Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Meldt forfall: Heidi Kathrin Osland. Innkalla: Eline Orheim. Dagsorden: Omvisning Sogndal vgs., nybygget. NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/54-1 Formannskapet Opning, orienteringar og drøftingar 2/11 10/ Klage på vedtak om kommunalt tilskot til dei private barnehagane 3/11 11/199-1 Endring av vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune 4/11 11/281-1 Godtgjerslereglement - val av sakskomite. 5/11 11/167-1 Søknad om statleg tilskot til stillingar i barnevernet 6/11 10/ Suppleringsval meddommarar/lagrettemedlemmer perioden /11 02/ Refusjon ny Leiteveg m/tilhøyrande anlegg. 8/11 06/551-86

2 420kV kraftleidning Ørskog - Fardal - oppfølging av klage 9/11 10/ Utbetring av kryss mellom rv 5 og fv /11 09/ Oreigning av eigedom innan reguleringsplan for felt F4 Hovevegen - Leitevegen Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

3 Sogndal kommune Sak 1/11 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 11/54 Saksnr.: Utval Møtedato 1/11 Formannskapet Sak 1/11 Formannskapet Opning, orienteringar og drøftingar Pkt. 1. OPNING: A. Konstituering av møte: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, Astrid Hove, Kjetil Ertesvåg, Karen Marie Hjelmeseter, K. Endre Timberlid, Helge Torstad, Christen Knagenhjelm, Rita Navarsete. Eline Orheim innkalla for Heidi-Kathrin Osland. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møte godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: eigarmøte Sognekraft Sogn brann og redning, representantskapsmøte SFFK rutemøte vår rolle som vertskommune nasjonal samhandlingskonferanse Helse 2020 spesialisthelsetenesta på Vestlandet besøk av kulturminister Anniken Huitfeldt Framtidsfylket, rekrutteringsmesse i Oslo Utgreiing av konsekvensar av samanslåing av kommunane Leikanger, Luster og Sogndal. Brev frå ordførar datert til kommunane Leikanger og Luster. (A.journal: 11/91). B. Orientering frå utval: 1. Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd: Referat frå møte (Anr. 10/2260) 2. Sogn Regionråd: Sogndal si rolle som regionsenter oppsummering etter regionsenterkonferansen. Brev datert (Anr.: 09/156). psykologar på 3. Rådet for funksjonshemma: Brev datert vedk. førebuing av søknad på midlane til kommunale statsbudsjettet (A.journal: 11/352) C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: 1. Tilsettedagen Tilsetjingar som tenesteleiarar 3. Organisasjonstilpassingar Side 3 av 22

4 Sak 1/11 4. Kryssutbygging i Fjærland 5. Møte om utbyggingsavtale med Via Eigedom, jf vedlagd referat frå møte den (A.journal:05/503) 6. Romprogram SOS-utbygging, jf vedlagd notat dagsett (A.journal:10/3126). E. Drøftingar. 1. Planlegging av ulike arbeidsoppdrag og utgreiingsarbeid i økonomiplanen. Notat datert frå rådmann (Anr.:11/96). Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR. A. Lokalisering av driftstilskot. Brev datert frå fysioterapeutane ved Campus Helse. (journal: 10/3855). B. KS Folkevalgtprogram og partienes kompetanseheving for de folkevalgte Brev frå KS datert (journal: 10/3872). C. Tildeling av midlar til regionale tiltak frå INU-fondet Brev datert frå Den interkommunale Næringsretta Utviklingsordninga INU. (Journal: 10/3802-1). D. Søknad om midlar frå INU-fondet, regionale fellestiltak Tilrettelegging av fjordsti og sjønær næringsaktivitet i Sogndal i Brev datert frå INU. (Journal: 10/2257-2). E. Søknad om midlar frå INU-fondet, regionale fellestiltak Etablering av fjernvarmeanlegg i Sogndal kommune. Brev datert frå INU. (Journal: 10/2317-3). F. Fylkespris til iderike bygder Kopi av brev til Fjærland bygdautval frå Sogn og Fjordane fylkeskommune datert G. Endra vedtekter. Tillegg i 3. Skattefritt objekt. Brev datert med vedlegg frå Fatlatunnelen AS. (Journal: 10/1903-4). H. Kommunestyre- og fylkestingsval 2011 oversikt over registrerte politiske parti som kan stille liste etter forenkla regelverk. Brev datert frå Kommunal- og regionaldepartementet (Ajournal: 11/273). I. Melås AS og barnehjelp Afrika. Brev datert frå Melås (Ajournal: 10/4021). J. Bustadbygging. Brev datert frå Kaupanger Hovedgård v/christen Knagenhjelm. (Ajournal: 11/33). K. Sogndal kommune lukking av avvik etter tilsyn med sosialw tenester i NAV 14. og 15. september Brev datert frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane. (A.journal:10/2014). L. Tilskot til Sogndal Sogelag. Takkebrev datert frå Kjell Magne Hillestad. (A.journal: 08/1921). Vedlegg: Pkt. 2.A (siste punkt), 2.B, 2. D. 5, 2.D. 6, 2.E og 3. Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 22

5 Sogndal kommune Sak 2/11 Formannskapet Saksh.: Karin Johansen Arkiv: 223 A10 Arkivsak: 10/3210 Saksnr.: Utval Møtedato 74/10 Formannskapet /11 Formannskapet Sak 2/11 Klage på vedtak om kommunalt tilskot til dei private barnehagane Tilråding: Det er i klagen ikkje kome fram nye opplysningar i saka. Klagen vert difor ikkje teken til følgje. Saka vert sendt til fylkesmannen for vidare handsaming. Prenta vedlegg: 1. Klage over vedtak om kommunalt tilskot til dei private barnehagane 2. Brev av Vedlegg til klage 3. Vedtak om kommunalt tilskot til Stedje barnehage 2010 (likelydande brev til Rones og Studentbarnehagen). Uprenta vedlegg: 1. Saksutgreiing/vedtak i i F.sak 74/10 Kommunalt tilskot til dei private barnehagane 2. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd. 3. Rundskriv H-03/09 Kommunedelen av tiltakspakka. Saksutgreiing Bakgrunn Dei private barnehagane i kommunen har klaga på vedtak om tildeling av kommunalt driftstilskot for Det vert klaga på at midlar frå tiltakspakka er halde utanom utrekninga av tilskotet. Sogndal kommune handsama i formannskapet sak 74/10 - Grunnlag for utrekning av tilskot til private barnehagar året 2010 og gjorde slikt vedtak: I følgje Forskrift om likeverdig behandling av barnehagar i forhold til offentlig tilskudd, er offentleg tilskot definert som tilskot til ordinær drift av barnehagar frå stat, kommune og fylkeskommune. Kommunen vurderer ikkje midlar frå tiltakspakka som ordinært tilskot. Den delen av tiltakspakka for vedlikehald og utbetringar av kommunale bygningar, som kommunen har nytta til ekstraordinært vedlikehald av to av dei kommunale barnehagane, skal difor ikkje vere ein del av grunnlaget for utrekning av det kommunale tilskotet til dei private barnehagane. Melding om vedtak vart sendt dei private barnehagane den Dei private barnehagane har i brev av klaga på vedtaket ut frå meldingsbrevet. Kommunen sitt formelle vedtak om kommunalt tilskot 2010 vart sendt til dei private barnehagane I brevet ber kommunen om stadfesting på om barnehagane opprettheld klagen i den form den er sendt til kommunen. Klagen vart stadfesta i brev av Side 5 av 22

6 Sak 2/11 Kommunen har sendt oversikt over utbetaling av tilskot 2010 til dei private barnehagane. Utrekning av tilskot er gjort etter departementet sitt rekneark. Barnehagane har fått utdelt reknearket og informasjon om grunnlaget for berekning av kommunen si finansieringsplikt. Vi har hatt møte med private barnehagar, der det kom fram at det var semje om grunnlaget for utrekninga med unnatak av tiltakspakka. Kommunen har plikt til å gi tilskot slik at det samla offentlege tilskotet utgjer minst 88% av det tilsvarande kommunale barnehagar i gjennomsnitt mottek i offentlege tilskot. I samsvar med avtale mellom Sogndal kommune og dei private barnehagane, får dei private barnehagane i kommunen like mykje (100%) som kommunale barnehagane i gjennomsnitt mottek i offentlege løyvingar. Iflg forvaltningslova 32 skal klagen handsamast av det organ som har fatta vedtaket. Det er formannskapet som har fatta vedtak om det punktet som klagen omhandlar. Dersom kommunen opprettheld vedtaket sitt, går klagen til fylkesmannen for avgjerd. Vurdering: Rådmannen finn ikkje at det er kome fram nye opplysningar som har betyding for vedtak i saka. Rådmannen tilrår difor at klagen ikkje vert teken til følgje. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 6 av 22

7 Sogndal kommune Sak 3/11 Formannskapet Saksh.: Karin Johansen Arkiv: A10 &00 Arkivsak: 11/199 Saksnr.: Utval Møtedato 3/11 Formannskapet Sak 3/11 Endring av vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune Tilråding: Vedtektene for barnehagane i Sogndal blir endra slik det går fram av vedlegg 2. Vedlegg: 1. Vedtekter for barnehagane i Sogndal kommune godkjent Framlegg til nye vedtekter (endringane er i kursiv). Saksutgreiing: Vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune vart sist godkjende i formannskapet Det er grunn til å ha ein ny gjennomgang av vedtektene i forkant av nytt barnehageår 2011/ Plasstilbod Dagens tilbod: 60%, 80% og 100% plass for born over 3 år og 50%, 60% og 100% plass for born under 3 år. Fram til utgangen av 2010 var barnehagen finansiert av statleg øyremerkja driftstilskot. Denne finansieringsordninga tok utgangspunkt i borna si vekentlege opphaldstid for born under og over 3 år. Ordninga påverka barnehageeigarane til å gi tilbod som var mest lønsame. Eksempelvis var det lite lønsamt å ha tilbod 4 dager per veke (80% plass). Med verknad frå er det øyremerkja tilskotet innlemma i rammetilskotet til kommunane. Det betyr at vi står friare til å velje kva tilbod vi vil ha. Foreldrebetalinga i barnehagane har ikkje vorte auka på fleire år, innføringa av makssats har ført til at fleire born har heil plass. Tilbod om 50% plass har vi i dag kun eitt barn på. Rådmannen vil ut frå dette tilrå at alle borna kan få tilbod om 60, 80 og 100% plass, og at 50% plassen blir avvikla. Ny 6 Plasstilbod: 60%, 80% og 100% plass. 12 Opptak og opptakskrins: Etter dagens ordning kan ledige plassar nyttast av søkjarar utanfor kommunen. Denne ordninga byr på nye utfordringar etter innføring av nytt finansieringssystem for ikkje-kommunale barnehagar. I forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale barnehagar 11 Refusjon av kostnader knytt til barn frå andre kommunar, heiter det: Kommunar som har ikkje-kommunale barnehagar med barn som bur i ein anna kommune, har rett til Side 7 av 22

8 Sak 3/11 refusjon for kostnader til ordinær drift som ikkje er dekka av foreldrebetaling og andre offentlege tilskot frå kommunen der barnet er busett. ( ) Rammetilskotet til kommunen blir utmålt m.a. etter tal barn i barnehagealder i kommunen. Når kommunen sine barn nyttar barnehageplass i ikkjekommunale barnehager i andre kommunar, er det rimeleg at barnet sin heimkommune betalar for dette. Det er barnet sin heimkommune som har ansvar for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er busett i kommunen, jf. barnehagelova 12a, og at utbyggingsmønster og driftsformer er tilpassa brukarane sine ønskjer og behov, jf. barnehagelova 8 andre ledd. Det er nasjonale satsar som gjeld i slike tilfelle. Når det gjeld born i kommunale barnehagar, må kommunen gjere avtalar med bustadkommunen på førehand for å få rett til å få refusjon. Rådmannen vil tilrå eit tillegg under 12 Opptak og opptakskrins Dersom barnehagen har ledige plassar, kan desse nyttast av søkjarar utanfor kommunen. Tilbodet må vere avklara med bustadkommunen. 14 Oppseiing og opp- og nedjustering av plass. Dagens ordlyd: Det er høve til opp- og nedjustering ved hovudopptaket, men ikkje i løpet av året med mindre det er andre barn i barnehagen som kan ta ei tilsvarande justering. Det er berre høve til å byta barnehage ved hovudopptaket. Born som ikkje har fått innvilga 1. ynskjet om barnehageplass, kan stå på venteliste, og få endre barnehage ved hovudopptaket i august. Det er ikkje mange oppseiingar av plass i løpet av året. Rådmannen tilrår at ved ledigheit skal også barn som står på venteliste til anna barnehage, få høve til bli vurderte ved opptak. Føresette kan sjølve få avgjere om dei vil byte barnehage midt i året. Opptaket følgjer prioriteringskodane. Ny 14, 2. avsnitt: Det er høve til opp- og nedjustering ved hovudopptaket, og i løpet av året dersom det er andre barn som kan ta ei tilsvarande justering. Siste setning Det er berre høve til å byte barnehage ved hovudopptaket blir sletta. Framlegg til endringar er sendt foreldrepresentantane i barnehagane sine samarbeidsutval til fråsegn. Moglege merknader vert lagt fram i møtet. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 8 av 22

9 Sogndal kommune Sak 4/11 Formannskapet Saksh.: Jarle Aarvoll Arkiv: 033 Arkivsak: 11/281 Saksnr.: Utval Møtedato 4/11 Formannskapet Sak 4/11 Godtgjerslereglement - val av sakskomite. Tilråding: Det vert sett ned ein sakskomite som skal leggja fram forslag til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde til kommunestyremøtet 9. juni. Sakskomiteen skal synleggjere dei økonomiske konsekvensane av forslaget. Sakskomiteen har følgjande samansetting: Saksordførar er: Vedlegg: Reglement for godtgjersle til folkevalde. Saksutgreiing: I økonomiplanen side 57 heiter det at det i 2011 er aktuelt å gjennomføre politisk arbeid, t.d. ved å setja ned sakskomitear, innafor m.a. følgjande tema: Godtgjerslereglement for politisk arbeid. Bakgrunnen for dette kan vera fleire: Det er fleire år sidan sist det var ein gjennomgang av dette reglementet. Det har skjedd endringar i den politiske organiseringa etter at reglementet sist vart vedteke. Det kan vera naturleg å vurdere reglementet i forkant av ein ny kommunestyreperiode. Kommunen brukar noko meir midlar på politisk arbeid enn samanliknbare kommunar, og det er i budsjettet føresett at utgiftene til politisk arbeid skal reduserast med ,- kroner i året. Ordførar vil rå til at det vert sett ned ein sakskomite som legg fram forslag til nytt godtgjerslereglement. Sakskomiteen bør leggja fram innstillinga seinast i juni-møtet i kommunestyret. Sakskomiteen bør synleggjere dei økonomiske konsekvensane av forslag til endringar, jf. vedtaket om å redusere kostnadene ved politisk arbeid. Sogndal Jarle Aarvoll -ordførar- Side 9 av 22

10 Sogndal kommune Sak 5/11 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: Arkivsak: 11/167 Saksnr.: Utval Møtedato 5/11 Formannskapet / Kommunestyret Sak 5/11 Søknad om statleg tilskot til stillingar i barnevernet Tilråding: Sogndal kommune godkjenner søknad om statleg tilskot til oppretting av 100% fagstilling i Sogn barnevern, slik det går fram av vedlegg 1. Prenta vedlegg: 1. Plan for styrke Sogn barnevern. Uprenta vedlegg: 1. Statlege retningsliner for satsing på kommunalt barnevern Saksutgreiing Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 vert det sett av 240 mill. kroner til ei øyremerka styrking av det kommunale barnevernet. Summen vert fordelt av fylkesmannen etter søknad frå kommunane. Nye stillingar skal ha hovudprioritet, men kommunar som har tilstrekkeleg tal stillingar kan søkje om midlar til einskilde andre tiltak som styrkar barnevernet. Talet på barn og unge som mottek hjelp frå barnevernet har på landsbasis auka kvart år det siste tiåret. Talet på undersøkingssaker har auke med heile 72% i løpet av dei ti siste årea. Det har og vore ein klar auke i høve til barnebefolkinga. Denne utviklinga ser ut til å halde fram (SSB). Fodrelinga mellom fylka har teke utgangspunkt i delkostnadsnøkkel for barnevern (summen av kommunane i fylket) og etter belasting i barneverntenesta målt etter bemanning og oppfylling av lovkrav. Sogn og Fjordane har fått tildelt kr til fordeling mellom dei kommunane som søkjer. Søknadsfrist til fylkesmannen er Krav til kommunen sin søknaden til fylkesmannen: Søknaden skal vere handsama av kommunestyret eller av det organ kommunestyret har delegert mynde til. Ved interkommunalt samarbeid skal vertskommunen søkje på vegne av kommunane som inngår i samarbeidet. Det er kommunestyret i vertskommunen som handsamar søknaden. Søknader om stillingar er avgrensa til fagstillingar som skal bidra til å sikre at lovpålagde oppgåver etter barnevernlova vert ivaretekne. Stillingane skal kome i tillegg til allreie planlagde nye stillingar i budsjettet for Side 10 av 22

11 Sak 5/11 Sogn barnevern Den nasjonale trenden med auke i tal barnevernsaker gjeld og for Sogn barnevern. Vi har auke i tal saker, og vi ser at sakene er meir kompliserte og alvorlege. Sogn barnevern har 7,8 årsverk medrekna 100% leiarstillinga og 30% merkantile ressursar. Etableringa av Sogn barnevern har gjeve kommunane ei robust barnevernteneste med god fagkompetanse generelt og eit større fagmiljø som samla sett gir god kvalitet på arbeidet. Sogn barnevern har klart å ta hand om auken i tal saker når det gjeld gjennomgang av meldingar, gjennomføring av undersøking, iversetting og oppfølgjing av tiltak og førebyggjande tiltak. Dette er lovpålagde oppgåver, og dette vert følgt opp på ein forsvarleg måte av tenesta. Ein viktig del av barnevernet si oppfølgjing er å sette inn tiltak i familien. Her er det viktig med rett tiltak til rett tid utan alt for mykje skifte. Her ser vi at vi har eit forbetringspotensiale grunna manglande ressursar jf. vedlagde plan for å styrke Sogn barnevern. Vurdering Sogn barnevern ser ut til å ha nok ressursar til ordinær sakshandsaming, men etter rådmannen si vurdering vil det styrke kvaliteten på arbeidet vårt å få ei stilling i Sogn barnevern som kan arbeide med tiltak. Dette er òg ei lovpålagt oppgåve jfr. retningslinene. Rådmannen vil difor rå til at det vert søkt om tilskot til 100% fagstilling til dette. Det vert lagt til grunn at ordninga vert vidareført, slik at det kan opprettast ei fast stilling. Søknaden frå kommunen vert handsama i formannskapet den og i kommunestyret den Retningslinene opnar for at politiske vedtek kan ettersendast. Kommunane Luster og Leikanger er orientert om at Sogndal kommune vil søkje om statleg tilskot til styrking av Sogn barnevern. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 11 av 22

12 Sogndal kommune Sak 6/11 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 X42 &15 Arkivsak: 10/3752 Saksnr.: Utval Møtedato 102/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /11 Formannskapet Sak 6/11 Suppleringsval meddommarar/lagrettemedlemmer perioden Tilråding: vert vald som ny meddommar for resten av perioden Saksutgreiing: Kommunestyre handsama suppleringsval av meddommarar/lagrettemedlemmer den , K.sak 46/10. Val av ny mannleg meddommar må omgjerast i og med at Kjetil Ertesvåg allereie set i meddommarutvalet, jfr. følgjande oversikt: Kvinner. 1. Kontormedarbeidar Margot Årøy, Åbergevegen Sogndal 2. Kunderådgjevar Bodil Langeland, Kaupangsvegen Kaupanger 3. Arkivarb. Berit Selseng, Elvatunet Sogndal 4. Sosialantrep. Jøril Hovland Loftesnes 6856 Sogndal 5. Adjunkt Anbjørg Geithus Lereim Mattisstykkjet Kaupanger 6. * (perm ut perioden)førstelektor Grete Netteland, Klippavegen Sogndal 7. Miljøterapeut Anne Andersen Thune Almenningen Sogndal 8 Formannskapssekr. Gerd Kleiven Trolladalen 19c 6856 Sogndal 9. Husmor Oddrun Vedvik Havnebakken Kaupanger 10. Husmor Bjørg Olina Neset 6854 Kaupanger 11. Konsulent Eli Heiberg Plassaleitet Kaupanger 12. Rektor Ingunn-Marie Myren 6859 Slinde 13. *fritak frå 11/ (Målfrid Buene) 14. Gartnar Ester Aaberge Ylvisåker 6858 Fardal 15. Drosjeeigar Gerd Marie Ahlin 6859 Slinde 16. Husmor Mette Lunde Bøyum 6848 Fjærland 17. Lærar Judith Ulstein, Åberge 6856 Sogndal 18. Butikkmedarb. Magnhild Aasen Rutlinslid Sogndal 19. Systemkonsulent Randi Marie Sjøholt Tjødnali Sogndal 20. Adjunkt Hanne Haugen 6848 Fjærland 21. Lærar Turid Sivertsen Kjørnessvingen Sogndal 22. Førstesekr. Ingunn Torstad Løvik Navarsetvegen Sogndal 23. Adjunkt Merete Vikan Kjørnesplatået Sogndal 24. Omsorgsarb. Bodil Skjeldestad Mattisstykkje Kaupanger 25. Tannpleiar Britt Sønnesyn Lunnamyri Sogndal 26. Barnevernsarb. Signe Andrea Henden Stølen Sogndal 27 Konsulent Gro Nondal Buvik Navarsetvegen Sogndal 28. Rekneskapsførar Kari Lie Stedjeåsen Sogndal 29. Arkitekt Vedrana Rajic Plassen 9b 6856 Sogndal 30. Adjunkt. Asbjørg Haugen 6848 Fjærland 31. Personalrådgjevar Liv Synnøve Bøyum, 6859 Slinde (Ny i 2010) Menn: 1. Avd.sjef. Arne Sivertsen Rutlinslid Sogndal Side 12 av 22

13 Sak 6/11 2. Bonde Erik Skjeldestad Skjeldestad 6856 Sogndal 3. Delemedarb. Arvid Ylvisåker Kvåle 6856 Sogndal 4. FOU leiar Georg Arnestad Klippavegen Sogndal 5. Forretn.driv. Olav Selseng Selseng 6856 Sogndal 6. Bonde Per L Hilleren d.y. Orrestad 6856 Sogndal 7. *død- (Knut Gunvordal) 8. Lærar Vidar Lægreid Leitevegen Sogndal 9. Bonde Erik Øygard 6848 Fjærland 10. AFIS-fulm. Rune Loftesnes Postboks Sogndal 11. Førstekonsulent Arvid Stenehjem Kvåle 6856 Sogndal 12. Kyrkjelydssekr. Helge Torstad Torstad 6856 Sogndal 13. Butikkmedarb. Nils M Ølnes Ølnes 6856 Sogndal 14. Tømrar Sigurd Sætre 6859 Slinde 15. Miljøterapeut Oddbjørn Saltnes Røvhaugvg Sogndal 16. Bonde Sigfred Stenehjem Stenehjem 6856 Sogndal 17. Bonde Jens Terje Hammervoll Skogen 6854 Kaupanger 18. Pensjonist Kjetil Ertesvåg Kvernhushaugen 6854 Kaupanger 19. Amanuensis Eivind Sønstegaard Kaupangsvegen Kaupanger 20. Personalkonsulent Kai Lille.Homb Skogen 6854 Kaupanger 21. Lastebileigar Ole Magnar Rygg Skogen 6854 Kaupanger 22. *flytta- (1.amanuensis Svein Ole Sataøen) Røvhaugvg Sogndal 23. Butuikkmedarb. Kåre Stokkenes Leitevegen Sogndal 24. Bonde Inge Rolf Torstad Torstad 6856 Sogndal 25. Flyktningmedarb. Dag Olav Osen Amla Nedre 1a 6856 Sogndal 26. Bonde Anders Skarestad 6848 Fjærland 27. Pensjonist Trond Hole Kongabergvegen Sogndal 28. Bonde/Ing, Ivar A Slinde 6859 Slinde 29. Driftssjef/bonde Svein Arne Bøyum 6848 Fjærland 30. Godseigar Christen Knagenhjem Strondi Kaupanger Saka vert lagt fram utan tilråding. Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Side 13 av 22

14 Sogndal kommune Sak 7/11 Formannskapet Saksh.: Arthur Langeland Arkiv: 233 Q10 Arkivsak: 02/820 Saksnr.: Utval Møtedato 25/02 Utval for plansaker /02 Kommunestyret /03 Formannskapet /04 Formannskapet /11 Formannskapet Sak 7/11 Refusjon ny Leiteveg m/tilhøyrande anlegg. Tilråding: Formannskapet vedtek, etter reglane i plan og bygningslova av endeleg fordeling av refusjon for opparbeiding av Leitevegen: Eigar/eigedom felt gnr-bnr Veg % fordeling Veg refusjon VA % fordeling VA refusjon Samla refusjon Nils Arne Hove C/ 16/ Nils Arne Hove G ( IV) / 16/ Nils Arne Hove I (V)/ 16/ Nils Arne Hove B( II, III) 16/ Jarle Aarvoll B(II, III) 17/ Jarle Aarvoll I ( V) 17/ Jarle Aarvoll B(II) 17/ Tor Henning Mardal (I) 17/ Anders Vigdal (II) 17/ T. Farstad T Sanden 21/ Sogndal kommune Vestlandshus og Sameige Leitevegen Vedlegg: Plan og bygningslova (PBL1985) kap IX. Formannskapet sak 39/03 Fylkesmannen sitt brev av Anleggsrekneskapen dokument datert Varsel om vedtak etter PBL 55 brev av Takstnemnda sitt vedtak november Saksutgreiing: Bakgrunn: Side 14 av 22

15 Sak 7/11 I samband med vedtak om å byggje Leitevegen vart det føresett at kommunen skulle nytta høve til refusjon frå dei tilstøytande eigedomar som hadde føremoner med denne utbygginga. Reglane om refusjon i denne saka følgjer framleis reglane etter tidlegare plan og bygningslov av 1985 (PBL/1985) kap. IX Refusjonen for utbyggingskostnader for veg, vatn og avløp er knytt til dei samla kostnader som kommunen har hatt med utbygginga, sjå anleggsrekneskapen. Overtaking av areal til Leitevegen vart avgjort etter skjøn i 2003/04. Dei endelege kostnadene vart monaleg høgare enn forventa. Sjølve anleggsrekneskapen gjekk som forventa, mens erstatningane til grunneigarane vart om lag like høg som sjølve anleggsrekneskapen. Saksgang: Kommunen utarbeidde tidleg i prosessen eit utkast til fordeling av kostnader i % ut frå utbyggingsarealet til den einskilde eigedom. I denne fordeling tok kommunen 30 % av veg og 5 % av VA kostnadene. Grunngjevinga for dette var at Leitevegen med infrastruktur forsyner anna område slik at det er urimeleg at dei som direkte får nytte av vegen for utbygging av sine eigedomar skal bera alle kostnadene. Det vert her vist til formannskapssak 39/03. Frå tidlegare var det ein fast avtale om refusjon frå Leitetunet. Denne avtalen dekka ikkje opp den endelege fordelinga og kommunen skal etter denne avtalen dekka dette mellomlegget. Vedtaket i formannskapssak 39/03 vart påklaga og fylkesmannen avgjorde saka i brev av Formannskapet sitt vedtak vart stadfesta. Kommunen er då bunde av dette fordelingsvedtaket i høve til endeleg fordeling av refusjonen i det vedtaket som etter PBL/ skal gjerast no. Førebels forslag til refusjon etter vedteke anleggsrekneskap 2006 vart presentert for refusjonsdebitorane i brev av På dette grunnlaget kunne dei vurdere krav om særskilt takst etter PBL Det kom inn tre merknader innan fristen Den eine var ei avklaring frå Sameiget Leitevegen i høve til tidlegare avtalar. Eit spørsmål var knytt til kostnader med takst utan vidare oppfølging og det kom inn merknad frå eigar av 17/10. Kravet om takst vart oppretthalde for gnr. 17/10. Taksten vart avheimla i november Takstnemnda kom til at verdauken som følgje av tiltaket for denne eigedomen var høgare enn refusjonskravet. Kommunen sitt refusjonskrav for denne eigedomen vart då oppretthalde. Taksten er ikkje påklaga og er no endeleg. For refusjonsdebitorane er det utsett forfall etter PBL/ ,2 med høve til å betala over 5 år. Refusjonen forfell ikkje til betaling før dei aktuelle områda vert tomtedelte eller utbygde. Forfall skjer ikkje før 5 veker etter formannskapet sitt endeleg vedtak etter PBL/ Refusjonssummen vert indeksregulert. Departementet fastset til ein kvar tid renteprosenten for gjenståande beløp når refusjonsbetalinga vert fordelt over fleire år. For gnr. 17/10 er utbygginga gjennomført og refusjonskravet forfell då til betaling 5 veker etter vedtaket i denne saka. Formannskapet sitt endelege refusjonsvedtak kan påklagast til fylkesmannen. Det vert vist til at spørsmålet om refusjon tidlegare har vore handsama hjå fylkesmannen. Det må då vera andre tilhøve som gjev grunnlag for ev endring/oppheving av vedtaket. Det er og ein søksmålsfrist etter PBL/ på 2 mnd. etter at vedtaket i denne saka er fatta. Vurdering: Rådmannen meiner det no ikkje ligg føre tilhøve som ikkje er avklara i høve til endeleg fastsetjing av refusjonane. Det ligg etter rådmannen sin vurdering ikkje føre grunnar til endringar i refusjonsfordeling og fastsetjing jf brev av Formannskapet kan då gjere Side 15 av 22

16 Sak 7/11 endeleg vedtak etter PBL/ Vedtaket vert tinglyst på dei aktuelle eigedomane jf reglane om utsett forfallsfrist. Jostein Aanestad -rådmann- Side 16 av 22

17 Sogndal kommune Sak 8/11 Formannskapet Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: T10 Arkivsak: 06/551 Saksnr.: Utval Møtedato 72/06 Forvaltningsutvalet /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /10 Formannskapet /11 Formannskapet Sak 8/11 420kV kraftleidning Ørskog - Fardal - oppfølging av klage Tilråding: 1. Formannskapet gjev ordførar fullmakt å gje uttale ut OED om vegløysing til trafostasjon på Skardsbøfjellet i samsvar med f-sak 40/09 og vurderinga i dette saksframlegget. 2. Formannskapetstiller seg positiv til å regulere vegtilkomst til trafostasjon på Skardsbøfjellet via Øvstedalen etter plan- og bygningslova og kommunen kan starte dette reguleringsarbeid straks dersom Statnett og Olje- og energidepartementet finn det ønskjeleg. Vedlegg: Referat frå møte mellom Statnett og Sogndal kommune Omtale av vegalternativet Stoi bedehuset. Brev frå Olje- og energidepartementet (OED) av med kopi til Sogndal kommune Skriv overlevert til OED i møtet Uprenta vedlegg: Brev av frå Sogndal kommune til Olje- og energidepartementet (OED) Formannskapssak 40/09 Kommunestyresak 3/09 Bakgrunn Sogndal kommune har klaga på NVE sitt vedtak for konsesjon for kraftleidningen Ørskog Fardal med vedtak i formannskapssak 40/09. Det vert vist til saka med oppsummering av tidlegare saksgang. Ut frå NVE si oppsummering av klagesak i brev av til Olje- og energidepartementet (OED) tok Sogndal kommune i brev av igjen opp spørsmålet om vegtilkomst via Øvstedalen til ny trafostasjon på Skardsbøfjellet. Hovudessensen i brevet var kommunen si oppfatning om at: Denne vegløysinga vil såleis representere eit miljømessig avbøtande tiltak og eit avbøtande tiltak i høve til dei negative verknadene på busetnad og næring som kraftleidningane representerer. Side 17 av 22

18 Sak 8/11 Kommunen har følgd opp saka med mellom anna deltaking i rådslag om kraftlina i Førde og møte med departementet den Som oppfølging av dette møtet ber OED i brev av om at Statnett i samarbeidd med kommunen sjå nærare på moglegheitene for å redusere kostnader for veg via Øvstedalen til ny trafostasjon på Skardsbøfjellet. Vi hadde møte med Statnett Til dette møtet låg det føre nye teikningar og vurderingar frå kommunen i høve til at vegen kunne gå om lag etter noverande trase frå Staai - bedehuset (vedlagd). Statnett og kommunen er samde om referatet frå møte (vedlagd). I møte peika Statnett på at dei treng løyve i delkonsesjonen for ny trafo på Skardsbøfjellet eller på anna måte til å byggje vegen til trafostasjonen. Statnett vil innan kort tid kome med sine synspunkt til vegalternativet Staai - bedehuset. Statnett og kommunen vil då ut frå dette nye alternativet og dei tidlegar alternativa frå Bondeviki fremme sine synspunkt til OED. Vurdering: Arbeidet med vegalternativet Staai - bedehuset tyder på at kostnadene ved vegløysing til ny trafostasjon via Øvstedalen kan gjerast rimelegare enn tidlegare overslag viser. Skilnaden i kostnad mellom vegløysing frå Sogndalsdalen til Skardsbøfjellet og vegløysing via Øvstedalen er no rekna til under 30 mill. kroner, ein reduksjon på 10 mill. kroner. Staai-alternativet stettar dei tekniske krava til vegtilkomst, med maks. 10% stigning, 6 meter vegbreidde med fast dekke og tilfredsstillande svingradius, inkl. snuhammar i Storesvingen. Staai-alternativet er miljømessig betre enn Bondeviki-alternativet, sidan Staai-alternativet ikkje går inn i nye areal og gjev mindre visuelle verknader. Hovudutfordringa knytt til Staai-alternativet er verknadene for trafikkavviklinga til Øvstedalen medan vegutbygginga vert gjennomførd. Ved utbygging av dei mest kritiske partia i sommarmånadene, då det ikkje er trong for å kome fram med mjølkebil og skuleskyss, kan utbygginga gjennomførast samstundes som det vert opna for naudsynt trafikkavvikling i utbyggingsperioden. I skriv frå grunneigarar og innbyggjarar i Øvstedalen av 7. mai 2008 vert det peika på at Vi aksepterer at vegen til tider i anleggsperioden må vera stengd. Eit sentralt poeng frå Statnett i høve til vegtrase til Skardsbøfjellet via Øvstedalen er manglande formelt løyve til dette alternativet og tidslinjene før slit løyve kan liggja føre. Rådmannen vil rå til at kommunen allereie no gjev tydelege signal om at slikt løyve vil kommunen gje etter ein reguleringsplanprosess etter plan og bygningslova dersom Statnett ønskjer at eit slik løyve til vegbygging skal gjevast etter dette lovverket. Sogndal kommune bør ta på seg å setje i gang eit slikt reguleringsarbeid straks, jf at det i referatet frå møtet vert påpeika frå Statnett si side at det er ønskjeleg med byggjestart for veg i Jostein Aanestad -rådmann Side 18 av 22

19 Sogndal kommune Sak 9/11 Formannskapet Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: Q01 Arkivsak: 10/3737 Saksnr.: Utval Møtedato 105/10 Formannskapet /11 Formannskapet Sak 9/11 Utbetring av kryss mellom rv 5 og fv 211. Tilråding: Sogndal kommunen forskoterer 2 mill. frå 2012 til 2015 for å gjennomføre utbygging av rundkøyring T1 i reguleringsplan Bahus. Vilkåret for forskotteringa er at utbygginga vert gjennomførd i løpet av Kostnadene ved forskoteringa vert innarbeidd i økonomiplan Uprenta vedlegg: F-sak 105/10 med vedlegg Bakgrunn: I formannskapsmøtet 9. des. 2010, sak 105/10 vart det gjort følgjande vedtak: Sogndal kommune gjev tilbakemelding til Statens vegvesen om at utbetringar av krysset mellom rv 5 og fv 211 må vera i samsvar med dei framtidige løysingane for området, og m.a. gje forbetra avkøyring til Quality hotell Sogndal, jf vedteken reguleringsplan for området. På bakgrunn av vedtaket i formannskapet har vi hatt møte med Statens vegvesen (SVV). På møtet peika SVV på at dei løyvde midla (3 mill. kroner) til kollektivtiltak i krysset vil bli nytta til andre kollektivtiltak i Region Vest. Det kan vera aktuelt for SVV å nytte midla til utbygging av rundkøyringa, jf reguleringsplan, dersom ein lokalt forskotterer manglande finansiering. Det må ev. takast opp som sak i SVV, på grunnlag av ei skriftleg henvending frå kommunen. Utbygging av rundkøyring er grovt vurdert av SVV til ein kostnad på 6 8 mill. kroner. SVV har fått løyva 3 mill. til utbetring av krysset. Manglande finansiering er såleis 3 5 mill. kroner. Rundkøyringa vil gje samankopling mellom fylkesveg 211 og riksveg rv 5, og gje langt betre tilkomst for kollektivtrafikk til skyss-stasjonen. Vi har vore i kontakt med fylkeskommunen som ansvarleg for kollektivtrafikk med spørsmål om medfinansiering av utbygging av rundkøyringa. Det vart opplyst at fylkestinget i aprilmøte skal ta stilling til disponering av sparte mildar på utbyggingar av fylkesvegnettet ( mill. kroner), og at ein ev. søknad til fylkeskommunen kunne vurderast i den samanhengen. Prosjektet er ikkje inne i nokre fylkeskommunale planar om bruk av vegmidlar. Vi har også vore i kontakt med Quality hotell Sogndal. Dei peika på ønskje om å få betre tilkomst til hotellet så snart som råd er. Hotellet stiller seg positiv til å bidra til at prosjektet vert gjennomførd, t.d. gjennom å bidra med tilgang til grunn for utbygging av rundkøyringa. Vurdering: Side 19 av 22

20 Sak 9/11 Utan lokal forskottering vil ikkje SVV bygge ut rundkøyringa ved skysstasjonen/quality hotell i denne planperioden. Ut frå omsynet til å betre tilhøve for kollektiv-trafikken og trafikkavviklinga i området, omsynet til trafikk-tryggleik og næringspolitiske omsyn vil rådmannen tilrå at kommunen forskoterer 2 mill. kroner frå 2012 til 2015 for å bidra til utbygging av rundkøyringa no. Rentekostnaden for kommunen ved denne forskotteringa vil vera på til saman kroner, avhengig av rentenivå. Ut frå fylkeskommunen sitt ansvar for kollektivtrafikken bør kommunen oppmode fylkeskommunen om å kome med ei tilsvarande forskottering. Som vegeigar må ev. SVV gjennomføre utbygginga og ta den økonomisk risiko ved prosjektet. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Side 20 av 22

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer