Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av møtebok /2009 Referatsaker 4 9/2009 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring 10/2009 Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten 10 11/2009 Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud 16 12/2009 Plan for forvaltningsrevisjon /2009 Eventuelt 28 6

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 7/2009 Godkjenning av møtebok Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Protokoll fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 8/2009 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for kontrollutvalget: 1. Retningslinjer for deltakelse i generalforsamling/representantskap STFK 2. Krever kontroll av krisepakken. Artikkel på 3. Invitasjon til fagkonferanse, Forum for kontroll og tilsyn 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 9/2009 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget merker seg innholdet i framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring. Rapporten oversendes til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring til orientering. Fylkestinget merker seg at kompetansestrategien i stor grad er fulgt opp og forankret. Rådmannen bes om fortsatt ha fokus på involvering, kommunikasjon og utnytting av tilgjengelige ressurser som strategien gir. 6

7 Saksutredning: Rapport fra forvaltningsrevisjon av Kompetansestrategi for videregående opplæring KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget merker seg innholdet i framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring. Rapporten oversendes til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagte forvaltningsrevisjonsrapport om fylkeskommunens oppfølging av Kompetansestrategi for videregående opplæring til orientering. Fylkestinget merker seg at kompetansestrategien i stor grad er fulgt opp og forankret. Rådmannen bes om fortsatt ha fokus på involvering, kommunikasjon og utnytting av tilgjengelige ressurser som strategien gir. VEDLEGG Forvaltningsrevisjonsrapporten Kompetansestrategi for videregående opplæring oppfølging og resultat. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, februar 2009 BAKGRUNN Kontrollutvalget har på vegne av fylkestinget ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2008 vedtok kontrollutvalget i mai 2008, sak 31/08 at det skulle iverksettes forvaltningsrevisjon innen skolereformen Kunnskapsløftet. Undersøkelsen skulle ha fokus på kompetanseutvikling, herunder oppfølging og resultat av kompetansestrategien. Revisjon Midt-Norge har gjennomført undersøkelsen, høsten 2008, som presenteres i rapport februar Skolereformen Kunnskapsløftet Skolereformen Kunnskapsløftet er resultat av St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring, som ble behandlet i Stortinget våren Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. Fokus på grunnleggende ferdigheter: Gjennom Kunnskapsløftet er det satt sterk fokus på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i alle fag, som en viktig forutsetning for videre læring. Med grunnleggende ferdigheter menes: 7

8 Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Det er utviklet nye læreplaner for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. De nye planene har tydelige mål for hva elevene skal mestre i løpet av hver undervisningstrinn. For å nå målene skal undervisningen i størst mulig grad være tilpasset den enkelte elev. Dersom elevene ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har vedkommende rett til spesialundervisning. Kompetansestrategien Som virkemiddel for å nå målsettingene i Kunnskapsløftet ble det utviklet en nasjonal strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (Kompetanseløftet). Formålet med strategien er: Personalet i grunnopplæringen skal ha kompetanse som sikrer elevene og lærlingene tilpasset opplæring med muligheter til å utvikle evner og talenter i samsvar med generell del, læringsplakaten (skoleplakaten) og læreplanene for fag. Gjennom et kompetanseløft skal skoleledere, lærere og instruktører i lærebedrifter rustes og stimuleres til å møte utfordringene knyttet til de endringene i innhold og struktur som reformen innebærer. For å realisere innholdet i reformen er det forventet at kommunene som skoleeiere tar ansar for å utvikle skolene til lærende organisasjoner. Dette må skje gjennom en målrettet satsing på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedtok i 2005 en lokal strategiplan, som følges av årlige tiltaksplaner. I den lokale strategiplanen er fem satsingsområder prioritert; 1) faglige nettverk, 2) kvalitet i fagopplæringen, 3) vurdering, 4) IKT og lærerløftet og 5) tildeling av midler til skolene. Disse områder er tillegg til oppfølging av satsingsområdene i den nasjonale strategien, som den lokale bygger på. Om forvaltningsrevisjonsprosjektet Den gjennomførte undersøkelsen har hatt fokus på fylkeskommunens oppfølging av kompetansestrategien. Følgende problemstillinger har ligget til grunn: Har Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring (kompetansestrategien) vært et godt grunnlag for kompetanseutvikling i STFK? Er arbeidet med å nå målene og tiltakene i kompetansestrategien fulgt opp på alle områder i den videregående opplæringen? Er det oppnådd resultat i forhold til ønskede målsettinger ved utgangen av strategiperioden? Informasjonsgrunnlaget i rapporten er framkommet gjennom intervjuer og skriftige dokumenter. Personer fra Fagenhet for videregående opplæring, 5 fagnettverk og daglige ledere for 3 opplæringskontorer er intervjuet. Innrapporterte data til Utdanningsdirektoratet, medarbeiderundersøkelser i STFK og styrende dokumenter for kompetanseutvikling ligger også til grunn for vurderingene som er gjort. 8

9 Resultatene fra den gjenomførte undersøkelsen viser at kompetansestrategien har vært et viktig fundament og bidratt til at STFK har jobbet målrettet med kompetanseutvikling i videregående opplæring. Mange ansatte har fått økt egen kompetanse som resultat av strategien. Revisor peker imidlertid på at de tilgjengelige økonomiske midlene ikke fullt ut er benyttet, og at noen av tiltakene har hatt lav oppslutning. Dette er forhold som kan skyldes manglende måleffektivitet i bruk av midlene. Arbeidet med kompetansestrategien har hatt stort fokus og inkludert mange ansatte i videregående opplæring. Oppnådde resultater ser i stor grad ut til å samsvare med målsettingene i kompetansestrategien. Etterutdanning og ulike former for nettverksarbeid har hatt størst oppslutning, mens videreutdanningstiltak er vurdert som noe mer krevende å delta i og har hatt mindre oppslutning. Revisor peker spesielt på det positive forholdet at skoleledere har hatt høy deltakelse i pedagogisk rettet kompetanseutvikling, fordelt på tiltak med innholdsmessig spredning. Videre framheves pedagogisk personale sin bevissthet om behov for kompetanseutvikling og tilfredshet med opplæringen de har fått. Resultatene i undersøkelsen tyder likevel på at planen og tiltakene ikke har vært tilsvarende godt forankret innen fagopplæringen som i skolene, men at oppfølgingen mot lærebedriftene er styrket mot slutten av planperioden. Kompetanseplanene, rapportering og behovskartlegging vurderes av revisor som et godt system for å sørge for tilfredsstillende kompetanse i videregående opplæring. Det pekes likevel på at dokumentene med fordel kunne ha vært bedre synliggjort elektronisk. Revisor mener at undersøkelsen også viser forbedringspotensiale i rutinene for intern kommunikasjon mellom Fagenheten for videregående opplæring og skolene. Med bakgrunn i resultatene som har framkommet gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet gir revisor følgende anbefalinger: Revisor vil anbefale at fylkesrådmannen viderefører de positive prosessene fra perioden , men samtidig forbedrer det som har vært svakhetene i den prosessen. Det tenkes da på: videreføre og styrke dialogen med aktørene videregående opplæring, særlig lærebedriftene, utnytte gjenstående ressurser, og eventuelle nye ressurser, til å få bedre oppslutning om tiltak, særlig videreutdanningstiltak videreføre fagnettverkene, og forbedre tilretteleggingen for koordinering og deltakelse forbedre den elektroniske synliggjøringen av satsingen, ved å publisere oppdaterte styringsdokument på nettet (internt og eksternt) forbedre dokumentasjonsrutinene rundt kartleggings- og rapporteringsprosessene (Elark) KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i skolereformen Kunnskapsløftet ønsket kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med spesiell fokus på fylkeskommunens oppfølging av kompetanseutviklingsstrategien (Kompetanseløftet). Den gjennomførte undersøkelsen gir et fyldig bilde av hvordan strategien nasjonalt, og vedtatt lokal strategi, er fulgt opp i den videregående opplæringen. Resultatene tyder på at strategien i hovedsak er godt forankret, og at oppnådde resultater i stor grad samsvarer med målsettingene. På enkelte områder pekes det imidlertid på muligheter for forbedring jfr revisors anbefalinger. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget merker seg innholdet i rapporten og oversender den til fylkestinget for behandling. 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 10/2009 Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at det iverksettes forvaltningsrevisjonsprosjekt innen tannhelse. Utvalgets innspill til innfallsvinkler og forhold det er ønskelig å se nærmere på tas med i det videre arbeidet for prosjektet. Sekretariatet bes bestille og følge opp prosjektet, og sørge for at kontrollutvalget orienteres nærmere når rammer og tidsplan er avklart. 10

11 Saksutredning: Bestilling av forvaltningsrevisjon - tannhelsetjenesten KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at det iverksettes forvaltningsrevisjonsprosjekt innen tannhelse. Utvalgets innspill til innfallsvinkler og forhold det er ønskelig å se nærmere på tas med i det videre arbeidet for prosjektet. Sekretariatet bes bestille og følge opp prosjektet, og sørge for at kontrollutvalget orienteres nærmere når rammer og tidsplan er avklart. VEDLEGG Uttrykte vedlegg i saksmappen Plan for forvaltningsrevisjon 2008 SAKSUTREDNING Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) sin virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten. Tjenesten er lovpålagt, og ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Lov om tannhelsetjenester fastslår at fylkeskommunen er ansvarlig for tjenesten, som har følgende formål: 1-2. (Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Gjennom tannhelseloven er fylkeskommunene pålagt å gi et tilbud til noen prioriterte grupper: Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere Utover disse prioriterte gruppene kan det ytes tjenester til voksne, betalende pasienter. Forventninger om omfang på betalte tjenester skal ha avgjøres av fylkestingets krav til inntjeningsnivå. 11

12 I Sør-Trøndelag har tannhelsetjenesten gjennom de senere år vært preget av høy produktivitet, noe som har vist seg gjennom lave kostnader pr. behandlet pasient og pr. innbygger i fylket sammenlignet med andre fylker i landet. Sør- Trøndel ag 2007 Sør- Trøndel ag 2005 Midt- Norge Gj.snitt fylkesk u/ Oslo Gj.snitt alle fylkesko mm Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen. Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk Voksent betalende klientell, andel under 18,2 20,3 12,7 7,9 6,9 offentlig tilsyn Voksent betalende klientell, andel 10,7 10 8,2 5,7 5 undersøkt/behandlet Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn 38,7 43, ,5 31,1 Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet 24,5 24,3 23,2 21,2 20,1 Følgende tabell gir et innblikk i situasjonen for behandlingstilbudet til de prioriterte gruppene: Sør- Trøndel Sør- Trøndel Midt- Norge Gj.snitt fylkesk u/ Oslo Gj.snitt alle fylkeskomm Prioriterte personer, andel under offentlig 89,6 100,1 92,8 89,2 88,7 tilsyn i tannhelsetjenesten Prioriterte personer, andel 64 64,7 62,5 62,1 61,3 undersøkt/behandlet Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) 0,71 0,7 0,72 0,8 0,83 pr innbyggere Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) 0,11 0,11 0,11 0,15 0,15 pr innbyggere Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig 95,4 102,7 100,2 96,5 96,1 tilsyn Barn og ungdom 3-18 år, andel 68,8 69,7 69, ,2 undersøkt/behandlet Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel 92, ,7 92,7 92,2 under offentlig tilsyn Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel 79,8 77, ,7 77,9 undersøkt/behandlet Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, 82,6 90,1 76,2 74,8 75,3 andel under offentlig tilsyn Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, 68,7 65,1 60, ,2 andel undersøkt/behandlet Eldre,langtidssyke og uføre i 39,6 59,2 42,3 34,7 33,2 hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn Eldre, langtidssyke og uføre i 28,1 20,8 23,3 23,4 22,6 hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet Ungdom år, andel under offentlig tilsyn 77,2 103,2 81,6 74,9 74,3 Ungdom år, andel undersøkt/behandlet 47,4 50,9 46,5 44,6 42,5 Tjenesten har over år hatt store utfordringer knyttet til rekruttering og det å beholde tannleger over tid. Aldersspredningen innen tannhelse gjenspeiler en trend der mange har forlatt den offentlige tjenesten etter noen års praksis, til fordel for privat sektor dette synes blant annet på at andel i alderen er lavere enn andel i andre aldersgrupper. Samtidig er det en forholdsvis stor gruppe av de 241 ansatte (55 %) som er over 55 år og dermed vil nå pensjonsalder innen en 10 års periode. 12

13 En slik alderssammensetning gir utfordringer mht å vedlikehold tilbudet både til de prioriterte gruppene, og i ikke minst når det gjelder mulighetene til å behandle tilstrekkelig antall betalende pasienter til at inntjeningskravene er oppnåelige. Økonomi og klinikkstruktur Som vist her har Sør-Trøndelag en høyere andel betalende pasienter enn øvrige fylker. Andelen er likevel ikke tilstrekkelig for å sikre vedtatt inntjeningsnivå. Høyt utgiftsnivå over flere år, knyttet til utstyr og lønn, har sammen med mindre betalende pasienter enn forventet ført til merfrobruk i tannhelsetjeesten de siste årene. Et forhold som ofte pekes på for å forklare manglende inntjening er den skjeve alderssammensetningen blant tannlegene. Blant nyutdannede tannleger, som det er mange flere av enn i aldersgruppen år, kan det ikke påregnes samme produktivitet og inntjening som hos mer erfarne tannleger. Mange av tannlegene forsvinner til privat praksis etter noen år i den offentlige tannhelsetjenesten. Lønnsnivå og fagmiljø er viktige forklaringsfaktorer for dette forholdet. En gjennomgang av klinikkstrukturen i 2001 fastslo at en desentralisert struktur skal ligge til grunn for lokalisering av klinikker. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å etterkomme dette målet, da det er problematisk å rekruttere tannleger og tannpleiere til de minste klinikkene. Med tanke på rekruttering til de minste klinikkene er det trolig en sammenheng mellom behov for fagmiljø og rekrutteringsproblemer. Det er i strategiplanen fastslått at klinikkstrukturen skal gjennomgås på nytt, med sikte på etablering av flere større enheter. 13

14 BMS-rapportering (pr 2007) + høy brukertilfredshet + høy andel prioriterte som er behandlet. Høy medarbeidertilfredshet på medbestemmelse, ansvar og delegering Lave kostnader pr. bruker Personer undersøkt/behandlet i tråd med mål Færre medarbeidersamtaler/lederavtaler enn målsetting (52 % mot 100 %). Spesialister I henhold til tannhelseloven er fylkeskommunen pålagt å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelig for innbyggerne. Det er et behov for flere spesialister innen alle de tre fylkene, spesielt innenfor kjeveortopedi. Fylkeskommunene i Midt-Norge samarbeider om etablering av et odontologisk kompetansesenter i Trondheim. Senteret, som skal bidra til bedre rekruttering av spesialister, skal være i drift fra januar Et forhold som i disse dager avklares er organisasjonsformen kompetansesenteret skal ha. Uavhengig av om dette blir interkommunalt selskap (IKS) eller vertskommunesamarbeid (etter KL 27) gir det utfordringer knyttet til fylkeskommunens interesser i samarbeidet og til å få en organisering som er hensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal utføres. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2004 Fylkesrevisjonen gjennomførte i 2004 forvaltningsrevisjonsprosjekt om tannhelse tjenestetilbud til barn og unge og til eldre i hjemmesykepleie, sak KU-44/2004 og sak FT- 51/2004 Problemstillingene var som følger: 1. Tilbys de prioriterte gruppene barn 7-12 år og eldre i hjemmesykepleie det tannhelsetilbudet de i følge Lov om tannhelse har krav på, med hensyn til o tilsyn og behandling? o veiledning og forebygging? 2. Er forholdet mellom ressursbruk på betalende klienter og prioriterte grupper forsvarlig, ut fra lovverk og overordnede retningslinjer? Generelle reduksjoner i behandlingstilbud til hele grupper, som melketannsbehandling og implantat og protetisk behandling, var etter fylkesrevisjonens vurdering en risiko for at pasientene ikke ble gitt individuelle vurderinger og dermed nødvendig behandling. Behandling av melketenner så imidlertid ut til å bli gjennomført der det blir funnet tannlegefaglig nødvendig. Fylkesrevisjonen pekte i rapporten spesielt på faren for at uklare ansvarsforhold og manglende økonomiske ressurser til behandling medfører risiko for at tannhelsetjenesten ikke er tilstrekkelig oppsøkende overfor gruppen av eldre i hjemmesykepleie. Forholdet mellom betalende og prioriterte pasienter ble etter fylkesrevisjonens oppfattet som problematisk, i den forstand at andelen betalende hadde vokst de foregående årene. Flere forhold tilsier at en viss mengde betalende er nødvendig for å opprettholde en god tannhelsetjeneste. Omfanget i Sør-Trøndelag er imidlertid blant landets høyeste og kan utgjøre en risiko for å skje på bekostning av oppgaver overfor prioriterte pasienter. 14

15 Aktuelle områder å vurdere nærmere i forvaltningsrevisjon Tannhelsetjenesten har som vist utfordringer knyttet blant annet til rekruttering, klinikkstruktur og økonomi. Samtidig har tjenesten lovpålagte krav rettet mot en del prioriterte grupper og til samordning av det totale tannhelsetilbudet til befolkningen. Flere innfallsvinkler kan være relevante med tanke på et forvaltningsrevisjonsprosjekt, herunder: Er organisering og struktur hensiktsmessig mtp å gi et best mulig tilbud til prioriterte pasienter og å nå vedtatte økonomiske mål for tannhelsetjenesten? Oppfyller fylkeskommunen lovkrav og politiske vedtak angående innholdet i den offentlige tannhelsetjenesten? Tjenestetilbudet til prioriterte grupper Oppfølging av forhold rundt interne prosesser, fokus på sykefravær og medarbeidersamtaler jfr avvik i BMS-rapportering KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON I henhold til plan for forvaltningsrevisjon 2008 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon innen tannhelseområdet. I planen er følgende forhold nevnt i planen: Oppfølging av forhold rundt interne prosesser, fokus på sykefravær og medarbeidersamtaler jfr avvik i BMS-rapportering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å drøfte aktuelle innfallsvinkler til prosjekt, og gi innspill til rammer for undersøkelsen. Dersom det er flere områder kontrollutvalget ønsker å vurdere kan det være hensiktsmessig å fordele områdene i ulike undersøkelser. Sekretariatet anser, i tillegg til det området som er nevnt i planen, organisering og struktur for å være spesielt relevant å vurdere. 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 11/2009 Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen legger vekt på at fylkeskommunen og utvalget får tilstrekkelig innsyn i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken og hos aktuelle tilbydere av kollektivtjenester, slik at kontrollutvalget kan vurdere kvaliteten på kollektivtransporten i fylket ut fra fylkestingets forutsetninger og brukernes behov. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering. 16

17 Saksutredning: Kjøp av rutetjenester i kollektivtrafikken ved anbud KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen legger vekt på at fylkeskommunen og utvalget får tilstrekkelig innsyn i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken og hos aktuelle tilbydere av kollektivtjenester, slik at kontrollutvalget kan vurdere kvaliteten på kollektivtransporten i fylket ut fra fylkestingets forutsetninger og brukernes behov. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FU-54/2009 Beslutninger knyttet til anbudspakke fra 2010, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FU-18/2009 Etablering av administrasjonsselskap for kollektivtrafikken oppnevning av interimsstyre, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FU-21/2009 Søknad om belønningsmidler 2009, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FT-85/2008 Forberedelse for kjøp av rutetjenester ved anbud, behandlet av fylkestinget på møte Sak FU-328/2008 Ingen avtale om kjøp av Team Trafikk. Grunnlaget for det videre arbeid med kjøp av rutetjenester i Sør-Trøndelag og resten av fylket, behandlet av fylkesutvalget på møte Sak FT-75/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag vurdering av eventuelt kjøp av Team Trafikk AS, behandlet av fylkestinget på møte Sak FT-54/2008 Organisering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, behandlet av fylkestinget på møte SAKSUTREDNING Generelt Utviklingen av et godt og hensiktsmessig kollektivtilbud, i første rekke busstilbudet, har vært en viktig sak for fylkeskommunen i denne valgperioden. Debatten har til dels vært prinsipiell i diskusjonene om hvordan fylkeskommunen skal kjøpe rutetjenestene, enten ved faste avtaler / tilskudd som i dag, i egenregi gjennom et eget kollektivselskap eller ved at tjenestene legges ut på anbud i et fritt marked. Mulighetene for ulike innkjøpsformer ligger først og fremst i befolkningsrike områder, det vil si i Trondheimsregionen. 17

18 Tilskudd til drift av kollektivtilbudet er en vesentlig budsjettpost i fylkeskommunen og det er viktig at knappe midler brukes på en slik måte at de gir et best mulig tilbud for befolkningen i Sør-Trøndelag. Det ligger i tillegg et viktig miljøperspektiv i et godt kollektivtilbud, og det er både lokale og sentrale forventninger til at privatbilbruken skal begrenses. Dette gjelder spesielt i sentrale strøk, der mulighetene for å bygge ut et godt kollektivtilbud er større. Samferdselsdepartementet har i brev av invitert 8 byområder, deriblant Trondheimsområdet v/sør-trøndelag fylkeskommune, om å søke belønningsmidler for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Fylkesutvalget behandlet saken på møte den (sak FU-21/2009) og vedtok å søke om 75 millioner kroner i støtte for nærmere angitte tiltak i Kontrollutvalget har satt fokus på kollektivtrafikktilbudet i den gjeldende planen for forvaltningsrevisjon, særlig sett i lys av diskusjonene knyttet til eventuell konkurranseutsetting av hele eller deler av kollektivtrafikktilbudet i fylket. Fra plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune for 2008 har vi hentet følgende omtale av området: Kollektivtrafikk o Større utredningsarbeid pågår, som forberedelse til politiske beslutninger for framtidige løsninger for kollektivtrafikken. Ved en eventuell konkurranseutsetting kan anbudsprosessen være hensiktsmessig å følge nærmere. Som følge av en del uklarheter knyttet til anbudsutsetting i 2008 og ikke minst til et mulig fylkeskommunalt kjøp av Team Trafikk AS, har kontrollutvalget avventet igangsetting av en forvaltningsrevisjon på området. I den pågående prosessen knyttet til revidering av planen for forvaltningsrevisjon vil oppfølging av anbudsutsettingen av deler av kollektivtrafikken være et relevant tema. Prosessen frem mot konkurranseutsetting av deler av kollektivtrafikktilbudet Etter en lengre tids politisk debatt, vedtok fylkestinget på møte den 30. september 2008 å kjøpe 80 % av Team Trafikk AS. Formålet var å forbedre og utvikle selskapet og kollektivtilbudet i Trondheim,. Vedtaket var et alternativ til full konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i byen. Styret i Nettbuss AS vedtok imidlertid i styremøte den 16. oktober 2008 å trekke seg fra videre forhandlinger om fylkeskommunal overtakelse av Team Trafikk AS. I klartekst betydde styrets vedtak at Team Trafikk AS likevel ikke var til salgs. 18

19 Som en følge av Nettbuss sin helomvending i saken fattet fylkestinget i sak FT-85/2008 på møte den følgende vedtak: 1. Det lyses ut delanbud i Trondheim med eventuelt tilpasning mot tilliggende områder med oppstart august Bussrutene i Trondheim sees i sammenheng med rutetilbudet i Trondheimsregionen etter prinsippskissen for nytt rutekonsept i Trondheim og Trondheimsregionen. 3. Fylkeskommunen iverksetter planlegging av to bussdepoter. Vedtaket om anbud var dermed stadfestet og arbeidet med delvis anbudsutsetting av rutetilbudet i Trondheim kunne settes i gang. Fylkesutvalget fikk en orienteringssak om status og fremdrift i arbeidet på møte den Fylkesutvalget fattet i saken (FU-54/2009) følgende vedtak: 1. Fylkesutvalget tar orienteringen om arbeidet med anbudet for bussruter i Trondheim til etterretning. 2. Videre arbeid med kravspesifikasjon forutsettes skje under ledelse av prosjektstyret for administrasjonsselskapet. 3. Arbeidet med kravspesifikasjon forutsettes avsluttet før påske, slik at oppstart av det forbedrede rutetilbudet kan skje fra høsten Fylkesrådmannen foreslår i saken følgende ruter i Trondheim som aktuelle i den første anbudspakken: 4 - Heimdal/Kolstad-Munkegata-Lade 5 - Dragvoll-Dronningens gt.-buenget 6 - Værestrøa- Munkegata-Romulslia 7 - Vikåsen/Reppe- Munkegata- Flatåsen 9 - Lundåsen/Kattem-Munkegata- Dragvoll Disse rutene anslås å ha opp i mot 50 % av passasjergrunnlaget i Trondheim. Fylkesrådmannen legger opp til å lyse ut anbudet med sikte på å inngå en såkalt bruttoavtale. Det vil si at tilbyder tar ansvaret for befraktningen av passasjerene til en gitt pris, mens fylkeskommunen tar ansvaret / risikoen for utviklingen i passasjerinntektene. Det legges vekt på skikkelighet og punktlighet i leveringen, med bonusordninger for oppfylling av disse forventningene etter nærmere angitte kriterier. På den annen side foreslår fylkesrådmannen bøter for manglende kvalitet. Fylkesrådmannen orienterte også om saken i samferdsel, areal og miljøkomiteen i møte den

20 Etablering av et eget administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Parallelt med avklaringene knyttet til kjøp av Team Trafikk og eventuell anbudsutsetting av kollektivtrafikken, har fylkesrådmannen arbeidet med etableringen av et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken. Selskapet skal blant annet ha ansvar for ruteplanlegging, kvalitetsutvikling og innkjøp av kollektivtrafikktjenester på vegne av fylkeskommunen. Mandatet for dette arbeidet ble gitt av fylkestinget i sak FT-54/2008 på fylkestingets samling den Fylkesrådmannen kjørte høsten 2008 en prosess for tilsetting av direktør i administrasjonsselskapet, men prosessen ble nullstilt etter at vedkommende som fikk tilbud om stillingen, og takket ja, likevel trakk seg fra jobben. Fylkesrådmannen har imidlertid fått på plass ny direktør i februar I skrivende stund arbeider fylkeskommunen videre med etableringen av administrasjonsselskapet. Fylkesutvalget fikk seg forelagt en sak på møte den (sak FU-18/2009), der fylkesrådmannen blant annet innstilte på å opprette et interimsstyre for å forberede stiftelse av et aksjeselskap for å administrere kollektivtrafikken i fylket. Fylkesutvalget vedtok ikke selskapsform i dette møtet, men fattet følgende vedtak: 1. Det opprettes et prosjektstyre for å utrede og forberede styringsform for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Prosjektstyret etableres med 6 medlemmer, 3 oppnevnt av fylkeskommunen og 3 oppnevnt av Trondheim kommune. 2. Prosjektstyret skal videre bistå fylkesrådmannen med a. Utarbeidelse kravspesifikasjon for anbudet fra 2010 b. Prosessen med ansettelse av direktør for administrasjonsselskapet. Fylkesrådmannen foretar ansettelse. 3. Som medlemmer av prosjektstyret fra STFK velges: 1. Arnfinn Brechan(DNA) 2. Torhild O. Aarbergsbotten(H) 3. Fylkesrådmannen (eller den han bemyndiger) Som leder av prosjektstyret velges Arnfinn Brechan. 4. Kravspesifikasjonen for anbudet legges fram for fylkesutvalget til godkjenning. Som det fremgår av vedtaket har prosjektstyret fått omfattende oppgaver, både i å utrede styringsform for kollektivtrafikken og å bistå i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen for anbudet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Kjøp av kollektivtrafikktjenester er et komplisert og omfattende område, og stiller store krav til den som bestiller slike tjenester. For det første er kontraktene vanligvis store, og det er mange parametere i en slik bestilling, blant annet krav til vognmateriell, regularitet, ulike frekvenser i rush / ikke rush samt ukedager / helg, punktlighet, billetteringssystem, trafikkdata, fasiliteter knyttet til bussdepot, miljømessige krav mv. 20

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.06.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset møterom Kleberstein Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 23/2009 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.05.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thullit Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 28/2010 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00. Arkivsak: 117-2009

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00. Arkivsak: 117-2009 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00 Møtested: Møterom Bergljot Arkivsak: 117-2009 Sakliste: SAK 7/2009 SAK 8/2009 SAK 9/2009 SAK 10/2009 SAK 11/2009 SAK 12/2009 GODKJENNING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.01.2011 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 1/2011 Godkjenning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15.10.2008 kl. 10:30 15.45 Møtested: Musèet Kystens Arv, Stadsbygd Saknr: 51/2008-58/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16.06.2008 kl. 10:00 14:00 Møtested: Trondheim Katedralskole Saknr: 34/2008-41/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Sola Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 1. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOLA KOMMUNE...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15 Møtebok Tid Tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 07.04.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkestingssal A Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 16/2008 Godkjenning av møtebok 13.02.2008

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2. OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Onsdag 9. september 2009 kl 16.30-20.00 Møtested/lokaler

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.12.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 61/2009 Godkjenning

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009. Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009. Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møtested: Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009 Møtende medlemmer Forfall Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 15.09.2016 kl 09:00 11:35 Møtested: Fylkeshuset, møterom Kvarts Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Sør-Trøndelag fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 3.3.2016 i sak 18/16 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. juni 2009 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Arkivref : 171/2009 Medlemmer : Arne

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer