Periodeplan for Nøtteliten Våren «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»"

Transkript

1 Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

2 Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med Det var hyggelig å møte barna igjen etter juleferien, og vi så at de også var glade for å se oss og de andre barna igjen. I løpet av høsten har vi jobbet mye med satsningsområdet vårt: «Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat» -Barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø! Vi har benyttet oss av ulike arbeidsmåter som; - Deling av barnegruppa. - Gi god tid til lek/rollelek - Bruke god tid i samspillet til å lytte og vente på svar - Snakke med barna i her og nåsituasjoner, sette ord på alt, snakke sakte og rolig, sette i gang samtaler, sette ord på følelser - Å presentere barna for nye ting, gi ny kunnskap og læring - Konkretisering av eventyr med figurer o.a - Høytlesning - Å gi barna konstruktive tilbakemeldinger/ handlingsalternativer. Personalet har deltatt på kurs og fått ny kunnskap om språk og språkstimulering. Det er blitt en større faglig bevissthet i personalgruppa. Å jobbe med språk i barnehagen er et kontinuerlig arbeid. I tillegg er samspillet mellom barna og de voksne viktig. Læring av språk gir best resultater sammen med mennesker du har gode emosjonelle relasjoner til. De voksne må observere aktivt, gå inn i leken og være sensitive i samspillet med barna. Vi jobber med økt faglig bevissthet gjennom refleksjon. Avdelingsmøtene våre skal i enda større grad enn tidligere bli «Refleksjonsmøter». Alle de voksne har funnet seg et område innenfor språkstimulering/kommunikasjon/samspill som de ønsker å videreutvikle seg på. Vi er på god vei, men fortsetter selvfølgelig arbeidet med temaet- språk resten av barnehageåret. Ta kontakt dersom det er noe dere vil snakke om, eller om dere lurer på noe! Hilsen Aud, Emilie(fra 14.2) Hanne, Hege, Mette og Kjersti 1

3 Hvordan vi jobber med pedagogisk arbeid i hverdagen: Det vil si arbeidet med: - Sosial utvikling, - Lek, - Hverdagsaktiviteter og - Barn som aktive medspillere. Vi valgte oss mål på de to første områdene i høst, disse ønsker vi å jobbe videre med i vår, med noen små modifikasjoner. Målene beskriver ferdigheter vi ønsker barna på Nøtteliten skal tilegne seg gjennom sitt opphold i barnehagen. I forhold til hverdagsaktiviteter kommer vi utover våren til å jobbe med på- og avkledning. Barn som aktive medspillere eller barns rett til medvirkning jobber vi med som en gjennomgående og grunnleggende holdning i alt vårt arbeid med barna. Vi ønsker å gi barna innflytelse og medbestemmelse i egen hverdag der dette er naturlig og mulig. Vi anerkjenner og møter barnets uttrykk, ønsker og behov. Et eksempel på dette: Mellom bleieskift og legging ønsker barna ofte å leke litt. Vi lager «avtaler» med barna om dette. En dag da Nicolai skulle legge seg ville han leke litt først og sier; Gi meg 10 minutter Mål for Sosial utvikling: «Barna på Nøtteliten utvikler evnen til sosialt samspill.» Begrunnelse: Vi har en fantastisk barnegruppe. Vi synes vi har skapt et godt miljø på Nøtteliten der alle trives og føler seg trygge og verdsatte. Vi ser vennskap utvikles mellom barna og de blir stadig bedre til å ta kontakt med hverandre på en god måte. De kan samarbeide, ta hensyn, vise empati og gi omsorg. For å opprettholde det gode samspillet må det jobbes kontinuerlig, derfor fortsetter vi å jobbe med dette målet i kommende periode. Kjennetegn(barna): Vi ser og hører barn som: - viser empati - tar initiativ til lek og vennskap - tar kontakt og omgås andre på en positiv måte - samarbeider og hjelper hverandre i ulike situasjoner - løser konflikter (med støtte av voksne) på en aldersadekvat og positiv måte - lytter til andre og venter på tur - gjør positive handlinger for andre - etablerer positive sosiale relasjoner til jevnaldrende og voksne - uttrykker sine ønsker og behov - trives og er trygge 2

4 Kjennetegn og arbeidsmåter hos personalet: Vi ser og hører voksne som; - setter ord på episoder/ handlinger der barna er gode med hverandre - er sammen med barna, deltar og observerer - er positive og ser muligheter - bruker «kontaktskapende kommunikasjon» i samspill og konflikter - veileder ved å gi barna ros, omsorg og bekreftelse - er lydhøre for barnas ønsker, innspill og forslag - er engasjerte, aktive og anerkjennende - deler barnegruppa Vi «fisker» på tur i skogen! 3

5 Hvordan vi jobber med Lek på Nøtteliten: Mål: «På Nøtteliten er det gode vilkår for lek, utfoldelse og aktivitet» Begrunnelse: Lek trener barnas sosiale ferdigheter, den gir dem mestringsfølelse og selvtillit. Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner til andre barn. Her fortsetter vi delvis også med det samme målet. Barna har blitt eldre, vi har mange store barn og de har et godt utviklet språk. Vi ser at de samarbeider godt i leken, de kan låne bort leker og vente på tur. Dette gir et godt grunnlag for samlek og begynnende «rollelek». Som Live sa med et stort smil her om dagen: «Det er morsomt å leke!» Kjennetegn (barna): Vi ser og hører barn som: - deltar i samspill med andre - leker sammen med eller ved siden av hverandre - viser humor, glede, fantasi og kreativitet - har gode opplevelser gjennom lek, både ute og inne Kjennetegn og arbeidsmåter (personalet): Vi foretar stadig endringer i lekemiljøet etter barnas interesser. Vi har fått nye bord og stoler på blå side og vi har satt hyllene med puslespill, plastelina, tegnesaker mm lavere på veggen slik at barna selv kan hente det de vil drive med. Etter hvert skal vi få hengt opp det vegghengte staffeliet vi har kjøpt, slik at det blir enda lettere å sette i gang med malingsaktivitet. Vi ser og hører voksne som: - gir barna utfordringer i lekemiljøet inne og ute - har respekt for leken - er tilstede i leken - deler barna i mindre grupper - skaper innbydende og inspirerende lekemiljøer - er spontane og lekne - lærer barna å inkludere andre Bil lek er veldig populært på Nøtteliten! 4

6 Pedagogisk arbeid med rammeplanens fagområder: Barnehagen skal gi barna muligheter for utvikling gjennom omsorg, lek og læring. Utvikling av sosial og språklig kompetanse, og erfaringer, opplevelser og utfordringer innenfor rammeplanens 7 fagområder er en viktig del av barnehagedagen. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi fortsetter å jobbe med barnehagens satsningsområde dette året som er innenfor fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst: Tema: Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat Mål: «Barna deltar i et rikt og variert språkmiljø.» Begrunnelse: Småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen er en viktig arena for et barns språkutvikling. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehages kjerneoppgaver. Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring. Kjennetegn (barna): Vi ser og hører barn som; - viser glede ved å uttrykke seg språklig - uttrykker følelser, ønsker og erfaringer - bruker språket for å løse konflikter - bruker språket for å skape positive relasjoner i lek og samspill «Tidlig krøkes.» Kjennetegn og arbeidsmåter (personalet): Vi ser og hører voksne som; - er bevisste sin egen kommunikasjon, snakker rolig, tydelig - kommuniserer positivt og anerkjennende med barna - er bevisst alle hverdagssituasjoner, lek og aktiviteter som en god arena for systematisk språkstimulering - er tilstede, lytter, observerer og gir respons i samhandling med barna - bruker et variert ordforråd tilpasset barnets forutsetninger - støtter barn i å bruke språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer - gir barna spennende og utfordrende opplevelser med språk, tekst og bilder. 5

7 På Nøtteliten ønsker vi å fortsette og fokusere på de tre områdene vi valgte oss i høst når det gjelder språkstimulering: 1. Bevissthet på den naturlige språkstimuleringen som foregår i alle situasjoner i hverdagen: Det meste av arbeidet med språk og begrepsutvikling skjer i hverdagsaktiviteter i barnehagen. Språkstimulering skal gå som en rød tråd gjennom hele dagen. Språk læres gjennom lek og samhandling med andre barn og voksne. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Vi skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner Vi setter ord på ALT vi gjør i barnehagehverdagen, det barnet ser, hører, kjenner, opplever og erfarer. «Å knytte ord til handling», er en god måte å lære nye begreper og å styrke barnas ordforråd på. 2. Bruk av eventyr: «Vi har plukket ut tre eventyr vi skal jobbe ekstra mye med denne våren: Skinnvotten (rakk ikke dette i høst da Bukkene Bruse ble en langvarig hit) Gullhår og de tre bjørnene Den bittelille kona Et eller flere av disse eventyrene blir også tema for vårt bidrag i karnevalsuka. Eventyr er spennende og lærerike. Gjennom arbeid med eventyr lærer vi ulike begreper; nye ord, størrelser, antall, preposisjoner, ulike følelser mm. Barna blir kjent med eventyr som sjanger. Vi forteller eventyrene ved hjelp av konkreter (figurer, dyr ol.) Barna er med og leker/ dramatiserer eventyret. 3. Bruk av bøker med fokus på samtale/ høytlesning. Høytlesing har en viktig funksjon i barnehagens språkstimulerende arbeid. Like viktig som lesingen, er samtalen rundt det som leses. Gjennom samtalen bearbeider barna inntrykk. Ukjente ord og begreper får betydning og gir barna ny kunnskap. Høytlesing stimulerer barnas evne til konsentrasjon og skaper en positiv holdning til litteratur. Gjennom bøker kan fantasi og kreativitet utvikles. Samtidig er det å sitte i sofaen å se i en bok eller å bli lest for avslappende og hyggelig. I Rammeplanen for barnehagen står det at vi skal lese for barna daglig. Bøkene skal være tilgjengelige og innby til å bli lest/ sett i! 6

8 Viktige datoer våren 2014: Planleggingsdag 2. januar Vinter- aktivitetsdag Spontant avhengig av været Foreldre arrangert vinteraktivitetsdag 9. februar Karnevals uke Uke 9 ( februar) Fastelavn - foreldrekaffe 28. februar Foreldrekaffe med påskeverksted Uke 15 Planleggingsdag 2. mai Dugnad 7. mai 17. mai markering i barnehagen 16. mai Felles vår uke i skogen Uke 21 ( mai) Sommerfest for barn, foreldre og personalet 4. juni Annen informasjon: Emilie Osrønningen begynner som lærling på Nøtteliten den 14. februar. Emilie er lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og skal være hos oss ut barnehageåret. Høsten 2013 var hun lærling på Grønn. Etter hvert blir det «Lekegrupper på tvers» for de barna som er født i (Dvs. hele 10 av de 13 barna våre). Gruppene er en forberedelse til endringene som kommer til høsten da de eldste barna på Nøtteliten skal begynne på «stor avdeling». Barna på Nøtteliten skal være sammen med de yngste på Grønn eller Gul for å bli kjent med og trygge på barn og voksne der. Vi kommer også til å bli med de store avdelingene på deres turer utover våren. Vi har arbeidet på denne måten i mange år, og mener at det gir gode resultater og letter overgangen fra liten til stor avdeling barna blir igjen på Nøtteliten i en egen lekegruppe. Dere vil få mer informasjon om dette senere. Karneval: Vi har karneval i uke 9. Vi ønsker å oppleve glede, fest og fellesskap med alle i hele barnehagen. Vi skal ha fellessamling hver dag, og fredag blir det fastelavnsfeiring der vi slår vi katta ut av sekken. Våruke: I uke 21 blir det felles våruke for alle barn og voksne i Bøleråsen barnehage. Vi kommer til å gå på tur hver dag til et fast sted i skogen denne uka. Det kommer mer info når det nærmer seg. 7

9 Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering av arbeidet med barna: - Satsningsområdet dette året vil være hovedområdet for jevnlig dokumentasjon og vurdering. Vi vil bruke praksisfortellinger, bilder og tekst. - Samtaler med barna ut fra opplevelser og erfaringer. - Tilbakemeldinger fra foreldrene i foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg/fau - Vurderinger som vil påvirke neste periode tas med i påfølgende måneds- og periodeplaner. - Pedagogisk leder og assistentene på avdelingen er ansvarlig for dokumentasjonen og vurderingen. Dokumentasjon og vurdering av satsingsområdet for personalet: - Personalet gjennomfører kvalitetsvurdering ut fra ECERS- metoden (Early Childhood Environment Rating Scale). Kvalitetsvurdering av basisfunksjoner i barnehagen for 2-5 åringer to ganger i løpet av året. Vi vil vurdere ut fra hovedområdet Språk og tenkning som består av: - Bøker og bilder - Oppmuntre barna til å kommunisere - Bruk av språk for å utvikle tenkning - Uformelt bruk av språk - Personalet bruker praksisfortellinger knyttet til det pedagogiske arbeidet i hverdagen og til arbeidet med fagområdene på avdelingsmøter og personalmøter - Erfaringer og vurderinger tas med i det videre arbeidet internt i barnehagen. Eventuelle konkrete mål og tiltak tas med i neste års årsplan. - Vi arbeider med dokumentasjon og vurdering på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager - Personalet på den enkelte avdeling og styrer er ansvarlige for dokumentasjonen og vurdering 8

10 9

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer