Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/ /2015 A20 SVK/ US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015"

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/ /2015 A20 SVK/ US MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSTANDSRAPPPORT FOR GRUNNSKULEN 2014/2015 DEL 2 - LÆRINGSMILJØET Vi melder med dette frå at kommunestyret den , hadde føre ovannemnde som sak PS 74/ l 5, der det vart gjort slikt vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Sakutgreiinga med vedlegg følgjer vedlagt. Volda kommune, l `. j \.f i,>:;n' 'fa H to. Urim irah'd ' sekretær ~ \ servicekontoret Kopi til: Per Ivar Kongsvik Postadresse: postmottak/qvoldakonimuneno \\'\\'\\.Volda.kommunc.n0 Slormyra 2 Tclcfonz Telefaks: Org. nr: Bankgiror 6100 Volda l I l 727

2 SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/929 Arkivkode: A20 Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/15 Driftsstyret /15 Kommunestyret TILSTANDSRAPPPORT FOR GRUNNSKULEN 2014/2015 DEL 2 - LÆRINGSMILJØET Handsaming i kommunestyret: Røysting: Tilrådinga frå driftsstyret vart samrøystes vedteken. Vedtak i Kommunestyret T ilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Samrøystes tilråding idriftsstyret til kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Administrasjonen si tilråding: T ilstandsrapport for grunnskulen 2013/2014 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Vedleggsliste: Tilstandsrapport for grunnskulen del 2 - Læringsmiljøet Samandrag av saka: Vår ref.: 2015/929 Side 2 av 4

3 Etter mal frå sist skuleår, legg administrasjonen fram tilstandsrapporten for grunnskulen i to delar. Del 2. som no vert lagt fram, omhandlar læringsmiljøet. Denne undersøkinga er lovfesta å gjennomføre kvart år på 7. og 10. trinn. Det er høve til å ta med andre trinn om kommunen ynskjer det. Undersøkinga er laga slik at ein bør vere forsiktig med å nytte den på lågare trinn. Det er nokre spørsmål som er obligatoriske, og så kan ein velje fleire spørsmål frå tilleggsmodular. Saksopplysningar: Det er fastsett i Opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. Det er vidare fastsett i Volda kommune sitt forsvarlege system, pkt at rådmannen har ansvar for å førebu eit politisk saksframlegg der tilstandsrapporten er grunnlaget for saksframlegget. l Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit medvite og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Det heiter også i stortingsmeldinga at det ikkje er alle sider ved kvaliteten i skulen som let seg måle. Ei rekke mål for den norske skulen, som verdiar og haldningar, vert ikkje målt i Undersøkinga. Desse har ansvar for å utarbeide ein årleg tilstandsrapport: 0 Kommunar 0 Fylkeskommunar 0 Private grunnskular som er godkjende etter Opplæringslova Private skular med rett til statstilskot Rapport om tilstanden i opplæringa Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringa skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskulane (jf. Opplæringslova andre ledd). Det følgjer av forarbeida til føresegnene - Ot.prp. nr. 55 ( ) at det skal vere mogeleg å tilpasse arbeidet med å utarbeide ein årleg tilstandsrapport til det ordinære plan-. budsjett- og rapporteringsarbeidet hjå skuleeigaren. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er eit sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringa har fastsett mål knytte til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringa,jf. St.meld. nr 31 ( ). Krav til innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men kan byggjast ut med annan Omtale som skuleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov. Det er data frå Skoleporten som hovudsakleg skal brukast som grunnlag for skuleeigaren si vurdering av tilstanden, men det følgjer av St.meld. nr. 31 ( ) at skuleeigarar og skular blir oppmoda til å føre opp konkrete målsetjinger for kva dei skal oppnå innanfor dei målområda som er sette opp. Vår ref.: 2015/929 Side 3 av 4

4 I St.meld. nr. 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre ferdigheiter og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av ferdigheitsnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om spesialundervisning, og skuleeigaren må derfor også på dette området bruke andre kjelder for datainnhenting. Skuleeigaren står elles fritt til å utvide innhaldet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Den plikta skuleeigaren har til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa, er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd. Ver merksam på at kravet til internkontroll, omfattar alle pliktene som ligg til skuleeigaren etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for sinå einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan vere teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan og gjelde for lokale indikatorar. Derfor ei påminning om at desse opplysningane må handsamast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. Skular der færre enn 10 elevar har delteke i undersøkinga, er unnateke offentleggjering. Det gjeld fleire av Volda sine skular. Vurdering Tilrådinga og konklusjon: bør vedtakast. Økonomiske ingen. konsekvensar: Helse og miljøkonsekvensar: Resultata frå Elevundersøkinga viser at elevane i Volda opplever eit godt læringsmiljø, men alle må likevel arbeidde aktivt for å vidareutvikle dette. Fleire av skulane våre dreg på åra, og ein ser at elevane gir uttrykk for at dei ynskjer eit betre fysisk læringsmiljø ved desse skulane. Rune Sjurgard rådmann Per Ivar Kongsvik oppvekstsjef Utskrift av endeleg vedtak: Opplæring og oppvekst Skulane Fylkesmannen i Volda i Møre og Romsdal Vår ref.: 2015/929 Side 4 av 4

5 VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst.. g.r~;..:.e " ~.w I.. :i.i4,z=él Jlt....i Llfillslrl f. vi...\ ll..lll.ll 1 linlvinl..r.oxl.l l!x.l«l_1.a.. : få? _ - _...._ 1

6 Innhald Elevane sitt læringsmiljø Resultat frå Elevundersøkinga Volda kommune 7. steg samanlikna med fylket og landet Volda kommune 10. steg samanlikna med fylket og landet Volda kommune 7. steg jenter og gutar samanlikna Volda kommune 10. steg jenter og gutar samanlikna Volda kommune 7. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/ Volda kommune 10. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/ Skulane sine kommentarartil eigne resultat Mork skule Øyra skule Bratteberg skule Vikebygda skule Austefjord skule Folkestad skule Dalsfjord skule Volda ungdomsskule

7 Elevane sitt læringsmiljø Dette er andre del av Tilstandsrapporten for skulane 2014/2015, i og for skuleåret Volda omhandlar resultat frå Elevundersøkinga. Rapporten er laga etter same del mal kommentarar som 1, med tabellar, frå både foreldre og elevar. vart gjennomført i To årssteg utgjer om lag 20 % av elevflokken i Volda kommune, så det er eit avgrensa utval av elevane som har delteke i undersøkinga. for alle elevane på dei to stega som er med, men rektorane kommenterer resultata på SU på alle skular sin skule. I tillegg skal Nasjonale funn: desember/januar inneverande skuleår på 7. steg og 10. steg. syner samla resultat drøfte skulen sine resultat. frå rektorar og forteljingar Undersøkinga Tabellane i rapporten NTNU har på oppdrag frå Udir analvsert resultata frå Elev-undersøkinga. Førebels er det område; levert analyse av tre mobbing, krenkingar og arbeidsro i skulen. Mobbing: Nasjonalt finn ein at talet på elevar som svarar at dei blir mobba har gått ned. 15,1 prosent svarar at dei har opplevd ein eller fleire former for krenkingar to til tre gongar i månaden eller meir. Det er ein nedgang på seks prosentpoeng sidan Å verte gjort narr av eller erta er den mest utbreidde halden krenkinga, utanfor og følgt å av få å verte negative kommentarar om utsjånaden. 3

8 Arbeidsro: Elevane svarar meir positivt på spørsmåla om arbeidsro samanlikna med Også den internasjonale undersøkinga PISA viser at det har vorte mindre uro i norske klasserom. elevane ved Øyra skule vil trivast betre når ny skule er på plass. Viser elles til kommentarar frå rektorane. Når ein ser på skilnader gut - jente, er det interessant at jentene på 7. årssteg ser ut til å oppleve skulen meir positiv enn gutane. Det er ei endring frå sist skuleår. Då viste svara det motsette. Når det gjeld mobbing er resultatet på snittet eller betre enn dei vi samanliknar med. Jentene opplever mindre mobbing enn gutane, sjølv om skilnaden er liten. Tilstanden i skulane i Volda: Resultat Elevundersøkinga: Resultata viser at elevane i Volda opplever eit godt læringsmiljø, og samanlikna med andre har Volda gode resultat på mobbing. Likevel har vi elevar som ikkje trives så godt. Ein elev som ikkje har det bra, er ein for mykje. Frå resultata er det interessant at jentene på 7. årssteg gjennomgåande svarar meir positivt enn gutane. På 10. årssteg kan ein tolke resultatet dit at elevane etterspør betre vurdering for læring. Etter planen skal Voldaskulen ta del i den nasjonale satsinga på vurdering for læring i 2016, noko som vil kome i møte det elevane gir tilbakemelding om íundersøkinga. Zårssteg: Samanlikna med Møre og Romsdal og nasjonalt ser ein at det er små skilnader. På elevdemokrati og medverknad svarar elevane under snittet til fylket og landet. Elevane på 7. årssteg svarar også under snittet på trivsel. Dei fysiske omgjevnadene er ein viktig faktor for trivsel, og ein bør kunne forvente at 10. trinn: På områda meistring, motivasjon og Iæringskultur ligg Volda sitt 10. klassekull under snittet til fylket og landet. Dette er viktige område med omsyn til kompetansemåla i faga, og det er grunn til at skulane analyserer desse resultata nøye. Dei same elevane opplever god støtte heimanfrå, og det er positivt. Det er liten skilnad i svara mellom jentene og gutane på 10. årssteg. 4

9 Resultat frå Elevundersøkinga Volda kommune 7. steg samanlikna med fylket og landet Felles reglar Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heimanfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ülandet IFyIket lvolda Høg verdi tyder positivt resultat. Unnataket er mobbing, der lav verdi er positivt. Landet FVIkEt leievar som har opplevd mobbing Voma 2-3 gongari mnd eller oftare 1 i... (prosent) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 5

10 Volda kommune 10. steg samanlikna med fylket og landet Mobbing på skulen Felles reglar Elevdemokrati og medverknad Motivasjon M el stri n g Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring _. -* 2>$%:6'*~_"~'~ >.'~ :*!:nz«v, Støtte heimanfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 E!Landet lfylket lvolda Høg verdi tyder positivt resultat. Unnataket er mobbing, der lav verdi er positivt. Landet Fylket l Elevar som har opplevd mobbing Volda 2-3 gongar i mnd eller oftare (prosent) I I l I I I 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6

11 Volda kommune 7. steg jenter og gutar samanlikna Mobbing på skulen Felles reglar b Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heimanfrå Støtte frå læra ra rne Trivsel 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 I Gutar I Jenter 7

12 Volda kommune 10. steg jenter ogigutar samanlikna Mobbing på skulen Felles reglar.0 Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heima nfrå Støtte frå iærararne Trivsel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 lgutar ljenter 8

13 Volda kommune 7. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/2014 Mobbing på skulen Felles reglar b Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heima nfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 I 2014/2015 I 2013/2014 9

14 Volda kommune 10. steg 2014/2015 samanlikna med 2Q13/2O14V Mobbing på skulen Felles reglar P Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for laering Fagleg utfordring O Støtte heimanfrå Støtte frâ Iærararne Trivsel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 I 2014/2015 I 2013/

15 Skulane sine kommentarar til eigne resultat Mork skule -no..., Mork skule gjennomførte Elevundersøkinga tidleg i januar Vi har dei seinare åra fått klasse til å gjennomføre denne testen for betre skaffe oss god oversikt over korleis det ligg an på skulen. Trivsel. Elevane gir uttrykk for at dei trivest godt på Mork skule. Dette stemmer godt med inntrykket dei tilsette har. Støtte frå lærarane. Elevane er tydelege på at dei opplever at lærarane bryr seg, har trua på dei og hjelper dei til forstå det dei skal lære. Støtte heimanfrå. Elevane opplever at dei får støtte heimanfrå. Dei seier at heimen viser interesse for det dei gjer på skulen, dei får god hjelp til leksene og heimen oppmuntrar dei i skulearbeidet. Fagleg utfordring. Svara frå elevane kan tyde på at nokre av elevane meiner dei kunne ha fått større utfordringar. Det kan og tyde at nokre elevar synes det er veldig vanskelege utfordringar dei får. Vurdering for læring. Det kjem her fram at våre lærarar er gode på å forklare elevane kva som er målet for undervisninga. Dei svarar og at lærarane er flinke til å fortelje kva som er bra med arbeidet dei gjer. Det kjem fram at lærarane kan verte betre til å fortelje korleis elevane skal bli betre og kva som vert vektlagt i vurderinga av arbeidet. Vi håper på at dette punktet vil verte betra etter at Volda kommune har delteke i den nasjonale satsinga Vurdering [or læring. Læringskultur. Vi kjem ut midt på treet når det gjeld arbeidsro i timane. Likevel kjem det og fram at både elevar og lærarar er opptekne av å jobbe godt med skulearbeidet og at det er rom for prøving og feiling. Meistring Opplevinga elevane har av meistring, undervisning, lekser og arbeid på skulen, ligg noko under snittet. Jentene melder at dei opplever meir meistring enn gutane. Motivasjon. Elevane er interesserte i å lære og gler seg til å gå på skulen. Dei er kanskje (naturleg nok) ikkje fullt så begeistra over skulearbeidet. Jentene er markant meir motiverte enn gutane. Totalt sett ligg dei likevel under snittet, om enn berre litt. Elevdemokrati og medverknad. Dette er det området Mork skule skårar dårlegast på. 11

16 f Felles reglar. Her kjem det fram at elevane kjenner reglane, dei vaksne er gode rollemodellar og at dei reagerer likt om reglane vert brotne. Mobbing på skulen. På denne indikatoren skårar Mork skule veldig bra! Det vil seie at det er lite eller ingen mobbing på skulen. Fysisk læringsmiljø. Elevane er mest fornøgd med reinhald, uteområdet og lærebøkene. Dei er ikkje særleg nøgde med toaletta og lufta inne. Mork skule ber preg av å vere ein gamal skule med relativt Klasseroma Tiltak Det er våre er små og for få. elevar. På Mork skule har vi hatt eit bevisst fokus på at sjølv om eleven går i Q klasse, så er han vår elev. Det å vere trivselsleiar er gøy!! Når ein skal vere trivselsleiar må ein vere snill, omtenksam og hjelpsam. Ein må tenke på andre og spør andre om dei vil vere med i leiken. Trivselsleiarane må også sjå om det er folk som er utanfor. Alle trivselsleiarar må på leikekurs. På leikekurs treff vi mange nye trivselsleiarar og lærer oss kjekke leikar. Vi lærer oss og ein trivselsleiardans som vi viser på skulen. Vi synest det er kjekt og morosamt å få med so mange vanskeleg i leiken. Av og til kan det vere å få med nok folk i leiken, men det går som oftast bra. Vi ynskjer at det er med mange i leiken, for då blir det kjekkare å leike. Det er også bra at vi får med dei aller minste, for det er ikkje alltid dei tør å spørje oss store. Favorittleikane våra er feks. kanonball, slåball, bil og garasje og mange fleir. Det er viktig for skulen at vi har trivselsleiarar, fordi då kan alle vere ilag. Det er og kjekt å få ei trivselsleiar-avslutning på slutten av eit halvår. For då kan alle trivselsleiarane vere ilag og gjere noko gøy saman. stort plassbehov. Tydelege klasseleiarar. Våre lærarar skal vere tydelege klasseleiarar. Dette er eit arbeid som går kontinuerleg. Den vaksne skal vere rettleiar og ein god rollemodell for elevane. Godt heim-skule samarbeid. Vi har lav terskel for kontakt mellom heim - skule. Dette gjer sitt til at elevane er klar over at dei ikkje operere i to verder, men at vi samarbeider. Vi jobbar heile tida med å oppretthalde eit godt samarbeid heim - skule. Fast inspeksjonsplan i friminutta. Vi har alltid synlege vakter ute i friminutta. Desse bidreg til at kvardagen vert opplevd som tryggare for alle elevane. Trivselsleiar-programmet Nokre av elevane på mellomsteget fungerer som aktivitetsleiarar i to matfriminutt i veka. Trivselsleiarane skal fungere som gode førebilete og setje i gang aktivitetar som er opne for alle. Vi trur at dette er viktig for trivsel mellom elevane og kan medverke til mindre utestenging og konflikt Zippys vener eit program for psykisk helse i skulen for klasse. Born treng ofte hjelp til å lære seg å setje ord på kjenslene sine. I staden for at dei skal ty til fysiske utslag, vil vi at dei skal bruke orda sine og uttrykkje seg verbalt. Felles turdag kvar månad. Andre torsdag i mnd går heile skulen på tur i nærmiljøet. Det vert lagt opp til aktivitetar på tvers av klassene. Laga av Emma (7.kl) og Kristina (5.kl) 12

17 Øyra skule Ved Øyra skuler det dei to 7. klassene som har gjennomført Elevundersøkinga. Mobbing Tala for mobbing Viser gode resultat for Øyra skule, her ligg vi under nasjonal-, fylkes- og kommunesnitt, og vi har også ei betring frå i fjor. Dette samsvarar med resultat frå trivselsundersøkinga vi tek for alle elevane på skulen kvar haust. Vi trur dette mellom anna er resultat av trivselsleiarordninga, samt at lærarane er svært opptekne av å arbeide for eit godt klassemiljø. Støtte frå lærarane Elevane gir uttrykk for både emosjonell og fagleg støtte frå lærarane, her har vi gått opp frå i fjor og ligg over både kommuneog landssnittet. Arbeidsforhold og læring På læríngskultur og meistríng skårar elevane ved Øyra skule over kommune- og landssnittet, og vi har i tillegg hatt ein framgang frå i fjor. Særleg læringskultur har ein god framgang (med 4,2 mot 3,9 i fjor). Vi trur dette kan skuldast mellom anna arbeid med SOL, der det er fokus på læringsstrategiar og lesing i alle fag. Arbeidet med lokale læreplanar i Voldaskulen dette året, trur vi også opna for refleksjon rundt læreplanmål, grunnleggande ferdigheiter og arbeidsmåtar. Elevdemokrati og medverknad På elevdemokrati og medverknad, ligg Øyra skule noko under det vi skulle ønske. Komande skuleår vil skulen prioritere arbeidet med elevdemokrati høgare. å Ved Øyra skule gjer vi mykje som er viktig for eit godt læringsmiljø. med viktige tiltak, samt vurdere der det er nødvendig. Tydelege faglege forventningar Vi vil halde fram nye tiltak Vi har gode rammer for faglege utfordringar med vekeplanar med klare mål og ulike vanskegrader, samt faste veketestar som viser korleis elevane ligg an i dei måla det er arbeidd med. SOL (systematisk observasjon av lesing) og VOKAL Vi har no kome i gang med SOL, og før jul 2015 vil alle elevane ved skulen verte «sola». Med innføring av VOKAL, har vi no eit godt verktøy som kan hjelpe oss til å 13

18 lagre resultat frå leseobservasjonane systematisk, og hjelpe lærarane til enkelt å sjå tiltak knytt til område med utfordringar. Felles opplevingar Fellesaktivitetar for alle elevane på skulen, som internasjonal dag, faste førjulsaktivitetar, vinterveke og Haueleite-veke er viktig for elevane sin trivsel og kjensle av tilhøyrsle til skulen. Særleg er marknaden kvar vår viktig, fordi vi her bidreg til felles positive opplevingar for elevar, foreldre og tilsette. Dette styrker foreldresamarbeidet og trivselen på skulen. I haust markerte Øyra skule Prøysen-året med ei framsyning som samla over 1000 personar til ein festkveld i kantina på høgskulen. Trivselsleiarprogrammet Vi er godt fornøgde med trivselsleiarordninga ved skulen der nokre av elevane på mellomsteget fungerer som aktivitetsleiarar i frirninutta. Trivsels-leiarane fungerer som gode førebilete og set i gang aktivitetar som er opne for alle, og dette er viktig for trivsel mellom elevane og medverkar truleg til rnindre utestenging og konfliktar. Arbeid for ei god psykisk helse I klasse bniker vi Zippys venner, eit skoleprogram utarbeidd av Foreldre for barn. Klassene har eigne timar med Zippy, og tankane frå Zippy pregar både born og vaksne i kvardagen. Elevane våre bruker kunnskap om konflikthandtering, relasjonar og utfordrande kjensler både på skulen og i kvardagen elles. For steg har nokre lærarar brukt opplegget Psykologisk førstehjelp i arbeid med enkeltelevar og klassemiljø. Dette har vist seg å vere eit godt verktøy. Arbeid mot seksuelle overgrep Skuleåret hadde SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) to kursdagar for lærarar og assistentar ved Øyra skule. I etterkant har skulen utarbeidd ein plan for arbeid mot seksuelle overgrep der elevane tre gongar iløpet av sju år ved Øyra skule vil møte eit pedagogisk opplegg om seksuelle overgrep. Trivsel for tilsette Det er også viktig å arbeide aktivt for alle tilsette sin trivsel på arbeidet. Medarbeidarundersøkinga dette året viste at dei tilsette ved Øyra skule gir svært god tilbakemelding pâ trivsel i arbeidskvardagen. At dei vaksne ved skulen trivst, trur vi påverkar elevane sin trivsel i skulekvardagen. Alternative aktivitetar for elevar med særskilde behov Ved Øyra skule har vi fleire elevar som har andre behov enn det dei får dekt gjennom tradisjonell undervisning. Vi har det siste året arbeidd mykje for å gje desse elevane alternative tilbod som er tilpassa deira behov. Dette er eit viktig arbeid, der vi prøver oss fram utan noko fasit, men der vi ser svært positive resultat i form av gladare og tryggare elevar som meistrar på sitt nivå. 14

19 Andre J J J J J J tiltak To kontaktlærarar per klasse. Gode skjema og rutinar for utviklingssamtalar. Elevane utformar eigne klassereglar i tillegg til skulereglementet. Eit elevråd der elevane har reell medverknad. Tur- og ekskursjonsplan for Øyra skule der klassene har faste aktivitetar gjennom året, som til dømes besøk i Ivar Aasen-tunet, i kyrkja og kometland, naturekskursjonar i nærområdet, gardsbesøk og overnattingsturar. Gode vaktordningar i frirninutta som sikrar nok vaksne på heile skuleområdet, og eigne vakter som har ansvar for elevar med særskilde behov. ' l '. 1 f-"' Q (g. 4 15

20 Bratteberg skule Elevundersøkinga syner at elevane trivst på skulen og at mobbing er eit lite problem. Elevane får god støtte frå lærarane og opplever lik handtering av reglar. Resultata frå Elevundersøkinga vert drøfta med lærarane på teamet, medan einskilde emne vert arbeidd med i heile kollegiet ved skulen. Trivsel Vi skårar noko lågare enn snittet, i motsetning til tidlegare år. Skulen har arbeidd med dette og iverksette i januar fleire tiltak for auka trivsel. Her nemner vi Det store lese1otteriet, nye møblar i hallen, tillaging av grill /bålplass og steinomn. Støtte frå lærarane Elevane melder om at lærarane har tru på dei og at dei vert behandla med respekt. Vidare at dei får god hjelp av lærarane til vidare arbeid. Støtte frå heimen Elevane får hjelp til leksene, dei vaksne oppmuntrar og syner interesse for skulearbeidet. Det store leselotteriet vart skipa i samarbeid med FAU, og vi har fleire indikasjonar på auka støtte /hjelp til elevane si leseutvikling. Fagleg utfordring Elevane melder om bra med faglege utfordringar, men i møte med elevane ser vi fleire som gjerne vil ha meir krevjande lærestoff. Etter nyttår har vi såleis teke i bruk lærebøker for 8.klasse til einskilde elevar (suppleringsstoff). Vurdering for læring Her har vi ein signifikant framgang, men noko under snittet i kommunen. Delskâr syner at lærarane forklarar mål og fortel kva som er bra med arbeidet, men i mindre grad forklarar vurderingskriterium og kva eleven bør jobbe meir med. Største utfordringa er likevel å involvere elevane i vurderingsarbeidet. Dette vert viktig å gripe fatt i når kommunen kjem med i prosjektet Vurdering for læring. Læringskultur Elevane melder om ein læringskultur der det er akseptert å gjere feil, fordi ein kan lære av det. Elevane melder om for mykje uro i klassen, men er godt motiverte for arbeidet. Meistring Elevane ligg omlag på snittet i kommunen. Motivasjon Elevane er interessert i å lære og dei fleste gleder seg til å gå på skulen. Interessa for skulearbeid er lågare. Elevdemokrati og medverknad Elevane er i liten grad med på å foreslå korleis dei skal arbeide med faga. Dei melder om betre tilrettelegging for elevrådsarbeid, men i mindre grad at 16

21 skulen høyrer på forslaga. Elevane er med på å lage reglar for korleis dei skal ha det i klassa. Felles reglar Elevane kjenner til reglane og dei vaksne ser til at reglane vert følgde. Mobbing Her ligg vi omlag jamt med snittet i kommunen. Tiltak Trivselsleiar (TL) Dette er eit svært godt tiltak som betrar trivsel og truleg hindrar mykje uønska åtferd (trakassering, erting, plaging, mobbing, utestenging osv.) Elevråd Elevrådet arrangerer ballbingeturnering, basketballturnering, fotballkampar, 20- turmål og andre tiltak for skulen Det store leselotteriet I samarbeid med FAU og lokalt næringsliv arrangerte vi i år Det store leselotteriet. Dette var eit tiltak vi fekk svært god respons på, både med tanke på trivsel og leseglede. Nye møblar i fellesareal Dei få møblane i fellesareala var veldig slitne. Vi kjøpte såleis inn nye møblar til hallen og fekk nokon gratis frå Ørsta/Volda PPT. No fungerer hallen slik vi vil; som ein stad for pause og uformell omgang, undervisning av mindre grupper og spesialundervisning av eínskildelevar. Grillplass /bakaromn I tilknyting til grindbygget held vi på med opparbeiding av grillplass og muring av steinomn. Tanken er at dette kan bli eit kjekt og nyttig supplement til opplæringa i mat og helse, og ein alternativ læringsarena for elevar med særskilde behov. Vi håper elles dette vil føre til auka trivsel for alle ved skulen og SFO. FysAk Elevane på mellomsteget har fysisk aktivitet (FysAk) ein g. pr. veke. Vi køyrer i år ei ny ordning basert på auka elevmedverknad, og får svært positive tilbakemeldingar frå elevane. Leirskule /skuletur Vi har laga eit fast opplegg for 7. kl. der dei reiser til Lid skule/grendahus på overnattingstur. Opplegget femner om skulefaglege, sosiale og fysiske utfordringar og er svært god likt av elevar, føresette og tilsette. i Zippys venner Skulen køyrer opplegget Zippys venner på småsteget, og vil vonleg sjå resultat av dette i Elevundersøkinga om nokon år. Psykologisk førstehjelp Fleire lærarar har kursa seg i bruken av dette verktyet. Vi køyrer no fast opplegg for 5. klasse og tek det dessutan i bruk med andre eínskildelevar. Vi har også introdusert opplegget for føresette som no brukar det heime. Tett på Skuleleiinga er tett på einskildelevar som treng ekstra oppfølging. Dette gjeld t.d. alle tilfelle av mobbing (mistanke om mobbing), skulevegring, forseintkoming, utagering o.a. Alle tilsette er kjend med opplæringslova 9a, og arbeider i samsvar med utarbeidd prosedyre. 17

22 Sjekk inn-sjekk ut Lærarar og leiing brukar sjekk inn- sjekk ut på einskildelevar. Vi har då ein elevsamtale om morgonen (sjekk inn), der vi går i gjennom dagen; særskjlde ting som skal skje, om det er situasjonar eleven må bu seg på. Tilsvarande har vi samtale på slutten av dagen (sjekk ut), der vi snakkar om korleis dagen har vore, avklarar evt. konfliktar og uavklara hendingar. Desse tiltaka er med på å gjere skuledagen tryggare, samtidig som eleven slepp å ta med seg all frustrasjon heim. Refleksjonsgrupperkompetanseutvikling Vi har etablert ein møtearena for lærarane, der den kollektive utviklinga av skulen er i fokus. Lærarane reflekterer og rettleier kvarandre med bakgrunn i klasserommet (praksis-viten) og pedagogisk forsking (teori-viten). Emne for refleksjonsgruppene er henta frå dei tre viktigaste kompetansefelta til læraren: leiingskompetanse, relasjonskompetanse, og didaktisk kompetanse. f Matematikkens dag er ein kjekk dag som vi har ein gong i året. l staden for å gjere oppgåver i bøkene våre, brukar vi og gjere litt andre ting. Nokre av dei aktivitetane vi har hatt er bowling med ein liten vri der vi legg saman poenga vi får, kilobingo der vi får nokre oppgåver og så må vi rekne ut svaret og krysse av det svaret står. Vi har også ting som matte frisbee der det ligg matteoppgåver i skogen og vi må kaste frisbee ifrå post til post, eller av og til nokre mattespel. Eg synest at det er veldig kjekt at vi får samarbeide med kvarandre og lære nye ting som vi kan få bruk for seinare. Det er også veldig kjekt at vi får halde på med aktivitetar som vi vanlegvis ikkje gjer i timane når vi feks gjer oppgåver i boka. Alle elevane på skulen deltek på matematikkens dag. Vi blir delt inn i grupper. Mellomtrinnet har nokre eigne grupper og barnetrinnet har nokre. Eg synest at det er kjekt for vi får alltid kome på gruppe med nokre på vårt årssteg. Håper at dette vart ein bra tekst om matematikkens dag:-) Mathilde, 60 Skuleåret 2014/15 har vi hatt mindre tid til arbeid i refleksjonsgrupper, men vi vil intensivere dette arbeidet komande skuleår. Mobbegransking Skulen skaffar seg oversikt over elevane sin trivsel og evt. mobbing gjennom utviklingssamtalar to gonger pr. år. I tillegg opplever vi at lærarar, assistentar, SFO-tilsette, reinhaldarar, naboar og føresette har ein lav terskel for å melde frå om episodar dei finn urovekkande. 18

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag

Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag FUB og FUG meiner at vennskap er det viktigaste verkemiddelet mot mobbing. At alle barn skal ha minst éin venn, er eit godt arbeidsmål

Detaljer

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Høle Barne- og Ungdomsskule Skulebasert praksisplan for Høle Barne- og Ungdomsskule 2016

Høle Barne- og Ungdomsskule Skulebasert praksisplan for Høle Barne- og Ungdomsskule 2016 SANDNES KOMMUNE Høle Barne- og Ungdomsskule Skulebasert praksisplan for Høle Barne- og Ungdomsskule 2016 1 Innhald Velkomen til Høle skule som student!... 2 Fakta om Høle Barne- og Ungdomsskule... 3 Kva

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE

HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE Forord Alle foreldre ønskjer ei positiv utvikling for barna sine, og skulen er ein av dei viktigaste medspelarane til dette. Foreldrekonferansen

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

Å ruste barn. Derfor driftar Voksne for Barn skuleprogrammet Zippys venner i Noreg. 2 Zippys venner. Utdrag frå Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor driftar Voksne for Barn skuleprogrammet Zippys venner i Noreg. 2 Zippys venner. Utdrag frå Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre og gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer