REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015"

Transkript

1 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/ SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige å videreføre reguleringsopplegget fra loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2011/ LODDEFISKET VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2013/ KORT HISTORIKK Før 1985/86-sesongen fisket norske fartøy kun sommerlodde. Fisket foregikk i fiskerisonen ved Jan Mayen (JM), inklusive området mellom midtlinjen Jan Mayen - Grønland og delelinjen mellom Grønland og Jan Mayen. I 1985/86-sesongen fisket norske fartøy for første gang både vinter- og sommerlodde i området. I perioden fra 1987 og frem til i dag har norske fartøy i hovedsak fisket i Islands økonomiske sone (IØS) og Grønlands økonomiske sone (GØS). Vinterfisket foregår kun i IØS. I 2005 ble det ikke fisket sommerlodde, og vinteren 2006 ble det fisket et svært begrenset kvantum i IØS. Det ble heller ikke fisket lodde sommeren Vinteren 2007 og vinteren 2008 ble imidlertid hele den norske loddekvoten i IØS fisket av norske fartøy. I sesongen 2008/2009 var det ikke grunnlag for å fiske lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen. Fra og med 2009/2010-sesongen ble det igjen funnet grunnlag for et begrenset fiske, fisket ble åpnet på kort varsel 29. januar Sesongen 2010/2011 hadde Norge en totalkvote på tonn, der tonn lodde kunne fiskes i IØS. Fisket ble åpnet 11. januar 2011 og de norske fartøyene var ferdig med kvotene sin 7. februar. Sesongen 2011/2012 ble det åpnet for et sommer- og et vinterfiske. Fisket i GØS og JM åpnet 8. juli, mens fisket i IØS ble åpnet 1. oktober Sesongen 2012/2013 og 2013/2014 var det kun anledning til å delta i et vinterfiske i IØS. Til orientering er det vedlagt tabell over norske fartøys loddefangster ved Grønland, Island og Jan Mayen i perioden 1978/1979 til og med 2013/ LODDESESONGEN 2013/2014 ICES anbefalte i juni 2013 at det ikke ble åpnet for fiske etter lodde før ny informasjon om bestanden var tilgjengelig. På bakgrunn av tokt foretatt av islandsk Havforskningsinstitutt i perioden 17. september - 4. oktober anbefalte Havforskningsinstituttet på Island å åpne fisket innenfor en TAC på tonn. Norske myndigheter mottok brev fra islandske myndigheter 15. oktober der Island informerte om at TAC var blitt fastsatt. 1

2 En foreløpig TAC på tonn ga Norge et kvantum på tonn i henhold til trepartsavtalen. Av dette kunne 35 % fiskes i IØS, dvs tonn. I tillegg hadde Norge et kvantum på tonn lodde som kunne fiskes i henhold til avtalen mellom Russland, Island og Norge ( smutthullavtalen ). Norge fikk i tillegg kompensasjon fra Island på tonn lodde fra forrige sesong. Dette ga Norge en totalkvote tonn lodde, av dette kunne tonn fiskes i IØS. Tabell 1: Norsk kvote fordelt på sone sesongen 2013/2014 Kvote Kvote (tonn) (tonn) GØS IØS Jan Mayen Trepartsavtalen (Artikkel 3) Kompensasjon fra sesongen 2012/ Smutthullavtalen Totalt Etter dialog med næringen ble faktoren 19. desember satt til 0,9, noe som betød en underregulering på 8 %. Maksimalkvoten varierte mellom 230 tonn og 585 tonn. 16. januar gikk det første fartøyet over til Island. 21. januar bestemte statsråden å innføre kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. 76 fartøy benyttet seg av denne ordningen, 3 fartøy valgte å stå utenfor. Etter hvert gikk det flere fartøy over til IØS. To fartøy fant litt lodde i slutten av januar. Fisket var preget av dårlig tilgjengelighet og dårlig vær, noe som gjorde at flåten lå mye inne ved land. Etter hvert fisket islendingene inne ved land sør for Etter henvendelse fra norske myndigheter utvidet islandske myndigheter den 14. februar fiskeperioden for norske fartøy i IØS til og med 22. februar. De øvrige begrensningene var imidlertid uforandret. På grunn av at fartøyene ikke fant lodde avsluttet mange letingen og forlot Island. Noen gikk videre på kolmulefeltet mens andre gikk hjem til Norge. Tilslutt var det bare fire fartøy igjen. Mot slutten av fiskeriet fant disse fartøyene spredte forekomster av lodde på nordkysten av Island. Norske myndigheter tok enda en gang kontakt med islandske myndigheter vedr. bedre rammebetingelser, men fikk avslag på henvendelsen. På bakgrunn av at det var så få fartøy igjen i sonen ble det 19. februar funnet forsvarlig å øke faktoren til 3,0. Alle de fire gjenværende fartøyene fikk loddefangst. Totalt ble det fisket tonn av kvoten på tonn lodde i IØS. I alt 32 fartøy gikk over til Island for å fiske lodde, kun 6 fartøy fikk fangst. Islendingene har også hatt dårlige forhold i fisket etter lodde denne sesongen. 2

3 4.3 RAMMEVILKÅR FOR REGULERING AV FISKET SESONGEN 2014/ VITENSKAPELIGE ANBEFALINGER FOR LODDEFISKET 2014/2015 Dette fiskeriet er forvaltet i overensstemmelse med en totrinns forvaltningsplan. Først blir det fastsatt en foreløpig TAC basert på akustiske målinger på den umodne del av bestanden (1- og 2-åringene). Startkvoten blir satt til 2/3 av den foreløpige TAC, basert på forutsetningen av at tonn av gytebestanden skal stå igjen for å gyte på slutten av sesongen. Neste trinn er basert på resultatet av målinger gjennomført gjennom sesongen på de samme årsklassene. Resultatet blir brukt for å revidere TAC, fremdeles basert på forutsetningen om at det skal stå igjen tonn gytemoden lodde på slutten av sesongen. På grunn av at gytebestanden er avhengig av bare to aldersklasser er den svært variabel. ICES anbefalte mai 2014 en startkvote på tonn som utgjør 50 % av predikert totalkvote på tonn. Den islandske bestandsestimeringsmetoden er ikke godkjent av ICES fordi dødsraten som er brukt (basert på tokt) ikke samsvarer med dødsraten fra torskens konsum av lodde (basert på mageprøver av torsk). Bestandsestimering av lodde ved Island og Jan Mayen skal revurderes i en ICES-benchmark våren Endelig kvote vil bli satt på bakgrunn av resultatet av tokt vinteren 2014/ AVTALESITUASJONEN Trepartsavtalen Grønland, Island og Norge inngikk en ny trepartsavtale 8. juli Avtalen hadde gyldighet til og med 31. mai 2004, men inneholder en bestemmelse om forlengelse med 1 år av gangen med mindre en av partene sier opp avtalen senest 6 måneder før utløpet av avtalens opprinnelige periode, eller en tilleggsperiode. Ingen av partene har sagt opp avtalen, og i henhold til avtalens artikkel 13 er den forlenget med ett år, frem til 31. mai Fordelingen av totalkvoten mellom partene i avtalen er 11 % til Grønland, 81 % til Island og 8 % til Norge. I henhold til avtalen har Grønland og Norge etter sesongstart 20. juni adgang til å fiske sine respektive andeler av den forventede TAC. Ved vurderingen legger partene til grunn de retningslinjer som er vedtatt av ICES, om at den foreløpige TAC for sommer og høstperioden som regel skal utgjøre 2/3 av den endelige TAC for hele sesongen. Norge har etter avtalen anledning til å fiske inntil 12 % av foreløpig TAC om sommeren/høsten. Dette tilsvarer 8 % av den forventede TAC. I IØS har norske fartøy adgang til å fiske inntil 35 % av kvoten som Norge skal ha i henhold til avtalen, samt eventuelle overføringer fra en av partene. I IØS er det kun tillatt for norske fartøy å fiske lodde nord for N, i tillegg må fisket avsluttes senest 15. februar, jf. bilateral avtale mellom Island og Norge av 9. juli 2003 punkt 1. Norske fartøy har anledning til å fiske hele sin loddekvote i GØS nord for N og i JM. 3

4 I sommer- og høstperioden (20. juni til 1. desember) kan inntil 30 norske fartøy fiske i IØS samtidig. I vintersesongen (1. desember til og med 15. februar) kan maksimalt 20 norske fartøy fiske samtidig i IØS. Norge og Grønland tar utgangspunkt i den predikerte totalkvoten på tonn når kvoten skal beregnes. Med bakgrunn i trepartsavtalen vil Norges andel derfor utgjøre totalt tonn, hvorav tonn kan fiskes i IØS. Nærings- og Fiskeridepartementet har sendt en henvendelse til Island der man ber om en avklaring av rammebetingelsene for neste sesong. Island har på det nåværende tidspunkt ikke svart på henvendelsen. Så lenge man ikke har fått informasjon om endelig TAC er spørsmålet om Norge har krav på kompensasjon for manglende fiske forrige sesong er også uklart Smutthullavtalen Som et resultat av avtalen mellom Russland, Island og Norge ( smutthullavtalen ), får Norge årlig overført et kvantum lodde fra Island. Størrelsen på overføringen henger sammen med den norske overføringen av torsk til Island. Overføringen av torsk er en fast prosent av TAC på torsk, uavhengig av TAC på lodde. Hele den islandske overføringen av lodde til Norge kan fiskes i IØS, og medfører også en økning i forhold til den tidligere trepartsavtalen fra 30 til 35 norske fartøy (20 til 25 fartøy i vintersesongen) som kan fiske i IØS samtidig. Overføringen for sesongen 2014/2015 vil være på ca tonn lodde til Norge. Endelige tall er foreløpig ikke bekreftet fra islandske myndigheter Kompensasjonsdelen I henhold til trepartsavtalens art. 6 skal Norge ha kompensasjon dersom den endelige TAC settes høyere enn den forventede TAC, og denne tilleggskvoten fiskes av Island. Kompensasjonen tilsvarer 8 % av Islands fangst av tilleggskvoten, og skal tildeles den påfølgende sesongen. Fiskeridirektoratet kjenner ikke til at TAC har økt i denne sesongen KVOTESITUASJONEN FOR SESONGEN 2014/2015 Tabell 2: Norsk kvote fordelt på sone sesongen 2014/2015 Kvote Kvote (tonn) (tonn) GØS IØS Jan Mayen Trepartsavtalen (Artikkel 3) Smutthullavtalen Totalt (minimum) Norge har i henhold til smutthullavtalen en kvote på ca tonn som kan fiskes i IØS. Man kan videre fiske hele kvoten i JM. Kvoten relatert til smutthullavtalen er i 4

5 utgangspunktet øremerket IØS. Dersom man skal fiske denne i GØS må norske myndigheter be Grønland om tillatelse til dette. Island signaliserte i kyststatsmøtene mellom Grønland, Island og Norge høsten 2013 at Island ikke ønsket et sommerfiske i Man kan derfor anta at man snarlig vil motta Islands forslag til rammebetingelser for sesongen 2014/2015. Dersom Island ikke ønsker et sommerfiske, men heller ikke gir Norge anledning til å utnytte hele den norske andelen gjennom trepartsavtalen i et vinterfiske, kan Norge bli enige med Grønland om å gjennomføre et sommerfiske. Man hadde en tilsvarende regulering sesongen 2011/2012. For sesongen 2011/2012 kom rådet fra ICES juni 2011: ICES advises on the basis of precautionary considerations that the initial quota be set at 50% of the predicted quota, implying an initial quota of t. Islandske myndigheter ønsket ikke et sommerfiske og foreslo at partene fulgte ICES sitt råd om å fastsette foreløpig TAC innenfor en kvote basert på 50 % av forventet kvote. De foreslo videre at alle tre partene fikk sin kvote beregnet med bakgrunn i foreløpig TAC og at fisket ble åpnet 1. oktober Dette forslaget innebar vesentlige endringer i forhold til gjeldende trepartsavtale. Norge og Grønland har gjennom gjeldende avtale adgang til å fiske sin andel med utgangspunkt i forventet TAC, mens Islands kvote har vært beregnet med bakgrunn i foreløpig TAC (dvs. 2/3 av forventet TAC). Island har på den måten båret svingningene i bestandsestimatet. Norske myndigheter signaliserte da tilbake til Island at Norge kunne støtte Islands forslag dersom norske fiskere kunne fiske hele den norske kvoten i IØS, hadde ingen tids- eller områdebegrensning, heller ikke begrensninger for antall fartøy i sonen samtidig. Island svarte da at de ikke kunne støtte Norges forslag og at man da måtte følge trepartsavtalen. Det ble videre opplyst at det islandske fiskeriet ikke ville starte opp før 1. oktober. Norge og Grønland ble da enige om å åpne for et sommerfiske umiddelbart i Grønlands økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen. Det norske fisket ble regulert slik at man fastsatte ulike kvotekomponenter; en komponent for GØS og JM og en for IØS. Kvotekomponenten for IØS skulle gi deltakerne forutsigbarhet og sikkerhet slik at dersom et fartøy ønsket å delta i fisket i denne sonen hadde fartøyet selv mulighet til sparing av dette kvantumet. GØS- og JM-komponenten var basert på kvantumet som måtte fiskes utenfor IØS. Norske fartøy fisket derfor sommeren 2011 lodde i GØS og vinteren 2012 lodde i IØS. Norge fisket opp kvoten sin denne sesongen. 4.4 REGULERING AV FISKET SESONGEN 2014/2015 Siden man ikke har rammebetingelsene på plass vil man i det videre forutsette en tilsvarende regulering som sesongen 2011/2012 der man startet fisket i GØS/JM for så å fiske i IØS om vinteren. 5

6 4.4.1 KARTLEGGINGSFISKE Det har ikke vært registrert loddefangster i fiskerisonen ved Jan Mayen siden Havforskningsinstituttet gjennomførte i mange år et høsttokt etter lodde i dette området. Det har imidlertid ikke vært gjennomført tokt i dette området siden 1980-tallet. Fiskeridirektoratet var med på et kartleggingsfiske etter lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen i august 1998, da ble det ikke funnet lodde. Siden da har norske fartøy ikke vært i fiskerisonen for å lete etter lodde. De siste årene har man som følge av klimaendringer sett endringer i vandringsmønsteret til en rekke bestander. Makrellen har fått utbredelse helt opp til Finnmark. Videre har en større andel av norsk vårgytende sild oppholdt seg i færøyske og islandske farvann. Man har de siste årene også sett endringer i vandringsmønsteret til bestandene rundt Island. Det kan derfor være av norsk interesse å undersøke om lodden i større grad er kommet tilbake til fiskerisonen ved Jan Mayen. Fiskeridirektoratet ønsker derfor å stimulere til at norske fartøy leter etter lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen. Man vil foreslå å avsette tonn av kvoten i GØS til et kartleggingsfiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fiskeridirektoratet administrerer ordningen der ett evt. to ringnotfartøy blir valgt til å delta i dette fisket. Det trenges ingen observatørordning. Fiskeridirektoratet ber videre om innspill til hvordan et slikt fiske skal gjennomføres. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes tonn lodde av kvoten i GØS til et kartleggingsfiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. Ett evt. to ringnotfartøy velges til å delta i dette fisket. Fiskeridirektøren ber videre om innspill i sakens anledning DELTAKELSE Fisket har tradisjonelt vært forbeholdt fartøy med ringnottillatelse. Det er også fastsatt i Islands nasjonale regulering at utenlandske fartøy må fiske med not i Islands økonomiske sone. Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med ringnottillatelse gis anledning til å delta i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2014/ ÅPNINGSDATO Ifølge trepartsavtalen kan fisket begynne 20. juni, jf. avtalens art. 2. Dersom fisket åpnes på et senere tidspunkt foreslår Fiskeridirektøren at åpningsdatoen blir fastsatt i samråd med næringen. Fiskeridirektøren foreslår at åpningsdatoen blir fastsatt i samråd med næringen. 6

7 4.4.4 UTSEILING For at ingen fartøy skal melde utseiling før de reelt er klare for utseiling, foreslås det en videreføring av ordningen at ingen fartøy kan ta utseiling før de er utlosset og har loddenot om bord. Norges Sildesalgslag administrerer utseilingen og fastsetter utseilingsstopp dersom det er nødvendig. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for å foreta utseiling. Dette for å få en mest mulig effektiv og hensiktsmessig avvikling av dette fisket. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling MAKSIMALKVOTER OG ØVRIGE REGULERINGSTILTAK Med unntak av få år har dette fisket vært fordelt etter universalnøkkelen. I år der man har hatt både et sommerfiske og et vinterfiske har det vært satt en faktor for det samlede fisket i alle områder, samt en egen faktor for fisket i Islands økonomiske sone. I år med kun vinterfiske har man kun satt faktor for fisket i IØS. Loddefisket sesongen 2011/2012 var spesielt fordi norske fartøy ikke hadde adgang til IØS før oktober. Fisket ble derfor regulert med to kvotekomponenter; en kvotekomponent for fisket ved Grønland og Jan Mayen og en kvotekomponent for fisket i IØS. Fisket ved Grønland og Jan Mayen åpnet 8. juli mens fisket ved Island ble åpnet 1. oktober Kvotekomponenten for IØS (Island-komponenten) ble derfor fastsatt slik at den skulle gi deltakerne forutsigbarhet og sikkerhet slik at dersom et fartøy ønsket å delta i fisket i denne sonen hadde fartøyet selv mulighet til å spare dette kvantumet. Næringen var opptatt av at faktoren var basert på det som maksimalt kunne tas i IØS, det vil si soneadgangen. Faktoren ble fastsatt uten overregulering basert på at alle ringnotfartøyene ville delta. Kvotekomponenten for fiske ved Grønland og Jan Mayen (GJM- komponenten) ble basert på det kvantumet som måtte fiskes utenfor Islands økonomisk sone ved sesongstart. I utgangspunktet ble denne komponenten overregulert med ca 30 %. Etter hvert som man så utviklingen i fisket og reell deltagelse ble faktoren økt flere ganger. Næringen var inneforstått med at høy faktor kunne innebære risiko for brå utseilingsstopp. Til slutt var det nødvendig å fastsette utseilingsstopp på GJM-komponenten. Fartøy kunne etter dette ta utseiling for å fiske i GØS og JM, men da kun på gjenstående kvote på Island-komponenten. Overfiske av Islandkomponenten i GØS ble avregnet GJM-komponenten. Tilsvarende som for sesongen 2011/2012 vil Fiskeridirektøren foreslå å fastsette to kvotekomponenter; en faktor for fisket ved Grønland og Jan Mayen og en faktor for fisket ved Island. Faktorene fastsettes og justeres i samarbeid med næringen. Fiskeridirektøren legger til grunn at det vil være hensiktsmessig å overregulere GJM-komponenten mens fisket i IØS 7

8 reguleres uten overregulering. Dersom fartøy ønsker å fiske ut over sin GJM-komponent, avregnes dette Islands-komponenten. Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene blir tildelt maksimalkvoter basert på universalnøkkelen. Det fastsettes faktorer for to kvotekomponenter; en kvotefaktor for fisket i GØS og JM og en kvotefaktor i IØS. Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket, selv om enkelte fartøy ikke har fisket sin kvote. Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene kan nytte faktisk lastekapasitet i fisket. Dersom det blir åpnet for et fiske kun i IØS vil man regulere fisket med en faktor ADGANG TIL ISLANDS OG GRØNLANDS SONE, SAMT RAPPORTERING I sommer- og høstperioden (20. juni til 1. desember) kan inntil 30 norske fartøy fiske i Islands økonomiske sone samtidig. I vintersesongen (1. desember til og med 15. februar) kan maksimalt 20 norske fartøy fiske samtidig i IØS. I tillegg kommer 5 fartøy som kan delta i henhold til smutthullavtalen. I Grønlands økonomiske sone er det ingen begrensninger i antall fartøy i sonen samtidig. Også i kommende sesong vil det være behov for en ordning som medvirker til at det ikke deltar flere fartøy samtidig i IØS enn det som hjemles i smutthullavtalen og trepartsavtalen. Det forutsettes som tidligere at denne bestemmelsen ved inngangen til sonen blir administrert av den islandske kystvakten. Fisket i IØS kan ikke påbegynnes uten en bekreftelse fra islandsk kystvakt om at antall aktive fartøy i IØS er innenfor maksimumsgrensen. For å sikre en hensiktsmessig avvikling av fisket har Norges Sildesalgslag i mange år hatt hjemmel til å administrere en innseilingsordning til IØS. Norges Sildesalgslag har døgnbemanning og god kontakt med flåten, og ordningen har etter Fiskeridirektørens oppfatning fungert godt. Fiskeridirektøren foreslår at Norges Sildesalgslag bemyndiges til å administrere innseilingen for det enkelte fartøy som kan drive fiske etter lodde i IØS. Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til IØS. 8

9 År0F VEDLEGG NORSK FISKE AV SOMMER- OG VINTERLODDE VED JAN MAYEN, GRØNLAND OG ISLAND, KVANTUMET ER OPPGITT I 1000 TONN. 1 Jan Grønlands Islands Totalt Omtvistet Herav i Totalt Totalt Mayen 2 Sone sone vinterlodde område1f Trekanten sommerlodde året sonen (GS) (IØS) (IØS) SUM Det var ikke noe norsk loddefiske i området før Området mellom midtlinjen Jan-Mayen - Grønland og Grønlands 200 mils sone. Haag-dommen av 1993 avklarte dette spørsmålet. 9

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2017/2018

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2017/2018 SAK 27/2017 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2017/2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår å videreføre reguleringsopplegget fra sesongen 2016/2017. 2 KORT

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 9.10 LODDE I BARENTSHAVET I 2015 9.10.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter lodde i Barentshavet

Detaljer

ttlltttttttttttttttttttttttttt FORSKRIFT OM REGULERING AV VINfERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I

ttlltttttttttttttttttttttttttt FORSKRIFT OM REGULERING AV VINfERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-56-92 (J-54-92 UTGÅR) Bergen, 06.04. 1992 GKK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM REGULERING AV VIN'IERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1992. Fiskeridepartementet har 27.

Detaljer

Bergen, GKK/BJ

Bergen, GKK/BJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-44-92 (J-39-92 UTGÅR) Bergen, 13.3. 1992 GKK/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1992. Fiskeridirektøren har den 11.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 25/2017 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018.

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018. SAK 24/2017 ORIENTERING OM FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 HAVBRISLING 1.1 FISKET I 2017 I den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU har kvoteåret for brisling blitt endret slik at det reflekterer

Detaljer

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen 4.7 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.7. FISKET I I hadde Norge en kvote på 55 99 tonn sild i Nordsjøen og. Totalt fisket norske fartøy 54 07 tonn sild i Nordsjøen og i. Dette kvantumet består av overført

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 27/2016 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 SAK 30/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget.

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget. SAK 26/205 REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 206 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter makrell for 206 for Sametinget som ledd i gjennomføringen av konsultasjonsavtalen

Detaljer

I ; I ~~~~.=~~~!~!.~~"~~~;.~

I ; I ~~~~.=~~~!~!.~~~~~;.~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J -67-93 (J-212-92 UfGÅR) Sai

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016.

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016. 4.4 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.4. FISKET I 06 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 06, fordelt på flåtegrupper. I 06 hadde Norge en totalkvote på 93 94 tonn norsk

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år. SAK 26/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 SAMMENDRAG Havbrisling Da anbefalt uttak av ICES har falt fra 500 000 tonn i 2015/16 til 126 000 tonn i 2016/17 forutsettes det at Norges totalkvote

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. SAK 31/2014 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. Fiskeridirektøren

Detaljer

=====z:::-=:=a======

=====z:::-=:=a====== MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-177-91 (J-132-91 UTGÅR) Bergen, 6.12.1991 TH/TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORDSJØEN OG I EF-SONEN VEST AV W 4 I 1991. Fiskeridirektøren

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016 3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING 3.1.1 FISKET I 2016 Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse hadde i 2016 adgang til å fiske 20.000 tonn havbrisling i EU-sonen. Utseiling

Detaljer

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e!

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-132-91 (J-110-91 UTGAR.) li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! L!J Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 TH.(05) 23 80 00 Bergen, 4. september 1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FISKET I 2013 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 2013, fordelt på flåtegrupper. I 2013 hadde Norge en

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 %

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 % SAK 9/2015 UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2015 BUNNFISK NORD FOR 62 N 9.1 TORSK 9.1.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2015 SAK 24/2015 REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 for Sametinget i møte med Sametinget

Detaljer

Reguleringsmøte 5. (og 18.) juni 2007

Reguleringsmøte 5. (og 18.) juni 2007 Referat Reguleringsmøte 5. (og 18.) juni 2007 Fiskeridirektoratet REGULERINGSMØTE 5. og 18. JUNI 2007 SAKSLISTE Sak 1/2007 Åpning av møte. Sak 2/2007 Orientering om resultatene fra ACFM sitt møte fra 24.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Melding fra fiskeridirektøren J-68-2015 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Erstatter: J-285-2014 Gyldig fra: 26. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 26.

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2015017902 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 10.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.n o REGULERING AV FISKET

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB i Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-51-99 (J-6-99 UTGÅR) Bergen, 17.3. 1999 TMÆB FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E:

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-98 (J-61-98 UTGÅR) Bergen, 15. 7. 1998 KL/IMS FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 28/2013 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. Fiskeridirektøren

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 9.3 SEI 9.3.1 FISKET I 014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 6 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

'[i] FISKERIDIREKTORATET

'[i] FISKERIDIREKTORATET '[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-167-201 (J-154-2001 UTGÅR) Bergen, 24.8.2001 RLO/EWI

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 29/2015 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-80-2002 (J-271-2000 UTGÅR) Bergen, 29.4.2002 ES/SIR FORSKRIFT

Detaljer

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/217 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 218 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 15 656 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 218. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-111-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-98-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 10.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 13.06.2016 Forskrift om

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Sak 18/2016 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i samsvar

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 "'I Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-081-2000 (J-053-2000 UTGÅR) Bergen, 05.04.2000 AFJ/TL

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør Ressursforskning på lodde Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør 05.12.2017 Barentshavslodde bestandsmåling og forvalting Basert på akustisk tokt i september (del av økosystemtokt,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2003 (J-13-2003 UTGÅR) ]?ergen, 18.2.2003 ~HÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-2003 (J-309-2002 UTGÅR) Bergen, 15.1.2003 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering SAK 17/2015 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2016 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 8090 Dep Telefon: 92089516 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/18186 Deres referanse: Vår dato: 11.02.2016 Deres

Detaljer

Kolmule i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet Kolmule i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-ifiskebestander/kolmule-ikolmule Side 1 / 5 Kolmule i Norskehavet Publisert 09.03.2016 av

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 11/2016 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2017 A) NASJONALT 1 SAMMENDRAG 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer