FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com"

Transkript

1 OSLO HØYRES KOMMUNEVALGPROGRAM FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

2 Kjærevelger OsloerdenlillestorbyenblantEuropashovedsteder.VierstolteavforandringeneOslohar gjennomgåttdesisteårene.fraåværeenindustribysomopplevdefraflyttingogstillstand,servinå enstorbymedtilflytningogsterkvekst.viharnorgesbesteskoleogenpopulærkollektivtrafikksom sørgerforreduksjonibilbruken.fjordenmøterbyenderdetførvarbarrierersomhindretossfraå bade,fiskeogbrukefjorden. Museer,gallerier,konserterogteatergirossetmangfoldavkulturopplevelserviførmåttedrautav landetforåfå.entreprenøreroginnovatørersomgjennomheleosloshistorieharståttbakindustrid ogteknologieventyr,skalogsåifremtidenpregebyenogværeenmotorforgründerskapog verdiskapning.visomborher,ogdesomkommerhitforåskapesegetliv,harallemulighetertilå gjørefremtidenbedreforsegogsinfamilie. Inkludering,likeverdoglikestillingskaperdetmangfoldigeOslo.Deterdissegrunnleggendeverdiene somsikreråpenhetogdeltakelseforalle.vieroptimisterpåvegneavoslo,ogdenestefireårenevil vifornye,forandreogforbedrebyen.slikskaldenlillestorbyenbliendabedreforosssomborher. OsloHøyresviktigstetiltakforatOsloskalværeenbedrebyforosssomleverher,er *åsørgeforatkommunenstjenestedogvelferdstilbudforosssominnbyggereharhøykvalitet *åbidratilvalgfrihetogmuligheterslikatvikanskapedetbesteforvårenærmeste *åsørgeforatnæringslivethardebestevilkårenefornyskapingogvekst Idetteprogrammetpekerviutretningenviønskerbyenskalutviklesegi.Sammenskapervidet godelivetifremtidensoslo. 1

3 Innhold Kunnskapoglæringhelelivet...4 Barnehagerforlæringogkunnskap...4 Europasbesteskole...5 Etfullførtskoleløp...6 Etløftforyrkesfagene...7 Bekjempingavmobbing...7 Denattraktivestudentbyen...7 Verdensmestmiljøvennligestorby...9 Fremtidsrettetkollektivtrafikk...9 Grønnbyutvikling...10 KlimaDogenergivennligebygg...10 Ensykkelvennligby...11 Mermiljøvennligbilkjøring...11 BlågrønneOslo...12 Moderneogbærekraftigavfallshåndtering...12 Trygghetihverdagen...14 Ettilstedeværendepoliti...14 Engodoppvekstforbyensbarnogungdom...14 Tryggeogrenebyrom...15 Livskvalitetogmuligheterhelelivet...16 Forebyggingogfolkehelse...16 Helsehjelpnårdutrengerdet...16 Valgfrihetogkvalitetieldreomsorgen...17 Tidliginnsatsforgodpsykiskhelse...18 Enbedrerusomsorg...18 Etbarnevernsomspillerpålagmedbarnaogfamiliene...19 Raskereutijobb...19 Bedreintegreringgjennomtoleranseogkrav...19 Smartby...21 Etskapendeogkonkurransedyktignæringsliv...21 Etlevendebysentrum...22 Robustebydeler...22 Eneffektivogbrukervennligkommune

4 Aktivarbeidsgiverpolitikk...23 Enbyrikpåopplevelser...24 Kulturopplevelserforalle...24 Denaktivebyen...24 Hovedstaden

5 Kunnskap'og'læring'hele'livet Kunnskapogutdanningerengrunnleggendeforutsetningforathverogenavosseristandtilåstå påegnebenogforsørgeossselv.foråfinnedegodeløsningenepåsamfunnetsutfordringer,enten dethandlerommiljø,helse,trygghet,innovasjonellernæringsliv,måvihatilgangpåutdanningog læringgjennomhelelivet. OsloDskolenskalbidratilatalleeleverkanrealiseresinedrømmerogambisjoneruavhengigavsosial bakgrunn.vårskoleskalkunnemålesegmeddebesteskoleneieuropafrabarneskoletil studiespesialiseringelleryrkesfag. Ensatsingpålæringogkunnskaperibarnehagenernødvendigforåsikreatallebarnsomvokseropp ioslo,fårlikemulighetervedskolestart.åsørgeforatallebarnsombegynnerpåskolen,kansnakke godtnoknorsktilåfølgeundervisningen,erbarnehagenesviktigstebidragtilengodstartpålivetfor barnavåre. Osloskalværeenattraktivbysomungemenneskerfrarestenavlandetogheleverdenkommertil foråstudere.oslodskolenskalhaettetteresamarbeidmedbyensnæringsliv,høyskolerog universiteter,blantannetgjennomspesialisertevideregåendeskolerinnenforrealfagogspråk.nye DeichmanskehovedbibliotekogMunch StenersenDmuseetskalværekulturDogkunnskapsbyggsom helebyensbefolkningkanbrukeforlæringoginspirasjon. ForåbidratilmerkunnskapoglæringvilOsloHøyre sørgeforatallebarnhargodeforutsetningerforålærenårdebegynnerpåskolen rekrutterelandetsbestelærereogpersonelltiloslodskolenogoslodbarnehagen reduserefrafalletivideregåendeskole tilbyundervisningogopplæringtilpassetdenenkelteelev Barnehagerforlæringogkunnskap Læringoglekibarnehagendannergrunnlagetforatbarnalykkesiskolen.Innsatsenmotfrafalli skolenbegynneralleredeibarnehagen.selvomdeallerflestebarnaioslohargåttminstettåri barnehage,manglermerennhverfjerdeelevtilstrekkeligenorskferdighetertilåkunnefølgeordinær undervisningnårdebegynnerpåskolen.mangebarnvilfåetbedreutgangspunktdersomdegår lengeribarnehagenogfårsystematisklæringogspråkutvikling,menviunderstrekeratbarnskalfå værebarn,ogatlekenfortsattskalværeensentraldelavbarnehagen. Barnehageer,ogskalvære,etfrivilligtilbud.IOsloserviimidlertidatbarnehagenkanbidratilat minoritetsbarnfårbedreforståelseavnorskspråkogkultur.igroruddalen,gamleosloogsøndre NordstrandfårfireDogfemåringerderforgratistimeribarnehagenforåbedrenorskkunnskapene hosbarnmedannetmorsmålennnorsk.evalueringerviseratdettevirker,ogatgratistidi barnehagenharpositiveffektpåbarnasskoleresultater.oslohøyrevilsenketerskelenslikatogså barnunderfireårkanfågratistidibarnehage,ogvivilvurdereåinnføreordningenoverhelebyen. ForåstyrkebarnehagenevilOsloHøyrederfor innførekonkreteferdighetsmålinorskibarnehagen språktesteeleverførskolestartogstyrkenorskopplæringentilbarnasomtrengerdet utvidedenstatligeordningenmedgratiskjernetidibarnehagentilågjeldebarnmellomtreog femåroggjøredenbyomfattende,menbehovsprøvdetterforeldrenesinntekt 4

6 sikreatflerebarnenndemedlovfestetrettfårplassibarnehage stillekravtilatalleansatteibarnehagene,inkludertvikarer,hartilstrekkeligenorskkunnskaper utvidefemårskontrollenpåhelsestasjoneneforbarnsomikkegåribarnehage søkestatenomåfåansvaretforkontantstøttenslikatytelsenkanseesisammenhengmed andretjenestersomerrettetmotbarnefamilier haåpenhetomkvalitetentildenenkeltebarnehage utarbeidefellesretningslinjerforpedagogiskopplegg,målingogsikringavkvalitetogkravtil ansatteforbyensbarnehager sikreengoduavhengigtilsynskontrollavkvalitetenibarnehagene ansettemerfaglærtarbeidskraftibarnehagene utarbeidelederutdanningforstyrereogmellomledereioslodbarnehagen gjennomføreintroduksjonskursforbarnehageansatteettermodellavintroduksjonskursfor nyansatteioslodskolen Europasbesteskole OsloDskolenerlandetsbesteskoleogskalutviklesvideretilåblienskolesommålersegmedde besteieuropa,bådeigrunnskolenoginnenforyrkesfagogstudiespesialisering.eleveneskalmøteen skolesomgirdemmulighetentilåutnyttesittpotensial,ogsomgirdemforutsetningerforålykkesi englobalisertverden.samtidigskalskolenstillekravtilatelevenerespektererhverandre,lærerneog ordensregleneslikatallefåretbestmuliglæringsmiljø.forathverenkeltelevskalkunneblibest mulig,erdetviktigatelevenefårtilpassetundervisning.derforvilvigieleveneretttilåvelgemellom ulikenivåerpåundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk MangfoldetiOsloDskolenerenstyrke,ogbyensskolerskalhafrihettilåbyggesinegenpedagogiske profil.vivilfortsettemedmålingavelevenesferdigheteroghaåpenhetomskolenesresultaterfordi detgjørdetmuligåmålretteinnsatsogressurserdervitrengerdet. Lærerneerskolensviktigsteressurs.ForåutvikleOsloDskolenvideremåviderfortiltrekkeossde bestelærerneogdedyktigsterektorenegjennomåtilbyutfordrendearbeidsoppgaver,godearbeidsd oglønnsbetingelserogmulighetertiletterdogvidereutdanning. Foreldreogforesatteerdeviktigstemedspillerneforatbarnaskallykkesiskolen.Vierderfor opptattavettettsamarbeidmellomskoleoghjemsomforplikterbeggeparter. Sommerskoleneretpopulærttilbudsomkombinererlæringogaktivitet.Vivilvidereutvikle Sommerskolenmednyetilbud,aktiviteterogsamarbeidspartnere.Aktivitetsskoleneretviktigtilbud etterskoletid,menkvalitetogtilfredshetkanvariere.viskalsørgeforataktivitetsskolenbidrarmer tilbarnaslæringogferdighetsutvikling. ForågjøreOsloDskolentilenavEuropasbestevilOsloHøyrederfor gieleveneretttilnivåvalgiundervisningenibasisfagenenorsk,engelskogmatematikk etablereenordninghvortreårigstudiespesialiseringkangjennomførespåtoår gjennomføreetforsøksprosjektmedkaraktererfrafemtetrinn innføreobligatorisketterutdanningforskoleledereogpedagogiskpersonale ateleversomikkeoppnårmålsatteferdigheter,alltidgisekstraundervisningslikatdekan mestrenestenivå etablereegnevideregåendeskolersomsatserpårealfag,språkogøkonomi,ettermodellfra toppidrettsgymnasene,ogisamarbeidmedkulturlivetgiindividuelttilpassetundervisningtil talenterinnenkultur innføreresultatdogprestasjonsbasertelønningerforlærere 5

7 haetstrengtordensreglementioslodskolenoggilærerenmulighettilåhåndhevedet gieleveriungdomsskolenmulighettilåforbedreeksamenskarakterergjennomåtaeksamenpå nytt utredeettilbudomkveldsskoleforeleversomønskerdet videreføreordningenmedannetfremmedspråkfrafemteklasse gielevenemulighettilåtavideregåendeskoleiutlandetgjennomåkjøpeskoleplasserieuropa giøktemuligheterforelevertilåtaettåravvideregåendeutdanninggjennomutvekslingi utlandet innføreanonymrettingavheldagsprøverpåungdomsdogvideregåendeskoler innføreenøvrefraværsgrenseidenvideregåendeskolenogfølgeoppeleverifaresonen styrkesamarbeidetmedfrivillighetenforåsikrebedreleksehjelpogandreaktiviteteretter skoletid gjennomføreenprøveordningmedeksamenfør17.mai gjøreskriftligsidemålvalgfritt leggetilretteforateksterneressurspersonerutenpedagogiskkompetansekanundervisei enkelttimerforutsattatdetskjerisamarbeidmedfaglærer økeantalltimermedsvømmeundervisningslikatalleeleverblirsvømmedyktigesenestinnen utløpetavfjerdetrinn giosloseleverfraførstetiltiendetrinnflereundervisningstimeriuken stillekravtilatalleansatteiaktivitetsskolen,inkludertvikarer,hartilstrekkelige norskkunnskaper,ogsikreatnorskerarbeidsspråkibarnehageneogaktivitetsskolen atflereeleverioslodskolentarfagogemnerpåhøyskoleroguniversitet Etfullførtskoleløp Etgodtlæringsmiljøsommotiverer,stillertydeligekravogutnytterpotensialetihverenkeltelever avgjørendeforåsikreatflestmuligfullførerskolegangen.frafalliskolenharstorekostnaderforden enkelteelevogforsamfunnet.måleteratallesombegynnerpåvideregåendeskoleioslo,skal fullføreskoledogutdanningsløpet. Formangeungdommerersommerjobbenviktiginnfallsporttilsenerelærlingplass,ogforåholde motivasjonenoppetilåfullføreskoleløpet.kommunensvirksomheterbørderfortilbysommerjobb tilflereelever. Foråsikreatflerefullførerogbestår,vilOsloHøyrederfor setteinnressursertilspesialundervisningsåtidligsommuligiskolenslikatalleeleverfårbest mulighettilåfullføreheleskoleløpet styrkesamarbeidetmellomskoleognæringslivgjennomheleutdanningsløpet atlærerneskalhaenraskereogtettereoppfølgingavelevenevedfravær brukerollemodellerogmentorersomkanmotivereoginspirereelever videreutvikleogstyrkedegodesamarbeidsprosjektenemellomoslodskolenogbarned ungdomspsykiatrien(bup) utvidesommerjobbprosjektettilågjeldeflereavkommunensvirksomheter,ogoppfordre privatevirksomhetertildetsamme samlerådgivingstjenesteniungdomsskolenogpåvideregåendeskoleistørreteamforåheve kvaliteten alleeleverskalfåveiledningpåsinskoleavkvalifiserterådgivere innføreensertifiseringsordningavrådgivereioslodskolen,ogstillekravtilatallerådgivere gjennomgårdenne tainitiativtilåblipilotkommuneinnenforrealfagssatsingen 6

8 Etløftforyrkesfagene Behovetforyrkesfagligkompetanseinorskarbeidsliverstort.Antalleteleversomvelgeryrkesfag, harimangeårværtforlav,ogdeterviktigatvisnurdennetrenden.samarbeidmellomskolenog næringslivet,sompåkubenyrkesarena,måbrukessomutgangspunktfornyeyrkesfagsskolerogfor åforbedreeksisterendeskoler. VivilhaflereutvekslingsprogrammerforOslosyrkesfageleverforåmotiverefleretilåfullføre skoleløpetoghevekvalitetenpåundervisningen.oslodskolenmåværeenattraktivoginteressant arbeidsgiversomtiltrekkersegdebesteyrkesfaglærerne. ForågiflereungdommerlærlingplassmåOslokommunebrukesinstyrkesominnkjøperog byggherreforåsikreflerelærlingplasseriegenogandresvirksomhet. ForåstyrkeyrkesfageneiOsloDskolenvilOsloHøyrederfor atallekommunalevirksomhetersomhovedregelskalhalærlinger atoslodskolenskalrekrutterefagfolkvedåtilbydempedagogiskutdanningsomsikrerdemfast ansettelse utvideordningenmedalternativeskoleløpsomgirelevenestørrefleksibilitetivekslingenmellom skoleogpraksis stillekravomlærlingplasserianbudnårkommunenkjøpertjenester etablereenordninghvorfagfolkkanfåjobbsomyrkesfaglærereioslodskolen atyrkesfaglæreregismulighettilåhospitereinæringslivet atundervisningenibasisfageneermestmuligyrkesrettet oppretteutvekslingsprogrammermellomskoleognæringsliv innføreobligatoriskeksamenforyrkesfageleverførsteåretpåvideregående Bekjempingavmobbing MobbingkanskadeetmenneskeforlivetogaksepteresikkeiOsloDskolenelleribarnehagene.God klassedogskoleledelseerviktigikampenmotmobbing,oglærernemåderforgripetidliginnnår mobbingoppdages.andrefrivilligetiltakogforebyggendearbeiderogsåviktigikampenmot mobbing.elevundersøkelserviseratmobbingioslodskolengårned. Ialvorligemobbesakerservialtforofteatdetermobbeofferetsomblirnødttilåbytteskole.Vivilat idealvorligemobbesakeneskalløsningenalltidværebasertpåhvasomerenklestogbestfor offeret.deterikkedensommobbes,somskalbærekonsekvenseneavmobberensatferd,menden sommobber. ForåbekjempemobbingvilOsloHøyrederforat alleskoleneogbarnehageneskalhaenstrategiforåbekjempemobbingoghanulltoleransefor mobbing determobbernesomskalbytteskole,ikkemobbeofrene alleansatteioslodskolenogoslodbarnehagenskalhakompetanseomhvordanmanforebygger, avdekkerogbekjempermobbingoggriperinntidligvedbekymringsfullatferd Denattraktivestudentbyen Høyereutdanningerførstogfremstetnasjonaltansvar,menvivilatOsloskalværeengodbyå studerei.oslobørstimulereogtilretteleggeforetgodtinternasjonaltstudentmiljøfordidetberiker 7

9 byenvår.gjennomåtilbygodkollektivtrafikk,etriktkulturtilbudogetgodtogmoderne tjenestetilbudskaldetværeattraktivtåstudereioslo.oslodskolenskaldranytteavatflereav landetsbesteutdanningsinstitusjonerfinnesibyenvår.viønskerettetteresamarbeidmellomoslod skolen,fagskolenogbyensuniversitetoghøyskoler. ForågjøreOslotilenendabedrestudentbyvilOsloHøyrederfor bidratilatdetbyggesflerestudentboliger,fortrinnsvisnærkollektivknutepunkter unntastudentboligerfraenkeltekommunalenormerogretningslinjer atoslokommuneopprettertraineeordningerisinevirksomheter inviterestudentsamskipnadeniosloogakershusogstudentdemokratiene,velferdstingetog Norskstudentorganisasjontilåværehøringsinstansogsamarbeidspartnerforkommunen gjennometstudentråd 8

10 Verdens'mest'miljøvennlige' storby OsloskalværeverdensmestmiljøDogklimavennligestorby.Nårvitarvarepåvårtlokalemiljø, redusererviogsåvårtglobaleklimafotavtrykk.detmåværeenkeltforossalleågjøregodemiljøvalg ihverdagen.osloskalharenluftsomallekanpustei,ogviskaltavarepåmarka,byensparker, grøntområder,vannogfjorden.forågivårtbidragtilåløsedenglobaleklimakrisen,skaloslokutte klimagassutslippenemed50prosentinnen2030,ogbyenskalværekarbonnøytralinnen2050. OsloHøyresviktigstetiltakforbedretransportogmiljøer åbyggeutkollektivtrafikken atflerevelgeråsykleoggåidetdaglige atboligerognæringsbyggoppfyllerhøyeenergidogmiljøkrav atboligbyggingprimærtskalskjeinærhetenavkollektivknutepunkt atavfallentenresirkuleresellerenergigjenvinnes atfossileenergikildertiloppvarmingfasesheltut åreduseretungtransportengjennomoslo Fremtidsrettetkollektivtrafikk BilkjøringogannenveitransporterdenstørsteenkeltkildentilklimagassutslippiOslo.Bilkjøring skaperogsåhelsefarliglokalluftforurensning,særligpåkaldedageromvinteren.kollektivtrafikkener derfordetviktigstevirkemiddeletforetbedrebymiljøogforreduserteklimagassutslipp. BefolkningsveksteniOsloskapernyetransportbehov.Derformåvekstenipersontrafikkentasmed kollektivtrafikk,sykkeloggange.enmodernekollektivtrafikkvilogsåreduseretideninnbyggerne brukeribilkøoggjørehverdagenlettereforalle. ForåbyggefremtidenskollektivtrafikkvilOsloHøyrederfor setteigangbyggingavbanetilfornebuogahussårasktsommulig velgetraséogstarteplanleggingenavnytdbanetunnelsomleggesmellomsentrumogtd baneringen atnyeskinnegåendetraseerbyggessomtdbaneellerjernbane byggeentverrforbindelseforåkoblesammengroruddogfurusetbanenmedjernbaneved NylandellerGrorudstasjon utredemulighetenforåoppretteetsdbanenettverk(enhybridavtogogtdbane)ioslodregionen ettermodellfrakøbenhavnogberlin fornyeogforbedresignalanleggetpåtdbanen gåtilinnkjøpavmoderneogstøysvaketrikker atallerutersbusseribyenskalværeklimanøytraleinnen2020 sikrebussenebedrefremkommelighetibyen,blantannetvedprioriteringilyskryss hahyppigereavgangerpånattbusseneogutvidetilbudettilstudentbyene økekapasitetogantallavgangerpådemestbenyttedebusslinjene prøveutflererutebåtfergersomkantafolksjøveieniindreoslofjord arbeideinternasjonaltforåimplementereregelverkogtidspunktforinnfasingavlandstrømfor fergerogskip 9

11 redusereavgifteneforskipsombrukerlandstrømnårdeliggertilkai leggetilrettefortryggsykkelparkering(bike&ride)vedkollektivknutepunktiytreby væreenpådriverforatruterognsbetablererflereinnfartsparkeringsplasserisamarbeidmed Akershusfylkeskommune Grønnbyutvikling Osloerenbysomvokserirekordfart.VekstenmuliggjørenforedlingavOslossærpregoggode bomiljøer,oggjørdetmuligåvidereutviklebyenogtransformeregamleindustriområdertilnye, moderneogmiljøvennligeboligområder.nyeutbyggingerskalleggevektpååskapegodebyromog møteplassermedvariasjonogkvalitet.detmåbyggesmerurbant,høytogtettderinfrastrukturen tålerdetogkollektivtilbudeterbest.utviklingsområderskalsikresnygrønnstruktur. Byutviklingenskalleggetilretteforenmermiljøvennligby,somermerenergieffektiv,oghvor behovetforbilbrukreduseres.samtidiggirfortettingvedknutepunktogstasjonermulighetfor attraktivebyområdersomintegrererboliger,arbeidsplasserogkultur,ogdetskaperetgrunnlagfor handelogservice.osloskalværeenåpenoginnovativbymedfremtidsrettedearkitektoniske løsningersomfornyermåtenviborogleverpå. Fortettingenskalførstogfremstskjeinnenfraogutoverlangsbanenettet.OsloHøyrevilfortsette transformasjonenavtidligerenæringsdogindustriområderoppoverigroruddalen,fradetsom alleredeerpåbegyntpåblantannetensjøogløren,iretningulvenogvollebekk.detvilgientettere ogmerurbanbystruktur,ogfåenforsterketsammenhengmellomindreogytreby. ForåutviklebyenienmoderneogbærekraftigretningvilOsloHøyrederfor fullførefjordbyvisjonenmednyekulturbyggogboliger videreføredetregionaleplansamarbeidetmedakershusfylkeskommune gifleremulighettilåeieegenbolig fortetteogbyggeihøydeninærhetenavkollektivknutepunkt byutvikleogfortetteområdetrundtoslosmedflerehøyhus startearbeidetmedennydisposisjonsplanforsørkedalenforåsikreenlevendebygd,men innenforsinenaturgittebegrensninger videreføreområdesatsingerigroruddalen,påtøyenogioslosøretterengrundigevalueringi samarbeidmedstaten tavarepådesammenhengendesmåhusområdenesomosloennåhar,småhusplanengirviktige rammerforfortettingifremtiden gjennomføretrafikkanalyserismåhusområdeneforåsikretryggavviklingavgjennomfartstrafikk gjennomførefleretransformasjonsprosjekterforbyutvikling jobbeformervariertboligbyggingsomrekkehusogsmåhusigroruddalen Klima?ogenergivennligebygg Forånåklimamåleneerdetavgjørendeatbyensbygningererenergieffektiveogmiljøvennlige.Oslo kommuneerenstoreiendomsbesitterogeiendomsutbygger,ogmåbrukedenneposisjonentilå fremmeinnovativemiljøvennligeløsningerieiendomsdogbyggebransjen. ForåbyggenyeenergivennligebyggogrenovereeksisterendebygningervilOsloHøyrederfor 10

12 atallenyekommunalebyggogallebyggsomskaltotalrehabiliteres,skalhapassivhusnivå,eller atklimadogenergifondetskalgistøttetilfornybareenergiformersomsologvindogandre energisparendetiltak kreveutfasingavoljefyringvedstørreombyggingeraveksisterendebygg byggeutstrømsystemersomtillatertilbakeføringpåstrømnettetiminsténbydelforå oppfordretilutbyggingavalternativeenergikilder oppmuntretilflere«grønnetak»iindreby Ensykkelvennligby Sykkelenerbyensmestmiljøvennligetransportmiddel.Åsykle,entendetertiljobbellerskole,er suntforhelsenogbraformiljøet.deviktigstetiltakeneforågjøreoslotilenmersykkelvennligbyer åbyggeetnettverkavsykkelveierinnmotsentrumavbyenogsørgeforatsyklistertrygtkandele bygatenemedgående,busserogbiler.hardusykletinntilbyen,skaldufinneettrygtstedåsettefra degsykkelendin. ForåskapeensykkelvennligbyvilOsloHøyrederfor byggeutetsammenhengendehelårsnettverkavsykkelveierinnmotsentrumiløpetavdeneste fireårene habedrebrøytingogfeiingavgangdogsykkelveier reduserefartsgrensenutenomhovedveieneiindrebyslikatbilerogsyklisterkandelegatene byggefleresykkelparkeringsplasservedkollektivknutepunktogisentrumavbyen utvidebysykkelordningenutenforring2,spesieltvedstudiestederogstørreoffentlige institusjoner,ogtilåkunnebrukesavalleover16år byggetosykkelekspressveierinntiloslosentrum merkeoppeksisterendeognyegangdogsykkelstiermedegnefeltforgåendeogsyklende oppheveforbudetmotåsykletilskolen prioriteremarkertefremforfysiskadskiltesykkelveieriutbyggingenavsykkelveieriindrebyforå fåfortgangiprosessenogbedretilgjengelighetenraskere Mermiljøvennligbilkjøring Enmodernekollektivtrafikkogbedrefremkommelighetforsykkelvilgjøreatfærreeravhengigavå brukebilifremtiden.likevelvilbilenværeetuunnværligtransportmiddelformangeavossogsåi årenesomkommer.foratbilparkeniosloskalværemestmuligmiljøvennligogmoderneskalvi gjøredetattraktivtågåovertilbilermedlaveutslippavklimagassersomskaperminstmuliglokal forurensningsomveistøv,partiklerogklimagasser. Folkelivibyeninnebæreratbutikker,restauranterogkontorermåfåvarerlevertogavfallhentet. Vareleveringerenforutsetningforenlevendeby,ogdeterderforviktigattransportnæringenhar godevilkår.byensinnbyggeretrengerhåndverkertjenester,ogdissemåhanødvendige parkeringsmuligheter. ForågjørebiltrafikkenmermiljøvennligvilOsloHøyrederfor innføremiljødifferensieringibomringenforåstimulereflerebilistertilågåovertilmiljøvennlige biler hadifferensiertesatseribomringenfortungtransport,slikatdennetransportenistørstmulig gradskjerutenomrushtiden reduserepasseringsavgiftenibomringenpåtideravdøgnetmedmindretrafikk 11

13 setteoppflereladestasjonerforeldbiloverhelebyenogsørgeforladestasjonerpå innfartsparkeringer atkommunensvirksomheterfullførerovergangentilnullutslippsbiler etablereflerebilfriegaterisentrumogstengeenkeltegaterirushtidenforpersonbilerforå bedrefremkommelighetenforbussogtrikk reservereenkeltegateparkeringsplasserforbilersominngårienbildelingsordning byggeutparkeringskapasitetunderbakkentilknyttetdestoreringveieneogtunneleneforå frigjørearealpågateplan,blantannetvedåbyggeparkeringshusunderfritjofnansensplass, TullinløkkaogYoungstorget innføredynamiskprisingavgateparkeringsplasserforåutnyttekapasitetenigatenettetbedre utvidedennåværendeparkeringsnormenforåøkeantallparkeringsplasserunderbakken sikreettilstrekkeligantallgateparkeringsplasserforåimøtekommebehovettilbeboere, næringsdrivendeogbesøkende gifordelertilklimavennligevarebilerisentrum haredusertefartsgrenserutenforhovedveieneforågjøredetmindreattraktivtmed gjennomkjøringiboligområderognærskoler endreregelverketfordrosjerslikatdisseikkekanbenyttetomgangskjøringpåsommeren,og innførekravomnulldellerlavutslippsstandardforallenyedrosjer byggeplanfrieovergangervedknutepunktersomvinderen,slemdalogholtet opphevedagensløyveordningfordrosjerogerstattedennemedengodkjenningsordningfor drosjesentralerogensertifiseringsordningfordenenkeltesjåfør byggelokkellertunneloverdelerave6igroruddalenforåleggetilrettefornye byutviklingsprosjekter BlågrønneOslo MarkaogbyparkeneerOslosgrønnejuvelersomgiralleosssomboribyen,naturopplevelser, mosjonogrekreasjonrettutenforstuedøren.gjennomaktivbruksørgervifordetbestevernetav våreviktigsterekreasjonsområder.befolkningsvekstengjørdetendaviktigereåverne grøntområdeneslikatalleharmulighettilånytebyensparkerognaturogsåifremtiden. ForåbevareogutvikledetblågrønneOslovilOsloHøyrederfor bevareogvernebyensparkeroggrøntområdermotutbygging vernemarkagjennomaktivbrukogderfortillateatdetinoenområderidenbynæremarka settesoppinstallasjonertilbrukiidrettogannenaktivitet haegneområderforluftingavhunderidestørsteparkene,ogforøvriginnførebåndtvangåret rundtibyensparker arbeideforatflereavbyensstrenderskaltilfredsstilledeinternasjonalemiljøkraveneforenblått FlaggDsertifisering setteavarealertiloffentligetilgjengeligeparkområdervedallestørreområdeutbygginger Moderneogbærekraftigavfallshåndtering AlthusholdningsavfalliOsloskalgåinnienkretsløpsbasertavfallshåndteringderavfallkildesorteres ogderetterresirkuleresellerenergigjenvinnes.varmenfraforbrenningenavavfallskalgi miljøvennligfjernvarmetiloppvarmingavbyggogreduserebrukenavoljefyrtoppvarming. Biogassenfraavfalletskalbrukessometmiljøvennligdrivstoffalternativforbyensbusser. ForåsikremiljøvennlighåndteringogutnyttelseavavfalletvårtvilOsloHøyrederfor gjørekildesorteringihusholdninger,offentligvirksomhetognæringsvirksomhetobligatorisk 12

14 suppleresøppelbøtteneigateneogparkenemedsmåreturpunkterforglass,plast,papirog tomflaskerogøkekapasitetenpådisse prøveutenegenordningmedreturpunktforkildesorteringavglassogmetallisameierog borettslag redusereavfallsgebyrertilsameierogborettslagsominstallerernedgravdeoglukkede avfallsbeholdere atallestørreboligdognæringsprosjekterskalinstallereavfallssug 13

15 Trygghet(i(hverdagen Osloskalværeentrygg,sikkerogrenbyforallesomborher,ogfordemsombesøkerbyen. Gjennommålrettetforebyggendearbeidogetpolitisomerdernårvitrengerdet,skalOsloværeen storbyhvorallefølersegtrygge.ingendeleravbyenskalhalovløserom,ogpolitietmåhasom ambisjonåetterforskeallkriminalitet,ogsåhverdagskriminalitet. OsloHøyresviktigstetiltakforentryggerebyer synligpolitiihelebyen aktivtogoppsøkendeforebyggendearbeidblantbarnogunge effektivtoggodtrenholdsamtgodbelysningavgaterogbyrom Ettilstedeværendepoliti Politietskalværederforossnårvitrengerdet.Mangeoppleveratdeterforlitesynligpolitiigatene, ogatetterforskningskapasitetenerbegrenset.pågrunnavdekorteavstandenemellom driftsenheteneioslobørenheterslåssammenforåfrigipolitiressursertildeviktigsteoppgavene. Uteibydelenebørdetvurderesmindrepolitipostermedgodforankringilokalmiljøet. OslohardesisteåreneutvikletsegtilåblienstorbypålinjemedandrebyeriEuropa.Meddenne utviklingenkommerdetogsånyeformerforkriminalitet,somtrafficking,narkotikasalgogorganisert tigging.detteerutfordringersominorsksammenhengerspesieltkrevendeioslo,ogsomkreverat statenbidrar,blantannetgjennombevilgningertilpolitiet. ForåstyrkeOsloDpolitietvilOsloHøyrederfor redusereantalldriftsenheterioslodpolitiet hafleremindrepolitiposterrundtibyenderdeharkjennskaptillokaleforhold styrkevolddogsedelighetsavsnittetslikatdeogsåfårmulighetentilåjobbeforebyggendemot seksualforbrytelser atbekjempelseavåpenlysnarkotikaomsetningskalprioriteres forbytigging Engodoppvekstforbyensbarnogungdom Osloskalværeentryggbysomdetergodtåvokseoppi.Etgodtsamspillmellomkommunenog familien,lokalsamfunnetogfrivilligeorganisasjonereravgjørendeforatbarnogungdomfårengod oppvekst.misbrukavalkohologandrerusmidlermåforebyggesogreduseres,ikkeminstblantbarn ogunge.åforbyggeogforhindrekriminalitetognegativadferdgirlangtbedreeffektennåreparere skadenesomforårsakesavkriminelladferd. Foratallebarnskalfåentryggoggodoppvekst,vilOsloHøyrederfor støttenatteravneneogandrefrivilligeorganisasjonersomdriverforebyggendearbeid slåhardtnedpåsprittaxierogannetsalgavsmuglervarer stillekravtilutelivsbransjenomstrengerekontrollavlegitimasjon styrkerusfriefritidstilbudtilbarnogungdom hanulltoleranseforbrukogomsetningavnarkotikaogalkoholvedalleungdomstilbud 14

16 stillekravtilatutelivsbransjenskalrapportereomsetningogbrukavnarkotikatilpolitiet umiddelbart styrkedettverrfagligesamarbeidetmellombarnevern,skolehelsetjenesten,skole,barnehageog politi videreutviklesalto(sammenlagerviettrygtoslo) SaLToDsamarbeidetskalomfatte forebyggingstiltakmotradikaliseringoghatkriminalitet,ogstøttealleinitiativer,ogsåfradet frivillige,somvisertilgoderesultater Tryggeogrenebyrom Byensutformingpåvirkerinnbyggernestrygghetsopplevelse.Enlysogrenbyoppfattesogsåsomen tryggby.hensynettiltrygghet,særligderdenkanstyrkesgjennombelysning,skalværeensentral delavbyplanleggingogutviklingavbyromoggater. ForåskapetryggebyromvilOsloHøyrederfor videreføreogstyrkeoslovakteneforåskapetrygghetibygatene bedrebelysningenogklippeogvedlikeholdebuskerogtrærlangsgangveierogiparker gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomstedermanfølersegutrygg stillekravomatsterktpåvirkedepersonersomoppførersegubehagelig,pågående gateselgere,trakasserendepersonerogpersonersomdrivermedpåtrengendesexsalg,skal kunnebortvises leggetilretteforåbrukebyromsomavulikeårsakerblirliggendetommeoverlengretid,til foreksempellekeplasserogballbinger ForåskaperenebyromvilOsloHøyrederfor slåhardtnedpåforsøpling,taggingoghærverkogileggegebyrfordettepåstedet stillekravtilgårdeiereoggrunneiereomåholdeordenogileggegebyrtildemsomlarting forfalle gjøredetenkeltforinnbyggerneåmeldefraomforsøplingogmanglendebelysning etablereflereoffentligetoalettervedbyensparker haeteffektivtsystemsomsikrerstorenoksøppelkasserogtømming haøktvedlikeholdavbyensgaterogfortau bidratiletableringavflereattraktivegrøntområder 15

17 Livskvalitet*og*muligheter*hele* livet Osloskalværeenbyhvorvifølertrygghetforegenvelferd,oghvorvikanlevegodtgjennomhele livet.tilbudettildemsomtrengerhjelpogstøtte,entendeterprivatelleroffentligtjenesteyting, skalværeforankretirelevantogoppdatertinnovasjonogforskningforåsikretilstrekkeliggodfaglig støtteoghjelp.detåhjelpemenneskertilålevesåselvstendigelivsommulig,bidrartilårealisere deresegneressurserogderigjennomskapeetmeningsfulltliv.byensvelferdstilbudskalhjelpeflest muligtilaktivisering,utdanningogarbeid. Eldreomsorgenskalværetilpassetdenenkeltesønskerogbehov.Vedbrukavhjemmebaserte tjenesterognyvelferdsteknologiskaloslohøyreværemedpååutvikletilbudetsommorgendagens pleietrengendeogeldrekommertilåetterspørre.allegodekrefterskalinviterestilådeltai utformingenavfremtidenseldreomsorg.foråivaretadenenkeltesverdighetogselvstendigheter måletatflestmuligskalkunneboiegenboligsålengesommulig.åbligammelerikke ensbetydendemedåværepleietrengende.osloskalhaetmangfoldigoffentligvelferdstilbudslikat personeriallealdersgruppermeduliketjenestebehovkanleveetaktivtliv. OsloHøyresviktigstetiltakforgodomsorgogbedrelivskvaliteter atbrukerneavvelferdstjenesterskalhafrihettilåvelgehvemsomskalytetjenesten atsamspilletmellomoffentlige,privateogideelletjenestetilbudskalværebestmulig åsatsepånyteknologiivelferdstjenestene atbrukereavsosialetjenesterskalmøtesmedrespektogoppfølging,menogsåkravog forventninger atbrukermedvirkningenstyrkespåbådesystemnivåogindividnivå Forebyggingogfolkehelse VisomboriOslo,harbedrehelseennnoengang.Siden1970Dtalletharforventetlevealderibyenvår øktmednæråtteårformennognestenfemårforkvinner.igjennomsnittleveroslodborgerestadig lenger,ogvifårbedrelivskvalitetmedgodhelse.destørstehelseutfordringeneiårenefremovervil værelivsstilssykdommersomistorgradkanforebyggesmedfysiskaktivitetoggodtkosthold. Grunnlagetforgodhelseskapesavhverenkeltavoss.Vivilhaflereifysiskaktivitet,blantannet gjennomåbyggegodesykkelveier,leggetilrettefortreningogmosjonibyensparkerogøktbrukav fjordenogmarka. ForåbedrefolkehelsenvilOsloHøyrederfor leggetilrettefortreningogfysiskaktivitetibyensparkeroggrøntområder etablereflerefrisklivssentralerogandrelavterskelhelsetilbud videreutvikleogvidereførelivsstilsdogkostholdsprosjekter Helsehjelpnårdutrengerdet VisomboriOslo,skalalltidværetryggepåatvifårnødvendighelsehjelpogoppfølgingnårvihar behovfordet.rehabiliteringmåprioritereshøyereslikatflestmuligavdesomharværtalvorligsyke 16

18 ellerskadet,kommertilbaketilegethjemogsittvanligelivogklarerseglengstmuliguten permanentplassiinstitusjon.bedrerehabiliteringviløkelivskvalitetenfordenenkelte. Familiermedbarnmedfunksjonsnedsettelserskalprioriteresvedåsikregodttilrettelagte,helhetlige ogkoordinertetjenester.barnmedfunksjonsnedsettelsemåsikresoppfølgingogetgodt habiliteringstilbudslikatdekanlevegodeliv. OsloogAkershusoppleverenkraftigbefolkningsvekstsomogsåmedføreretpresspå sykehuskapasitetenihovedstadsområdet.oslohøyrevilbidratilåfåpåplassenlangsiktigplanfor utviklingogforbedringavhelsedogrehabiliteringstilbudet. ForåsikreetgodthelsetilbudtilbyensinnbyggerevilOsloHøyrederfor byggeennystorbylegevakttilknyttetetakuttsykehus styrketilbudetpåkommunalakuttdøgnenhet(kad)påakerhelsearena sepåhvordanakerigjenkanblietavosloslokalsykehus vurdereinntaksområdettilahus,ogseomdeleravbefolkningenigroruddalenbørsoknetil Ullevål,LovisenbergellerDiakonhjemmet styrkedagrehabiliteringsdogfysioterapitilbudetibydeleneforåsikremålrettetogindividuell tilpassetbehandlingmedkortventetid styrkehelsestasjonsdogskolehelsetjenestenogsikrenødvendigtannhelsetjenestetilbarn,unge ogutsattegrupper sikrealleøkonomiskvanskeligstilteetgodtstedåbogjennomåoppfylleboligbehovsplanen Valgfrihetogkvalitetieldreomsorgen Eldremenneskererenressursforsamfunnetogharkravpåenverdigalderdommedgodomsorg. Oslokommuneskalutviklenyeformerforomsorgogpleiederalternativeboformerognyteknologi tasibrukslikatflestmuligkanleveaktiveogselvstendigeliv.deteretmålatflestmuligkanboi egethjemsålengesommulig. ForåskapeenendabedreeldreomsorgvilOsloHøyrederfor haetomsorgstilbudmedbådeselveideogleideboliger athelsearbeidere,bådefagdogufaglærte,fårtilbudomkompetanseutviklingogmulighettil videreutdanning tilbyansattepåsykehjemmeneogihjemmetjenestenfleksibleogalternative arbeidstidsordningerslikatflerekantilbysfullestillinger sikretrygghetogstabilitetfordesommottarpleieogomsorg,vedatdemåforholdesegtil færrestmuligpleiere styrkevalgfrihetenogspesialiseringeninneneldreomsorgenvedatprivateogkommunale sykehjemoghjemmetjenesteristørregradfårutvikleogspesialiseresitttilbud styrkeogutvikleseniorsentrenetilåblietendaviktigeresamlingspunktogtilbudforeldre sørgeforatallesøknaderomsykehjemsplass,hjemmetjenester,omsorg+ellertilrettelagtbolig behandlesinnentreuker,ogatklagesakeravgjøresinnentouker styrkeogsentralisereopplæringenavtilsyneneforhjemmetjenesterogsykehjem setteigangetprøveprosjektmedbokollektivforeldre skillebeboeremeddemensfraandrebeboere,ogsåforåstyrkekompetansenomdemensogfor ågimerspesialisertomsorgogstimulans satsepåvelferdsteknologiikommunensbehandlingsdogomsorgstilbud videreførekompetanseoppbyggingeniosloseldreomsorg.akerhelsearenakanværeenegnet lokaliseringforkoordineringavdettearbeidet 17

19 videreutviklekvalitetsmålingssystemetforpådenmåtenåsikreatbrukeremottartjenesterav enkvalitetsomtilfredsstillermåleneforeldreomsorgen Tidliginnsatsforgodpsykiskhelse Psykisksykdomharstorekostnaderfordenenkelte,forpårørendeogforsamfunnet.Enstorandel avsykefraværetinorgeskyldespsykiskelidelser.aktiviseringogdeltakelseisamfunnetvilformange væredenbesteforebyggingenavpsykisksykdom. Lavterskeltilbudinnenforpsykiskhelseforbarnogungeforebyggerfrafalliskolenogredusererfaren forrusmisbruk,angst,depresjonogselvmord.selvmordutgjørca.25prosentavalledødsfallblant ungeunder25år.tidligbehandlingkombinertmedbedreoppfølgingavdesombefinnersegi risikogruppen,eravgjørendeforåforebyggepsykiskelidelserogselvmord. ForåforebyggeogbehandlepsykisksykdomvilOsloHøyrederfor atbarnogungesomtrengerpsykolog,skalkunnehenvisesfrafastlegen,skolehelsetjenesten, studenthelsetjenestenellerdenlokalehelsestasjonenogstartebehandlinginnentreukeretter henvisning styrkepsykologtilbudetiskolehelsetjenesten atbehandlingstartersårasktsommuligetterhenvisning atlærereioslodskolenfåropplæringiåseetterfaresignalenepåpsykisksykdomogågripeinn tidligvedtegnpåselvskadingogannenbekymringsfullatferd utvikleetsamarbeidmellomspesialisthelsetjenestenogpsykologeribydeleneforåstyrke innsatsenforsårbarebarnogunge sikregodoppfølgingavbarnogungesompårørendebl.a.gjennomåtilbybydeleneopplæringog kompetansetilbudompårørendearbeid haennullvisjonforselvmordblantbarnogunge innføreenhelhetligmodellforselvmordsforebyggingioslodskolen Enbedrerusomsorg Rusomsorgbegynnermedforebyggingogholdningsskapendearbeid.Forebyggendearbeid forutsettersamarbeidmellomhjem,skole,barnevern,politi,idrettogkulturliv.rusforebyggende arbeidblantungdomerspesieltviktigfordivivetattidligbrukavrusmidlergjøratmangefår problemersenereilivet. Sentrumsarbeidet,somersamarbeidetmellomkommunen,politiet,Oslouniversitetssykehusog ideelleorganisasjoner,eravgjørendeforåløseoppdeåpnerusmiljøeneisentrum.arbeidetbidrartil ågjørebyentryggereforalle,forhindrernyrekrutteringoghjelperflereimiljøet.detmåderfor videreutvikles. Ruspasientersomermotiverteogharbehovforbehandling,oppleveroftelangventetid.Vivilat flereskalkommeraskeretilbehandling,ogatbehandlingenskalværetilpassetdenenkelte.når rusmisbrukereerferdigmedbehandling,erdetviktigatdefårengodogtilpassetboligietrusfritt miljø,ogarbeidetmedbotreningskalstyrkes.vimenerderforathjelptilselvhjelpskalværeførende, ogsåinnenforrusomsorgen. ForåfåenbedrerusomsorgvilOsloHøyre sørgeforfleretilpassedeboligerbådemedogutenbemanning,ogsåtilpasientermed dobbeltdiagnoser(rus/psykiatri) 18

20 sikreatrehabiliterterusmisbrukerekanfåboligietrusfrittmiljø sørgeforumiddelbarovergangfraavrusningtilrehabiliteringogtilstrekkeligettervern samordnedenkommunalebostøttenmedsosialhjelpen atallesomberomhjelptilavrusning,skalfådet Etbarnevernsomspillerpålagmedbarnaogfamiliene AllebarnsomboriOslo,harretttilentryggoppvekst.Barnevernetskalværederforbarnogfamilier somtrengerhjelp.barnevernetskalgiallebarnlikretttilbeskyttelseuansettkulturell,økonomisk elleretniskbakgrunn.barnunderbarnevernetsomsorgskalsikresoppfølgingsomgjøratdeharlike godemulighetertilutdanningogarbeidsomandrebarn. ForåstyrkebarnevernetoggiallebarnengodoppvekstvilOsloHøyrederfor habedreopplæringogoppfølgingavfosterforeldreforåsikrekvalitet,kontinuitetogstabiliteti tilbudet atallebarnevernsbarnskalfåskolegangoglikmulighettilutdanning økekvalitetenibarnevernetgjennomsatsingpåkompetansehevingblantmedarbeiderneogen dialogmedbarneverntjenestensbrukereogsamarbeidspartnere etablerekvalitetsindikatorerforbarnevernetogfosterhjemtjenesten styrkekapasitetenpåberedskapshjemfordemestsårbarebarna tilbyettervernforbarnevernsbarnfremtildeer23år,hvormanaktivtmåtakkeneitilettervern etterfylte19år Raskereutijobb Arbeidogegeninntektstyrkerselvfølelsenogverdighetenoggirossmulighettilåskapevåregen fremtid.utenforskapetmangeopplevernårdeerutenjobb,erenbyrdefordenenkelteogentapt ressursforsamfunnet.denviktigstestøttensamfunnetkangidenenkelte,eråtilbyaktivisering, utdanningogarbeid.oslohøyremenerderforatåstillekravgirselvrespekt utenselvrespektkan ingenendreatferd. ForågifleremulighetentilåkommeutijobbvilOsloHøyrederfor innføreaktivitetsdogmøtepliktforallesosialhjelpsmottakere vektleggeopplæring,eventueltomskolering,ogtilretteleggingavarbeidfor sosialhjelpsmottakere atoslokommunesomarbeidsgiverskalstyrkerekrutteringavarbeidstakeremednedsatt funksjonsevneogtilretteleggeforfleksiblearbeidstidsordningerfordisse sikreatarbeidstreningfortrinnsvisskjeriordinærebedrifter Bedreintegreringgjennomtoleranseogkrav OsloeridagenmodernemetropoliEuropa,ogmerennhverfemteinnbyggerhar innvandrerbakgrunn.ulikekulturererennaturligdelavbyensdagligelivsomberikerossalle. Samtidigskalvihaentydeligpolitikkimøtemeddeutfordringenesomfølgermedbefolkningsvekst ognyekulturer.innvandreresomkommertiloslo,harilikhetmeddesomborherfrafør,et selvstendigansvarforåbliintegrertogtadelidetnorskesamfunnet. Nårdenenkelteinnbyggerellerfamiliemøterutfordringer,skaldefåstøttegjennommålrettede tiltakmedtydeligekravfrasamfunnet.norgeerblantlandeneiverdenmedstørstsosialmobilitet, menenforutsetningforåbevaredetslik,erdeltakelseiarbeidslivet.etarbeidslivutenusaklig 19

CMYK. Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv. Independent Living Norge

CMYK. Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv. Independent Living Norge CMYK Vi gir funksjonshemmede mulighet til å ta styring over eget liv Independent Living Norge Hva er Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede med et assistansebehov.

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager

Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lcn@fubhg.no Innsendt

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly?

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Bergen Bergensområdet flyr ikke Det er frustrerende for alle dem som ser at flymulighetene er til stede Hvorfor flyr vi ikke? Vi er blitt

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Vil gjøre Ruten om til Central Park

Vil gjøre Ruten om til Central Park ANNONSE New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center. FOTO: CARLO ALLEGRI Vil gjøre Ruten om til Central Park Vil gjøre Ruten om til Central Park

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Reisebrev fra Manchester 2010

Reisebrev fra Manchester 2010 Reisebrev fra Manchester 2010 Vi er tre jenter fra 3. året på bachelor utdanningen i Produktdesign, ved Høgskolen i Akershus. Som bestemte oss for å ta utveksling ved Manchester Metropolitan University

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for musikkorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund www.musikkorps.no Bakgrunn Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften 12 nr.4

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 6/09 Møtedato: 02.06.2009 Tid: 13.00 Møtested: Utstein Kloster Hotell, Mosterøyveien 661, 4156 Mosterøy Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti

foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti foto: Reidun Skjørestad GjesdaL Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver Samferdsel,

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Moss Høyres program 2015-19

Moss Høyres program 2015-19 Moss Høyres program 2015-19 Ønsker du fortsatt Tage Pettersen som en synlig og inkluderende ordfører som løfter Moss opp og frem, så er Høyre valget! Flere barometer viser at Moss er i sterk fremmarsj,

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A)(leder)

Marit Johanne Bjerke (A)(leder) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 17. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Haugaland Vekst IKS Haugesund, 06.06.2016 Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Referansenummer: 2016/1596 Framtidens infrastruktur

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010 Til stede: Forfall: Møtereferat Kine A. Kvalstad og Åsmund Gevik (elevråd), Anlaug Skjærvik og Helene Hyttan (lærerrepr.), Anne Lill Newerman og Kalle Kvalstad (FAU), Åge Røsdal (ansatterepr.), Monica

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 10/7-116 JP.ID 12/1065 s nasjonale fagråd - samfunnsvitskaplege fag Side 1 Karakterundersøking i 2012 1-SF-409 Dok.nr 10/28-37 JP.ID 12/739 Henrik Syse Dok.nr 10/28-50 JP.ID 12/1004 Professor Victor

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 13.02.2008 FRA SAKSNR: 13/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 18.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre Aure - Averøy - Kristiansund Smøla Tone Merete Berg, 01.03.2013 Oppdraget Gi resultatene av «Rett diagnose men feil medisin», forskning, stortingsmelding 18 og UDIRs

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Leder: Heidi Kolle Hustve h.jan@online.n Nestleder: Nina Lillefjær ninalillefjaere@gma Sekretær: Anette Nagelh anette.nagelhus@hot

Detaljer

Turister redder og truer kulturminner

Turister redder og truer kulturminner Turister redder og truer kulturminner Av Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen 30.03.2009 16:41 Plyndringen av Kambodsjas kulturminner har vært enorm, men bedre sikkerhet og en stadig økende turiststrøm

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO Klæbu kommune Sørborgen skole og SFO I samarbeid med Sørborgen skole og Sørborgen SFO, er Klæbu kommunes målsetting for prosjektet: Utvikle og fornye personalets handlingskompetanse for å bedre læringsmiljøet

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI Ishockey VM 2016 Ishockey VM 2016 arrangeres i Moskva og St. Petersburg i Russland, i tidsrommet 6. - 22. mai. Norge skal spille gruppespillet i Moskva

Detaljer

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0%

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0% Jeg har sønn/datter som går i VG1 9 36% VG2 8 32% VG3 8 32% Internat/dagelev Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver

8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver IKT-barometer 2001 IKT-sektoren. Regionale perspektiver 8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver Dette avsnittet belyser sysselsetting og omsetning i IKT-sektoren fordelt på fylker. Sysselsettingen i IKT-sektoren

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

- PARKERING for busser -

- PARKERING for busser - PARKERING for busser - - I byen finnes et begrenset antall parkeringsplasser for busser, men I tillegg til disse er det parkering for festivalbusser på Katedralskolens gårdsplass (fredag- Søndag), nedenfor

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

SAMMEN OM LÆRING. Pedagogisk plattform for Meløy VGS. Sammen om læring

SAMMEN OM LÆRING. Pedagogisk plattform for Meløy VGS. Sammen om læring SAMMEN OM LÆRING Pedagogisk plattform for Meløy VGS Sammen om læring PEDAGOGISK PLATTFORM FOR MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE SAMMEN OM LÆRING MVGS skal gi elevene nødvendig grunnlag for å møte dagens krav til

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL MØTEINNKALLING STYRET FOR PPT MØTESTED: PPT sine lokaler på Kolvereid DATO: 16.09.13 TIDSPUNKT: Kl. 1200-1400 Forfall meldes kontorleder tlf. 74 39 60 30,

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Tore Sørhaug

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 9/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: mandag 20. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer