FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 5 2013"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr Norges forsvar inn i fremtiden

2 Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt i bruk. Det er mange endringer i et denne høsten. Ny forsvarssjef og ny forsvarsminister skal ta over roret. Nytt utstyr skal fases inn, og nye investeringer skal diskuteres. Vi har besøkt ubåtvåpenet, sett litt på droner og vi har tatt en prat med den nye veteraninspektøren, generalmajor Kristin Lund. Et lite blikk ut i verden blir det også, til det fransk-britiske forsvarssamarbeidet og til Italias mange politiske utfordringer. Vet du forresten at Folk og er mye mer enn bare et blad? Vi arrangerer en rekke seminarer og studieturer, og på midtsidene kan du denne gangen lese litt mer om organisasjonen vår. Fra neste år blir det også noen endringer her i Folk og s blad. Mangeårig redaktør Nan Cecilie Johnstad går fra årsskiftet over til nye utfordringer. Vi takker henne for innsatsen, og ønsker henne lykke til videre! F F ARBEIDSUTVALGET I FOLK OG FORSVAR: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Kämpe Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Håper at du finner lesestoff av interesse - god lesning! Monica K. Mattsson Kämpe Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på innhold ARTIKLER: En veteran for veteranene Kristin Lund blir ny veteraninspektør s. 4-5 Ubåtvåpenets fremtid s. 6-7 Droner s. 8-9 Oppdrag Adenbukten s For fred, frihet og demokrati s Samarbeider for å komme ut av skyggenes dal s Italias kaos Europas problem? s En sivilist på dypt vann s FASTE SIDER: Leder s. 2 Smått & stort s. 3 og 21 Leserinnlegg s. 21 Organisasjonsstoff s. 22 og 23 Info-publikasjoner s. 24 Opplag: Pr. oktober 2013: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og s offisielle mening. Utgiver: Folk og Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Tlf: Telefax: Forsiden Norge skal som kjent kjøpe nye jagerfly av typen F35 Joint Strike Fighter Lightning II. Forsidebildet viser US Marine Corps versjon av dette flyet, da det ble testflydd med eksterne våpen over Maryland i USA i februar Denne versjonen er lagt for kortere take off/ landing enn den versjonen av flyet som Norge kommer til å kjøpe. Foto: Reuters/Scanpix FolkogforsVar Nr Norges forsvar inn i fremtiden Internett adresse: E-post-adresse: Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Kämpe Redaktør: Nan Cecilie Johnstad E-post red.: ISSN GRAFISK PRODUKSJON: Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS Oppslaget; spesialstyrke; en mindre militær enhet som har spesielle oppgaver innen rekognosering, ukonvensjonell krigføring og spesialoperasjoner. I mange land har spesialstyrker en rolle innen kontraterrorisme, ofte i samarbeid med politistyrker. Tradisjonelt utfører spesialstyrker oppdrag innen fem kategorier: kontraterrorisme, ukonvensjonell krigføring, tilretteleggelse av fremmede staters indre forsvar, rekognosering og direkte anslag. Sitatet Vi sover trygt i våre senger fordi modige menn står klare i natten for å bruke vold mot de som vil oss vondt. - Winston Churchill

3 Tettere samarbeid med Danmark Norge og Danmark ser på mulighetene for å samarbeide tettere, særlig om felles utfordringer i nord. En stor delegasjon fra det danske forsvarsdepartementet, sstaben og sivile institusjoner i Danmark besøkte oktober sdepartementet (FD) i Oslo og ets operative hovedkvarter i Bodø, samt Hovedredningssentralen i Nord-Norge. De fikk presentert nåværende og planlagte norske kapasiteter, policy og hvordan Norge ser på utfordringene i nordområdene i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Danskene ser på nordområdene og Arktis som svært viktige i tiden fremover, og ønsker å undersøke mulighetene for å utvide samarbeidet med blant annet Norge. - Jeg ser store likheter i hvordan vi ser på utfordringene i nordområdene. Norge og Danmark har mange felles utfordringer. Våre behov for kapabiliteter og kapasiteter for å kunne møte økt aktivitet og den økende betydningen av nordområdene gir oss samarbeidsmuligheter på svært mange områder. Jeg håper vi kan videreutvikle det gode samarbeidet i tiden fremover, sier avdelingssjef (tilsvarende norsk ekspedisjonssjef) Kim Jesper Jørgensen i avdelingen for plan og operasjoner i danske FD. Norge i ny lederrolle i NATO Norge har undertegnet en avtale om å spille en ledende rolle i NATOs arbeid for bedre styresett. Det nylig etablerte «Senter for integritet i forsvarssektoren» i Oslo har nå ansvaret for iverksettingen av NATOs trenings- og utdanningsplaner innenfor alliansens «Building Integrity-program». Jeg er svært fornøyd med at NATO spurte Norge om å ta på seg dette ansvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Dette viser at Norge er blant de ledende nasjonene når det gjelder vekt på integritet og godt styresett i alliansen. Rollen som Department Head innebærer å være formell faginstans for NATOs utdannings- og trengingsplaner på feltet. Dette vil skje i samarbeid med NATOs politiske og militære ledelse som vil definere de formelle kravene. I tillegg vil senteret bidra til kompetanseutviklingen i NATO og for allierte og partnerland. Ny forsvarsminister 16. oktober presenterte Erna Solberg sin nye regjering. Ine Marie Eriksen Søreide (H) tar over posten som forsvarsminister etter Anne Grete Strøm Erichsen. Ine Marie Eriksen Søreide har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005, og ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomité fra I utnevnelsen sa statsminister Erna Solberg at Søreide er en grundig politiker med stor sakskunnskap. Hun nyter stor respekt i forsvarskretser, og vil bli en utmerket forsvarsminister. Nytt toppmoderne fartøy til Kystvakten ngen vil styrke Kystvakten for fremtiden. Nordkappklassen skal fases ut, og i 2016 skal det første nye toppmoderne fartøyet erstatte KV Andenes. KV Andenes tilhører Nordkapp-klassen som har vært i trofast tjeneste i over 30 år. Fartøyene har vært godt tilpasset tjenesten de har gjennomført, men begynner nå å bli gamle. Derfor vil regjeringen som et ledd i Nordområdesatsingen gå inn for kjøp av nye toppmoderne kystvaktfartøy for å erstatte denne fartøyklassen, og begynner med et som skal erstatte KV Andenes. - Situasjonen i Nordområdene forandrer seg konstant. For å møte utfordringene som kommer må vi være best mulig rustet. Derfor vil regjeringen i statttet for 2014 foreslå at vi skal kjøpe et nytt helikopterbærende og isforsterket fartøy som er planlagt levert i 2016, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det er ikke snakk om å kjøpe flere fartøyer, men å erstatte gamle med nye, moderne og fremtidsrettede fartøy. Utfordringene i dag og de som kommer i fremtiden i nordområdene er store. Når trafikken gjennom Nordøstpassasjen etter hvert øker må Norge være beredt til å kunne ivareta norske interesser og områder. - Kystvakten møter krav og forventninger fra mange aktører som blant annet fiskeri- og havbruksnæringen og oljebransjen. Beredskap i forhold til miljøvern er også et krav som blir viktig i fremtiden. Det er derfor viktig at vi har fartøy som kan møte disse utfordringene. Vi må følge med, og helst ligge i forkant teknologisk, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen. Planen er at det nye erstatningsfartøyet skal være på plass i Den kalde krigens historie sdepartementet har, i samarbeid med Kulturdepartementet, besluttet å gi økonomisk støtte til en ekstern utredning av hvordan kaldkrigshistorien best kan ivaretas i nord. Den landsdelen som ble mest berørt under Den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uunngåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Derfor går sdepartementet og Kulturdepartementet nå sammen om et prosjekt der de skal se på ulike alternative løsninger for å formidle dette videre. Kilde: et.no Paragrafen: Anerkjennelse; begrep i folkeretten om en stats aksept av en annen stat og/eller styre etter en statsomveltning. Kan også beskrives som en handling der man gir til kjenne at man aksepterer en nyopprettet stat eller styre med status som nettopp det, og de rettigheter og plikter som det medfører. Folk og 3

4 En veteran for veteranene - Kristin Lund blir ny Det er en svært erfaren offiser som nå tar over stillingen som veteraninspektør. Kristin Lund ble generalmajor i 2009, da hun gikk inn i stillingen som GIHV - generalinspektør for Heimevernet. Da brøt hun også en annen barriere ved å bli Norges første kvinnelige general. Nå tar hun altså skrittet videre til et annet viktig arbeidsfelt. Veteraninspektør er en relativt ny stilling i det norske et. Hun overtar jobben etter generalmajor Robert Mood som i 2011 trådte inn i den da nyopprettede stillingen. Over nordmenn har vært ute i ulike internasjonale operasjoner i over 40 ulike land. Så å si alle av oss kjenner en veteran. Vi har tatt oss en prat med den påtroppende veteraninspektøren. Kristin Lund, nå går du fra å arbeide med Heimevernet, det grunnleggende landforsvaret her hjemme, til veteranarbeid. Hvordan blir overgangen? - Jeg ser en naturlig sammenheng mellom de to arbeidsfeltene. Heimevernet er en stor organisasjon, geografisk fordelt over hele landet. En stor andel HV-soldater har også erfaring fra internasjonal tjeneste. Gjennom de siste fire årene som GIHV har jeg tilegnet meg mye erfaring og kunnskap som jeg også kan trekke veksler på i den nye jobben. Du har jo også selv en omfattende internasjonal erfaring? - Ja, jeg har selv vært ute i en rekke internasjonale operasjoner, både i Libanon, i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan, for å nevne noen. Jeg vet jo litt om de erfaringer en veteran sitter med, og hva som fungerer i systemet. Er det noen utfordringer som du ser som spesielt viktige å ta tak i, i den nye stillingen? - Det har vært en betydelig utvikling i veteranarbeidet de siste årene, og man kan vel si at vi har gått fra å være ganske dårlige til å få en god del ting på plass. De som trenger hjelp, må selvfølgelig få det. Det er imidlertid viktig å understreke at de fleste veteraner først og fremst er en ressurs for samfunnet de kommer tilbake til. Jeg ser meg selv også som en ressurs, siden jeg har de erfaringene som jeg har. Og jeg har vel faktisk aldri møtt en veteran som ikke har opplevd egenutvikling gjennom tjenesten. Man lærer å kjenne sin egen kapasitet og sin egen begrensning. Levekårsundersøkelsen blant veteraner i forsvar og politi som ble presentert nå i høst, viser også at majoriteten kommer ut styrket etter internasjonal tjeneste. Det er viktig at samfunnet i større grad anerkjenner at disse menneskene er en viktig ressurs. Ja, tror du samfunnet altså «folket» har nok forståelse for den jobben som gjøres av et i internasjonale operasjoner? Forstår man soldatrollen og verdsetter man det arbeidet som faktisk gjøres, uavhengig av politikk og synet på den enkelte operasjonen? - Vel, politikerne har nok ikke alltid nok kunnskap om hva vi har gjort og hva vi står for. Det kan føre til manglede forståelse og anerkjennelse både fra politikerne og fra folk flest. Nåværende forsvarsminister (Anne Grethe Strøm-Erichsen, red.) har lagt mye vekt på dette, og vi har tatt noen viktige skritt i riktig retning. Jeg håper at den påtroppende regjeringen vil holde et like stort fokus på dette viktige arbeidet. 4 Folk og

5 veteraninspektør Min jobb som veteraninspektør blir jo, i samarbeid med forsvarssjefen, å bidra til nettopp det. Våre soldater ute i operasjoner risikerer jo faktisk livet for noe som våre folke valgte politikere mener er viktig nok til at vi skal gjøre det. I andre land, som f.eks. USA, får soldater en helt annen anerkjennelse. Kommer man i uniform, stopper folk opp for å hilse på deg og takke for innsatsen. Hvordan har utviklingen vært i veteranarbeidet? - Det er stadig en utvikling i arbeidet, og nye aktiviteter åpner seg for veteran ene. Det er viktig å legge til rette for møter mellom veteranene, både for de som er skadd og de som er friske. Og også mellom friske og skadde veteraner det er viktig å kunne snakke med folk som har de samme erfaringene som en selv, men som kanskje har taklet dem på en annen måte. Kamerathjelp er et nyttig virkemiddel. Det er også viktig å samle folk med felles interesser, gjennom for eksempel MC-gruppa og hundegruppa. Frivillige organisasjoner er viktige i dette arbeidet, og det er viktig å se på samarbeidet med et. et skal fornye seg, og det er viktig at de midlene vi får tildelt brukes på en best mulig måte. Dette er et arbeid som min forgjenger Robert Mood startet på en forbilledlig måte. Selv om handlings planen nå er vedtatt, må vi allikevel fornye oss kontinuerlig. Det er viktig med synlighet i samfunnet, og vi må spille på lag med de mange ildsjelene vi finner rundt om i landet som har veteranarbeid som sin hjertesak. Det er for øvrig også en gruppe jeg ble kjent med gjennom Heimevernet der er det også mange ildsjeler! Så det er forskjell på hjemkomsten for en veteran nå, og for eksempel en Libanoneller en Balkan-veteran på 80- eller 90-tallet? - Da jeg var i Libanon fikk vi en medaljeparade, men deretter var det bare å levere inn utstyret og komme seg hjemover. Det var lite oppfølgingstilbud. Riktignok var det et spørreskjema man skulle fylle ut, men de som kanskje slet litt torde ikke å si noe om det. Da ville konsekvensen sannsynligvis være at man ikke fikk flere oppdrag ute. Oppdragene på Balkan ble nok heller ikke forstått av forsvarsledelsen her hjemme enkelte opplevde nærmest at det ble sett på som en «ferie». Det var liten mulighet til å overføre erfaringen og lærdommen til neste pulje som skulle ut, og det var nok ikke så motiverende. Personellet som har vært ute har ofte vært i de mest utsatte områdene, og besitter en unik kunnskap de vet hva de snakker om. Fortsatt i dag er det nok slik at det sivile hjelpeapparatet vet for lite om situasjonen man har vært oppe i. De som trenger hjelp, må få det, og det betyr at hjelpeapparatet må få høyere kunnskap om problematikken, for eksempel gjennom kurs og factfinding-turer til de aktuelle områdene. Det vi har blitt flinkere til er et ordentlig mottak ved hjemkomst, og en faglig debrief av soldatene. Et fysisk tegn, som de ulike merkene i «salaten» på uniformen, gjør at man kjenner igjen kolleger med lignende erfaringer som en selv, og kanskje finner det lettere å starte en samtale. Det «å lande» etter et utenlandsoppdrag tar lenger og lenger tid, jo flere operasjoner man har vært ute i. Det er derfor et gode å kunne sende ut flere fra samme avdeling, som også går tilbake til avdeling ved hjemkomst. Det er mye mer utfordrende å være en «enslig svale», for eksempel en stabsoffiser i flernasjonale staber. Familie og venner er også viktige støttespillere. Vi har jobbet med å bedre informasjonen til de pårørende, både under selve oppdraget, men også om hvordan man tar imot en hjemvendende veteran. Noen sluttord til Folk og? Min deltakelse i internasjonale operasjoner har formet meg som leder og gjort meg til den jeg er i dag. Jeg ser veldig frem til å starte i den nye jobben, og identifiserer meg med gruppen jeg skal jobbe med. Jeg har reist mye rundt i landet i min nåværende stilling, og planlegger med at det fortsetter også i den nye jobben. Ser fram til å bli bedre kjent med alle ild - sjelene og ressurspersonene rundt om i Norge! FAKTA GENERALMAJOR KRISTIN LUND Påtroppende veteraninspektør høsten Lang karriere i et gått gradene fra transportsersjant ved Brigaden i Nord-Norge i 1980, via en rekke operative og stabsstillinger, til NK for Hærens styrker og sjef Østerdals garnison, før hun ble Generalinspektør for Heimevernet i Bred internasjonal erfaring fra blant annet FN-operasjoner i Libanon og i Gulf-landene, samt NATO-operasjoner på Balkan og i Afghanistan. FAKTA LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN «Veteraners levekår - s- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner» Undersøkelse foretatt av Statistisk Sentralbyrå høsten 2012 Et utvalg på personer ble intervjuet, herav forsvarsansatte og 500 politi. I hovedsak menn i alderen år 52 % av forsvarsveteranene hadde opplevd å være i akutt livsfare 44 % har vært vitne til alvorlig skade eller død blant sivile Veteranene har høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med referansegruppene, samt omtrent likt sykefravær Gjennomgående høy inntekt, og inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er mindre blant veteraner enn i referansegruppene Veteraner har minst like god både fysisk og psykisk helse som referansegruppen Veteraner er aktive sosiale personer med gode nettverk av venner og personer de kan stole på, og bidrar aktivt med gratisarbeid for organisasjoner. De har noe mindre familiekontakt enn andre Tillit til medmennesker er like høy blant veteraner som blant andre, men veteranene rapporterer likevel oftere enn andre at folk rundt dem viser lite interesse for det de gjør. Hele rapporten kan finnes på Av Monica K. Mattsson Kämpe Folk og 5 Foto: Anne Marie Kvamme, Folk og

6 Ubåtvåpenets frem Det norske ubåtvåpenet har rundet 100 år, og dets fremtid er under debatt; skal de eksisterende ubåtene oppgraderes eller skal det investeres i helt nye båter? Ubåtene har utviklet seg fra å være overflatefartøy som kunne dykke for å unngå sine fiender, til å bli viktige militærstrategiske fartøy som opererer skjult fra det går fra kai til det kommer tilbake. I dag er det stor satsning på ubåter på verdensbasis, og det er mange land som er i ferd med enten å oppgradere eksisterende flåte eller investere i ny. Flere ubåtnasjoner vokser frem, særlig i Asia og landene rundt Sørkinahavet der situasjonen til sjøs er svært spent. USYNLIG, MEN TILSTEDE Ubåtene er det eneste krigsfartøyet som kan operere skjult bak fiendens linjer, og er dermed et viktig strategisk virkemiddel. De spiller også en sentral rolle i overvåkning og etterretning fordi de kan komme svært nær andre fartøy av interesse uten å gi seg til kjenne, og kan brukes i farvann der man ikke har luftromsmakt. Alle de andre militære kapabilitetene et har er svært synlige i samfunnet når de rykker ut og under jobben de utfører. Kapabiliteter som for eksempel F16, fregatt eller korvett er av/ på-enheter de er enten i bruk, eller ikke og det er lett for andre å vite når de er på. Ubåtene har et enormt usikkerhetsmoment ved seg fordi de kanskje er tilstede, kanskje ikke, og gir dermed den politiske ledelsen stor strategisk handlefrihet. Det er ikke uten grunn at Ubåtvåpenets motto er Usynlig, men tilstede. Den største styrken til ubåtene er at ingen kan vite nøyaktig hvor de befinner seg, og for de er dermed et viktig avskrekkingsvirkemiddel i forsvaret av landet. Når en ubåt treffer med en torpedo gjør den enorme skader, og motstandere må sette inn store ressurser på å gardere seg mot potensielle ubåter. Norge har den lengste kystlinjen i Europa og ubåtvåpenet er naturlig nok en sentral del av Sjøforsvaret. ULA-KLASSEN I dag har Norge seks ubåter i Ula-klassen. Disse ble bygget i Tyskland, og levert til Norge i perioden med en forventet levetid på 30 år. Fartøyene i Ula-klassen er 59 meter lange, 4,6 meter dype og 5,4 meter brede. De har en offisiell operativ dykkedybde på 200 meter i fredstid og har en hastighet på 23 knop neddykket. De er utstyrt med torpedorør. Ubåtene har elektriske batterier og dieselelektrisk maskineri, noe som gjør Ula-klassen til noen av de mest lydløse av verdens konvensjonelle ubåter. Ula-båtene er avhengig av snorkling for å lade de elektriske batteriene, noe som gjør dem sårbare for fiender med overflateradar som kan oppdage metallobjekter. Radar kan 6 Folk og

7 tid imidlertid ikke se gjennom terreng, og de dype fjordene og mange øyene i norsk natur var ment å veie opp for dette slik at ubåtene kunne forbli uoppdaget. Ula-båtene ble utviklet for den type operasjoner man så på som naturlig under Den kalde krigen. De skulle overvåke fienden til havs, sette inn kommandosoldater, torpedere og ødelegge fiendtlige fartøy, samt førstelinjeforsvar av landet og anti-invasjonsoppdrag. De er spesialisert på kystnære operasjoner i trange og grunne områder, og andre land har kommet til Norge for å lære om nettopp dette. Mye har skjedd i Ula-klassens levetid, og de har måttet tilpasses nye omgivelser og oppdrag. I 1999 deltok Norge for første gang med ubåt i NATO-operasjonen Active Endeavour i Middelhavet. Fra å være laget til å tåle norske farvann, måtte ubåtene da bli tilpasset slik at de også kunne takle operasjoner i varmere strøk, noe som for eksempel innebar oppgradering av kjølingssystemene. OPPDATERING ELLER NYANSKAFFELSE? Ula-klassen ble designet for å kunne leve til 2020, men har måttet gjennomgå flere oppdateringer underveis for å møte moderne krav til blant annet sensorer. Det har skjedd utrolig mye i teknologiens verden siden begynnelsen på 90-tallet, og mye av utstyret begynner å gå ut på dato. I tillegg begynner det å bli et stadig større problem å få tak i reservedeler. To alternativer for ubåtvåpenets fremtid er sendt på utredning; å levetidsforlenge de eksisterende båtene, eller anskaffe helt nye båter. Det er etablert en arbeidsgruppe under ledelsen av sdepartementet med deltakere fra blant annet ets Forskningsinstitutt (FFI), ets logistikkorganisasjon (FLO) og Undervannsbåtvåpenet. Det første spørsmålet som ble stilt var om Norge ovt har behov for et ubåtvåpen. Alle tenkelige steiner ble snudd på, og konklusjonen var at de ikke klarte å finne noe alternativ til å videreføre ubåtvåpenet. Utarbeidelsen er nå i sluttfasen, og sdepartementet planlegger å legge frem en anbefaling i Deretter må en definisjonsfase gjennomføres for den valgte løsningen, før forslaget kan fremmes for Stortinget i BEHOV FOR NY TEKNOLOGI I en verden der den teknologiske utviklingen er svært rask, er det nesten bare fantasien som kan sette stopper for hva man kan utstyre fremtidens ubåter med. Først og fremst kan man tenke seg at det vil være viktig å få til en løsning som gjør at Ula-båtene ikke trenger å gå opp til periskopdybde for å lade batteriene. Atomubåter trenger ikke gå opp til overflaten for å lade batteriene, men er ikke å foretrekke av flere årsaker. Blant annet lager de betydelig mer støy enn dieseldrevne ubåter, noe som gjør at de lettere kan oppdages av fienden. Det finnes flere typer ny teknologi som løser batteriproblemet for de dieseldrevne ubåtene. Svenskene har blant annet tatt i bruk en Stirling-motor med stor suksess, og tyskerne bruker brenselceller. Ubåtene skal fungere som øyne og ører under vann, og da er det nødvendig med teknologi for å klare å danne seg et godt bilde av hva som skjer i omgivelsene, samtidig som man forblir skjult for andre fartøy. Teknologien for å oppdage ubåter har gjort store fremskritt de siste årene, og Ulabåtene avgir mer støy enn nødvendig. For å kunne få bedre oversikt over omgivelsene kan moderne sonar være aktuelt. Sonar er et system for å navigere og oppdage ved hjelp av lyd. Mens aktiv sonar sender ut et signal, og tolker lydbølgene som reflekteres tilbake, kan passiv sonar lytte etter kun lyd produsert av andre, uten å lage lyd selv. En oppgradering av våpen om bord kan også være nødvendig, særlig for å kunne beskytte seg mot angrep fra helikopter. Antiubåt-helikopter vil kunne senke en passiv sonar ned i havet, oppdage ubåten uten selv å bli oppdaget, for så å slippe ned en torpedo. En ubåt med våpen som kan treffe både sjø- og landmål innen en stor rekkevidde vil øke ubåtens strategiske betydning betraktelig, samt avskrekke helikopter fra å komme for nærme. Det kan også tenkes at en oppgradering av ubåtens forsvar vil være nødvendig, som for eksempel en utvikling av dagens teknologi for å sende ut lokkefugler. Disse kan lage lyder som forvirrer fiendens sensorer, og dermed narrer fiendtlige torpedoer på feil kurs. Listen er lang over spennende ny teknologi som kan være nyttig, om ikke nødvendig, i fremtidens ubåter. En utfordring er helt klart at Ula-klassens fartøy ikke er veldig store, noe som legger føringer for hvor mye ny teknologi man kan klare å finne plass til. Når hele styrken til ubåtene ligger i usikkerhetsmomentet knyttet til hvor de befinner seg, er det helt sentralt å sørge for at evnen til å operere skjult er tilstedet. Uansett om det vedtas å levetidsforlenge ubåtene eller å anskaffe nye, må man sørge for at Det norske ubåtvåpenet er teknologisk moderne i møte med potensielle høyteknologiske motstandere. Av Kathinka Louise Rinvik Foto: et Folk og 7

8 Droner Droneteknologien er kommet for å bli. Vi finner dronene langt flere steder enn vi tenker over til daglig. Disse flygende, ubemannede innretningene brukes både i næringslivet og på hobbybasis, og selvfølgelig i et. De finnes i alle størrelser, fra de meget små på størrelse med et insekt, til store, jumbojet-lignende maskiner. Kjært barn har mange navn droner kalles også UAV er, microdroner og førerløse fly, for å nevne noen. En av de største brukergruppene i dag, er eiendomsbransjen. Der brukes dronene til luftfotografering av objektene som er til salgs. Sivil beredskap er også et felt der droner blir vanligere. Om det er snakk om å forsøke å innhente informasjon fra potensielt livsfarlige omgivelser, er droner et sikkert kort. Når man for eksempel skulle forsøke å få oversikt over skadene på atomkraftverket i Fukushima etter at tsunamien hadde ført til store radioaktive utslipp, var dronene et godt alternativ til menneskelige ressurser. I miljøer som jobber med droner pleier man å referere til dronenes «3 D er». Maskinene er et godt hjelpemiddel for oppgaver som ellers er «Dull, Dirty or Dangerous». FORSVARET OG DRONER Når vi snakker om militær bruk av droner, tenker kanskje mange av oss først og fremst på væpnede droner, som tar liv på lang avstand. Men de aller fleste militære droner i dag brukes faktisk til overvåkning og informasjonsinnhenting. Om en tropp for eksempel er ute på patrulje i Afghanistan, er det en uvurderlig hjelp å vite hva som er «bak neste sving». Denne dronebruken har reddet adskillige soldatliv de siste årene. Droner trenger heller ikke å være flygende. Den samme teknologien ligger bak for eksempel minerydderroboter. Den spede begynnelsen til militær bruk av droner i betydningen pilotløse fly så man allerede under 1. verdenskrig. Den nesten 100 år lange veien til dagens teknologi har vært lang. Men det er tegn som tyder på at det går fortere fra nå av. Som en videreføring av den såkalte «Moores lov», hevdes det at datakraften eller antall prosessorer på et areal dobles for hver 24. måned. Stemmer dette, vil de fleste av oss få oppleve en rivende utvikling i løpet av vår levetid. I 2018 skal fem såkalte Global Hawk de største overvåkningsdronene, omtrent på størrelse med en Airbus-320 etter planen operere fra NATO-basen på Sicilia. Herfra skal de fra stor høyde kunne følge med på krig, naturkatastrofer og andre hendelser globalt. Innhenting av såkalt sanntidsinformasjon er viktig for å kunne ta de riktige beslutningene, både utenrikspolitisk og militært. Norge er et av de 15 NATO-landene som samarbeider om prosjektet. NATO-alliansen har fra før felleskapasiteter som transportfly og såkalte AWACS, altså kontroll og varslingsfly, og går nå sammen også om den nye dronekapasiteten for overvåkning. Her hjemme er foreløpig det teknologiske nivået noe mer jordnært bokstavelig talt. Per i dag har et den såkalte «Raven»- dronen, som i en høyde på max fot kan gi nyttig informasjon til soldater på bakken, om hva som møter dem litt lenger fram på veien. Dronen er ikke våpenbærende, og kun ment for informasjonsinnhenting. Det er også planer om en eventuell anskaffelse av mindre droner, koblet opp mot kjøp av nye kampvogner til Hæren. Bak en av de minste dronene som er laget, den såkalte Black Hornet som veier kun 16 gram, står et norsk selskap. Blant de som har gått til anskaffelse av disse dronene finner vi det britiske forsvaret, og det jobbes nå med en utgave beregnet på sivile myndigheter, som politi og brannvesen. VÆPNEDE DRONER Mens de fleste er enige om at en drone for overvåkning og informasjonsinnhenting er et nyttig verktøy, er det større debatt rundt bruken av væpnede droner. Disse kan brukes til å skyte ned innkommende missiler, de angripe utvalgte mål, og de kan også ta ut for eksempel en terroristleder uavhengig av fysisk nærhet til målet. I motsetning til en soldat av kjøtt og blod, blir en robot aldri sliten, sulten eller redd. Den stiller heller ingen spørsmål ved de ordrene den blir gitt. I mange situasjoner er dette en uvurderlig egenskap. For en statsleder er det som regel en mindre politisk kostnad ved å sende ut en drone enn en soldat. Det er langt billigere og raskere å utdanne en dronepilot enn for eksempel en jagerflyger. I teorien kan man se for seg at en krig kan føres fra en hjemmebase, der soldaten jobber en jobb, og deretter går hjem til familien. Men det er heller ikke vanskelig å se de etiske problemstillingene knyttet til den revolusjonerende teknologiutviklingen. Norge har ingen væpnede droner, og droneprosjektet til NATO inkluderer heller ikke den typen kapasitet. Men væpnede droner er allerede i dag en faktor i en rekke konfliktområder rundt om i verden. Blant de som har benyttet teknologien mest er USA. Spesielt i Pakistan har denne kontroversielle formen for krig mot terror blitt ført, og det anslås at opp mot 350 droneangrep har blitt gjennomført siden Også i Jemen og i Somalia har væpnede droner blitt benyttet. Som i mange andre land er USAs utenrikspolitikk også det å gå til krig presidentens prerogativ. Men fullmakten er ikke ubegrenset. Ved vanlig krigføring, må det rapporteres til kongressen innen det er gått 60 dager. Men hva gjelder når det faktisk ikke er noen soldater fysisk til stede i et krigsområde? Obama-administrasjonen har blitt kritisert for å ha gjennomført et stort antall droneangrep i jakten på terroristledere, uten å ha tatt veien innom kongressen. Og i jakten på terrorlederne, har også en rekke sivile liv gått tapt. Kan ønsket om en trygg måte å føre krig på, for egne soldater, føre til at terskelen for å bruke våpenmakt blir lavere? Og hva slags spilleregler finnes for denne formen for krigføring? FOLKERETTEN Det finnes foreløpig ingen spesiell folkerett som omhandler droner, i form av for eksempel en «dronekonvensjon», men det ser ut til å være allment akseptert at krigens folkerett gjelder uavhengig av hva slags våpen som blir benyttet. Det vil si at en stat som bruker en væpnet drone ikke har noe annet handlingsrom rent juridisk enn de hadde hatt 8 Folk og

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 3 mai 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Superubåter BFO til sjøs s.6-7 i England FN avgjørende Nytt redningss.10-11 for fred s.16-17 helikopter

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka»

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka» OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 4 2015 BFO-pakken utvides! Forsvarsministeren svarer på Offisersbladets kritikk ACE 2015 Stor Nordisk jagerflyøvelse Krigsskoleutdanningen og Utdanningsmodellen

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent

Detaljer