Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Kommunestyret i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Saksliste Saksnr Tittel 08/2014 Meldingar og referatsaker 09/2014 Rekneskap og årsmelding /2014 Regulering av investeringsbudsjett /2014 Høyring - Reservasjonsordning for fastlegar 12/2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Radøy /2014 ROS analyse /2014 Detaljregulering - framlegg til reguleringsplan for Fløholmen næringsområde - vedtak om offentleg ettersyn og høyring Før kommunestyret vert formelt sett, er det spørjetime kl Skriftlege spørsmål må vera innkomne innan 48 timar før møtestart. ORIENTERING: Det vert orientering om Aufera. Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 2.april 2014 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 008/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Raacosmalbruker 14/1049 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: a. Kontrollutvalet møte 18. mars b. Kontrollutvalet særutskrift rekneskap Radøy kommune 2013 c. Regionrådet Nordhordland møte 14.mars d. Skatteoppkrevjarfunksjonen rapport Vedlegg: Særutskrift rekneskap KU Radøy Møteutskrift KU Radøy Kontrollrapport 2013 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen Protokoll Regionrådet 14. mars

3 Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: Stad: Kommunehuset Kl.: Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Oddmund Skjelvik, Arvid Aasgard vara for Jan Tore Hvidsten og Eva Karin Klausen Innkalla: Økonomisjef til sak 13/14 og rådmann til sak 14/14 og 16/14 Revisjon: Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall:... 13/14 Uttale til årsrekneskapen for 2013 Sakstilfang: Årsrekneskap, årsmelding frå rådmann, revisjonsmelding og revisjonsuttale. Økonomisjef møtte i denne saka. Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapen for 2013, og stilte spørsmål til administrasjon og revisor om tilhøve kring revisjonsrapporten, årsmeldinga og rekneskapen. Samrøystes vedtak: Med tilvising til det som her er nemnd vedtok Kontrollutvalet å gi slik uttale til kommunestyret om Radøy kommune sin årsrekneskap for 2013: Kontrollutvalet vil gi uttrykk for at ein ser det som svært positivt at ein kan få lagt fram rekneskap og årsmelding så tidleg. Det gir grunnlag for at desse viktige dokumenta kan nyttast aktivt av kommunen som viktige styringsverktøy. Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Radøy kommune for Saman med årsrekneskapen låg føre årsmeldinga frå rådmannen samt revisjonsmelding for 2013 og revisjonsrapport. Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalet vil peike på følgjande: Netto driftsresultat er 2,6 mill kr, det er 7,6 mill kr lågare enn i Det utgjer berre 0,7 % av driftsinntektene, og er langt unna målet om 3 %. Det er ei utvikling som gir grunn for bekymring. For å analysere netto driftsresultat litt nærare er der nokre moment som er aktuelle. Momskompensasjonen frå investering er på 4,1 mill kr, av det er 3,3 mill kr pliktig overført (80 %) til investering. Frå og med 2014 vil ikkje noko kunne nyttast i drift. Netto avsetning/bruk av bundne fond viser ein netto bruk av 0,6 mill kr. Her har kommunen hatt større utgifter enn inntekter til område med spesifikke inntekter, største delen gjeld VAR område. Utgiftene til bygdeboka skulle vore ført i drift og ikkje i investering. I 2013 er det netto om lag 0,7 mill kr. Når ein korrigerer for dette så har kommunen eit korrigert netto driftsresultat på minus 1,6 mill kr, sjå tabellen under. Det er ei forverring samanlikna med 2012 på 5,7 mill kr. I tillegg er det verdt å

4 Radøy kommune Kontrollutvalet Særutskrift Side 2 av 3 merke seg netto premieavik no er på nesten 22 mill kr, det vil bli kostnadsført dei neste 10 åra. Korrigert netto driftsresultat i mill kr Netto driftsresultat 2,60 10,20 - Momskompensasjon investering -4,11-3,20 - Avsatt /+ bruk av bundne fond (netto) 0,64-1,80 - Bygdebok ført i investering -0,73-1,07 Netto driftsresultat korrigert -1,60 4,13 Driftsutgiftene auka med 7,3 %, mens driftsinntektene auka med 5,1 % i Dette er ei utvikling som ikkje kan fortsette. Utgifter til lønn og sosiale utgifter aukar med 7,3 % i Det er høgare enn forventa lønns- og prisauke i 2013 slik at det kan sjå ut til at det har vore ein aktivitets auke. I note 21 viser at tal årsverk har auka til 430, ein auke på 28 årsverk noko som utgjer heile 7 % i Den auken er så stor at ein bør kvalitetssikre desse tala noko nærare. Men uansett så ser det ut som det har vore ein aktivitetsauke som økonomien til kommunen ikkje gir rom for. Den langsiktige gjelda til kommunen har auka med 23,2 mil kr, og den utgjer 69 % av driftsinntektene. Netto finans kostnaden aukar med 0,7 mill kr. Kommunen nyt godt av at der er eit lågt rentenivå. Kommunen sin likviditet er svekka i Arbeidskapitalen (Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld) er nå på minus 3,4 mill kr når ein ser bort i frå premieavviket og ubrukte lånemidlar. Ubrukte lånemidlar har vore med å styrka likviditeten til kommunen. Avvik i høve til budsjettskjema 1B - driftsrekneskapen Kommunen sitt delegasjonsreglement i vedlegg 3 set krav om at avvik på dei ulike områda skal forklarast i årsmeldinga, dette er også eit krav i 10 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Avvika i høve til budsjett på dei einskilde einingane i 2013 er låge, med nokon unntak. Tenesteområdet felles skule/barnehage/sfo har eit større overforbruk på nesten 3 mill kr og utgiftene har auka med over 40 % samanlikna med 2012, det er forklart i årsmeldinga. I årsmeldinga står det følgjande om skule; «Dei fleste skulane har ikkje makta å driva innanfor budsjettrammene i Dette har samanheng med fleire tilhøve, mellom anna rundt forholdet mellom tildelt budsjett på fastløn og tildelte personalressursar/rammetimetal.» Kontrollutvalet ser det som viktig at tildelt budsjett må gå foran tildelte timar, for å sikre ein einsarta styringsstruktur. I investeringsrekneskapen skjema 2B så er der nokon avvik i forhold til vedteke budsjett, men mange av dei er forklart i årsmeldinga. Kontrollutvalet vil peike på revisjonen sin kommentar til bygdeboka i revisjonsrapporten og atterhald i revisjonsmeldinga om at kostnader til bygdeboka ikkje skulle vore ført i investering, men i drift. Dette er ikkje i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Dette har også kontrollutvalet peika på tidlegare.

5

6 Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: Stad: Kommunehuset Kl.: Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Oddmund Skjelvik, Arvid Aasgard vara for Jan Tore Hvidsten og Eva Karin Klausen Innkalla: Økonomisjef til sak 13/14 og rådmann til sak 14/14 og 16/14 Revisjon: Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall: Jan Tore Hvidsten... 10/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Innkalling og saksliste vart godkjent. 11/14 Godkjenning av møteutskrift Samrøystes vedtak: Møteutskrift vart godkjent. 12/14 Skriv og meldingar Årsrapport 2013 Nordhordland kemnerkontor Kontrollrapport vedkommande skatteoppkrevjarfunksjon i Radøy kommune Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tok skriv og meldingar til etterretning. 13/14 Uttale til årsrekneskapen for 2013 Sakstilfang: Årsrekneskap, årsmelding frå rådmann, revisjonsmelding og revisjonsuttale. Økonomisjef møtte i denne saka. Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapen for 2013, og stilte spørsmål til administrasjon og revisor om tilhøve kring revisjonsrapporten, årsmeldinga og rekneskapen. Samrøystes vedtak: Med tilvising til det som her er nemnd vedtok Kontrollutvalet å gi slik uttale til kommunestyret om Radøy kommune sin årsrekneskap for 2013: Kontrollutvalet vil gi uttrykk for at ein ser det som svært positivt at ein kan få lagt fram rekneskap og årsmelding så tidleg. Det gir grunnlag for at desse viktige dokumenta kan nyttast aktivt av kommunen som viktige styringsverktøy.

7 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 4 Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Radøy kommune for Saman med årsrekneskapen låg føre årsmeldinga frå rådmannen samt revisjonsmelding for 2013 og revisjonsrapport. Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalet vil peike på følgjande: Netto driftsresultat er 2,6 mill kr, det er 7,6 mill kr lågare enn i Det utgjer berre 0,7 % av driftsinntektene, og er langt unna målet om 3 %. Det er ei utvikling som gir grunn for bekymring. For å analysere netto driftsresultat litt nærare er der nokre moment som er aktuelle. Momskompensasjonen frå investering er på 4,1 mill kr, av det er 3,3 mill kr pliktig overført (80 %) til investering. Frå og med 2014 vil ikkje noko kunne nyttast i drift. Netto avsetning/bruk av bundne fond viser ein netto bruk av 0,6 mill kr. Her har kommunen hatt større utgifter enn inntekter til område med spesifikke inntekter, største delen gjeld VAR område. Utgiftene til bygdeboka skulle vore ført i drift og ikkje i investering. I 2013 er det netto om lag 0,7 mill kr. Når ein korrigerer for dette så har kommunen eit korrigert netto driftsresultat på minus 1,6 mill kr, sjå tabellen under. Det er ei forverring samanlikna med 2012 på 5,7 mill kr. I tillegg er det verdt å merke seg netto premieavik no er på nesten 22 mill kr, det vil bli kostnadsført dei neste 10 åra. Korrigert netto driftsresultat i mill kr Netto driftsresultat 2,60 10,20 - Momskompensasjon investering -4,11-3,20 - Avsatt /+ bruk av bundne fond (netto) 0,64-1,80 - Bygdebok ført i investering -0,73-1,07 Netto driftsresultat korrigert -1,60 4,13 Driftsutgiftene auka med 7,3 %, mens driftsinntektene auka med 5,1 % i Dette er ei utvikling som ikkje kan fortsette. Utgifter til lønn og sosiale utgifter aukar med 7,3 % i Det er høgare enn forventa lønns- og prisauke i 2013 slik at det kan sjå ut til at det har vore ein aktivitets auke. I note 21 viser at tal årsverk har auka til 430, ein auke på 28 årsverk noko som utgjer heile 7 % i Den auken er så stor at ein bør kvalitetssikre desse tala noko nærare. Men uansett så ser det ut som det har vore ein aktivitetsauke som økonomien til kommunen ikkje gir rom for. Den langsiktige gjelda til kommunen har auka med 23,2 mil kr, og den utgjer 69 % av driftsinntektene. Netto finans kostnaden aukar med 0,7 mill kr. Kommunen nyt godt av at der er eit lågt rentenivå. Kommunen sin likviditet er svekka i Arbeidskapitalen (Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld) er nå på minus 3,4 mill kr når ein ser bort i frå premieavviket og ubrukte lånemidlar. Ubrukte lånemidlar har vore med å styrka likviditeten til kommunen. Avvik i høve til budsjettskjema 1B - driftsrekneskapen Kommunen sitt delegasjonsreglement i vedlegg 3 set krav om at avvik på dei ulike områda skal forklarast i årsmeldinga, dette er også eit krav i 10 i forskrift

8 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 4 om årsrekneskap og årsmelding. Avvika i høve til budsjett på dei einskilde einingane i 2013 er låge, med nokon unntak. Tenesteområdet felles skule/barnehage/sfo har eit større overforbruk på nesten 3 mill kr og utgiftene har auka med over 40 % samanlikna med 2012, det er forklart i årsmeldinga. I årsmeldinga står det følgjande om skule; «Dei fleste skulane har ikkje makta å driva innanfor budsjettrammene i Dette har samanheng med fleire tilhøve, mellom anna rundt forholdet mellom tildelt budsjett på fastløn og tildelte personalressursar/rammetimetal.» Kontrollutvalet ser det som viktig at tildelt budsjett må gå foran tildelte timar, for å sikre ein einsarta styringsstruktur. I investeringsrekneskapen skjema 2B så er der nokon avvik i forhold til vedteke budsjett, men mange av dei er forklart i årsmeldinga. Kontrollutvalet vil peike på revisjonen sin kommentar til bygdeboka i revisjonsrapporten og atterhald i revisjonsmeldinga om at kostnader til bygdeboka ikkje skulle vore ført i investering, men i drift. Dette er ikkje i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Dette har også kontrollutvalet peika på tidlegare. Revisjonen har også peika på at enkelte investeringar er vedlikehald og skulle vore ført i drift. I Radøy er investeringane i stor grad lånefinansiert slik at ved å ta kostnader i investering som skulle vore i drift må «framtidige» generasjoner betale for dagens vedlikehald. Revisjon av årsrekneskapen er tilfredsstillande utført etter kontrollutvalet si oppfatning. Kontrollutvalet reknar med at revisjonen sine kommentarar i revisjonsrapporten vil bli følgt opp av administrasjon. Utover dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen datert og revisjonsrapport datert , har kontrollutvalet ingen merknader til årsrekneskapen for Radøy kommune for Kommuneloven 48 nr 5 seier at årsmeldinga skal gjere greie for den faktiske tilstanden for likestilling i kommunen, arbeidet med å sikre ein betryggande kontroll og høg etisk standard. Rådmann skriver om internkontrollen og arbeidet med etikk og note 21 i rekneskapen gjer greie for arbeidet med likestilling. I budsjettet for 2013 er der vedteke nokon konkrete mål og nokon som er meir generelle. Kontrollutvalet ville sett det som naturleg at årsmeldinga rapporterte om korleis resultata var i forhold til dei vedtekne måla. 14/14 Status for prosjektet vegframføringa på Olsvollstranda - administrasjon gir ein orientering Bakgrunn for saka er kontrollutvalet sin sak 20/13 «Kommunen sin oppfølging av investeringsprosjekt vegframføring Olsvollstranda industriområde» og kontrollutvalet sin oppfølging i sak 47/13. Kontrollutvalet har bedt om å få eit prosjektrekneskap når prosjektet er ferdigstilt. I sak 47/13 ( ) orienterte rådmann om at prosjektet ikkje var ferdigstilt ennå og

9

10

11

12

13

14 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 2/2014 Tid: Fredag 14. mars kl. 12:00 16:00 Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS Til stades: Ordførar: Jon Askeland,, Nils Marton Aadland,, Per Lerøy, Karstein Totland, Kristin Handeland, May Eva Sandvik, Kari Aakre (sak 11-15/14) Rådmenn: Jarle Landås, Reidun Halland, Øivind Olsnes, Ingvild Hjelmtveit, Hogne Haugsdal, Odd Ivar Øvregård (sak 11-17/14), Svein Helge Hofslundsengen (sak 11-14/14) NUI: Rune Heradstveit, Kari Evensen Natland, Kjersti Isdal og Peter Emil Kaland (sak 15/14) Andre: Jan Nordø(sak 13/14), Kjetil Sigvaldsen (sak 13/14), Einar Vatne (sak 14/14) Forfall: Hallvard Oppedal, Knut Moe, Vidar Bråthen, Jan Olav Osen Sak 11/14 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Sak 12/14 Godkjenning, møteprotokoll møte 1/2014 Møteprotokollen frå møte 1/2014 vart godkjent utan merknadar. Sak 13/14 Ny klimaplan for Hordaland (vedlegg) Jan Nordø, Hordaland fylkeskommune, klimaseksjonen orienterte om nytt høyringsutkast til Regional klima- og energiplan for Hordaland Sjå vedlagte presentasjon. Kjetil Sigvaldsen var med for å notera innspel. Regionrådsleiar Jon Askeland viste til at han sit i klimarådet i Hordaland, og har vore med å jobba med utkastet. Jan Nordø takka for at dei fekk koma ut i Regionrådet og legga fram planen. «Klimaplanen» er ein viktig plan fordi den vil gje føringar for bl.a. kommunale planar. Det er derfor viktig at kommunane engasjerer seg i høyringa. Nordø viste til at særleg energikapittelet er oppgradert i dette utkastet. Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 22 % innan 2020 og 40 % innan 2030 i høve til 1991 og energibruken skal effektiviserast med 20 % innan 2020 og 30 % innan 2030 i høve til Energibehovet til alle føremål skal i størst mogleg grad dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. Tilpassing til klimaendringar skal baserast på føre-var-prinsippet, og stadig meir presise grunnlagsdata og kunnskap om lokale tilhøve. Når det gjeld energi skal energieffektivisering vera førstevalet, men me skal også vera ein føregangsfylke i produksjon av fornybar energi, og ein skal utvikla påliteleg distribusjonsnett for energi. Nordø viste til klimaseminaret som fylkeskommunen og NUI saman arrangerte før nyttår, og at dei har sett av midlar til regionen. Ein skulle gjerne fylgd opp med eit prosjekt. Rune Heradstveit kommenterte at oppfylging var planlagt, men at kommunane ikkje Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

15 responderte, og at han var skuffa over dette. Han vil imidlertid prøva på nytt. Nils Marton Aadland peika på at fylkeskommunen også må forholda seg til den enkelte kommune. Per Lerøy sakna at flis og trevirke som energi, ikkje er tydeleg nok med i planen. Vidare at spillvarme er prøvd, men at det blir for kostbart. Jon Askeland viste til at mangel på distribusjonsnett fører til at ein ikkje får overført kraft og at prisane dermed går opp. Hogne Haugsdal meinte at ideane ofte er veldig gode, men at intensiv som regel manglar og at kommunane då ikkje har nok gjennomføringskraft til at det blir gjort noko. Per Lerøy sa at trass at ein gjerne vil ha ned bilkøyring, så er gode og moderne vegar viktige for eit effektive transportsystem, og at fylkeskommunen må ta ansvar for dette. Den sentraliseringa som skjer, er heller ikkje alltid den rette miljøpolitikken. Nordø hadde ein gladmelding og fortalte at fylkesutvalet har sett av 5 mill. ekstra til klimaplanen og at det meste skal gå til ladestasjonar i «utkantstrøk». Nils Marton Aadland peika på at utkastet til klimaplanen er eit godt steg framover og at det vil vera eit godt grunnlag for politisk debatt. Det er viktig å få på plass ein god handlingsplan som er forankra i kommunestyra og i folket, og fylkeskommunen bør vurdera folkemøte. Det er også viktig at fylkeskommunen vurderer korleis dei skal sikra medverknad i kommunane og korleis kommunane kan setja av ressursar for å oppnå at planen ikkje ender i skuffa. Sak 14/14 Oppfølging av unge lovbrytarar. Lensmann Einar Vatne var invitert til å orientera om oppfølging av unge lovbrytarar. Han innleia med åtvara mot omreisande som tilbyr utanlandsk arbeidskraft. Dette gjeld spesielt «engelske firma» som nyttar polakkar og rumenarar. Dei oppsøker gjerne eldre folk og opptrer ofte truande og dei gjer elendige jobbar. Han kom så med fleire grelle døme. Når så folk klagar, så stiller dei mannsterke opp og opptrer truande. Dei betaler heller ikkje skatt m.v. Det er no set ned ei tverrfagleg gruppe beståande av Skatt Vest, arbeidstilsynet og politiet som jobbar med dette. Vatne orienterte så om narkotikaaksjonen som var i Nordhordland tidlegare, og generelt om bruk av stoff i distriktet. Dette var ein lenge planlagt aksjon, og politiet jobbar målretta mot distribusjonsapparatet, men også mot brukarar. Dei ynskjer spesielt å stoppa dei yngste, ungdommar ned i 14 års alderen, og kvela bruken der. I dag er det slik at dei får påtaleunnlating fyrste gongen dei vert teke dvs. at dei ikkje får det på rullebladet. Dette har imidlertid dårleg effekt ned mot 0 då det blir oppfatta som frifinning. I mange tilfelle går nok brev om dette rett i søppelbøtta, og har ikkje effekt i heimen gjennom oppfylging frå foreldre m.v. Politiet ynskjer at dette skal bli endra til påtaleunnlating på vilkår d.v.s. at det blir sett krav om oppfølgingssamtalar, urinprøvar m.m. ein periode. Dette har ein ikkje system for i Nordhordland no, og Vatne meinte at SALTO-programmet kunne brukast til dette. Det krev at kommunane er med på programmet og gjennomføringa, og at ein står saman om det i distriktet / regionen. Ein rusmisbrukar kostar samfunnet 3 mill. i året, så dette er ein vinn-vinn situasjon for alle. Det er særs viktig å tenkja førebygging. Dersom kommunane er enige om dette, vil politiet utarbeida forslag til rutinar. Nils Marton Aadland viste til ungdom ikkje ser kommunegrenser, og at SALTO er eit godt spor å jobba etter. Han opplever at lensmannsdistriktet her strekk ut ei hand til samarbeid. Jon Askeland sa at det er viktig at administrasjonen i kommunane får same engasjement til prosjektet, og at ein er omforente om det som skal gjerast. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

16 Regionrådet var enige om at dette er eit spor å jobba etter, og ber om at lensmannen kjem tilbake med invitasjon til samarbeid. Vidare at dette vert tema på årsdagen til Salto. Ein tek sikte på å koma i gong i løpet av hausten. Sak 15/14 Status Biosfære-prosjektet. Kari Evensen Natland og Peter Emil Kaland presenterte status for Nordhordland Biosfæreområde Vestnorsk kystlandskap, og kom med litt erfaringar frå deltaking på EuroMab 2013 i Canada. Sjå vedlagte presentasjon. Det vert jobba hardt og godt med prosjektet, og det går framover. Ei glad nyhende er at den norske Unescokommisjonen er særs interessert i prosjektet, og førre veke løyva dei økonomisk støtte til det vidare arbeidet. Innsendinga av søknaden om å bli Biosfærekandidat er utsett til hausten av strategiske grunnar bl.a. at det no vert oppretta ein nasjonal MABkomité. Frå Regionrådet kom det tilbakemeldingar om at prosjektet er spennande, men at ein t.d. ser utfordringar i forhold til kommunikasjon og finansiering av prosjektet. Det er derfor viktig at prosjektet legg opp til god forankring i kommunane, i næringslivet og i folket. Me må kunne formidla på ein god måte kva me får igjen for det. Karstein Totland sa at dette er eit godt prosjekt, og at det er viktig at me klarar å sjå det i samband med den heilskapinga me jobbar med. Fleire peika på at prosjektet må forankrast så fort som mogeleg i kommunestyra. Vidare at ein tenkjer gjennom strategi saman med næringslivet t.d. Statoil Mongstad. Det vil bli ein presentasjon av prosjektet i samband med ein internasjonal UNESCO-konferanse i Bergen mars Kari E. Natland gjekk gjennom vidare tidsplan og planlagt aktivitet i 2014, og avrunda med å visa budsjettet slik det ligg no. Sak 16/14 Interkommunal plan for samarbeid innan helse- og omsorgstenesta. Odd Ivar Øvregård informerte om status og arbeidet som har vore gjort (vedlegg). Planen har vore i kommunane på administrativ og fagleg høring. Det har vore ein konstruktiv prosess. «Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland» skal bidra til ei felles forståing for framtidige utfordringar og skal leggja til rette for interkommunalt samarbeid om oppgåveløysinga der dette er tenleg. Vedtak: Regionrådet sluttar seg til innhald og føringar i framlegg til «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland», og at planen vert lagt fram for politisk handsaming i kommunane. Sak 17/14 Informasjon/status for innføring av nytt sak/arkivsystem. Odd Ivar Øvregård informerte om status for innføring av nytt sak/arkivsystem. Det er gått ekstremt fort i dette prosjektet, og det er ikkje til å legga skjul på at det har vore ein del praktiske utfordringar. Det gjeld t.d. arbeidet med malar og praktiske løysingar, og ikkje minst møtemodulen. Ein har og slite med koplinga mot Office. Det har vore utfordringar internt i organisasjonane og ein har ikkje vore like flinke nok til å setja av nok tid og ressursar. Det har blant anna gått utover arbeidet med standardar og malar. Mange av problema som har oppstått skuldast manglande rutinar, og mykje av utfordringane heng saman med at dette er organisasjonsutvikling i kommunane. Mange personar ute i kommunane har imidlertid gjort ein kjempejobb. No jobbar ein t.d. godt med byggsak / plan. Ikkje alt som var lova frå ACOS si side er heller på plass. Dette er noko ein vil sjå nærare på etter kvart. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

17 IKT-strategimedarbeidar og innleidd prosjektleiar vil no ta ein runde i alle kommunane der hensikta er å få tilbakemeldingar og sjå på faktiske problem. Det vil koma ut ein e-post om dette i nær framtid. Nils Marton Aadland takka for god informasjon og at ein no har teke tak i problemstillingar og utfordringar. Sak 18/14 Sak 19/14 Sak 20/14 Status Nordhordlandspakken AS. Nils Marton Aadland orienterte kort om status for bompengesøknaden. Den er sendt til Vegdirektoratet for kvalitetssikring og den er venta tilbake i mars / april. May Eva Sandvik sa at dei har bedt styreleiar og konsulent Helge Hopen koma og informera om prosjektet i Lindås kommunestyre. Det vart då peika på at søknaden no er sendt vidare til Oslo, og at ein må unngå at ein kjem i ein situasjonen der ein på ny må revidera søknaden. Då er det reell fare for prosjektet. Nils Marton Aadland understreka at Lindås kommune er den einaste kommunen som den siste tida har hatt styremedlem. Status Region- og helsehus. Rune Heradstveit orienterte kort om status for arbeidet med Helsehuset. NUI er i positiv dialog med vegvesenet om kjøp av tomt. Har hatt fleire møte med dei og det er god dialog. Vegvesenet jobbar no med nødvendige grep og avklaringar i samband med dette. NUI ser også på plassering og planløysingar på tomta i tett dialog med Lindås kommune, planavdelinga og Asplan Viak. Dette i forhold til tema i områdeplan Knarvik som t.d. grønstruktur, trafikkløysingar og parkeringsanlegg m.v. NUI jobbar med anbodsbeskrivelse engasjement av prosjektleiar og rådgjevande ingeniørtenester, og har her tett dialog med Helse Bergen HF. Arbeidet med selskapsavtale, er i startgropa. Vurderer NUI eller eige IKS. 1. april er brukarane i huset kalla inn til møte. Hensikt er å gje orientering om status, starta synergiarbeid, og koma i gong med gode prosessar når det gjeld innhald, brukargrupper, brukarmedverknad m.v. Ein vil byrja å sjå på økonomiske sider som støtte frå Husbank, lån, momskompensasjon. NUI prøver å køyra flest mogelege parallelle prosessar for å spara tid. Meldingar og eventuelt Neste møte er 11. april kl. 09:00-14:00. Knarvik, 20. mars 2014 Jon Askeland Leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 13/14: Presentasjon - regional klima- og energiplan for Hordaland Sak 15/14: Presentasjon Nordhordland Biosfæreområde, Vestnorsk kystlandskap Sak 16/14: Presentasjon - Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 4

18 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 016/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/718 Rekneskap og årsmelding 2013 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rekneskap og årsmelding for Radøy kommune for 2013 vert godkjent slik dei ligg føre. Formannskapet i Radøy - 016/2014 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om årsmelding og rekneskap for Radøy kommune i Rekneskapen er gjort opp med eit netto driftsresultat på kr ,- som er 0,7% av sum driftsinntekter. Resultatet ligg nær snittet for dei siste 5-6 åra var eit unntaksår, med mange heldige omstende. Økonomisjefen omtalte 2013-resultatet som svakt. Etter pliktig overføring av ca 3,3 mill. i mvakompensasjon til investering, kjem kommunen i realiteten ut med eit underskot. I 2013 var driftsinntektene 366,8mill, ein auke på 5,12 % frå Driftsutgiftene var 371 mill, ein auke på 7,25% frå Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Rekneskap og årsmelding for Radøy kommune for 2013 vert godkjent slik dei ligg føre. Saksopplysingar: Etter kommunelova 48, første punktum skal kommunen for kvart år arbeida ut årsrekneskap og årsmelding. Årsrekneskapen skal omfatta alle økonomiske midlar som vert disponert i året, og korleis dei er brukt. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i rekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapsåret vert avslutta. Årsmeldinga skal gje opplysningar som er viktige for å vurdera kommunen si økonomiske stilling, og resultatet av verksemda som ikkje går fram av årsrekneskapen. Andre tilhøve som er vesentlege for kommunen skal også vera med. Det skal gjerast greie for tiltak som er sett i verk, og som er planlagt sett i verk for å sikra betryggjande kontroll og høg etisk standard i verksemda. Det skal også opplysast om den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i kommunen, og tiltak som er sett i verk, eller planlagt sett i verk for å fremja likestilling og hindra ulike handsaming etter likestillingslova og for å

19 fremja føremålet i diskriminerings- og tilgjengelova. Rekneskapsdokument og årsmelding følgjer som eigne dokument i saka. Radøy kommune sitt rekneskapsdokument med notar tek opp i seg nokre av tilhøva som lova krev omtalt i årsmeldinga. Rådmannen reknar det som er teke med i notar til rekneskapen som tilstrekkeleg. Rådmannen viser elles til kommentarane i årsmeldinga. Vedlegg: Årsmelding_2013_endeleg_2 Rekneskap 2013 endeleg

20 Årsmelding 2013 Årsmeldinga for 2013 vert lagt fram av rådmannen, og er først og fremst ei melding til kommunestyret. Manger skule har gjennomgått ei oppgradering i løpet av 2013, og står på mange måtar fram som ein ny skule. Nøgde elevar i nyoppussa klasserom er heilt samde i dette. 1 Årsmelding Radøy kommune 2008

21 Rådmannen Jarle Landås Radøy kommune er prega av nøktern drift, men leverer likevel gode tenester på dei aller fleste område. Det vert lagt ned stor arbeidsinnsats kvar dag for å yta gode tenester til innbyggjarane og eg er stolt av kva tilsette i Radøy kommune leverer. Jarle Landås Rådmannen dei årlege lokale lønnsforhandlingane. Kommunen har eit etisk reglement som er vedteke av kommunestyret i Vi har i 2013 hatt etikk og etisk reglement oppe i rådmannsgruppa og dette er eit tema som er teke opp i sektorane. Arbeidet skal halda fram i alle sektorane og i leiarsamlingar. Rådmannen har dessutan gjort greie for arbeidet med etikk i kontrollutvalet. Kommunen sin arbeidsmiljøpris for 2013 vart tildelt heimetenesta. Samarbeid og samhald er stikkord for miljøet som danna grunnlag for prisen. Dette er noko Radøy kommune ønskjer å identifisera seg med. Rådmannen gratulerer så mykje med prisen. Sjukefråværet har vore stabilt høgt i mange år. Første kvartal 2013 starta rekordhøgt med eit sjukefråvær på over 11 prosent. Det var seinare ei gledeleg utvikling, slik at fråveret for 2013 gjekk ned frå 10,6 til 8,79 prosent for heile året under eitt. Sjukefråveret er framleis høgt i Radøy kommune, men vi vonar at vi no har snudd utviklinga. Rekneskapen for 2013 viser eit netto driftsresultat på 0,7 prosent. Sett opp mot at ein sunn kommuneøkonomi bør ha eit netto driftsresultat på 2,5% til 3% er dette ikkje eit særleg godt resultat og gir grunn til uro i eit langtidsperspektiv Folketalsutvikling Stramme økonomiske rammer gir eit mindre handlingsrom til endring og utvikling. Vi har likevel sterkt fokus på effektivisering og kvalitetssikring av tenestene. Utvikling av organisasjonen og fokus på leiing er viktige stikkord for kva som er lagt vekt på i 2013 og er ein del av ei strategisk tenking i eit lengre perspektiv. Endring i organisasjonsstrukturen med kommunalsjefar blei vedteken i 2012 og sett i verk med kommunalsjefane på plass frå same dato. Som planlagt var organisasjonsstrukturen under kommunalsjefnivå gått gjennom i løpet av hausten og ny struktur vart bestemt med iverksetting frå Med dette har Radøy kommune fått ein organisasjon som gjer eit godt utgangspunkt til å møte dei utfordringar som ventar. Men det er viktig å peika på at organisasjonsutvikling er ein kontinuerleg prosess. I ny organisasjonsstruktur har Radøy tilnærma lik fordeling av kvinner og menn i leiararstillingar og i eit slikt perspektiv har vi ein god status på likestilling. I tillegg har vi likeløn som eit av momenta vi ser til og legg vekt på i % 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Sjukefråvere Kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Sum år 2 Årsmelding Radøy kommune 2013

22 Rekneskapsvurdering 2013 Driftsrekneskapen 2013 B Økonomisjef Sveinung Kvamme I rekneskapsdokumentet for 2013 finn ein detaljert informasjon om rekneskapen for I årsmeldinga vert det lagt fram ein del tal og vurderingar som eit supplement til årsrekneskapen. KOSTRA-data for 2013 er først tilgjengelege frå ca 15. mars. I budsjettvedtaket for 2013 har kommunestyret løyvd midlar til drifta av dei kommunale tenestetilboda, jf skjema 1A og 1B. Løyvingane er gitt som ei netto ramme for kvart tenesteområde. Dette betyr at ein leiar for eit tenestområde kan utvida driftsomfanget, dersom utvidinga blir dekka av auka inntekter på området. Tala som går fram av rekneskapsoversynet til høgre kan såleis avvika frå budsjettet, utan at budsjettrammene av den grunn er overskridne. Det vert difor i liten grad lagt vekt på budsjettavvik i høve til den samla driftsrekneskapen. Rekneskapen for 2013 er avlagt med eit netto driftsresultat på 2,58 mill, som svarar til 0,7% av samla driftsinntekter. Diagrammet til høgre syner korleis utviklinga i netto driftsresultat har vore dei siste åra. Resultatet ligg nær snittet for åra , men godt under var eit «unntaksår», der mange «heldige» omstende gav eit godt resultat. Brutto driftsresultat er negativt i 2013, med ca 4,2 mill. Brutto driftsresultat er enkelt sagt driftsinntekter minus driftsutgifter. I fem av dei siste sju åra har brutto driftsresultat vore negativt. Brukarbetalingar vert fullt ut generert av dei ulike tenestene, og omfattar først og fremst foreldrebetaling i barnehage og SFO og betaling for institusjonsopphald. Desse inntektene har auka med ca 4,7% samanlikna med Dette er ein litt sterkare auke Driftsinntekter Brukarbetalingar (18 202) (16 066) (17 389) Andre sals- og leigeinntekter (27 553) (25 182) (26 614) Overf. med krav til motyting (53 516) (34 008) (49 607) Rammetilskot frå staten ( ) ( ) ( ) Andre statlege overføringar (6 308) (4 557) (6 069) Andre overføringar (179) - (153) Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) Eigedomsskatt (11 425) (11 410) (11 228) Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inng. i komm. prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (2 935) Renteinntekter, utbyte mv (8 568) (8 033) (8 618) Rentekostnader og avdrag Motpost avskrivningar (12 872) (12 544) (12 545) Netto driftsresultat (2 584) (4 110) (10 165) Netto avsetningar og overf til inv Meir (mindre)forbruk (94) 338 (2 093) (tal i heile tusen) 3 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % enn dei siste åra. Det er først og fremst brukarbetaling i barnehage som aukar. Sals- og leigeinntekter er også inntekter som vert generert på kvar tenestestad, til dømes vass- og avlaupsgebyr, leigeinntekter kommunale bustader, gebyrinntekter innan teknisk forvaltning og leigeinntekter i Radøyhallen. Desse inntektene har samla auka med 3,5% samanlikna med Dette er vekst om lag på nivå med prisindikatoren, altså verknad av prisjustering av husleiger m.v. Overføringar med krav til motyting vert også i stor grad generert på tenestenivå. I denne posten ligg mellom anna sjukelønsrefusjon, mva-kompensasjon og refusjon ressurskrevjande brukarar, i tillegg til ein del andre offentlege refusjonar, m.a. innan barnevernet. Samla auke samanlikna med 2012 er ca 7,9% Årsmelding Radøy kommune Netto driftsresultat Mva-kompensasjon av investeringar aukar med ca 28% frå 2012, sjå diagram. Sjukelønsrefusjonen aukar med 4,31%, noko som er litt lågare enn auken i lønskostnadene. Sjukelønsrefusjon vert ikkje budsjettert, og fører difor til stort avvik i høve til budsjett. Momskompensasjon av investeringar Brukt i drift Overført til investering

23 Rekneskapsvurdering 2013 Rammetilskotet aukar med 4,85%, og må sjåast i samanheng med skatteinngangen. Rammetilskotet vert fullt ut styrt av staten. Andre statlege overføringar aukar med 3,95%, og gjeld ma. statstilskot flyktningar og ulike rentekompensasjonar. Tilskotet til flyktningar har auka med 7%, medan rentekompensasjonen er noko redusert. Det siste er naturleg, då kompensasjonen vert redusert år for år i samsvar med pårekna nedbetaling. Skatteinngangen i 2013 har vore akseptabel for Radøy kommune, med ein auke på 5,1% i høve til i fjor. Skatteinngangen ser ut til å ha stabilisert seg på eit noko høgare nivå enn det som har vore vanleg for Radøy kommune, men framleis får kommunen berre 86% av landsgjennomsnittet. Sum av rammetilskot og skatteinngang vart ca høgare enn budsjett i Eigedomsskatten syner ein auke på 1,75% samanlikna med i fjor. Dette er knytt til nye bustader tekne i bruk pr Auken er noko lågare enn prisveksten, og slik sett blir eigedomsskatten «mindre verdt» for kvart år, inntil ny hovudtaksering. Ser ein samla på løn og sosiale kostnader, medrekna sjukelønsrefusjon og refusjon foreldrepengar, syner tala ein netto kostnadsauke frå 2012 på ca 7,5%. Av dette er ca 5,1% lønsauke. Den største auken skriv seg frå barnehagesektoren, med nær 15% auke samanlikna med 2012, eller 4,6 mill i tal. Det er også autke knytt til administrasjonen, noko som må sjåast i samanheng med omorganiseringa som er gjennomført. Pensjonskostnaden har auka med ca 11%, eller 2,7 mill inkl arbeidsgjevaravgift samanlikna med Skilnaden mellom betalt pensjonspre mie til KLP/SPK og bokført pensjonskostnad, det såkalla premieavviket, var på ca 2,6 mill i Det betyr at vi har betalt ein pensjonspremie, men berre ført ein del av den som kostnad. Dersom det var samsvar mellom innbetaling og kostnadsføring, hadde resultatet for 2013 vorte 2,6 mill dårlegare enn det som er bokført. Skatteinngang pr mnd 2013 Januar Mars Mai Juli September November 12% 8% 4% 0% Driftsutgiftene elles har auka monaleg frå 2012 til 2013, men trass i dette har dei ulike tenesteområda i stor grad møtte denne kostnadsveksten utan å gå ut over rammene sine. Diagrammet til høgre syner korleis driftsutgiftene og driftsinntekene har auka i ulike grad dei siste åra. Finanspostane renteinntekter, utbytte, rente- og avdragskostnader syner mindre endringar, både samanlikna med budsjett og rekneskap Grunna etter måten høge unytta lånemidlar, har likviditeten vore god gjennom året. Dette gjer at renteinntektene har vorte noko høgare enn ein kunne rekna med. Radøy kommune har inngått bankavtale med Sparebanken Vest, og alle I høve til i fjor % av landet (akkumulert) % av landet i fjor (akkumulert) 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 82,0 81,0 80,0 79,0 78,0 77,0 Høvesvis endring driftsinntekter og -utgifter frå året før 2009 Driftsinntekter Driftsutgifter innskotskonti har fast rentetilknyting til NIBOR. For å spreia risiko er ca 15 mill av dei likvide midlane plassert på innskotskonto til særvilkår i Storebrand bank. Låge renter gjennom året gjer at rentekostnadene har halde seg på eit «behageleg» nivå. Ein del av lånegjelda har bunden fastrente. Nærare detaljar kring dette finst i rekneskapsdokumentet, note 16. Tilsvarande har utbyttet frå BKK lagt på same nivå som dei seinare åra, trass i reduserte overskot i BKK. Ei endring av denne situasjonen vil raskt kunna føra til auka finanskostnader for kommunen. Med eit netto driftsresultat i 2013 på 0,7% er ein rimeleg langt frå siktemålet på ca 2,7% netto driftsresultat Ser Akkumulert premieavik 3,0 % Netto driftsresultat ,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % ,0 % -3,0 % -4,0 % Normal Utan mva-komp 4 Årsmelding Radøy kommune 2013

24 Rekneskapsvurdering 2013 ein dette i samanheng med negativt brutto driftsresultat og etter måten sterk auke i driftskostnadene i 2013, kjem ein vanskeleg bort frå at det må gjennomførast vesentlege kostnadsreduserande tiltak i drifta for å unngå meirforbruk i åra som kjem. Diagrammet nedast på førre side syner igjen netto driftsresultat, men no også med ein alternativ kurve som syner korleis resultata hadde vore dersom ordninga med mva-kompensasjons av investeringar ikkje hadde vore slik den er. Frå 2007 og fram til 2013 er det då berre åra 2010 og 2012 som gir positivt netto driftsresultat var det siste året all mva-kompensasjon av investeringar vart ført i drift, og Radøy kommune hadde dette året store investeringar. Ser vi dette i samanheng med diagrammet som syner utviklinga i arbeidskapitalen (opp til høgre), er det interessant å merkja seg korleis arbeidskapitalen utan unytta lånemidlar svingar i takt med netto driftsresultat utan mva-kompensasjon, men ikkje i takt med netto driftsresultat. Dette syner at mva-kompensasjonsordninga dekkar over elles logiske samanhengar i rekneskapen. Frå 2014 er ordninga med mva-kompensasjon i drifta heilt borte. Dette vil føra til svekking av netto driftsresultat i mange kommunar, men truleg vil det styrkja kommuneøkonomien på sikt. Det kunne også vore freistande å setja opp eit diagram som syner korleis netto driftsresultat hadde vore om ein også såg bort frå ordninga med premieavvik, men det vil føra for lagt av garde. Arbeidskapitalen har gått litt ned i løpet av Som det går fram av diagrammet, har arbeidskapitalen, når ein ser vekk frå unytta lånemidlar og premieavvik, gått langsomt på ned dei siste åra, og er negativ. Realiteten er at likviditeten «flyt» som følgje av unytta lånemidar. Hovudårsaka til at ein har unytta lånemidlar, er at det ikkje er samsvar mellom låneopptak og faktiske investeringar i året. Typisk vert investeringsbudsjettet regulert Netto lånegjeld har auka med ca 23 mill i 2013, og i høve til samla driftsinntekter har netto lånegjeld gått opp til 62,15%. Dette er høgaste gjeldsgraden kommunen nokonsinne har hatt. Ser vi på lånegjeld pr innbyggjar, som også er eit mykje nytta samanlikningstal, har lånegjelda no passert kr pr innbyggjar. Fram til 2006 låg Radøy rimeleg lågt, men som følgje av store investeringar innan både oppvekst og omsorg, har lånegjelda auka monaleg. Samanlikna med kommunegruppe 02, ligg vi likevel noko under, men med Heile tusen % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2003 ned i løpet av året, utan at ein av den grunn betalar attende lån som alt er tekne opp. Lånemidlane står Arbeidskapital Arbeidskapital AK utan unytta lånemidlar AK utan premieavvik og unytta lånemidlar Radøy KG i staden på konto, og med etter måten god avkastning, gir dette eit netto bidrag til drifta i året. låge frie inntekter og høgt utgiftsnivå er Radøy nøydd til å liggja lågare enn andre. Netto lånegjeld i % av inntekter Netto lånegjeld pr innbyggjar Netto lånegjeld pr innbyggjar Radøy Netto pr innbyggjar KG Årsmelding Radøy kommune 2013

25 Rekneskapsvurdering 2013 Budsjettavvik pr eining - etter bruk av/avsetjing til fond Politisk Administrasjonen Kultur Radøyhallen Kyrkja Felles skule/barnehage/sfo Austebygd skule/sfo Hordabø skule/sfo Manger skule/sfo Sæbø skule/sfo Radøy ungdomsskule Radøy bibliotek Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Radøy musikk- og kulturskule NAV Radøy sosial Frivilligsentralen Helsetenester Velferdssenteret Heimetenesta BF-tenesta Radøy matsørvis RIB Barne- og familietenesta Helse og omsorg felles Teknisk forvaltning Landbrukskontor Teknisk drift Diagrammet ovanfor syner budsjettavvik på kvart tenesteområde, eller eining, som det har vore kalla inntil Stolpe mot venstre tyder at tenesteområdet har hatt lågare netto utgifter enn gitt ramme, medan stolpe mot høgre tyder at netto utgift har vorte høgre enn gitt ramme. Diagrammet er «kutta» ved 1 mill i både pluss og minus, slik at ikkje nokre få postar skal gjera diagrammet nærast uleseleg. Mange tenesteområde ligg innafor «rimelege» avvik, dvs +/- ca , men nokre område syner større avvik enn dette. I administrasjonen er mindreforbruket nær kr I samråd med Osterøy kommune, som er vertskommune for IKT Nh, og revisjonen, har ein kome til at dei prosjektrelaterte kostnadene i IKT Nh kan førast i investeringsrekneskapen hos deltakarkommunane. Dette fører til reduserte driftskostnader, men samstundes til auka bruk av lånemidlar i investering. Kostnadene til IKT Nh er i realiteten kostnader som skullle vore fordelt på alle tenesteområde, men av praktiske årsaker vert kostnadene ført på eit felles ansvar knytt til administrasjonen, og berre føringsteknisk fordelt på KOSTRA-funksjonar. Generelt har kostnadene til barnehagar auka mykje dei siste åra. Dette er ei nasjonalt styrt utvikling, der målet er full barnehagedekning. Radøy kommune har «tradisjonelt» hatt lågare dekningsgrad enn mange andre kommunar, og potensialet for auka etterspurnad har såleis vore stort. I praksis har vi måtta auka på med fleire avdelingar, seinast hausten I budsjettet for 2013 har ein ikkje i tilstrekkeleg grad føresett kostnadsauken som faktisk har kome. På området «Felles skule/barnehage/ SFO er det meriforbruk på ca 2,9 mill. Ein del av kostnadsauken her er knytt til ekstra tiltak i barnehagane, som ikkje vert belasta den einskilde barnehage, men som vert ført «sentralt».dette åleine fører med seg ein kostnadsauke på nærare ,-.. Kostnadene til barnehageborn i andre kommunar har blitt om lag høgare enn budsjettert, med ein samla kostnad på ca 2,1 mill. Desse kostnadene har auka mykje dei siste par åra. 6 Årsmelding Radøy kommune 2013 Vidare har kostnadene til elevar som får spesialundervisning i andre kommunar eller private skular vorte om lag kr høgare enn budsjettert. Også her ser vi sterk kostnadsvekst i seinare år. Kostnadene til kjøp av vaksenopplæring knytt til framandspråklege har blitt ca høgare enn budsjettert. For ein del år tilbake hadde vi eige tilbod om norskopplæring m.v. til innvandrarar, men vi kjøper no desse tenestene frå Lindås kommune. Årsaka til kostnadsveksten, er stor auke i talet på personar som har krav på slik opplæring. Vidare var det føresett at oppvekst samla skulle gjennomføra ei innsparing på kr i Denne innsparinga har ikkje lete seg gjennomføra i praksis, heller tvert om. Samla blir dette eit meirforbruk på nærare 2,9 mill. på området Felles skule/ barnehage/sfo. Dei fleste skulane har ikkje makta å driva innanfor budsjettrammene i Dette har samanheng med fleire tilhøve, som vert nærare gjennomgått under kapittelet «Oppvekst» i årsmeldinga. Særleg Sæbø skule har hatt større meirforbruk i 2013.

26 Rekneskapsvurdering 2013 Bø barnehage har fått tilført for mykje budsjettmidlar i 2013, medan Prestmarka klårt har fått tilført for lite midlar. Dette fører til at Bø barnehage har mindreforbruk, medan Prestmarka har meirforbruk. Dette kan gje inntrykk av manglande kontroll av drifta. Realiteten er at drifta er svært nøktern, og at ressurstildelinga rett og slett har vore for knapp. Det er ei generell utfordring å løyva tilstrekkelege midlar til tenesteområde som er i sterk vekst, særleg når kommunen sin økonomi i utgangspunktet er så pressa som den faktisk er. Når budsjettet balanserer kring null, er det krevjande å utvida rammene på nokre tenesteområde, og samstundes finna forsvarleg inndekking gjennom innsparingar på andre område. Helsetenester er legesenteret og fysioterapitenesta på Helsehuset. Mindreforbruket her skuldast at det var løyvd midlar til ein ekstra legestilling, som ikkje vart sett i funksjon i Nærare informasjon om dette følgjer under kapittelet «Helse og omsorg». Også heimetenesta har mindreforbruk i Dette skriv seg først og fremst frå omsorgsbustadene, der reduserte drifts- og kapitalkostnader, kombinert med fullt belegg og justeringar av leigeinntektene har gitt positivt bidrag til drifta.. Også BF-tenesta syner mindreforbruk, nær sagt «for første gong». Det er fleire tilhøve som fører til dette, først og fremst korrekt tilordning av leigeinntekter for bustadene og tilskot til ressurskrevjande tenester. Samstundes ser ein at kostnadene ved Radøy arbeidssenter er noko høgare enn budsjett. Dette skuldast først og fremst at tilskotet til VTA-plassane på Aufera vert kostnadsført på Radøy arbeidssenter, og ekstra tilskot på kr for 2013 kjem såleis som ein rein meirkostnad i høve til budsjett. Barne- og familietenesta eksisterer ikkje lengre som ei sjølvstendig «eining», men i og med at det er løyvd midlar til denne «tenesta» i 2013, må det også rapporterast tilsvarande. I ny organisering ligg t.d. PPT-tenesta under oppvekst, medan barnevernet er eige tenesteområde. Meirforbruket her skriv seg frå PPT, som ser ut til å vera underbudsjettert i høve til faktiske lønskostnader som går med., og frå kostnadene til støttekontaktar. På området Helse og omsorg felles vert m.a kostnadene til medfinansiering av somatiske helsetenester og til utskrivingsklare pasientar ført. Kostnadene til medfinansiering såg lenge ut til å liggja godt innafor budsjettrammene, men i januar 2014 fekk ein melding frå Helse- og omsorgsdepartementet om det såkalla «beste estimat» for kostnadene i Av dette går det fram at pårekna kostnad vert kr ,- høgare enn tidlegare rekna med. Vi får ingen spesifikasjon eller nærare forklaring på dette, men må berre akseptera tala slik dei vert presentert. Det manglande høvet til kontroll og oppfølging i kommunane Helse 3,3 % NAV Sosial 3,0 % Barnehagar 12,5 % har vore teke opp på fleire plan, men frå departementet vert det vist til personvernet som grunnlag for ikkje å utlevera grunnlagsinformasjon. Når meiforbruket på tenesteområdet likevel ikkje vert større, skuldast det at kostnadene til utskrivingsklare pasientar berre har vore kr i Her får vi gevinsten av gode rutinar for samhandling og kompetansebygging i organisasjonen. Teknisk forvaltning er ny nemning på tenesteområdet plan, byggesak og oppmåling. Mindreforbruket på området er i overkant av 1 mill., og skuldast meirinntekter på gebyr, og lågare 7 Pleie og omsorg 29,5 % Skule, SFO 25,3 % Årsmelding Radøy kommune 2013 netto løn- og sosiale kostnader enn budsjettert. Samla netto kostnader til plan, byggesak og oppmåling utgjer kr ,- i Også landbrukskontoret har mindreforbruk, dette grunna lågare løn og sosiale kostnader enn budsjettert. Teknisk drift er eit stort tenesteområde, som omfattar vatn og avlaup, slam, vaktmeistrar, reinhald, feiing, friluftsområde, brannvern, drift av ulike bygningar (rådhuset, prestegarden, helsehuset, Dale grendahus, utleigebustader, Hordabøheimen, vegar og veglys m.m. Hovudårsaka til meirforbuket er kostnadene til vegvedlikehald, som er ca kr høgare enn budsjett. Kostnadene er likevel nær lågare enn i Driftskostn. pr tenesteområde 2013 Barne- og familietenesta 7,1 % Helse og omsorg felles 2,6 % Plan, næring, teknisk Politisk 3,8 % 1,4 % Administrasjon 6,9 % Kultur, kyrkje, musikkskule etc 4,7 %

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE FRAMLEGG MØTEUTSKRIFT. Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Inger Steinsbø

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE FRAMLEGG MØTEUTSKRIFT. Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Inger Steinsbø KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE FRAMLEGG MØTEUTSKRIFT Møtedato 11.06.2019 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 10.30 Tilstade: Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Inger Steinsbø Innkalla:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Bø kommune Kontrollutvalet

Bø kommune Kontrollutvalet Bø kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Møteleiar: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Til stades: Leiar Nestleiar Bergit Askildt Myrjord

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Nissedal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Nissedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.02.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Nestleiar Til stades: Leiar Medlem Varamedlem Sekretær Kommunehuset

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer