Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av møtebok /2009 Referatsaker 4 9/2009 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring 10/2009 Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten 10 11/2009 Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud 16 12/2009 Plan for forvaltningsrevisjon /2009 Eventuelt 28 6

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 7/2009 Godkjenning av møtebok Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Protokoll fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 8/2009 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for kontrollutvalget: 1. Retningslinjer for deltakelse i generalforsamling/representantskap STFK 2. Krever kontroll av krisepakken. Artikkel på 3. Invitasjon til fagkonferanse, Forum for kontroll og tilsyn 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 9/2009 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget merker seg innholdet i framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring. Rapporten oversendes til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring til orientering. Fylkestinget merker seg at kompetansestrategien i stor grad er fulgt opp og forankret. Rådmannen bes om fortsatt ha fokus på involvering, kommunikasjon og utnytting av tilgjengelige ressurser som strategien gir. 6

7 Saksutredning: Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget merker seg innholdet i framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring. Rapporten oversendes til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring til orientering. Fylkestinget merker seg at kompetansestrategien i stor grad er fulgt opp og forankret. Rådmannen bes om fortsatt ha fokus på involvering, kommunikasjon og utnytting av tilgjengelige ressurser som strategien gir. VEDLEGG Forvaltningsrevisjonsrapporten Kompetansestrategi for videregående opplæring oppfølging og resultat. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, februar 2009 BAKGRUNN Kontrollutvalget har på vegne av fylkestinget ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2008 vedtok kontrollutvalget i mai 2008, sak 31/08 at det skulle iverksettes forvaltningsrevisjon innen skolereformen Kunnskapsløftet. Undersøkelsen skulle ha fokus på kompetanseutvikling, herunder oppfølging og resultat av kompetansestrategien. Revisjon Midt-Norge har gjennomført undersøkelsen, høsten 2008, som presenteres i rapport februar Skolereformen Kunnskapsløftet Skolereformen Kunnskapsløftet er resultat av St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring, som ble behandlet i Stortinget våren Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. Fokus på grunnleggende ferdigheter: Gjennom Kunnskapsløftet er det satt sterk fokus på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i alle fag, som en viktig forutsetning for videre læring. Med grunnleggende ferdigheter menes: 7

8 Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Det er utviklet nye læreplaner for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. De nye planene har tydelige mål for hva elevene skal mestre i løpet av hver undervisningstrinn. For å nå målene skal undervisningen i størst mulig grad være tilpasset den enkelte elev. Dersom elevene ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har vedkommende rett til spesialundervisning. Kompetansestrategien Som virkemiddel for å nå målsettingene i Kunnskapsløftet ble det utviklet en nasjonal strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (Kompetanseløftet). Formålet med strategien er: Personalet i grunnopplæringen skal ha kompetanse som sikrer elevene og lærlingene tilpasset opplæring med muligheter til å utvikle evner og talenter i samsvar med generell del, læringsplakaten (skoleplakaten) og læreplanene for fag. Gjennom et kompetanseløft skal skoleledere, lærere og instruktører i lærebedrifter rustes og stimuleres til å møte utfordringene knyttet til de endringene i innhold og struktur som reformen innebærer. For å realisere innholdet i reformen er det forventet at kommunene som skoleeiere tar ansar for å utvikle skolene til lærende organisasjoner. Dette må skje gjennom en målrettet satsing på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedtok i 2005 en lokal strategiplan, som følges av årlige tiltaksplaner. I den lokale strategiplanen er fem satsingsområder prioritert; 1) faglige nettverk, 2) kvalitet i fagopplæringen, 3) vurdering, 4) IKT og lærerløftet og 5) tildeling av midler til skolene. Disse områder er tillegg til oppfølging av satsingsområdene i den nasjonale strategien, som den lokale bygger på. Om forvaltningsrevisjonsprosjektet Den gjennomførte undersøkelsen har hatt fokus på fylkeskommunens oppfølging av kompetansestrategien. Følgende problemstillinger har ligget til grunn: Har Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring (kompetansestrategien) vært et godt grunnlag for kompetanseutvikling i STFK? Er arbeidet med å nå målene og tiltakene i kompetansestrategien fulgt opp på alle områder i den videregående opplæringen? Er det oppnådd resultat i forhold til ønskede målsettinger ved utgangen av strategiperioden? Informasjonsgrunnlaget i rapporten er framkommet gjennom intervjuer og skriftige dokumenter. Personer fra Fagenhet for videregående opplæring, 5 fagnettverk og daglige ledere for 3 opplæringskontorer er intervjuet. Innrapporterte data til Utdanningsdirektoratet, medarbeiderundersøkelser i STFK og styrende dokumenter for kompetanseutvikling ligger også til grunn for vurderingene som er gjort. 8

9 Resultatene fra den gjenomførte undersøkelsen viser at kompetansestrategien har vært et viktig fundament og bidratt til at STFK har jobbet målrettet med kompetanseutvikling i videregående opplæring. Mange ansatte har fått økt egen kompetanse som resultat av strategien. Revisor peker imidlertid på at de tilgjengelige økonomiske midlene ikke fullt ut er benyttet, og at noen av tiltakene har hatt lav oppslutning. Dette er forhold som kan skyldes manglende måleffektivitet i bruk av midlene. Arbeidet med kompetansestrategien har hatt stort fokus og inkludert mange ansatte i videregående opplæring. Oppnådde resultater ser i stor grad ut til å samsvare med målsettingene i kompetansestrategien. Etterutdanning og ulike former for nettverksarbeid har hatt størst oppslutning, mens videreutdanningstiltak er vurdert som noe mer krevende å delta i og har hatt mindre oppslutning. Revisor peker spesielt på det positive forholdet at skoleledere har hatt høy deltakelse i pedagogisk rettet kompetanseutvikling, fordelt på tiltak med innholdsmessig spredning. Videre framheves pedagogisk personale sin bevissthet om behov for kompetanseutvikling og tilfredshet med opplæringen de har fått. Resultatene i undersøkelsen tyder likevel på at planen og tiltakene ikke har vært tilsvarende godt forankret innen fagopplæringen som i skolene, men at oppfølgingen mot lærebedriftene er styrket mot slutten av planperioden. Kompetanseplanene, rapportering og behovskartlegging vurderes av revisor som et godt system for å sørge for tilfredsstillende kompetanse i videregående opplæring. Det pekes likevel på at dokumentene med fordel kunne ha vært bedre synliggjort elektronisk. Revisor mener at undersøkelsen også viser forbedringspotensiale i rutinene for intern kommunikasjon mellom Fagenheten for videregående opplæring og skolene. Med bakgrunn i resultatene som har framkommet gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet gir revisor følgende anbefalinger: Revisor vil anbefale at fylkesrådmannen viderefører de positive prosessene fra perioden , men samtidig forbedrer det som har vært svakhetene i den prosessen. Det tenkes da på: videreføre og styrke dialogen med aktørene videregående opplæring, særlig lærebedriftene, utnytte gjenstående ressurser, og eventuelle nye ressurser, til å få bedre oppslutning om tiltak, særlig videreutdanningstiltak videreføre fagnettverkene, og forbedre tilretteleggingen for koordinering og deltakelse forbedre den elektroniske synliggjøringen av satsingen, ved å publisere oppdaterte styringsdokument på nettet (internt og eksternt) forbedre dokumentasjonsrutinene rundt kartleggings- og rapporteringsprosessene (Elark) KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i skolereformen Kunnskapsløftet ønsket kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med spesiell fokus på fylkeskommunens oppfølging av kompetanseutviklingsstrategien (Kompetanseløftet). Den gjennomførte undersøkelsen gir et fyldig bilde av hvordan strategien nasjonalt, og vedtatt lokal strategi, er fulgt opp i den videregående opplæringen. Resultatene tyder på at strategien i hovedsak er godt forankret, og at oppnådde resultater i stor grad samsvarer med målsettingene. På enkelte områder pekes det imidlertid på muligheter for forbedring jfr revisors anbefalinger. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget merker seg innholdet i rapporten og oversender den til fylkestinget for behandling. 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 10/2009 Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at det iverksettes forvaltningsrevisjonsprosjekt innen tannhelse. Utvalgets innspill til innfallsvinkler og forhold det er ønskelig å se nærmere på tas med i det videre arbeidet for prosjektet. Sekretariatet bes bestille og følge opp prosjektet, og sørge for at kontrollutvalget orienteres nærmere når rammer og tidsplan er avklart. 10

11 Saksutredning: Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at det iverksettes forvaltningsrevisjonsprosjekt innen tannhelse. Utvalgets innspill til innfallsvinkler og forhold det er ønskelig å se nærmere på tas med i det videre arbeidet for prosjektet. Sekretariatet bes bestille og følge opp prosjektet, og sørge for at kontrollutvalget orienteres nærmere når rammer og tidsplan er avklart. VEDLEGG Uttrykte vedlegg i saksmappen Plan for forvaltningsrevisjon 2008 SAKSUTREDNING Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) sin virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten. Tjenesten er lovpålagt, og ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Lov om tannhelsetjenester fastslår at fylkeskommunen er ansvarlig for tjenesten, som har følgende formål: 1-2. (Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Gjennom tannhelseloven er fylkeskommunene pålagt å gi et tilbud til noen prioriterte grupper: Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere Utover disse prioriterte gruppene kan det ytes tjenester til voksne, betalende pasienter. Forventninger om omfang på betalte tjenester skal ha avgjøres av fylkestingets krav til inntjeningsnivå. 11

12 I Sør-Trøndelag har tannhelsetjenesten gjennom de senere år vært preget av høy produktivitet, noe som har vist seg gjennom lave kostnader pr. behandlet pasient og pr. innbygger i fylket sammenlignet med andre fylker i landet. Sør- Trøndel ag 2007 Sør- Trøndel ag 2005 Midt- Norge Gj.snitt fylkesk u/ Oslo Gj.snitt alle fylkesko mm Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen. Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk Voksent betalende klientell, andel under 18,2 20,3 12,7 7,9 6,9 offentlig tilsyn Voksent betalende klientell, andel 10,7 10 8,2 5,7 5 undersøkt/behandlet Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn 38,7 43, ,5 31,1 Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet 24,5 24,3 23,2 21,2 20,1 Følgende tabell gir et innblikk i situasjonen for behandlingstilbudet til de prioriterte gruppene: Sør- Trøndel Sør- Trøndel Midt- Norge Gj.snitt fylkesk u/ Oslo Gj.snitt alle fylkeskomm Prioriterte personer, andel under offentlig 89,6 100,1 92,8 89,2 88,7 tilsyn i tannhelsetjenesten Prioriterte personer, andel 64 64,7 62,5 62,1 61,3 undersøkt/behandlet Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) 0,71 0,7 0,72 0,8 0,83 pr innbyggere Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) 0,11 0,11 0,11 0,15 0,15 pr innbyggere Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig 95,4 102,7 100,2 96,5 96,1 tilsyn Barn og ungdom 3-18 år, andel 68,8 69,7 69, ,2 undersøkt/behandlet Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel 92, ,7 92,7 92,2 under offentlig tilsyn Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel 79,8 77, ,7 77,9 undersøkt/behandlet Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, 82,6 90,1 76,2 74,8 75,3 andel under offentlig tilsyn Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, 68,7 65,1 60, ,2 andel undersøkt/behandlet Eldre,langtidssyke og uføre i 39,6 59,2 42,3 34,7 33,2 hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn Eldre, langtidssyke og uføre i 28,1 20,8 23,3 23,4 22,6 hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet Ungdom år, andel under offentlig tilsyn 77,2 103,2 81,6 74,9 74,3 Ungdom år, andel undersøkt/behandlet 47,4 50,9 46,5 44,6 42,5 Tjenesten har over år hatt store utfordringer knyttet til rekruttering og det å beholde tannleger over tid. Aldersspredningen innen tannhelse gjenspeiler en trend der mange har forlatt den offentlige tjenesten etter noen års praksis, til fordel for privat sektor dette synes blant annet på at andel i alderen er lavere enn andel i andre aldersgrupper. Samtidig er det en forholdsvis stor gruppe av de 241 ansatte (55 %) som er over 55 år og dermed vil nå pensjonsalder innen en 10 års periode. 12

13 En slik alderssammensetning gir utfordringer mht å vedlikehold tilbudet både til de prioriterte gruppene, og i ikke minst når det gjelder mulighetene til å behandle tilstrekkelig antall betalende pasienter til at inntjeningskravene er oppnåelige. Økonomi og klinikkstruktur Som vist her har Sør-Trøndelag en høyere andel betalende pasienter enn øvrige fylker. Andelen er likevel ikke tilstrekkelig for å sikre vedtatt inntjeningsnivå. Høyt utgiftsnivå over flere år, knyttet til utstyr og lønn, har sammen med mindre betalende pasienter enn forventet ført til merfrobruk i tannhelsetjeesten de siste årene. Et forhold som ofte pekes på for å forklare manglende inntjening er den skjeve alderssammensetningen blant tannlegene. Blant nyutdannede tannleger, som det er mange flere av enn i aldersgruppen år, kan det ikke påregnes samme produktivitet og inntjening som hos mer erfarne tannleger. Mange av tannlegene forsvinner til privat praksis etter noen år i den offentlige tannhelsetjenesten. Lønnsnivå og fagmiljø er viktige forklaringsfaktorer for dette forholdet. En gjennomgang av klinikkstrukturen i 2001 fastslo at en desentralisert struktur skal ligge til grunn for lokalisering av klinikker. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å etterkomme dette målet, da det er problematisk å rekruttere tannleger og tannpleiere til de minste klinikkene. Med tanke på rekruttering til de minste klinikkene er det trolig en sammenheng mellom behov for fagmiljø og rekrutteringsproblemer. Det er i strategiplanen fastslått at klinikkstrukturen skal gjennomgås på nytt, med sikte på etablering av flere større enheter. 13

14 BMS-rapportering (pr 2007) + høy brukertilfredshet + høy andel prioriterte som er behandlet. Høy medarbeidertilfredshet på medbestemmelse, ansvar og delegering Lave kostnader pr. bruker Personer undersøkt/behandlet i tråd med mål Færre medarbeidersamtaler/lederavtaler enn målsetting (52 % mot 100 %). Spesialister I henhold til tannhelseloven er fylkeskommunen pålagt å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelig for innbyggerne. Det er et behov for flere spesialister innen alle de tre fylkene, spesielt innenfor kjeveortopedi. Fylkeskommunene i Midt-Norge samarbeider om etablering av et odontologisk kompetansesenter i Trondheim. Senteret, som skal bidra til bedre rekruttering av spesialister, skal være i drift fra januar Et forhold som i disse dager avklares er organisasjonsformen kompetansesenteret skal ha. Uavhengig av om dette blir interkommunalt selskap (IKS) eller vertskommunesamarbeid (etter KL 27) gir det utfordringer knyttet til fylkeskommunens interesser i samarbeidet og til å få en organisering som er hensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal utføres. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2004 Fylkesrevisjonen gjennomførte i 2004 forvaltningsrevisjonsprosjekt om tannhelse tjenestetilbud til barn og unge og til eldre i hjemmesykepleie, sak KU-44/2004 og sak FT- 51/2004 Problemstillingene var som følger: 1. Tilbys de prioriterte gruppene barn 7-12 år og eldre i hjemmesykepleie det tannhelsetilbudet de i følge Lov om tannhelse har krav på, med hensyn til o tilsyn og behandling? o veiledning og forebygging? 2. Er forholdet mellom ressursbruk på betalende klienter og prioriterte grupper forsvarlig, ut fra lovverk og overordnede retningslinjer? Generelle reduksjoner i behandlingstilbud til hele grupper, som melketannsbehandling og implantat og protetisk behandling, var etter fylkesrevisjonens vurdering en risiko for at pasientene ikke ble gitt individuelle vurderinger og dermed nødvendig behandling. Behandling av melketenner så imidlertid ut til å bli gjennomført der det blir funnet tannlegefaglig nødvendig. Fylkesrevisjonen pekte i rapporten spesielt på faren for at uklare ansvarsforhold og manglende økonomiske ressurser til behandling medfører risiko for at tannhelsetjenesten ikke er tilstrekkelig oppsøkende overfor gruppen av eldre i hjemmesykepleie. Forholdet mellom betalende og prioriterte pasienter ble etter fylkesrevisjonens oppfattet som problematisk, i den forstand at andelen betalende hadde vokst de foregående årene. Flere forhold tilsier at en viss mengde betalende er nødvendig for å opprettholde en god tannhelsetjeneste. Omfanget i Sør-Trøndelag er imidlertid blant landets høyeste og kan utgjøre en risiko for å skje på bekostning av oppgaver overfor prioriterte pasienter. 14

15 Aktuelle områder å vurdere nærmere i forvaltningsrevisjon Tannhelsetjenesten har som vist utfordringer knyttet blant annet til rekruttering, klinikkstruktur og økonomi. Samtidig har tjenesten lovpålagte krav rettet mot en del prioriterte grupper og til samordning av det totale tannhelsetilbudet til befolkningen. Flere innfallsvinkler kan være relevante med tanke på et forvaltningsrevisjonsprosjekt, herunder: Er organisering og struktur hensiktsmessig mtp å gi et best mulig tilbud til prioriterte pasienter og å nå vedtatte økonomiske mål for tannhelsetjenesten? Oppfyller fylkeskommunen lovkrav og politiske vedtak angående innholdet i den offentlige tannhelsetjenesten? Tjenestetilbudet til prioriterte grupper Oppfølging av forhold rundt interne prosesser, fokus på sykefravær og medarbeidersamtaler jfr avvik i BMS-rapportering KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON I henhold til plan for forvaltningsrevisjon 2008 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon innen tannhelseområdet. I planen er følgende forhold nevnt i planen: Oppfølging av forhold rundt interne prosesser, fokus på sykefravær og medarbeidersamtaler jfr avvik i BMS-rapportering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å drøfte aktuelle innfallsvinkler til prosjekt, og gi innspill til rammer for undersøkelsen. Dersom det er flere områder kontrollutvalget ønsker å vurdere kan det være hensiktsmessig å fordele områdene i ulike undersøkelser. Sekretariatet anser, i tillegg til det området som er nevnt i planen, organisering og struktur for å være spesielt relevant å vurdere. 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 11/2009 Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen legger vekt på at fylkeskommunen og utvalget får tilstrekkelig innsyn i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken og hos aktuelle tilbydere av kollektivtjenester, slik at kontrollutvalget kan vurdere kvaliteten på kollektivtransporten i fylket ut fra fylkestingets forutsetninger og brukernes behov. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering. 16

17 Saksutredning: Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen legger vekt på at fylkeskommunen og utvalget får tilstrekkelig innsyn i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken og hos aktuelle tilbydere av kollektivtjenester, slik at kontrollutvalget kan vurdere kvaliteten på kollektivtransporten i fylket ut fra fylkestingets forutsetninger og brukernes behov. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FU-54/2009 Beslutninger knyttet til anbudspakke fra 2010, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FU-18/2009 Etablering av administrasjonsselskap for kollektivtrafikken oppnevning av interimsstyre, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FU-21/2009 Søknad om belønningsmidler 2009, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FT-85/2008 Forberedelse for kjøp av rutetjenester ved anbud, behandlet av fylkestinget på møte Sak FU-328/2008 Ingen avtale om kjøp av Team Trafikk. Grunnlaget for det videre arbeid med kjøp av rutetjenester i Sør-Trøndelag og resten av fylket, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FT-75/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag vurdering av eventuelt kjøp av Team Trafikk AS, behandlet av fylkestinget på møte Sak FT-54/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, behandlet av fylkestinget på møte SAKSUTREDNING Generelt Utviklingen av et godt og hensiktsmessig kollektivtilbud, i første rekke busstilbudet, har vært en viktig sak for fylkeskommunen i denne valgperioden. Debatten har til dels vært prinsipiell i diskusjonene om hvordan fylkeskommunen skal kjøpe rutetjenestene, enten ved faste avtaler / tilskudd som i dag, i egenregi gjennom et eget kollektivselskap eller ved at tjenestene legges ut på anbud i et fritt marked. Mulighetene for ulike innkjøpsformer ligger først og fremst i befolkningsrike områder, det vil si i Trondheimsregionen. 17

18 Tilskudd til drift av kollektivtilbudet er en vesentlig budsjettpost i fylkeskommunen og det er viktig at knappe midler brukes på en slik måte at de gir et best mulig tilbud for befolkningen i Sør-Trøndelag. Det ligger i tillegg et viktig miljøperspektiv i et godt kollektivtilbud, og det er både lokale og sentrale forventninger til at privatbilbruken skal begrenses. Dette gjelder spesielt i sentrale strøk, der mulighetene for å bygge ut et godt kollektivtilbud er større. Samferdselsdepartementet har i brev av invitert 8 byområder, deriblant Trondheimsområdet v/sør-trøndelag fylkeskommune, om å søke belønningsmidler for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Fylkesutvalget behandlet saken på møte den (sak FU-21/2009) og vedtok å søke om 75 millioner kroner i støtte for nærmere angitte tiltak i Kontrollutvalget har satt fokus på kollektivtrafikktilbudet i den gjeldende planen for forvaltningsrevisjon, særlig sett i lys av diskusjonene knyttet til eventuell konkurranseutsetting av hele eller deler av kollektivtrafikktilbudet i fylket. Fra plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune for 2008 har vi hentet følgende omtale av området: Kollektivtrafikk o Større utredningsarbeid pågår, som forberedelse til politiske beslutninger for framtidige løsninger for kollektivtrafikken. Ved en eventuell konkurranseutsetting kan anbudsprosessen være hensiktsmessig å følge nærmere. Som følge av en del uklarheter knyttet til anbudsutsetting i 2008 og ikke minst til et mulig fylkeskommunalt kjøp av Team Trafikk AS, har kontrollutvalget avventet igangsetting av en forvaltningsrevisjon på området. I den pågående prosessen knyttet til revidering av planen for forvaltningsrevisjon vil oppfølging av anbudsutsettingen av deler av kollektivtrafikken være et relevant tema. Prosessen frem mot konkurranseutsetting av deler av kollektivtrafikktilbudet Etter en lengre tids politisk debatt, vedtok fylkestinget på møte den 30. september 2008 å kjøpe 80 % av Team Trafikk AS. Formålet var å forbedre og utvikle selskapet og kollektivtilbudet i Trondheim,. Vedtaket var et alternativ til full konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i byen. Styret i Nettbuss AS vedtok imidlertid i styremøte den 16. oktober 2008 å trekke seg fra videre forhandlinger om fylkeskommunal overtakelse av Team Trafikk AS. I klartekst betydde styrets vedtak at Team Trafikk AS likevel ikke var til salgs. 18

19 Som en følge av Nettbuss sin helomvending i saken fattet fylkestinget i sak FT-85/2008 på møte den følgende vedtak: 1. Det lyses ut delanbud i Trondheim med eventuelt tilpasning mot tilliggende områder med oppstart august Bussrutene i Trondheim sees i sammenheng med rutetilbudet i Trondheimsregionen etter prinsippskissen for nytt rutekonsept i Trondheim og Trondheimsregionen. 3. Fylkeskommunen iverksetter planlegging av to bussdepoter. Vedtaket om anbud var dermed stadfestet og arbeidet med delvis anbudsutsetting av rutetilbudet i Trondheim kunne settes i gang. Fylkesutvalget fikk en orienteringssak om status og fremdrift i arbeidet på møte den Fylkesutvalget fattet i saken (FU-54/2009) følgende vedtak: 1. Fylkesutvalget tar orienteringen om arbeidet med anbudet for bussruter i Trondheim til etterretning. 2. Videre arbeid med kravspesifikasjon forutsettes skje under ledelse av prosjektstyret for administrasjonsselskapet. 3. Arbeidet med kravspesifikasjon forutsettes avsluttet før påske, slik at oppstart av det forbedrede rutetilbudet kan skje fra høsten Fylkesrådmannen foreslår i saken følgende ruter i Trondheim som aktuelle i den første anbudspakken: 4 - Heimdal/Kolstad-Munkegata-Lade 5 - Dragvoll-Dronningens gt.-buenget 6 - Værestrøa- Munkegata-Romulslia 7 - Vikåsen/Reppe- Munkegata- Flatåsen 9 - Lundåsen/Kattem-Munkegata- Dragvoll Disse rutene anslås å ha opp i mot 50 % av passasjergrunnlaget i Trondheim. Fylkesrådmannen legger opp til å lyse ut anbudet med sikte på å inngå en såkalt bruttoavtale. Det vil si at tilbyder tar ansvaret for befraktningen av passasjerene til en gitt pris, mens fylkeskommunen tar ansvaret / risikoen for utviklingen i passasjerinntektene. Det legges vekt på skikkelighet og punktlighet i leveringen, med bonusordninger for oppfylling av disse forventningene etter nærmere angitte kriterier. På den annen side foreslår fylkesrådmannen bøter for manglende kvalitet. Fylkesrådmannen orienterte også om saken i samferdsel, areal og miljøkomiteen i møte den

20 Etablering av et eget administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Parallelt med avklaringene knyttet til kjøp av Team Trafikk og eventuell anbudsutsetting av kollektivtrafikken, har fylkesrådmannen arbeidet med etableringen av et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken. Selskapet skal blant annet ha ansvar for ruteplanlegging, kvalitetsutvikling og innkjøp av kollektivtrafikktjenester på vegne av fylkeskommunen. Mandatet for dette arbeidet ble gitt av fylkestinget i sak FT-54/2008 på fylkestingets samling den Fylkesrådmannen kjørte høsten 2008 en prosess for tilsetting av direktør i administrasjonsselskapet, men prosessen ble nullstilt etter at vedkommende som fikk tilbud om stillingen, og takket ja, likevel trakk seg fra jobben. Fylkesrådmannen har imidlertid fått på plass ny direktør i februar I skrivende stund arbeider fylkeskommunen videre med etableringen av administrasjonsselskapet. Fylkesutvalget fikk seg forelagt en sak på møte den (sak FU-18/2009), der fylkesrådmannen blant annet innstilte på å opprette et interimsstyre for å forberede stiftelse av et aksjeselskap for å administrere kollektivtrafikken i fylket. Fylkesutvalget vedtok ikke selskapsform i dette møtet, men fattet følgende vedtak: 1. Det opprettes et prosjektstyre for å utrede og forberede styringsform for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Prosjektstyret etableres med 6 medlemmer, 3 oppnevnt av fylkeskommunen og 3 oppnevnt av Trondheim kommune. 2. Prosjektstyret skal videre bistå fylkesrådmannen med a. Utarbeidelse kravspesifikasjon for anbudet fra 2010 b. Prosessen med ansettelse av direktør for administrasjonsselskapet. Fylkesrådmannen foretar ansettelse. 3. Som medlemmer av prosjektstyret fra STFK velges: 1. Arnfinn Brechan(DNA) 2. Torhild O. Aarbergsbotten(H) 3. Fylkesrådmannen (eller den han bemyndiger) Som leder av prosjektstyret velges Arnfinn Brechan. 4. Kravspesifikasjonen for anbudet legges fram for fylkesutvalget til godkjenning. Som det fremgår av vedtaket har prosjektstyret fått omfattende oppgaver, både i å utrede styringsform for kollektivtrafikken og å bistå i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen for anbudet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Kjøp av kollektivtrafikktjenester er et komplisert og omfattende område, og stiller store krav til den som bestiller slike tjenester. For det første er kontraktene vanligvis store, og det er mange parametere i en slik bestilling, blant annet krav til vognmateriell, regularitet, ulike frekvenser i rush / ikke rush samt ukedager / helg, punktlighet, billetteringssystem, trafikkdata, fasiliteter knyttet til bussdepot, miljømessige krav mv. 20

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer