Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/ /2015 A20 SVK/ US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015"

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/ /2015 A20 SVK/ US MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSTANDSRAPPPORT FOR GRUNNSKULEN 2014/2015 DEL 2 - LÆRINGSMILJØET Vi melder med dette frå at kommunestyret den , hadde føre ovannemnde som sak PS 74/ l 5, der det vart gjort slikt vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Sakutgreiinga med vedlegg følgjer vedlagt. Volda kommune, l `. j \.f i,>:;n' 'fa H to. Urim irah'd ' sekretær ~ \ servicekontoret Kopi til: Per Ivar Kongsvik Postadresse: postmottak/qvoldakonimuneno \\'\\'\\.Volda.kommunc.n0 Slormyra 2 Tclcfonz Telefaks: Org. nr: Bankgiror 6100 Volda l I l 727

2 SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/929 Arkivkode: A20 Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/15 Driftsstyret /15 Kommunestyret TILSTANDSRAPPPORT FOR GRUNNSKULEN 2014/2015 DEL 2 - LÆRINGSMILJØET Handsaming i kommunestyret: Røysting: Tilrådinga frå driftsstyret vart samrøystes vedteken. Vedtak i Kommunestyret T ilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Samrøystes tilråding idriftsstyret til kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Administrasjonen si tilråding: T ilstandsrapport for grunnskulen 2013/2014 del 2 om læringsmiljøet vert teke til vitende. Vedleggsliste: Tilstandsrapport for grunnskulen del 2 - Læringsmiljøet Samandrag av saka: Vår ref.: 2015/929 Side 2 av 4

3 Etter mal frå sist skuleår, legg administrasjonen fram tilstandsrapporten for grunnskulen i to delar. Del 2. som no vert lagt fram, omhandlar læringsmiljøet. Denne undersøkinga er lovfesta å gjennomføre kvart år på 7. og 10. trinn. Det er høve til å ta med andre trinn om kommunen ynskjer det. Undersøkinga er laga slik at ein bør vere forsiktig med å nytte den på lågare trinn. Det er nokre spørsmål som er obligatoriske, og så kan ein velje fleire spørsmål frå tilleggsmodular. Saksopplysningar: Det er fastsett i Opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. Det er vidare fastsett i Volda kommune sitt forsvarlege system, pkt at rådmannen har ansvar for å førebu eit politisk saksframlegg der tilstandsrapporten er grunnlaget for saksframlegget. l Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit medvite og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Det heiter også i stortingsmeldinga at det ikkje er alle sider ved kvaliteten i skulen som let seg måle. Ei rekke mål for den norske skulen, som verdiar og haldningar, vert ikkje målt i Undersøkinga. Desse har ansvar for å utarbeide ein årleg tilstandsrapport: 0 Kommunar 0 Fylkeskommunar 0 Private grunnskular som er godkjende etter Opplæringslova Private skular med rett til statstilskot Rapport om tilstanden i opplæringa Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringa skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskulane (jf. Opplæringslova andre ledd). Det følgjer av forarbeida til føresegnene - Ot.prp. nr. 55 ( ) at det skal vere mogeleg å tilpasse arbeidet med å utarbeide ein årleg tilstandsrapport til det ordinære plan-. budsjett- og rapporteringsarbeidet hjå skuleeigaren. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er eit sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringa har fastsett mål knytte til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringa,jf. St.meld. nr 31 ( ). Krav til innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men kan byggjast ut med annan Omtale som skuleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov. Det er data frå Skoleporten som hovudsakleg skal brukast som grunnlag for skuleeigaren si vurdering av tilstanden, men det følgjer av St.meld. nr. 31 ( ) at skuleeigarar og skular blir oppmoda til å føre opp konkrete målsetjinger for kva dei skal oppnå innanfor dei målområda som er sette opp. Vår ref.: 2015/929 Side 3 av 4

4 I St.meld. nr. 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre ferdigheiter og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av ferdigheitsnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om spesialundervisning, og skuleeigaren må derfor også på dette området bruke andre kjelder for datainnhenting. Skuleeigaren står elles fritt til å utvide innhaldet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Den plikta skuleeigaren har til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa, er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd. Ver merksam på at kravet til internkontroll, omfattar alle pliktene som ligg til skuleeigaren etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for sinå einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan vere teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan og gjelde for lokale indikatorar. Derfor ei påminning om at desse opplysningane må handsamast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. Skular der færre enn 10 elevar har delteke i undersøkinga, er unnateke offentleggjering. Det gjeld fleire av Volda sine skular. Vurdering Tilrådinga og konklusjon: bør vedtakast. Økonomiske ingen. konsekvensar: Helse og miljøkonsekvensar: Resultata frå Elevundersøkinga viser at elevane i Volda opplever eit godt læringsmiljø, men alle må likevel arbeidde aktivt for å vidareutvikle dette. Fleire av skulane våre dreg på åra, og ein ser at elevane gir uttrykk for at dei ynskjer eit betre fysisk læringsmiljø ved desse skulane. Rune Sjurgard rådmann Per Ivar Kongsvik oppvekstsjef Utskrift av endeleg vedtak: Opplæring og oppvekst Skulane Fylkesmannen i Volda i Møre og Romsdal Vår ref.: 2015/929 Side 4 av 4

5 VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst.. g.r~;..:.e " ~.w I.. :i.i4,z=él Jlt....i Llfillslrl f. vi...\ ll..lll.ll 1 linlvinl..r.oxl.l l!x.l«l_1.a.. : få? _ - _...._ 1

6 Innhald Elevane sitt læringsmiljø Resultat frå Elevundersøkinga Volda kommune 7. steg samanlikna med fylket og landet Volda kommune 10. steg samanlikna med fylket og landet Volda kommune 7. steg jenter og gutar samanlikna Volda kommune 10. steg jenter og gutar samanlikna Volda kommune 7. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/ Volda kommune 10. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/ Skulane sine kommentarartil eigne resultat Mork skule Øyra skule Bratteberg skule Vikebygda skule Austefjord skule Folkestad skule Dalsfjord skule Volda ungdomsskule

7 Elevane sitt læringsmiljø Dette er andre del av Tilstandsrapporten for skulane 2014/2015, i og for skuleåret Volda omhandlar resultat frå Elevundersøkinga. Rapporten er laga etter same del mal kommentarar som 1, med tabellar, frå både foreldre og elevar. vart gjennomført i To årssteg utgjer om lag 20 % av elevflokken i Volda kommune, så det er eit avgrensa utval av elevane som har delteke i undersøkinga. for alle elevane på dei to stega som er med, men rektorane kommenterer resultata på SU på alle skular sin skule. I tillegg skal Nasjonale funn: desember/januar inneverande skuleår på 7. steg og 10. steg. syner samla resultat drøfte skulen sine resultat. frå rektorar og forteljingar Undersøkinga Tabellane i rapporten NTNU har på oppdrag frå Udir analvsert resultata frå Elev-undersøkinga. Førebels er det område; levert analyse av tre mobbing, krenkingar og arbeidsro i skulen. Mobbing: Nasjonalt finn ein at talet på elevar som svarar at dei blir mobba har gått ned. 15,1 prosent svarar at dei har opplevd ein eller fleire former for krenkingar to til tre gongar i månaden eller meir. Det er ein nedgang på seks prosentpoeng sidan Å verte gjort narr av eller erta er den mest utbreidde halden krenkinga, utanfor og følgt å av få å verte negative kommentarar om utsjånaden. 3

8 Arbeidsro: Elevane svarar meir positivt på spørsmåla om arbeidsro samanlikna med Også den internasjonale undersøkinga PISA viser at det har vorte mindre uro i norske klasserom. elevane ved Øyra skule vil trivast betre når ny skule er på plass. Viser elles til kommentarar frå rektorane. Når ein ser på skilnader gut - jente, er det interessant at jentene på 7. årssteg ser ut til å oppleve skulen meir positiv enn gutane. Det er ei endring frå sist skuleår. Då viste svara det motsette. Når det gjeld mobbing er resultatet på snittet eller betre enn dei vi samanliknar med. Jentene opplever mindre mobbing enn gutane, sjølv om skilnaden er liten. Tilstanden i skulane i Volda: Resultat Elevundersøkinga: Resultata viser at elevane i Volda opplever eit godt læringsmiljø, og samanlikna med andre har Volda gode resultat på mobbing. Likevel har vi elevar som ikkje trives så godt. Ein elev som ikkje har det bra, er ein for mykje. Frå resultata er det interessant at jentene på 7. årssteg gjennomgåande svarar meir positivt enn gutane. På 10. årssteg kan ein tolke resultatet dit at elevane etterspør betre vurdering for læring. Etter planen skal Voldaskulen ta del i den nasjonale satsinga på vurdering for læring i 2016, noko som vil kome i møte det elevane gir tilbakemelding om íundersøkinga. Zårssteg: Samanlikna med Møre og Romsdal og nasjonalt ser ein at det er små skilnader. På elevdemokrati og medverknad svarar elevane under snittet til fylket og landet. Elevane på 7. årssteg svarar også under snittet på trivsel. Dei fysiske omgjevnadene er ein viktig faktor for trivsel, og ein bør kunne forvente at 10. trinn: På områda meistring, motivasjon og Iæringskultur ligg Volda sitt 10. klassekull under snittet til fylket og landet. Dette er viktige område med omsyn til kompetansemåla i faga, og det er grunn til at skulane analyserer desse resultata nøye. Dei same elevane opplever god støtte heimanfrå, og det er positivt. Det er liten skilnad i svara mellom jentene og gutane på 10. årssteg. 4

9 Resultat frå Elevundersøkinga Volda kommune 7. steg samanlikna med fylket og landet Felles reglar Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heimanfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ülandet IFyIket lvolda Høg verdi tyder positivt resultat. Unnataket er mobbing, der lav verdi er positivt. Landet FVIkEt leievar som har opplevd mobbing Voma 2-3 gongari mnd eller oftare 1 i... (prosent) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 5

10 Volda kommune 10. steg samanlikna med fylket og landet Mobbing på skulen Felles reglar Elevdemokrati og medverknad Motivasjon M el stri n g Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring _. -* 2>$%:6'*~_"~'~ >.'~ :*!:nz«v, Støtte heimanfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 E!Landet lfylket lvolda Høg verdi tyder positivt resultat. Unnataket er mobbing, der lav verdi er positivt. Landet Fylket l Elevar som har opplevd mobbing Volda 2-3 gongar i mnd eller oftare (prosent) I I l I I I 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6

11 Volda kommune 7. steg jenter og gutar samanlikna Mobbing på skulen Felles reglar b Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heimanfrå Støtte frå læra ra rne Trivsel 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 I Gutar I Jenter 7

12 Volda kommune 10. steg jenter ogigutar samanlikna Mobbing på skulen Felles reglar.0 Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heima nfrå Støtte frå iærararne Trivsel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 lgutar ljenter 8

13 Volda kommune 7. steg 2014/2015 samanlikna med 2013/2014 Mobbing på skulen Felles reglar b Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for læring Fagleg utfordring Støtte heima nfrå Støtte frå læra rarne Trivsel 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 I 2014/2015 I 2013/2014 9

14 Volda kommune 10. steg 2014/2015 samanlikna med 2Q13/2O14V Mobbing på skulen Felles reglar P Elevdemokrati og medverknad Motivasjon Meistring Læringskultur Vurdering for laering Fagleg utfordring O Støtte heimanfrå Støtte frâ Iærararne Trivsel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 I 2014/2015 I 2013/

15 Skulane sine kommentarar til eigne resultat Mork skule -no..., Mork skule gjennomførte Elevundersøkinga tidleg i januar Vi har dei seinare åra fått klasse til å gjennomføre denne testen for betre skaffe oss god oversikt over korleis det ligg an på skulen. Trivsel. Elevane gir uttrykk for at dei trivest godt på Mork skule. Dette stemmer godt med inntrykket dei tilsette har. Støtte frå lærarane. Elevane er tydelege på at dei opplever at lærarane bryr seg, har trua på dei og hjelper dei til forstå det dei skal lære. Støtte heimanfrå. Elevane opplever at dei får støtte heimanfrå. Dei seier at heimen viser interesse for det dei gjer på skulen, dei får god hjelp til leksene og heimen oppmuntrar dei i skulearbeidet. Fagleg utfordring. Svara frå elevane kan tyde på at nokre av elevane meiner dei kunne ha fått større utfordringar. Det kan og tyde at nokre elevar synes det er veldig vanskelege utfordringar dei får. Vurdering for læring. Det kjem her fram at våre lærarar er gode på å forklare elevane kva som er målet for undervisninga. Dei svarar og at lærarane er flinke til å fortelje kva som er bra med arbeidet dei gjer. Det kjem fram at lærarane kan verte betre til å fortelje korleis elevane skal bli betre og kva som vert vektlagt i vurderinga av arbeidet. Vi håper på at dette punktet vil verte betra etter at Volda kommune har delteke i den nasjonale satsinga Vurdering [or læring. Læringskultur. Vi kjem ut midt på treet når det gjeld arbeidsro i timane. Likevel kjem det og fram at både elevar og lærarar er opptekne av å jobbe godt med skulearbeidet og at det er rom for prøving og feiling. Meistring Opplevinga elevane har av meistring, undervisning, lekser og arbeid på skulen, ligg noko under snittet. Jentene melder at dei opplever meir meistring enn gutane. Motivasjon. Elevane er interesserte i å lære og gler seg til å gå på skulen. Dei er kanskje (naturleg nok) ikkje fullt så begeistra over skulearbeidet. Jentene er markant meir motiverte enn gutane. Totalt sett ligg dei likevel under snittet, om enn berre litt. Elevdemokrati og medverknad. Dette er det området Mork skule skårar dårlegast på. 11

16 f Felles reglar. Her kjem det fram at elevane kjenner reglane, dei vaksne er gode rollemodellar og at dei reagerer likt om reglane vert brotne. Mobbing på skulen. På denne indikatoren skårar Mork skule veldig bra! Det vil seie at det er lite eller ingen mobbing på skulen. Fysisk læringsmiljø. Elevane er mest fornøgd med reinhald, uteområdet og lærebøkene. Dei er ikkje særleg nøgde med toaletta og lufta inne. Mork skule ber preg av å vere ein gamal skule med relativt Klasseroma Tiltak Det er våre er små og for få. elevar. På Mork skule har vi hatt eit bevisst fokus på at sjølv om eleven går i Q klasse, så er han vår elev. Det å vere trivselsleiar er gøy!! Når ein skal vere trivselsleiar må ein vere snill, omtenksam og hjelpsam. Ein må tenke på andre og spør andre om dei vil vere med i leiken. Trivselsleiarane må også sjå om det er folk som er utanfor. Alle trivselsleiarar må på leikekurs. På leikekurs treff vi mange nye trivselsleiarar og lærer oss kjekke leikar. Vi lærer oss og ein trivselsleiardans som vi viser på skulen. Vi synest det er kjekt og morosamt å få med so mange vanskeleg i leiken. Av og til kan det vere å få med nok folk i leiken, men det går som oftast bra. Vi ynskjer at det er med mange i leiken, for då blir det kjekkare å leike. Det er også bra at vi får med dei aller minste, for det er ikkje alltid dei tør å spørje oss store. Favorittleikane våra er feks. kanonball, slåball, bil og garasje og mange fleir. Det er viktig for skulen at vi har trivselsleiarar, fordi då kan alle vere ilag. Det er og kjekt å få ei trivselsleiar-avslutning på slutten av eit halvår. For då kan alle trivselsleiarane vere ilag og gjere noko gøy saman. stort plassbehov. Tydelege klasseleiarar. Våre lærarar skal vere tydelege klasseleiarar. Dette er eit arbeid som går kontinuerleg. Den vaksne skal vere rettleiar og ein god rollemodell for elevane. Godt heim-skule samarbeid. Vi har lav terskel for kontakt mellom heim - skule. Dette gjer sitt til at elevane er klar over at dei ikkje operere i to verder, men at vi samarbeider. Vi jobbar heile tida med å oppretthalde eit godt samarbeid heim - skule. Fast inspeksjonsplan i friminutta. Vi har alltid synlege vakter ute i friminutta. Desse bidreg til at kvardagen vert opplevd som tryggare for alle elevane. Trivselsleiar-programmet Nokre av elevane på mellomsteget fungerer som aktivitetsleiarar i to matfriminutt i veka. Trivselsleiarane skal fungere som gode førebilete og setje i gang aktivitetar som er opne for alle. Vi trur at dette er viktig for trivsel mellom elevane og kan medverke til mindre utestenging og konflikt Zippys vener eit program for psykisk helse i skulen for klasse. Born treng ofte hjelp til å lære seg å setje ord på kjenslene sine. I staden for at dei skal ty til fysiske utslag, vil vi at dei skal bruke orda sine og uttrykkje seg verbalt. Felles turdag kvar månad. Andre torsdag i mnd går heile skulen på tur i nærmiljøet. Det vert lagt opp til aktivitetar på tvers av klassene. Laga av Emma (7.kl) og Kristina (5.kl) 12

17 Øyra skule Ved Øyra skuler det dei to 7. klassene som har gjennomført Elevundersøkinga. Mobbing Tala for mobbing Viser gode resultat for Øyra skule, her ligg vi under nasjonal-, fylkes- og kommunesnitt, og vi har også ei betring frå i fjor. Dette samsvarar med resultat frå trivselsundersøkinga vi tek for alle elevane på skulen kvar haust. Vi trur dette mellom anna er resultat av trivselsleiarordninga, samt at lærarane er svært opptekne av å arbeide for eit godt klassemiljø. Støtte frå lærarane Elevane gir uttrykk for både emosjonell og fagleg støtte frå lærarane, her har vi gått opp frå i fjor og ligg over både kommuneog landssnittet. Arbeidsforhold og læring På læríngskultur og meistríng skårar elevane ved Øyra skule over kommune- og landssnittet, og vi har i tillegg hatt ein framgang frå i fjor. Særleg læringskultur har ein god framgang (med 4,2 mot 3,9 i fjor). Vi trur dette kan skuldast mellom anna arbeid med SOL, der det er fokus på læringsstrategiar og lesing i alle fag. Arbeidet med lokale læreplanar i Voldaskulen dette året, trur vi også opna for refleksjon rundt læreplanmål, grunnleggande ferdigheiter og arbeidsmåtar. Elevdemokrati og medverknad På elevdemokrati og medverknad, ligg Øyra skule noko under det vi skulle ønske. Komande skuleår vil skulen prioritere arbeidet med elevdemokrati høgare. å Ved Øyra skule gjer vi mykje som er viktig for eit godt læringsmiljø. med viktige tiltak, samt vurdere der det er nødvendig. Tydelege faglege forventningar Vi vil halde fram nye tiltak Vi har gode rammer for faglege utfordringar med vekeplanar med klare mål og ulike vanskegrader, samt faste veketestar som viser korleis elevane ligg an i dei måla det er arbeidd med. SOL (systematisk observasjon av lesing) og VOKAL Vi har no kome i gang med SOL, og før jul 2015 vil alle elevane ved skulen verte «sola». Med innføring av VOKAL, har vi no eit godt verktøy som kan hjelpe oss til å 13

18 lagre resultat frå leseobservasjonane systematisk, og hjelpe lærarane til enkelt å sjå tiltak knytt til område med utfordringar. Felles opplevingar Fellesaktivitetar for alle elevane på skulen, som internasjonal dag, faste førjulsaktivitetar, vinterveke og Haueleite-veke er viktig for elevane sin trivsel og kjensle av tilhøyrsle til skulen. Særleg er marknaden kvar vår viktig, fordi vi her bidreg til felles positive opplevingar for elevar, foreldre og tilsette. Dette styrker foreldresamarbeidet og trivselen på skulen. I haust markerte Øyra skule Prøysen-året med ei framsyning som samla over 1000 personar til ein festkveld i kantina på høgskulen. Trivselsleiarprogrammet Vi er godt fornøgde med trivselsleiarordninga ved skulen der nokre av elevane på mellomsteget fungerer som aktivitetsleiarar i frirninutta. Trivsels-leiarane fungerer som gode førebilete og set i gang aktivitetar som er opne for alle, og dette er viktig for trivsel mellom elevane og medverkar truleg til rnindre utestenging og konfliktar. Arbeid for ei god psykisk helse I klasse bniker vi Zippys venner, eit skoleprogram utarbeidd av Foreldre for barn. Klassene har eigne timar med Zippy, og tankane frå Zippy pregar både born og vaksne i kvardagen. Elevane våre bruker kunnskap om konflikthandtering, relasjonar og utfordrande kjensler både på skulen og i kvardagen elles. For steg har nokre lærarar brukt opplegget Psykologisk førstehjelp i arbeid med enkeltelevar og klassemiljø. Dette har vist seg å vere eit godt verktøy. Arbeid mot seksuelle overgrep Skuleåret hadde SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) to kursdagar for lærarar og assistentar ved Øyra skule. I etterkant har skulen utarbeidd ein plan for arbeid mot seksuelle overgrep der elevane tre gongar iløpet av sju år ved Øyra skule vil møte eit pedagogisk opplegg om seksuelle overgrep. Trivsel for tilsette Det er også viktig å arbeide aktivt for alle tilsette sin trivsel på arbeidet. Medarbeidarundersøkinga dette året viste at dei tilsette ved Øyra skule gir svært god tilbakemelding pâ trivsel i arbeidskvardagen. At dei vaksne ved skulen trivst, trur vi påverkar elevane sin trivsel i skulekvardagen. Alternative aktivitetar for elevar med særskilde behov Ved Øyra skule har vi fleire elevar som har andre behov enn det dei får dekt gjennom tradisjonell undervisning. Vi har det siste året arbeidd mykje for å gje desse elevane alternative tilbod som er tilpassa deira behov. Dette er eit viktig arbeid, der vi prøver oss fram utan noko fasit, men der vi ser svært positive resultat i form av gladare og tryggare elevar som meistrar på sitt nivå. 14

19 Andre J J J J J J tiltak To kontaktlærarar per klasse. Gode skjema og rutinar for utviklingssamtalar. Elevane utformar eigne klassereglar i tillegg til skulereglementet. Eit elevråd der elevane har reell medverknad. Tur- og ekskursjonsplan for Øyra skule der klassene har faste aktivitetar gjennom året, som til dømes besøk i Ivar Aasen-tunet, i kyrkja og kometland, naturekskursjonar i nærområdet, gardsbesøk og overnattingsturar. Gode vaktordningar i frirninutta som sikrar nok vaksne på heile skuleområdet, og eigne vakter som har ansvar for elevar med særskilde behov. ' l '. 1 f-"' Q (g. 4 15

20 Bratteberg skule Elevundersøkinga syner at elevane trivst på skulen og at mobbing er eit lite problem. Elevane får god støtte frå lærarane og opplever lik handtering av reglar. Resultata frå Elevundersøkinga vert drøfta med lærarane på teamet, medan einskilde emne vert arbeidd med i heile kollegiet ved skulen. Trivsel Vi skårar noko lågare enn snittet, i motsetning til tidlegare år. Skulen har arbeidd med dette og iverksette i januar fleire tiltak for auka trivsel. Her nemner vi Det store lese1otteriet, nye møblar i hallen, tillaging av grill /bålplass og steinomn. Støtte frå lærarane Elevane melder om at lærarane har tru på dei og at dei vert behandla med respekt. Vidare at dei får god hjelp av lærarane til vidare arbeid. Støtte frå heimen Elevane får hjelp til leksene, dei vaksne oppmuntrar og syner interesse for skulearbeidet. Det store leselotteriet vart skipa i samarbeid med FAU, og vi har fleire indikasjonar på auka støtte /hjelp til elevane si leseutvikling. Fagleg utfordring Elevane melder om bra med faglege utfordringar, men i møte med elevane ser vi fleire som gjerne vil ha meir krevjande lærestoff. Etter nyttår har vi såleis teke i bruk lærebøker for 8.klasse til einskilde elevar (suppleringsstoff). Vurdering for læring Her har vi ein signifikant framgang, men noko under snittet i kommunen. Delskâr syner at lærarane forklarar mål og fortel kva som er bra med arbeidet, men i mindre grad forklarar vurderingskriterium og kva eleven bør jobbe meir med. Største utfordringa er likevel å involvere elevane i vurderingsarbeidet. Dette vert viktig å gripe fatt i når kommunen kjem med i prosjektet Vurdering for læring. Læringskultur Elevane melder om ein læringskultur der det er akseptert å gjere feil, fordi ein kan lære av det. Elevane melder om for mykje uro i klassen, men er godt motiverte for arbeidet. Meistring Elevane ligg omlag på snittet i kommunen. Motivasjon Elevane er interessert i å lære og dei fleste gleder seg til å gå på skulen. Interessa for skulearbeid er lågare. Elevdemokrati og medverknad Elevane er i liten grad med på å foreslå korleis dei skal arbeide med faga. Dei melder om betre tilrettelegging for elevrådsarbeid, men i mindre grad at 16

21 skulen høyrer på forslaga. Elevane er med på å lage reglar for korleis dei skal ha det i klassa. Felles reglar Elevane kjenner til reglane og dei vaksne ser til at reglane vert følgde. Mobbing Her ligg vi omlag jamt med snittet i kommunen. Tiltak Trivselsleiar (TL) Dette er eit svært godt tiltak som betrar trivsel og truleg hindrar mykje uønska åtferd (trakassering, erting, plaging, mobbing, utestenging osv.) Elevråd Elevrådet arrangerer ballbingeturnering, basketballturnering, fotballkampar, 20- turmål og andre tiltak for skulen Det store leselotteriet I samarbeid med FAU og lokalt næringsliv arrangerte vi i år Det store leselotteriet. Dette var eit tiltak vi fekk svært god respons på, både med tanke på trivsel og leseglede. Nye møblar i fellesareal Dei få møblane i fellesareala var veldig slitne. Vi kjøpte såleis inn nye møblar til hallen og fekk nokon gratis frå Ørsta/Volda PPT. No fungerer hallen slik vi vil; som ein stad for pause og uformell omgang, undervisning av mindre grupper og spesialundervisning av eínskildelevar. Grillplass /bakaromn I tilknyting til grindbygget held vi på med opparbeiding av grillplass og muring av steinomn. Tanken er at dette kan bli eit kjekt og nyttig supplement til opplæringa i mat og helse, og ein alternativ læringsarena for elevar med særskilde behov. Vi håper elles dette vil føre til auka trivsel for alle ved skulen og SFO. FysAk Elevane på mellomsteget har fysisk aktivitet (FysAk) ein g. pr. veke. Vi køyrer i år ei ny ordning basert på auka elevmedverknad, og får svært positive tilbakemeldingar frå elevane. Leirskule /skuletur Vi har laga eit fast opplegg for 7. kl. der dei reiser til Lid skule/grendahus på overnattingstur. Opplegget femner om skulefaglege, sosiale og fysiske utfordringar og er svært god likt av elevar, føresette og tilsette. i Zippys venner Skulen køyrer opplegget Zippys venner på småsteget, og vil vonleg sjå resultat av dette i Elevundersøkinga om nokon år. Psykologisk førstehjelp Fleire lærarar har kursa seg i bruken av dette verktyet. Vi køyrer no fast opplegg for 5. klasse og tek det dessutan i bruk med andre eínskildelevar. Vi har også introdusert opplegget for føresette som no brukar det heime. Tett på Skuleleiinga er tett på einskildelevar som treng ekstra oppfølging. Dette gjeld t.d. alle tilfelle av mobbing (mistanke om mobbing), skulevegring, forseintkoming, utagering o.a. Alle tilsette er kjend med opplæringslova 9a, og arbeider i samsvar med utarbeidd prosedyre. 17

22 Sjekk inn-sjekk ut Lærarar og leiing brukar sjekk inn- sjekk ut på einskildelevar. Vi har då ein elevsamtale om morgonen (sjekk inn), der vi går i gjennom dagen; særskjlde ting som skal skje, om det er situasjonar eleven må bu seg på. Tilsvarande har vi samtale på slutten av dagen (sjekk ut), der vi snakkar om korleis dagen har vore, avklarar evt. konfliktar og uavklara hendingar. Desse tiltaka er med på å gjere skuledagen tryggare, samtidig som eleven slepp å ta med seg all frustrasjon heim. Refleksjonsgrupperkompetanseutvikling Vi har etablert ein møtearena for lærarane, der den kollektive utviklinga av skulen er i fokus. Lærarane reflekterer og rettleier kvarandre med bakgrunn i klasserommet (praksis-viten) og pedagogisk forsking (teori-viten). Emne for refleksjonsgruppene er henta frå dei tre viktigaste kompetansefelta til læraren: leiingskompetanse, relasjonskompetanse, og didaktisk kompetanse. f Matematikkens dag er ein kjekk dag som vi har ein gong i året. l staden for å gjere oppgåver i bøkene våre, brukar vi og gjere litt andre ting. Nokre av dei aktivitetane vi har hatt er bowling med ein liten vri der vi legg saman poenga vi får, kilobingo der vi får nokre oppgåver og så må vi rekne ut svaret og krysse av det svaret står. Vi har også ting som matte frisbee der det ligg matteoppgåver i skogen og vi må kaste frisbee ifrå post til post, eller av og til nokre mattespel. Eg synest at det er veldig kjekt at vi får samarbeide med kvarandre og lære nye ting som vi kan få bruk for seinare. Det er også veldig kjekt at vi får halde på med aktivitetar som vi vanlegvis ikkje gjer i timane når vi feks gjer oppgåver i boka. Alle elevane på skulen deltek på matematikkens dag. Vi blir delt inn i grupper. Mellomtrinnet har nokre eigne grupper og barnetrinnet har nokre. Eg synest at det er kjekt for vi får alltid kome på gruppe med nokre på vårt årssteg. Håper at dette vart ein bra tekst om matematikkens dag:-) Mathilde, 60 Skuleåret 2014/15 har vi hatt mindre tid til arbeid i refleksjonsgrupper, men vi vil intensivere dette arbeidet komande skuleår. Mobbegransking Skulen skaffar seg oversikt over elevane sin trivsel og evt. mobbing gjennom utviklingssamtalar to gonger pr. år. I tillegg opplever vi at lærarar, assistentar, SFO-tilsette, reinhaldarar, naboar og føresette har ein lav terskel for å melde frå om episodar dei finn urovekkande. 18

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/549 B00 DOK 16.05.2017 K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2016. Vedlagt følgjer

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Voldaskulen Tilstandsrapport 2013/2014 Del 2 Læringsmiljøet

Voldaskulen Tilstandsrapport 2013/2014 Del 2 Læringsmiljøet VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst Voldaskulen Tilstandsrapport 2013/2014 Del 2 Læringsmiljøet Foto: Ove Krumsvik 1 Innhold Elevane sitt læringsmiljø... 3 Resultat frå Elevundersøkinga 2013-2014... 6

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Rettleiar for gjennomføring av vennegrupper på HBUS. «Jo mere vi er sammen» Utarbeida av Arbeidsgruppe 1 ved HBUS 1. Innføring av vennegrupper som strategisk

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Engelsvoll skule Status Engelsvoll skule har eit langsiktig fokus på å halde oppe og vidareutvikla eit godt læringsmiljø for elevane, med vekt på relasjonsbygging og

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule Handlingsplan mot mobbing ved Åheim skule Godkjent i SU 02.10.2013 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 4. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget av mobbing ved Åheim

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst. Voldaskulen Tilstandsrapport 2014/2015 Del 2 Læringsmiljøet

VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst. Voldaskulen Tilstandsrapport 2014/2015 Del 2 Læringsmiljøet VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst Voldaskulen Tilstandsrapport 2014/2015 Del 2 Læringsmiljøet 1 Innhald Elevane sitt læringsmiljø... 3 Resultat frå Elevundersøkinga 2014-2015... 5 Volda kommune 7. steg

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 04.06.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved Handlingsplan mot mobbing og anna krenkjande åtferd ved Åheim skule Godkjent i SU 26.10.2015 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 5. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE HORPESTAD SKULE ANSVAR EMPATI SJØLV- KONTROLL SAMARBEID SJØLV- HEVDING Respekt Omsorg Tryggleik HORPESTAD SKULE Med blikk for den enkelte og læring i fokus. Våre verdiar og vårt

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Oppsummering trivselsundersøking våren 2016

Oppsummering trivselsundersøking våren 2016 Oppsummering trivselsundersøking våren 2016 Svarprosent: 89% - der det er ungdomsskulen som "trekkjer ned". Småskuletrinn og mellomtrinn har 100% svarprosent. Korleis trivst du på skulen Svært godt Mykje

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Samarbeid heim skule i Skodje kommune

Samarbeid heim skule i Skodje kommune SKODJE KOMMUNE Samarbeid heim skule i Skodje kommune Eit dokument som er retningsgivande for alle skulane i kommunen, og som seier noko om kva heim og skule skal bidra med og forvente av kvarandre. Stette

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer