FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com"

Transkript

1 OSLO HØYRES KOMMUNEVALGPROGRAM FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

2 Kjærevelger OsloerdenlillestorbyenblantEuropashovedsteder.VierstolteavforandringeneOslohar gjennomgåttdesisteårene.fraåværeenindustribysomopplevdefraflyttingogstillstand,servinå enstorbymedtilflytningogsterkvekst.viharnorgesbesteskoleogenpopulærkollektivtrafikksom sørgerforreduksjonibilbruken.fjordenmøterbyenderdetførvarbarrierersomhindretossfraå bade,fiskeogbrukefjorden. Museer,gallerier,konserterogteatergirossetmangfoldavkulturopplevelserviførmåttedrautav landetforåfå.entreprenøreroginnovatørersomgjennomheleosloshistorieharståttbakindustrid ogteknologieventyr,skalogsåifremtidenpregebyenogværeenmotorforgründerskapog verdiskapning.visomborher,ogdesomkommerhitforåskapesegetliv,harallemulighetertilå gjørefremtidenbedreforsegogsinfamilie. Inkludering,likeverdoglikestillingskaperdetmangfoldigeOslo.Deterdissegrunnleggendeverdiene somsikreråpenhetogdeltakelseforalle.vieroptimisterpåvegneavoslo,ogdenestefireårenevil vifornye,forandreogforbedrebyen.slikskaldenlillestorbyenbliendabedreforosssomborher. OsloHøyresviktigstetiltakforatOsloskalværeenbedrebyforosssomleverher,er *åsørgeforatkommunenstjenestedogvelferdstilbudforosssominnbyggereharhøykvalitet *åbidratilvalgfrihetogmuligheterslikatvikanskapedetbesteforvårenærmeste *åsørgeforatnæringslivethardebestevilkårenefornyskapingogvekst Idetteprogrammetpekerviutretningenviønskerbyenskalutviklesegi.Sammenskapervidet godelivetifremtidensoslo. 1

3 Innhold Kunnskapoglæringhelelivet...4 Barnehagerforlæringogkunnskap...4 Europasbesteskole...5 Etfullførtskoleløp...6 Etløftforyrkesfagene...7 Bekjempingavmobbing...7 Denattraktivestudentbyen...7 Verdensmestmiljøvennligestorby...9 Fremtidsrettetkollektivtrafikk...9 Grønnbyutvikling...10 KlimaDogenergivennligebygg...10 Ensykkelvennligby...11 Mermiljøvennligbilkjøring...11 BlågrønneOslo...12 Moderneogbærekraftigavfallshåndtering...12 Trygghetihverdagen...14 Ettilstedeværendepoliti...14 Engodoppvekstforbyensbarnogungdom...14 Tryggeogrenebyrom...15 Livskvalitetogmuligheterhelelivet...16 Forebyggingogfolkehelse...16 Helsehjelpnårdutrengerdet...16 Valgfrihetogkvalitetieldreomsorgen...17 Tidliginnsatsforgodpsykiskhelse...18 Enbedrerusomsorg...18 Etbarnevernsomspillerpålagmedbarnaogfamiliene...19 Raskereutijobb...19 Bedreintegreringgjennomtoleranseogkrav...19 Smartby...21 Etskapendeogkonkurransedyktignæringsliv...21 Etlevendebysentrum...22 Robustebydeler...22 Eneffektivogbrukervennligkommune

4 Aktivarbeidsgiverpolitikk...23 Enbyrikpåopplevelser...24 Kulturopplevelserforalle...24 Denaktivebyen...24 Hovedstaden

5 Kunnskap'og'læring'hele'livet Kunnskapogutdanningerengrunnleggendeforutsetningforathverogenavosseristandtilåstå påegnebenogforsørgeossselv.foråfinnedegodeløsningenepåsamfunnetsutfordringer,enten dethandlerommiljø,helse,trygghet,innovasjonellernæringsliv,måvihatilgangpåutdanningog læringgjennomhelelivet. OsloDskolenskalbidratilatalleeleverkanrealiseresinedrømmerogambisjoneruavhengigavsosial bakgrunn.vårskoleskalkunnemålesegmeddebesteskoleneieuropafrabarneskoletil studiespesialiseringelleryrkesfag. Ensatsingpålæringogkunnskaperibarnehagenernødvendigforåsikreatallebarnsomvokseropp ioslo,fårlikemulighetervedskolestart.åsørgeforatallebarnsombegynnerpåskolen,kansnakke godtnoknorsktilåfølgeundervisningen,erbarnehagenesviktigstebidragtilengodstartpålivetfor barnavåre. Osloskalværeenattraktivbysomungemenneskerfrarestenavlandetogheleverdenkommertil foråstudere.oslodskolenskalhaettetteresamarbeidmedbyensnæringsliv,høyskolerog universiteter,blantannetgjennomspesialisertevideregåendeskolerinnenforrealfagogspråk.nye DeichmanskehovedbibliotekogMunch StenersenDmuseetskalværekulturDogkunnskapsbyggsom helebyensbefolkningkanbrukeforlæringoginspirasjon. ForåbidratilmerkunnskapoglæringvilOsloHøyre sørgeforatallebarnhargodeforutsetningerforålærenårdebegynnerpåskolen rekrutterelandetsbestelærereogpersonelltiloslodskolenogoslodbarnehagen reduserefrafalletivideregåendeskole tilbyundervisningogopplæringtilpassetdenenkelteelev Barnehagerforlæringogkunnskap Læringoglekibarnehagendannergrunnlagetforatbarnalykkesiskolen.Innsatsenmotfrafalli skolenbegynneralleredeibarnehagen.selvomdeallerflestebarnaioslohargåttminstettåri barnehage,manglermerennhverfjerdeelevtilstrekkeligenorskferdighetertilåkunnefølgeordinær undervisningnårdebegynnerpåskolen.mangebarnvilfåetbedreutgangspunktdersomdegår lengeribarnehagenogfårsystematisklæringogspråkutvikling,menviunderstrekeratbarnskalfå værebarn,ogatlekenfortsattskalværeensentraldelavbarnehagen. Barnehageer,ogskalvære,etfrivilligtilbud.IOsloserviimidlertidatbarnehagenkanbidratilat minoritetsbarnfårbedreforståelseavnorskspråkogkultur.igroruddalen,gamleosloogsøndre NordstrandfårfireDogfemåringerderforgratistimeribarnehagenforåbedrenorskkunnskapene hosbarnmedannetmorsmålennnorsk.evalueringerviseratdettevirker,ogatgratistidi barnehagenharpositiveffektpåbarnasskoleresultater.oslohøyrevilsenketerskelenslikatogså barnunderfireårkanfågratistidibarnehage,ogvivilvurdereåinnføreordningenoverhelebyen. ForåstyrkebarnehagenevilOsloHøyrederfor innførekonkreteferdighetsmålinorskibarnehagen språktesteeleverførskolestartogstyrkenorskopplæringentilbarnasomtrengerdet utvidedenstatligeordningenmedgratiskjernetidibarnehagentilågjeldebarnmellomtreog femåroggjøredenbyomfattende,menbehovsprøvdetterforeldrenesinntekt 4

6 sikreatflerebarnenndemedlovfestetrettfårplassibarnehage stillekravtilatalleansatteibarnehagene,inkludertvikarer,hartilstrekkeligenorskkunnskaper utvidefemårskontrollenpåhelsestasjoneneforbarnsomikkegåribarnehage søkestatenomåfåansvaretforkontantstøttenslikatytelsenkanseesisammenhengmed andretjenestersomerrettetmotbarnefamilier haåpenhetomkvalitetentildenenkeltebarnehage utarbeidefellesretningslinjerforpedagogiskopplegg,målingogsikringavkvalitetogkravtil ansatteforbyensbarnehager sikreengoduavhengigtilsynskontrollavkvalitetenibarnehagene ansettemerfaglærtarbeidskraftibarnehagene utarbeidelederutdanningforstyrereogmellomledereioslodbarnehagen gjennomføreintroduksjonskursforbarnehageansatteettermodellavintroduksjonskursfor nyansatteioslodskolen Europasbesteskole OsloDskolenerlandetsbesteskoleogskalutviklesvideretilåblienskolesommålersegmedde besteieuropa,bådeigrunnskolenoginnenforyrkesfagogstudiespesialisering.eleveneskalmøteen skolesomgirdemmulighetentilåutnyttesittpotensial,ogsomgirdemforutsetningerforålykkesi englobalisertverden.samtidigskalskolenstillekravtilatelevenerespektererhverandre,lærerneog ordensregleneslikatallefåretbestmuliglæringsmiljø.forathverenkeltelevskalkunneblibest mulig,erdetviktigatelevenefårtilpassetundervisning.derforvilvigieleveneretttilåvelgemellom ulikenivåerpåundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk MangfoldetiOsloDskolenerenstyrke,ogbyensskolerskalhafrihettilåbyggesinegenpedagogiske profil.vivilfortsettemedmålingavelevenesferdigheteroghaåpenhetomskolenesresultaterfordi detgjørdetmuligåmålretteinnsatsogressurserdervitrengerdet. Lærerneerskolensviktigsteressurs.ForåutvikleOsloDskolenvideremåviderfortiltrekkeossde bestelærerneogdedyktigsterektorenegjennomåtilbyutfordrendearbeidsoppgaver,godearbeidsd oglønnsbetingelserogmulighetertiletterdogvidereutdanning. Foreldreogforesatteerdeviktigstemedspillerneforatbarnaskallykkesiskolen.Vierderfor opptattavettettsamarbeidmellomskoleoghjemsomforplikterbeggeparter. Sommerskoleneretpopulærttilbudsomkombinererlæringogaktivitet.Vivilvidereutvikle Sommerskolenmednyetilbud,aktiviteterogsamarbeidspartnere.Aktivitetsskoleneretviktigtilbud etterskoletid,menkvalitetogtilfredshetkanvariere.viskalsørgeforataktivitetsskolenbidrarmer tilbarnaslæringogferdighetsutvikling. ForågjøreOsloDskolentilenavEuropasbestevilOsloHøyrederfor gieleveneretttilnivåvalgiundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk etablereenordninghvortreårigstudiespesialiseringkangjennomførespåtoår gjennomføreetforsøksprosjektmedkaraktererfrafemtetrinn innføreobligatorisketterutdanningforskoleledereogpedagogiskpersonale ateleversomikkeoppnårmålsatteferdigheter,alltidgisekstraundervisningslikatdekan mestrenestenivå etablereegnevideregåendeskolersomsatserpårealfag,språkogøkonomi,ettermodellfra toppidrettsgymnasene,ogisamarbeidmedkulturlivetgiindividuelttilpassetundervisningtil talenterinnenkultur innføreresultatdogprestasjonsbasertelønningerforlærere 5

7 haetstrengtordensreglementioslodskolenoggilærerenmulighettilåhåndhevedet gieleveriungdomsskolenmulighettilåforbedreeksamenskarakterergjennomåtaeksamenpå nytt utredeettilbudomkveldsskoleforeleversomønskerdet videreføreordningenmedannetfremmedspråkfrafemteklasse gielevenemulighettilåtavideregåendeskoleiutlandetgjennomåkjøpeskoleplasserieuropa giøktemuligheterforelevertilåtaettåravvideregåendeutdanninggjennomutvekslingi utlandet innføreanonymrettingavheldagsprøverpåungdomsdogvideregåendeskoler innføreenøvrefraværsgrenseidenvideregåendeskolenogfølgeoppeleverifaresonen styrkesamarbeidetmedfrivillighetenforåsikrebedreleksehjelpogandreaktiviteteretter skoletid gjennomføreenprøveordningmedeksamenfør17.mai gjøreskriftligsidemålvalgfritt leggetilretteforateksterneressurspersonerutenpedagogiskkompetansekanundervisei enkelttimerforutsattatdetskjerisamarbeidmedfaglærer økeantalltimermedsvømmeundervisningslikatalleeleverblirsvømmedyktigesenestinnen utløpetavfjerdetrinn giosloseleverfraførstetiltiendetrinnflereundervisningstimeriuken stillekravtilatalleansatteiaktivitetsskolen,inkludertvikarer,hartilstrekkelige norskkunnskaper,ogsikreatnorskerarbeidsspråkibarnehageneogaktivitetsskolen atflereeleverioslodskolentarfagogemnerpåhøyskoleroguniversitet Etfullførtskoleløp Etgodtlæringsmiljøsommotiverer,stillertydeligekravogutnytterpotensialetihverenkeltelever avgjørendeforåsikreatflestmuligfullførerskolegangen.frafalliskolenharstorekostnaderforden enkelteelevogforsamfunnet.måleteratallesombegynnerpåvideregåendeskoleioslo,skal fullføreskoledogutdanningsløpet. Formangeungdommerersommerjobbenviktiginnfallsporttilsenerelærlingplass,ogforåholde motivasjonenoppetilåfullføreskoleløpet.kommunensvirksomheterbørderfortilbysommerjobb tilflereelever. Foråsikreatflerefullførerogbestår,vilOsloHøyrederfor setteinnressursertilspesialundervisningsåtidligsommuligiskolenslikatalleeleverfårbest mulighettilåfullføreheleskoleløpet styrkesamarbeidetmellomskoleognæringslivgjennomheleutdanningsløpet atlærerneskalhaenraskereogtettereoppfølgingavelevenevedfravær brukerollemodellerogmentorersomkanmotivereoginspirereelever videreutvikleogstyrkedegodesamarbeidsprosjektenemellomoslodskolenogbarned ungdomspsykiatrien(bup) utvidesommerjobbprosjektettilågjeldeflereavkommunensvirksomheter,ogoppfordre privatevirksomhetertildetsamme samlerådgivingstjenesteniungdomsskolenogpåvideregåendeskoleistørreteamforåheve kvaliteten alleeleverskalfåveiledningpåsinskoleavkvalifiserterådgivere innføreensertifiseringsordningavrådgivereioslodskolen,ogstillekravtilatallerådgivere gjennomgårdenne tainitiativtilåblipilotkommuneinnenforrealfagssatsingen 6

8 Etløftforyrkesfagene Behovetforyrkesfagligkompetanseinorskarbeidsliverstort.Antalleteleversomvelgeryrkesfag, harimangeårværtforlav,ogdeterviktigatvisnurdennetrenden.samarbeidmellomskolenog næringslivet,sompåkubenyrkesarena,måbrukessomutgangspunktfornyeyrkesfagsskolerogfor åforbedreeksisterendeskoler. VivilhaflereutvekslingsprogrammerforOslosyrkesfageleverforåmotiverefleretilåfullføre skoleløpetoghevekvalitetenpåundervisningen.oslodskolenmåværeenattraktivoginteressant arbeidsgiversomtiltrekkersegdebesteyrkesfaglærerne. ForågiflereungdommerlærlingplassmåOslokommunebrukesinstyrkesominnkjøperog byggherreforåsikreflerelærlingplasseriegenogandresvirksomhet. ForåstyrkeyrkesfageneiOsloDskolenvilOsloHøyrederfor atallekommunalevirksomhetersomhovedregelskalhalærlinger atoslodskolenskalrekrutterefagfolkvedåtilbydempedagogiskutdanningsomsikrerdemfast ansettelse utvideordningenmedalternativeskoleløpsomgirelevenestørrefleksibilitetivekslingenmellom skoleogpraksis stillekravomlærlingplasserianbudnårkommunenkjøpertjenester etablereenordninghvorfagfolkkanfåjobbsomyrkesfaglærereioslodskolen atyrkesfaglæreregismulighettilåhospitereinæringslivet atundervisningenibasisfageneermestmuligyrkesrettet oppretteutvekslingsprogrammermellomskoleognæringsliv innføreobligatoriskeksamenforyrkesfageleverførsteåretpåvideregående Bekjempingavmobbing MobbingkanskadeetmenneskeforlivetogaksepteresikkeiOsloDskolenelleribarnehagene.God klassedogskoleledelseerviktigikampenmotmobbing,oglærernemåderforgripetidliginnnår mobbingoppdages.andrefrivilligetiltakogforebyggendearbeiderogsåviktigikampenmot mobbing.elevundersøkelserviseratmobbingioslodskolengårned. Ialvorligemobbesakerservialtforofteatdetermobbeofferetsomblirnødttilåbytteskole.Vivilat idealvorligemobbesakeneskalløsningenalltidværebasertpåhvasomerenklestogbestfor offeret.deterikkedensommobbes,somskalbærekonsekvenseneavmobberensatferd,menden sommobber. ForåbekjempemobbingvilOsloHøyrederforat alleskoleneogbarnehageneskalhaenstrategiforåbekjempemobbingoghanulltoleransefor mobbing determobbernesomskalbytteskole,ikkemobbeofrene alleansatteioslodskolenogoslodbarnehagenskalhakompetanseomhvordanmanforebygger, avdekkerogbekjempermobbingoggriperinntidligvedbekymringsfullatferd Denattraktivestudentbyen Høyereutdanningerførstogfremstetnasjonaltansvar,menvivilatOsloskalværeengodbyå studerei.oslobørstimulereogtilretteleggeforetgodtinternasjonaltstudentmiljøfordidetberiker 7

9 byenvår.gjennomåtilbygodkollektivtrafikk,etriktkulturtilbudogetgodtogmoderne tjenestetilbudskaldetværeattraktivtåstudereioslo.oslodskolenskaldranytteavatflereav landetsbesteutdanningsinstitusjonerfinnesibyenvår.viønskerettetteresamarbeidmellomoslod skolen,fagskolenogbyensuniversitetoghøyskoler. ForågjøreOslotilenendabedrestudentbyvilOsloHøyrederfor bidratilatdetbyggesflerestudentboliger,fortrinnsvisnærkollektivknutepunkter unntastudentboligerfraenkeltekommunalenormerogretningslinjer atoslokommuneopprettertraineeordningerisinevirksomheter inviterestudentsamskipnadeniosloogakershusogstudentdemokratiene,velferdstingetog Norskstudentorganisasjontilåværehøringsinstansogsamarbeidspartnerforkommunen gjennometstudentråd 8

10 Verdens'mest'miljøvennlige' storby OsloskalværeverdensmestmiljøDogklimavennligestorby.Nårvitarvarepåvårtlokalemiljø, redusererviogsåvårtglobaleklimafotavtrykk.detmåværeenkeltforossalleågjøregodemiljøvalg ihverdagen.osloskalharenluftsomallekanpustei,ogviskaltavarepåmarka,byensparker, grøntområder,vannogfjorden.forågivårtbidragtilåløsedenglobaleklimakrisen,skaloslokutte klimagassutslippenemed50prosentinnen2030,ogbyenskalværekarbonnøytralinnen2050. OsloHøyresviktigstetiltakforbedretransportogmiljøer åbyggeutkollektivtrafikken atflerevelgeråsykleoggåidetdaglige atboligerognæringsbyggoppfyllerhøyeenergidogmiljøkrav atboligbyggingprimærtskalskjeinærhetenavkollektivknutepunkt atavfallentenresirkuleresellerenergigjenvinnes atfossileenergikildertiloppvarmingfasesheltut åreduseretungtransportengjennomoslo Fremtidsrettetkollektivtrafikk BilkjøringogannenveitransporterdenstørsteenkeltkildentilklimagassutslippiOslo.Bilkjøring skaperogsåhelsefarliglokalluftforurensning,særligpåkaldedageromvinteren.kollektivtrafikkener derfordetviktigstevirkemiddeletforetbedrebymiljøogforreduserteklimagassutslipp. BefolkningsveksteniOsloskapernyetransportbehov.Derformåvekstenipersontrafikkentasmed kollektivtrafikk,sykkeloggange.enmodernekollektivtrafikkvilogsåreduseretideninnbyggerne brukeribilkøoggjørehverdagenlettereforalle. ForåbyggefremtidenskollektivtrafikkvilOsloHøyrederfor setteigangbyggingavbanetilfornebuogahussårasktsommulig velgetraséogstarteplanleggingenavnytdbanetunnelsomleggesmellomsentrumogtd baneringen atnyeskinnegåendetraseerbyggessomtdbaneellerjernbane byggeentverrforbindelseforåkoblesammengroruddogfurusetbanenmedjernbaneved NylandellerGrorudstasjon utredemulighetenforåoppretteetsdbanenettverk(enhybridavtogogtdbane)ioslodregionen ettermodellfrakøbenhavnogberlin fornyeogforbedresignalanleggetpåtdbanen gåtilinnkjøpavmoderneogstøysvaketrikker atallerutersbusseribyenskalværeklimanøytraleinnen2020 sikrebussenebedrefremkommelighetibyen,blantannetvedprioriteringilyskryss hahyppigereavgangerpånattbusseneogutvidetilbudettilstudentbyene økekapasitetogantallavgangerpådemestbenyttedebusslinjene prøveutflererutebåtfergersomkantafolksjøveieniindreoslofjord arbeideinternasjonaltforåimplementereregelverkogtidspunktforinnfasingavlandstrømfor fergerogskip 9

11 redusereavgifteneforskipsombrukerlandstrømnårdeliggertilkai leggetilrettefortryggsykkelparkering(bike&ride)vedkollektivknutepunktiytreby væreenpådriverforatruterognsbetablererflereinnfartsparkeringsplasserisamarbeidmed Akershusfylkeskommune Grønnbyutvikling Osloerenbysomvokserirekordfart.VekstenmuliggjørenforedlingavOslossærpregoggode bomiljøer,oggjørdetmuligåvidereutviklebyenogtransformeregamleindustriområdertilnye, moderneogmiljøvennligeboligområder.nyeutbyggingerskalleggevektpååskapegodebyromog møteplassermedvariasjonogkvalitet.detmåbyggesmerurbant,høytogtettderinfrastrukturen tålerdetogkollektivtilbudeterbest.utviklingsområderskalsikresnygrønnstruktur. Byutviklingenskalleggetilretteforenmermiljøvennligby,somermerenergieffektiv,oghvor behovetforbilbrukreduseres.samtidiggirfortettingvedknutepunktogstasjonermulighetfor attraktivebyområdersomintegrererboliger,arbeidsplasserogkultur,ogdetskaperetgrunnlagfor handelogservice.osloskalværeenåpenoginnovativbymedfremtidsrettedearkitektoniske løsningersomfornyermåtenviborogleverpå. Fortettingenskalførstogfremstskjeinnenfraogutoverlangsbanenettet.OsloHøyrevilfortsette transformasjonenavtidligerenæringsdogindustriområderoppoverigroruddalen,fradetsom alleredeerpåbegyntpåblantannetensjøogløren,iretningulvenogvollebekk.detvilgientettere ogmerurbanbystruktur,ogfåenforsterketsammenhengmellomindreogytreby. ForåutviklebyenienmoderneogbærekraftigretningvilOsloHøyrederfor fullførefjordbyvisjonenmednyekulturbyggogboliger videreføredetregionaleplansamarbeidetmedakershusfylkeskommune gifleremulighettilåeieegenbolig fortetteogbyggeihøydeninærhetenavkollektivknutepunkt byutvikleogfortetteområdetrundtoslosmedflerehøyhus startearbeidetmedennydisposisjonsplanforsørkedalenforåsikreenlevendebygd,men innenforsinenaturgittebegrensninger videreføreområdesatsingerigroruddalen,påtøyenogioslosøretterengrundigevalueringi samarbeidmedstaten tavarepådesammenhengendesmåhusområdenesomosloennåhar,småhusplanengirviktige rammerforfortettingifremtiden gjennomføretrafikkanalyserismåhusområdeneforåsikretryggavviklingavgjennomfartstrafikk gjennomførefleretransformasjonsprosjekterforbyutvikling jobbeformervariertboligbyggingsomrekkehusogsmåhusigroruddalen Klima?ogenergivennligebygg Forånåklimamåleneerdetavgjørendeatbyensbygningererenergieffektiveogmiljøvennlige.Oslo kommuneerenstoreiendomsbesitterogeiendomsutbygger,ogmåbrukedenneposisjonentilå fremmeinnovativemiljøvennligeløsningerieiendomsdogbyggebransjen. ForåbyggenyeenergivennligebyggogrenovereeksisterendebygningervilOsloHøyrederfor 10

12 atallenyekommunalebyggogallebyggsomskaltotalrehabiliteres,skalhapassivhusnivå,eller atklimadogenergifondetskalgistøttetilfornybareenergiformersomsologvindogandre energisparendetiltak kreveutfasingavoljefyringvedstørreombyggingeraveksisterendebygg byggeutstrømsystemersomtillatertilbakeføringpåstrømnettetiminsténbydelforå oppfordretilutbyggingavalternativeenergikilder oppmuntretilflere«grønnetak»iindreby Ensykkelvennligby Sykkelenerbyensmestmiljøvennligetransportmiddel.Åsykle,entendetertiljobbellerskole,er suntforhelsenogbraformiljøet.deviktigstetiltakeneforågjøreoslotilenmersykkelvennligbyer åbyggeetnettverkavsykkelveierinnmotsentrumavbyenogsørgeforatsyklistertrygtkandele bygatenemedgående,busserogbiler.hardusykletinntilbyen,skaldufinneettrygtstedåsettefra degsykkelendin. ForåskapeensykkelvennligbyvilOsloHøyrederfor byggeutetsammenhengendehelårsnettverkavsykkelveierinnmotsentrumiløpetavdeneste fireårene habedrebrøytingogfeiingavgangdogsykkelveier reduserefartsgrensenutenomhovedveieneiindrebyslikatbilerogsyklisterkandelegatene byggefleresykkelparkeringsplasservedkollektivknutepunktogisentrumavbyen utvidebysykkelordningenutenforring2,spesieltvedstudiestederogstørreoffentlige institusjoner,ogtilåkunnebrukesavalleover16år byggetosykkelekspressveierinntiloslosentrum merkeoppeksisterendeognyegangdogsykkelstiermedegnefeltforgåendeogsyklende oppheveforbudetmotåsykletilskolen prioriteremarkertefremforfysiskadskiltesykkelveieriutbyggingenavsykkelveieriindrebyforå fåfortgangiprosessenogbedretilgjengelighetenraskere Mermiljøvennligbilkjøring Enmodernekollektivtrafikkogbedrefremkommelighetforsykkelvilgjøreatfærreeravhengigavå brukebilifremtiden.likevelvilbilenværeetuunnværligtransportmiddelformangeavossogsåi årenesomkommer.foratbilparkeniosloskalværemestmuligmiljøvennligogmoderneskalvi gjøredetattraktivtågåovertilbilermedlaveutslippavklimagassersomskaperminstmuliglokal forurensningsomveistøv,partiklerogklimagasser. Folkelivibyeninnebæreratbutikker,restauranterogkontorermåfåvarerlevertogavfallhentet. Vareleveringerenforutsetningforenlevendeby,ogdeterderforviktigattransportnæringenhar godevilkår.byensinnbyggeretrengerhåndverkertjenester,ogdissemåhanødvendige parkeringsmuligheter. ForågjørebiltrafikkenmermiljøvennligvilOsloHøyrederfor innføremiljødifferensieringibomringenforåstimulereflerebilistertilågåovertilmiljøvennlige biler hadifferensiertesatseribomringenfortungtransport,slikatdennetransportenistørstmulig gradskjerutenomrushtiden reduserepasseringsavgiftenibomringenpåtideravdøgnetmedmindretrafikk 11

13 setteoppflereladestasjonerforeldbiloverhelebyenogsørgeforladestasjonerpå innfartsparkeringer atkommunensvirksomheterfullførerovergangentilnullutslippsbiler etablereflerebilfriegaterisentrumogstengeenkeltegaterirushtidenforpersonbilerforå bedrefremkommelighetenforbussogtrikk reservereenkeltegateparkeringsplasserforbilersominngårienbildelingsordning byggeutparkeringskapasitetunderbakkentilknyttetdestoreringveieneogtunneleneforå frigjørearealpågateplan,blantannetvedåbyggeparkeringshusunderfritjofnansensplass, TullinløkkaogYoungstorget innføredynamiskprisingavgateparkeringsplasserforåutnyttekapasitetenigatenettetbedre utvidedennåværendeparkeringsnormenforåøkeantallparkeringsplasserunderbakken sikreettilstrekkeligantallgateparkeringsplasserforåimøtekommebehovettilbeboere, næringsdrivendeogbesøkende gifordelertilklimavennligevarebilerisentrum haredusertefartsgrenserutenforhovedveieneforågjøredetmindreattraktivtmed gjennomkjøringiboligområderognærskoler endreregelverketfordrosjerslikatdisseikkekanbenyttetomgangskjøringpåsommeren,og innførekravomnulldellerlavutslippsstandardforallenyedrosjer byggeplanfrieovergangervedknutepunktersomvinderen,slemdalogholtet opphevedagensløyveordningfordrosjerogerstattedennemedengodkjenningsordningfor drosjesentralerogensertifiseringsordningfordenenkeltesjåfør byggelokkellertunneloverdelerave6igroruddalenforåleggetilrettefornye byutviklingsprosjekter BlågrønneOslo MarkaogbyparkeneerOslosgrønnejuvelersomgiralleosssomboribyen,naturopplevelser, mosjonogrekreasjonrettutenforstuedøren.gjennomaktivbruksørgervifordetbestevernetav våreviktigsterekreasjonsområder.befolkningsvekstengjørdetendaviktigereåverne grøntområdeneslikatalleharmulighettilånytebyensparkerognaturogsåifremtiden. ForåbevareogutvikledetblågrønneOslovilOsloHøyrederfor bevareogvernebyensparkeroggrøntområdermotutbygging vernemarkagjennomaktivbrukogderfortillateatdetinoenområderidenbynæremarka settesoppinstallasjonertilbrukiidrettogannenaktivitet haegneområderforluftingavhunderidestørsteparkene,ogforøvriginnførebåndtvangåret rundtibyensparker arbeideforatflereavbyensstrenderskaltilfredsstilledeinternasjonalemiljøkraveneforenblått FlaggDsertifisering setteavarealertiloffentligetilgjengeligeparkområdervedallestørreområdeutbygginger Moderneogbærekraftigavfallshåndtering AlthusholdningsavfalliOsloskalgåinnienkretsløpsbasertavfallshåndteringderavfallkildesorteres ogderetterresirkuleresellerenergigjenvinnes.varmenfraforbrenningenavavfallskalgi miljøvennligfjernvarmetiloppvarmingavbyggogreduserebrukenavoljefyrtoppvarming. Biogassenfraavfalletskalbrukessometmiljøvennligdrivstoffalternativforbyensbusser. ForåsikremiljøvennlighåndteringogutnyttelseavavfalletvårtvilOsloHøyrederfor gjørekildesorteringihusholdninger,offentligvirksomhetognæringsvirksomhetobligatorisk 12

14 suppleresøppelbøtteneigateneogparkenemedsmåreturpunkterforglass,plast,papirog tomflaskerogøkekapasitetenpådisse prøveutenegenordningmedreturpunktforkildesorteringavglassogmetallisameierog borettslag redusereavfallsgebyrertilsameierogborettslagsominstallerernedgravdeoglukkede avfallsbeholdere atallestørreboligdognæringsprosjekterskalinstallereavfallssug 13

15 Trygghet(i(hverdagen Osloskalværeentrygg,sikkerogrenbyforallesomborher,ogfordemsombesøkerbyen. Gjennommålrettetforebyggendearbeidogetpolitisomerdernårvitrengerdet,skalOsloværeen storbyhvorallefølersegtrygge.ingendeleravbyenskalhalovløserom,ogpolitietmåhasom ambisjonåetterforskeallkriminalitet,ogsåhverdagskriminalitet. OsloHøyresviktigstetiltakforentryggerebyer synligpolitiihelebyen aktivtogoppsøkendeforebyggendearbeidblantbarnogunge effektivtoggodtrenholdsamtgodbelysningavgaterogbyrom Ettilstedeværendepoliti Politietskalværederforossnårvitrengerdet.Mangeoppleveratdeterforlitesynligpolitiigatene, ogatetterforskningskapasitetenerbegrenset.pågrunnavdekorteavstandenemellom driftsenheteneioslobørenheterslåssammenforåfrigipolitiressursertildeviktigsteoppgavene. Uteibydelenebørdetvurderesmindrepolitipostermedgodforankringilokalmiljøet. OslohardesisteåreneutvikletsegtilåblienstorbypålinjemedandrebyeriEuropa.Meddenne utviklingenkommerdetogsånyeformerforkriminalitet,somtrafficking,narkotikasalgogorganisert tigging.detteerutfordringersominorsksammenhengerspesieltkrevendeioslo,ogsomkreverat statenbidrar,blantannetgjennombevilgningertilpolitiet. ForåstyrkeOsloDpolitietvilOsloHøyrederfor redusereantalldriftsenheterioslodpolitiet hafleremindrepolitiposterrundtibyenderdeharkjennskaptillokaleforhold styrkevolddogsedelighetsavsnittetslikatdeogsåfårmulighetentilåjobbeforebyggendemot seksualforbrytelser atbekjempelseavåpenlysnarkotikaomsetningskalprioriteres forbytigging Engodoppvekstforbyensbarnogungdom Osloskalværeentryggbysomdetergodtåvokseoppi.Etgodtsamspillmellomkommunenog familien,lokalsamfunnetogfrivilligeorganisasjonereravgjørendeforatbarnogungdomfårengod oppvekst.misbrukavalkohologandrerusmidlermåforebyggesogreduseres,ikkeminstblantbarn ogunge.åforbyggeogforhindrekriminalitetognegativadferdgirlangtbedreeffektennåreparere skadenesomforårsakesavkriminelladferd. Foratallebarnskalfåentryggoggodoppvekst,vilOsloHøyrederfor støttenatteravneneogandrefrivilligeorganisasjonersomdriverforebyggendearbeid slåhardtnedpåsprittaxierogannetsalgavsmuglervarer stillekravtilutelivsbransjenomstrengerekontrollavlegitimasjon styrkerusfriefritidstilbudtilbarnogungdom hanulltoleranseforbrukogomsetningavnarkotikaogalkoholvedalleungdomstilbud 14

16 stillekravtilatutelivsbransjenskalrapportereomsetningogbrukavnarkotikatilpolitiet umiddelbart styrkedettverrfagligesamarbeidetmellombarnevern,skolehelsetjenesten,skole,barnehageog politi videreutviklesalto(sammenlagerviettrygtoslo) SaLToDsamarbeidetskalomfatte forebyggingstiltakmotradikaliseringoghatkriminalitet,ogstøttealleinitiativer,ogsåfradet frivillige,somvisertilgoderesultater Tryggeogrenebyrom Byensutformingpåvirkerinnbyggernestrygghetsopplevelse.Enlysogrenbyoppfattesogsåsomen tryggby.hensynettiltrygghet,særligderdenkanstyrkesgjennombelysning,skalværeensentral delavbyplanleggingogutviklingavbyromoggater. ForåskapetryggebyromvilOsloHøyrederfor videreføreogstyrkeoslovakteneforåskapetrygghetibygatene bedrebelysningenogklippeogvedlikeholdebuskerogtrærlangsgangveierogiparker gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomstedermanfølersegutrygg stillekravomatsterktpåvirkedepersonersomoppførersegubehagelig,pågående gateselgere,trakasserendepersonerogpersonersomdrivermedpåtrengendesexsalg,skal kunnebortvises leggetilretteforåbrukebyromsomavulikeårsakerblirliggendetommeoverlengretid,til foreksempellekeplasserogballbinger ForåskaperenebyromvilOsloHøyrederfor slåhardtnedpåforsøpling,taggingoghærverkogileggegebyrfordettepåstedet stillekravtilgårdeiereoggrunneiereomåholdeordenogileggegebyrtildemsomlarting forfalle gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomforsøplingogmanglendebelysning etablereflereoffentligetoalettervedbyensparker haeteffektivtsystemsomsikrerstorenoksøppelkasserogtømming haøktvedlikeholdavbyensgaterogfortau bidratiletableringavflereattraktivegrøntområder 15

17 Livskvalitet*og*muligheter*hele* livet Osloskalværeenbyhvorvifølertrygghetforegenvelferd,oghvorvikanlevegodtgjennomhele livet.tilbudettildemsomtrengerhjelpogstøtte,entendeterprivatelleroffentligtjenesteyting, skalværeforankretirelevantogoppdatertinnovasjonogforskningforåsikretilstrekkeliggodfaglig støtteoghjelp.detåhjelpemenneskertilålevesåselvstendigelivsommulig,bidrartilårealisere deresegneressurserogderigjennomskapeetmeningsfulltliv.byensvelferdstilbudskalhjelpeflest muligtilaktivisering,utdanningogarbeid. Eldreomsorgenskalværetilpassetdenenkeltesønskerogbehov.Vedbrukavhjemmebaserte tjenesterognyvelferdsteknologiskaloslohøyreværemedpååutvikletilbudetsommorgendagens pleietrengendeogeldrekommertilåetterspørre.allegodekrefterskalinviterestilådeltai utformingenavfremtidenseldreomsorg.foråivaretadenenkeltesverdighetogselvstendigheter måletatflestmuligskalkunneboiegenboligsålengesommulig.åbligammelerikke ensbetydendemedåværepleietrengende.osloskalhaetmangfoldigoffentligvelferdstilbudslikat personeriallealdersgruppermeduliketjenestebehovkanleveetaktivtliv. OsloHøyresviktigstetiltakforgodomsorgogbedrelivskvaliteter atbrukerneavvelferdstjenesterskalhafrihettilåvelgehvemsomskalytetjenesten atsamspilletmellomoffentlige,privateogideelletjenestetilbudskalværebestmulig åsatsepånyteknologiivelferdstjenestene atbrukereavsosialetjenesterskalmøtesmedrespektogoppfølging,menogsåkravog forventninger atbrukermedvirkningenstyrkespåbådesystemnivåogindividnivå Forebyggingogfolkehelse VisomboriOslo,harbedrehelseennnoengang.Siden1970Dtalletharforventetlevealderibyenvår øktmednæråtteårformennognestenfemårforkvinner.igjennomsnittleveroslodborgerestadig lenger,ogvifårbedrelivskvalitetmedgodhelse.destørstehelseutfordringeneiårenefremovervil værelivsstilssykdommersomistorgradkanforebyggesmedfysiskaktivitetoggodtkosthold. Grunnlagetforgodhelseskapesavhverenkeltavoss.Vivilhaflereifysiskaktivitet,blantannet gjennomåbyggegodesykkelveier,leggetilrettefortreningogmosjonibyensparkerogøktbrukav fjordenogmarka. ForåbedrefolkehelsenvilOsloHøyrederfor leggetilrettefortreningogfysiskaktivitetibyensparkeroggrøntområder etablereflerefrisklivssentralerogandrelavterskelhelsetilbud videreutvikleogvidereførelivsstilsdogkostholdsprosjekter Helsehjelpnårdutrengerdet VisomboriOslo,skalalltidværetryggepåatvifårnødvendighelsehjelpogoppfølgingnårvihar behovfordet.rehabiliteringmåprioritereshøyereslikatflestmuligavdesomharværtalvorligsyke 16

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 1. Rullering 2008. Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til handlingsplan. Behandles av kommunestyret 11/12-2008 Innhold: 1. Forord... 3 2. Visjon... 4 3. Programområdene...

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

1 år. etter. I hele høst kan du se Andre Guldsvaag og andre Totaltekere pusse opp norske hjem, på TV. side 11. Se Lambertseter senter

1 år. etter. I hele høst kan du se Andre Guldsvaag og andre Totaltekere pusse opp norske hjem, på TV. side 11. Se Lambertseter senter magasinet no4 2011 1 år etter side 11 Se Lambertseter senter Totalt reality SIDE 04 I hele høst kan du se Andre Guldsvaag og andre Totaltekere pusse opp norske hjem, på TV. LAMBERTSETER SENTER ETT ÅR ETTER

Detaljer