Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs heldagskurs 13 NM i golf for tannleger 14 Bli bedre kjent med. 16 Invitasjon til Honnørklubbens høstmøte 17 Kontaktinformasjon OTF 19 Personalia 19 OTF Aktivitetsplan 2013/2014 Neste medlemsmøte Generalforsamling og representantskapssaker Tirsdag 5. november Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter Implantatprotetikk Helskrudde tannerstatninger Enklere enn naturlige tenner? ved Kjell Størksen OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Les mer og meld deg på via Vel møtt! OTF nytt 6-13 side

2

3 Lederen har ordet Valgets kval Med høsten kommer også valgkampen. Valgbodene popper opp som høstens kantareller og vi blir bombardert med flyers og valgkampflesk. Dette er tiden for å bruke stemmeretten sin. De lokale tannlegeforeningene har tidligere i år jobbet opp mot de ulike politiske partiene for å fremme tannlegenes sak og bringe tannhelse på banen. Det var ikke en spesielt lett jobb. Politikere tenker ofte helt annerledes enn det vår egen profesjon gjør, og det var til tider en stor utfordring å få dem til å se hvilke problemer vi strir med til daglig. Vi ble ofte møtt med stereotype oppfatninger og til dels gammeldagse holdninger. Bare det å få til et møte kunne være litt av en oppgave, og noen partier ønsket ikke å møte oss da tannhelsedebatten innad i partiet fremdeles var en het potet (eller skal vi si en infraksjon i en molar?). Valgkampprogrammene er nå på plass, og alle partiene mener noe om tannhelse. Det er ok å se at det nytter å jobbe både i det små og helt opp til departementsplan. Tannhelse er viktig og skal være en naturlig del av den generelle helsedebatten. å finne inspirerende foredragsholdere til aktuelle temaer. Etter- og videreutdanning er viktig, og nå som dette er blitt obligatorisk for alle NTF medlemmer, ser vi enda mer nytten av våre egne medlemsmøter. Syv medlemsmøter i året med gode og svært aktuelle temaer gir deg som OTF medlem mange muligheter. En kollega i en annen lokalforening sukket tungt da jeg ramset opp de kurs og foredrag som vi skulle ha denne høsten. Tilgjengelighet for medlemmer og foredragsholdere samt nærhet til fakultetet gir oss fortrinn som andre bare kan drømme om. Jeg ønsker at våre medlemmer engasjerer seg, stiller til valg og møter opp på generalforsamlingen vår den 5. november. Din stemme teller! Senere i høst avholder OTF sitt årlige valg av styre og tillitsverv til de forskjellige utvalgene. Dette er også et viktig valg. Vi er jo tross alt landets største lokalforening! Styret i OTF sitter med ansvaret for den daglige driften og holder seg orientert om både den offentlige og den private tannhelsetjenesten. Vi forvalter foreningens økonomi på best mulig måte slik at du som medlem skal få mest mulig faglig utbytte igjen uten å måtte betale ekstra for hvert eneste medlemsmøte vi arrangerer. Godt valg! Benedicte H. Jørgensen Antall påmeldte til kursene viser oss at dette er noe medlemmene våre setter pris på. Men organiseringen av disse kursene går ikke av seg selv, og det krever en engasjert gruppe tannleger som bruker litt av sin fritid til OTF nytt 6-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 27. august Norsk Pasientskadeerstatning Godt over 200 OTF medlemmer møtte opp til høstens første medlemsmøte. Kveldens tema var Norsk Pasientskadeerstatning. Fra NPE stilte advokat og seniorrådgiver Tore Grøtholm som har 15 års erfaring med pasientskader. Spesialist i oral protetikk Bent Gerner stilte som sakkyndig tannlege, også han med solid erfaring. Tore Grøtholm innledet med en kort historikk om NPE som ble etablert som en prøveordning Pasientskadeloven for offentlige helsetjenester trådte i kraft , og fra omfatter loven også private helsetjenester. Siden 1988 har NPE mottatt saker. NPEs hovedoppgaver er: 1. Behandle erstatningskrav og beregne erstatningsbeløp 2. Informere pasienter, helsepersonell og publikum om ordningen 3. Bidra til helsesektorens eget skadeforebyggende arbeid NPE har ingen sanksjonsmuligheter og er ikke opptatt av syndebukker. Saker som omhandles av pasientskadelovens 1 blir behandlet av NPE (se Det er NPE som betaler erstatningen dersom pasienten vinner frem etter pasientskadelovens 6. Unntak er oppreisning. Tannleger er ansvarlig for at kontingent betales inn til NPE. Seniorrådgiver og advokat i NPE, Tore Grøtholm (t.v.) og sakkyndig Bent Gerner, spesialist i oral protetikk holdt et lærerikt og interessant foredrag for OTFs medlemmer 27. august. Innklaget helsepersonell får kommentere spesialistens vurdering, men har ikke klagerett på vedtak som fattes. Et vedtak kan føre til utbetaling til pasienten. Journalføringen er avgjørende beslutningsgrunnlag. Som helsepersonell er det viktig å være nøyaktig i sin journalføring slik at alt er dokumentert. For eksempel: Hva er det blitt informert om? Hvilke behandlingstilbud / alternative behandlinger eksisterer? Vurderinger som er gjort i sammenheng med behandlingen? Hvilken behandling anbefaler tannlegen? Hva ønsker pasienten? Håndskrevne journaler er ofte vanskelige å tolke, og dårlige journaler går i disfavør av den som burde journalført. Saksbehandlingen i NPE Klage innleveres grunnet feilbehandling/skade, men det er kun pasienten som kan klage. Medisinsk vurdering utføres av en habil spesialist eller erfaren allmennpraktiker. Hvordan opptrer du som helsepersonell når pasienten får en skade? 1. Informer pasienten om skaden og hvordan han/hun kan melde dette til NPE 2. Informer så nøytralt som mulig 3. Unngå å gi pasienten falske forhåpninger om erstatning 4. Tannlege kan bistå pasienten, men pasient må selv melde et eventuelt krav til NPE 5. Belys saken så godt som mulig og bidra til læring Hva kan du gjøre hvis pasienten har blitt dårlig behandlet av en kollega? Vær tilbakeholden med kritikk og vær sikker på grunnlag for utført behandling. Pasientens ønsker kan være grunn til den dentale situasjonen. Fire vilkår må være oppfylt før pasienten får erstatning: Det ble nok å gjøre for de fremmøte utstillerne denne kvelden. - Skade (fysisk eller psykisk) - Skaden må være forårsaket av behandlingen - Behandlingssvikt eller annet ansvarsgrunnlag - Økonomiske tap eller medisinsk mén OTF nytt 6-13 side 5

6

7 Generelt gir NPE utbetaling ved fysisk eller psykisk personskade som har sammenheng med pasientrollen. Erstatning kan også gis pasienten hvis han har måttet betale mye for en dårlig utført jobb eller ved en særlig uventet skade. Medhold: 201 Avslag: 279 Antall saker ferdig med vedtak er i perioden 480, mens 219 saker er under behandling. Medholdsandelen er på 42% mot 35% totalt for privat sektor. Erstatningsutmåling Hovedprinsipp: Skadelidtes økonomiske tap skal erstattes fullt ut. Eksempler på økonomiske tap: Medisiner, egenandeler, hjelp i hjemmet, transport osv. Her regnes også påført og forventet fremtidig tap. Det er et minstebeløp på kr 5000,- for at NPE skal behandle saken og eventuelt utbetale erstatning. Hva er den generelle forskjellen på klagenemndene og NPE? - Klagenemnden gir ikke erstatning. De vurderer reklamasjon på den faktisk utførte tannhelsetjenesten. Hvis dette foreligger, blir tannlegen skyldig å erstatte pasienten med ny tannlegejobb, eller alternativt tilbakebetaling av penger - NPE vurderer grunnlag for erstatning. NPE har ingen sanksjonsmuligheter - Helsetilsynet fører tilsyn og har sanksjonsmuligheter Tall for 4-års perioden Antall meldte saker: Privat sektor totalt 1446 Tannhelsesaker privat 699 (ca. 48% av privat sektor totalt) Hva klages det på? - Nerveskader etter trekking av tenner og i forbindelse med anestesi - Smerter av ulik art etter nerveskader, kutt o.l. - Forsinket og/eller manglende behandling av periodontitt - Broer og kroner som har kortere levetid enn forespeilet - Infeksjoner etter rotfyllinger, manglede bruk av «kofferdam» - Manglende eller for dårlige røntgenbilder ved trekking av tenner og ved rotfyllinger - Ved bytte av tannlege så vurderer ny tannlege at tidligere behandling har vært mangelfull, og at ny og gjerne dyr behandling bør gjennomføres - Overbehandling Helsevesenets fordeler ved NPE-ordningen NPE plasserer ikke skyld, har mindre personfokusering og unngår amerikanske tilstander. NPE bidrar til lavere konfliktnivå mellom pasient og helsevesen. Hvilke utfordringer har NPE når de skal vurdere de enkelte sakene? - Billige konstruksjoner som pasienten har valgt, men som ikke har vært anbefalt av tannlegen Godt og vel 200 medlemmer deltok på OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august. OTF nytt 6-13 side 7

8

9 - Har det skjedd noen oppfølgning? - Har det blitt gjort noen profylaktiske tiltak før behandling er påbegynt? Generelle råd til pasient: Alminnelig slitasje gir ikke rett til erstatning fra NPE. De vanligste ménererstatningene: Tanntap 0-20% Generell trigeminusneuralgi 5% Unilateral trigeminusneuralgi 10% Generelle råd til tannlegen fra NPE Tannlegen bør i første omgang vurdere reversible behandlinger, for eksempel kompositt fremfor kroner. Tannlegen må dokumentere all kommunikasjon, vurderinger og alternative behandlinger nøyaktig i journalen. Mangelfull journal styrker pasientens versjon. OTF medlem og spesialist i oral protetikk Bent Gerner er sakkyndig tannlege for NPE og holdt foredrag om hvilke oppgaver denne rollen innehar. - Dårlige røntgenbilder - Mangelfulle journaler Når kan behandler bli stilt ovenfor et regresskrav fra NPE? - Hvis behandleren ikke har betalt inn sin kontingent til NPE. - I sjeldne tilfeller kan tannlegen bli skyldt ansvarlig. Dette kan for eksempel skje dersom tannlegen har rusproblemer, skaden er påført med vilje eller det er utvist grov uaktsomhet. Mer informasjon og statistikk finnes på NPEs nettsider I de tilfeller pasienten velger behandling som du som behandlende tannlege ikke anbefaler, må dette dokumenteres nøyaktig i journalen. Bent Gerner avsluttet foredraget med å presentere relevante kasustilfeller. Referenter Anders Øren og Sofia Johansson Foto T. Berg Vi takker Dentalforum, Dental Sør og Unident for flotte utstillinger og blide representanter på høstens første medlemsmøte! Den sakkyndige tannleges oppgave ved spesialist Bent Gerner - Må være habil i forhold til tannlegen som har behandlet pasienten - Vurdere årsakssammenhenger - Vurdere om helsehjelpen har vært i samsvar med alminnelig odontologisk/medisinsk praksis og gjeldende retningslinjer - Vurdere risiko ved behandlingen - Rådføre seg med andre spesialister der det trengs - Rådgivning ved utmåling av erstatning Flere bilder fra møtet på side 11. Saksbehandlers spørsmål - Var det indikasjon for behandlingen? - Ble behandlingen utført i henhold til vanlige prinsipper og retningslinjer? - Finnes all informasjon tilgjengelig i journalen? OTF nytt 6-13 side 9

10

11 OTFs leder Benedicte H. Jørgensen sammen med kveldens foredragsholdere, Tore Grøtholm (midten) og Bent Gerner (t.h.). NPE fikk mange spørsmål både under foredraget og i pausen. Bilder fra OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august Foredragene var spennende og aktuelle for alle som jobber med pasienter. Pausen ble brukt til spørsmål, kollegialt og faglig prat. Redaksjonens Ingunn Texmon med kollega Eldbjørg Vaa Halvorsen. Dentalforums representant tok seg tid til å posere for fotografen. Tore Grøtholm holdt et interessant foredrag om et aktuelt tema og fikk mange henvendelser i pausen. OTF nytt 6-13 side 11

12

13 NM i Golf for tannleger Norgesmesterskapet i golf for tannleger er avholdt på vakre Fritzøe Gård golfbane i Larvik, med Øistein Haram, Svein Tveter, Jan Lotherington og Pekka Stenhagen som arrangementskomite. Været var begge dager helt perfekt, passe varmt og strålende solskinn. Opus Open ble avholdt første dag med 40 deltagere med tilknytning til dentalbransjen. Det ble spilt en "Texas Scramble", som er en uhøytidelig og underholdende konkurranse, perfekt for å bli kjent med banen og andre spillere. Mye latter kunne høres i løpet av formiddagen! Om kvelden var det festmiddag på Farris Bad Hotell, med premieutdeling ved Lasse Moe for Opus Open. NM for tannleger ble spilt andre dag i fire klasser: Kl. 1 Herrer brutto slag ( NM ): 1. Svein Tveter, Larvik GK Pekka Stenhagen, Larvik GK Jan Lotherington, Larvik GK 88 Kl. 2 Damer Stableford ( NM ) 1. Anne-Grethe G. Tronstad, Haga GK Helga Alnes, Larvik GK Anne J. Røtvold, Haga GK 31 Kl. 3 Herrer Stableford 1. Ragnar A. Gjone, Tyrifjord GK Stein Aasvestad, Kongsvinger GK Einar B. Haugen, Asker GK 29 Kl. 4 Ledsagere, sponsor 1. Mogens Gad, Oslo GK Ole P Christoffersen, Larvik GK Petter Dahl, Østmarka GK29 Jan Lotherington, Pekka Stenhagen og Svein Tveter - de tre beste herrene. Dagen ble avsluttet med grill-lunsj og premieutdeling. I tillegg til vandrepokalene var det mange flotte premier fra våre generøse sponsorer: Unident, Jacobsen Dental, Coltene, Dental Sør Røntgen, Dental Sør, DnB, Høyer Larvik, Farris, Creditcare, Opus, Straumann, Proteket, Strømmen Dental og Tannlab. En stor takk til dere alle! Neste års arrangement blir avholdt på Losby GK 15. og 16. august Sissel G. Haram OTF-medlem Anne J. Røtvold, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad og Helga Alnæs - de tre beste damene. OTF-medlem Ragnar Gjone, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad (NM) og Svein Tveter (NM). OTF nytt 6-13 side 13

14 Bli bedre kjent med Anne Rønneberg er tannlege fra UiO i 1988 og ble spesialist i barnetannpleie samme sted på nittitallet. Hun er nå klinikksjef på barneklinikken ved Institutt for klinisk odontologi i Oslo og som sådan en velkjent person der i huset. Men det var på sitt private tannlegekontor i Skien at hun ble engasjert i det temaet som har gjort henne kjent langt utenfor Geitmyrsveien, nemlig tannhelsetjenestens mulighet til å kunne avdekke overgrep mot barn og ungdom. Overgrep som blant annet kan gi tannbehandlingsvegring som følge, både hos barn og voksne. - Beskriv pasienten som satte det hele i gang, Anne! - For mange år siden hadde jeg en ung dame til akuttbehandling, med stort behandlingsbehov og uttalt redsel for det forestående. Allerede på venteværelset følte jeg at det var noe spesielt. Hun så livredd ut! Jeg spurte hvorfor hun var så redd, hva hadde skjedd, siden hun så tydelig viste at hun var svært engstelig? Hun ble overrasket over spørsmålet, men det var som om hun hadde ventet på det, for ut av vesken kom en bunke papirer som hun spontant tilbød meg å lese. Frem kom en historie om en barndom med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Siden ble flere slike historier i praksisen Det viktigste vi kan gjøre er å reagere hvis vi føler bekymring overfor barn eller ungdom, slik at disse voksenhistoriene ikke blir så mange og triste Tegningen har jeg fått lov til å bruke som symbol på Anne Rønneberg det barn, og heller ikke mange voksne, greier å uttrykke med ord. - Hva skjedde videre? Jeg hadde to svært forståelsesfulle og oppmuntrende sjefer, nemlig Kari Gravem Kvakestad og Ivar Espelid. De oppmuntret meg til å jobbe med tematikken og har vært til stor inspirasjon. Jeg er svært takknemlig for deres Anne Rønneberg. engasjement. Hjemme hadde jeg også en svært forståelsesfull og oppmuntrende mann og kollega. Det var ikke bare å være borte fra praksis.. det kostet, bokstavelig talt på alle måter. Kari hadde selv jobbet med dette tidligere, og også Pål Barkvoll, men blant annet Bjugn-saken gjorde arbeidet vanskelig. Da jeg igjen satte fokus på dette, hadde det skjedd noe disse årene, og man hadde mer forskning å støtte seg til. Temaet kom heldigvis på dagsorden, og nå tror jeg det har kommet for å bli! Barn utgjør nesten en kvart del av landets befolkning, hva er viktigere enn å kunne gjøre noe for barna? - Du har forelest for Den offentlige tannhelsetjenesten rundt om i landet i mange år. Hvorfor har det vært så viktig, og hva har dette avstedkommet? - Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å følge med på barns ve og vel. Som de eneste i helsesektoren innkaller de alle barn jevnlig, fra to/tre til atten år, har dem godt opplyst foran seg i stolen og kan se hele barnet. Ved at det foreleses om barns forventede utvikling og reaksjoner, rettes oppmerksomheten mot avvik av forskjellige slag. Meldeplikt til barnevernet er blitt sentralt for tannhelsepersonell over hele landet. Alle fylker har satt temaet på dagsordenen, og flere fylker har opprettet samarbeidsavtaler forankret i ledelsen i DOT og med barnevernet. - Du er leder i Norsk forening for pedodonti, og for noen år siden arrangerte dere, i samarbeid med TAKO-senteret, en stor konferanse på Holmenkollen Park Hotel med overgrep på barn som tema. Hvem og hvor mange deltok, og hvordan gikk det? - Det var en nordisk konferanse med 160 deltagere inkludert alle de nordiske lands Barneombud. Konferansens tittel var "Hvorfor spør vi ikke?" og dreide seg om tannhelsetjenestens rolle i å oppdage overgrep mot barn. De fem barneombudene kom med en felles uttalelse etter konferansen, hvor de ber om at de nasjonale myndigheter i de respektive land tilser at tannhelsetjenestens viktige rolle anerkjennes i alt nasjonalt

15 arbeid for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Og de ber om å bli orientert om planer for å styrke fag-feltet. - Hvordan foregår opplæringen av studentene i dette vanskelige temaet? - For det første lærer studentene å forebygge tannbehandlingsfrykt. Dette har vært et tema gjennom hele studiet, og hos oss settes barnet i fokus. Alle barn skal ha tilvenning, og god smertekontroll er viktig. Tannbehandlingen skal være så smertefri - Vi har hele tiden hatt meget god kontakt med det norske barneombudet! Og jeg har nettopp deltatt på en konferanse arrangert av fire departementer, med statsråd Inga Marte Torkildsen som primus motor. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var også tilstede, samt statssekretærer, som representerte Justis- og beredskaps - og Helse og Omsorgsdepartementet. Det var over 700 deltagere. Heldigvis fikk tannhelsetjenesten også litt taletid, representert fra DOT Vestlandet som snakket om samarbeidsavtalen mellom DOT og barnevernet. Jeg holdt et litt generelt innlegg om tannhelsetjenestens viktige funksjon når det gjelder å se barn og unge jevnlig: hva ser vi etter, hvem samarbeider vi med osv. Det er så viktig å holde "trykket oppe" når det gjelder oppmerksomhet mot samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene, som alle tar seg av barn på hvert sitt felt, med Tannhelsetjenesten som den eneste helseprofesjon med fylkeskommunal forankring. Så vi holder på! - OTFnytt har tidligere omtalt at du ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Hvordan var det å motta den? - Så klart en enormt stor ære! Jeg kunne rett og slett ikke tro det. Jeg følte en enorm ydmykhet, for jeg har bare gjort jobben min Og den ble utdelt i fullsatt sal på Litteraturhuset med taler og blomster. Men det aller gledeligste var kanskje at barn var med på avgjørelsen om hvilken av kandidatene som skulle velges og jeg snakket med noen barn etterpå, det var veldig inspirerende. Anne Rønneberg ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Privatpraksisen i Skien ble solgt og du og din mann er vel etablert med familie, hus og jobber i Oslo-regionen. Hva liker du aller best å gjøre når du har helt fri? Yndlingsmat? Yndlingsdrikke? som mulig; viktig med skånsom anestesi. Ingen "overgrep" hos tannlegen!! Studentene kommer ikke til Barneklinikken før det siste studieåret, og da har de forelesninger om både dette og det å se etter spor av overgrep/ omsorgssvikt. I siste semester har de et halvdags seminar med barnelege og forsker Geir Borgen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), som gir dem en usminket fremstilling av noen barns triste erfaringer fra voksne i nære relasjoner. Det er et rystende seminar som nok setter varige spor i seniorstudentene! (Undertegnede har selv vært tilstede!). - De nasjonale myndighetene ble utfordret av barneombudene fra konferansen i Skjer det noe hos oss? Når jeg har fri, er turer i marka og fjellet (hytta) det beste jeg gjør bortsett fra å være sammen med pedodontikolleger, da! Yndlingsmat, det er mye, men det italienske kjøkken er høyt opp på listen. Akkurat nå er det kantareller! Vi er fantastisk privilegerte som har marka rundt oss, og det å kunne plukke bær, og spesielt sopp nå om høsten, er god vitamininnsprøytning mens vi venter på skiføret. Av yndlingsdrikke er det vanskelig å komme utenom en god italiensk rød vin. Jeg burde vel som god barnetannlege si vann men man skal jo være ærlig! For å gjøre det enda verre, så er kald Coca Cola på glassflaske også helt fantastisk men jeg ER også veldig glad i vann, avslutter Anne Rønneberg med et smil. Og OTFnytt sier takk for svarene! Sissel G. Haram Gøteborg tannlegeselskap fyller 120 år! OTFs medlemmer inviteres til å delta på et jubileumssymposium i Gøteborg september Les mer og meld deg på via denne linken: OTF nytt 6-13 side 15

16 Vi ses vel på medlemsmøte den 24. september? Husk å melde deg på!

17 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Foto side 3: Fotolia Neste OTF nytt postlegges i uke 42. Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johansson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem OTF nytt 6-13 side 17

18

19 50 år Klima, Marcin, år Myint, Maung, Ruhi, Farzaneh, Strøm, Eivind,22.9. Krossholm, Per-Trygve, år Haugen, Bjart Einar, Comstedt, Johnny, Personalia 65 år Gupta, Pushpa Randi, år Strøno, Thormod L., Kvakestad, Kari Gravem, år Helland, Mildrid, år Mjør, Ivar A., Nye medlemmer Abrahamsson, Anna-Karin Hassan, Zyad Paul, Katarzyna Thormodsen, Vibeke Væg, Roy Kristiansen OTF nytt beklager! Vi har dessverre hatt tekniske problemer med personalialistene. Feilen skal nå være rettet opp. Dessverre har dette medført enkelte feil i publiseringene i tidligere utgaver. Vi beklager! Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest åtte uker før fødselsdagen. E-post: Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel. OTF aktivitetsplan 2013 Medlemsmøter og kurs: 24. september 5. november (generalforsamling) 22. november (heldagskurs) 10. desember Styremøter: 17. september 29. oktober 3. desember OTF nytt redaksjonsmøter: 7. oktober 19. november OTF nytt materiellfrister: 17. september (7-13) 5. november (8-13) OTF nytt distribusjon: Nr. 7 uke 42 Nr. 8 uke 48 OTF aktivitetsplan 2014 Medlemsmøter og kurs 2014: 4. februar 8. april 3. juni 26. august 11. november (generalforsamling) 14. november (heldagskurs) 9. desember Styremøter 2014: 28. januar 4. mars 1. april 27. mai 19. august 30. september 4. november 2. desember OTF nytt redaksjonsmøter 2014: 14. januar 18. mars 13. mai 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF nytt materiellfrister 2014: 2. januar (1-14) 27. februar (2-14) 24. april (3-14) 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF nytt distribusjon 2014: Nr. 1 uke 4 Nr. 2 uke 13 Nr. 3 uke 21 Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 6-13 side 19

20

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2015 Årgang 25 Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00 Vi kjenner alle til tennenes såkalte dødssyklus

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 3 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 15. mars 2011 12 OTF skidag 10. mars 2011 11 Personalia Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 1 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89 Tannverksted for 1. klassinger i Mosjøen s. 2 5 Tenner for livet i Møre og Romsdal s. 8 10 Tannlegen som ble folkehelsesjef s. 12 13 Eivind og Bronto

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer