Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl"

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas. 2. Det oppnevnes et oppreisningsutvalg bestående av Karen Wendel Sandaa, Terje Galtung og Svein Arne Larsen som delegeres myndighet til å avgjøre saker jfr. kommunens vedtekter. 3. Rådmannen gis fullmakt til å lages avtale om en sekretariatsfunksjon tilsvarende det som er etablert i andre SNR-kommuner. 4. Kommunens klagenemnd skal være klagenemnd for oppreisningsutvalgets vedtak jf vedtektenes 7, og utvides med to eksterne medlemmer med særlig kompetanse innen erstatningsrett og barnevern. Disse oppnevnes; Åshild Schmidt og Erik Sandøy. 5. Midler til drift av ordningen innarbeides i handlingsprogrammet og årlige budsjetter. 6. Rådmannen fremmer forslag til dekning av oppreisningsbeløp når oppreisningsutvalgets avgjørelser er endelige. Ø/A gis myndighet til å avgjøre dette. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Kommunens ppplegg for oppreisningsordning for barnevernbarn fastsettes. Vedlegg: 1. Vedtekter Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok den (sak nr. 75/09) Oppreisningsordning for barnevernsbarn å etablere en oppreisningsordning. Vedtaket lyder: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn som tidligere har vært plassert av Sørum kommune i barneverntiltak eller lignende. 2. Rådmannen legger frem en sak om gjennomføring av ordningen. Saksopplysninger: I tråd med saksutredningen og vedtaket i ovennevnte sak foreslås det at: Oppreisningsordningen skal omfatte plasseringer foretatt av Sørum kommune på alle typer institusjoner for barn, herunder barnehjem, spesialskoler og plassering i fosterhjem. Oppreisningsordningen skal gjelde plasseringer foretatt i tidsrommet fra 1. januar 1954 til 1. januar Avgjørelsene om det skal tilkjennes oppreisningserstatning baseres på rimelighetsbetraktninger i likhet med f.eks. statens billighetserstatningsordning.

2 Erstatning fastsettes individuelt og skjønnsmessig i det enkelte tilfelle. Maksimumsbeløp for oppreisningserstatning settes til kr dersom det avdekkes seksuelle overgrep, grov vold eller grov omsorgssvikt. Økonomiske fordeler erstatningssøker har mottatt og som har sitt grunnlag i skaden det søkes oppreisningserstatning for skal som hovedregel komme til fradrag i erstatningen. Dette gjelder oppreisnings- eller billighetserstatning fra staten eller andre kommuner, og erstatningsutbetaling for øvrig basert på alminnelige erstatningsrettslige regler. Det gjelder derimot ikke sosialhjelp o.l. Oppreisningserstatning forutsetter at erstatningssøker ikke senere kan fremme krav mot kommunen etter alminnelige erstatningsregler. Ordningen etableres som en midlertidig ordning. Det foreslås at ordningen etableres for en periode på to år fra og frem til Det etableres en klageordning. Formålet er å nå frem til de som opplevde overgrep og/eller uverdige omsorgsforhold under opphold på institusjon eller spesialskole/skolehjem, verneskole, fosterhjem mv i den tiden som omfattes av ordningen. Ved vurdering av om oppreisning skal tilkjennes, skal det legges vekt på om vedkommende er kommet dårligere ut enn andre i tilsvarende situasjon etter forholdene på den tiden søknaden gjelder. Det at vedkommende har vært plassert og har opplevd sorg og smerte ved å vokse opp borte fra sine biologiske foreldre gir i seg selv ikke grunnlag for oppreisning. Maksimumserstatning settes til kr , og vil kunne være aktuelt i situasjoner der det har forekommet seksuelle overgrep, grov vold eller grov omsorgssvikt. Erstatningen fastsettes individuelt og skjønnsmessig. Erstatningsutmålingen skal ikke ta utgangspunkt i søkerens økonomiske tap, men den enkeltes senere livssituasjon etter opphold i institusjonen/fosterhjemmet, kan få betydning for erstatningsutmålingen. Det er heller ikke avgjørende for erstatning at det kan dokumenteres annen skade som har sammenheng med opphold i institusjon/fosterhjem, men også dette kan tillegges vekt ved erstatningsutmålingen. Rådmannen har vært i kontakt med Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Fet og Aurskog-Høland kommuner for å drøfte utforming av en oppreisningsordning, og mulighetene for å etablere en felles ordning. Når det gjelder de nærmere vilkår for en oppreisningsordning er det store likheter kommunene i mellom. Alle SNR kommunene med unntak av Fet og Aurskog-Høland har politiske vedtak om å etablere ordningen og lignende ordninger for gjennomføring som det legges opp til her. Rådmannen er kjent med at Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommuner har foreslått oppnevnt de samme personer, og at disse har vært positive til at flere kommuner henger seg på. De har alle sagt seg villig til å være utvalg for Rælingen, Skedsmo, Sørum, Nittedal, Fet og Aurskog Høland dersom disse etablerer ordningen. De må imidlertid oppnevnes av kommunestyret i den enkelte kommune. Følgende personer foreslås som medlemmer i oppreisningsutvalget: Karen Wendel Sandaa Hun er dommer ved Øvre Romerike tingrett siden Hun er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1981, og har vært saksbehandler i Justisdepartementet og Bærum kommune. Fra var hun påtalejurist i Asker og Bærum, bl.a med særlig ansvar for barne- og ungdomskriminalitet. Hun har også vært dommerfullmektig og advokat. Hun er leder for erstatningsutvalget for billighetserstatningsordningen i Ullensaker kommune, samt foreslått som leder for erstatningsutvalget i Lørenskog kommunes ordning.

3 Terje Galtung Han er utdannet cand. Psychol og er godkjent psykolog som spesialist i klinisk psykologi. Han har lang erfaring fra arbeid med både barn og voksne, både i og utenfor institusjon. Han er medlem av sakkyndige utvalg for ulike fylkesnemnder for sosiale saker. Medlem av erstatningsutvalget i Ullensaker kommune, samt foreslått som medlem i erstatningsutvalget i Lørenskog kommunes ordning. Han er veileder for flere barnevernstjenesten bl.a Rælingen og Enebakk kommune her i distriktet. Dette er uproblematisk i forhold til de sakene oppreisningsutvalget skal avgjøre fordi det er tidligere saker og ikke relatert til aktuelle saker i dag. Svein Arne Larsen Han er utdannet ved barnevernslinjen ved Sosialskolen i Oslo og jobber i dag ved Aline og Frydenberg barnevernsenter i Oslo. Han har lang erfaring med barnevernsarbeid og har de siste to år fungert som teamleder for en rekrutterings- og opplæringsgruppe rettet mot fosterfamilier. Medlem av erstatningsutvalget i Ullensaker kommune, samt foreslått som medlem i erstatningsutvalget i Lørenskog kommunes ordning. Rådmannen forslår at det ikke oppnevnes varamedlemmer. Etter rådmannens oppfatning er det viktig at oppreisningsutvalget er samkjørt og følger en enhetlig linje ved behandlingen av sakene. Dette kan være vanskelig dersom varamedlemmer innkalles til enkelte møter. Videre tror rådmannen at utvalget lett finner møtetidspunkt som passer for alle tre. Ved varig forfall foreslår rådmannen at det velges nytt medlem framfor å oppnevne varamedlemmer. For denne type utvalg er det heller ikke lovpålagt krav om varamedlemmer, jf kommuneloven. Til orientering opplyses også om at Oslo og Ullensaker ikke har oppnevnt varamedlemmer, og Lørenskog kommune legger seg på samme praksis i sitt forslag. I dag møtes utvalget en gang i måneden, og det kan neppe påregnes hyppigere møtefrekvens ved utvidet saksmengde da alle tre påtar seg dette ved siden av ordinær stilling og møtene holdes på kveldstid utenom ordinær arbeidstid. Når det gjelder etablering av et felles sekretariat har det vært drøftet ulike løsninger. Nå har Skedsmo lyst ut anbud på oppgaven og er positiv til at de andre kommunene også kan bli med på det som kommer ut av deres anbudsrunde. Rådmann anbefaler at Sørum kjøper tjenesten gjennom den ordningen som Skedsmo etablerer. Som ledd i klageordning vil rådmannen foreslå at kommunens klagenemnd, skal settes med ytterligere to medlemmer, hvorav ett medlem er dommer eller har dommers kompetanse, og ett medlem har spesiell barnevernfaglig kompetanse. Rådmannen vil spørre følgende personer om de er villige til å påtas seg vervet som eksterne medlemmer av klagenemnda under forutsetning av at dette godkjennes av kommunestyret: Åshild Schmidt Hun er jurist og i dag ansatt i NHO, men har i flere år jobbet med i den statlige billighetserstatningsordningen i departementet med. Hun er medlem av Oslos klagenemnd for behandling av klager etter billighetserstatningsordningen, samt foreslått i Lørenskog og Rælingen. Erik Sandøy Han har lang barnevernfaglig erfaring. Han er i dag adm. direktør i Aleris Ungplan som er et privat organisasjon som tilbyr tjenester innen det barnevernfaglige området. Han er også foreslått i Lørenskog og Rælingen. Rådmannen har valgt å ta kontakt med ovennevnte ut fra deres erfaring innen sine respektive fagområder. I tillegg tror rådmannen at Schmidts erfaring som medlemmer av det tilsvarende klageorgan i Oslo kommune kan være en fordel for det arbeid som skal utføres for Rælingen

4 kommune. Begge de forespurte har sagt seg villig til å påta seg oppgaven, og er også gjort oppmerksomme på at oppnevnelsen må foretas av kommunestyret. Det foreslås at saksbehandlingen skal følge reglene i forvaltningsloven for enkeltvedtak. Det innebærer bl.a. at det er tre ukers klagefrist, og at den særskilte klagenemnd kan prøve alle sider av oppreisningsutvalgets avgjørelse. Som vedlegg til saken ligger rådmannens forslag til vedtekter for ordningen. Det er også tatt med bestemmelser her som ble omtalt i det forrige saksfremlegget. Det må påregnes at det kan oppstå spørsmål som ikke er løst i vedtektene. Slike spørsmål må i så fall håndteres ved at kommunestyret senere vedtar endringer i vedtektene. Omfanget av saker er det meget vanskelig å anslå. I Sørum har vi pr. dags dato ingen søknader liggende, men det er kommet noen forespørsler om å få tilsendt sin mappe. Det kan være ulike årsaker til at personer ber om det fra å skulle bruke det i et behandlingsmessig øyemed til å vurdere om en skal søke om erstatning. I en sak har det vært et tydelig ønske om å bli orientert når denne saken er vedtatt i Sørum. I tillegg til erstatningsutbetalingene vil det påløpe utgifter til saksforberedelse, og behandling av sakene i oppreisningsutvalget og i kommunens særskilte klagenemnd. Det følger ikke sentrale midler med ordningen og kommunen må dekke alle utgiftene innenfor gjeldene budsjetter. Det vil påløpe utgifter til sekretariat og oppreisningsutvalg samt annonsering. Oppreisningsutvalget tar offentlig salærsats pr time, p.t kr 870,- samt dekning av reiseutgifter. Utgifter til sekretariat er ikke kjent, men et grovt anslag på kr pr sak kan være et utgangspunkt. Klagenemnda får ordinær møtegodtgjørelse, og rådmannen legger samme til grunn for de to eksterne medlemmene som tiltrer klagenemnda i disse sakene. Det er viktig at oppreisningsordningen kunngjøres på en slik måte at aktuelle personer gis mulighet til å fremme krav innen ordningens virketid. Dette er særlig viktig idet ordningen er tidsbegrenset til 2 år. Rådmannen foreslår at det overlates til rådmannen i samarbeid med sekretariatet og oppreisningsutvalget å sørge for hensiktsmessig kunngjøring. Ordningen bør kunngjøres i lokalpressen og Aftenposten samt kommunens hjemmeside. Det bør særlig kunngjøres ved oppstart og opphør av ordningen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Medfører driftsutgifter til annonsering, drift av sekretariat, lønn til oppreisningsutvalg og møtegodtgjøring til klagenemnd som ikke er innarbeidet i någjeldene budsjett og handlingsplan. Bærekraftig utvikling: Vil bety økt selvrespekt for de personer som ordningen vil omfatte Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til:

5 Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Ingen Alternative løsninger: Kommunestyret kan beslutte at Sørum kommune skal etablere en ordning på egen hånd uten samarbeid med de andre SNR-kommunene. Vurdering: Rådmannen vil foreslå at det oppnevnes et eget oppreisningsutvalg, fortrinnsvis de samme som de andre kommunene har oppnevnt. Dette vil ivareta en lik behandling av saker i vårt område. Som klageordning vil rådmannen foreslå at kommunens klagenemnd, settes med ytterligere to medlemmer, hvorav ett medlem er dommer eller har dommers kompetanse, og ett medlem har spesiell barnevernfaglig kompetanse. Av kapasitetshensyn er det etter rådmannens oppfatning lite aktuelt å benytte fagfolk fra barnevernseksjonen som er ansatt i kommunen p.t. til å løse sekretariatsfunksjonen. Skedsmo kommune har lagt oppgaven ut på anbud og det er gitt åpning for at de andre kommune kan henge seg på dette. Rådmannen anbefaler at Sørum kommune kjøper sekretariatstjenester derfra. Rådmannen vil videre foreslå at en søker i særlige tilfeller kan få dekket rimelig utgifter til advokatbistand for å få utarbeidet sin søknad. Det forutsettes at sekretariatet skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Utgiftsdekning er derfor ment kun å være aktuelt unntaksvis, dvs. der det foreligger særlige grunner som gjør at det fremstår som rimelig at kommunen tar på seg å dekke søkers utgifter til advokatbistand. Utskrift av saken til: Saksbehandler for effektuering Sørumsand, den Seksjonsleder: Ragnhild Grøndahl

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer