Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE"

Transkript

1 Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser 1

2 2

3 Hof Sande Svelvik Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme 3

4 Fem faser: 1: Trenger vi sammenslåing? 2: Sondering hvor er ønsket partner? 3: Samtaler som fører til søknad 4: Perioden under fellesnemd 5: Ny kommune 4

5 Første akt: 6K TB

6 Første akt: 6K Konklusjon 1: 6K fikk i gang en nødvendig debatt 6

7 Første akt: 6K Konklusjon 2: Bygg fyrtårn 7

8 Første akt: 6K Feil 1: En politisk splittet kommune Feil 2: Manglende politisk involvering Feil 3: Soloutspill fra ordførerne Konklusjon 3: Vi slår ikke sammen kommuner med simpelt flertall 8

9 Oppvåkningen: TB

10 Fallgruve 1 og Suksessfaktor 1: Legg uoverensstemmelser bak oss 10

11 Trenger vi sammenslåing? Driftsreduksjoner Reduksjoner *?? Bruk av fond (netto) ** Totalt LMS Legevakt / KAD-plasser Styrke kvaliteten på tjenestene Nye oppgaver hva med penger? 11

12 HVORFOR? Rasjonell samfunnsøkonomi (Hogsnes skole) Mer penger til tjenester, mindre til admin Flere og større oppgaver (f.eks. samhandlingsreformen) Samarbeid er bra, men IKS Mer direkte demokrati (færre lukkede selskaper) 12

13 HVORFOR? Krav til spisskompetanse Spesialopplæring barn PPT Barnevern Medisinsk kompetanse, Sole Landbrukskontor Oppmålingskontor Byggesak 13

14 HVORFOR? Hva vi går glipp av i dag: Kommuneadvokat Advokat barnevern Tilsyn barnehager Næringslivskoordinator Eiendomsselskap En tyngre stemme i Vestfold / mot Oslo (eks NSB) Robusthet (sykefravær, fagmiljøer) 14

15 HVORFOR? Nasjonal prosess Utdaterte kommunegrenser hvor er Stortinget? Fremtidig krav og forventninger Kommunen som velferdsleverandør 15

16 Hva gir SAS oss? Større fagmiljøer Bedre forberedt på nye oppgaver og krav Bedre kvalitet på tjenestene Bedre på næringsutvikling Robusthet i tjenesteproduksjon Robusthet i økonomien En sterkere stemme mot regionale og nasjonale myndigheter Arealutnyttelse Næringsarealer 16

17 17

18 Suksessfaktor 2: Tverrpolitisk forståelse for behovet 18

19 Suksessfaktor 3: Tverrpolitisk inkludering Politisk samling Felles gruppeledermøter = Tverrpolitisk involvering 19

20 Annen akt: 2K (kort mellomspill) SB

21 Tilbake til start: K-styrevedtak desember 2013: 21

22 Suksessfaktor 4: Kunnskap om prosessen Temaer på k-styremøter Fylkesmann Støttespiller Geir Viksand Dilemma: Kunnskapsoverføring etter valget? 22

23 Suksessfaktor 5: Klar målsetting for hva vi gjør Hva vil vi? Sikre Stokkes innbyggere tilfredsstillende tjenester Bygge en ny kommune 23

24 Mars 2014: 24

25 Sonderingene: - har vi felles interesser og felles oppfatning av hvor vi vil? : Politisk møte med Sandefjord : Politisk møte med TNT : Politisk møte med Sandefjord : Planlagt møte med Sandefjord 25

26 Suksessfaktor 6: Vær åpen og inviterende - før toget går Læring: Mange kommuner sammen kan bli kompliserende 26

27 Suksessfaktor 7: Største kommune bør ikke drive prosessen 27

28 Suksessfaktor 8: Tydelig politisk lederskap 28

29 Suksessfaktor 9: God informasjon til innbyggere og ansatte - Hvorfor sammenslåing..? 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Folkeavstemming spørreundersøkelse? Representativt demokrati ansvarsfraskrivelse? Ja eller nei til sammenslåing - kunnskapsbasert? Retningsvalg Erfaring fra Nøtterøy Krav om fremmøte? Er 51% flertall nok? Splittelse og uvennskap Metode for å ta livet av saken? 34

35 Måling i mai 2014: 35

36 Måling i mai 2014: - Unge vs eldre - Maks alder 36

37 Retningsvalget: Innbyggermøter Innbyggerundersøkelsen Strategikonferansen Partimøter Gruppeledermøter 44 politikere 37

38 16. juni 2014: 1. Dersom resultatet av de kommende forhandlingene tilsier det, ønsker Stokke kommune å bli en del av en ny kommunestruktur. 2. Stokke kommune forhandler med Sandefjord kommune om å etablere en ny felles kommune. 3. Stokke kommune stiller inntil videre utredningen om sammenslåing med Tønsberg, eventuelt strukturen TNT, i bero. 4. Stokke kommune avslutter videre samarbeid om utredning av 5K-alternativet. 5. Det åpnes for at Andebu kommune også kan bli en del av en ny kommunestruktur der Stokke og Sandefjord kommuner inngår. 6. I forhandlingene legges følgende prinsipper til grunn: Likeverdighet mellom kommunene Ivaretagelse av nærdemokrati Gjeldende planverk i kommunene skal gjelde som kommunedelplaner inntil nytt felles planverk er vedtatt. 7. Det politiske forhandlingsutvalget har ansvaret for å gjennomføre forhandlingene. Rådmann tiltrer utvalget administrativt. 8. Forhandlingsutvalget gis i mandat å utarbeide Framdriftsplan Overgangsordninger Forslag til politisk organisering, herunder ordninger for ivaretagelse av nærdemokrati Felles søknad til Kongen om kommunesammenslåing. 9. Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende administrasjonsutvalg, formannskapet og kommunestyret 10. Kommunestyret tar sikte på å behandle spørsmålet om kommunesammenslåing i første møte i Kommunestyret mener at Vear Hogsnes Bjelland-området bør samles i en kommune. Rådmannen bes umiddelbart innlede forhandlinger med Tønsberg kommune for å etablere en prosess i tråd med Inndelingslova. 12. Rådmannen bes finne en løsning til frikjøp av varaordfører, opposisjonsleder og gruppeledere i forhandlingsperioden med Sandefjord kommune. 38

39 Går det for fort? Styrefart / 3K / TNT Administrasjon / ansatte 1/1-13 til 1/1-17 = 4 år 39

40 40

41 41

42 42

43 Suksessfaktor 10: Diskusjon på overordnet nivå - ikke snuble i detaljer 43

44 Prinsipper for prosessen: En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer Samarbeidet om sammenslåing skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted 44

45 Suksessfaktor 11, 12 og 13: - Likeverdighet - Raushet - Gjensidig respekt skal oppleves, ikke være honnørord 45

46 Mål for den nye kommunen: Styrke lokaldemokratiet Kunne håndtere nye oppgaver og krav Gode og likeverdige tjenester Nærhet til basistjenestene Styrket regional konkurransekraft Økonomisk soliditet 46

47 Suksessfaktor 14 og 15: - Felles mål for den nye kommunen den nye kommunen den nye kommunen den nye kommunen den nye kommunen den nye kommunen den nye kommunen 47

48 Forslag til tidsplan med diskusjonstemaer 8-9 sept : Politisk organisering Politisk godtgjøring og frikjøp 24 sept : Drift av virksomheter og tjenesteyting okt : Navn og symboler Forventninger til den nye kommunen Forhandlinger som gjenstår etter at en eventuell søknad er sendt Administrativ organisering 4 nov : Nytt valg 2016 / Organisering av nytt kommunestyre fra 1. oktober 2016? Organisering av fellesnemd / nov : Reservedag 9. des : Gjennomgang av det endelige forhandlingsdokumentet / innstilling til kommunestyrene Gjennomgang av søknad til dept 48

49 Forhandlinger som gjenstår etter at en eventuell søknad er sendt (temaer vi kan vente med å diskutere til etter februar 2015): Revisjon av alle reglementer Definering av oppgaver til de enkelte utvalg og råd Sammenslåing av virksomheter fra evt søknad er godkjent? Forhold til interkommunale selskaper Gjennomgang av IKT-systemer Sandefjord Bredbånd Fønix Fordeling av aksjer i Torp Sandefjord Lufthavn Frikjøp av politikere Oversikt over og samkjøring av eksisterende avtaler Vesar 49

50 Suksessfaktor 16 og 17: - Tidsplan - God struktur på prosessen 50

51 Hva har vi snakket om? Lokale funksjoner: Rådhus Barnehager Skoler Eldreomsorg Hjemmehjelp Bibliotek Servicekontor NAV Brannstasjon Sentrale funksjoner Spesialistfunksjoner Lokalmedisinsk senter Ledelseselementer 51

52 Hovedutvalg Bydelsutvalg / lokaldemokrati Fem hovedutvalg: Helse, sosial og omsorg Oppvekst og kunnskap Næringsutvikling og eiendom Kultur, friluftsliv, by- og tettstedsutvikling Miljø og plansaker 52

53 Investeringer: Hva har vi snakket om? Prosjekter skal være fullfinansiert i eget budsjett Kommunenavn Rådhusets plassering 53

54 Suksessfaktor 18, 19, 20, 21 og 22: - Politisk drevet prosess - Støtte fra rådmenn - Legg igjen partipolitiske kjepphester - Respekt for hverandres verdier / ikke tøm kassa - Ikke alle slag er verdt å kjempe 54

55 Prosessen: Antall medlemmer av Forhandlingsutvalget SAS-samtaler SAS-samlinger med gruppeledere Egne gruppeledermøter Ansattrepresentanter 55

56 Suksessfaktor 23, 24 og 25: - Tverrpolitisk involvering - Avstemming av FUs resultater - Involvering av ansatte 56

57 Sluttdokumentet: Hvordan vi vil at den nye kommunen skal se ut Forpliktende dokument etter vedtak i kommunestyrene 57

58 58

59 59

60 Aktiv info: 60

61 Aktiv info: 61

62 Suksessfaktor 26 og 27: - Åpne møter og aktiv på informasjon gjennom hele prosessen - Ordførerne sto samlet og ga innbyggerne tillit 62

63 Ny innbyggerundersøkelse: 63

64 Og så kom snøen som falt i fjor..: 64

65 Suksessfaktor 28: Ta godt vare på fanebæreren! - Kaster han inn håndkleet blir det ikke noe 65

66 25 66

67 67

68 Veien videre: Fellesnemd Prosjektleder Vedtak i Kongen i Statsråd i april Grenseendringer Stol-leken Valg sept 2015 Nytt valg til fellesnemda Konstituering av nytt kommunestyre okt 2016 Ny kommune etablert 1/

69 Temakomiteer: Nytt kommunevåpen og ordførerkjede Nærdemokrati Politisk reglement «Bli kjent i nye Sandefjord» 69

70 Ingenting skjer før smerten ved å fortsette som før er større enn smerten ved endring Forandre eller for andre? 70

71 Ordfører 71

72 Kommunestyret : 2. Fra etablering av den nye kommunen 1. januar 2017 frem til kommunevalget i 2019 skal kommunestyret bestå av 57 representanter, der Sandefjord har 39, Stokke 11 og Andebu 7. Etter kommunevalget i 2019 skal kommunestyret bestå av 45 representanter. 72

73 Fellesnemd: Det nedsettes en fellesnemnd iht. inndelingsloven 26 til å forberede sammenslåingen av kommunene. Fellesnemnda skal bestå av 3 representanter fra Andebu kommune, 5 representanter fra Stokke kommune og 7 representanter fra Sandefjord kommune. Det skal velges varamedlemmer til nemnda. Fellesnemnda skal ha mandat slik det fremgår av kap. 5 i dokumentet Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i SAS kommuner Forhandlingsutvalgets utredning, datert 19. desember Fellesnemnda gis fullmakt til å fatte vedtak i samsvar med nemndas mandat som innebærer bruk av engangsstøtten fra staten til dekking av omstillingskostnader. 73

74 Partssammensatt utvalg: Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget består av fellesnemnda og 6 representanter utpekt av de ansatte. 74

75 Stokkes innflytelse i ny kommune 11 av 57 representanter i kommunestyre 5 av 19 i formannskap 5 av 19 i hvert hovedutvalg (=5 utvalg) = 41 seter I dag: 29 representanter i kommunestyre 7 i formannskap 7 i hvert hovedutvalg (=2 utvalg) = 50 seter 75

76 Kommunestyremøte 2. februar: Søknad om kommunesammenslåing - Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Rådmannens innstilling: 1. Forslag til søknad om å slå sammen Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner (vedlegg 1) godkjennes. 2. Forhandlingsutvalgets utredning (vedlegg 2) legges til grunn ved sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner til en ny kommune. 3. Spørsmål om eventuelle grenseendringer håndteres i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyrene i Stokke og Andebu. 76

77 Hva med Vear? Punkt 11 i kommunestyrets vedtak var: Kommunestyret mener at Vear-Hogsnes-Bjelland-området bør samles i en kommune. Rådmannen bes umiddelbart innlede forhandlinger med Tønsberg kommune for å etablere en prosess i tråd med Inndelingslova. Kommunestyrets vedtak var: 1. Forhandlingsutvalget skal søke å framforhandle et forslag til avtale med Tønsberg kommune som skal legges fram for kommunestyret til godkjennelse. 2. Alle stemmeberettigede innbyggere i Stokke kommune bør høres i spørsmålet om Vears framtidige kommunetilhørighet. Høringen må legges opp på en slik måte at det kommer fram hva de ulike deler av kommunen mener. 3. Spørsmålet om Vears framtidige kommunetilhørighet framlegges på nytt for kommunestyret når kommunestrukturen for Stokke og Tønsberg kommuner er endelig avklart. 77

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Kommunenavn og symboler

Kommunenavn og symboler Historien Begynte som ordfører høsten 2011 Så fort behov for mer samarbeid på tvers av kommunegrenser. Henvendte oss sammen med Stokke nordover (5K-6K) viljeserklæring om samarbeid. Regjeringsskifte og

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bristol hotel, Oslo Tid: 20. oktober 2014 kl 09.45-17.45 21. oktober 2014 kl 09.00-14.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt INNLEDNING

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer