Valgprogram Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram 2015 2019 Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge!"

Transkript

1 Valgprogram Rødt Aust-Agder Kamp mot forskjells-norge! Ved kommunestyrevalget i høst stiller Rødt med lister i alle fylker og i 85 kommuner. Dette er 15 flere kommuner enn ved valget i Aust-Agder trenger representanter fra Rødt i Fylkestinget. Det er mange viktige kamper som kjempes i fylket vårt. Rødts varemerke er å stå for det vi vil og lover også etter at valget og valgkampen er over. Rødt er et arbeiderparti og det er selvsagt for oss å ta arbeidstakerrettigheter på alvor. Endringene i Arbeidsmiljøloven bidrar til å undergrave tilkjempede rettigheter. Endringene er særlig kvinnefiendtlige og økt tilgang til midlertidige stillinger fører til ei usikker framtid for unge arbeidstakere. Med Rødt i fylkestinget får du en tydelig stemme for sekstimersdagen og mot økt bruk av midlertidige stillinger i fylket. Vi står også steilt på kravet om tariffavtale og lærlingplasser ved offentlige anbud i Aust-Agder. Fylket vårt er lite, men også langstrakt med Setesdalen. Rødt vil jobbe for å få flere og best mulig tilpassede avganger, sammen med forbrukervennlige priser på kollektivreiser. På sikt ønsker vi at kollektivtransport skal være gratis. Det skal både lønne seg og være mulig for alle å ta buss, ferje eller tog i hele sørlandsregionen. Rødt er et feministisk, antirasistisk og inkluderende miljø- og arbeiderparti for alle. Vi kjemper for at alle skal ha de samme rettigheter, uavhengig av kjønn, legning, religion, etnisitet, funksjonsgrad og klasse. Rødt vil jobbe for gode klima- og miljøtiltak og for en god og arbeidervennlig utfasing av oljevirksomheten. Lojaliteten til kandidatene våre ligger hos innbyggerne i fylket, spesielt alle innbyggere som er satt ut av, eller er i ferd med å bli skjøvet ut av samfunnslivet. Lojaliteten ligger ikke hos byråkratelite eller kapitalkrefter. Våre standpunkt er ikke til salgs! Rødt har en skeptisk holdning til sentraliseringer, fordi de ofte fører til økte vanskeligheter for innbyggerne i forhold til å utøve sine demokratiske rettigheter. Rødt er ingen tihenger av den nye politireformen fordi den øker utryggheten og undergraver en god polititjeneste som ivaretar den viktige lokalkunnskapen om forhold i bygd og by. Vi ønsker størst mulig medvirkningsbasert demokrati og kjemper for et utvidet demokrati hvor alle kan gi etter evne og få etter behov. Rødt vil ha bosetting, skoler, barnehager og et godt nærings- og arbeidsliv i hele fylket. Våre representanter i fylkestinget vil jobbe for å sikre at ressursene i Aust-Agder kommer innbyggerne i hele fylket til gode. Stem Rødt i Aust-Agder! Helse og velferd Helse og velferd skal ikke være butikk. Dårligere offentlige helsetilbud har åpnet for at private firma kan tjene penger på sykdom. Dette svekker velferdsstaten. Vi trenger de tre sykehusene vi har på Sørlandet. Det skal være nærhet og trygghet også for de som bor utenfor byene. Sørlandet sykehus i Arendal er stadig truet av kutt og nedleggelse av avdelinger. Dette må stoppe! Nedbygging av lokalsykehus er sentraliseringsprosjekt som direkte truer tryggheten til mange innbyggere. Fortsetter dette så kan mange risikere å miste nærhet og trygghet i forhold til fødeavdeling, barneavdeling og akuttberedskap. Vi ønsker et

2 godt offentlig helsetilbud til alle innbyggerne i fylket. Rødt deltar derfor aktivt i sykehusaksjonene for å forsvare og forbedre spesialisttjenestene og avdelingene ved Sørlandet sykehus i Arendal. At helse og velferd, herunder sykehusene, skal komme under folkevalgt styring og offentlig kontroll. Helseforetakene i nåværende form må legges ned. Å styrke sykehuset i Arendal ved å kjempe for barneavdeling, fødeavdeling, akuttberedskap og mot ytterligere utarming av eksisterende spesialisttjenester. At Sørlandet sykehus Arendal blir et universitetssykehus. Gratis offentlig tannhelsetjeneste for alle og styrking av tannhelsetjenestene også utenfor kystbyene. Styrking av helsetilbudet for rusavhengige. Legge til rette for bedre brukermedvirkning i LAR-systemet Støtte prosjekter som fremmer gode tiltak innen likestilling, folkehelse og levekår Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien, inkludert helsesøstertjenesten og PPTtjenesten ved de videregående skolene. At fylkeskommunen drifter større asylsøkermottak for UDI og staten, når og om dette blir aktuelt. At det opprettes et psykososialt team for flyktninger i fylket som kan jobbe både ambulant og stasjonært Miljø og energi Vi trenger strøm til folk og industri på Sørlandet, ikke til eksport og børsspekulasjon. Vi må bort frå klimafiendtlig oljeproduksjon og investere i fornybare ressurser. Rødt ønsker og satser på miljøvennlig modernisering av kraftproduksjon og -nett. Rødt vil være en pådriver for at det skal satses stort på flere industriarbeidsplasser basert på moderne og miljøvennlig teknologi. Det er behov for stor offentlig innsats for at arbeidsplasser og kunnskap innen dagens petroleumssektor kan overføres til oppgaver som er bærekraftige i framtida. Egen klimaplan for å redusere klimagassutslipp i Aust-Agder til et minimum. Toprissystem for elektrisitet: Rimelig strøm til basisforbruk, dyr strøm til overforbruk. Styrking av vannkraftbasert industri med kontrakter som garanterer langsiktig tilgang til rimelig og ren kraft. Større satsing på fornybar energi. Prosjekter og utbygging må likevel ta hensyn til natur og miljø. Offentlige tiltak for energisparing og resirkulering. At E18 utbyggingen fra Tvedestrand til Arendal legger om traséen og ivaretar hensyn til bymarka i Arendal. Å beholde det offentlige eierskapet i energiselskaper som Agder Energi Solceller på taket og andre nullenergiløsninger på offentlige bygninger. ENØK-tiltak i tettbygde strok, som for eks. utbygging av fjernvarmenett. Å sikre allemannsretten, ved å gjøre flere friluftsområder tilgjengelige for alle En sammenhengende kyststi gjennom hele fylket Bidra til aktivt arbeid for å få fjernet krypsiv i vann og vassdrag Restriktiv utbygging av småkraftverk. Ladestasjoner for el-biler i byer og alle tettsteder med naturlig sentrum.

3 En bærekraftig forvaltning av naturressursene i Skagerrak og hele fylket. Nærings- og arbeidsliv Rødt ønsker en utvikling som gir Aust-Agder flere virksomheter, større bredde og gode arbeidsplasser. Innbyggerne er best tjent med at dette er næringsvirksomhet som er bærekraftig og ikke ødelegger mennesker, dyr, miljø og natur. For Rødt er det et krav at næringenes ledere og arbeidstakernes organisasjoner står for gjensidig respekt og at lov- og avtaleverket følges. Å støtte de næringssvake deler av fylket. Gjennom tilskudd og fortsatt støtte til regionale næringsfond og Innovasjon Norge At det gis støtte til næringsklynger innen industri, teknologi og reiseliv At det gis støtte til markedsføring av reiselivs- og opplevelsesnæringen Styrking av produksjon og distribusjon av lokalprodusert mat. Bedre økonomiske vilkår for landbruksnæringa. Tilrettelegging for økologisk og annen lokal matvareproduksjon Kvalitetssikring av at kravet om norske lønns- og avtalevilkår gjelder for den næringsvirksomhet som gis støtte Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, samt inntak av lærlinger ved anbud i fylkeskommunen Å bekjempe sosial dumping. Antall underleverandører må begrenses til to ledd ved anbud i fylkeskommunen Krav om at fylkeskommunen ved anbud bare benytter firma med tariffavtale, at firmaet tar inn lærlinger og ellers følger arbeidslivets regler og avtaler Samferdsel Gode kollektive løsninger er nødvendige for å få folk til å la bilen stå. Rødt vil arbeide for å forbedre og utvikle det kollektive tilbudet og for å gjøre det gratis for folk å reise kollektivt i hele fylket. Buss, tog og ferjer må drives av det offentlige. Rødt vil prioritere utbygging av jernbanen med sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen Denne satsingen vil være med på å styrke både gods- og passasjertransport, samt muliggjøre miljøvennlig pendling til og fra Oslo og Kristiansand Å innføre færre soner i fylket for busstransport. Ingen prisøkninger i Prøveordning med gratis kollektivtransport. På sikt vil vi ha gratis kollektivtransport. At hybrid- og gassbusser skal erstatte dieselbusser. At periodekort på buss også skal gjelde togstrekningen Gjerstad Kristiansand. Flere gode sykkelstier i byer og tettbygde strøk. At det offentlige overtar ansvar for driften av kollektivtransporten i fylket, også for buss og ferjer og avvikler dagens anbudsordning. At finansieringen av samferdselstiltak på riks- og fylkesveier ikke skal være avhengig av bompengefinansiering. At ungdomskort på buss også inkluderer togstrekningen Gjerstad-Kristiansand og nattbussene. Sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen: Lyntog Kristiansand-Oslo. Å flytte mer av tungtransporten over på jernbane og skipstransport Bedre tilrettelegging av transporttilbud for funksjonshemma.

4 Kollektivtilbud med betalingsløsninger som er universelt utforma, både mulighet for kontantbetaling og billettautomater. Støtte kollektivtransportens fagforeninger i krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår. At Riksvei 9 fullføres med gul stripe til Hovden og videre mot Haukeli innen 2023 Å bidra til å få etablert en ny veiforbindelse til Arendal Havn, Eydehavn At det utarbeides en plan for opprustning av Riksvei 42 Arendal-Evje At det utarbeides en plan for sikring, vedlikehold og utbygging av tilførselsveien fra E 18 til Risør Opprusting av fylkesveiene, og etterslepet på vedlikehold må tas inn. Ungdom og utdanning Rødt vil arbeide for ei utdanning som gjør at alle ungdommer kan delta og finne en plass i samfunnet. Rødt vil ha et variert skoletilbud til alle i hele fylket, og derfor gå imot sentralisering og alle forslag om privatisering i den videregående skolen. Læreryrket må bli verdsatt som viktig arbeid med kunnskap, verdier, erfaringer og solidaritet, også når det ikke passer for økonomene. New Public Management (NPM) og all stykkprisfinansiering svekker utdanningen, og må ut av skolene våre. Nok ressurser til skolene, slik at de bl.a lettere kan sette inn kvalifiserte vikarer ved behov. Styrke tilbudet på de videregående skolene i distrikt og utkant av fylket. Større satsing på fagutdanning i den videregående skolen. Å opprettholde og avsette ressurser til å iverksette/følge opp forpliktende mobbeprogram i videregående skoler. Å sørge for personale med flerkulturell og minoritetsspråklig kompetanse i de videregående skolene. Leksefri skole. Skolearbeidet skal i all hovedsak gjøres i skoletida. At fylkeskommunen skal tilby flere lærlingeplasser og kreve lærlingeplasser i alle fylkeskommunale anbud. Obligatorisk kursing i faglige rettigheter for elever i videregående skole Fjerning av arbeidsgiveravgift på lærlinger. At rabattordninger på kollektivtransport også skal gjelde for lærlinger som ikke har rett på ungdomskort/studentpriser. Styrking av opplæringskontora. Styrking av voksenopplæringssentra med tilbud om barnepass Styrking av innføringsklassene for minoritetselever. Økt satsing på kulturskolene og linjer i estetiske fag i videregående skoler. Styrke realkompetanseordninga i den videregående skolen. Videreutvikle tilbudet om sommerskole, slik at flere elever får fullført skoleåret Støtte til aktiv elevmedvirkning og en god dialog med elevorganisasjoner og Aust- Agder elev- og lærlingråd Styrke og videreføre garantiordningen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Energieffektive og klimavennlige videregående skoler med mål om nullenergibygg. Å bidra til å styrke Universitetet i Agder.

5 Kultur og idrett Den kulturelle infrastrukturen er nødvendig for levende samfunnsutvikling og menneskelig trivsel. Skapende aktivitet er avgjørende for kulturfeltet og samfunnet som helhet. Frivillig arbeid i sektoren aktiviserer folk til meningsfylt og samfunnsnyttig innsats, men skal ikke erstatte ordinært arbeid med utvikling og bevaring av idretts- og kulturliv. Kulturarven er en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse. Menneskene lever ikke av mat og drikke alene, ånden trenger også føde. Styrket støtte til frivillige lag og organisasjoner innen idrett og kultur. Prioritere breddeidrett ved utbygging av nye idrettsanlegg. Økt fylkeskommunal medfinansiering av statlige og kommunale idrettsanlegg, kulturhus og grendehus. Økt fokus og satsing på arbeider- og industrihistorie, sjøfolkenes historie og kystkulturen ved museene i Aust-Agder. Å skape ikke-kommersielle arenaer for kunst, kultur og idrett. Etablering av et regionalt, profesjonelt utvekslingsnettverk med kunstnerboliger og kunstsenter i hver kommune. Å gjøre Kulturkortet for ungdom ennå bedre kjent. Å styrke kulturen i hele fylket. Kulturmidler også til distriktene. Støtte til de festivaler i Aust-Agder, som har størst betydning for utvikling av eksisterende kulturliv og kulturarv i fylket At ungdom opp til og med videregående skolealder og studenter, skal ha gratis tilgang til alle museer som mottar støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer