NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus"

Transkript

1 NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus

2 Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført i oktober og november Notatet drøfter notatet egenskaper og konsekvenser av to forvaltningsmodeller for kommuneoverskridende oppgaver i Hovedstadsregionen. Følgende hovedmodeller vurderes: 1. Opprettelse av en regional folkevalgt region som dekker Oslo og Akershus. 2. Nedleggelse av Akershus fylkeskommune og overføring av oppgavene til kommunene i regionen. Kommuneoverskridende oppgaver organiseres i et formalisert politisk samarbeid mellom kommunene og Oslo kommune. Utreder i NIVI Analyse har vært Jørund Nilsen. Oslo 19. november Kart forside: Plansamarbeidet for Oslo og Akershus

3 Innhold: FORORD INNLEDNING OG PROBLEMSTILLINGER STYRINGSUTFORDRINGENE Tre hovedkategorier Uenighet om strukturell løsning, felles plan og bymiljøavtaler STØRRE KOMMUNER OG SAMARBEIDSORGAN Modellen Oppgavefordeling - kommunene og samarbeidsorgan Organiseringen av samarbeidsorganet Egenskaper og konsekvenser ved modellen Potensial for å møte styringsutfordringer HOVEDSTADSREGION Beskrivelse av modellen Egenskaper og konsekvenser Potensial for å møte styringsutfordringer VEDLEGG: HOVEDSTADSREGIONEN OG OPPSUMMERING TIDLIGERE UTREDNINGER... 15

4 1 Innledning og problemstillinger Regjeringen har i Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen 2015 varslet at den vil fremlegge et samlet forslag til Stortinget om hvilke oppgaver som kan overføres til mer robuste kommuner våren Ved den samtidige behandlingen av kommuneproposisjonen 2015 gjorde Stortinget følgende vedtak: Stortinget konstaterer at det ikke er flertall for H og FrPs primærstandpunkt om to folkevalgte nivåer og viser til merknad fra H, FrP, V og KrF om at parallelt med kommunereformen må regjeringen gjennomgå og sammenstille utredninger om mellomnivået og se disse i sammenheng med reformen uten at dette skal forsinke arbeidet med kommunereformen for primærkommunene. Stortinget stadfester at gjennomgangen av oppgavene til kommunene må inkludere oppgavene som skal ligge til et folkevalgt regionnivå/mellomnivå/færre fylkeskommuner. I lys av kommunereformen og spørsmålet om fremtidig regional organisering, drøfter notatet egenskaper og konsekvenser av to forvaltningsmodeller for kommuneoverskridende oppgaver i Hovedstadsregionen. Følgende hovedmodeller vurderes: 1. Opprettelse av en regional folkevalgt region som dekker Oslo og Akershus 2. Nedleggelse av Akershus fylkeskommune og overføring av oppgavene til kommunene i regionen. Kommuneoverskridende oppgaver organiseres i et pålagt formalisert politisk samarbeid mellom kommunene og Oslo kommune. Modellene drøftes i lys av forvaltningsmessige konsekvenser og egenskaper for å møte styringsutfordringene i regionen. Notatet bygger på analyser og beskrivelser gitt i åtte stortingsdokumenter og NOUer. Dokumentene er oppsummert i et eget vedlegg. 2 Styringsutfordringene Organiseringen av Hovedstadsregionen har vært gjenstand for et omfattende utredningsarbeid. Bakgrunnen for den særskilte oppmerksomheten er at regionen utgjør en bolig- og arbeidsmarkedsregion (BA-region) og i tilegg at Oslo og kommunene i det nærmeste omlandet rundt, utgjør ett tettsted med om lag innbyggere 1 (SSB). Imidlertid er både regionen og tettstedet Oslo delt av fylkesgrensene og et stort antall kommuner. I korthet peker samtlige større offentlige utredningsarbeider som er gjennomgått på at dagens organisering og ansvarsfordeling ikke ivaretar behovet for helhetlig demokratisk styring av offentlige oppgaver. Det politiske og faglige ansvaret fremstår som fragmentert med et politisk og organisatorisk system uten et sektor- og territorielt 1 SSBs tettstedsdefinisjon: En hussamling registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Det er dog tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. 1

5 overgripende ansvar. Styringsutfordringene er knyttet til både administrativ inndeling og oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Det konkluderes med behov for at beslutninger i regionen blir ivaretatt av organer som har ansvar for helhetsvirkninger. Spesielt ble det trukket frem behov for en bedre arealdisponering, utbyggingspolitikk og mer samordnet areal- og transportpolitikk. I Hovedstadsmeldingen konkluderte regjeringen Stoltenberg slik (St.meld. nr. 31 ( )): Dagens organisering og ansvarsfordeling innenfor Hovedstadsregionen ivaretar ikke behovet for god demokratisk styring og kontroll av offentlige oppgaver. Styringsutfordringene i regionen må løses fordi beslutninger ett sted har store konsekvenser andre steder. Både for demokrati og effektivitet er det derfor viktig at beslutninger i regionen blir reelt samordnet eller blir tatt av organer som har ansvar for helhetsvirkninger... Etter regjeringens vurdering må styringsutfordringene i Hovedstadsregionen løses for å: gi den funksjonelle regionen helhetlig styring møte regionens miljø- og klimautfordringer med et felles grep få til samordnet areal- og transportplanlegging i regional regi styrke og reelt koordinere kollektivtransporten slik at den kan ta økt regional trafikk utnytte regionens økonomiske potensialer bedre. Regjeringen Solberg konkluderer slik om reformbehovet i byområdene i Kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S ( )). Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har endret de funksjonelle samfunnsutviklingsområdene. Kommunestrukturen er i liten grad endret i tråd med denne utviklingen. De fleste funksjonelle samfunnsutviklingsområder dekker i dag flere kommuner. Særlig i byområdene er mulighetene store fremover for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling i areal-, transport- og boligplanlegging med større og mer robuste kommuner. 2.1 Tre hovedkategorier Med bakgrunn i tidligere utredninger kan styringsutfordringene sorteres i tre hovedkategorier: 1. Horisontale samordningsbehov skyldes kommune- og/eller fylkesinndelingen som krever koordinert oppgaveløsning på tvers av de administrative grensene. 2. Vertikale samordningsbehov skyldes ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene og krever koordinert oppgaveløsning på tvers av nivåene (mellom staten, fylkeskommuner, kommuner). 3. Tverrsektoriell samordning innebærer at muligheten til å realisere en god oppgaveløsning innenfor én sektor, forutsetter at virkemidlene innenfor andre 2

6 sektorer bygger opp om dette. Det kan både gjelde innenfor og mellom de ulike myndighetsorganene. Styringsutfordringene kan dels knyttes til de overordnede målene for den enkelte oppgave, dvs. at de politiske prioriteringene i de enkelte myndighetsorganene er forskjellige, noe som kan gi dårlige totalløsninger for det sammenhengende området. Dels kan utfordringene være å utnytte den faglige og administrative kapasiteten og kompetansen på tvers av forvaltningsenhetene, knyttet til faglige eksperttilrådinger og gjennomføringen av offentlig politikk. Tabell 2.1: Oversikt over styringsutfordringer og mulige konsekvenser for oppgaveløsningen - eksempel Hovedstadsregionen Uenighet om strukturell løsning, felles plan og bymiljøavtaler Til tross for konklusjoner i offentlige utredninger og stortingsdokumenter om at Hovedstadsregionens utfordringer bør løses gjennom endringer i strukturer og oppgavefordeling, har det så langt ikke vært enighet om formelle endringer. Det har vært uenighet mellom de viktigste berørte parter om løsningsvalg, herunder 2 Agenda 2005: Alternative styringsmodeller for Osloregionen. Rapporten ble skrevet før Ruter ble etablert. 3

7 spørsmålet om kommunestruktur, regional organisering og oppgavefordeling. Ulike regjeringer og sist Stoltenberg II (Ot.prp. nr. 10 ( ), har ikke sett det som formålstjenelig å tvinge fram en endret inndeling og/eller oppgavefordeling for regionen. Imidlertid er det iverksatt arbeid med to andre tiltak som ikke berører den formelle oppgavefordelingen eller strukturen i regionen: Regional plan for arealog transport for Oslo og Akershus og utvikling av bymiljøavtaler. Felles plan skal bidra til koordinering mellom stat, fylker og kommuner. Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid om å utnytte de mulighetene veksten i regionen gir og løse de utfordringene den bringer. Den varslete ordningen med bymiljøavtaler mellom regionens kommuner/fylkeskommuner og staten skal bidra til å møte utfordringene strukturen og oppgavefordelingen gir for transport- og miljøpolitisk måloppnåelse. Boks 2.1 Regional plan om kritiske samarbeidsflater (Kilde: Plansamarbeidet Oslo og Akershus) Kommune, fylkeskommune og stat er gjensidig avhengig av veivalg som gjøres i de enkelte organene. Den regionale planen skal koordinere og samordne disse oppgavene og være førende for felles retning. For å få realisert målene i den regionale planen, er 3 sentrale samarbeidsflater kritiske; Samhandling mellom forvaltningsnivåene, særlig areal- og samferdselsmyndighetene. Samhandling mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med ulike styringsstrukturer, utfordringer og løsningsmuligheter Samhandling mellom kommunene i Akershus I følge planen er det aktuelt med konkrete samarbeidsavtaler mellom kommunene, fylkeskommunen og staten for å få til en samordnet areal- og transportutvikling. Boks 2.2: Nasjonal transportplan om bymiljøavtalene (Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan ) I NTP heter det at Klimaforliket legger føringer for transportpolitikken. Klimaforliket innebærer at persontransportveksten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å følge opp denne målsettingen innføres bl.a. bymiljøavtaler. I dag er det mange aktører som bidrar i bypolitikken, og ansvaret for virkemidlene er spredt mellom forvaltningsnivåene. De nye bymiljøavtalene skal i følge NTP innebære en større helhet i bypolitikken ved at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen i forhandlinger og forplikter seg til å følge opp felles mål. 4

8 3 Større kommuner og samarbeidsorgan 3.1 Modellen Modellen som beskrives her innebærer at antall kommuner i Akershus reduseres vesentlig og Akershus fylkeskommunes oppgaver legges til kommunene. Oppgaver som krever et betydelig innbyggergrunnlag og/eller en kommuneoverskridende organisering, ivaretas gjennom et pålagt formalisert politisk samarbeid mellom de nye Akershus kommunene og Oslo kommune. Behovet for samarbeid vil være betinget av kommunestørrelsen og kommuneinndelingens funksjonalitet for den enkelte fylkeskommunale oppgave. 3.2 Oppgavefordeling - kommunene og samarbeidsorgan Med unntak av Bærum har samtlige kommuner i Akershus godt under innbyggere. Dersom det tas utgangspunkt i et normgivende innbyggergrunnlag på i størrelsesorden og krav til funksjonalitet, er det få fylkeskommunale oppgaver som hensiktsmessig kan overføres til kommunene uten at det samarbeides om dem 3. Eksempler på slike oppgaver er videregående opplæring, tannhelse, kollektivtransport og kulturminneforvaltning. Imidlertid vil en eventuell kommunestruktur som medfører betydelig større kommuner i fylket, legge til rette for i hovedsak enhetskommunal overtakelse av fylkeskommunens oppgaver med unntak av oppgavene knyttet til regional/kommuneoverskridende planlegging og transport 4. Fylkeskommunenes oppgaver knyttet til transport og planlegging bør ha et grenseoverskridende perspektiv. Store deler av regionen er et sammenhengende tettsted og utgjør en BA-region. Ansvarlig politisk nivå for oppgavene bør omfatte en geografi som i størst mulig grad er funksjonell for oppgaveløsningen. Best mulig sammenfall mellom forvaltningens grenser og oppgavene som skal løses, styrker muligheten for en koordinert, tilpasset og rasjonell oppgaveløsning overfor innbyggere og næringsliv. Det forutsetter et formalisert politisk samarbeid mellom kommunene i Akershus og Oslo kommune om transport og regional planlegging. Hovedoppgaver til et samarbeidsorgan vil kunne være: Kollektivtransport og fylkesveger herunder prioriteringer og strategier, driftog investeringer, billettpriser og takstsystem. Styringen av Oslopakke 3 og utvikling av bymiljøavtaler 3 I rapporten: Oppgavefordelingen ved en kommune og regionreform. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av fylkesordfører/-rådslederkollegiet (juni 2014) normerer arbeidsgruppen krav til innbyggergrunnlag på for flere av de viktigste fylkeskommunale oppgaver. 4 Noen av de nåværende fylkeskommunale oppgavene kan vanskelig overføres til kommunene nær sagt uavhengig av strukturen. Eksempler på slike er vannregionmyndighet og odontologiske kompetansesentre som ev kan overføres til staten. 5

9 Løpende eierstyring av Ruter Regional planlegging 3.3 Organiseringen av samarbeidsorganet Organiseringen av samarbeidsorganet må avklare bl.a. styringsrelasjoner mellom kommunene og organet, delegasjon av myndighet og oppgaver, organiseringen av beslutningsprosessene innad i organet og kommunenes representasjon. Kommunelovens 27- felles styre En organisering etter kommunelovens 27 (KL 27) om interkommunale styrer kan være en mulig organisasjonsform. KL 27 gir stor frihet i organiseringen av samarbeidet, men begrenser kommunestyrenes mulighet til å overføre myndighet til styret til kun å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Et annet viktig kjennetegn ved KL 27-samarbeid er at lovpålagte oppgaver som innebærer myndighetsutøvelse, ikke kan delegeres til styret. Saker som krever utøvelse av offentlig myndighet må som hovedregel alltid behandles i hver enkelt kommune. Med utøvelse av offentlig myndighet siktes det til myndighetsutøvelse i betydningen vedtak av offentligrettslig art. Bestemmelsen sikter derfor til forbud, pålegg, fullmakt, dispensasjon og andre avgjørelser på det offentligrettslige området. Men offentlig myndighet kan også omfatte mer enn det å kunne gjøre enkeltvedtak og gi forskrifter, for eksempel også kontroll- og planleggingsmyndighet. (Ot. prp. nr 95 ( ) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)) Samarbeidsløsningen kan kreve delegasjon av oppgaver og myndighet fra kommunene til samarbeidsorganet for å sikre en effektiv og kommuneoverskridende oppgaveløsning. En samarbeidsmodell som kun har rådgivende myndighet overfor kommunene kan være lite beslutningseffektiv og ikke tilrettelegge for kommuneoverskridende perspektiver. I tilegg er de aktuelle oppgavene til samarbeidsorganet delvis lovpålagte og de stiller krav til politisk styring og innflytelse. Alternativet blir da samarbeid etter kommunelovens bestemmelser om vertskommune med felles folkevalgt nemnd eller samkommune. Begge modeller legger til rette for politisk styring og åpner for samarbeid om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse. Vertskommunemodellen Vertskommunemodellen etter kommunelovens bestemmelser innebærer at kommunene delegerer ansvaret for regionale oppgaver til en av kommunene gjennom en samarbeidsavtale. Modellen innebærer også at kommunene oppretter en felles politisk nemnd med minimum to representanter fra hvert kommunestyre. Det er nemnda (som formelt er del av vertskommunen) som har ansvar for at 6

10 oppgavene blir løst, men administrativ myndighet kan delegeres rådmannen i vertskommunen 5. Oppgavene finansieres gjennom bevilgninger fra samarbeidskommunene. Vertskommunemodellen innebærer utbygging av eksisterende organisasjoner i kommunene og gir dermed ikke behov for oppbygging av nye enheter. En ulempe ved vertskommunemodellen er at den kan oppleves som en ubalansert samarbeidsmodell. Det er vertskommunen som er ansvarlig for oppgaveløsningen og deltakerkommunene mister tilsvarende ansvar og innflytelse over områder som legges til vertskommunen. Demokratiske innvendinger kan gjøres gjeldende fordi vertskommunen får en utvidet styringsrett overfor andre kommuner og innbyggere. Samkommunemodellen Gitt behov for balansert politisk innflytelse i samarbeidet og bredden i oppgaveporteføljen, kan en organisering av samarbeidet etter samkommuneprinsipper være aktuell 6. Modellen er lovfestet i kommuneloven. En samkommune er et eget rettsubjekt med egen administrasjon, felles politisk styre oppnevnt av og fra kommunestyrene og finansiert av kommunene. Samkommunen ledes av et samkommunestyre med representanter oppnevnt av og blant kommunestyrenes medlemmer. Samkommunestyret skal ha minimum 3 representanter fra hver kommune. Samkommunens politiske og administrative styringssystem følger i stor grad de samme prinsipper som gjelder for en kommune når det gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Innenfor kommunelovens rammer er det relativt stor avtalemessig frihet mellom kommunene når det gjelder antall medlemmer i samkommunestyret, delegasjon av myndighet og på spørsmål knyttet til økonomisk selvstendighet. Samkommunemodellen legger til rette for å samle interkommunale oppgaver under ett politisk styre oppnevnt av og blant kommunestyrene og til én administrasjon. Modellen legger til rette for sektorsamordning i det interkommunale rom. Samkommunen er et felles eie mellom deltakerkommunene som kan legge til rette for en balansert politisk og administrativ styringsløsning. Samkommunen er ikke er et forvaltningsnivå selv om den er et eget rettsubjekt (på linje med interkommunale selskaper, aksjeselskaper). En samkommune inngår ikke i den formelle styrings- og funksjonsfordelingen mellom staten og kommunesektoren, den mottar ikke inntekter fra staten og har ikke beskatningsrett slik tilfellet er for kommuner og fylkeskommuner. 5 Der en av deltakerne har parlamentarisk styreform, trer rådet i administrasjonssjefens sted. 6 I Finland, som ikke har et direkte valgt politisk mellomnivå, er interkommunalt samarbeid etter samkommuneprinsipper utbredt. Ansvaret for kollektivtransporten i Helsinkiregionen er for eksempel lagt til en samkommunen der syv kommuner er deltakere. 7

11 3.4 Egenskaper og konsekvenser ved modellen Avvikling av Akershus fylkeskommune, omfattende endringer i kommunestrukturen og etablering av et nytt samarbeidsorgan for regionale oppgaver innebærer store endringer i styringssystemet og oppgavefordelingen. En slik reform innebærer omstillinger for innbyggerne, folkevalgte og kommunene. Modellen vil også ha konsekvenser for statens relasjoner og samarbeid med regionen. Modellen kan innebære desentraliseringsgevinster ved at oppgaver flyttes fra fylkeskommunen til kommunene. Eksempler på oppgaver er videregående opplæring, tannhelse, kulturminner og kulturoppgaver. Kommunene blir ansvarlige for en større oppgaveportefølje, med større muligheter for allokering og tilpasninger mellom lokale og nåværende regionale oppgaver, for eksempel et helhetlig opplæringsløp med tilhørende støttetjenester og kulturminnevern og arealforvaltning. For brukerne kan fordelene være knyttet til at de kan forholde seg et offentlig apparat med potensial for å tilby sammenhengende tjenestekjeder da ett nivå har ansvaret for oppgaveområdet. Det mest åpenbare eksemplet kan være innenfor opplæringsområdet der kommune kan få et totalansvar for barn og unges utdanningsløp, herunder felles PP-tjeneste. Ovennevnte egenskaper forutsetter at ansvaret i hovedsak ivaretas enhetskommunalt. Avvikling av fylkeskommunen kan også fremstå som en forenkling for innbyggerne i Akershus som vil forholde seg til ett lokalpolitisk nivå med et økt oppgaveansvar. Modellen kan også medvirke til å gjøre det lettere for velgerne å stille lokalpolitikerne til ansvar og gi et viktigere og enklere lokaldemokrati basert på kommunene som innbyggernes viktigste organ. Etableringen av større kommuner vil også kunne gi noe mer funksjonelle kommunegrenser. For mange innbyggeres del vil en ny region gi anledning til å påvirke utviklingen i de områdene de lever og ferdes i til daglig gjennom de tradisjonelle demokratiske kanalene. Endringer i kommunestrukturen vil medføre at det blir flere innbyggere per folkevalgte og avstanden mellom innbyggerne og folkevalgte kan oppleves som lenger. Modellen kan også aktualisere opprettelsen av kommunedelsorganisering (etter modell av Oslos bydeler) og den kommunale organiseringen kan fremstå mer kompleks enn i dag. For Oslos del vil etablering av et samarbeidsorgan innebære at transportpolitikken ikke lenger ivaretas av kommunen selv, men av et indirekte valgt samarbeidsorgan. Folkevalgte i Oslo bystyre vil miste det direkte ansvaret for vesentlige oppgaver av betydelig politisk interesse. Eierskapet til Ruter vil endres og fordeles til flere eiere. Ansvaret for transport og regional planlegging vil legges til et samarbeidsorgan. Oppgaveløsning gjennom interkommunalt samarbeid innebærer indirekte demokrati. Politikere i de styrende samarbeidsorganer vil ikke være direkte valgt og prioritere oppgaver også for innbyggere i nabokommuner. Interkommunalt samarbeid innebærer også større distanse mellom kommunestyrene og administrasjon enn dersom oppgaveløsningen ivaretas i egen kommune. Interkommunalt samarbeid kan også være prosessuelt krevende og nødvendiggjør tiltak for forankring og felles forståelse for nivå på og prioriteringer av 8

12 oppgaveløsningen. Interkommunalt samarbeid kan også han et konsensuspreg og være mindre beslutningseffektivt enn om oppgaveløsningen ivaretas av den enkelte kommune. Modellen vil ha som konsekvens at samarbeidsorganet også ivaretar det lokalpolitiske ansvaret for styringen av Oslopakke 3 og bymiljøavtalene. Modellen kan dermed gi økt kommunal innflytelse og representasjon i de styrende organer på et viktig samfunnsområde (kommunene utenom Oslo er ikke representert i styringsgruppa for Oslopakke 3 i dag). Modellen gir antagelig ikke potensial for overføring av nåværende statlige oppgaver som for eksempel kjøp av persontransport på jernbane og omklassifisering av statlige veger i regionen til kommunene, med mindre Stortinget åpner opp for desentralisering av oppgaver kombinert med pålagt samarbeid. 3.5 Potensial for å møte styringsutfordringer Større kommuner, færre grenser samt overføring av ansvar og oppgaver til et kommunalt samarbeidsorgan vil innebære at kommunene ansvarliggjøres økonomisk og politisk for transportpolitikken og kommunegrensene vil bli mer funksjonelle i et samferdsels- og planperspektiv. Kommunalt ansvar for kollektivtransporten og fylkesveg vil kunne styrke koplingene til nødvendige kommunale tiltak innenfor for eksempel boligbygging og parkeringspolitikk. Ansvarliggjøringen kan også styrke forutsigbarheten for kommunene og tilrettelegge for utnyttelse av investeringer. For eksempel vil kommunene kunne få en økonomisk egeninteresse i å utnytte kollektiv infrastruktur ved å legge til rette for fortetting langs knutepunkter. Videre kan kommunal deltakelse i styringen av bypakkene og kollektivtransporten bidra til forankring og involvering og dermed også legitimitet for nødvendige tiltak og også aksepten for oppfølging. Det kan være en fordel gitt målsettingene i Klimaforliket om at veksten i persontransport skal tas av andre transportmidler enn personbil. På den annen side vil modellen innebære at det løpende politiske ansvaret for kollektivtransporten og andre virkemidler i praksis ivaretas av et interkommunalt organ. Samarbeidsorganet kan i praksis innebære etablering av politisk nivå utenfor kommunene med egne perspektiver og oppgaver som den enkelte kommunene har liten eller innflytelse over. En annen ulempe ved modellen er at øvrige virkemidler av stor betydning for kollektivtransporten fortsatt tilligger kommunene. Den potensielle samordningsgevinsten kan reduseres. Imidlertid vil sistnevnte innvending også gjelde i dag og ved etablering av en regionmodell for Hovedstadsregionen. Transport og regional planlegging krever også beslutninger i et kommuneoverskridende perspektiv og evne og vilje til også å gjennomføre mindre populære beslutninger for den enkelte kommune. Samarbeidets nære kopling til kommunene kan gjøre slike beslutninger krevende og det kan være fare for at organet opptrer konsensuspreget, noe som kan svekke arbeidet for en helhetlig transport og arealpolitikk for regionen samlet sett. 9

13 Boks 3.1: Oppsummering Oppsummert kan modellen møte styringsutfordringene innenfor areal- og transportpolitikken på følgende måte: Det horisontale samordningsbehov kan møtes ved at transportpolitikken og regional planlegging ivaretas av et felles regionalt organ som i stor grad sammenfaller med transportutfordringene. Det forutsetter imidlertid at samarbeidsorganet ivaretar helhetlige perspektiver og har evne og vilje til å gjennomføre grenseoverskridende prioriteringer. Færre kommuner vil innebære at grensene i større vil grad sammenfalle med transportutfordringene i hovedstadsregionens delregioner. Modellen møter i utgangspunktet ikke det vertikale samordningsbehovet da ansvaret for transport og areal fortsatt vil være delt: Kommunene har ansvaret for arealpolitikken, mens samarbeidsorganet har ansvaret for de transportpolitiske virkemidler. Imidlertid kan kommunenes eierskap og representasjon i samarbeidsorganet bidra til å ytterligere ansvarliggjøre kommunene i regional arealog transportpolitikk. Modellen legger antagelig ikke til rette for desentralisering av statlige transportoppgaver og gir dermed ikke grunnlag for å møte samordningsutfordringene vertikalt mellom stat og kommune/samarbeidsorgan. Potensial for tverrsektoriell samordning mellom areal- og transportoppgaver grunnet kommunalt finansieringsansvar for transport og deltakelse i samarbeidsorganet. 4 Hovedstadsregion 4.1 Beskrivelse av modellen Modellen som her drøftes innebærer at det opprettes et nytt direkte folkevalgt region som dekker Oslo og Akershus 7. Modellen innebærer at regionen overtar Akershus fylkeskommunes oppgaver og Oslos fylkeskommunale oppgaver 8. Regionen vil samlet ha over 1,2 mill innbyggere. Regionen vil være mindre enn en tenkt Vestlandsregion som kan få over 1,3 mill innbyggere. Modellen vil innebære at Hovedstadsområdet får samme type forvaltningsstruktur som landet for øvrig. 4.2 Egenskaper og konsekvenser Etablering av en ny region innebærer endringer i styringssystemet for Hovedstadsregionen og omfatter både endringer i fylkesgrensene og endringer i hva Oslo bystyre har ansvaret for. En ny region innebærer omstillinger for innbyggerne, næringsliv, folkevalgte, kommunene og mellomnivået som politisk 7 Modellen kan også omfatte kommuner i Østfold, Buskerud og Oppland som inngår i bolig- og arbeidsmarkedsregionen, men dette er ikke nærmere drøftet i dette notatet. 8 Det legges ikke opp til at modellen innebærer endringer i Oslo kommunes ansvar for 2. linje barnevernstjenestene som er tillagt Bufetat i øvrige kommuner. 10

14 organ. Etableringen av en ny region vil også få konsekvenser for staten relasjoner og samarbeid med regionen. Modellen legger ikke til grunn at det nødvendigvis må skje endringer i kommunestrukturen da kommuneoverskridende oppgaver kan ivaretas av regionen. Imidlertid står ikke ev endringer i kommunestrukturen i motstrid til etablering av en større region. En region vil innebære at det opprettes ett felles politisk styringsorgan for regionale oppgaver, med direkte mandat fra innbyggerne. Modellen innebærer direkte demokratisk kontroll og styring med oppgaveløsningen. Modellen kan styrke interessen for regiondemokratiet og deltakelse i regionalpolitikken sammenlignet med situasjonen i dag fordi regionen og regionale oppgaver samles ett sted og regionen får økt betydning. Regionen vil ha et betydelig innbyggergrunnlag og kan fremstå samlet og med tyngde i interessepolitisk arbeid og som talerør overfor statlige myndigheter. Innbyggerne i Vestregionen i Akershus vil inngå i en sammenhengende region som kan oppleves mer naturlig enn nåværende Akershus fylke som er delt av Oslo. Etableringen av en region vil gi mer funksjonelle fylkesgrenser og for mange innbyggeres del vil en ny region i prinsippet gi økt potensial for direkte å påvirke utviklingen i de områdene de lever og ferdes i til daglig gjennom de tradisjonelle demokratiske kanalene. Befolkningsstørrelsen til den nye regionen og dens funksjonalitet og sammenfall med sammenhengende tettsteder, næringsområder og transportarbeid/ reisemønstre kan gi potensial for overtakelse av nåværende statlige oppgaver. Eksempel på slike oppgaver kan være kjøp av persontransport på jernbane, omklassifisering av statlige veger (der en stor del av transportarbeidet er regionalt) og overføring av Statens vegvesens fagansvar til regionen. Desentralisering av oppgaver fra staten kan gi økt regional innflytelse over samfunnsutviklingen og oppgavene underlegges prioriteringer fra folkevalgte. En desentralisering kan også legge til rette for at samme nivå har ansvaret for flere oppgaver og får dermed potensial for å møte flere samordningsutfordringer. Regionen vil også ha ansvar for å følge opp felles regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Samling av det regionale ansvaret kan forenkle oppfølgingen av planen. For innbyggerne i Oslo medfører løsningen en betydelig forandring ved at de vil måtte forholde seg til to lokalpolitiske nivåer og forvaltningen kan fremstå mer komplisert. Innbyggerne kan oppleve større avstand til de folkevalgte. Regionale politikere med et mandat i å ivareta hele Hovedstadsregionen vil få ansvar for oppgaver som tidligere ble styrt av Oslos egne folkevalgte. Folkevalgte i Oslo bystyre vil ivareta det samme ansvaret for oppgaver som i øvrige kommuner og miste ansvaret for vesentlige oppgaver av betydelig politisk interesse. På den annen side vil politikerne fra Oslo få en ny politisk arena for å ivareta samfunnsutviklingsoppgaver. En annen konsekvens er at Oslo kommune mister ansvaret for fylkeskommunale oppgaver, for eksempel videregående opplæring. Virkningen kan være at det organisatorisk sett ikke lenger ligger like godt til rette for å hente ut vertikale samordningsgevinster i Oslo gjennom å se utdanningsløpet for grunnskole og 11

15 videregående opplæring i sammenheng. Dette vil også gjelde på andre områder der Oslo har et totalansvar. Innbyggerne i Akershus vil fortsatt forholde seg til kommunen og regionnivå slik sitasjonen er i dag. Imidlertid vil en konsekvens være at det blir færre folkevalgte per innbyggere enn i dag og avstanden mellom innbyggere og folkevalgte kan oppleves som lenger. En ny region vil sammenfalle med felles fylkesmannsembete for Oslo og Akershus. Det kan forenkle samhandlingen mellom fylkesmannen og regionen. Imidlertid vil regionen ikke sammenfalle med øvrig regional statsforvaltning som har en større geografi enn Oslo og Akershus. Likevel kan sentral og regional stat oppleve forenklinger i samhandlingen med ett regionalt nivå, for eksempel i forbindelse med utviklingen og oppfølgingen av bymiljøavtalene og store infrastruktursatsninger (for eksempel Fornebubanen). Imidlertid vil fordelen staten kan ha av å samhandle med Oslo som både fylke og kommune opphøre. Etableringen av en ny region kan også få konsekvenser for representasjonen i styringsgruppen for Oslopakke 3 og ev bymiljøavtale for regionen, for eksempel ved at Oslo kommune behandles likt som øvrige kommuner i regionen og går ut av styret. Imidlertid kan modellen også kombineres med endringer i styringssystemet ved at flere kommuner inngår i styret. En annen konsekvens kan være at eierskapet til Ruter legges til regionen som eneeier. Grunnloven angir at landet er delt inn i 19 valgdistrikter uten å nevne fylkene. Valgloven presiserer i tillegg at hvert fylke utgjør et valgdistrikt. En sammenslåing av de regionale oppgavene i Oslo og Akershus krever imidlertid ikke endringer i bestemmelsene om valgdistrikter. Boks 4.1 Alternativ - modifisert regionmodell Innenfor denne modellen er utgangspunktet at det dannes en ny direkte folkevalgt region som i regionmodellen, men at Oslo kommune beholder ansvaret for fylkeskommunale oppgavene de har i dag som ikke er grenseoverskridende, for eksempel videregående opplæring, kulturminnevern og tannhelse. Regionale areal- og transportoppgaver overføres til den nye regionen som har et større geografisk nedslagsfelt. Når det gjelder representasjon til regiontinget vil alle regiontingsrepresentantene ha beslutningsrett over samtlige av regionens oppgaver. I prinsippet er representantene valgt av og for hele regionen uansett bosted. Det innebærer at Oslos regiontingsrepresentanter i prinsippet vil ha innflytelse og ansvar for tilbudet innen de nåværende fylkeskommunale oppgaver i Akershus. Siden Oslo kommune selv har ansvaret for videregående opplæring, kulturminnevern og tannhelse kan det være uheldig at Oslos regiontingsrepresentanter kan være med å fatte vedtak som gjelder videregående opplæring, kulturminnevern og tannhelse for Akershus befolkning. 4.3 Potensial for å møte styringsutfordringer Modellen innebærer at ansvaret for kollektivtransporten og regional planlegging legges til et politisk organ som i stor grad sammenfaller med areal- og transportutfordringene. Modellen legger til rette for en samling av oppgaver og 12

16 innflytelse til ett organ og kan legge til rette for koordinert virkemiddelbruk. En ny region kan fremstå politisk sterk og ha større betydning for samfunnsutviklingen enn organiseringen i dag medvirker til. En regionløsning innebærer at ansvaret for den regionale oppfølgingen av regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus samles ett sted. Tilsvarende kan gjelde styringen av Oslopakke 3 og bymiljøavtalene. Modellen kan redusere vertikale samordningsutfordringer dersom for eksempel ansvaret for kjøp av persontransport på jernbane og/eller statlige veger med regionale funksjoner omklassifiseres. Samlet gir modellen mulighet til å se både de ulike delregioner og sektorer i sammenheng. På den annen side vil etableringen av en region ikke nødvendigvis være et organisatorisk svar som medvirker til en mer samordnet areal- og transportpolitikk og lojal oppfølging lokalt. Kommunene vil fortsatt være lokal planmyndighet, mens regionalt nivå har ansvaret for regionale veger og drift og investeringer i kollektivtransporten. Fortsatt vil det være en betydelig oppgave å samordne arealbruk, boligbygging, parkeringspolitikk og drift og investeringer i kollektivtransporten og veg. Modellen har også som konsekvens at Oslo kommunes helhetlige ansvar for transport- og arealpolitikken blir delt. Etablering av en ny region forutsetter heller ingen endringer i kommunestrukturen som innenfor samferdsels- og arealpolitikken kan være lite funksjonelle. Imidlertid kan politisk aksept og vilje til en forsterket bruk av regional plan med tydelige føringer overfor stat og kommune og vilje og evne til oppfølging, møte behovet for sektor- og kommuneoverskridende perspektiver. Det vil være i tråd med ambisjonene for felles regional plan for areal og transport i regionen og den nylig vedtatte statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tydelige regionale planer kan skape forutsigbarhet, men også kreve lokal tilpasning og mindre kommunalt handlingsrom fordi beslutninger om utviklingen av egen kommune må ses i et regionalt perspektiv. Boks 4.2: Oppsummering Oppsummert kan modellen møte styringsutfordringene innenfor areal- og transportpolitikken på følgende måte: Modellen legger til rette for å ivareta behovet for horisontal samordning av regionale oppgaver mellom Oslo og Akershus. Regionen vil få ansvaret for transportpolitikken og regional planlegging som dekker en felles BA region. Imidlertid legger modellen ikke til rette for styrket horisontal samordning av kommunale oppgaver gitt at kommunestrukturen videreføres, med mindre regionen har evne og vilje til å legge utnytte eksisterende virkemidler gjennom regional planlegging opp mot kommunens arealpolitikk. Det vertikale samordningsbehovet kan møtes, dersom regionen får tilført nåværende statlige oppgaver. Modellen møter ikke det vertikale samordningsbehovet mellom kommunene og region om areal og transportpolitikken med mindre regional planlegging legger sterkere føringer. Potensial for tverrsektoriell samordning ved at ansvaret for kollektivtransport og veg er samlet i ett organ. Men fortsatt kommunalt ansvar for areal og parkeringspolitikk mv. 13

17 Tabell 4.1 Oppsummering potensielle styrker og svakheter kommune/samarbeid modell og regionmodell Arealpolitikk Veg- og kollektiv infrastruktur Drift kollektivtransport Regionkommuner/samarbeid Styrker Tilrettelegger for helhetlige prioriteringer: Kommuner som i større grad ser sammenhengende tettsteder under ett. Muligheter for tettere kobling mellom areal- og transportpolitikken. Svakheter Usikkerhet om en interkommunal samarbeidsmodell med mange deltakere evner å ta en regionalpolitisk rolle. Styrker Tilrettelegger for en styrket kopling mellom areal- og transportpolitikken. Svakheter Usikkerhet om en interkommunal samarbeidsmodell med mange deltakere evner å ta en regionalpolitisk rolle. Styrker Tilrettelegger for en styrket kopling mellom areal- og transportpolitikken. Svakheter Usikkerhet om en interkommunal samarbeidsmodell med mange deltakere evner å ta en regionalpolitisk rolle. Hovedstadsregion Styrker Region med eneansvar for hele den funksjonelle regionen. Potensial for forsterket regional planlegging og samordning av areal, transport og delregioner. Svakheter Eventuell videreføring av en kommunestruktur som deler sammenhengende tettsteder. Betinger vilje og aksept for bruk av regional plan som samordningsverktøy. Styrker Tilrettelegger for et regionalt perspektiv på prioriteringene som dekker en funksjonell transportregion. Kan få ansvar for statlige veger med tilhørende kollektivinfrastruktur. Potensial for sektorsamordning. Svakheter Koblingen mellom transportinfrastrukturen og kommunens arealpolitikk. Styrker Tilrettelegger for et regionalt perspektiv på prioriteringene som dekker en funksjonell transportregion Kan få ansvar for kjøp av togtransport. Potensial for rutesamordning mellom kollektivtransportformer. En eier av Ruter. Svakheter Koblingen mellom drift av kollektivtransport og kommunens arealpolitikk. 14

18 Vedlegg: Hovedstadsregionen og oppsummering tidligere utredninger V1: Hovedstadsregionen Innbyggere og geografi Oslo hadde over innbyggere og Akershus over innbyggere 1. januar Til sammen har fylkene over 1,2 mill innbyggere. Akershus har 22 kommuner. Flest innbyggere har Bærum, mens Hurdal kommunen har færrest innbyggere. Gjennomsnittlig kommunestørrelse er i overkant av innbyggere. Det er fire regionråd i regionen. Hovedstadsregionen utgjør en boligog arbeidsmarkedsregion der også kommuner i Buskerud, Østfold og Oppland inngår. I tilegg utgjør Oslo og kommunene i omlandet rundt ett tettsted med godt over innbyggere (SSB). Figur V1: Oslo tettsted (Kilde Wikipedia) 15

19 Tabell V1: Innbyggere i kommunene i Akershus (1. jan 2014) kilde SSB. Bærum Asker Skedsmo Lørenskog Ullensaker Ski Oppegård Eidsvoll Nittedal Nes Nesodden Ås Sørum Rælingen Vestby Frogn Aurskog- Høland Nannestad Fet Enebakk Gjerdrum 6292 Hurdal 2695 Tabell V2: Regionråd Vestregionen Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Øvre Romerike Utvikling Follorådet Asker Bærum Lier Røyken Hurum Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Hole Ringerike Jevnaker Sande Svelvik Modum Krødsherad Sigdal Akershus fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Aurskog-Høland Fet Lørenskog Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Akershus fylkeskommune Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Akershus fylkeskommune Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Akershus fylkeskommune 16

20 Fylkeskommunale oppgaver Oslo og Akershus De viktigste oppgavene til fylkeskommunen (inkludert Oslo som fylkeskommune) er videregående opplæring, tannhelse, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og idrett, folkehelse, kulturminneforvaltning og regional planlegging og -utvikling. Oslo kommune og Akershus fylkeskommunen har ansvaret for følgende lovpålagte fylkeskommunale oppgaver: Tabell V3: Fylkeskommunale oppgaver og lovhjemmel Oppgave Lov, føringer mv. Videregående skoler Opplæringsloven Fagopplæring arbeidslivet Voksenopplæring Regionale forskningsfond Fylkesveger/Fylkesvegferjer Kollektivtransport Tannhelse Folkehelse Kulturminnevern Bibliotek Opplæringsloven Opplæringsloven Føringer for forvaltningen gitt i bestemmelser gitt av KD Vegloven Opplæringsloven skoleskyss (grunnskole og vdg. skole). Yrkestransportloven løyver Tannhelseloven Folkehelseloven Kulturminneloven Bibliotekloven Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktiviteter Friluftsliv miljø Landbruk Regional planlegging Tilrettelegging for næringsutvikling Kulturloven Forvaltning av spillemidler gitt i forskrift fra KUD Kulturloven EUs vanndirektiv, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, friluftsloven Føringer er gitt i oppdragsbrev fra LMD Plan- og bygningsloven Føringer for forvaltningen av øremerkede utviklingsmidler gitt i oppdragsbrev fra KMD. 17

21 Figur V2: Akershus fylkeskommune budsjett driftsutgifter (Kilde: Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2015). Særskilte oppgaver Oslo kommune Ved siden av å ivareta de lovpålagte oppgaver som kommune og fylkeskommune, har Oslo ansvaret for 2. linjetjenesten barnevern, dvs størstedelen av de oppgaver det statlige Bufetat har ansvaret for. Oslo har også egen vegadministrasjon og inngår ikke i Statens vegvesen felles vegadministrasjon slik hovedregelen er for øvrige fylkeskommuner. Viktige regionale samarbeidsorganer Regional plan for Oslo og Akershus Som følge av stortingets behandling av Ot.prp. nr. 10 ( )) ba regjeringen Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om utarbeide felles regional plan forareal og transport. Plansamarbeidet drives av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og alle kommunene i Akershus i fellesskap. Alle de tre partene er representert i de administrative og politiske styringsgruppene og referansegruppene for Plansamarbeidet. Det er Akershus fylkesting og Oslo bystyre som til slutt skal vedta den regionale planen. Endelig behandling er planlagt høsten Oslopakke 3 og bymiljøavtaler Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. I tillegg gjennomføres mange små og mellomstore prosjekter. Oslopakke 3 har en økonomisk ramme 18

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer