Forsikring med lokal forankring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring med lokal forankring"

Transkript

1 Forsikring med lokal forankring Årsberetning og regnskap 2008

2 Innhold Nøkkeltall side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd side 4 Årsberetning side 6 Resultatregnskap side 8 Balanse side 10 Noter til regnskap.... side 12 Kontantstrømoppstilling side 20 Summary in English side 21 Kontrollkomiteens beretning... side 22 Revisjonsberetning.... side 23 2

3 Ålesund Besøksadresse: Kongens gate 23 Postadresse: Postboks 98 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon: Telefax: Fosnavåg Besøksadresse: Holmsildgata Postadresse: Postboks 250, 6099 Fosnavåg Telefon: Telefax: VOLDA Besøksadresse: Holmen 7 Postadresse: Postboks 332, 6101 Volda Telefon: Telefax:

4 Nøkkeltall 2008 Brutto premie (alle bransjer) Påløpne skader Egenkapital Overskudd Overskuddsutligning Tillitsvalgte STYRET Styrets formann atle Vartdal 1. Varamedlem Olav Remøy Nestformann Bente Åmbakk 2. Varamedlem Signe Valsø Medlem Kåre Giske 3. Varamedlem Hallgeir Holmeset Medlem Petter Geir Smådal Ansatt varamedlem Odd Magne Stave Medlem Per Arne Kile Medlem (ansatt) arve Paul Barstad KONTROLLKOMITE Formann Einar Jan Remøy Varamedlem Laurits Bjørdal Medlem jørund Knardal Medlem Magnar Bjørkedal VALGKOMITE Medlem gunnar Støbakk Varamedlem Eilert Hovden Medlem gunnar Stokke Medlem olav Svein Aambøe 4

5 5

6 Årsberetning Møretrygd Gjensidig Forsikring er et gjensidig skadeforsikringsselskap med hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Fosnavåg og Volda. Den gjensidige selskapsformen betyr at forsikringstakerne er medlemmer og eiere av selskapet. Fusjon med VBforsikring Gjensidig Trygdelag Møretrygd fusjonerte med VBforsikring i august 2008 som et ledd i målsettingen om å skape et lokalt forsikringsselskap for Nordvestlandet. Selskapet tilbyr forsikring til fartøy, privatpersoner og bedrifter. Møretrygd har solid kapitalbase og en sterk posisjon i sjøforsikringsmarkedet og har de siste årene hatt en positiv utvikling av både medlemsmasse og forsikringsresultat. Dette danner et godt grunnlag for fremtidig utvikling innenfor både sjøforsikring og landbasert forsikring. Forsikringer Samlet premievolum for alle bransjer var i 2008 kr Selskapet var ikke risikobærer for person- og motorvognforsikringer, slik at premien for disse bransjene skal ikke tas med i regnskapet for Brutto bokført premie var kr og premien for egen regning ble kr Premien fordeler seg slik: Bransje Brutto premie Egen regning Sjøforsikring Landbasert forsikring Sum premie Skader Påløpne skader i 2008 utgjør kr og for egen regning kr Dette gir en skadeprosent på brutto 71,32% og for egen regning 47,00 %. Skadene fordeler seg slik: Bransje Brutto skader Egen regning Sjøforsikring Landbasert forsikring Sum skader Skadeforebyggende tiltak Møretrygd gir støtte til skadeforebyggende tiltak innen sjøforsikring i samsvar med retningslinjer vedtatt av styret. I 2008 ble det gitt støtte til en rekke prosjekter, spesielt kan nevnes katastrofeøvelser for flere av rederimedlemmene. Ordningen vil etter hvert også bli utvidet til å dekke tiltak innenfor landbasert forsikring. Finansiell risiko Møretrygds likvide midler plasseres i henhold til den vedtatte kapitalforvaltningsstrategien og kapitalforvaltningsforskriften. Hovedformålet med strategien er å sikre best mulig avkastning på midlene, gitt en lav risikoprofil. Selskapet er ikke i vesentlig grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet er eksponert for endringer i rente- og aksjemarkedet, fordi hoveddelen av selskapets eiendeler er finansielle. Selskapets kredittrisiko er lav. Det har historisk vært svært små tap på utestående fordringer mot medlemmene. Fordringer i forbindelse med reassuranse anses ikke å utgjøre noen kredittrisiko av vesentlig betydning. Selskapets likviditetsrisiko er lav. Selskapet har betydelig disponibel likviditet, i tillegg til at reassuransen sikrer tilfredsstillende likviditet til å møte eventuelle store skader. I følge aktuarens stresstest hadde selskapet et overskudd av bufferkapital på kr 190 mill og en bufferkapitalutnyttelse på 19,6 % pr Regnskap Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Møretrygds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift av selskapet. Finanskrisen som begynte i 2008 har hatt vesentlig negativ innvirkning på Møretrygds resultat. Forvaltningen av selskapets formue gir for første gang i selskapets historie et negativt bidrag med kr som følge av nedskriving av både aksje- og obligasjonsporteføljen. Aksjene er bokført til markedsverdi og obligasjonene til ligningskurs. I all hovedsak holdes obligasjoner til forfall og vil da innløses til pålydende, men gjeldende regnskapsregler tilsier at obligasjonene skal bokføres til markedskurs. Dette vil trolig føre til en regnskapsmessig gevinst i seinere år hvis ligningskursene øker, eller når obligasjonene blir innløst. Til tross for tapet på aksjeporteføljen og nedskrivningen av obligasjonene fikk Møretrygd et overskudd på kr Dette skyldes et godt forsikringsteknisk resultat og utdeling av 6

7 kr i forbindelse med oppløsningen av Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap. Oppløsningen av SGS er ennå ikke sluttført og under forutsetning av at skadereservene er tilstrekkelige, vil der bli ytterligere utdeling seinere år. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktige for å bedømme selskapets resultat og stilling. Der er ikke vesentlige avvik mellom selskapets driftsresultat og kontantstrøm fra forsikringsdriften. Selskapet har kjøpt kontoreiendommen Kongensg. 23 i Ålesund og har god evne til å egenfinansiere sine investeringer. Investeringer har som formål å øke den langsiktige lønnsomheten og spre aktiva på flere aktivaklasser. Årets overskudd før skatt var på kr og etter skatt kr Styret foreslår at det utdeles kr etter generalforsamlingens vedtak, og at kr overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette kr Endring av skattereglene I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt å fjerne skattefriheten til Møretrygd og de andre gjensidige forsikringsselskapene som dekker forsikring med tilknytning til fiske og fangst. Selskapet blir dermed skattepliktig for alle deler av virksomheten fra og med regnskapsåret I 2008 var det kun den landbaserte delen av virksomheten som var skattepliktig. Reassuranse Reassuranse er viktig for å beskytte selskapets kapitalbase. Styret har satt rammer for både brutto eksponering og netto eksponering etter reassuranse pr skadetilfelle innenfor de forskjellige risikoområder. Det er inngått reassuranseavtaler med solide europeiske reassurandører. Med ett unntak oppfyller alle reassurandørene kravet til A- eller bedre fra ratingbyrået Standard & Poor s. Interne forhold Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og styret har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak. Det har ikke vært ulykker eller skader på arbeidsplassen i Sykefraværet var på 3,52 %. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet sytten ansatte, hvorav syv kvinner og ti menn. Styret består av fem menn og en kvinne. Selskapet var tidligere spesialisert innen sjøforsikring og rekrutterte fra de mannsdominerte maritime næringene til styre, fagstillinger og ledelse. Styret vil arbeide for likestilling ved organisering av selskapet og rekruttering av tillitsvalgte og ansatte. Selskapets drift er av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Styret takker de ansatte og øvrige tillitsvalgte for god innsats i Ålesund, den 19. mars 2009 Atle Vartdal Styrets formann Bente Åmbakk Per Arne Kile Petter Geir Smådal Nestformann Kåre Giske Arve Barstad Bjørn Harald Bakke Ansattes representant Adm. direktør 7

8 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP PREMIEINNTEKTER M.V Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekt for egen regning Allokert investeringsavkastning overf. fra ikke-tekn. regnskap (post 13) Andre forsikringsrelaterte inntekter Note ERSTATNINGSKOSTNADER I SKADEFORSIKRING 4.1. Betalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Endring i erstatningsavsetning Brutto Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Note Premierabatter og andre gevinstavtaler 6. Forsikringsrelaterte driftskostnader 6.1. Salgskostnader Note Forsikringsrelaterte adm.kostn. inkl. prov. for mottatt gjenforsikring Note Mottatt provisjon for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv Endring i sikkerhetsavsetning Endring i andre tekniske avsetninger Sum endring i sikkerhetsavsetninger mv Resultat av teknisk regnskap

9 Resultatregnskap ikke-teknisk REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Note Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap (post 2) Andre inntekter Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Note Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden Inntekter/kostnader vedr. anleggsmidler klassifisert som holdt for salg Skatt på andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponering av resultat for regnskapsåret Disponeringer Overskuddsutdeling Overført til annen egenkapital

10 Balanse eiendeler Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer Eierbenyttet eiendom Note Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Note Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Note Obligasjoner og andre papirer med fast avkastning Note Utlån og fordringer Note Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Note Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 3.1. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenf.andel av brutto forsikringsforpliktelser Note Fordringer 4.1 Fordringer i forb. med direkte forretning Forsikringstakere Mellommenn Fordringer i forb. med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Note Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Note Kasse, bank Eiendeler ved skatt Note Andre eiendeler betegnet etter sin art 0 Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 6.1. Opptjente ikke mottatte leieinntekter Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbet. kostn. og opptj. ikke mottatte innt SUM EIENDELER

11 Balanse EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Opptjent egenkapital 8.1. Fond mv Fond for vurderingsforskjeller Fond for urealiserte gevinster Administrasjonsavsetning Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Note Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter Annen ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner 0 0 Sum ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto Erstatningsavsetning Avsetn. til premierab. og andre gevinstavtaler Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning Sum sikkerhetsavsetning mv Andre tekniske avsetninger 0 0 Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Note Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser o.l. Note Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Mottatte, ikke opptjente leieinntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpne kostnader og mottatte ikke opptj. inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Ålesund, / I STYRET FOR MØRETRYGD GJENSIDIG FORSIKRING Atle Vartdal Styrets formann Bente Åmbakk Per Arne Kile Petter Geir Smådal Nestformann Kåre Giske Arve Barstad Bjørn Harald Bakke Ansattes representant Adm. direktør 11

12 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipp Regnskapet for 2008 er satt opp i samsvar med de krav som stilles i lover og forskrifter for forsikringsselskap av 16. desember 1998 med senere endringer og i henhold til god regnskapsskikk. Endringer i oppstillingsplan På grunn av endringer i forskrift og oppstillingsplan er tallene for 2007 omarbeidet. Inntekter og kostnader Inntekter og kostnader er periodisert lineært over opptjeningsperioden. Forsikringsbransjer Premieinntekter vedrører i det vesentligste skipskasko,kombinert privat og næringsforsikringer. Finansielle eiendeler Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt.9 til å vurdere alle våre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen med unntak for bankinnskudd, utlån til ansatte og fordringer som vurderes til amortisert kost. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Selskapet benytter også muligheten til å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen for finansielle eiendeler som er anskaffet før overgangen til å benytte vurderingsreglene i IAS 39, som følger av endringene i årsregnskapsforskriften den 4. april Anvendelsen av virkelig verdi opsjonen med utgangspunkt i overgangsregelen, inkluderer også alle finansielle eiendeler som fremgår av omarbeidede sammenligningstall selv om disse måtte være avhendet i dag. Regnskapsføring og måling av finansielle eiendeler Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter første gangs balanseføring. Utlån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som "finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet", inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under "Netto inntekter fra investeringer" i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er fastslått. Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Regnskapsmessig behandling av bygninger, faste eiendommer og varige driftsmidler Alle eiendommer er eierbenyttet og balanseført til anskaffelseskost i henhold til IAS 16. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skille mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. 12 Valuta Bankbeholdning i utenlandsk valuta er omregnet ihht. oppgitt kurs fra bank pr

13 Noter til regnskapet Pensjoner Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Dette er en innskuddsbasert ordning. Forsikringstekniske avsetninger De forsikringstekniske avsetningene pr er beregnet etter de beregningsmodellene som fremgår av forskrifter om tekniske avsetninger fastsatt av Finansdeparetmentet 10. mai 1991 og utfyllende forskrift om tekniske avsetninger fastsatt av Kredittilsynet 18. november Erstatningsavsetning Erstatningsavsetningen er en avsetning for meldte ikke oppgjorte skader og skader som er inntruffet og ikke meldt. Sikkerhetsavsetning Sikkerhetsavsetning er et sikkerhetstillegg som sammen med premie- og erstatningsavsetningen med en fastsatt grad av sikkerhet (99%) skal dekke selskapets fremtidige utbetalinger i forbindelse med forsikringsvirksomheten. Administrasjonsavsetning Administrasjonsavsetningen skal dekke de kostnadene som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Avsetning til garantiordningen Etter forsikringsvirksomhetslovens 9-1 og Finansdepartementets forskrifter om skadeforsikringsselskapenes garantiordning, skal det årlig settes av 1% av direkte opptjent brutto premie inntil avsatte midler utgjør 1,5% av summen av opptjent brutto premieinntekt i Norge de 3 siste år. Allokert investeringsavkastning Allokert investeringsavkastning omfatter et beløp som tilsvarer en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger, og skal gjenspeile en avkastning på de forsikringstekniske avsetningene. Ved beregning anvendes en forsikringsteknisk rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Den forsikringstekniske renten for 2008 er beregnet til 4,60%, mens den for 2007 er beregnet til 4,78 %. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuell ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Fusjon Med regnskapsmessig virkning fra fusjonerte Møretrygd Gjensidig Forsikring med VB forsikring Gjensidig Trygdelag, der Møretrygd Gjensidig Forsikring var overtakende selskap. Det ble ikke betalt vederlag knyttet til fusjonen. Fusjonen ble gjennomført til regnskapsmessig kontinuitet og er selskapsrettslig gjennomført og registrert i Foretaksregisteret

14 Noter til regnskapet Forsikringsresultat Sjø/Land Sjøforsikring Storkasko Kystkasko Øvrig sjø Total sjø Brutto Opptjent premie Påløpte erstatninger Provisjoner Driftskostnader Brutto forsikringsteknisk resultat Gjenforsikring Opptjent premie Påløpte erstatninger Provisjoner Driftskostnader Gjenforsikringsresultat Nettoandel forsikringsresultat Landbasert forsikring: Brutto Komb. Privat Komb. næring Total land Opptjent premie Påløpte erstatninger Provisjoner Driftskostnader Brutto forsikringsteknisk resultat Gjenforsikring Opptjent premie Påløpte erstatninger Provisjoner Driftskostnader Gjenforsikringsresultat Nettoandel forsikringsresultat Note 1 Andre forsikringsrelaterte inntekter I forbindelse med oppløsningen av Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap har Møretrygd i 2008 fått utdelt et betydelig beløp.oppløsningen av SGS er ennå ikke sluttført og under forutsetning av at skadereservene er tilstrekkelige, vil der bli ytterligere utdeling seinere Utligning fra Sjøtrygdgruppen Gevinstandel reassurandører Andre forsikringsrelaterte poster Note 2 Spesifikasjon av erstatningskostnader: Sjøforsikring: Brutto: Storkasko Kystkasko Øvrig sjø Totalt sjø Erstatninger vedrørende årgang 2008: Betalte erstatninger Avsetninger Erstatningskostnader vedrørende årgang Erstatninger vedrørende tidligere årganger: Avsetninger Betalte erstatninger

15 Noter til regnskapet Avsetninger Årets avviklingsresultat vedrørende tidligere årganger Sum post og Egen regning Erstatninger vedrørende årgang 2008: Betalte erstatninger Avsetninger Erstatningskostnader vedrørende årgang Erstatninger vedrørende tidligere årganger: Avsetninger Betalte erstatninger Avsetninger Årets avviklingsresultat vedrørende tidligere årganger Sum post Landbasert forsikring: Komb. Privat Komb. Næring Totalt land Brutto: Erstatninger vedrørende årgang 2008: Betalte erstatninger Avsetninger Erstatningskostnader vedrørende årgang Erstatninger vedrørende tidligere årganger: Avsetninger Betalte erstatninger Avsetninger Årets avviklingsresultat vedrørende tidligere årganger Sum post og Komb. Privat Komb. Næring Totalt land Egen regning Erstatninger vedrørende årgang 2008: Betalte erstatninger Avsetninger Erstatningskostnader vedr. årgang Erstatninger vedrørende tidligere årganger: Avsetninger Betalte erstatninger Avsetninger Årets avviklingsresultat vedrørende tidligere årganger Sum post Note 3 Salgskostnader Agentprovisjon Markedsføring Kalendere og almanakker Messearrangementer Provisjoner for avgitt koassuranse (inntekt) Andre provisjoner (inntekt) Sum salgskostnader

16 Noter til regnskapet Note 4 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Lønn og pensjon til ansatte Påløpte feriepenger Pensjons- og andre personalforsikringer Regulering pensjonsforpliktelser Honorar styre, kontroll-og valgkomite Påløpt arbeidsgiveravgift Andre personalkostn. inkl. kurs, kantine, sosiale tiltak Salær havari Bidrag VB forsikring Gjensidig Trygdelag Øvrige kostnader Sum forsikringsrelaterte adm.kostnader Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør i 2008 utgjør kr ,- Kostnadsført godtgjørelse til revisor utgjør kr for revisjon, kr i honorar knyttet til bekreftelse av internkontrollen i samsvar med internkontrollforskrift 4-2 og kr knyttet til annen bistand. Beløpene er inkludert mva. Ved årets slutt var det 17 ansatte som fordeler seg på 15,25 årsverk. Note 5 Anleggsmidler Aksjer og andeler Antall Pål. Ansk.kost Bokført Nominell verdi AS Nordøyvegen AS Sande fastlandssamband AS Fiskernes Hus Sunnmørshallen AS Eiksundsambandet AS Storebrand ASA SUM Bokført Nominell verdi Obligasjoner 13%*Sparebank-Kreditt 84/ %*!Sparebank-Kreditt 86/ ,65%*!Sparebank-Kreditt 86/ *!Sandnes Sparebank 04/ *!Sparebanken Øst 04/ SUM TOTALT POST Note 6 Spesifikasjon av aksjer og andeler vurdert Til virkelig verdi Aksjer og grunnfondsbevis Antall Kurs Bokført Markedsverdi Acergy S.A , Aker ASA , Aker Solutions ASA , DNB NOR ASA , Fred Olsen Energy AS , Norsk Hydro ASA , Orkla ASA , Petroleum Geo Services ASA , Renewable Energy Corporation ASA , Sea Drill Ltd , Sparebanken Midt-Norge , Sparebanken Møre , Sparebanken Rogaland , StatoilHydro ASA ,

17 Noter til regnskapet Antall Kurs Bokført Markedsverdi Tandberg ASA , Telenor ASA , XACT Derivat BULL , Yara International ASA , Nordea Sverige , SE Banken AS , Sum aksjer og grunnfondsbevis Note 7 Obligasjoner og obligasjonsfond vurdert til virkelig verdi Bokført Nominell verdi Obligasjoner 10,5% Songa Offshore 08/ Color Group ASA FRN 05/ DnB NOR Bank 08/ DNB NOR BANK ASA 08/ EDB Business Partner ASA 06/ Klepp Sparebank FRN 2008/ Kvinesdal Sparebank 08/ Kvinesdal SPB FRN 08/ Landkreditt 05/ Nordea Bank Finland ABP SING Norske Skogindustrier ASA 04/ Odfjell ASA 06/ Prosafe ASA åpent obl.lån 05/ Sandsvær Sparebank 08/ Seadrill Ltd 07/ Sparebanken Møre 05/ Sparebanken Nord-Norge 05/ Sparebanken Pluss 05/ Sparebanken Rana FRN 04/ Sparebanken Rogaland 04/10 FL Statkraft AS 04/ Storebr. Bank fondsobl. 04/ Storebrand Livsforsikring AS 08/ Sunndal Sparebank 08/ Viken Fibernett FRN 08/ Wilh. Wilhelmsen ASA 06/ Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/ Storebrand Energi/Konsum 05/ OBLIGASJONER TOTALT Selskapet er bare i ubetydelig grad eksponert for valutarisiko. Det er i løpet av 2008 kostnadsført kr i urealiserte tap på obligsjonsporteføljen og kr på aksjer og andre verdipapirer. Note 8 Utlån og fordringer Lån mot pantesikkerhet: 0 0 Lån til ansatte, bolig Sum lån Avsetning mot tap på lån Sum pantelån Andre lån: Ansvarlig lån Sunnmørshallen AS Sum Andre lån Sum utlån og fordringer:

18 Noter til regnskapet Note 9 andre finansielle eiendeler Plassering hos kredittinstitusjoner utgjør særvilkårsinnskudd i bank Av dette beløpet er kr bundet i 5-års innskuddsavtale, løpende til juni Note 10 Kortsiktige fordringer Tilgode hos forsikringstakere Delkrederfond Sum Debitorer mottatt forretning Tigode hos reass. gamle skader Sum Andre kunder Ikke regulert skade Interimskonto egenregning Sum Sum kortsiktige fordringer Note 11 Egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital Egenkapitalendring ved fusjon med Vbforsikring Omklassifisering av fond inkl fond i Vbforsikring mv.: Administrasjonsavsetning Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Egenkapital Endring i adminstrasjonsavsetning Endring i avsetning til naturskadefondet Endring i avsetning til garantiordningen - Disponering av årets resultat Egenkapital Opptjent egenkapital Inneholder nå også administrasjonsavsetning, avsetning til naturskadefond og avsetning til garantiordningen, da disse avsetningene er omklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til egenkapital fra Solvensmargin: Alle tall i 1000 kr Solvensmarginkapital Solvensmarginkrav Solvensmargin 1178,80 % 1023,50 % Sammensetning: Netto ansvarlig kapital Avsetninger over minstekravet Beregnet tilleggspremier 0 0 Kapitaldekning: Kapitaldekning: 217,62 % 208,31 % Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Note 12 Forsikringstekniske avsetninger for egen regning Minstekrav Faktiske Premieavsetning Erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger f.e. r. (post 10 - post 3)

19 Noter til regnskapet Note 13 Pensjonskostnader, pensjonsmidler og -forpliktelser Netto pensjonskostnad Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner Forventet avkastning på pensjonsmidler 0 0 Administrasjonskostnader 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført implemeteringsvirkning 0 0 Resultatført planendring 0 0 Resultatført estimatavvik Årets netto pensjonskostnad inkl. arb.giv.avg Beregnede pensjonsforpliktelser: Sikrede AFP Ikke forsikrede Sum 2008 Sum 2007 Estimerte pensjonsforpliktelser Estimerte pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser pr Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført implementeringsvirkning Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser pr Økonomiske/aktuarielle forutsetninger: Diskonteringsrente 4,30 % 4,70 % 4,70 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 0,00 % Lønnsregulering 4,50 % 4,50 % 4,50 % Pensjonsregulering 4,25 % 4,25 % 4,25 % G-regulering 4,25 % 4,25 % 4,25 % Turnover 0,00 % 0,00 % 0,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 % AFP-uttakstilbøyelighet ,00 % 25,00 % 25,00 % Pr har selskapet usikret pensjonsavtale overfor 1 person som mottar livsvarig pensjon over drift. Selskapet er også tilsluttet ordning om Avtalefestet Pensjon (AFP) fra år. Selskapet betaler en egenandel av utbetalt pensjon. Forpliktelsen knyttet til AFP anses som usikret. Beregningene er i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid i den grad de overstiger 10% av det største av pensjonsforpliktelsene eller pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er behandlet i henhold til NRS 6 punkt 41 C. Arbeidsgiveravgift inngår som et tillegg til netto pensjonsforpliktelse. Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert i brutto pensjonsforpliktelse. Selskapets juridiske forpliktelser er ikke påvirket av den regnskapsmessige behandlingen av pensjonsforpliktelsene. Note 14 Avskrivninger: Kongens gt 23 Programutvikl. Driftsløsøre Sum Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger i året Økonomisk levetid 50 år 5 år 3-5 år Avskrivningsplan lineær lineær Lineær 19

20 Note 15 Skatter Den skattepliktige delen er knyttet til det innfusjonerte selskapet VB forsikring Gjensidig Trygdelag (VB) tallene er hentet fra regnskapet til VB for sammenligningens skyld. Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Verdipapir Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel % utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 Utsatt skattefordel i balansen Kun deler av selskapets virksomhet er skattepliktig. Den skattepliktige delen har ikke gitt skattemessig overskudd 2007 eller Fordeling av skattekostnaden Inntektsskatt, betalbar 0 0 Formuesskatt, betalbar Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Kontantstrømoppstilling Resultat av ordinær viksomhet før utligning av bonus Reassuranseavsetning ført direkte mot egenkapital Periodens betalte skatt -22 Ordinære avskrivninger Tap verdijustering verdipapirer Tap realisasjon verdipapirer Endringer i forsikringstekniske avsetninger Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning Endringer i kortsiktige fordringer Endringer i kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsakiviteter Kontantstrøm fra finansaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved nedbetalinger av ytt pantelån Netto endring verdipapirer Netto endring av andre finansielle omløpsmidler 0 Overskuddsutligning Netto kontantstrøm av fiansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter tilført ved fusjon med VB Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

21 Summary in English Møretrygd is a mutual insurance company with head office in Ålesund and branch offices in Fosnavåg and Volda. Portfolio Annual gross premium (including branches with other risk carriers) is NOK 90.4 million. Gross premiums in own name amounts to NOK 69.8 million and retained premium income NOK 17.4 million. Claims 2008 was a good year for Møretrygd and our partners. Gross claims in 2008 amounted to NOK 49.7 million and for own retention NOK 8,1 million. This gives a gross claims ratio of 71,32%, for own retention 47,0%. Accounts Like most other companies with investments in the financial markets, Møretrygd suffered losses due to the financial crisis. The insurance portfolio for both non-marine and marine performed well in 2008 and the company got a contribution from the run-off of SGS, which enabled a positive result of NOK 33 million. Reinsurance Møretrygd s reinsurance programme is placed with first class reinsurers, which with one exception all have got a rating of A- or better according to Standard & Poor s. Strategy As a part of the strategy of becoming a local insurance company for North West Norway, Møretrygd merged with the non-marine mutual VBforsikring in Møretrygd has strong position in the local marine market. This is a good foundation for future development of the company both within nonmarine and marine insurance. Key figures: Profit and loss account NOK NOK Gross premiums (including branches with other risk carrier) Gross premiums (in own name) Premiums for own account Claims for own account Operating result technical accounts Result non-technical accounts Result pre tax Result for the year after tax Balance sheet Assets Financial assets Reinsurers share of technical reserves Short term receivables Other assets Prepaid costs etc Total assets Liabilities and equity Equity Technical reserves Pension liabilities Debts Incurred costs etc Total liabilities and equity

22 22

23 23

24 Ålesund Besøksadresse: Kongens gate 23 Postadresse: Postboks 98 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon: Telefax: Fosnavåg Besøksadresse: Holmsildgata Postadresse: Postboks 250, 6099 Fosnavåg Telefon: Telefax: VOLDA Besøksadresse: Holmen 7 Postadresse: Postboks 332, 6101 Volda Telefon: Telefax: Grafisk design og produksjon: Foto forside: Terje Rakke/ Nordic Life.

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nøkkeltall... side 4. Tillitsvalgte i Møretrygd... side 5. Årsberetning... side 6. Resultatregnskap... side 10. Balanse... side 12

Nøkkeltall... side 4. Tillitsvalgte i Møretrygd... side 5. Årsberetning... side 6. Resultatregnskap... side 10. Balanse... side 12 Årsberetning og regnskap for 2005 Innhold Nøkkeltall............................... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd..................... side 5 Årsberetning............................. side 6 Resultatregnskap.........................

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 30.juni 2012

DELÅRSRAPPORT 30.juni 2012 DELÅRSRAPPORT 30.juni 2012 Generelt. Regnskapet pr 30.6.2012 viser klart bedre tall sammenlignet med fjoråret på samme tid. Regnskapet. Resultatregnskapet viser et teknisk resultat på kr 1.508.685,- og

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side 6 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Noter til regnskap...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 TEKNISK REGNSKAP 1. PREMIEINNTEKTER M.V. 1.1. Forfalt bruttopremie 83 103 842 77 454 511 108 088

RESULTATREGNSKAP 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 TEKNISK REGNSKAP 1. PREMIEINNTEKTER M.V. 1.1. Forfalt bruttopremie 83 103 842 77 454 511 108 088 RESULTATREGNSKAP 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 TEKNISK REGNSKAP 1. PREMIEINNTEKTER M.V. 1.1. Forfalt bruttopremie 83 103 842 77 454 511 108 088 859 1.2. Avgitte gjenforsikringspremier -68 456 867-64

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 30.september 2012

DELÅRSRAPPORT 30.september 2012 Regnskapet pr 30.9.2012 viser klart bedre tall enn på samme tid i fjor. DELÅRSRAPPORT 30.september 2012 Resultatregnskapet viser et teknisk resultat på -kr 6.930.830,- etter avsetning til premierabatt

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 30.september 2011

DELÅRSRAPPORT 30.september 2011 DELÅRSRAPPORT 30.september 2011 Generelt. Regnskapet pr 30.9.2011 bærer fortsatt preg av urolige tider i finansverdenen. Det er imidlertid gledelig å konstatere at det tekniske regnskapet er i balanse.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Nøkkeltall... side 4. Tillitsvalgte i Møretrygd... side 5. Årsberetning... side 6. Resultatregnskap... side 10. Balanse... side 12

Nøkkeltall... side 4. Tillitsvalgte i Møretrygd... side 5. Årsberetning... side 6. Resultatregnskap... side 10. Balanse... side 12 Årsberetning og regnskap for 2007 Innhold Nøkkeltall............................... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd..................... side 5 Årsberetning... side 6 Resultatregnskap.... side 10 Balanse....

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer