Eurojuris. Nr. 1/ årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning"

Transkript

1 Eurojuris informerer Nr. 1/ årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

2 Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Vårt hovedfokus er kvalitet, faglig dyktighet og lokalkunnskap om våre klienter og deres nærmiljøer. Vårt internasjonale nettverk gir oss tilsvarende kontaktnett i hele Europa og i utvalgte byer og regioner i resten av verden. Mange av våre advokater innehar kommuneadvokatrollen i fl ere av kommunene i sitt nærområde. Dette gir god innsikt i de problemstillinger og utfordringer kommunene og det offentlige står overfor. I dette heftet av Eurojuris informerer har vi valgt å ha fokus på noen av de temaene vi mener er av særlig interesse innen offentlig sektor ny offentlighetslov, endringer i barnevernloven, regler om offentlig anskaffelser, regler om habilitet, overformynderiet og eiendomsskatt. Artiklene er skrevet av våre fremste eksperter innenfor de fagområdene som er behandlet i artiklene. Jeg håper derfor at heftet gir nyttig informasjon - ikke bare her og nå, men at det kan ligge i skrivebordsskuffene rundt omkring og tjene som en veiledning i den offentligrettslige hverdagen. Og dersom du ikke fi nner alle svarene i heftet, er det aldri langt til ditt nærmeste Eurojuris kontor. God lesing! Advokat Hege Mortensen Daglig leder for Eurojuris Norge AS Redaktør: Daglig leder Hege Mortensen Eurojuris Norge AS, Nedre Storgate 15/17, 3015 Drammen Postadresse: Postboks 294 Bragernes, 3001 Drammen E-post: Telefon: Faks: Besøk vår hjemmeside Utgivelsesdato: Juni 2009

3 Innhold Ny offentlighetslov 4 10 Av advokat Anders Hauger Forslag om lov om endringer i barnevernslovven Av advokat Sverre Larhammer Kommunene og overformynderiet Av advokat Stein Nilsen Offentlige anskaffelser - kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Av advokat Anders Hauger Habilitetskrav til ansatte eller folkevalgte ved kommunale avgjørelser Av advokat Roe Lauvås Eiendomskatt - den rettferdige skatt? Av advokat Johan Henrik Frøstrup Advokatfirmaet Eurojuris Hagesund DA 42

4 SIDE 4 Fremgangsmåte ved oppfør av arbeidsforholdet Ny offentlighetslov Av advokat Anders Hauger Anders Hauger har ti års erfaring med rettslige problemstillinger fra kommunal sektor, gjennom arbeid i Kommunal- og regionaldepartementet og KS Advokatene. Han har i like mange år holdt kurs i forvaltningsrett, herunder offentlighetsloven. I perioden desember 1999 til desember 2003 satt han i offentlighetslovutvalget, som leverte sin innstilling til ny offentlighetslov i NOU 2003: 30. Han skriver for tiden på en kommentarutgave til den nye offentlighetsloven. INNLEDNING Fra 1. januar 2009 trådte det i kraft en ny offentlighetslov som erstatter offentlighetsloven fra Den nye loven er på nynorsk og har fått det offisielle kortnavnet offentleglova. De fleste bruker navnet offentlighetsloven også på den nye loven, og kaller den gamle offentlighetsloven 1970-loven. Vi gjør også dette i denne artikkelen. Den nye loven har på noen få men viktige områder vesentlige endringer fra 1970-loven, mens de aller fleste regler kun har mindre endringer. I det videre vil det særlig fokuseres på de om-råder der det har skjedd endringer. Offentlighetslovens formål og bruk Både den nye og den gamle loven har sin bakgrunn i offentlighetsprinsippet, som bygger på en grunntanke om at vår felles offentlige forvaltning skal være så åpen som mulig. På den måten kan innbyggere både føle seg trygge på at deres egne saker blir forvaltet på en god måte, og være sikker på at de som sitter ved makten forvalter makten på en slik måte at velgerne støtter opp om den. I den nye offentlighetsloven er det i 1 tatt inn en formålsbestemmelse som skal uttrykke dette, i tillegg til at det uttales at loven skal sikre en åpen og fri debatt og styrke ytringsfriheten. Offentlighetsprinsippet ble grunnlovfestet i Grunnloven 100 femte ledd for noen få år siden. Offentlighetsloven er i hovedsak brukt av journalister, som har loven som et verktøy, for å følge med på hva som skjer innenfor offentlige organer. Nå som lovens virkeområde utvides betydelig, se nedenfor, antas det at journalistenes fokus også settes på offentlig eide virksomheter. Loven er imidlertid også et nyttig verktøy for andre yrkesgrupper, herunder advokater. Dette gjelder både når man har offentlige organer som motparter og når informasjon fra offentlige organer er viktige som bakgrunnsinformasjon eller beviser. Også for allmennheten er loven nyttig. Skal man for eksempel søke om å bygge en

5 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer S I D E 5 garasje kan det være greit å finne ut av hva bygningsmyndighetene tidligere har godkjent, eller kanskje enda viktigere hva de ikke har godkjent. Har man fått avslag på en søknad kan det tilsvarende være greit å få vurdert om man har blitt behandlet likt med andre i tilsvarende saker. Loven er av den grunn en av de lover som absolutt alle bør kjenne til. Den bør derfor være både være lettfattelig og pedagogisk. Det kan diskuteres om alle lovens regler oppfyller et slikt krav. Offentlighetslovens virkeområde En av de mest dramatiske endringene i den nye loven er at virkeområdet utvides ganske betraktelig. I 1970-loven var det i hovedsak forvaltningsorganer som måtte sikre innbyggerne innsyn, mens den nye offentlighetsloven som hovedregel må følges av selskaper, stiftelser og andre typer rettssubjekter der det offentlige til sammen oppnevner mer enn halvparten av medlemmene i det øverste organ. Dette gjelder også når det offentliges eierskap er indirekte. Vanligvis vil offentlighetsloven altså gjelde i selskaper der det offentlige direkte eller indirekte eier over 50 % av selskapet. Med indirekte eierskap menes eierskap gjennom et annet rettssubjekt, eventuelt i flere ledd. Dersom det offentlige eier mer enn 50 % i selskap A, som igjen eier mer enn 50 % i selskap B vil selskap B måtte følge offentlighetsloven. Dette gjelder selv om selskap A ikke selv følger offentlighetsloven fordi det er omfattet av en unntaksbestemmelse, se nedenfor. Hvis derimot det offentlige eier mindre enn 50 % i selskap A vil denne eierandelen ikke ha noen betydning for vurderingen av selskap B. Dette gjelder også selv om selskap B også er eid av andre offentlige organer, direkte eller indirekte. Ikke alle selskaper og lignende som er eid av det offentlige med mer enn 50 % må følge offentlighetsloven. Det finnes unntak både i lov og forskrift. Her nøyer vi oss med å redegjøre for det mest generelle unntaket, i 2, første ledd, annen setning, som lyder: Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Bakgrunnen for unntaket er relativt åpenbar. Det å være i en konkurranse med andre selskaper og samtidig ha en betydelig åpenhet vil være en ulempe så stor at den sannsynligvis ville kunne ødelegge for virksomheten. Det er verdt å merke seg at det kun er konkurr-anse med private som medfører unntak. Med private menes andre selskaper som ikke følger offentlighetsloven. Der utelukkende offentlige virksomheter er i markedet må alle disse følge loven. Det er bare når selskapets virksomhet i hovedsak driver konkurranseutsatt næring at unntaket kommer til anvendelse. Det er rettssubjektet som sådan som må vurderes. Med hovedsak menes godt over halvdelen av virksomheten, antakeligvis mellom 60 og 90 %. Hva man skal vurdere virksomheten i forhold til er ikke avklart, men det antas at antall ansatte, omsetning, driftsmidler osv. er relevante vurderingstemaer. Det er ikke mulig å si at deler av virksomheten er konkurranseutsatt og kan unntas, mens loven følges for selskapets øvrige deler. Det er altså fullt mulig å tenke seg at konkurranseutsatt virksomhet må drives samtidig som offentlighetsloven følges. Sannsynligvis kommer dette til å medføre at offentlig eide selskaper som driver både med virksomhet uten konkurranse og virksomhet med konkurranse vil skille de to delene i to selskaper. Uansett om det dreier seg om forvaltningsorgan, selskap, stiftelse eller annet benytter loven begrepet organ, jf. 4, tredje ledd. Lovens hovedregel Hovedregelen i offentlighetsloven 3 er at dokumenter er offentlige for allmennheten. Det kreves lov- eller forskriftsbestemmelse for at organet kan gjøre unntak. Organet skal også føre journal etter reglene i arkivlov/-forskrift, slik at allmennheten kan finne frem til de ulike sakene eventuelt løpende følge med på

6 SIDE 6 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer hvilke dokumenter som journalføres, jf. lovens 10. Noen få statlige organer er pålagt å legge journalen ut på internett, mens alle organer har mulighet til å gjøre dette frivillig. Også databasene til organer som omfattes av loven er i prinsippet åpne for innsyn, jf. 9. Imidlertid er innsynet av praktiske grunner begrenset til tilfeller der søk kan gjerast med enkle framgangsmåtar. Man har altså ikke innsyn i hele databasen. På den annen side er det ikke innsyn bare i søk som organet selv har gjort, men også søk spesifisert av den som ber om innsyn. Det må også være anledning til å be om flere søk samtidig. Sannsynligvis går det dog en grense for hvor lenge man kan oppholde en ansatt i organet. Dersom organet føler at det tar mye tid å følge opp slike søk kan det være et alternativ å legge databasen ut på nettet for selvbetjening. Det er imidlertid ingen plikt til å gjøre dette. Loven gjelder innsyn i saksdokumenter. Om møter i organet skal være lukkede eller åpne reguleres eventuelt andre steder. Loven gir heller ikke allmennheten rett på å få ut opplysninger over telefon, eller forvaltningen plikt til å lage nye dokumenter. Loven gjelder for allmennheten, mens parter og andre med særlig tilknytning til saken kan ha bedre rettigheter andre steder. Hva som er et dokument er definert i lovens 4, første ledd. Definisjonen er ment å være teknologinøytral, slik at all informasjon som lagres slik at det kan gjenfinnes er omfattet, uansett om det er naturlig å omtale det som et dokument eller ei. Eksempler på dokumenter er brev, faks, e-post, bilder, film, lydopptak osv. Også SMS og lignende vil være dokumenter, selv om det ikke nødvendigvis er så praktisk å se for seg at dette journalføres osv. Viktige unntak fra innsynsretten Innledning Som redegjort for ovenfor er hovedregelen at det skal gis innsyn, og at det er nødvendig med lov- eller forskriftsbestemmelse for at innsyn ikke skal gis. En rekke av bestemmelsene som gir slike unntak er gitt i offentlighetsloven selv, men også i andre lover eller forskrifter finnes det unntaksbestemmelser. Unntaksbestemmelsene angir selv konkret hva som kan unntas. I noen tilfeller er det hele dokumenter, mens andre ganger er det kun deler av dokumenter, eller bare bestemte opplysninger. I de sistnevnte tilfellene er resten av dokumentet som hovedregel offentlig. I lovens 12 er det imidlertid regler som kan innebære at hele dokumentet likevel kan unntas. De aller fleste unntaksbestemmelser gir organet en mulighet til unntak, men ingen plikt. Dette betyr at organet kan velge om det vil gi ut informasjonen. Det er imidlertid en plikt for organet til å vurdere nøye om et unntak skal påberopes hvis det egentlig ikke er behov for det, jf. 11 om merinnsyn. Hvis det foreligger en plikt til å unnta informasjon skal selvsagt ikke merinnsyn vurderes. Taushetsbelagte opplysninger Etter lovens 13 skal taushetsbelagt opplysninger unntas. Resten av dokumentet kan som hovedregel ikke unntas. Regelen er i hovedsak uforandret fra 1970-loven. Det er ikke angitt i bestemmelsen hva som er taushetsbelagte opplysninger, dette reguleres i norsk rett i mange ulike lover. Den mest vanlige og generelle bestemmelsen er forvaltningsloven 13, som angir at personlige forhold og forhold av konkurransemessig betydning er taushetsbelagt. Begrepene er utpreget skjønnsmessige og praksis viser at det ikke er helt enkelt for verken allmennheten eller ansatte i forvaltningen å forstå helt hvor grensene for bestemmelsen går. Dette er i seg selv uheldig, ikke minst fordi brudd på taushetsplikten er straffbart. Vi går ikke videre inn på bestemmelsen i forvaltningsloven her.

7 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer S I D E 7 Interne dokumenter En utpreget praktisk regel er 14, som bestemmer at interne dokumenter kan unntas. Det er verken satt spesielle vilkår eller angitt noe om innholdet i dokumentet for at unntaket kan anvendes. For at et dokument skal anses som internt er det som hovedregel nok å konstatere at organet selv har produsert dokumentet, og at det ikke er sendt ut av organet. Avgrensningen av organet tilsvarer grensen for rettssubjektet. Det er imidlertid en særregel som fraviker dette når det gjelder kommuner og fylkeskommuner. I praksis betyr dette at de ansatte og andre som arbeider i et organ kan kommunisere med hverandre gjennom notater, e-post og lignende, uten at noen kan kreve å få innsyn i dette. Det rekke detaljunntak og ett viktigere hovedgrep. Her redegjøres kun for det siste. Den praktisk viktigste forskjellen mellom regelen for kommunene og andre organer er at man deler opp kommunen i flere enheter, og gir bare anledning til å bruke unntaket for interne dokumenter innenfor denne enheten. Hvert politisk organ utgjør en enhet, og kommunale foretak (KF) er egne enheter. Det samme gjelder klagenemnder og revisjonsorgan. Når det gjelder den ordinære administrasjon så vurderes hver virksomhet eller sektor som en enhet innenfor fagområder der en fysisk/ administrativ virksomhet er gitt myndighet til å fatte avgjørelser. De ulike kommunene vil altså kunne være svært forskjellig inndelt avhengig av hvor mye myndighet som er delegert nedover i organisasjonen. «I praksis betyr dette at de ansatte og andre som arbeider i et organ kan kommunisere med hverandre gjennom notater, e-post og lignende, uten at noen kan kreve å få innsyn i dette.» betyr også at det ikke er så viktig å finne ut når et dokument er ferdig, fordi det uansett ikke er rett til innsyn i det. I henhold til arkivforskriften skal som hovedregel heller ikke interne dokumenter journalføres, slik at det internt ikke er behov for dokumentrutiner i større grad enn det virksomheten selv har et behov for. Interne dokumenter i kommunene og fylkeskommunene I kommunal sektor er det gitt en særregel om interne dokumenter i 16. Bestemmelsen er svært innfløkt og vanskelig formulert, med en For at saksbehandling oppover og nedover i administrasjonen skal kunne fungere er det gitt regler som gir anledning til å avklare saken oppover i administrasjonen, og til å gi ordrer nedover i administrasjonen, uten at disse dokumentene blir offentlige. Dokumenter i ansettelsessaker I 25 gis unntak for dokumenter i saker om ansettelse og forfremmelse. Det er ingen øvrige vilkår i bestemmelsen, og den gjelder dermed alle dokumenter i slike saker og hele dokumentet. Bestemmelsen er en kan

8 SIDE 8 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer bestemmelse, og merinnsyn må derfor vurderes. Bestemmelsen gir organet plikt til å sette opp en søkerliste, der de mest sentrale opplysningene om søkerne skal oppgis. Plikten til å sette opp slik søkerliste og retten til innsyn i den har bestått siden 1970-loven ble vedtatt. Innsynsretten var omstridt allerede ved vedtakelsen, og vært omstridt siden. Noen år før vedtakelsen av den nye offentlighetsloven ble derfor 1970-loven endret, slik at en søker kunne anmode om å bli unntatt fra søkerlisten. Etter flere uttalelser fra Sivilombudsmannen, som bare i begrenset grad godtok at en slik anmodning ble tatt til følge når stillingen hadde offentlig interesse, ble det i offentlighetsloven tilføyd: Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Den praksis som foreligger viser at anmodninger som har sin bakgrunn i at nåværende arbeidsgiver risikerer økonomisk tap blir godtatt. Likeledes vil anmodninger som begrunnes i at søkeren risikerer å miste sin nåværende jobb dersom det blir kjent at søkeren søker seg bort fra arbeidet, bli godtatt. Ansatte i offentlig sektor vil normalt ikke bli utsatt for noen av disse forholdene, og kan ikke påregne å få godtatt sin anmodning der stillingen har særlig offentlig interesse. Særlig offentlig interesse er det for ledende stillinger innen forvaltningsorganer og selskaper av en viss betydning. Det er ikke bare den øverste lederstillingen som omfattes, men med særlig menes spesielle stillinger, det går dermed en grense for hvor mange som kan omfattes. Vurderingen er imidlertid konkret. Dokumenter i anskaffelsessaker Den nye loven innebærer en forholdsvis stor endring når det gjelder tilbud og anskaffelsesprotokoll i saker der lov om offentlige anskaffelser med forskrifter gjelder. Etter forskrift om offentlige anskaffelser gjelder regelverket for alle tilbud når noe anskaffes, og protokoll skal føres for anskaffelser over kr ,- eks.mva. Tidligere kunne tilbud og anskaffelsesprotokoll unntas både under konkurransen og i ettertid. Den nye loven gir unntak for disse dokumentene bare frem til leverandør er valgt. Etter dette må dokumentene vurderes i forhold til andre unntak, særlig reglene om taushetsplikt for konkurransesensitive opplysninger, jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 nr. 2). Leverandør er valgt når det gis meddelelse om hvem som er valgt. Dette gjøres før kontrakt «Tidligere kunne tilbud og anskaffelsesprotokoll unntas både under konkurransen og i ettertid. Den nye loven gir unntak for disse dokumentene bare frem til leverandør er valgt.»

9 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer S I D E 9 inngås, da de leverandører som ikke er tildelt kontrakten skal få mulighet til å klage innenfor en rimelig frist (normalt ca 10 arbeidsdager). Andre dokumenter i anskaffelsessaker, som interne notater ved evaluering osv. kan i mange tilfeller unntas etter de øvrige unntak. Tips og dokumenter om lovbrudd Meldinger og tips om lovbrudd som kommer fra private kan etter 24 andre ledd unntas, også etter at saken er ferdigbehandlet. Dette må også gjelde tips fra ansatte i det offentlige, når tipset ikke er gitt på vegne av det offentlige. Dette er bl.a. viktig i forhold til reglene om forbud mot gjengjeldelse etter varsling i arbeidsmiljøloven 2-4. Melding og tips om lovbrudd fra offentlige organer kan imidlertid bare unntas frem til saken er avgjort. Det samme gjelder alle andre typer dokumenter om lovbrudd. Vanligvis betyr det at at saken er henlagt fordi det ikke finnes noe lovbrudd, eventuelt at lovbrudd er stadfestet og avgjørelse om konsekvenser av dette er fattet. Med lovbrudd menes ikke bare straffbare handlinger, men alle brudd på lover/forskrifter. Lovbruddet må ikke være stadfestet, tvert imot er meningen med regelen delvis å gi muligheter for å finne ut om det faktisk er et lovbrudd før saken blir offentlig. Opplysninger som kan lette gjennomføringen av lovbrudd I 24 tredje ledd er det gitt muligheter for unntak for opplysninger som kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger eller utsette enkeltpersoner for fare. Eksempler på saker som har vist behov for slike regler er innsynskrav i tegninger over bankhvelv, tegninger av offentlige personers hus o.l. Også i forhold til de senere års fokus på terror er det åpenbart behov for beskyttelse av enkelte typer opplysninger, for eksempel vil det offentliges detaljopplysninger om infrastruktur for strøm/gass/drikkevann kunne anvendes for å raskt sette samfunnet ut av spill. I noen grad er slike opplysninger unntatt i medhold av sikkerhetsloven, og dermed taushetsbelagte. Saksbehandlingsregler Innledning 1970-loven hadde svært begrenset med saksbehandlingsregler. Det var i hovedsak fastsatt at det var klageadgang, og at reglene i forvaltningsloven gjaldt så langt de passet. Det siste er beholdt i den nye loven, men det er i tillegg kommet en rekke saksbehandlingsregler. Disse er i første rekke angitt som forpliktelser for organet, men gir også både direkte og indirekte en del rettigheter for den som ber om innsyn. Innsynskrav Et krav om innsyn kan fremsettes skriftlig eller muntlig, jf. lovens 28 første ledd. Dette betyr at det i praksis er opp til den som ber om innsyn å velge hvordan man vil fremsette kravet. Selv om telefon er en rask og enkel måte å få innsyn på er det viktig å huske på at dette gir liten grad av dokumentasjon dersom det skulle bli tvist om det ble fremsatt et innsynskrav og hva det ble bedt om innsyn i. Det kan derfor være lurt at det sendes en e-post eventuelt som en oppfølging. Dette gjelder særlig der telefonsamtalen kanskje i utgangspunktet dreide seg om noe annet, og innsynskravet kom underveis i en annen type samtale. Innsynskravet må avgrenses. Det skal etter 28 andre ledd gjelde én sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Man kan selvsagt også bare be om ett eller flere konkrete dokumenter i en eller flere saker. Det er ingen begrensning i antallet konkrete saker det kan bes om innsyn i. Dersom det bes om innsyn i saker av en bestemt art vil en god begrunnelse for kravet kunne innebære at det antallet saker vedkommende i rimelig utstrekning har krav på utvides. Det er ikke krav om en begrunnelse

10 SIDE 10 Ny offentlighetslov Artikkel i Eurojuris Informerer for å be om innsyn, men er man for eksempel part i en sak kan man altså få rett til innsyn i andre lignende saker gjennom å oppgi dette. For øvrig vil i rimelig utstrekning sannsynligvis bli fortolket som 2-5 saker, litt avhengig av sakenes størrelse. Innsyn Dersom det gis innsyn i de dokumenter eller saker det anmodes om, blir spørsmålet hva som ligger i retten til innsyn. Utgangspunktet er at innsyn betyr en rett til å få se dokumentene i saken, men loven går også svært langt i å gi rett til kopi. Den som ber om innsyn kan som hovedregel velge mellom elektronisk kopi og papirkopi. Rettigheter etter loven skal som hovedregel være gratis, jf 8, og det samme gjelder som hovedregel retten til kopi. Dette gjelder både kopieringsutgifter, arbeidstid og porto. Dersom det bes om innsyn i en sak med mer enn 100 A4 ark er det i forskrift åpnet for å ta betaling på kr 1,- pr. ark for de overskytende. I tillegg kan det tas betalt for ekstrautgifter til fargekopier, kopier av stort format osv. Tilsvarende gjelder for utgifter til CD/minnepenn eller lignende ved elektroniske kopier som ikke sendes via e-post. Avslag på innsyn og begrunnelse Et avslag på innsyn må etter 31 gis skriftlig. Avslaget trenger ikke å grunngis, men organet må vise til hvilken lov- eller forskriftshjemmel som gir grunnlag for avslaget. Det holder ikke å vise til selve paragrafen, men også ledd/ avsnitt og eventuelle bokstaver eller nummer i bestemmelsen. Dette er en innskjerping i forhold til 1970-loven. Avslaget skal også opplyse om klageadgangen og om klagefristen, som er på tre uker. «Utgangspunktet er at innsyn betyr en rett til å få se dokumentene i saken, men loven går også svært langt i å gi rett til kopi.» Det er i den nye loven gitt en ny regel om at det innen klagefristen kan kreves en begrunnelse, der organet må redegjøre for hovedhensynene bak avslaget. Den mest oppsiktsvekkende nyheten i loven er imidlertid at manglende svar på innsynsbegjæring skal regnes som et avslag, som kan påklages. Dette gjelder dersom det ikke gis svar på innsynskravet innen 5 arbeidsdager, jf 32 andre ledd. Klageadgang Saksbehandlingsreglene for klage, herunder hvem som er klageinstans er i hovedsak uforandret i forhold til 1970-loven. Når det gjelder klageinstans for selskaper er det i forskrift gitt detaljerte og kompliserte regler for hvem som er klageinstans. Klageadgangen er imidlertid utvidet betydelig, Ovenfor er det allerede nevnt at manglende svar innen 5 arbeidsdager gir klagerett. I tillegg er det nå klagerett på alle avgjerder som er tatt i medhold av loven. Dette vil for eksempel si at avvisning av innsynskrav fordi et selskap ikke anser seg omfattet av loven kan påklages. Likeledes kan avgjørelser om betaling eller andre mer praktiske avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av innsynet påklages.

11 økonomisk oppgjør etter endt samboerforhold S I D E 1 1 Forslag om lov om endringer i barnevernloven Av advokat Sverre Larhammer Sverre Larhammer er partner og advokat i firmaet Larhammer & Aarseth ANS i Molde. Han har bakgrunn fra bank, som dommerfullmektig og som advokat i Oslo før han etablerte seg i Molde i Han driver generell advokatvirksomhet innenfor sivilretten, med særlig fokus på familierett, barnevern og kjøp og salg av fast eiendom. Sverre Larhammer sitter i Advokatforeningens lovutvalg for familie, arv og skifte. 1. Innledning Barnevern er sterkt i fokus for tiden. Således har barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt markert seg med ulike utspill i media knyttet til blant annet at barnevernet griper inn for sent med omsorgsovertakelse, at man anvender hjelpetiltak for lenge og at vilkårene for tilbakeføring til foreldrene etter forutgående omsorgsovertakelse bør være strengere. Det er et overordnet prinsipp i barnevernloven at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste. Barnets grunnleggende behov skal således gå foran foreldrenes rettigheter. Hva som er barnets beste er derimot ofte et komplisert spørsmål. Betydningen av barnets beste som det overordnede prinsipp ble ytterligere styrket da Norge i 2003 inkorporerte FN s barnekonvensjon i norsk lovgivning. Et annet viktig prinsipp innenfor barnevernsretten er det minste inngreps prinsipp, hvilket innebærer at barnevernet så langt som mulig skal være en forebyggende hjelpetjeneste, og at omsorgsovertakelse først skal finne sted når hjelpetiltak ikke fungerer. Barnevernet skal således ikke treffe mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. Likeledes opererer man med det biologiske prinsipp, som innebærer at man opererer med en hypotese om at det er best for barna å vokse opp med sine biologiske foreldre. Denne hviler imidlertid på en forutsetning om at foreldrene kan gi god materiell og emosjonell omsorg til barnet. Hvor dette ikke er tilfelle, kan barnet få et inntrykk av at det ikke betyr noe, og hvis dette vedvarer kan det igjen innebære at barnet ikke lærer hvordan det skal ta og beholde en emosjonelt forpliktende kontakt med andre. I slike tilfelle vil det kunne være nødvendig å flytte barnet til en familieramme der sosiale foreldre er innstilt på å gjennomføre det ofte møysommelige tilknytningsarbeidet slike forsømte barn trenger. Da vil det kunne skje at det biologiske prinsipp må vike for prinsippet om barnets beste. Barnets behov må settes foran foreldrenes, og det er viktig at barnevernet griper inn tidlig før barnet har fått skader.

12 SIDE 12 Forslag om lov om endringer i barnevernloven Disse ulike prinsipp er noe av bakgrunnen for at Barne- og likestillingsdepartementet den har lagt fram en tilrådning for Regjeringen som er godkjent i Statsråd samme dag, og som er gitt nr 69 (Ot.prp. nr. 69 for 2008/2009). Proposisjonen er basert på høringsnotat av og de høringsuttalelser som kom inn. Proposisjonen foreslår ulike tiltak; herunder: - lovfestet plikt til regelmessig å evaluere igangsatte hjelpetiltak - strengere kriterier for tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. - økt bruk av adopsjon gjennom justering av praksis Jeg vil nedenfor se nærmere på disse tre strekpunktene. I tillegg foreslås følgende, som jeg av kapasitetsmessige grunner ikke vil gå nærmere inn på i denne artikkelen: - utvidet krav om begrunnelse i saker om ettervern - lovfesting av plikt for barneverntjenesten til å utarbeide en individuell plan for barn som har behov for langvarige og koordinerte tiltak - lovfesting av plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder - en utvidelse av barnevernets adgang til å gi opplysninger til yrkesutøvere etter lov om helsepersonell - en lovregulering av Senteret for foreldre og barn i barnevernloven - en overføring av det overordnede faglige tilsynet på barnevernområdet til Statens helsetilsyn 2. Plikt for barnevertjenesten til å evaluere tiltaksplaner om hjelpetiltak 2.1 Gjeldende rett Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at eventuelle hjelpetiltak skal gis i hjemmet. Hjelpetiltakene er frivillige, og er således avhengig av samtykke fra foreldrene. På nærmere vilkår kan likevel fylkesnemnda beslutte at visse hjelpetiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. 2.2 Bakgrunn for endringsforslaget. Ved utgangen av 2007 var i følge Statistisk Sentralbyrå barn i Norge registrert som mottakere av hjelpetiltak, hvor besøkshjem, økonomisk støtte, støttekontakt, barnehage, skolefritidsordning frivillig fosterhjemsplassering, fritidsaktiviteter, tilsyn og hjemmekonsulent var de mest brukte. «Det foreligger klare indikasjoner på at barn blir sterkt skadelidende hvis man lever lenge under utilfredsstillende forhold i hjemmet, og at skaden blir større hvis hjelpetiltak har vært forsøkt for lenge.»

13 Forslag om lov om endringer i barnevernloven SIDE 13 Pr samme tidspunkt var barn under barnevernets tvungne omsorg. Det foreligger klare indikasjoner på at barn blir sterkt skadelidende hvis man lever lenge under utilfredsstillende forhold i hjemmet, og at skaden blir større hvis hjelpetiltak har vært forsøkt for lenge. Det er også ofte usikkert hvor godt hjelpetiltakene virker. Dette er bakgrunn for forslaget om systematiske evalueringer av hjelpetiltakene. 4-5 som innebærer at barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og at dette skal gjøres med basis i en vurdering av om det er nødvendig med nye tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Det er også presisert at tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. «Grunnvilkåret for oppheving er at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, dog slik at vedtaket likevel ikke skal oppheves dersom barnet har fått en viss tilknytning til fosterhjemmet.» 2.3 Høringsinstansenes syn Forslaget om å presisere og forsterke barneverntjenestens plikt til å følge opp familien, og om å lovfeste barneverntjenestens plikt til å evaluere tiltaksplanen, fikk overveldende oppslutning i høringsrunden, idet 106 av 108 høringsinstanser var positiv til forslaget. 2.4 Departementets vurdering Departementet understreker at den primære hjelp fortsatt skal gis som frivillig hjelpetiltak i hjemmet, samtidig som det understrekes at tiden kan gå fort for et barn mens man prøver ut hjelpetiltak. Det må derfor fortløpende vurderes om hjelpetiltakene har den ønskede effekt. Basert på ovennevnte avveininger foreslås det en presisering av barnevernlovens 3. Kriteriene for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse 3.1 Gjeldende rett Barnevernlovens 4-16 fastslår at barneverntjenesten etter en omsorgsovertakelse skal følge barnets og foreldrenes utvikling nøye. Samme lovs 4-21 regulerer når vedtak om omsorgsovertakelse skal oppheves. Grunnvilkåret for oppheving er at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, dog slik at vedtaket likevel ikke skal oppheves dersom barnet har fått en viss tilknytning til fosterhjemmet. Det følger ikke verken av lovbestemmelsene eller forarbeidene hvilket beviskrav som skal gjelde for vurderingen av om foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg.

14 SIDE 14 Forslag om lov om endringer i barnevernloven 3.2 Bakgrunn for forslaget Dels på bakgrunn av at det som nevnt ikke eksisterer noe beviskrav, dels på bakgrunn av undersøkelser som viser at fylkesnemndene la mest vekt på foreldrenes omsorgsevne, og mindre vekt på barnets omsorgsbehov, har Departementet vært bekymret for at det tillates for stor usikkerhet med hensyn til tilbakeføring. Dette er bakgrunn for Departementets forslag som i realiteten innebærer en skjerping av vilkårene for tilbakeføring av barn til opprinnelig omsorgsbase. 3.3 Høringsinstansenes syn Av de 108 høringsinstanser som har uttalt seg til forslaget er 73 positive. Forslaget slik det fremkom i høringsnotat av gikk på at det skulle kreves at det ikke var reell tvil om at foreldrene kunne gi barnet forsvarlig omsorg før man vedtok å oppheve vedtak om omsorgsovertakelse og føre barnet tilbake tilpasse seg en ny familie og en ny livssituasjon. En stadig mulighet for gjenopptakelse av omsorgssituasjonen vil derfor medføre en stor belastning og usikkerhet for alle parter. Basert på dette kom Departementet til at det bør kreves mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt for at foreldrene kan gi forsvarlig omsorg før tilbakeføring skal skje. Basert på innspillene fra høringsinstansene fant Departementet imidlertid at man ville anvende begrepet overveiende sannsynlig for å angi kravet til kvalifisert sannsynlighetsovervekt før tilbakeføring skal skje. Således foreslås en endring som i praksis vil innebære at det blir vanskeligere for foreldre å oppnå tilbakeføring av omsorg etter omsorgsplassering, ved at det må være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg før fylkesnemnda opphever et vedtak om omsorgsovertakelse. «Barnevernlovens 4-20 gir hjemmel for fylkesnemnda til å frata foreldrene foreldreansvar og for å gi samtykke til adopsjon mot foreldrenes vilje.» til foreldrene. En del av høringsinstansene var skeptisk til dette vurderingstemaet, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslo istedenfor overveiende sannsynlig for å angi graden av sannsynlighetsovervekt. 3.4 Departementets vurdering Departementet viser til enkelte høringsinstanser, blant annet Norsk Psykologforening som viser til at barn som vurderes tilbakeført, som regel har erfart sviktende omsorg over lang tid før de kom i fosterhjem, og har måttet 4. Økt bruk av adopsjon som barnevernstiltak 4.1 Gjeldende rett Barnevernlovens 4-20 gir hjemmel for fylkesnemnda til å frata foreldrene foreldreansvar og for å gi samtykke til adopsjon mot foreldrenes vilje. Dette i tilfelle der foreldreansvaret er fratatt foreldrene i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Ut over det kreves for adopsjon at: - det er sannsynlig at foreldrene varig ikke

15 Forslag om lov om endringer i barnevernloven S I D E 1 5 «Lovforslaget innebærer at det stilles skjerpede krav til foreldre ved evaluering av hjelpetiltak, raskere omsorgsovertakelse, skjerpede krav ved tilbakeføring og hyppigere anvendelse av adopsjon.» vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller det foreligger en svært sterk tilknytning mellom barnet og fosterforeldrene, og - adopsjon er til barnets beste, og - fosterforeldrene har vist seg skikket til å oppdra barnet som sitt eget, og - vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven er til stede Departementet viser til rettspraksis og statistikk fra Statistisk Sentralbyrå som viser at det kan være grunnlag for å tro at adopsjon av fosterbarn skjer i mindre grad i dag enn på slutten av 80-tallet. 4.2 Bakgrunn for forslaget Ulike fagmiljø i Norge er bekymret over at adopsjon er et lite benyttet tiltak. Videre er det forskning som tilsier at adopsjon kan gi et tryggere og mer forutsigbart oppvekstmiljø for barnet, dette på bakgrunn av den muligheten foreldrene har til å kreve tilbakeføring etter barnevernlovens 4-21 uten slik adopsjon. Departementet kom således til at det bør skje en dreining av praksis slik at adopsjon som barnevernstiltak blir benyttet i større grad enn hva som er tilfelle i dag. 4.3 Høringsinstansenes syn Av 107 høringsinstanser som uttalte seg var 104 positive til Departementets forslag om å legge til rette for økt bruk av adopsjon som barnevernstiltak. 4.4 Departementets vurdering Gjeldende lovgivning og internasjonale konvensjoner innebærer at det i visse tilfelle er nødvendig ut fra hensynet til barnets beste å benytte et så vidt inngripende tiltak som adopsjon. Departementet mente videre at det ikke var nødvendig å foreta en endring i loven for å endre praksis, men at man kan presisere dette gjennom retningslinjer eller en veileder for kommunen etter bruk ved vurderingen av hva som vil være barnets beste i disse sakene. 5. Oppsummering Ved ovennevnte Odelstingsproposisjon er det undertegnedes oppfatning at Departementet på flere ulike vis har vist at man nå ønsker å skjerpe kravene til foreldre, dels ved sterkere evaluering av hjelpetiltak, dels ved hurtigere inngripen i form av omsorgsovertakelse, dels ved å skjerpe kravene for tilbakeføring til foreldrene etter at omsorgsovertakelse er skjedd og dels ved større anvendelse av adopsjon som hjelpetiltak. Det skal bli spennende å se proposisjonens videre skjebne, og hvorledes disse eventuelle lovendringene vil slå ut i praksis.

16 SIDE 16 SAMLIVSBRUDD OG BARN Kommunene og overformynderiet Av advokat Stein Nilsen Stein Nilsen er ansatt advokat i Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS. Nilsen jobber hovedsakelig med saker innen fast eiendom, avtalerett, arv-, familie- og skifterett, samt oppdrag som bostyrer i såvel konkurs- som dødsbo. Han har erfaring fra offentlig virksomhet med oppdrag fra ulik kommunal virksomhet. I. Innledning Reglene om kommunenes oppgaver vedrørende overformynderi er å finne i Vergemålsloven av 22. april 1927 nr. 3. Loven særpreges av at den inneholder regler av svært ulik karakter. De fleste av lovens bestemmelser er av offentligrettslig karakter, og omfatter overformynderiets ulike oppgaver samt funksjonsfordelingen mellom ulike verger og overformynderiet. En del av bestemmelsene er av privatrettslig karakter. Dette gjelder blant andre reglene om den umyndiges handleevne og ansvar overfor sin medkontrahent, og kommunens erstatningsansvar for overformynderiets virksomhet. I denne artikkel vil jeg se på kommunens ansvar for organisering av et overformynderi, kommunens oppgaver i forhold til overformynderiet samt kommunens ansvar for feil som begås av overformynderiet. II. Hjemmelen for de kommunale overformynderier Ordningen med overformynderiet reguleres som nevnt av lov om vergemål for umyndige av Det pågår for tiden et arbeid med å revidere denne lov. I den forbindelse ble det i 2004 fremlagt en NOU som kom med en rekke forslag til endringer i den nåværende ordning. Ett av disse forslag var å erstatte de kommunale overformynderier med statlige overformynderier inndelt i regioner. Videre er foreslått å etablere et vergetilsyn. Inntil videre må en derfor forholde seg til dagens ordning som bygger på vergemålsloven av III. Kommunens etablering og oppgaver i forhold til overformynderiet Vergemålslovens 19 slår fast at i hver by og hvert herred skal det være et overformynderi. Lovens system er at det skal være ett overformynderi i hver kommune. Etter vergemålsloven åpnes det ikke for at flere kommuner kan ha et felles overformynderi. Det er imidlertid lagt til grunn at det er anledning til å ansette èn felles fast formann for flere kommuner. Dette er etablert

17 Kommunene og overformynderiet S I D E 1 7 flere plasser i landet. Det er også mulig for overformynderiene i flere kommuner å inngå samarbeid om felles sekretariat. Kommunen har to hovedoppgaver i tilknytning til overformynderiet. Disse er: 1. Kommunen skal sørge for at det etableres et overformynderi og at dette organ er intakt og i drift til enhver tid. 2. Kommunen skal dekke kostnadene med overformynderiet. I tilknytning til hvert av disse spørsmålene vil jeg bemerke følgende. 1. Etter vergemålslovens 20 skal det være to overformyndere i kommunen med to varamenn. Overformynderne skal være fylt 30 år og vederheftige og duelige menn eller kvinner, som loven formulerer det. Kommunen er pliktig til å holde suppleringsvalg dersom en av overformynderne eller varamennene faller fra i perioden. Etter vergemålslovens 28 kan Kongen (fylkesmannen) etter søknad fra kommunestyret bestemme at overformynderiet skal ha en fast formann. Denne skal ha de samme kvalifikasjoner som en dommer og ansettes av kommunen. Den faste formann må stille sikkerhet for et beløp som Fylkesmannen bestemmer. Denne ordning praktiseres i alle de store kommuner og i noen av de små kommuner - som oftest ved advokat i en eller annen form for tilknytning. Hvis overformynderiet har fast formann, oppnevner overformynderiet selv hjelpeverger. Dette i motsetning til at det i overformynderier uten slik fast formann, tilligger tingretten å oppnevne slike. 2. Overformynderne skal ha dekket sine kostnader til kontorutstyr, og kommunen kan også bevilge nødvendig kontorhjelp. Videre har overformynderne krav på å få dekket nødvendige utlegg. Det er i lovens 23 også bestemt at når forholdene tilsier det, kan kommunestyret vedta at overformynderiet også skal ha dekning for tapt arbeidsfortjeneste og vederlag for sitt arbeid. Dersom det engasjeres fast formann, skal honoraret til denne dekkes av kommunen. Jeg gjør også oppmerksom på at kommunen i noen tilfeller kan bli nødt til å dekke utgiftene til verger. Etter vergemålslovens 17 har vergen krav på å få dekket nødvendige utlegg. I den utstrekning det er rimelig, kan vergen også få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller vederlag for sitt arbeid som verge. Kravet avgjøres av overformynderne. Hovedregelen er at klienten selv må dekke disse kostnader, men i de tilfeller overformynderiet finner at utlegget, vederlaget eller dekningen for tapt arbeidsfortjeneste er rimelig og at den umyndiges midler er for ubetydelige til å kunne dekke kravene, er det kommunen som skal dekke utgiftene. Det er antatt at kommunen ikke kan nekte å dekke nødvendige utgifter under henvisning til at det ikke er dekning på de kommunale budsjetter. Som en konsekvens av at det i noen tilfeller er formålstjenlig å engasjere advokat eller annen fagperson som hjelpeverge, må kommunen dekke kostnadene også med dette ut fra de samme vurderinger. Kommunen har en mulighet til å kreve tilskudd til dekning av sine utgifter til fast formann av de midler som forvaltes av overformynderiet, jf. lovens 30. Forvaltningsgebyret er pr. i dag 6 % av avkastningen av de midler som forvaltes. IV. Overformynderiets hovedoppgaver Overformynderiets hovedoppgaver er: Forvaltning av umyndiges midler. Forvaltning av myndiges midler når vedkommende har hjelpeverge. Samtykkeorgan ved salg, kjøp eller belåning av fast eiendom som tilhører en mindreårig eller en person som har opp nevnt hjelpeverge. Føre tilsyn med verger som forvalter midler for mindreårige eller personer som

18 SIDE 18 Kommunene og overformynderiet har hjelpeverge. Kontrollere hjelpevergeregnskaper. I tillegg har overformynderiet oppgaver og kompetanse etter bestemmelser i en rekke andre lover. I den forbindelse vil jeg spesielt nevne reglene innenfor arv, skifte og odelsløsning, men også finansavtaleloven har bestemmelser om overformynderiet. Overformynderiet har også oppgaver i tilknytning til lov om folkeregistrering. Overformynderiet er et forvaltningsorgan. Det overordnede organ for overformynderiet er fylkesmannen, som fører tilsyn med overformynderiene. Vedtak i overformynderiet kan påklages til fylkesmannen som klageinstans. Overformynderiets regnskaper revideres av kommunerevisjonen, og årsregnskapet avlegges for fylkesmannen. mynderiets fellesmasse. På fellesmassens vegne kan fylkesmannen med departementets samtykke reise sak mot kommunen for statskassens regning. Kommunen hefter ikke for tap av midler som efter bestemmelse av arvelater eller giver forvaltes på en fra lovens ordning avvikende måte. Efter nærmere regler som Kongen gir kan kommunens utgifter til forsikring mot ansvar efter første ledd kreves dekket av de umyndiges midler. Muligheten for slikt erstatningsansvar er altså knyttet til de oppgaver overformynderiet har. Disse oppgaver etter vergemålsloven kan deles inn i tre hovedområder: Overformynderiet skal oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger. Overformynderiet skal forvalte umyndiges midler. «Kommunen kan bli erstatningsansvarlig for eventuelle feil som begås av overformynderiet eller personer som handler på vegne av overformynderiet.» V. Erstatningsansvar Kommunen kan bli erstatningsansvarlig for eventuelle feil som begås av overformynderiet eller personer som handler på vegne av overformynderiet. Kommunens ansvar følger i første omgang av vergemålslovens 92. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Kommunen er ansvarlig for tap som en overformynder ved pliktstridig eller forsømmelig forhold har påført en umyndig eller overfor- Overformynderiet har en generell veilednings- og tilsynsplikt i forhold til vergene. Av ovennevnte følger videre at kommunen kan komme i erstatningsansvar i henhold til bestemmelsen i erstatningslovens 2-1 om arbeidsgiveransvar. Høyesterett har i dom inntatt i Rt side 1903 slått fast at et erstatningsansvar i medhold av skadeserstatningslovens 2-1 om arbeidsgiveransvar for kommunen kan

19 Kommunene og overformynderiet S I D E 1 9 foreligge selv om overformynderiet ikke er den umiddelbare skadevolder. I denne sak ble kommunen erstatningsansvarlig for en hjelpeverges underslag av den vergetrengendes midler. En niese ble oppnevnt som hjelpeverge for sin tante, og underslo midler fra tanten i forbindelse med salg av fast eiendom. Niesen ble i straffesaken dømt til fengsel i ett år og seks måneder. vergeordninger og oppfølging, men også gjennom kvalitetssikring av saksbehandlingen og informasjon til pårørende. For små kommuner kan dette medføre store kostnader og stort behov for kompetanse. En løsning kan være å bruke en advokat med slik kompetanse som fast formann i overformynderiet. «Det sier seg selv at med et så omfattende ansvarsområde er det store muligheter for å trå feil med den konsekvens at kommunen påføres ansvar.» Kommunen ble ilagt ansvar etter skadeserstatningslovens 2-1 med grunnlag i manglende tilsyn fra overformynderiets side. Høyesterett uttaler i denne forbindelse at ut fra arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av (...) vervet for overformynderne var det ikke urimelig å regne med at en skadesituasjon som den aktuelle kunne oppstå. Den kriminelle karakter av hjelpevergens adferd kan da heller ikke være tilstrekkelig til å bringe overformynderiets forhold utenfor rammen av arbeidsgiveransvaret. Det sier seg selv at med et så omfattende ansvarsområde er det store muligheter for å trå feil med den konsekvens at kommunen påføres ansvar. Ut fra tilbakemeldinger fra ulike oppdragsgivere, erfarer Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS at en slik ordning for kommunene har vist seg å være gunstig sett hen til den faglige kompetansen det forutsettes at overformynderiet skal inneha. Samtidig er kommunene blitt seg bevisst det ansvaret som påhviler dem i forhold til etablering og organisering av overformynderiet. På denne måte har en sikret kvaliteten på utførelsen av overformynderiets oppgaver, slik at risikoen for kommunene til å komme i ansvar har blitt betydelig mindre. VI. Oppsummering Overformynderiets oppgaver vil kunne være svært omfattende og by på store utfordringer. Dette både i forhold til ivaretakelse av de vergetrengedes interesser gjennom de ulike

20 SIDE 20 økonomisk SAMLIVSBRUDD oppgjør OG BARN etter endt samboerforhold Offentlige anskaffelser kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Av advokat Anders Hauger Anders Hauger har arbeidet med reglene for offentlige anskaffelser siden arbeidet med revisjonen av anskaffelsesforskriften i år 2000/2001. Han satt både da og ved revisjonen 2006/2007 i arbeidsgrupper for departementet som arbeidet med regelverket og veilederen til dette. Han har også deltatt i lovarbeidet ved etableringen av KOFA og ved innføringen av overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser i lov om offentlige anskaffelser 7b. I Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS har han de siste to årene representert både offentlige organer og private tilbydere. Han er også fast foredragsholder for NIMA innen jus for innkjøpere. Innledning Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (heretter LOA og FOA) gir detaljerte prosedyreregler for hvordan det offentlige og en rekke selskaper eid av det offentlige skal opptre ved anskaffelser. I tillegg til plikten til utlysning er plikten til å oppgi henholdsvis kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget et vesentlig bidrag til å sikre en god konkurranse, forutsigbarhet og objektivitet. I det videre redegjøres for pliktens omfang, praksis og det viktige skillet mellom kvalifikasjonsomgang og tildelingsomgang. Dette er nødvendig på grunn av en dom i EF-domstolen fra 2008 (Lianakis sak C-532/06) med senere praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). I det videre anvendes FOA del III i henvisninger og omtale. Dette er reglene for anskaffelser som omfattes av EU sitt anskaffelsesdirektiv. Regler med tilsvarende hovedinnhold finnes også i del II, som er de nasjonale reglene Norge har innført for anskaffelser som overstiger kr ,- men ikke omfattes av anskaffelsesdirektivet. Kvalifikasjonskrav Innledning Ved de aller fleste anskaffelser er det praktisk å sette noen krav til leverandørene. Dels pga faren for at kontrakten ikke blir oppfylt dersom man inngår kontrakt med useriøse tilbydere og dels på grunn av at det offentlige ikke bør inngå kontrakt med tilbydere som for eksempel ikke betaler merverdiavgift. Ved en rekke anskaffelser er det praktisk å gå noe lenger, bl.a. fordi man ønsker at tilbyder skal ha tilfredsstillende kompetanse, erfaring og størrelse. Dette for å sikre gode leveranser, som leveres til rett tid.

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer