Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Transport Plassering og montering Betjening og drift av maskinen Bytte av sagblad Vedlikehold og reparasjon Tilbehør og originaldeler Transport og forpakning Typeskilt og tekniske data Typeskilt Tekniske data Montering og oppstart Montering Førstegangs oppstart av maskinen Fundamentflate Betjening og drift Beskrivelse av betjeningspanel NC-styring VT 555W med programversjon Justeringsdrift (Einrichten) VG program manuell Oversikt over PLS-kontroller - Siemens Simatic S Sagprogram - automatisk (Zangenprogramm) Lagre sagprogram Hente et lagret sagprogram Endring og sletting av lagrede program Oppsett Informasjon / feilmeldinger Program eksempler

3 7. Innstilling og justering av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Bytte og stramming av sagblad Justering av sagbladføring Drivverk og skjærehastighet Skjæretrykk og sagbladmating Kjøling Stikke og fastspenning av materiale Materialoppsamling Sponbørste Elektrisk utstyr Valg av sagblad Sag prosessering Beskrivelse av funksjonene Tips for optimal saging Grunnleggende Saging av ofte vekslende tverrsnitt Service og vedlikehold Sikkerhetsinstruksjoner Daglig vedlikehold Vedlikehold etter første 50 driftstimer Vedlikehold ved hver 100. driftstime Vedlikehold ved hver driftstime Regelmessig rengjøring og sponfjerning Feilsøking Elektriske skjema

4 1. Samsvarserklæring Hver enkelt maskin skal være utstedt med en samsvarserklæring, og den leveres med den enkelte maskin eller i internasjonal språklig bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. 3

5 2. Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Generelt For det foretas oppstart eller forflytning av maskinen, må bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsinstruksjonene gjennomgåes slik at anvisninger og instruksjoner overholdes. Advarsel og fare skilt som er montert på maskinen, må til en hver tid overholdes. Disse skiltene må alltid være rene og i lesbar tilstand. Bare personell som innehar tilstrekkelig opplæring og kvalifikasjoner har tillatelse til å utføre montering, drift, vedlikehold og reparasjonsarbeid ved maskinen. Det forventes at personell som betjener eller arbeider ved maskinen utøver det største forsiktighet når en arbeider ved maskine, og overholder alle gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Maskinoperatøren er ansvarlig for at maskinen er i god stand, og at alt sikkerhetsutstyr ved eller på maskinen innehar korrekt funksjon. Det er strengt forbudt å koble ut / forbi koble eventuelle sikkerhetsutstyr. Denne sikkerhetsforskriften er av generell type, og gjelder for ulike typer maskiner og utstyrsversjoner. Derfor kan det være mulig at noen av instruksjonene ikke er overførbare for enkelte maskintyper. Foruten de normale sikkerhetsforskrifter for verktøymaskiner og dens komponenter må etterfølgende sikkerhetsanvisninger spesielt overholdes. Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig for personell som arbeider ved eller på maskinen, slik at både betjening, drift og vedlikehold av maskinen utføres i samsvar med angitte instruksjoner og anvisninger. Dersom instruksjoner og anvisninger angitt i bruksanvisningen ikke overholdes, eller ved dersom det utføres modifisering av maskinen eller komponenter uten skriftlig samtykke fra maskinprodusenten, fører dette til at maskinprodusenten fraskriver seg et hvert form for garantiansvar. Produsenten påtar seg ikke noe form for ansvar med hensyn til eventuelle skader på materiell eller personell som oppstår ved at sikkerhetsforskriftene eller at vanlig normal forsiktighet og nøyaktighet ved arbeid med betjening, drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeid ved maskinen ikke er overholdt. 2.2 Transport Maskinen er egnet til å transportere med gaffeltruck, løftevogn eller kran. Foruten den vanlige og lokale gjeldende forskrifter med hensyn til transportering av maskiner, må anvisninger og instruksjoner angitt i kapittel 3 "Transport og forpakning" overholdes. 2.3 Plassering og montering Maskinen må plasseres på en jevn og fast fundamentflate med tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinen. Fundamentflaten bør også eventuelt overflatebehandles slik at ikke eventuelt søl fra kjølevæske, hydraulikk olje og lignende kan trenge ned i grunnen. Utstående maskindeler som anslag, stikker og lignende må avhengig av bygningsmessige mål sikres slik at ikke personell utsettes for unødig fare. Elektrisk tilkobling av maskinen skal bare utføres av personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Den elektriske strømforsyningen til maskinen må 4

6 bygningsmessig sikres. Maskinområdet må også sikres slik at verken maskin eller personell kan bli utsatt for fare fra fallende materiale som er ferdig prosessert. 2.4 Betjening og drift av maskinen Ved betjening og drift av maskinen, må en være spesielt oppmerksom på følgende: Det er strengt forbudt å oppholde seg ved henholdsvis gripe med hendene i bevegelse området til sagbuen. Ikke gripe med hendene eller andre kroppsdeler ved det løpende sagbladet. Ikke gripe med hendene eller andre kroppsdeler ved den roterende sponbørsten. Sørg for at ferdig kuttet materiale sikkert mottas slik at verken maskin eller personell utsettes for fare. Alt sikkerhetsutstyr, eksempelvis deksler og lignende er montert og innehar korrekt funksjon. Det må kun sages materialet som er i samsvar med sagens angitte bruksområde. 2.5 Bytte av sagblad Bruk alltid vernehansker når du skal bytte sagblad. Maskinen må slåes av ved hjelp av hovedstrøm bryteren, og maskinen må deretter sikres slik at uønsket oppstart av maskinen ikke er mulig. Kontroller sagbladet med hensyn til roteringsretning før du fortar montering av sagbladet. 2.6 Vedlikehold og reparasjon Vedlikehold og reparasjonsarbeid må bre utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Når det skal utføres vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen alltid slåes av ved hjelp av hovedstrømbryteren og sikres mot at uønsket oppstart kan oppstå. Ved arbeid i elektroskapet, må strømforsyningen først frakobles fra maskinen, og deretter må denne sikres slik at ikke uønsket innkobling kan oppstå. Ved reparasjon ved hydraulikk systemet, må systemet først gjøres trykk løst. Det må bare benyttes originale deler og forbruksmateriell, som sagblad, kjølevæske, hydraulikk olje og etc. levert av maskinprodusenten. Bruk egnet verktøy ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Ved rengjøring må det aldri benyttes rengjøringsmiddel som er brennbar eller kan utvikle skadelige gasser, som eksempelvis løsemiddel. Utfør aldri sveisearbeid eller varmeutviklende arbeid i nærheten av oljeførende eller elektriske ledningen. Oljebeholdere og eksempelvis sylindere må gjøres fri for olje og deretter rengjøres med egnet rengjøringsmiddel før en utfører slikt arbeid ved maskinen. Ved rengjøring av elektriske motorer og komponenter må disse beskyttes mot fuktighet. Etter at vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid er utført, må maskinen testes med hensyn til om alt sikkerhetsutstyr som NØDSTOPP-bryter, endebyrtere, sikkerhetsdeksler og lignende ved maskinen innehar korrekt funksjon. 5

7 2.7 Tilbehør og originaldeler BAUER originaldeler og tilbehør er spesielt konstruert for den konkrete Bauer sagmaskin typen. Vi vil derfor gjøre dem spesielt oppmerksom på å ikke benytte tilbehør og deler som ikke er levert av Bauer, ettersom disse da ikke vil være testet eller kontrollert i forhold til den konkrete maskinen typen. Ved bruk av uoriginale deler eller tilbehør kan dette føre til redusert maskinsikkerhet og fare for eventuelle skader. Maskinprodusenten påtar seg ikke noe form for ansvar med hensyn til skade dersom det er benyttet uoriginale deler eller tilbehør. Ved bruk av uoriginale deler eller tilbehør påtar maskinoperatøren seg det hele og fulle ansvar for eventuelle skader som eventuelt oppstår. 6

8 3. Transport og forpakning Maskinen leveres i egnet forpakning med hensyn til transport forsendelse. Allikevel kan det oppstå transport skade. Derfor må maskinen og tilbehør undersøkes med hensyn til transport skade ved mottak av forsendelsen. Dersom forsendelsen er transport forsikret av produsenten, må produsenten øyeblikkelig varsles om dette. I andre tilfeller må transport skaden avklares med transportøren. Maskinen og forpakningen er konstruert med hensyn til transport med løftevogn eller gaffeltruck. Det er også montert løftepunkt med hensyn til transport ved bruk av kran. Forpakningsembalasjen må etter bruk deponeres i henhold til lokale forskrifter. Blanke maskindeler som ikke er lakkert, er beskyttet med et lag med olje. Denne beskyttelsen skal ikke fjernes. Ved transportering av maskinen uten embalasje, må i tillegg til gjeldende sikkerhetsforskrifter spesielt følgende instruksjoner overholdes: Maskinen må bare transporteres med egnet løftevogn, gaffeltruck eller kran som innehar minimum 1500 kg løfte kapasitet. Maskinen må plasseres slik at tyngdepunktet til maskinen blir mellom transportgaflene (min. lengde 1.2 m). Transportgaflene må plasseres under hele maskinen ettersom maskinsokkelen er hul. Kjølevæske beholderen må taes ut av maskinsokkelen før en utfører transportering av maskinen. Sagbuen må være plassert i dens bakre posisjon. Deksler og lignende må kontrolleres og sikres før transportering utføres. Maskinens elektroskap må sikres før transportering utføres. Utstående og/eller løst tilbehør som eksempel anslag, rullebane og lignende, må demonteres fra maskinen og transporteres separat. Før det utføres transportering av maskinen, må maskinen rengjøres for spon, smuss og eventuelle materialrester. Ved transportering er det viktig å være spesielt oppmerksom med hensyn til utstående maskindeler som ratt, håndgrep og lignende slik at disse ikke blir skadet. 7

9 4. Typeskilt og tekniske data 4.1 Typeskilt Typeskiltet er plassert nede til venstre ved drivhjuldekslet. Data som er angitt ved typeskiltet oppgies ved bestilling av reservedeler, tilbehør eller ved andre tekniske forespørsler. Vi anbefaler at du noterer ned de angitte dataene fra typeskiltet i tabellen nedenfor, slik at du har de lett tilgjengelig ved behov. 1 Typebenevnelse 2 Serie nummer 3 Elektrisk effekt (strømbelastning) 4 Elektrisk spenning 5 Årsmodell 6 Sagblad størrelse 8

10 4.2 Tekniske data Maskin størrelse Lengde Bredde Høyde Maskinvekt (uten embalasje) Elektrisk kapasitet Sagmotor Kjølevæskepumpe Hydraulikkpumpe Sag kapasitet 90 rund 90 firkant 45 venstre 45 høyre 30 høyre Arbeidshøyde (material innmating) Sagblad drivhjul Sagblad størrelse VG 450 VG 450 L Skjærehastighet Sagblad styring/føring Stikke Sagblad mating Material mating Hydraulikk olje Viskositet Kvalitet Type eksempel Anbefalt tåkesmøremiddel Anbefalt kjølevæske Støyverdier Ubelastet Belastet (avhengig av materiale) 2150 mm 3100 mm 2115 mm VG 450 / 2250 mm VG 450 L ca. 900 kg uten tilleggsutstyr, kjølevæske og embalasje VG 450 ZA 450 mm 450 x 480 mm 450 x 310 mm 450 x 290 mm 450 x 180 mm 2,2 kw 0,1 kw 0,37 kw VG 450 LZA 450 mm 450 x 620 mm 450 x 420 mm 450 x 390 mm 450 x 250 mm 930 mm Diameter 450 mm 4150 x 34 x x 34 x m/min og 70 m/min Trinnløs hastighetsregulering leveres som tilleggsutstyr Styreruller og hardmetall føringer Manuell ved hjelp av håndratt via trapesspindel Hydraulisk skjæretrykkregulering Manuell 32 til 46 i henhold til DIN HLP Shell-Tellus 32 BAUER Tåkesmøremiddel konsentrat BAUER Kjølevæskemiddel konsentrat LpA = db(a) LpA = db(a) 9

11 5. Montering og oppstart 5.1 Montering Kontroller ved mottak av maskinen med hensyn til eventuelle transportskader og om forsendelsen er komplett. Sagmaskinen kan plasseres på et jevnt fundament, hvor den deretter festes fast til fundamentet. Når sagmaskinen festes fast til fundamentet, må en kontrollere at ikke sagrammen blir festet slik at den står i spenn. Kontroller også at fundamentflaten har tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinvekten inkludert materiale. Fundamentflaten må også overflatebehandles slik at ikke eventuelle søl fra kjølevæske eller hydraulikkolje kan trenge ned i grunnen. Nødvendig arbeidsområde for sagmaskinen er angitt ved maskin fundamentflate tegningen som er vist senere i dette kapittelet. Det er viktig å sørge for at arbeidsområde rundt maskinen blir tilstrekkelig med hensyn til materialtransport til og fra maskinen. Maskinoperatøren har ansvar for å sikre arbeidsområdet slik at det ikke oppstår eventuelle farer rundt maskinen under prosessering eller ved transport av materiale til og fra maskinen. Omgivelse temperaturen hvor maskinen monteres må være i område fra 0 C til 35 C. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en maskinvater som plasseres på sagbordet. Oppmerksom! Rullebanen og materialstendere må monteres slik at de er vannrett i forhold til sagbordet. Dersom disse ikke monteres vannrett i forhold til sagbordet, blir riktignok kuttet parallelt, men ikke rettvinklet. Vi anbefaler imidlertid at en benytter våre rullebaner, og ikke materialstendere, ettersom disse blir festet fast både til sagen og fundamentet, og dermed unngår en eventuelle forskyvninger som lett oppstår ved bruk av materialstendere. Elektrisk tilkobling av maskinen må bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Den elektriske tilkoblingen utføres i elektroskapet, hvor en kobler til ved rekkeklemmen L1, L2, L3, N og PE (Se elektriske skjema). Strømtilførselen må sikres i samsvar med elektriske data (Se kretsskjema). 10

12 5.2 Førstegangs oppstart av maskinen Før det foretas oppstart av maskinen, må maskinoperatøren gjøre seg fortrolig med maskinen, og bruksanvisningen må være grundig lest og forstått. Håndrattene ved den manuelle stikken og ved omdreiningsreguleringene er ved transport montert slik at de ikke stikker ut. Før det fortas oppstart av maskinen, må disse monteres korrekt. Fjern transport sikringer som eventuelt er montert ved sagbuen, deksler og lignende. Før det foretas oppstart av maskinen må alle maskindeler og tilleggsutstyr som er levert løst med maskinen monteres korrekt på maskinen. Tåkesmørekjølingsutstyr må minimum ha 2 bar trykkluft tilførsel. Kjølevæske beholderen plasseres inn under maskinen, og monter på plass kjølevæskepumpen (tilleggsutstyr) og pumpebeholderen. Kontroller sagblad retningen ved førstegangs oppstart av maskinen. Sagbladet skal ha retning i samsvar med den angitte pilretningen (Pilen er plassert ved det øvre sagbue dekslet). Sagbladet vil da ha løperetning ned mot sagbordet. Ved maskiner som har trinnløs hastighetsregulering, må det kontrolleres om hydraulikkpumpen innehar riktig roteringsretning (se pil angitt på pumpemotoren). Dette er svært viktig ettersom det ikke vil være mulig å opparbeide noe hydraulisk trykk dersom pumpen roterer med feil rotasjonsretning. Oppmerksom! Kontroller at alle transportsikringer ved sagbuen er fjernet før det fortas førstegangs oppstart av maskinen! Foreta et test kutt og kontroller følgende: Kontroller at innstilling av gjæringsvinkel er korrekt, se kapittel 7. Kontroller om tåkesmørekjøings systemet innehar korrekt funksjon (Smørekjølemiddel i beholder, trykkluft tilførsel tilgjegelig). Kontroller at kjølevæske beholderen er tilstrekkelig fylt med kjølevæske (Kontroller at kjølevæske er korrekt blandet). Kontroller at sagbladet er korrekt strammet. Kontroller om tanningen og den innstilte skjærehastigheten er korrekt i forhold til materialet som skal sages. Kontroller om materialet er korrekt innmatet i maskinen, og at det er tilstrekkelig fast låst. Kontroller om sagblad føringene er korrekt justert i forhold til materialet som skal sages. Kontroller om kjølevæske tilførselen er korrekt innstilt. Kontroller at utmating av de ferdig kuttede materialstykkene kan forgå på en sikker og uhindret måte. Materialet må ikke ligge inntil sagbladet når maskinen slåes på! 11

13 Det har blitt utført flere testkutt ved alle sagmaskinene før de forlater fabrikken, og sagbladføringene og stikken er innstilt slik at det maksimale snitt avviket er 0,2 mm ved en snitthøyde på 100 mm. Utfør derfor ingen endring av innstillingene ved sagbladføringene eller stikken med mindre det oppstår et snitt avvik som er større en 0,2 mm ved en snitthøyde på 100 mm. Prøv å let etter eventuelle andre feil før du utfører endring av sagbladførings og stikke innstillingen. Eksempelvis kan materialet være skjevt festet, eller oppvatring av rullebane er ikke utført tilfredsstillende. Ta gjerne kontakt med oss for telefonisk hjelp. 5.3 Fundamentflate 12

14 6. Betjening og drift 6.1 Beskrivelse av betjeningspanel Benevnelse S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 H1 H2 P1 Beskrivelse Sag - PÅ Sag - AV Sagbue - Bakover Sagbue - Fremover Matestikke - Åpne Matetikke - Lukk Mating - Bakover Mating - Fremover Stikke - Åpne Stikke - Lukk Valgbryter - Automatisk - Manuell Hovedstrømbryter NØDSTOPP-bryter Varsellys - Forstyrrelse Varsellys - Sagbladdrift Potensiometer sagbladhastighet 13

15 6.2 NC-styring VT 555W med programversjon 1.16 Etter at maskinen har blitt slått på, og styringsprogrammet har blitt lastet, vil følgende hovedmeny vises på displayet. 14

16 6.2.1 Justeringsdrift (Einrichten) Ved å trykke på tasten "Einrichten (Justeringsdrift)" velges justeringsdrift menyen. For å kunne aktivisere justeringsdrift, må valgbryteren ved betjeningspanelet være posisjonert i manuelldrift. For å svinge sagbuen, trykker du på de respektive tastene høyre eller venstre inntil du oppnår ønsket ER-Y verdi (vinkel). Alle andre funksjoner blir også betjent ved hjelp av tastene på trykkeskjermen. Ved å trykke på tasten "Menue (Meny)" vil du returnere tilbake til hovedmenyen. 15

17 6.2.2 VG program manuell Ved dette programmet har du mulighet til å angi en ønsket vinkel, enten ved å velge de tre standard vinklene 90, -45 og 45, eller ved at du angir en vinkel ved å trykke på det nummeriske feltet for Skal-verdi (Soll). Det vil da fremkomme et nummerisk tastatur som du benytter til å å angi ønsket vinkel. Angi ønsket vinkel, dersom du ønsker å angi venstre vinkel, benytter du fortegnet - fremfor. Den inntastede verdien angies ovenfor tastaturet. Dersom du taster inn feil verdi, kan du benytte piltastene til å navigere deg til sifferet som er feiltastet og deretter overskrive dette ved ny inntasting. Når du har tastet inn ønsket verdi, bekrefter du dette ved å trykke på tasten Enter, som samtidig gjør at du returnerer tilbake til forrige meny. Ved å trykke på tasten ESC, vil du returnere til bake til forrige meny uten at vinkel verdien blir endret. Ved å trykke på tasten Start, vil sagbuen posisjonere seg til angitt skal-verdi. Dersom en trykker på tasten stopp, vil sagbue forflytningen bli avbrutt. Ved å trykk på start igjen etter avbrudd, vil sagbuen på nytt forflytte seg til skal-vinkel posisjon. 16

18 I menyen VG program manuell har du også mulighet til å avlese antall driftstimer som sagbladet har vært i bruk. Dette gjøres ved å trykke på tasten "Blattw.". Ved å trykke på tasten "Reset", vil driftstime telleren for sagbladet bli nullstilt. Dette gjøres eksempelvis når en bytter sagblad. Dermed har du mulighet til å holde oversikt over standtiden for hver enkelt sagblad. Driftstime telleren med hensyn til hydraulikk systemet, kan bare nullstilles dersom en angir et passord. Ved å trykke på tasten Meny, vil en returnere tilbake til hovedmenyen. 17

19 6.2.3 Oversikt over PLS-kontroller - Siemens Simatic S7-200 Innganger Utganger Nr Beskrivelse Nr Beskrivelse I 0.0 Sagmotor er i drift (K1+Q1) Q 0.0 Antall teller (Z1) I 0.1 Automatisk på (S11) Q 0.1 Advarsellys - Forstyrrelse I 0.2 Sagmotor på (S1) Q 0.2 Buntstikke (K3) I 0.3 Sagmotor av (S2) Q 0.3 Sagmotor motorvern (K1) I 0.4 Sagbue fremover (S3) Q 0.4 Hydraulikkpumpe motorvern (K2) I 0.5 Sagbue bakover (S4) Q 0.5 Sagbue bakover (Y1) I 0.6 Stikke lukket (S5) Q 0.6 Sagbue fremover (Y2) I 0.7 Stikke åpen (S6) Q 0.7 Stikke lukke (Y3) I 1.0 Matestikke lukket (S7) Q 1.0 Stikke åpne (Y4) I 1.1 Matestikke åpen (S8) Q 1.1 Matestikke lukke (Y5) I 1.2 Mating fremover (S9) Q 2.0 Matestikke åpne (Y6) I 1.3 Mating bakover (S10) Q 2.1 Mating fremover (Y7) I 1.4 Hydraulikkpumpe i drift (K2+Q3) Q 2.2 Mating bakover (Y8) I 1.5 Antall teller lik skal-antall (Z1) Q 2.3 Ledig I 2.0 Sagbue til bakre (S3e) I 2.1 Sagbue til fremre (S4e) I 2.2 Mating til fremre (S5e) I 2.3 Mating til bakre (S6e) 18

20 6.2.4 Sagprogram - automatisk (Zangenprogramm) Ved hovedmenyen trykker du på tasten "Zangenpro" for å gå til menyen sagprogram (helautomatiske sagprogram). Ved denne menyen har du mulighet til å sage materialstykker med forskjellige gjæringsvinkler og lengder i automatisk modus. Et program kan bestå av inntil 12 delsetninger (delstykker) som igjen kan repeteres inntil 999 ganger. Eksempel: Trykk på vinkel 1 for å angi første ønskede gjæringsvinkel ved første delsetning. Det vil da fremkomme et nummerisk tastatur på displayet, slik at du kan angi vinkelen. Angi den ønskede gjæringsvinkel inkludert fortegn med hensyn til høyre eller venstre. Den inntastede verdien vises over tastaturet. Dersom du taster inn feil verdi, kan du benytte piltastene til å navigere deg til sifferet som er feiltastet og deretter overskrive dette ved ny inntasting. Når du har tastet inn ønsket verdi, bekrefter du dette ved å trykke på tasten Enter, som samtidig gjør at du returnerer tilbake til forrige meny. 19

21 Ved å trykke på tasten ESC, vil du returnere til bake til forrige meny uten at vinkel verdien blir endret. Etter at 1. gjæringsvinkel er angitt, trykker du på tall-feltet ved "SollM"(Skal-lengde) ved den første delsetningen. Et nummerisk tastatur vil da vises på displayet, slik at du kan taste inn den ønskede lengde verdien. Etter at du har tastet inn ønsket lengde, berkeftes inntastingen ved hjelp av tasten Enter. Trykk så på tall-feltet for "Winkel 2"(vinkel 2) ved den første delsetningen, og angi den ønskede gjæringsvinkelen for vinkel 2. Ønsket antall delstykker (maks 999) angis ved å trykke på tall-feltet ved feltet "Eingegeben" (Angitt antall). Antall delstykker tastes inn ved hjelp av det nummeriske tastaturet som fremkommer. Oppmerksom! Første delsetning + stykkteller fungerer bare dersom 1. vinkel er mellom 90 til -45 og 2. vinkel er mellom 90 til +30. For alle andre tilfeller er det nødvendig med flere delsetninger, se program eksempel. Det er maksimalt mulig å angi 12 delsetninger. Ved inntasting av flere delsetninger, vil den 2. gjæringsvinkelen til delsetningen forran automatisk overført til 1. gjæringsvinkel delsetningen etter. Derfor kan en da bare angi ønsket lengde og 2. gjæringsvinkel ved delsetningen som følger etter den første. For å bla til delsetningene 5-12, trykker en på tasten "Next" (neste). Plasser så materialet i sagen slik at det er mulig å utføre et forkutt. Kjør sagbuen bakover og lukk begge stikken. Sett valgbryteren i posisjon automatisk. Nullstill telleren for antall ferdig utført kutt til null ved å trykke på tasten "Z 0". Ved at en deretter trykker på tasten "Start", vil den automatiske sagsyklusen starte opp. Dersom en trykker på tasten "Stop", vil den automatiske sagsyklusen bli avbrutt etter at det pågående kuttet er ferdig utført. Ved å trykk på "Start" tasten etter et avbrudd, vil maskinen forsette den påbegynte sagsyklusen fra der den ble avbrutt. 20

22 Når en delsetningen er ferdig utført i sagprogrammet, vil dette bli angitt ved at det vises et kryss ved siden av delsetningsnummeret. Over stykktelleren vises antall program repetisjoner som til nå er utført. Dersom en stykklengde settes til 0, vil dette føre til at programmet blir avsluttet ved denne delsetningen. Også selv om det blir angitt flere delsetninger etter den aktuelle delsetningen. Gjæringsvinkler og stykklengder kan også endres selv om en automatisk syklus er under utførelse. Ved materialslutt, vil det fremkomme en feilmelding som en varseltrekant med et utropstegn inni. Ved å trykke på varseltrekanten, vil den aktuelle feilmeldingen vises på displayet. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du returnere tilbake til forrige meny. Utbedre feilen / forstyrrelsen som har oppstått! Ved dette tilfellet, så mater du inn mer materiale i maskinen, slik at det siste kuttet som ble utført kan fortsette. Det siste kuttet vil altså bli utført på nytt som et forkutt ved det nye materialet, slik at den automatiske syklusen forsetter. Materialslutt (materialende) er den eneste feilmeldingen som en ved et enkelt trykk på start tasten igjen får den automatiske syklusen til å fortsette igjen. Ved alle andre feilmeldinger, må en etter utbedring av feilen / forstyrrelsen som er angitt i feilmeldingen, trykke på tasten "i.o" for å bekrefte at feilen er rettet. Oppmerksom! Dersom du slår av hovedstrømbryteren, vil programmet som du har angitt forsvinne fra minnet og må ved behov angis på nytt. 21

23 6.2.5 Lagre sagprogram Kontrolleren er utstyrt med 3 forskjellige lagringsplasser PLS - minnet og display - minnet kan hver bare lagre 1 program. Bare program som er angitt og lagret i Program minnet, vil kunne hentes frem igjen etter en inn- og utkobling av maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren. Opprette et program i program minnet: Ved å trykke på tasten "Zangenpro" i hovedmenyen, veksler du til Sagprogram menyen. Ved å trykke på tasten "Progr." kommer du til menyen for programminnet. 22

24 Angi her programmet ved at du trykker på feltene vinkel og lengde, og deretter angir verdiene. Ved å trykke på tasten "Next"(neste) vil du kunne bla til delsetning 5 til 12, for å angi disse. Trykk så på tasten "Programmnamen"(programnavn) eller "Programmnummer"(programnummer), og det vil da komme frem et tastatur på skjermen som du kan benytte til å taste inn dette. Her kan du da angi et passende navn eller nummer for programmet. Dersom du taster feil, vil du kunne benytte piltastene til å navigere til riktig posisjon, slik at du kan taste inn på nytt ved å skrive over. Trykk deretter på tasten "Enter", og navnet eller nummeret vil da bli lagret, og du returnerer tilbake til forrige meny. Ved å trykke på tasten "ESC", returnerer du tilbake til forrige meny uten at endring av navnet eller nummeret blir utført. Dersom programmet er ferdig programmert, trykker du på tasten "Speichern"(lagre), og dermed blir programmet lagret i data-minnet. Ved å trykke på tasten "Inhalt"(innhold-oversikt), vises en oversikt over alle programmene som er lagret i data-minnet. 23

25 Ved hjelp av piltastene kan du bla frem og tilbake mellom de ulike programmene som er lagret i data-minnet. Ved å trykke på et av programnavnene, eller nummeret, vil dette bli lastet inn i program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du gå videre til program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "Senden"(sende), vil programmet bli lasten inn i PLS-minnet, og du vil automatisk returnere tilbake til sagprogram menyen. (Zangenprogramm). Sagprogrammet har nå blitt lastet inn i PLS-minnet, og er aktivt klar til bruk. Plasser så materiale inn i maskinen, slik at forkutt kan utføres. Kjør sagbuen tilbake, og lukk begge stikkene. Plasser valgbryteren ved betjeningspanelet i posisjon "Automatisk". Nullstill deretter stykktelleren ved å trykke på tasten "Z 0". Deretter trykker du på tasten "Start" for å starte den automatiske sagsyklusen. Ved å trykke på tasten "Stop"(Stopp), vil kuttet som er under utføring bli fullført, og deretter vil den automatiske sagsyklusen bli avbrutt. Ved å trykk tasten "Start" igjen etter at du har foretatt et avbrudd med stopp tasten, vil den automatiske sagsyklusen forsette videre drift fra stedet hvor den stoppet opp ved avbruddet. 24

26 Ved hjelp av et kryss ved siden av delsetningsnummeret, angis det om det aktuelle delsetningen i det automatiske sagprogrammet er ferdig utført. Over stykktelleren, angis det hvor mange program repetisjoner som er ferdig utført. Dersom en angir lengden (skal-lengde) lik 0, betyr dette at programmet blir avsluttet ved denne delsetningen, også selv om en angir flere delsetninger etter denne delsetningen i programmet. Vinkel og lengde kan også endres under utførelse av den automatiske syklusen. Ved materialslutt vil en feilmelding, varseltrekant med et utropstegn inni, vises på displayet. Ved å trykke på varseltrekanten, vil mer utfyllende hjelpetekst med hensyn til feilmeldingen komme frem på displayet. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du returnere tilbake til forrige meny. Utbedre feilen / forstyrrelsen som har oppstått! Ved dette tilfellet, så mater du inn mer materiale i maskinen, slik at det siste kuttet som ble utført kan fortsette. Det siste kuttet vil altså bli utført på nytt som et forkutt ved det nye materialet, slik at den automatiske syklusen forsetter. Materialslutt (materialende) er den eneste feilmeldingen som en ved et enkelt trykk på start tasten igjen får den automatiske syklusen til å fortsette igjen. Ved alle andre feilmeldinger, må en etter utbedring av feilen / forstyrrelsen som er angitt i feilmeldingen, trykke på tasten "i.o" for å bekrefte at feilen er rettet. 25

27 6.2.6 Hente et lagret sagprogram Ved hovedmenyen trykker du på tasten "Zangenpro"(sagprogram). Deretter trykker du på tasten "Progr"(program) for å veksle til program-minne menyen. Deretter trykker du på tasten "Inhalt"(innhold-oversikt) for å få opplistet en oversikt over alle programmene som er lagret i data-minnet. Ved hjelp av piltastene kan du bla frem og tilbake mellom de ulike programmene som er lagret i data-minnet. Ved å trykke på et av programnavnene, eller nummeret, vil dette bli lastet inn i program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "Senden"(sende), vil programmet bli lasten inn i PLS-minnet, og du vil automatisk returnere tilbake til sagprogram menyen. (Zangenprogramm). 26

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer