet stillekravtilgårdeiereoggrunneiereomåholdeordenogileggegebyrtildemsomlarting forfalle gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomforsøplingogmanglendebelysning etablereflereoffentligetoalettervedbyensparker haeteffektivtsystemsomsikrerstorenoksøppelkasserogtømming haøktvedlikeholdavbyensgaterogfortau bidratiletableringavflereattraktivegrøntområder 15

17 Livskvalitet*og*muligheter*hele* livet Osloskalværeenbyhvorvifølertrygghetforegenvelferd,oghvorvikanlevegodtgjennomhele livet.tilbudettildemsomtrengerhjelpogstøtte,entendeterprivatelleroffentligtjenesteyting, skalværeforankretirelevantogoppdatertinnovasjonogforskningforåsikretilstrekkeliggodfaglig støtteoghjelp.detåhjelpemenneskertilålevesåselvstendigelivsommulig,bidrartilårealisere deresegneressurserogderigjennomskapeetmeningsfulltliv.byensvelferdstilbudskalhjelpeflest muligtilaktivisering,utdanningogarbeid. Eldreomsorgenskalværetilpassetdenenkeltesønskerogbehov.Vedbrukavhjemmebaserte tjenesterognyvelferdsteknologiskaloslohøyreværemedpååutvikletilbudetsommorgendagens pleietrengendeogeldrekommertilåetterspørre.allegodekrefterskalinviterestilådeltai utformingenavfremtidenseldreomsorg.foråivaretadenenkeltesverdighetogselvstendigheter måletatflestmuligskalkunneboiegenboligsålengesommulig.åbligammelerikke ensbetydendemedåværepleietrengende.osloskalhaetmangfoldigoffentligvelferdstilbudslikat personeriallealdersgruppermeduliketjenestebehovkanleveetaktivtliv. OsloHøyresviktigstetiltakforgodomsorgogbedrelivskvaliteter atbrukerneavvelferdstjenesterskalhafrihettilåvelgehvemsomskalytetjenesten atsamspilletmellomoffentlige,privateogideelletjenestetilbudskalværebestmulig åsatsepånyteknologiivelferdstjenestene atbrukereavsosialetjenesterskalmøtesmedrespektogoppfølging,menogsåkravog forventninger atbrukermedvirkningenstyrkespåbådesystemnivåogindividnivå Forebyggingogfolkehelse VisomboriOslo,harbedrehelseennnoengang.Siden1970Dtalletharforventetlevealderibyenvår øktmednæråtteårformennognestenfemårforkvinner.igjennomsnittleveroslodborgerestadig lenger,ogvifårbedrelivskvalitetmedgodhelse.destørstehelseutfordringeneiårenefremovervil værelivsstilssykdommersomistorgradkanforebyggesmedfysiskaktivitetoggodtkosthold. Grunnlagetforgodhelseskapesavhverenkeltavoss.Vivilhaflereifysiskaktivitet,blantannet gjennomåbyggegodesykkelveier,leggetilrettefortreningogmosjonibyensparkerogøktbrukav fjordenogmarka. ForåbedrefolkehelsenvilOsloHøyrederfor leggetilrettefortreningogfysiskaktivitetibyensparkeroggrøntområder etablereflerefrisklivssentralerogandrelavterskelhelsetilbud videreutvikleogvidereførelivsstilsdogkostholdsprosjekter Helsehjelpnårdutrengerdet VisomboriOslo,skalalltidværetryggepåatvifårnødvendighelsehjelpogoppfølgingnårvihar behovfordet.rehabiliteringmåprioritereshøyereslikatflestmuligavdesomharværtalvorligsyke 16

18 ellerskadet,kommertilbaketilegethjemogsittvanligelivogklarerseglengstmuliguten permanentplassiinstitusjon.bedrerehabiliteringviløkelivskvalitetenfordenenkelte. Familiermedbarnmedfunksjonsnedsettelserskalprioriteresvedåsikregodttilrettelagte,helhetlige ogkoordinertetjenester.barnmedfunksjonsnedsettelsemåsikresoppfølgingogetgodt habiliteringstilbudslikatdekanlevegodeliv. OsloogAkershusoppleverenkraftigbefolkningsvekstsomogsåmedføreretpresspå sykehuskapasitetenihovedstadsområdet.oslohøyrevilbidratilåfåpåplassenlangsiktigplanfor utviklingogforbedringavhelsedogrehabiliteringstilbudet. ForåsikreetgodthelsetilbudtilbyensinnbyggerevilOsloHøyrederfor byggeennystorbylegevakttilknyttetetakuttsykehus styrketilbudetpåkommunalakuttdøgnenhet(kad)påakerhelsearena sepåhvordanakerigjenkanblietavosloslokalsykehus vurdereinntaksområdettilahus,ogseomdeleravbefolkningenigroruddalenbørsoknetil Ullevål,LovisenbergellerDiakonhjemmet styrkedagrehabiliteringsdogfysioterapitilbudetibydeleneforåsikremålrettetogindividuell tilpassetbehandlingmedkortventetid styrkehelsestasjonsdogskolehelsetjenestenogsikrenødvendigtannhelsetjenestetilbarn,unge ogutsattegrupper sikrealleøkonomiskvanskeligstilteetgodtstedåbogjennomåoppfylleboligbehovsplanen Valgfrihetogkvalitetieldreomsorgen Eldremenneskererenressursforsamfunnetogharkravpåenverdigalderdommedgodomsorg. Oslokommuneskalutviklenyeformerforomsorgogpleiederalternativeboformerognyteknologi tasibrukslikatflestmuligkanleveaktiveogselvstendigeliv.deteretmålatflestmuligkanboi egethjemsålengesommulig. ForåskapeenendabedreeldreomsorgvilOsloHøyrederfor haetomsorgstilbudmedbådeselveideogleideboliger athelsearbeidere,bådefagdogufaglærte,fårtilbudomkompetanseutviklingogmulighettil videreutdanning tilbyansattepåsykehjemmeneogihjemmetjenestenfleksibleogalternative arbeidstidsordningerslikatflerekantilbysfullestillinger sikretrygghetogstabilitetfordesommottarpleieogomsorg,vedatdemåforholdesegtil færrestmuligpleiere styrkevalgfrihetenogspesialiseringeninneneldreomsorgenvedatprivateogkommunale sykehjemoghjemmetjenesteristørregradfårutvikleogspesialiseresitttilbud styrkeogutvikleseniorsentrenetilåblietendaviktigeresamlingspunktogtilbudforeldre sørgeforatallesøknaderomsykehjemsplass,hjemmetjenester,omsorg+ellertilrettelagtbolig behandlesinnentreuker,ogatklagesakeravgjøresinnentouker styrkeogsentralisereopplæringenavtilsyneneforhjemmetjenesterogsykehjem setteigangetprøveprosjektmedbokollektivforeldre skillebeboeremeddemensfraandrebeboere,ogsåforåstyrkekompetansenomdemensogfor ågimerspesialisertomsorgogstimulans satsepåvelferdsteknologiikommunensbehandlingsdogomsorgstilbud videreførekompetanseoppbyggingeniosloseldreomsorg.akerhelsearenakanværeenegnet lokaliseringforkoordineringavdettearbeidet 17

19 videreutviklekvalitetsmålingssystemetforpådenmåtenåsikreatbrukeremottartjenesterav enkvalitetsomtilfredsstillermåleneforeldreomsorgen Tidliginnsatsforgodpsykiskhelse Psykisksykdomharstorekostnaderfordenenkelte,forpårørendeogforsamfunnet.Enstorandel avsykefraværetinorgeskyldespsykiskelidelser.aktiviseringogdeltakelseisamfunnetvilformange væredenbesteforebyggingenavpsykisksykdom. Lavterskeltilbudinnenforpsykiskhelseforbarnogungeforebyggerfrafalliskolenogredusererfaren forrusmisbruk,angst,depresjonogselvmord.selvmordutgjørca.25prosentavalledødsfallblant ungeunder25år.tidligbehandlingkombinertmedbedreoppfølgingavdesombefinnersegi risikogruppen,eravgjørendeforåforebyggepsykiskelidelserogselvmord. ForåforebyggeogbehandlepsykisksykdomvilOsloHøyrederfor atbarnogungesomtrengerpsykolog,skalkunnehenvisesfrafastlegen,skolehelsetjenesten, studenthelsetjenestenellerdenlokalehelsestasjonenogstartebehandlinginnentreukeretter henvisning styrkepsykologtilbudetiskolehelsetjenesten atbehandlingstartersårasktsommuligetterhenvisning atlærereioslodskolenfåropplæringiåseetterfaresignalenepåpsykisksykdomogågripeinn tidligvedtegnpåselvskadingogannenbekymringsfullatferd utvikleetsamarbeidmellomspesialisthelsetjenestenogpsykologeribydeleneforåstyrke innsatsenforsårbarebarnogunge sikregodoppfølgingavbarnogungesompårørendebl.a.gjennomåtilbybydeleneopplæringog kompetansetilbudompårørendearbeid haennullvisjonforselvmordblantbarnogunge innføreenhelhetligmodellforselvmordsforebyggingioslodskolen Enbedrerusomsorg Rusomsorgbegynnermedforebyggingogholdningsskapendearbeid.Forebyggendearbeid forutsettersamarbeidmellomhjem,skole,barnevern,politi,idrettogkulturliv.rusforebyggende arbeidblantungdomerspesieltviktigfordivivetattidligbrukavrusmidlergjøratmangefår problemersenereilivet. Sentrumsarbeidet,somersamarbeidetmellomkommunen,politiet,Oslouniversitetssykehusog ideelleorganisasjoner,eravgjørendeforåløseoppdeåpnerusmiljøeneisentrum.arbeidetbidrartil ågjørebyentryggereforalle,forhindrernyrekrutteringoghjelperflereimiljøet.detmåderfor videreutvikles. Ruspasientersomermotiverteogharbehovforbehandling,oppleveroftelangventetid.Vivilat flereskalkommeraskeretilbehandling,ogatbehandlingenskalværetilpassetdenenkelte.når rusmisbrukereerferdigmedbehandling,erdetviktigatdefårengodogtilpassetboligietrusfritt miljø,ogarbeidetmedbotreningskalstyrkes.vimenerderforathjelptilselvhjelpskalværeførende, ogsåinnenforrusomsorgen. ForåfåenbedrerusomsorgvilOsloHøyre sørgeforfleretilpassedeboligerbådemedogutenbemanning,ogsåtilpasientermed dobbeltdiagnoser(rus/psykiatri) 18

20 sikreatrehabiliterterusmisbrukerekanfåboligietrusfrittmiljø sørgeforumiddelbarovergangfraavrusningtilrehabiliteringogtilstrekkeligettervern samordnedenkommunalebostøttenmedsosialhjelpen atallesomberomhjelptilavrusning,skalfådet Etbarnevernsomspillerpålagmedbarnaogfamiliene AllebarnsomboriOslo,harretttilentryggoppvekst.Barnevernetskalværederforbarnogfamilier somtrengerhjelp.barnevernetskalgiallebarnlikretttilbeskyttelseuansettkulturell,økonomisk elleretniskbakgrunn.barnunderbarnevernetsomsorgskalsikresoppfølgingsomgjøratdeharlike godemulighetertilutdanningogarbeidsomandrebarn. ForåstyrkebarnevernetoggiallebarnengodoppvekstvilOsloHøyrederfor habedreopplæringogoppfølgingavfosterforeldreforåsikrekvalitet,kontinuitetogstabiliteti tilbudet atallebarnevernsbarnskalfåskolegangoglikmulighettilutdanning økekvalitetenibarnevernetgjennomsatsingpåkompetansehevingblantmedarbeiderneogen dialogmedbarneverntjenestensbrukereogsamarbeidspartnere etablerekvalitetsindikatorerforbarnevernetogfosterhjemtjenesten styrkekapasitetenpåberedskapshjemfordemestsårbarebarna tilbyettervernforbarnevernsbarnfremtildeer23år,hvormanaktivtmåtakkeneitilettervern etterfylte19år Raskereutijobb Arbeidogegeninntektstyrkerselvfølelsenogverdighetenoggirossmulighettilåskapevåregen fremtid.utenforskapetmangeopplevernårdeerutenjobb,erenbyrdefordenenkelteogentapt ressursforsamfunnet.denviktigstestøttensamfunnetkangidenenkelte,eråtilbyaktivisering, utdanningogarbeid.oslohøyremenerderforatåstillekravgirselvrespekt utenselvrespektkan ingenendreatferd. ForågifleremulighetentilåkommeutijobbvilOsloHøyrederfor innføreaktivitetsdogmøtepliktforallesosialhjelpsmottakere vektleggeopplæring,eventueltomskolering,ogtilretteleggingavarbeidfor sosialhjelpsmottakere atoslokommunesomarbeidsgiverskalstyrkerekrutteringavarbeidstakeremednedsatt funksjonsevneogtilretteleggeforfleksiblearbeidstidsordningerfordisse sikreatarbeidstreningfortrinnsvisskjeriordinærebedrifter Bedreintegreringgjennomtoleranseogkrav OsloeridagenmodernemetropoliEuropa,ogmerennhverfemteinnbyggerhar innvandrerbakgrunn.ulikekulturererennaturligdelavbyensdagligelivsomberikerossalle. Samtidigskalvihaentydeligpolitikkimøtemeddeutfordringenesomfølgermedbefolkningsvekst ognyekulturer.innvandreresomkommertiloslo,harilikhetmeddesomborherfrafør,et selvstendigansvarforåbliintegrertogtadelidetnorskesamfunnet. Nårdenenkelteinnbyggerellerfamiliemøterutfordringer,skaldefåstøttegjennommålrettede tiltakmedtydeligekravfrasamfunnet.norgeerblantlandeneiverdenmedstørstsosialmobilitet, menenforutsetningforåbevaredetslik,erdeltakelseiarbeidslivet.etarbeidslivutenusaklig 19

CMYK. Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv. Independent Living Norge

CMYK. Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv. Independent Living Norge CMYK Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv Independent Living Norge Hva er Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede med et assistansebehov.

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager

Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lcn@fubhg.no Innsendt

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

Vil gjøre Ruten om til Central Park

Vil gjøre Ruten om til Central Park ANNONSE New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center. FOTO: CARLO ALLEGRI Vil gjøre Ruten om til Central Park Vil gjøre Ruten om til Central Park

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly?

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Bergen Bergensområdet flyr ikke Det er frustrerende for alle dem som ser at flymulighetene er til stede Hvorfor flyr vi ikke? Vi er blitt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [10/02430-2] Sak 39 Revidert tiltakspakke for bedre luftkvalitet i Oslo - Byrådssak 285 av 16.12.2010 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 16.02.2011 sak 39 Dokument

Detaljer

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Regelhefte for Korsvoll skole Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Korsvoll skoles definisjon av mobbing: Når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid,

Detaljer

Reisebrev fra Manchester 2010

Reisebrev fra Manchester 2010 Reisebrev fra Manchester 2010 Vi er tre jenter fra 3. året på bachelor utdanningen i Produktdesign, ved Høgskolen i Akershus. Som bestemte oss for å ta utveksling ved Manchester Metropolitan University

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

Skole og framtid VGS. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid VGS. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid VGS Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet

Detaljer

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 6/09 Møtedato: 02.06.2009 Tid: 13.00 Møtested: Utstein Kloster Hotell, Mosterøyveien 661, 4156 Mosterøy Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte / klassemøter 8. trinn

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte / klassemøter 8. trinn Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte / klassemøter 8. trinn 2017 2018 Presentasjon / Jan Jan Heidel Rektor Lise Byom-Nilssen Assisterende Rektor / leder 8. trinn Eirin Granlund Sos. Ped. rådgiver

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommunale vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for musikkorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund www.musikkorps.no Bakgrunn Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften 12 nr.4

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/03415-001 Dato: 30.5.05 STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN 2006-2009 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti

foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver Samferdsel,

Detaljer

Referat brukerråd

Referat brukerråd Referat brukerråd 16.04.15 Møtet gjelder: Dalgård skole Dato og tid: 16.04.2015 kl 15 16.30 Sted: Dalgård skole, møterom 3 Deltakere: Referent: Møteinnkaller: Meld forfall til: Karin Hoemsnes, Sigrid Moholdt,

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Paul Chaffey Fredrikstad, 13. oktober Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 30.11.2010 Fra saksnr.: 25/10 Fra/til kl. 17.00 19.55 Til saksnr.: 28/10 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets medlemmer Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Rasmussen, Leif Yngve Wallenius, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Rasmussen, Leif Yngve Wallenius, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Haugaland Vekst IKS Haugesund, 06.06.2016 Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Referansenummer: 2016/1596 Framtidens infrastruktur

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Evaluering av prøveordning med beboerparkering i indre Oslo by

Evaluering av prøveordning med beboerparkering i indre Oslo by Evaluering av prøveordning med beboerparkering i indre Oslo by v/ Katrine N Kjørstad Polyteknisk Forening 8. november 2010 Beboerparkering i Oslo -hensikten Hensikten er at parkeringsforholdene skal bli

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Moss Høyres program 2015-19

Moss Høyres program 2015-19 Moss Høyres program 2015-19 Ønsker du fortsatt Tage Pettersen som en synlig og inkluderende ordfører som løfter Moss opp og frem, så er Høyre valget! Flere barometer viser at Moss er i sterk fremmarsj,

Detaljer

Byrådssak 158/17. Levekår og helse i Bergen 2016 ESARK

Byrådssak 158/17. Levekår og helse i Bergen 2016 ESARK Byrådssak 158/17 Levekår og helse i Bergen 2016 GEHA ESARK-03-201715057-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram rapporten «Levekår og helse i Bergen 2016» utarbeidet av Etat for helsetjenester.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A)(leder)

Marit Johanne Bjerke (A)(leder) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 17. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik. Foto: Carl Erik Eriksson

Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik. Foto: Carl Erik Eriksson Kvalifiseringsprogrammet til beste for bruker Ingvild Heggstad og Unni Valla Skevik Foto: Carl Erik Eriksson Om KVP Inngangsvilkår i lov om sosiale tjenester: - Behov for tett og individuell oppfølging

Detaljer

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tilsettinger Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tillitsvalgte med i prosessen KS-området: HA: del B 3d-e PBL-området: HA kap 3.3 f FUS-område: Ikke beskrevet Spekter-området: Ikke

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Bymiljø/byvekstavtaler med staten må inngås både for Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. For å utvikle prosjektet

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset 05.03.2009 Møtetidspunkt: 19.00 Følgende representanter

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 10/7-116 JP.ID 12/1065 s nasjonale fagråd - samfunnsvitskaplege fag Side 1 Karakterundersøking i 2012 1-SF-409 Dok.nr 10/28-37 JP.ID 12/739 Henrik Syse Dok.nr 10/28-50 JP.ID 12/1004 Professor Victor

Detaljer

Til : Bystyrekomité byutvikling, kultur (med idrett og kirke), helse og omsorg, oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmann

Til : Bystyrekomité byutvikling, kultur (med idrett og kirke), helse og omsorg, oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmann Notat Til : Bystyrekomité byutvikling, kultur (med idrett og kirke), helse og omsorg, oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmann Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/03415-002 130 DRAMMEN 31.05.2005

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010 Til stede: Forfall: Møtereferat Kine A. Kvalstad og Åsmund Gevik (elevråd), Anlaug Skjærvik og Helene Hyttan (lærerrepr.), Anne Lill Newerman og Kalle Kvalstad (FAU), Åge Røsdal (ansatterepr.), Monica

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008 FRA SAKSNR: 13/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 18.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE. For anskaffelse av rivningsarbeider. Dyringveien 5, Dikemark. Saksnummer 12/2415

TILBUDSINNBYDELSE. For anskaffelse av rivningsarbeider. Dyringveien 5, Dikemark. Saksnummer 12/2415 TILBUDSINNBYDELSE For anskaffelse av rivningsarbeider i Dyringveien 5, Dikemark Saksnummer 12/2415 Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterer til konkurranse om anskaffelse av rivningsarbeider

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE TILLEGGSSAK: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE TILLEGGSSAK: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 25.01.2011 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

FOR NESODDEN I FELLESSKAP

FOR NESODDEN I FELLESSKAP FOR NESODDEN I FELLESSKAP Kommunevalgprogram 2015-2019 Kommunevalgprogram 2015-2019 Nesodden Arbeiderparti Kjære NEsodding! Det beste med Nesodden er menneskene, nabolagene og omgivelsene våre: Engasjerte

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI Ishockey VM 2016 Ishockey VM 2016 arrangeres i Moskva og St. Petersburg i Russland, i tidsrommet 6. - 22. mai. Norge skal spille gruppespillet i Moskva

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (NTP) Statsbudsjettet Tilskuddsordningen Nye rapporter

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Leder: Heidi Kolle Hustve h.jan@online.n Nestleder: Nina Lillefjær ninalillefjaere@gma Sekretær: Anette Nagelh anette.nagelhus@hot

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer