forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt"

Transkript

1 forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1

2 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo Line Sagen Høgskolen i Harstad Steinar Kristiansen Forskningsrådet Karl E. Ellingsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Kate Mevik Høgskolen i Bodø Jorunn Gjedrem Barneverntjenesten, Kristiansand kommune kommune.no / Inge Kvaran Høgskolen i Sør-Trøndelag Anne Marie Støkken Aslak Syse Bennedichte Olsen Berit Berg Elisabeth Olin Elisabeth Fransson Frank Bylov Gudrun Brottveit Helge Folkestad Helge Ramsdal Ingeborg Helgeland Inger Erstad Irene Levin Jan Selmer Methi Kjerstin Möller Kåre Heggen Lars Gunnar Lingås Lene Østby Merete Saus Monica Kjørstad Nicole Hennum Oddbjørg Ulvik Olav Garsjø Per Lorentzen Per Arne Rød Per Solvang Reidun Follesø Svein Arild Vis Sylvi Storvik Tor-Johan Ekeland Vigdis Bunkholt Til bidragsytere: Forfatterveiledning finner du på Utgiver: Fellesorganisasjonen (FO) Fontene forsking kommer to ganger i året. Fontene kommer 12 ganger i året. Fontene redigeres etter Redaktørplakaten. Synspunkter og holdninger som kommer fram, er derfor ikke nødvendigvis samsvarende med FOs politikk. ISSN: OPPLAGSKONTROLLERT Adresse: Fontene, Stiftelsen Fri fagbevegelse LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo Trykk: Hjemmet Mortensen Opplag: Abonnement: Bente Semb 241 MILJØMERKET Trykkeri 683 Ansvarlig redaktør: Solfrid Rød / Redaksjonssekretær: Mia Paulsen / Journalister: Vibeke Liane / Eirik Dahl Viggen / Grafiker: Kristin Johansen Illustrasjon forsiden og side 6: Eldbjørg Ribe Annonsekonsulent: Bente Semb direkte telefon: Telefaks:

3 Deltakelse, selvbestemmelse, medvirkning, medbestemmelse, empowerment Mange ord brukes for å beskrive profesjonell praksis som utfordrer et paternalistisk syn på i sosialfagene. Er det bare honnørord som tilslører profesjonelles makt og myndighet? I sosialt arbeid ble prinsippet om selvbestemmelse i tidligere lærebøker beskrevet som den viktigste verdien og det viktigste prinsippet for en god relasjon mellom sosialarbeider og klient. Et nærmere blikk på innholdet i begrepet viser at prinsippet ikke skulle forstås slik at klienten skulle bestemme, men at sosialarbeideren skulle ha respekt for klientens evne til å ta gode valg, det vil si valg som var i overensstemmelse med hva sosialarbeideren mente var til hans/hennes eget beste. Nå er det vel først ved uenighet om hva som er best at det blir spørsmål om hvem som skal bestemme, men det er også da prinsippet blir viktig og vanskelig. Hvordan praktiseres disse prinsippene i dag? Artiklene i dette nummeret legger vekt på prosessen med å velge, ikke bare innholdet i valget. Ellingsen og Kittelsaa diskuterer hvordan mange med utviklingshemming ber andre om råd før de bestemmer seg for hva de vil gjøre, men mener det ikke er selvsagt at utviklingshemmede får innflytelse på sitt liv. Reime og Fjær har undersøkt hvordan ungdom kan delta og ha innflytelse i overgangen fra institusjon til selvstendig tilværelse. «Ansikt til ansikt gir innsikt» er tittel på artikkelen til Askheim, Almann, Gardli og Hasvold. De beskriver hvordan et forsøk på reelt samarbeid der brukere deltar i utdanning gir grunnlag for å utvikle nye samarbeidsformer mellom sosialarbeidere og brukere. Deltakelse, selvbestemmelse, medvirkning, medbestemmelse, empowerment handler om makt både på individuelt og kollektivt nivå. Klienter og brukere har i dag i større grad organisert seg og må være med i utforming av praksis der dette ikke bare er honnørord, men reell utfordring til profesjonell praksis. Fontene forskning blir lest! Fontene sendes ut til potensielle lesere. I høst er det gjennomført en leserundersøkelse. Opinion har intervjuet et representativt utvalg på 500 FO-medlemmer om hva de synes om Fontene på nett og papir. Hele 72 prosent leser alle utgavene av Fontene i løpet av et år. Bare åtte prosent leser under halvparten av utgavene, og bare en tredjedel oppgir at Fontene er et blad de blar fort gjennom. 60 prosent leser Fontene Forskning, og hele 72 prosent av leserne mener stoffet i forskningsutgaven er nyttig i arbeidshverdagen. Det er dermed et av de mest leste forskningstidsskrifter i Norge, sammen med Sykepleien Forskning og Legetidsskriftet. Dette gir stor inspirasjon til arbeidet med å fortsette arbeidet med å lage et aktuelt og godt forskningstidskrift! Sissel Seim fagredaktør 04_61 fagart.indd :32:57

4 nøkkelbegreper Utviklingshemming, selvbestemmelse, trygghet, råd, deltakelse Karl Elling Ellingsen professor ved Høgskolen i Harstad/daglig leder Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Anna M. Kittelsaa seniorforsker NTNU Samfunnsforskning AS Å velge det trygge Utviklingshemmede og selvbestemmelse Aktørskap og selvbestemmelse er sentrale verdier i vårt samfunn og blir i økende grad vektlagt i samhandling mellom individ og offentlig forvaltning og tjenesteyting. For utviklingshemmede er ikke selvbestemmelse like selvsagt som for andre. Større avgjørelser tas ofte på vegne av dem mens de selv har fått økt innflytelse over dagliglivet og fritiden. Det kan se ut som om mange med utviklingshemming har stort behov for trygghet. For eksempel kan dette komme fram når de ber andre om råd før de bestemmer seg for hva de skal gjøre. Trygghetsbehovet kommer også til syne ved at de velger å leve forsiktige liv og ikke tør å utsette seg for farer og risiko. Dette kan både ha sammenheng med erfaring med mobbing og plaging og med en opplevelse av at de lever i et utrygt samfunn som setter grenser for hva slags aktiviteter de tør å prøve ut. 4 Fontene Forskning 2/10, s _61 fagart.indd :32:58

5 Å bestemme selv er ikke en selvfølge for personer med utviklingshemning. Utsagn som: «Jeg får lov til å bestemme selv» eller «Det er de voksne som bestemmer», er ikke uvanlig. I studien som denne artikkelen bygger på, har vi intervjuet utviklingshemmede om levekår generelt og har hatt et særlig fokus på selvbestemmelse, helse og boforhold. Tidligere levekårsundersøkelser gjennomført i Norge blant personer med utviklingshemning (Tøssebro og Lundeby 2002), har benyttet nærpersoner (pårørende, tjenesteytere m.fl.) som informanter, slik at det er disse som i hovedsak har fylt ut spørreskjemaet. Da det i 2009 på nytt ble aktuelt å gjennomføre en levekårsundersøkelse, ønsket vi å følge opp denne ved å intervjue utviklingshemmede selv om hvordan de opplever sine levekår. Det er disse intervjuene som danner grunnlag for denne artikkelen. Tidligere undersøkelser av utviklingshemmedes levekår har vist at utviklingshemmede mangler selvbestemmelse på vesentlige livsområder som for eksempel hvor de skal bo og hvem de skal bo sammen med (Tøssebro & Lundeby 2002). De samme undersøkelsene viser samtidig at utviklingshemmede har fått økt selvbestemmelse over eget dagligliv. I denne artikkelen har vi valgt å fokusere på to eksempler på selvbestemmelse som det ikke har vært skrevet mye om tidligere. Det første eksemplet handler om noe så hverdagslig som å be andre om råd før en bestemmer seg for å gjøre noe. Å be om råd fra andre er en del av daglig samhandling for folk flest, noe som også kom fram i våre intervjuer. Det andre eksemplet viser at selv om personer med utviklingshemming har andre muligheter, velger noen å leve ganske beskyttede liv. De velger bort handlinger og aktiviteter som oppleves farlige eller lite trygge. Behov for trygghet ser ut til å være sentralt når utviklingshemmede velger. Å be om råd kan trygge en på de valgene en tar, og det å velge en forsiktig livsstil, kan oppleves som trygt. Vi vil løfte fram faktorer som kan belyse hvorfor personer med utviklingshemming velger som de gjør, før vi avslutter med noen refleksjoner omkring hvilke samfunnsmessige barrierer som kan hindre både utviklingshemmede og andre fra en trygg deltakelse i eget lokalmiljø. Hva er selvbestemmelse? De fleste av oss tar retten til selvbestemmelse som en selvfølge. Samtidig anses betydningen av å ha selvbestemmelse som så viktig i vårt samfunn at denne retten finnes hjemlet i flere av våre lover (grunnloven, straffeloven, forvaltningsloven, sosialtjenesteloven). Bollingmo m.fl. (2005) peker på at selvbestemmelse handler om i hvilken grad en har evne til å ta valg, og at en har intellektuelle ferdigheter og evne til å se konsekvenser av de valgene en tar. I vårt velferdssamfunn blir aktørskap og selvbestemmelse i økende grad vektlagt i relasjoner mellom forvaltningen og dens utøvere og klienter eller brukere (Sandbæk 2001). Wehmeyer og Scwartz (1997) beskriver en person som har selvbestemmelse som den primære aktøren i eget liv. En slik person vil gjøre valg som har å gjøre med egen livskvalitet, uten at andre har upassende innflytelse på valgene. Med dette knyttes selvbestemmelse sammen med spørsmål om individets frihet. Selvbestemmelse rommer også psykologiske forhold. Retten til å bestemme selv åpner for at vi hver på vår måte kan finne væremåter, handlinger og holdepunkter som hjelper oss til å mestre situasjoner som oppstår. Dette kalles selvregulering. Lovens forsvar av retten til selvbestemmelse og individets suverenitet, er et forsvar av rettsgoder som fremmer personlig utvikling og identitetsdannelse, eller det vi også omtaler som selvrealisering. Det vil slik sett ikke være et mål i seg selv å sikre personens rett til selvbestemmelse, men å sikre vedkommendes rett til å utvikle seg og være «seg selv». Dette aktualiserer selvbestemmelse på en helt annen måte, og peker i retning av hvilke rettsgoder de juridiske bestemmelsene beskytter. Har 5 04_61 fagart.indd :32:58

6 6 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:00

7 fagartikler Karl Elling Ellingsen Anna M. Kittelsaa Å velge det trygge en dette som utgangspunkt, vil en også se betydningen av å undersøke den enkeltes egen bruksoppfatning av begrepet selvbestemmelse (Ellingsen 2007). Historien rommer en lang rekke fortellinger om umyndiggjøring, paternalisme og overprøving av utviklingshemmedes rett til å velge selv. En vedvarende forestilling om utviklingshemmede som «evige barn» (se Wolfensberger 2002, Kristiansen 1993) fører til lave forventninger om at de skal være i stand til å opptre som selvstendige aktører i egne liv. For at selvbestemmelse skal eksistere for alle, forutsettes respekt for den enkeltes rett til å bestemme selv (Nirje 1969). I en undersøkelse av selvbestemmelse hos utviklingshemmede fant Wehmeyer og Metzler (1995) at utviklingshemmede i liten grad hadde muligheter til å bestemme i sine egne liv. Et problem var at det fantes få alternativer å velge mellom, et annet var at valg ofte ble foretatt av andre på vegne av personene med utviklingshemming. Thorsen (2005) hevder at det for mange utviklingshemmede er andre som bestemmer hva de skal få lov til å velge selv, og Bollingmo m.fl. (2005) peker på at utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse ofte blir overprøvd. Wolfensberger (2002) reiser spørsmålet om hvilken nytte og interesse utviklingshemmede har av selvbestemmelse og skriver: «The power ideology appears to claim that having or not having power not only determines how one will be treated, but also whether one will get the good things of life» (ibid, s.254). Basert på sine egne empiriske studier og utlegginger av verdsatte sosiale roller, stiller han videre spørsmålet: «Are people more likely to get the good things of life by occupying social roles that are valued by others, or by the exercise of power, autonomy, and self-determination in and over their lives, and of power over, or vis-à-vis, other people?» Problemstillingen er med dette ikke ensidig det at utviklingshemmedes selvbestemmelse kan synes svak eller fraværende, men det reises også spørsmål ved om utviklingshemmede har evne til å bestemme selv. Kristiansen, Söder og Tøssebro (1999) påpeker at mange utviklingshemmede rett og slett aldri har lært hvordan man bestemmer selv, men snarere har vært underlagt andres autoritet gjennom oppvekst og i voksen alder, enten hjemme eller i de tidligere institusjonene. Dersom man gjør spørsmålet om utviklingshemmedes selvbestemmelse til et rent ideologisk eller normativt anliggende, vil det i begrenset grad tydeliggjøre de praktiske utfordringene og samtidig den viktige funksjonen selvbestemmelse har i vår personlige utvikling og identitet. Metode Denne studien er en selvstendig undersøkelse som er knyttet opp mot en større undersøkelse av utviklingshemmedes levekår. Tema for begge undersøkelsene er levekår i vid forstand, herunder boligforhold, arbeid, helse, selvbestemmelse, sosiale relasjoner og fritid. Den større undersøkelsen er en kvantitativ spørreundersøkelse hvor nærpersoner og hjelpeverger blir intervjuet over telefon eller ved bruk av spørreskjema. Det har vært vanlig å benytte tredjepersonsundersøkelser slik som i denne undersøkelsen når en skal rekruttere et større antall personer til en spørreskjemaundersøkelse som omhandler utviklingshemmede (Tøssebro 1989). Begrunnelse for dette er at intervju ved bruk av spørreskjema anses som lite egnet når en skal intervjue personer med utviklingshemming (se blant annet Flynn 1986, Heal og Sigelman 1995). Mange vil ha vansker med språk og begrepsforståelse, og det er også dokumentert en betydelig intervjuereffekt. Det er likevel et tankekors at utviklingshemmede blir ekskludert fra studier som handler om deres dagligliv og levekår (Ellingsen 2009, Ellingsen 2010). Ikke minst er det et problem at andre forteller om hvordan enkeltindivider opplever sitt dagligliv. Vi ønsket derfor å inkludere enkelte personer med utviklingshemming i studien, og valgte en kvalitativ tilnærming ut fra anbefalinger i metode litteraturen. Vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer basert på en intervjuguide som inneholdt spørsmål om de samme temaene som ble tatt opp i den kvantitative levekårsundersøkelsen. Temaene bolig, helse og selvbestemmelse ble utvidet med tanke på å få mer utdypende kunnskap på områder som for tiden til dels er synlige i media og som er svært viktige for personer med utviklingshemming. 7 04_61 fagart.indd :33:00

8 Rekruttering av informanter Spørreskjemaet som ble sendt ut i forbindelse med den kvantitative undersøkelsen, åpnet for at personer med utviklingshemming kunne markere at de ønsket å bli intervjuet. Når vi vet at det er gjennomført 388 telefonintervjuer med ansatte og at 306 hjelpeverger har svart på spørreskjema i den kvantitative undersøkelsen, var det skuffende at bare 17 personer svarte at de ønsket å svare selv. Informantene var i alderen 23 til 70 år, 12 var kvinner og fem menn. Alle som meldte seg for intervju, ble intervjuet. De som meldte seg representerer et relativt bredt spekter. De er alle myndige personer (voksne). Dette samsvarer med aldersgruppen for den kvantitative undersøkelsen. Vi kjenner ikke til at konkrete forhold, som grad av funksjonsnedsettelse, særlige problemer eller interesse knyttet til det temaet som undersøkelsen omhandlet, har vært avgjørende for å ønske å delta. Vår erfaring er at denne måten å rekruttere på, ikke gir særlig stor oppslutning. Dessuten fikk vi bare svar fra informanter som er definert med lett utviklingshemming og som er forholdsvis selvhjulpne i dagliglivet. Dette betyr at vi ikke har fått direkte informasjon fra personer med mer omfattende funksjonsnedsettelser og personer med dyp eller alvorlig grad av utviklingshemming, og at vi stadig vet lite om deres opplevelse av dagligliv og levekår. Dette er en kjent frafallsproblematikk knyttet til undersøkelser der utviklingshemmede selv er informanter (Ellingsen 2010). Intervju og analyse Vi har gjennomført et semi-strukturert intervju med hver av våre informanter. Siden vi valgte å intervjue hver person bare en gang og ikke hadde anledning til å gjøre oss kjent med dem på forhånd, prøvde vi å ivareta noen viktige forutsetninger. For det første valgte vi å gjennomføre intervjuene i informantenes hjem. At vi kom som ukjente inn i et område hvor informanten var kjent, regnet vi med at kunne gi intervjupersonen en viss opplevelse av å ha makt i situasjonen. I hjemmet kunne vi dessuten bruke observasjon til en viss grad fordi vi kunne se etter tegn på hva informanten var opptatt av og så bruke dette som inngang for å skape tillit. Eksempler på dette kunne være: bilde av informanten sammen med en kjent artist, fotballutstyr, DVD-samling og lignende. For det andre la vi vekt på å forklare nøye hva prosjektet handlet om, formidle tydelig at det var frivillig å delta, og at en når som helst kunne trekke seg. Samtidig prøvde vi å formidle vår rolle som forskere og understreke at for oss var informanten en ressursperson fordi vedkommende hadde noe å fortelle oss. Vi formidlet også vår taushetsplikt og at ingen andre, verken personale eller pårørende, skulle få vite hvem som hadde deltatt og hva de hadde svart. For det tredje var det en fordel at vi som intervjuere var vant til å forholde oss til personer med utviklings hemming og hadde kjennskap til hvilke livsbetingelser de lever under. I likhet med Folkestad (2003) og som vi har skrevet tidligere (Kittelsaa 2008, Ellingsen 2009) mener vi at slikt kjennskap var en fordel, ikke minst fordi vi her ikke hadde mulighet til å bruke tid på å gjøre oss kjent. I tillegg til erfaring fra samvær med utviklingshemmede hadde vi kunnskap om deres sårbare og marginaliserte posisjon i samfunnet, og vi kunne nærme oss informantene på en respektfull måte. Fordeler og ulemper ved å ha kjennskap til sitt forskningsfelt er hyppig diskutert i litteraturen, men tas ikke opp her. Bruken av en semi-strukturert intervjuguide ga oss anledning til å stille spørsmål på flere ulike måter for å sikre oss at de ble forstått (Wyngaarden 1981). Enkelt og dagligdags språk var en forutsetning, og det var viktig å følge informantenes fortellinger uten å styre for mye. Tidligere har vi erfart at det i intervjuer med personer med utviklingshemming ofte kommer korte svar, kanskje bare ja eller nei (Kittelsaa 2010). Ikke minst derfor er det viktig at en lytter til de fortellingene som faktisk kommer og dessuten stiller spørsmål på en måte som åpner opp for fortelling. Som analysemetode valgte vi en tilnærming inspirert av grounded theory (Strauss & Corbin 1990). Deres forslag til analyseprosess er tilpasset vårt materiale på en måte som vi fant hensiktsmessig for å kunne belyse både informantenes levekår og deres opplevelser av sin situasjon. Vi har transkribert intervjuene med de 17 personene og kodet disse. Vi har koblet sammen uttalelser som har omhandlet like temaer og fenomener. Disse er vurdert basert på aksial koding og noen steder omkodet slik at kjernebegre- 8 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:00

9 fagartikler Karl Elling Ellingsen Anna M. Kittelsaa Å velge det trygge per har dukket fram. I denne artikkelen er det særlig to slike vi vier oppmerksomhet. Det ene handler om informantenes beskrivelser av hvordan de søker andres råd. Det andre er uttalelser som peker i retning av å leve et beskyttet liv. Disse to begrepene beskriver på en særlig måte hvordan de vi intervjuet, utøver sin rett til selvbestemmelse. Med bare 17 informanter er studien ikke generaliserbar. En svakhet er også at hver informant bare ble intervjuet en gang. Vi regner likevel med at studien er overførbar, forstått som gjenkjennbar (Thagaard 2003). Hun skriver at personer med erfaring fra de fenomenene som har vært studert, vil kunne kjenne seg igjen i teksten. En mulig overførbarhet er dermed at personer som har erfaring med utviklingshemmedes dagligliv og deres forhold til selvbestemmelse, vil kunne kjenne seg igjen. Overførbarhet kan også skje i form av et mål for generalisering som Kvale (2001) kaller det som kunne være. Her plasserer han blant annet studier som viser variasjon i menneskelig atferd og sier at slike studier kan åpne opp for nye alternative tenke- og handlemåter og slik føre til forandringer i en gitt kultur. Vi håper at vår studie kan bidra til et større fokus på hvordan utviklingshemmede selv opplever selvbestemmelse. Etiske overveielser Det er en utfordring å skulle intervjue personer som er i sårbare posisjoner. Det var derfor viktig å gi omfattende informasjon om studiens hensikt, forskerrollen, taushetsplikt og at deltakelsen er frivillig, slik det er skissert over. Vi måtte også ta hensyn til retningslinjer for informert samtykke hos personer som har begrenset samtykkekompetanse (NESH 2006b) Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Vi har også prøvd å ta hensyn til kravene fra NESH (2006a) om at forskningen ikke skal være til skade. I forskning med utsatte grupper kan dette handle om at de ikke skal framstilles i et uheldig lys. En må samtidig tenke over om en blir så beskyttende i sin framstilling at personene framstår som evig svake og sårbare. Da vil en komme til å forsterke de stereotypiene som finnes om personer med utviklingshemming (Calvez 2001). Resultater: Selvbestemmelse slik utviklingshemmede selv snakker om den Begrepet selvbestemmelse er svært vidt, og i hvilken grad personer har selvbestemmelse kan diskuteres med hensyn til de fleste livsområder. Som nevnt innledningsvis har vi valgt å ta utgangspunkt i to ulike elementer ved selvbestemmelse som kom fram i vår analyse av intervjudataene. For det første viser vi hvordan selvbestemmelse ikke nødvendigvis er noe en utøver helt selvstendig, men at en ofte bestemmer seg etter at en har drøftet alternative løsninger med andre. Her legges det vekt på forskjellen mellom å søke råd for å kunne velge og å be om tillatelse. For det andre trekker vi inn det faktum at selv om personer med utviklingshemming formelt sett har full handlefrihet, så velger de ofte en forsiktig livsstil og fritid preget av spesielt tilrettelagte aktiviteter. I presentasjonen som følger trekker vi fram uttalelser fra intervjuene (empiri), som vi drøfter vår forståelse av, noen ganger med henvisninger til litteratur og annen forskning. «Jeg spør jo til råds hvis jeg trenger det» De fleste deltakerne i vår studie har hjelpeverge. Ofte er hjelpevergen en slektning: Foreldre, søsken eller søskenbarn. Flere uttrykker at det er trygt at noen er der for dem og kan bistå når det er noe de lurer på. En kvinne kommenterte på denne måten at søsteren er hjelpeverge og samtalepartner: «Det er veldig godt og betryggende at jeg har (en søster). Hvis det er noe jeg lurer på eller Hun kan hjelpe meg. Det er hun som står meg mest nær, liksom. Hvis det er noe». Denne kvinnen har stor grad av selvbestemmelse i hverdagen, men synes likevel at det er trygt å vite at hun har noen å henvende seg til. Når hun blir spurt om andre bestemmer over henne, svarer hun på denne måten: «det er greit at andre bestemmer litte granne da. Det er greit, men det er i grunnen bestandig samarbeid. Jeg spør jo til råds hvis jeg trenger det. Jeg må jo finne ut om jeg vil eller ei. Så hvis jeg ringer og spør hva synes du, så svarer de at nei, det må du bestemme selv slik som du har lyst til. Men stort sett så kommer hun med råd da.» Her peker kvinnen på at selvbestemmelse ikke alltid er noe en utøver helt på egen hånd. Som de fleste mennesker søker hun råd hvis det er noe hun lurer på 9 04_61 fagart.indd :33:00

10 eller er i tvil om. Det er likevel hun selv som tar stilling til de rådene hun får og bestemmer seg for hva hun vil gjøre. Kvinnen vet at det er noe hun trenger hjelp til å bestemme. Hun får spørsmål om hun klarer seg økonomisk og svarer: «Ja, jeg tror da det i alle fall. Jeg har jo støtte i søsteren min Jeg er vel ikke så veldig flink til å spare. Jeg liksom får en fast sum hver fredag som jeg skal prøve å holde en uke, men jeg er ikke noe flink til å spare Jeg kjøper kanskje mye annet som jeg ikke skulle.» For denne kvinnen er det en fordel at søsteren porsjonerer ut et visst beløp hver måned som skal brukes til nødvendige ting. Dette gir henne trygghet om at hun alltid klarer seg. Hun sier: «Ja, det er tomt støtt og stadig, men det bekymrer meg ikke så veldig.» Det er søsteren som passer på pengene ellers, og: «Det er jeg veldig glad for.» Et resultat av den ordningen som kvinnen har når det gjelder penger, er at hun har anledning til å dra på ferie og ellers delta på aktiviteter som hun er interessert i. For henne betyr det å gi avkall på full selvbestemmelse over pengene at hun har stor grad av frihet til å velge et aktivt liv. Utfallet av de beslutningene som tas på vegne av henne når det gjelder økonomi, gir henne et mer spennende liv enn det hun ville hatt hvis hun hadde brukt pengene etter hvert som hun fant noe hun hadde lyst på i øyeblikket. Sentralt i denne kvinnens fortelling er hennes behov for trygghet. Hun vet at når hun føler seg usikker, har hun noen hun kan gå til for å be om råd. Samtidig vet hun at hun ikke trenger å følge rådene hun får, men kan bestemme selv hva hun vil gjøre. Samarbeid omkring beslutninger synes viktig for henne. Kvinnen kjenner også seg selv så godt at hun vet at hun ikke helt kan styre penger, men bruker dem når hun ser noe hun har lyst på. Her er hun ikke så forskjellig fra mange andre. Men for at hun ikke skal få problemer med økonomien, har hun overlatt styringen til sin søster og hjelpeverge. Det kommer fram at dette er noe hun og søsteren har kommet fram til i fellesskap, noe som synliggjør at kvinnen ikke er fratatt myndighet over sin økonomi, men selv har valgt å la søsteren administrere dem. Slik kan hun føle seg trygg på at hun alltid har penger. Be om lov eller be om råd? Å søke støtte hos andre før en bestemmer seg for noe, er en ganske vanlig foreteelse. Kvinner som skal på byen, spør gjerne en venninne om en kan gå i den eller den klesdrakten. En spør også gjerne om hva andre synes når en skal ta mer betydningsfulle avgjørelser som for eksempel å søke på en jobb. Om en velger å følge andres råd, er opp til en selv. Også mennesker med utviklingshemming ber om råd på denne måten. Men fordi selvbestemmelse ikke er like selvsagt for dem som for andre, kan det hende at de blir misforstått slik at andre tror at det spørres om tillatelse og ikke om råd. En kvinne i vår undersøkelse fortalte for eksempel at hun skal reise på en tur. Hun gleder seg og forteller om hva de skal gjøre på turen. Hun forteller samtidig at hun har fått lov av sin mor til å reise. Dette er et utsagn som kan peke i retning av at hun har bedt om tillatelse, og at hun ikke har bestemt selv. Hvis det er tilfelle, kan utsagnet om at hun har fått lov, passe inn i Thorsens (2005) formulering om at mange utviklingshemmede bestemmer selv når andre gir dem lov til det. Imidlertid kan det tenkes at kvinnens utsagn også kan forstås på andre måter. Hvis mor er hjelpeverge, er det hun som har oversikt over datterens økonomi. Mor kan ha sagt at det er greit at datteren reiser på tur fordi hun har penger til det. Med andre ord får kvinnen lov fordi det finnes økonomiske midler som gjør at hun kan reise. En annen mulighet er at datteren ikke har spurt om tillatelse, men har villet diskutere med mor om hun skal reise på turen. Hun kan ha vært usikker på om hun skulle bli med og kan ha hatt behov for å tenke gjennom hva hun egentlig ville. Om hun har bedt om tillatelse eller om råd, avhenger av hva kvinnen legger i begrepet «å få lov til». At mor er positiv til turen, kan oppleves som en støtte som gir trygghet for at hun vil klare de utfordringene som ligger i å reise. Siden vi ikke har intervjuet kvinnens mor, kan vi ikke vite sikkert hva hun egentlig har sagt eller ment, men vi kan reflektere over mulige alternative forståelser av samhandlingen mellom datter og mor. De som ber om tillatelse, er ofte i en underlegen posisjon. Barn ber om lov til å være lenge oppe eller å gå på kino, elever ber om lov til å gå ut av klasserommet, institusjonsbeboere må kanskje be om lov til å gå 10 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:00

11 fagartikler Karl Elling Ellingsen Anna M. Kittelsaa Å velge det trygge ut. Det er kjent fra forskningslitteraturen at utviklingshemmede utsettes for paternalistiske holdninger (se blant annet Lorentzen, 2003, Sundet 1997, Thorsen, 2005). Ofte blir de forstått som barn eller som unge i en evig overgangsfase (Baron m.fl. 1999, Gustavsson 1999, Sætersdal 1998). Mange av dem har ikke lært hvordan man bestemmer selv, eller har vært vant til at andre tar avgjørelse for dem (Kristiansen m.fl. 1999). Av den grunn kan de søke råd hos andre om ting som andre tar avgjørelser om nesten uten å tenke etter. For eksempel vil ikke mange andre voksne be sin mor om råd for å vurdere om de skal reise på en tur sammen med andre. Når en ber om råd, befinner en seg i en likeverdig eller symmetrisk relasjon (Bollingmo m.fl. 2005). Den som ber om råd, er selvstendig aktør i eget liv og vil selv ta den endelige beslutningen om sitt handlingsvalg. Om en ber om tillatelse, blir relasjonen komplementær (ibid). Her vil den ene parten ta avgjørelse på vegne av den andre, og den andre må rette seg etter dette. Om en mor eller tjenesteutøver tar avgjørelser for en person med utviklingshemming, kan det handle om at de betrakter personen som umoden eller barnslig, og i alle fall som en som ikke kan bestemme selv. I tilfellet med kvinnen som diskuterer med mor om hun skal dra på tur, vil spørsmålet om hun ber om råd eller om tillatelse også si noe om hvordan hun ser på seg selv. Om hun ber om råd, framstår hun som en selvstendig aktør i eget liv. Hvis hun ber om tillatelse, kan det bety at hun ser på seg selv som en som ikke fullt ut er i stand til å bestemme selv. En forsiktig livsstil Når deltakerne i studien forteller om fritid og fritidsaktiviteter, er det slående at de beskriver en tilværelse som virker ganske trygg og fri for risiko. En mann i tjueårene som flyttet hjemmefra for mindre enn ett år siden, forteller hva han skal gjøre i helga. «Til lørdag får jeg besøk... Hanne og Erik. De skal spise middag her. Vi skal ha pizza, og Brit (hjelper), hun skal lage deigen.» (fiktive navn) Han forteller at han har mange venner, og at noen av dem pleier å gå på besøk til hverandre. Mannen trenger ledsager hvis han skal ut, og han kan derfor ikke bare bestemme seg for å ta en tur på byen. Dette innebærer at han uansett ikke kan gå på byen bare med andre unge. Imidlertid virker det ikke som om han har tanker om at en tur på byen ville vært noe alternativ. Han virker godt fornøyd med opplegget for lørdagskvelden. En kveld med TV, film og pizza kan dessuten oppleves som en videreføring av en familietradisjon, noe som kan være trygt for en som ikke har bodd så lenge alene. Det virker også greit at han får hjelp med pizzadeigen. Resten klarer han og vennene selv, og slik kan de ha en lørdag etter eget ønske og uten at de blir kontrollert av foreldre eller hjelpere. Dette kan styrke opplevelsen av mestring og gi selvtillit. Grue (1998) peker på at utviklingen av vennskapsrelasjoner i ungdomsårene har stor betydning for senere psykisk helse og selvutvikling. Han viser også til at det er kjent at unge med utviklingshemming ofte bare er sammen med andre unge i aktiviteter som er styrt av voksne. Ikke minst av den grunn er det viktig at det finnes rom for jevnaldersamvær uten at voksne er til stede. Personer med utviklingshemming kan ha vært isolert eller avvist av jevnaldrende i barne- og ungdomsalderen. Det er derfor kanskje ikke så merkelig at mange velger en forsiktig livsstil. En kvinne sier: «Nei, nå er jeg ikke så mye sånn at jeg flyr på byen. Jeg er mest her hos dem (i omsorgsboligen) og går ned når det foregår noe her nede. Det er ikke fristende å gå på byen eller noe sånt. Aldri, aldri!» På spørsmål om hun bruker alkohol svarer den samme kvinnen: «Nei, jeg tåler så lite at Jeg kan vel ta litt når jeg spiser en god middag og jeg får noe som smaker litt. Ikke sånn at jeg kan sitte og pimpe i meg. Det gjør jeg ikke.» Kvinnen har bodd lenge sammen med foreldrene, og hun har tett kontakt med familien. Det er mulig at hun har internalisert deres holdninger til hva som er akseptabel atferd. Et intervju med en voksen kvinne som bor i en forholdsvis liten bykommune, belyser hvordan kvinnen vurderer mulige risikable situasjoner. Når hun får spørsmål om hun kan ta seg en tur til sentrum alene, svarer hun: «ikke på kvelden gjør jeg det.» Hun fortsetter med å si at hvis hun har lyst, tar hun seg gjerne en bytur på egen hånd etter jobb, men gjentar at hun ikke går til byen om kvelden. Hun blir spurt om det er skum _61 fagart.indd :33:00

12 melt å gå ut om kvelden og svarer: «Ja, på lørdag og sånn hvis byen er stengt liksom. Gå ut på puber og sånn, det tør jeg ikke.» Heller ikke sammen med venner, går hun på byen på kveldstid. Kvinnen viser også på andre måter at hun er litt engstelig av seg til vanlig. Hun bor i et bofellesskap hvor det er noen minutters gangavstand til personalbasen. Hun forteller at hun har søkt om å få flytte til en leilighet som ligger ved siden av personalbasen for der vil hun føle seg tryggere, for eksempel hvis hun skulle bli syk. En person som er så opptatt av at hun trenger støtte, vil sannsynligvis ikke utfordre seg selv ved å oppsøke situasjoner som hun ikke helt vet om hun kan takle. Det kan være mange grunner til at folk ikke går på byen. En kan ha andre interesser eller en kan mangle venner å gå ut sammen med. Kvinnen i dette eksemplet forteller at hun har venner og forteller også at hun gjerne tar seg en øl i helgene. Men det er ikke fristende for henne å skulle gå på byen. Det virker å være knyttet til en opplevelse av risiko. Dermed velger hun å begrense sin aksjonsradius. Når hun forteller om hva hun vanligvis holder på med, handler det om deltakelse i tilrettelagte aktiviteter og om felles tilstelninger i det bofellesskapet hun bor i. Det er også ved slike anledninger at hun møter sine venner. Siden denne kvinnen er svært selvstendig og trenger lite daglig bistand, er det ingen andre enn henne selv som setter begrensninger for hva hun vil gjøre, og hennes valg er et liv i avgrensede omgivelser hvor hun kan føle seg trygg. De fleste av våre intervjupersoner deltar på spesielt tilrettelagte aktiviteter, eller de går på kino, konserter eller lignende sammen med ansatte, støttekontakt eller familie. Svært få ser ut til å ha ønske om å besøke puber eller utesteder, og det er få som bruker alkohol i særlig stor grad. At en ikke velger aktiviteter som en forbinder med risiko, kan ha flere årsaker. En årsak kan være erfaring med mobbing. Flere av informantene forteller om episoder med mobbing i barneårene. Det er kjent at mobbing i barneårene kan gi usikkerhet og engstelse i voksen alder. Det kommer dessuten fram i intervjuene at mange har nær kontakt med foreldrene langt opp i voksen alder. Grue (1998) bruker begrepet meromsorg om det at unge med nedsatt funksjonsevne er mer knyttet til og avhengig av foreldrene enn andre. Foreldre vet ofte hvor deres sønn eller datter befinner seg og hvem de er sammen med, og dermed kan disse i liten grad skjule hva de holder på med. Deres liv er i stor grad «onstage» (Olin, 2003), slik at det å drikke i smug eller prøve ut ting som kan synes farlig, sjelden er mulig. Med «onstage» viser Olin til Goffmans begrep for å peke på at utviklingshemmedes dagligliv er synlig for foreldre og hjelpere, og at de har få muligheter til å holde noe skjult for andre. Spørsmålet om valg av fritid og fritidsaktiviteter ser ut til å handle om trygghet og om å være i omgivelser som en har mulighet til å kontrollere. Den unge mannen virker svært fornøyd med å kunne være sammen med vennene sine, og gir ikke uttrykk for andre ønsker for helga. De to kvinnene velger aktivt bort det å gå på byen. En av dem sier: «Det er så mye som skjer på TV og sånn». Av den grunn tør hun ikke gå til byen på kveldstid. Den andre sier at hun ikke er interessert i uteliv og ikke tenker på det som noe alternativ. Alle de tre kan sies å bestemme selv hva de vil gjøre om kvelden. Det er likevel slik at utviklingshemmede ikke har så mange alternativer å velge mellom. Alle studiens deltakere forteller at i fritiden deltar de i aktiviteter som er spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede, eller at de er ute sammen med ansatte eller støttekontakt. Dette tyder på at muligheten til å bestemme over egen fritid har sine begrensninger, og at både personene selv og omgivelsene bidrar til at fritiden blir forutsigbar og kanskje litt ensformig. Diskusjon Å be om andres råd kan ses på som en handling hvor en utøver selvbestemmelse fordi det er en selv som til slutt tar avgjørelse om hvordan en skal handle. Å be om tillatelse, er å la andre overta ansvaret, og da gir en samtidig fra seg selvbestemmelse. Sentralt her er hvordan pårørende eller ansatte oppfatter hva personen med utviklingshemming spør om. Er det råd eller tillatelse vedkommende er ute etter? Det kan være lett å oppfatte at utviklingshemmede ber om tillatelse også når de ber om råd. Dette henger sammen med at de er personer som trenger bistand fra andre, og at det er lett å overse at mange er i stand til å ta beslutninger når de 12 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:00

13 fagartikler Karl Elling Ellingsen Anna M. Kittelsaa Å velge det trygge Kontroll har fått hjelp til å diskutere alternative løsninger. Hvis en ikke er sensitiv på forholdet mellom råd og tillatelse, kan en komme til å frata utviklingshemmede retten til selv å ta beslutninger på områder hvor de er fullt ut kompetente. Wehmeyer (1996) understreker at selvbestemmelse handler om å slippe upassende innblanding fra andre. I følge Bjørnrå (2008) kan dette forstås som at ekstern påvirkning ofte har innflytelse på de avgjørelser en tar, men det er først når den eksterne innflytelsen blir upassende eller utilbørlig at en kan si at personen mangler selvbestemmelse. Med støtte i Wehmeyer (1998) peker hun på at det sentrale ved selvbestemmelse er at det er en selv som har kontroll over utfallet av de beslutningene som tas; ikke om en er i stand til å utføre oppgaver helt selvstendig. Trygghet Overbeskyttelse Samhandling (alt omsorg) Omsorgssvikt Ansvarsfraskrivelse (alt mishandling) (alt omsorgssvikt) Fare Vi har spurt våre informanter om de blir utsatt for mobbing. Flere svarer at de ble det tidligere, men ikke nå lenger. Noen føyer til utsagn som «Jeg går ikke på sånne steder». En kan også tenke seg at pårørende til personer med utviklingshemning vil vegre seg mot at deres slektning selv skal ta beslutninger om å gjøre noe eller delta på noe, som potensielt kan innebære en fare. Å beskytte er en naturlig omsorgsreaksjon, som kan ende opp med å bli overbeskyttelse. Ellingsen (2007) har vist noen av disse prosessene i kryssdiagrammet som skapes av de to begrepsparene trygghet og fare, og kontroll og frihet: Et aktuelt spørsmål å stille er om det er utviklingshemningen som er hovedårsaken til at personen ikke kan eller vil bestemme selv/ ha selvbestemmelse, eller om det er samfunnet og de farene en synes å se i det, som gjør at man ønsker å beskytte individet. Noen av Frihet svarene fra informantene viser at utviklingshemmede selv, og ikke bare pårørende og tjenesteyterne, forholder seg til det samfunnet og de miljøene de er i. Hvis utviklingshemmede bestemmer seg for å holde en lav profil, ikke oppsøke farlige eller utrygge situasjoner, og ber personalet eller andre om hjelp og støtte i situasjoner de kanskje kunne ha mestret selv, kan man selvsagt hevde at de praktiserer selvbestemmelse. En sosial forståelse av funksjonshemming (Oliver 1990) viser til funksjonshemmende barrierer i omgivelsene. Et opplagt eksempel på en sosial forståelse er utestenging av personer med fysisk funksjonsnedsettelse fra bygninger uten heis. I vår sammenheng kan funksjonshemmende barrierer være andres holdninger til utviklingshemmede som for eksempel kan gi seg utslag i mobbing. Utviklingshemmede kan oppleve en forsterket grad av funksjonshemming på grunn av andres negative holdninger i et samfunn som undertrykker, utnytter, antaster og foretar overgrep mot utviklingshemmede. Dette er handlinger som skremmer og fratar mange muligheten til å leve et aktivt liv etter det som kunne vært deres egentlige ønsker, drømmer og valg. Noen velger til og med å isolere seg helt, eller blir isolert. En slik tilbakeholdenhet eller isolering skyldes ikke eller ligger ikke i selve det å ha en utviklingshemning, men det at andre utnytter den kognitive funksjonsnedsettelsen til å true, manipulere eller utnytte vedkommende. Vi lever i et samfunn der noen av oss utsettes for vold og overgrep. Medias formidling av slike saker, og den dominans slike saker har i nyhetsbildet, gjør det krevende å forholde seg rasjonelt, nøkternt eller godt informert når en gjør sine bedømmelser av aktuelle situasjoner. Mange personer med utviklingshemming leser aviser og ser nyheter på TV og kan bli skremt av det som formidles. Hvis man i tillegg har opplevd å bli ertet eller mobbet, er dette usikkerhetsmomenter som samlet kan gi en følelse av utrygghet. Noen av våre informanter har fortalt om ekle og stygge opplevelser av mobbing. Mobbing er en svært ubehagelig opplevelse uansett hvem det er som rammes, og personer med utviklingshemning kan oppleve det ekstra sterkt fordi deres kognitive forutsetninger kan gjøre det vanskelig å analysere hendelsen og bearbeide de følelses _61 fagart.indd :33:00

14 messige reaksjonene. Noen opplever bomiljøet sitt som uforutsigbart og utrygt. Flere av boligkompleksene hvor personer med utviklingshemning tilbys leiligheter, er områder hvor en finner en fortetting av personer som mottar hjelp fra det offentlige. I slike miljøer kan infrastrukturen ha færre tilbud som eksempelvis butikk, post, bank, lege, kulturaktiviteter og transport. Det gjør det vanskeligere å klare seg selv, det øker kostnadene til transport, det gjør at man får færre muligheter til å delta i de alminnelige tilbudene. Noen ganger kompenseres dette ved at segregerte tilbud for flere brukergrupper etableres i det aktuelle bomiljøet. Det innebærer igjen at man eksponeres for personer som kan være ustabile. Om en blir betraktet som barn eller umoden, er det nærliggende at omsorgspersoner vil prøve å beskytte en mot farefulle situasjoner. I ungdomstiden kan utviklingshemmede hindres fra å prøve seg ut på samme måte som andre fordi de holdes borte fra andre ungdommer (Tetler i Haug 2004). Med bakgrunn fra spesialskoler eller spesielle skolegrupper kan de, med unntak av søsken, ha vært avskåret fra kontakt med andre unge. Jevnaldrendes betydning for identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene er svært avgjørende (Frønes 1998). Men dersom en bare omgås jevnaldrende som også har hjelpebehov, og jevnaldersamværet leves ut i tiltak som er kontrollert av voksne, kan en konsekvens bli at utprøving av nye roller og utfordrende opplevelser blir hindret av omgivelsene. Slik kan utviklingshemmede internalisere en forståelse av at livet utenfor de tilrettelagte tiltakene er utrygt, og dette kan begrense deres muligheter til livsutfoldelse. Pårørende og hjelpere har mange grunner til å vurdere konsekvenser av mulig risikoatferd hos personer med utviklingshemming. De kan være redde for at deres familiemedlem skal bli utsatt for overgrep eller misbruk eller bli lurt på ulike måter. Faren for å bli utsatt for mobbing eller utnyttelse kan være til stede hvis personer med utviklingshemming ferdes ute alene, ikke minst på kveldstid. Imidlertid kan utviklingshemmede også bli utsatt for utnytting eller overgrep der de bor. Institusjonene var ment å være trygge, gode oppvekst- og levesteder for utviklingshemmede, men utredninger (NOU 1985: 34) viste at så ikke alltid var tilfelle. Et beskyttet liv kan slik sett representere en falsk trygghet. Vi vet at voldsepisoder som skjer ute på byen, ofte får større oppmerksomhet enn vold innen hjemmets rammer. Manthorpe m.fl. (1997) peker på at det finnes risiko i hverdagslivet både hjemme og ute. En kan falle ned trappa eller bli skadet i trafikken. Men forfatterne peker på at risiko også kan ha positive sider. Det finnes risiko en kan overkomme, og i slike tilfeller kan håndtering av risiko føre til en opplevelse av mestring. Å gå ut sammen med andre og ta en øl kan for eksempel ha som positivt element at en blir kjent i nye omgivelser og treffer mennesker en ikke kjente fra før. Manthorpe m.fl. (1997) hevder at det positive ved å ta noen sjanser, ofte er undervurdert av utviklingshemmedes hjelpere. Dette innebærer at de sjelden får anledning til å delta i aktiviteter som kan medføre risiko. Med dette kan utviklingshemmede gå glipp av opplevelser og relasjoner til andre som de kunne hatt glede av, men som de ikke tør å prøve fordi det virker utrygt. Er svært viktig spørsmål er om det finnes samfunnsmessige forhold som bidrar til at utviklingshemmede synes å velge en beskyttet livsførsel. Vi har alt pekt på en rekke forhold, men i tillegg mener vi det spesielt blir viktig å se på gjeldende praksis hos politi og påtalemyndigheter. Generelt er det uheldig når det i vårt samfunn finnes en praksis som kan tyde på at mobbeofferet og ikke mobberen skifter skole, at prostituerte blir mistrodd når de anmelder voldtekter m.m. Det er videre problematisk hvis utviklingshemmede blir oppfattet som lite troverdige vitner eller ikke anses i stand til å avgi forklaringer. Samfunnets lover og regler, rettsforståelsen og gjeldende rettspraksis er uttrykk for våre samfunnsnormer. Gjeldende rettspraksis vil danne grunnlag for de vurderinger potensielle overgripere overveier. Utviklingshemmede rammes uten at de har opptrådt spesielt uaktsomt, truende, provoserende eller beruset, men fordi de tilhører en risikoutsatt gruppe. Det tilsier et spesielt ansvar fra offentlige myndigheters side, og fra politi og påtalemyndigheter spesielt. Det er behov for årvåkenhet i samfunnet mer generelt mot denne type kriminalitet. Dersom man greier å beskytte de svakeste i et samfunn mot overgrep og krenkelser, vil også andre tjene på det gjennom et generelt tryggere samfunn. Minst like viktig er det at vi i tillegg får et samfunn som i større grad åpner for inkludering, deltakelse, likeverd, som det siviliserte samfunn vi i Norge ønsker å være! 14 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:00

15 fagartikler Karl Elling Ellingsen Anna M. Kittelsaa Å velge det trygge Summary The concept of social capital in the social sciences is related to a core idea in social work: that social relations and networks represent resources which can assist persons to improve their social situation. In research contact with family, friends and neighbours sometimes is applied as an indicator of resources. This contribution distinguishes between networks and resources and analyzes resources in the networks of persons who receive assistance from the Salvation Army and the City Mission in Oslo. In the project, 80 users of the services of the two organizations were interviewed. The project demonstrates that the users have much contact with friends, but little contact with family. Their networks give them access to resources which may prevent further marginalization, but less of the kind of social relations which may help them to improve their situation. Key terms: Social capital, network, family, resources, marginalization ReferanseR Baron, Stephen, Riddell, Sheila, & Wilson, Alastair (1999) The Secret of Eternal Youth: identity, risk and learning difficulties. British Journal of Sociology of Education, 20 (4), Bjørnrå, Turid (2008) Selvbestemmelse og hjelp til selvbestemmelse I Bjørnrå, Turid, Guneriussen, Willy & Sommerbakk, Viktor (red.) Oslo: Universitetsforlaget. Bollingmo, Leif, Ellingsen, Karl Elling, og Selboe, Aud (2005) Perspektiver på selvbestemmelse, I Selboe,Aud Bollingmo, Leif & Ellingsen, Karl Elling (red.) Selvbestemmelse for tjenestenytere (17-37) Oslo: Gyldendal Akademisk. Calvez, Marcel (2001) Involvement and Detachment in Intellectual Disability Studies. Scandinavian Journal of Disability Research, 3 (2), Ellingsen, Karl Elling (2007) Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget. Ellingsen, Karl Elling (2009) Forskningsetikk i forskning om og med personer med utviklingshemning og om psykisk utviklingshemming. I Nasjonal nettressurs i forskningsetikk; Nasjonale forskningsetiske komiteer. Ellingsen, Karl Elling (2010) Begrensinger og forskningsmetodiske kneiker I. Gjærum, Rikke Gürgens (2010): Usedvanlig kvalitativ forskning. Metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming. Oslo, Universitetsforlaget. Flynn, Margaret (1986) Adults who are Mentally Handicapped as Consumers. Journal of Mental Deficiency Research, 30, Folkestad, Helge (2003) Institusjonalisert hverdagsliv. Bergen: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Grue, Lars (1998) På terskelen. En undersøkelse av funksjonshemmet ungdoms sosiale tilhørighet, selvbilde og livskvalitet. Oslo: NOVA. Gustavsson, Anders (1999) Utvecklingsstörningens sociala innebörder och förståelsesformer. I Tideman, Magnus (red.) Handikapp, synssätt, principer, perspektiv (47-66). Stockholm: Johansson & Skyttmo Förlag. Frønes, Ivar (1998). De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: Universitetsforlaget. Haug, Petter (2004) Hva forskningen forteller om integrering og inkludering i skolen. I Tøssebro, Jan (red.) Integrering och inkludering ( ). Heal, Laird W. og Sigelman, Carol K. (1995) Response biases in interviews of individuals with limited mental ability. Journal of Intellectual Disability Research, 39, Kittelsaa, Anna M. (2008) Et ganske normalt liv. Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse. Trondheim: Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Avhandling PhD Kittelsaa, Anna M. (2010) En dobbel utfordring å intervjue unge med en utviklingshemming. I Gjærum, Rikke Gürgens: Usedvanlig kvalitativ forskning. Metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming. Oslo: Universitetsforlaget. Kristiansen, Kristjana, Söder, Mårten og Tøssebro, Jan (1999) Social integration in a welfare state: Research from Norway and Sweden, In Flynn, Robert & Lemay, Raymond A.: A quarter century of normalization and social role valorization: Evolution and impact. Ottawa: University of Ottawa Press. Kristiansen, Kristjana (1993) Normalisering og verdsetjing av social rolle. Oslo: Kommuneforlaget Kvale, Steinar (2001) Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. Lorentzen, Per (2003) Fra tilskuer til deltaker. Oslo: Universitetsforlaget _61 fagart.indd :33:01

16 Manthorpe, Jill, Walsh, Mike, with Alaszewski, Andy, & Harrison, Larry (1997) Issues of Risk Practice and Welfare in Learning Disability Services. Disability & Society, 12 (1), NESH: Forskningsetiske komiteer. (2006a) Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning. NESH: Forskningsetiske komiteer. (200b). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Nirje, Bengt (1969) The normalization principle and its human management implications. I Robert Kugel and Wolf Wolfensberger (red) Changing patterns in residential services for mentally retarded. President s Committee on Mental Retardation. Olin, Elisabeth (2003) Uppbrott och förändring. När ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Oliver, Mike (1990) The Politics of Disablement. London: The Macmillan Press Ltd Sandbæk, Mona (2001) Fra mottaker til aktør; brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. London: SAGE Publications Sundet, Marit (1997) Jeg vet jeg er annerledes men ikke bestandig. En antropologisk studie av hverdagslivet til fem personer med psykisk utviklingshemming. Uppsala: Kulturantropologiska Institutionen. Sætersdal, Barbro (1998) Tullinger, skrullinger og skumlinger. Fra fattigdom til velferdsstat. Oslo: Universitetsforlaget. Thagaard, Tove (2003) Systematikk og innlevelse. Bergen: Fagbokforlaget Thorsen, Kirsten (2005) Livshistorier, livsløp og aldring. Tønsberg: Forlaget Aldring og Helse. Tøssebro, Jan (1989) Metodespørsmål ved undersøkelse av velferdsendringer hos psykisk utviklingshemmete. Trondheim: Vernepleiehøgskolen, Notat nr. 3. Tøssebro, Jan & Lundeby, Hege (2002) Statlig reform og kommunal hverdag. Utviklingshemmedes levekår 10 år etter reformen. Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Wehmeyer, Michael L. (1998) Selfdetermination and individuals with significant disabilities: Examening meanings and misinterpretations. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps 23, Wehmeyer; Michael L. (1996) «Self- Determination As An Educational Outcome», In Sands, Deanna & Wehmeyer, Michael L. (eds.): Self- Determination Across the Life Span. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing. Wehmeyer, Michael L. & Metzler, Christina A. (1995) How Self- Determined Are People With Mental Retardation?, Mental Retardation, 33 (2) Wehmeyer, Michael L. og Schwartz, Michelle (1997) Self-Determination and Positive Adult Outcomes: A Follow_Up Study of Youth with Mental Retardation or Learning Disabilities. Exceptional Children, 63 (2), Wolfensberger, Wolf (2002) Social Role Valorization and, or Versus, Empowerment». American Association on Mental Retardation, vol 40, n3: Wyngaarden, Marty (1981) «Interviewing Mentally Retarded Persons: Issues and Strategies». In R.Bruininks, Robert (Ed.), Deinstitutionalization and Community Adjustment of Mentally Retarded People. Washington D.C.: American Association on Mental Deficiency. 16 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:01

17 fagartikler nøkkelbegreper Empowerment, brukere som medstudenter, profesjonsstudier, helse- og sosialfag Ole Petter Askheim, professor Høgskolen i Lillehammer Liv Altmann høgskolelektor Høgskolen i Lillehammer Kristin Gardli høgskolelærer Høgskolen i Lillehammer Tove Hasvold høgskolelektor Høgskolen i Lillehammer Til tross for at empowerment av tjenestemottakerne lenge har vært en sentral målsetting for utdanningene av sosialarbeidere, er personer med brukererfaring i svært liten grad trukket inn som ressurspersoner i utdanningene. Vårsemesteret 2009 etablerte Avdeling for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer et studieemne der personer med brukererfaringer ble rekruttert inn og deltok på lik linje som medstudenter sammen med bachelorstudentene i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie. Fire lærere fra høgskolen arbeidet tett sammen i planleggingen og gjennomføringen av emnet. Artikkelen redegjør for emnet og erfaringene med det slik disse kommer til uttrykk blant studentene som deltok. Artikkelen diskuterer avslutningsvis hvordan en slik form for brukerinvolvering kan være med på å styrke og ta på alvor målsettinger om empowerment i profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag. Empowerment: Ansikt til ansikt gir innsikt Et forsøk på reelt samarbeid med brukerne i de sosialfaglige utdanningene. Empowerment i sosialfagsutdanningene mye prat og lite ull? Empowerment av tjenestebrukerne framstår i dag som en hovedmålsetting i så vel helseog sosialpolitikken som i utdanningene som rekrutterer fagpersoner til dette området. Empowerment er et begrep med uklart innhold (Askheim 2007). Etter som det har økt i popularitet har ulike aktører annektert begrepet. Et felles grunnlag for ulike tilnærminger er likevel at empowerment handler om hvordan personer eller grupper som befinner seg i en avmaktsituasjon kan opparbeide seg styrke og kraft til å komme ut av avmakten. Gjennom en slik kraftmobilisering skal de bli i stand til å motarbeide krefter som holder dem nede og få mer makt, kontroll og styring over eget liv. Empowermenttenkningen har et ressursorientert perspektiv. Personene som befinner seg i avmakt ses som aktive, handlende subjekter som kan og vil endre betingelsene for at de befinner seg i avmaktsituasjonen, dersom forholdene legges til rette for det. I faglitteraturen opptrer ofte empowermentbegre- Fontene Forskning 2/10, _61 fagart.indd :33:01

18 pet sammen med begrepet brukermedvirkning. Brukermedvirkningsbegrepet er også uklart og dekker over store variasjoner både når det gjelder grader av medvirkning og på hvilket nivå medvirkningen foregår. En hovedforskjell i forhold til empowermentbegrepet er at mens brukermedvirkning avgrenser seg til å ha innflytelse på tjenestene, har empowerment en videre målsetting. Målet er at de avmektige skal gjenvinne statusen som fullverdige samfunnsborgere (Askheim 2009). Den internasjonale føderasjonen for sosialt arbeid (International Federation of Social Workers/IFSW) og Den internasjonale føderasjonen for utdanningene i sosialt arbeid (International Association of Schools of Social work/ IASSW) opererer med et eksplisitt empowermentperspektiv når de definerer sosialt arbeid og dets verdigrunnlag (IASSW/IFSW 2004). Organisasjonene understreker sterkt at kjerneoppgavene til sosialarbeidere er å motarbeide sosial urettferdighet og ulikhet og å bekjempe barrierene som skaper marginalisering og avmakt. Profesjonene i sosialt arbeid skal fremme sosial endring, problemløsning og empowerment og frigjøring hos individer for å bedre deres velferd..i solidaritet med dem som er i en vanskelig situasjon skal profesjonene bestrebe seg på å lindre fattigdom og å frigjøre sårbare og undertrykte personer for å fremme sosial inkludering (ibid, s. 1) Til tross for slike målsettinger viser studier at det ser ut til å være en lang vei å gå før det sosialfaglige arbeidet kan sies å fremme empowerment hos tjenestemottakerne. Selv om det er utilsiktet, ser det snarere ut til at brukere eller klienter innenfor ulike institusjonelle rammer føler seg ydmyket og skamfulle i møte med dem som har til oppgave å hjelpe dem (se for eksempel Askheim og Guldvik 1999, Rønning 2005, Starrin 2006, Underlid 2005). Profesjonaliseringen av sosialt arbeid kritiseres for å ha som konsekvens en byråkratisering som tenderer mot å fjerne den profesjonelle fagpersonen fra brukerens perspektiv (Denvall, Heule og Kristiansen 2007). Praksis preges lett av at brukerne ses på som personer med mangler og problemer. Kategorier og roller som opprettholder en vi-og-de tenkning konstrueres når sosiale tiltak iverksettes (Järvinen og Mik- Meyer 2003). Det etterlyses et brukerperspektiv som løfter fram brukerne som aktører i sosiale endringsprosesser og som ser deres kunnskaper om sine livsvilkår som en viktig kunnskapskilde. Også praksiser som proklamerer empowerment og brukerinvolvering kritiseres for at perspektivene framføres og filtreres gjennom fagpersonene og at brukerne som aktive bidragsytere ikke slipper til (Wilson og Beresford 2000). På denne måten fremmes og legitimeres en praksis som ikke fjerner undertrykking og marginalisering, men heller bidrar til å tåkelegge eksisterende maktforhold. Kritikken mot sosialt arbeids praksis rammer også utdanningene. IFSW har utarbeidet et europeisk rammeverk for kvalitetssikring av de sosialfaglige profesjonene der involvering av tjenestebrukere trekkes fram som et kjerneelement i utvikling av de sosiale tjenestene (Anghel og Ramon 2009). Likevel lærer studenter i hovedsak om empowerment gjennom teori. Når de møter brukere er det gjerne som en eller annen slags klienter i praksisperiodene, eller gjennom enkeltforelesninger der brukere enten forteller om hvordan de har kommet seg ut av klientrollen eller om dystre møter med et lite brukerorientert tjenesteapparat. Kontakten med «feltet» er i stor grad begrenset til fagpersonene som arbeider der. Det har ikke vært gjort systematiske undersøkelser av brukerinvolvering i de helse- og sosialfaglige utdanningene her i landet, men situasjonen er neppe særlig annerledes enn i Sverige. Der konkluderte en rapport fra Socialstyrelsen i 2003 med at det først og fremst er som «tämligen enstaka föreläsare studenterna kommer i kontakt med personer med egna erfarenheter av social service och utanförskap» (Börjeson m.fl. 2008:8). Forsøk med å trekke brukerne inn i utdanningene Storbritannia er trolig landet som sterkest grad har tatt på alvor betydningen av brukerinvolvering i sosialt arbeid. Som eneste land i Europa forpliktes lærestedene ut fra den nye «Diploma of Social Work» fra 2003 til aktivt å involvere tjenestebrukere i utforming, utøvelse og evaluering av utdanningsprogrammene på samtlige nivåer (Departement of Health 2002). En viktig pådriver for å stille slike krav til utdanningsinstitu- 18 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:01

19 fagartikler Askheim, Altmann, Gardli, Hasvold Empowerment: Ansikt til ansikt gir innsikt sjonene har vært organisasjonen «Shaping our Lives». Den er et nasjonalt nettverk bestående av 128 ulike brukerorganisasjoner (Beresford og Croft 2004, Branfield 2007). Se Pålegget fra de britiske myndighetene går ikke konkret inn på hvilken måte brukerne skal involveres i utdanningsprogrammene. Men prosjekter som dokumenterer brukerinvolvering viser at personer med brukererfaring er involvert som undervisere, i program- og pensumutvikling, som rådgivere, i evaluering og kvalitetsutvikling av studiene samt i prosessen med å rekruttere studenter (se for eksempel Anghel og Ramon 2009, Baldwin og Sadd 2006, Gupta og Blewett 2008, Humphreys 2005). I enkelte prosjekter har personer med brukererfaring vært rekruttert inn som studenter og fått akademisk uttelling for sin deltakelse (Barnes m.fl. 2006, Taylor og Le Riche 2006). Inspirert av «Shaping our Lives» har sosialhøgskolen ved Universitetet i Lund i Sverige siden 2005 tilbudt et fem ukers studieemne: «Social Mobilisering och Förändringsarbete». Emnet gir 7,5 ECTS-poeng og har blitt tilbudt personer rekruttert fra ulike brukerorganisasjoner, såkalte oppdragsstudenter, sammen med sisteårsstudentene på sosionomstudiet (Heule m.fl. 2007, Börjeson m.fl. 2008). En grunnleggende tanke er å gi brukerperspektivet et tydelig rom i utdanningen, å legitimere erfaringsbasert kunnskap og å relatere samfunnsvitenskaplige teorier som utdanningen bygger på til de erfaringene oppdragsstudentene tar med inn i undervisningen. Ved avslutningen av vårsemesteret 2009 hadde 242 personer fullført kurset. Av disse var 158 sosionomstudenter (heretter: interne studenter), mens 84 var oppdragsstudenter (heretter: eksterne studenter) rekruttert fra 27 ulike brukerorganisasjoner (Bergsten, Beresford og Nambiar 2009). Sosialhøgskolen ved Universitetet i Lund mottok i 2008 midler fra Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) for å drive brukermedvirkning som en pedagogisk innovasjon innenfor sosionomutdanningene. I tillegg til utdanningen i Lund er sju andre sosionomutdanninger knyttet til prosjektet. Erfaringene fra så vel de britiske prosjektene som fra kursene i Lund er gjennomgående svært positive (Anghel og Ramon 2009, Baldwin og Sadd 2006, Barnes m.fl. 2006, Börjeson m.fl. 2008, Humphreys 2005, Taylor og Le Riche 2006). For de interne studentenes vedkommende synes kontakten med eksterne studenter framfor alt å ha hatt betydning gjennom at holdningene deres har endret seg. Synet på brukerne er i mindre grad preget av stereotypier. I større grad gir de uttrykk for at de ser brukerne som individer og får øye på kunnskapene og ressursene de bringer med seg inn i relasjonen med tjenesteyteren. Gjennom en slik bevisstgjøring skapes refleksjon over egen praksis og egne holdninger hos studentene. De svenske studentene påpeker at den viktigste erfaringen har vært å lære om hvordan det er å være klient, og de påpeker den unike muligheten kursene gir til å utvikle egen profesjonalitet gjennom at en møter og samarbeider med mennesker med en helt annen erfaringsbakgrunn enn dem selv. Studentene med brukererfaring beskriver også møtene som positive. De vektlegger som særlig betydningsfullt at de har blitt møtt på en ikke-ekskluderende og respektfull måte og har fått en annen rolle. De har blitt verdsatt som individer og har fått opplevelsen av at de har noe positivt å bidra med. Gjennom deltakelsen har de fått et styrket selvbilde og økt selvtillit. Prosjektet ved Høgskolen i Lillehammer Vårsemesteret 2009 ble det organisert et fellesemne for bachelorstudentene i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie ved høgskolen i Lillehammer der personer rekruttert gjennom brukerorganisasjonene ble invitert inn som medstudenter som skulle delta på like fot med de ordinære studentene i emnet. Prosjektet var inspirert av forsøket i Lund, men var avgrenset til tre uker (5 studiepoeng). Tredjeårsstudentene har en tre ukers periode med «valgfrie emner», som kurset ble lagt til. Tittelen som ble valgt for emnet, «Empowerment: Ansikt til ansikt gir innsikt», gir en kortversjon av målsettingen med studieemnet: Gjennom at deltakere med ulik bakgrunn møttes på like fot over en tre ukers periode og med et felles mål, var hensikten at det skulle gi nye innsikter for begge grupper. Intensjonen var å gi deltakerne nye innsikter om hva marginalisering og 19 04_61 fagart.indd :33:01

20 utenforskap kan innebære og hvordan det kan utfordres og motvirkes ved at brukerkunnskap og fagkunnskap møtes på en positiv og likestilt måte. I studieplanen for emnet ble målsettingene mer konkret framstilt som å gi innsikt i: Makt og avmakt i relasjonen bruker tjenesteyter Hva empowerment innebærer på individ- og systemnivå Hvordan brukerkompetanse og fagkompetanse kan komplettere hverandre Hvordan empowerment kan realiseres praktisk Emnet ble utviklet med varierte arbeidsformer og med krav om frammøte og aktiv deltakelse fra studentene. Det ble lagt vekt på at temaer og problemstillinger som ble presentert teoretisk samtidig skulle relateres til praksis og kunne belyses og konkretiseres ut fra deltakernes erfaringer. Emnet skulle avsluttes med at studentene utarbeidet en idéskisse eller et prosjektframlegg som kunne bidra til empowerment av brukerne. Framlegget skulle utarbeides i gruppe satt sammen av bachelorstudenter og eksterne studenter og hadde karakter av et arbeidskrav som skulle godkjennes. Vurdering av bestått karakter for emnet skulle skje på grunnlag av det dokumenterte arbeidskravet og aktiv deltakelse i prosessen fram mot arbeidskravet. Eksterne studenter med generell studiekompetanse fikk 5 studiepoeng ved bestått studieemne. Studenter uten generell studiekompetanse fikk et studiebevis som dokumentasjon på at de hadde bestått emnet. Rekruttering Emnet var et av flere «valgfrie emner» for tredjeårsstudentene ved de tre bachelorutdanningene. For interne studenter som ønsket seg til «Ansikt til ansikt» ble det stilt krav om at de skulle skrive en kort begrunnelse for hvorfor de ønsket seg til akkurat dette emnet. På den måten håpet vi at studentene skulle ha tenkt gjennom tematikken før de søkte. I informasjonsmøter på de enkelte studiene ble det videre vektlagt at deltakelsen på emnet krevde at studentene møtte opp og deltok aktivt i undervisningen. 21 studenter søkte og fikk opptak med jevn fordeling fra de tre bachelorstudiene. For rekruttering av eksterne studenter tok vi kontakt med brukerorganisasjoner i regionen. Vi ønsket å rekruttere brukere med varierte erfaringer og prioriterte tre organisasjoner: Norges Handikapforbund, Mental Helse Ungdom og Landsforeningen for barnevernsbarn. Samtidig inviterte vi disse organisasjonene til å delta i en referansegruppe for prosjektet sammen med to fagpersoner. Rekrutteringsprosessen gikk tyngre enn forutsatt. Til sammen ble sju eksterne studenter rekruttert. De fleste, fem personer, ble rekruttert fra psykisk helse-feltet. Rekrutteringen via Handikapforbundet var vanskelig fordi mange av de aktuelle medlemmene var i arbeid eller opptatt med studier og derfor vanskelig kunne frigjøre tre uker. To eksterne studenter ble likevel rekruttert gjennom denne organisasjonen. Landsforeningen for barnevernsbarn ga i utgangspunktet svært positive signaler om rekruttering, men i løpet av prosessen stoppet kontakten med Landsforeningen opp, og det lyktes ikke å rekruttere noen studenter derfra. Emnet ble dermed gjennomført med 28 studenter, 21 interne og sju eksterne. I utgangspunktet var intensjonen å ha en noenlunde lik rekruttering av eksterne og interne studenter. På grunn av problemene i rekrutteringsprosessen av eksterne studenter, ble forholdet mellom interne og eksterne studenter mer ulikt enn ønskelig, og det hadde vært ønskelig med en bredere sammensetning av de eksterne studentene. Samtidig ser vi at også i de svenske forsøkene i Lund har andelen interne studenter vært nesten den dobbelte av andelen eksterne. Gjennomføring Studentene arbeidet intenst sammen fire dager i uka de tre ukene emnet varte mens en dag per uke var avsatt til studiedag. Emnet besto av tre deler med ulike pedagogiske innfallsvinkler: Det startet med at studenter og lærere reiste bort og hadde en lunsj-til-lunsj-samling inkludert overnatting. Ved siden av å presentere emnet, ble tida brukt til å sveise studentene sammen, la dem bli kjent med hverandre og skape et klima i gruppa som skulle gi gode læringsvilkår. Vi var bevisste på at det fra start var en asymmetri i gruppa ved at de interne studentene var på hjemmebane, både fysisk og i egenskap 20 Fontene Forskning 2/10 04_61 fagart.indd :33:01

Å velge det trygge. Utviklingshemmede og selvbestemmelse

Å velge det trygge. Utviklingshemmede og selvbestemmelse nøkkelbegreper Utviklingshemming, selvbestemmelse, trygghet, råd, deltakelse Karl Elling Ellingsen professor ved Høgskolen i Harstad/daglig leder Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) karl.e.ellingsen@hist.no

Detaljer

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt Bakgrunn Tvang og makt brukt mot utviklingshemmede ble lenge tatt for gitt. Dagens lovregulering (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Bodø mai 2014 Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen 1 Mirakelspørsmålet Når du våkner opp i morgen i det inkluderende mangfoldige

Detaljer

Hvem bestemmer i mitt liv - om retten til selvbestemmelse

Hvem bestemmer i mitt liv - om retten til selvbestemmelse Hvem bestemmer i mitt liv - om retten til selvbestemmelse Ridderne v/lars Ole Bolneset ( 2,5 timer) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 24.11.16 Den ene eller andre grøften Jeg vet hva som er best for deg Å

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Politiske målsetninger Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstandig

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

OPPLEVDE MULIGHETER OG BARRIERER FOR FYSISK AKTIVITET I UNGDOMSTIDA SPESIELLE FUNN KNYTTET TIL UNGDOM MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

OPPLEVDE MULIGHETER OG BARRIERER FOR FYSISK AKTIVITET I UNGDOMSTIDA SPESIELLE FUNN KNYTTET TIL UNGDOM MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OPPLEVDE MULIGHETER OG BARRIERER FOR FYSISK AKTIVITET I UNGDOMSTIDA SPESIELLE FUNN KNYTTET TIL UNGDOM MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Tove Pedersen Bergkvist Forskningsmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter Mitt hjem- Min arbeidsplass Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter 1 2 Prosjektgruppen Foto: Ingunn S. Bulling 3 Hvorfor har vi jobbet med dette prosjektet Mennesker med utviklingshemning

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Velkommen til den forbaska virkeligheten!

Velkommen til den forbaska virkeligheten! Velkommen til den forbaska virkeligheten! Om selvbestemmelse - og litt om stolthet! Halden kommune november 2013 Cato Brunvand Ellingsen Cato Brunvand Ellingsen, vernepleieren.com, @catobellingsen, cbe@online.no

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder

Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder Lillehammer 17. oktober 2017 Karl-Johan Sørensen Ellefsen Kristin Dalsbø

Detaljer

Å lære av hverandre -

Å lære av hverandre - Å lære av hverandre - Ergoterapeutstudenter i praksis i Nepal Tekst: Vera Jenssen Balteskard, Hans Thore Djupvik og Camilla Holmøy, ergoterapeuter Ergoterapifaget er utviklet i og preget av vestlig kultur

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

LVSH Verdighet og verdige tjenester til eldre mennesker med utviklingshemning v/britt-evy Westergård Høgskolen i Oslo og Akershus. 25.

LVSH Verdighet og verdige tjenester til eldre mennesker med utviklingshemning v/britt-evy Westergård Høgskolen i Oslo og Akershus. 25. LVSH Verdighet og verdige tjenester til eldre mennesker med utviklingshemning v/britt-evy Westergård Høgskolen i Oslo og Akershus 25. September 2015 Temaer for den neste timen - Hva er verdighet? - Verdighet

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2006

PENSUMLISTE VÅR 2006 PENSUMLISTE VÅR 2006 HELSEVITENSKAP MASTERGRAD NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pensumlistene er også tilgjengelig på: http://www.svt.ntnu.no/adm/stud/pensumet/

Detaljer

Olle vil bestemme selv

Olle vil bestemme selv Olle vil bestemme selv Om selvstendighet og selvbestemmelse Nina Skauge Nina Skauge To barn: Kristine (34) bor i København med familie Bendik (28) bor i bofellesskap i Bergen Utdannet grafisk designer

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Siste rapport fra NOVA okt. -13 Dagens ungdom Har det sykt bra Oppfører seg sykt bra men blir de syke av det? Dagens unge er

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

LUPE 26. april 2014. Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen

LUPE 26. april 2014. Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen LUPE 26. april 2014 Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen 1 om stolthet Jeg jobber for personer med utviklingshemning og jeg er stolt av det! LiH om meg Jobbet for personer

Detaljer

Foreldreskap på avstand

Foreldreskap på avstand 1 Foreldreskap på avstand Foreldre til barn som vokser opp i fosterhjem - erfaringer Bente Moldestad Dag Skilbred Oslo oktober 2010 2 Foreldreskap på avstand Forskningsprosjektet i samarbeid med forsker

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

SLIK VIL JEG HA DET! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere

SLIK VIL JEG HA DET! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere SLIK VIL JEG HA DET! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere Prosjektgruppen Aud Elisabeth Guro Marit Camilla Ole

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Oversikt Om prosjektet Der politiske idealer treffer bakken Tema som er viktige i alle barns/familiers oppvekst

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Ida Haukli, Tone Refstie, Emma Skjæveland 1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Bruken av aktiviteter er et benyttet tiltak i arbeid med barn og unge. Vi har valgt å løse denne

Detaljer

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for Onga i Trysil tør, vil og kan Oppvekstmodell for Innledning Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende perspektiv på barne-

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre?

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? At eget barn blir utsatt for krenkelser og mobbing er enhver forelders mareritt. Alle vet at mobbing og krenkelser foregår mellom elever. Men hvordan er det med mitt barn?

Detaljer

Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Utfordringer i hverdagslivet, fordi man har en funksjonsnedsettelse eller fordi man er samisk?

Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Utfordringer i hverdagslivet, fordi man har en funksjonsnedsettelse eller fordi man er samisk? Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Utfordringer i hverdagslivet, fordi man har en funksjonsnedsettelse eller fordi man er samisk? Funksjonshemming Funksjonshemming forstås i dag som et misforhold

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Jeg sier at jeg forstår at hun er lei seg. Og det som alltid hjelper er å stryke litt på kinnet og gi en god og varm klem. Jennifer Bryant Igland

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Innfridde mål eller brutte visjoner?

Innfridde mål eller brutte visjoner? 20 år etter reformen for personer med utviklingshemming Innfridde mål eller brutte visjoner? Jan Tøssebro, NTNU «En ny hverdag», Oslo, 31. mars 1. april 2011 1 Avvikling av institusjoner Antall i institusjon

Detaljer

sosialt vennenettverk

sosialt vennenettverk Utviklingshemning Utvikling av sosialt vennenettverk Gjennom et samarbeid mellom høgskolen og kommunen fikk mennesker med utviklingshemning hjelp til å skaffe seg venner. Foto: Scanpix >> 63 Inger Solheim

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter tallets HVPU-reform

En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter tallets HVPU-reform En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990- tallets HVPU-reform En utvikling fra galt til verre eller fra verre til galt? Angreps plan: 1. Hva vi ønsket oss vekk i fra?

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger

Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger Professor Svein Mossige, Psykologisk ins

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Oppvekst med funksjonshemming familie, livsløp og overganger. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Oppvekst med funksjonshemming familie, livsløp og overganger. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Oppvekst med funksjonshemming familie, livsløp og overganger Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Utgangspunkt I idealer og realiteter q Politiske mål Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet

Detaljer

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE INNLEDNING Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende

Detaljer

Et dilemma mellom selvbestemmelse og omsorg

Et dilemma mellom selvbestemmelse og omsorg Et dilemma mellom selvbestemmelse og omsorg Tekst: Bente Margrete Lie Student ved vernepleierutdanningen i Bergen Torill er 30 år, har Downs syndrom og moderat grad av utviklingshemming. Tidligere jobbet

Detaljer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer 03.06.16 Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer Aktiv Fritid 2 https://www.youtube.com/watch?v=i1n4nzxlfam Fritid med Bistand Den viktige (FRI)tiden Hva kjennetegner FRI TID Organisert og uorganisert

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

14-åringer. Trenger kjærlighet men vil ikke gjøre seg svak. Liker musikk

14-åringer. Trenger kjærlighet men vil ikke gjøre seg svak. Liker musikk - 14-åringer Trenger kjærlighet men vil ikke gjøre seg svak. Liker å være sammen med venner Tenker at en må være sterk Kan gjøre ting spontant for å få det bedre. Kan innse ting som ikke var lurt etterpå.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

Fra observasjon til vurdering til beslutning

Fra observasjon til vurdering til beslutning OSLO 13.10.2016 PER ARNE RØD Fra observasjon til vurdering til beslutning Per Arne Rød Barnet Frihet fra krenkelser og Frihet til å utnytte sine muligheter Slik skal ikke barn ha det! Vi må flytte barnet

Detaljer

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Presentasjon av håndbok Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Virksomhetens ansvar Virksomheter i kommunal eller privat omsorg har ansvar for å sikre sine klienter mot seksuelle

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

«Hva skal barn bestemme?»

«Hva skal barn bestemme?» «Hva skal barn bestemme?» Utfordringer knyttet til barns medbestemmelsesrett i foreldretvistsaker og barnevernssaker Gjennomføring av barns medbestemmelsesrett i praksis Q 42, 23.januar 2018 Siri Merete

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede

Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede Anne Katrine Folkman (høgskolelektor), Anita Gjermestad (førsteamanuensis), Laila Luteberget (førstelektor) Diakonhjemmet Høgskole

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer