Gjøvik KrF Politisk program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019"

Transkript

1 Gjøvik KrF Politisk program KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil være en tydelig stemme for miljøet, den kristne og humanistiske kulturarven og sentrale verdier som familie, frivillighet, lokalt næringsliv og levende lokalsamfunn. 2. KrF vektlegger mellommenneskelig fellesskap i familier, i lokalmiljøet og i mangfoldet av frivillige organisasjoner. Det er i disse sosiale relasjonene vi realiserer oss selv som hele mennesker. 3. KrF mener at en godt utbygd velferdsstat skal være en bærebjelke i samfunnet, men vil også legge til rette for at andre byggende felleskap skal få rom og ansvar. Ikke minst gjelder det familien, frivilligheten og alle de små og mellomstore bedriftene.

2 Visjoner for Gjøvik-samfunnet Gjøvik Kristelig Folkeparti ønsker at Gjøvik skal være en kommune som: er god og trygg å bo i er god å vokse opp i tilbyr høy kvalitet i barnehage, skole og utdanning er god å bli gammel i er god på lokal integrering av innvandrere viser omsorg for de som faller utenfor stimulerer til nyskaping og vekst i næringslivet tilbyr et bredt, rikt og levende kulturliv tar vare på miljøet og forvalter ressursene på en bærekraftig måte prioriterer forebyggende helsearbeid er fri for fattigdom er fri for rusmisbruk er en "fair trade" kommune er universell utformet og har god framkommelighet for alle er opptatt av dyrevelferd Utvikling av Gjøvik-samfunnet Gjøvik kommune må sikres inntekter til velferd og omsorgstilbud. Sysselsetting og arbeidsplasser er viktig for kommunens økonomi. Det må derfor legges til rette for næringsutvikling slik at nye store og små bedrifter kan etablere seg i kommunen. Gjøvik KrF er positiv til kommunesammenslåing, dersom utredningen viser at dette bidrar til bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. å stimulere til privat og offentlig verdiskaping flere avganger og redusert reisetid med tog mellom Gjøvik og Oslo et godt busstilbud i kommunen og til nabokommunene å oppruste veinettet i utkantstrøkene og stimulere til levende bygder et aktivt og levende bymiljø parkeringsordninger som stimulerer til levende sentrum en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen å utvikle potensialet på Hovdetoppen å videreutvikle Gjøviks potensial som turiststed å beholde søndagen som en annerledesdag med fri fra arbeid for flest mulig

3 1 Oppvekst Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en hjertesak for KrF. Vi vil legge til rette for å gi barn en oppvekst i trygghet og kjærlighet, uten fattigdom, rus, vold og omsorgssvikt. Familier er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. I familien møter barnet omsorg og bygger de første relasjoner. Barnehagene er barnets første møte med storsamfunnet. Her legges grunnlaget for livslang læring. I skolen får barna mulighet til å realisere sine evner og lære å bli gagns mennesker. Vi er opptatt av skolens faglige kvalitet og voksentetthet. KrF ønsker barnhager og skoler med høy kvalitet. at offentlige tilbud skal tilpasses familienes behov at Gjøvik kommune skal tilby samlivskurs og veiledning til familier at tverrfaglig-familieteamet styrkes å sikre en sterk enhetsskole å øke lærertettheten i småskolen at lærerne får mer tid til undervisning å gi valgfrihet mellom private og offentlige barnehager, skoler og institusjoner at det kristne menneskesynet og kristne verdier skal være et viktig grunnlag for verdiformidlingen i barnehage og skole at kulturarven ivaretas ved at kristne høytider markeres i barnehage og skole at man formidler toleranse og respekt for alle trossamfunn i barnehager og skoler nulltoleranse mot mobbing å opprettholde gode helsestasjonstilbud for barn og ungdom at kommunen aktivt samarbeider med ideelle organisasjoner som bevisstgjør ungdom til å ta egne valg, innarbeide sunne og solidariske holdninger, forebygge/motarbeide mobbing og si nei til rus å sikre gode avlastningsordninger til familier som har funksjonshemmede barn å styrke barnevernet. Styrke det forebyggende arbeid, hurtigere saksbehandling og barnevernstiltak av god kvalitet at fosterhjem i Gjøvik kommune skal sikres veiledning å bygge en ressursbase av pensjonister og andre frivillige som kan være miljøarbeidere og leksehjelpere på skolene. Dette kan øke kontakten mellom generasjonene og motvirke ensomhet blant eldre å styrke de estetiske fagene i skolen 2 Helse og omsorg Folkehelse KrF ser folkehelse i et større perspektiv enn kun fravær av fysisk sykdom. Vi ønsker folkehelsetenkning i alle sektorer, og ønsker å satse på helsefremmende og forebyggene tiltak for Gjøviks befolkning.

4 Derfor ønsker vi å prioritere folkehelse ved for eksempel arbeidet med reguleringsplaner, kulturarbeid, helsesøstertjeneste for ungdom og arbeid med å fremme et godt skolemiljø. I dag dominerer livsstilsykdommene. Mye kan gjøres for å forebygge sykdommer knyttet til røyking, rus, usunt kosthold og passivitet. Fysisk aktivitet er svært viktig for folkehelsen, og kommunen har en viktig rolle i dette arbeidet. Selv om det finnes mange gode resepter for et sunnere Norge, kan vi alle bli syke, enten vi lever sunt eller usunt. Når sykdom rammer, skal den enkelte bli møtt av en helsetjeneste som yter riktig hjelp på riktig nivå. Gjøvik Kristelig Folkeparti vil arbeide for: å motivere til økt fysisk aktivitet hos befolkningen. å styrke barnas helse, og ønsker at alle skolebarna skal ha tilbud om én time fysisk aktivitet hver dag. å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet. Det innebærer trygg skolevei, gang- og sykkelveier, parker, idrettsplasser og turstier der unge og eldre kan drive med fysisk aktivitet. at barn og unge får økt kunnskap om kropp og helse, og lærer gode vaner for å redusere risikoen for livsstilsykdommer et aktivt forebyggende arbeid mot røyking og rusmisbruk å videreutvikle tilbudet distriktspsykiatriske senter (DPS) at sykehuset på Gjøvik ikke svekkes, men styrkes for å kunne gi tilstrekkelig trygghet for befolkningen. at sykehuset på Gjøvik fortsatt skal ha akuttberedskap innen gynekologi, fødselsomsorg, kirurgi og indremedisin. at stråleenheten på Gjøvik styrkes og sikres fortsatt drift en offentlig tannhelsetjeneste som kan gi tilbud til prioriterte grupper i hele fylket at Solås opprettholdes som et rehabiliteringssenter å opprette et informasjonskontor for uønsket gravide (Amathea), drevet av frivillige, men med lønnet daglig leder. Kontoret skal ha kompetanse på rettigheter og støtteordninger for gravide å opprette en støttesentral i tilknytning til dette kontoret, med formidling av brukt barneklær, utstyr og tjenester (barnevakt, reserve-besteforeldre) sikre tilstrekkelig kapasitet i helsesøstertjenesten å støtte Kirkens SOS-arbeid Eldreomsorg Eldreomsorgen står overfor betydelige utfordringer. Fram mot 2050 vil antall personer over 67 år dobles. Derfor vil KrF kjempe for at kommunen vår tilføres mer penger til eldreomsorg. Kapasiteten på utdanningsinstitusjonene må økes for å rekruttere nye medarbeidere. KrF har derfor tatt til orde for et felles løft for en verdig eldreomsorg

5 å øke antall sykehjemsplasser fra 17 % til 18 % dekningsgrad for gruppen 80+ å beholde korttidsplassene i Snertingdal inntil videre en gradvis ombygging av 4. etasje på Haugtun til sykehjemsplasser å øke bemanningen på Furubakken etter behov å bygge et nytt omsorgssenter i Biri, og omsorgsboliger i Snertingdal å la et sykehjem/omsorgsboliger drives av ideelle/private at de som av medisinske årsaker har behov for sykehjemsplass, må garanteres tilbud om dette å opprette flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger som langtidsboform at den som ønsker det, og er i stand til å bo hjemme, skal tilbys omsorgs- og service-tjenester i hjemmet at det blir attraktivt å jobbe i omsorgsyrkene ved at det gis konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår rekruttering og økt kapasitet på utdanningsinstitusjoner og lærlingeplasser i kommunens omsorgstjeneste at ordningen med omsorgslønn styrkes gode avlastningsordninger for de som har omsorg for pleietrengende familiemedlemmer å øke kapasiteten på heldøgns-omsorgsplasser til demenssyke dagsenterdrift på omsorgssentre i alle deler av kommunen at omsorgen ved livets slutt styrkes, og at det gis tilbud om samtale med prest/ sjelesørger at driften av Lindrende enhet fortsatt prioriteres å legge til rette for at ektepar som trenger sykehjemsplass skal kunne leve sammen selv om de har ulike pleie og omsorgsbehov at alle sykehjem skal knyttes til etisk komité for å kvalitetssikre beboernes rettigheter å beholde ordningen med Den kulturelle spaserstokken, og tilrettelegge for fritidsaktiviteter og kulturtilbud på omsorgssentrene Rusomsorg og forebygging Nøkkelbegrepet i KrFs ruspolitikk er forebyggende arbeid, og solidaritet og omsorg for dem som sliter. En restriktiv alkoholpolitikk handler ikke om å detaljstyre folks liv, men å skape færre problemer, mindre misbruk, færre hjem der barna gruer seg til helg og høytider. Det er viktig å gjennomføre en kunnskapsbasert alkoholpolitikk med sikte på å få redusert totalkonsumet for å redusere framtidige rusproblemer. En restriktiv alkoholpolitikk vil være et viktig tiltak for å hindre alkoholrelatert vold, og bidrar til en positiv samfunnsutvikling. En annen viktig oppgave er å sikre rehabilitering og ettervern. God omsorg innebærer også ansvarliggjøring og medvirkning av brukerne.

6 at rusmisbrukere får rask behandling og godt ettervern botrening til de som har svak bo-evne et botilbud i kollektiv til personer som trenger oppfølging etter endt behandling eller soning at rusavhengige må få hjelp når de er motivert for å ta i mot den at jordmortjenesten benyttes som en viktig forebyggende tjeneste å videreutvikle samarbeidet mellom Monsterbedriften og kommunen fortsatt støtte til Blå Kors Kampen kafé at kommunen benytter seg av frivillige/ideelle organisasjoner i behandling og rehabiliteringsarbeid, f. eks. Evangeliesenteret at kommunen beholder en restriktiv salgs- og skjenkepolitikk at det ikke gis skjenkebevilling til arenaer der barn og unge er en viktig brukergruppe at det stilles krav om at kulturaktiviteter for ungdom må være alkoholfrie for å motta kommunalt tilskudd at CC fortsatt skal være uten skjenkebevilling å begrense salgsbevilling til dagligvarebutikker og ikke gi fast skjenkebevilling til andre enn ordinære kafeer, barer og restauranter en effektiv kontroll av bevillingshavere og raske og betydelige reaksjoner på brudd på bestemmelsene at det utarbeides statusrapporter som dokumenterer russituasjonen i kommunen slik at riktige tiltak settes inn at ruspolitisk handlingsplan revideres 3 Innvandringspolitikk og inkludering Kommunens møte med flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere må bygge på toleranse, ikke-diskriminering og likeverd. Mottaksapparatet må så raskt som mulig føre den enkelte inn i normale funksjoner i vårt samfunn slik at innvandrere blir en ressurs og ikke en belastning. KrF vil arbeide for: å videreutvikle arbeidet for at innvandrere kan kombinere norskopplæring med arbeid i bedrift som gir mulighet til å bruke og videreutvikle språket høy kvalitet på norskopplæringen å bekjempe rasistiske holdninger å legge til rette for bedre integrering å arbeide for at kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjoner i arbeidet for bedre integrering opprettholde støtten til flykningeguide-ordningen i Røde kors at rettigheter skal følges opp med plikter at kommunen i større grad benytter seg av kompetansen vi besitter i internasjonalt råd

7 4 Miljø og dyrevelferd Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Dagens utfordringer må løses uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov. Naturens tålegrense skal ikke overskrides. Forvalteransvaret omfatter også dyrevelferd. Dyremishandling og omsorgsvikt må forebygges via nært samarbeid og kommunikasjon med bønder og dyreeiere. å bedre kollektivtransport-tilbudene i hele kommunen vern av arealer for matvareproduksjon at kommunens arealdisponering er i samsvar med et miljøvennlig perspektiv videreføring av tiltakene i kommunens landbruksmelding videreutvikling av kildesortering for gjenvinning og gjenbruk at verdifulle naturområder og arts-mangfold blir tatt vare på å verne områder ved Mjøsa til allmenn fritidsbruk, for eksempel Vikodden at det utarbeides en kommunal handlingsplan for å redusere matavfall med 10-20% å motivere barnehager og skoler for å engasjere barn og unge i lokalt miljøvern at gangveier og fortau blir brøytet og strødd, i samme tempo som bilveiene å fastsette 30 % reduksjon av klimagasser som et konkrete og bindende klimamåltall i perioden fram til 2020 at nye kommunale bygg bør bygges som passivhus at nye kommunale tjenestebiler bør være el-biler eller hybridbilder 5. Kirke og Kultur Kultur har en egenverdi, og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Mennesker har både materielle og åndelige behov. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud til alle. Kirken er et naturlig samlingssted, som favner alt fra de små sangstunder til de store konserter og kirkelige handlinger. Den norske kirke forvalter også kommunens gravsteder på vegne av kommunen. Kommunen må sikre drift og et godt vedlikehold av kirkebygninger og gravlunder. å støtte alle de gode og positive kulturtilbudene i kommunen; bl.a. kor, korps og teatergrupper å øke antall plasser ved Gjøvik kunst- og kulturskole å styrke Frivillighetssentralen som knutepunkt for frivillig arbeid i Gjøvik å balansere bruk og vern av Gjøvik Gård, slik at den kan være til glede for Gjøviks befolkning både nå og i fremtiden å videreutvikle og utnytte potensialet i Mjøsmuseet (Eiktunet m.m.) å motivere til allsidig bruk av kulturhuset at kulturarbeidet i kirken skal være en sentral del av Gjøviks kulturliv

8 å gi idrettstilbudene til barn og ungdom bedre rammevilkår å støtte breddeidrett framfor eliteidrett å ta vare på den kristne kulturarven å gi for gode rammebetingelser for kirker, tros- og livssyns- organisasjoner å sikre godt vedlikehold av kirkerbygninger og gravlunder å videreutvikle pilgrimsleden gjennom Gjøvik kommune KrFs verdigrunnlag og ideologi KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser. Til sammen representerer KrFs verdisyn og ideologi en tredje vei i politikken, mellom høyre og venstresiden. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Nestekjærlighet og det kristne menneskesynet betyr at alle mennesker har lik verdi, uavhengig av hudfarge, kulturtilhørighet, tro/livssyn, funksjonsnivå eller seksuell legning. Hvert enkelt menneske har ukrenkelig verdi fra unnfangelse til livets slutt. Avgjørelser som berører andre mennesker må være preget av respekt og likeverd. Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag.

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer