RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak"

Transkript

1 RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.:

2 - Familien vår er båtfolk og vi er mye rundt i den lokale skjærgården. Vi plukker alltid med oss litt av det vi kommer over når vi er rundt omkring. Vi har stor tro på "tenk globalt, handle lokalt" og "alle bekker små blir en stor å". 2/64

3 Sammendrag I denne rapporten er det gjort en kartlegging over aktører som jobber med marint søppel. Listen og omfanget over aktørene som jobber med marin - Liten innsats forsøpling er stor. I videre arbeid foreslår Hold Norge rent å oppdatere gjør stor nytte denne listen som en del av sitt løpende arbeid. om man er flere som gjør litt. Funnene i spørreundersøkelsen har også gitt oss noen interessante svar. De viser at blant respondentene er det hele 95 % som planlegger videre aktiviteter fremover. Den store majoriteten av aktører som oppgir at de planlegger å opprettholde eller øke aktiviteten viser at engasjementet omkring strandrydding og marin forsøpling er blitt varig. Dette engasjementet er det viktig å bygge på videre. Totalt sett viser resultater av kartleggingen en stor bredde i aktiviteter ulike aktører involverer seg i. Det spenner fra holdningsskapende arbeid, praktisk opprydning, mottak og håndtering til forskning, politisk påvirkning og forvaltning. Det er engasjement fra lokale frivillige grupper til sentrale nasjonale organisasjoner. Å løse problemene med marin forsøpling krever en sammensatt innsats, og det er flere behov som må dekkes, som: 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid og koordinering 2. Økt kunnskap 3. Forebyggingsarbeid 4. Løsninger for håndtering av avfallet 5. Teknologiutvikling for å utnytte ressursene i avfallet Det krever en koordinert innsats for å løfte satsningen for å forebygge, rydde og håndtere marint søppel i Norge. Det økte engasjementet omkring Strandryddedagen og marin forsøpling viser potensialet i frivillig innsats, kombinert med innsats knyttet til næringslivets samfunnsansvar. Dette potensialet må det bygges videre på. Avfall Norge arbeider i samarbeid med interessenter for å styrke Hold Norge rent, for å møte fremtidige utfordringer med marint søppel. Dette krever en betydelig styrking av organisasjonen, og dertil en kortsiktig og langsiktig finansiering. En mulig finansieringsmodell er en tredeling av ansvaret, hvor sentrale myndigheter, lokale myndigheter og næringsliv har en aktiv rolle. Nye Hold Norge rent ønsker å være en spydspiss i arbeidet med marin forsøpling i Norge. 3/64

4 Innhold 1 FORSTÅELSE AV OPPDRAGET 5 2 BAKGRUNN, OM HOLD NORGE RENT 6 3 METODE DEL 1 KARTLEGGING AV AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING DEL 2 KVANTITATIV UNDERSØKELSE: SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE 9 4 ANALYSER DEL 1 KARTLEGGING AV AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING DEL 2 FUNN FRA KVANTITATIV UNDERSØKELSE 13 5 HOVEDFUNN 16 6 HVORDAN STYRKE ARBEIDET MED MARIN FORSØPLING FREMOVER 17 VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING 21 VEDLEGG 2: STRATEGISK GRUNNLAG FOR NYE HOLD NORGE RENT KEEP NORWAY BEAUTIFUL 34 VEDLEGG 3: BETRAKTNINGER FRA ET AVFALLSSELSKAP 41 VEDLEGG 4: EVALUERING AV HOLD NORGE RENT- KONFERANSEN VEDLEGG 5: TABELLER FRA KVANTITATIV UNDERSØKELSE 54 VEDLEGG 6: SVAR PÅ ÅPNE SPØRSMÅL KVANTITATIV UNDERSØKELSE 55 4/64

5 1 Forståelse av oppdraget Klima- og miljødepartementet (den gang Miljøverndepartementet) har i brev med referanse 12/4738 gitt Hold Norge rent (under Avfall Norge) i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for kartlegging av aktuelle aktører og vurdering av organisering og samarbeidstiltak for styrking av opprydning av marint søppel. Arbeidet skal omfatte studier for å forberede Hold Norge Rents planlagte konferanse om marin forsøpling i Norge i januar Endelig rapport fra prosjektet skal ferdigstilles i lys av erfaringene fra konferansen. Arbeidet med rapporten er delt inn i to deler: Del 1: Kartlegging av aktuelle aktører I denne delen av arbeidet er det gjennomført en kartlegging av aktører som jobber med marin forsøpling. Kartleggingen er gjennomført i tre trinn: 1. Studier for å forberede Hold Norge rent- konferansen Informasjonsinnsamling ved gjennomføring av konferansen 3. Spørreundersøkelse i etterkant av konferansen Del 2: Muligheter for styrking av arbeidet fremover I denne delen har vi gjort en vurdering av mulig organisering og samarbeidstiltak for å styrke det videre arbeidet med forebygging og opprydding av marint søppel. 5/64

6 2 Bakgrunn, om Hold Norge rent Hold Norge rent ble initiert av Norsk Renholdsverks Forening, nå Avfall Norge, i Bakgrunnen for etableringen av Hold Norge rent var stadig mer forsøpling i det offentlige rom, og det oppstod dermed behov for en nasjonal kampanje. Hold Norge rent arbeider for et søppelfritt Norge, og motiverer dugnadsvillige privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til å rydde søppel over hele landet. I forbindelse med Strandryddedagen 2013 var frivillige søppelplukkere ute og ryddet over 100 tonn med søppel i naturen over hele landet. Hold Norge rent jobber med holdningsskapende informasjonsarbeid. Hold Norge rent var i 2011 initiativtaker til Strandryddedagen i Norge. Avfall Norge har det økonomiske og juridiske ansvaret for Hold Norge rent, mens sekretariatet er lokalisert hos Retursamarbeidet LOOP, hvor kampanjelederen (1 årsverk) for Hold Norge rent også er ansatt. Hold Norge rent er finansiert av Avfall Norge, returselskaper, Miljødirektoratet og private sponsorer og samarbeidspartnere. Hold Norge rent har to overordnede mål: 1. Forebygge forsøpling ved påvirkningsarbeid 2. Rydde opp søppelet som allerede er der For å nå målene, arbeider Hold Norge rent for å: Skape engasjement og kunnskap rundt spørsmålet om forsøpling og avfall på avveie Unngå forsøpling, forurensning og ressurser på avveie Spre et holdningsskapende budskap som viser betydningen for miljøet og at avfall er en ressurs Synliggjøre og øke den frivillige innsatsen for å redusere omfanget av forsøplingsproblemet Øke antall frivillige ryddeaksjoner som bidrar til rene frilufts- og nærmiljøområder Bidra til at avfall samles inn gjennom etablerte retur- og innsamlingsordninger 6/64

7 Hold Norge rent har følgende fokusområder: Generell forsøpling: ryddeaksjoner i nærmiljø, gatelangs og parker. Villfyllinger/ulovlig dumpet avfall Strandryddedagen - marin forsøpling Hold Norge rent har, særlig gjennom arbeidet med Strandryddedagen, bidratt til å sette det globale miljøproblemet marin forsøpling på dagsorden i Norge. Strandryddedagen har utløst et stort engasjement som også har bidratt til å gi Hold Norge rent et kraftig løft. Kampanjene har fått mye oppmerksomhet i media og i sosiale medier, og Hold Norge rent har spilt en avgjørende rolle i å få saken på dagsorden og ikke minst engasjere frivillige over hele landet i samarbeid med kommuner, avfallsselskap og næringsliv. Hold Norge rent ønsker å bidra til at alt avfall gjenvinnes. Avfall er en ressurs som må tas vare på og gjenbrukes. - Me engasjerer oss i den nasjonale "Rydd en strand" dagen, der me arrangerer båtturar og gratis middag for dei som ynskjer å vera med å rydde strender i øyriket i nærleiken av vår bedrift. 7/64

8 3 Metode Metoden som er brukt for å kartlegge aktuelle aktører og vurdere organisering og samarbeidstiltak for styrking av opprydning av marint søppel er todelt: 1. Kartlegging av aktører innen marin forsøpling 2. Kvantitativ undersøkelse: spørreskjemaundersøkelse 3.1 Del 1 Kartlegging av aktører innen marin forsøpling Kartleggingen omfatter studier for å forberede Hold Norge rents konferanse om marin forsøpling i Norge. Konferansen, som ble avholdt i februar 2014, var en møteplass for aktuelle aktører. I forkant av konferansen ble det gjort en grundig vurdering av kjente aktører innen temaet marin forsøpling. Målet var å finne de mest relevante innledere som både kunne lære bort til deltakerne, dele erfaringer seg imellom og lære av hverandre. På det daværende tidspunkt ble et allerede kjent nettverk benyttet som utgangspunkt. I tillegg ble det gjort et omfattende arbeid for finne frem til og invitere aktuelle deltakere til konferansen. Målet var å få med deltakere med interesse i temaet marin forsøpling eller som det var ønskelig å gjøre oppmerksom på temaet. Det var viktig at innledere og deltakere skulle favne et bredt spekter av ulike typer aktører. På konferansen deltok blant annet organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å sette i gang strandryddeaksjoner, forskningsinstitutter som vil samarbeide om kartlegging av marint søppel, ulike deler av næringslivet, kunstnere som vil lage utstillinger av marint søppel, offentlige aktører og politiske partier som ønsker å diskutere tiltak. Konferansen ble også en møteplass for informasjonsutveksling og nettverksbygging. Vedlagt følger evaluering av konferansen, jfr. vedlegg 4. Deltakerne ble i etterkant del av utvalget for en utdypende undersøkelse om aktørenes arbeid med marin forsøpling (del 2 av undersøkelsen i denne rapporten). 8/64

9 3.2 Del 2 Kvantitativ undersøkelse: spørreskjemaundersøkelse På bakgrunn av innsamlet kontaktinformasjon i del 1 av undersøkelsen, konferanse som arena for informasjonsinnsamling, er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse. Undersøkelsesdesignet er deskriptivt. Målet er å beskrive situasjonen slik den er innenfor området marin forsøpling. Innsamlingsmetoden for data er et strukturert spørreskjema, hvor det er mulig å trekke konklusjoner fra resultatene. Spørreundersøkelsen er sendt ut per e- post, og svarskjemaet var elektronisk. Resultatet av undersøkelsen er en kartlegging av aktører, også de som ikke allerede var i etablert nettverk. Undersøkelsen ble derfor sendt ut til et stort utvalg aktuelle respondenter. Dette var deltakere på konferansen og allerede eksisterende nettverk/oversikt over aktører som jobber med marin forsøpling i en eller annen form samt enkeltpersoner, næringsliv, kommuner, renovasjonsselskap organisasjoner og andre vi mente kunne være aktuelle respondenter. De mest relevante aktørene ble også fulgt opp med oppsøkende kontakt over telefon i etterkant, for å få en så utfyllende liste som mulig. Aktørene ble deretter delt inn i følgende kategorier i analysen: næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og frivillige. 9/64

10 4 Analyser 4.1 Del 1 Kartlegging av aktører innen marin forsøpling Forarbeidet til konferansen, gjennomføring og evaluering i etterkant har gitt verdifull informasjon om aktører som jobber med marint søppel. I forkant av konferansen ble det gjort en kartlegging av aktører, som har gitt grunnlag for en oversikt over hvem disse aktørene er. I tillegg ga konferansen flere kontaktpunkter, som har utvidet listen over aktører. Funnene fra kartleggingen av aktører kan oppsummeres i følgende kategorier: Statlige aktører Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv Kommuner og renovasjonsselskap Frivillige organisasjoner og foreninger Næringsliv Kunstformidlere Forskning og overvåkning av marint søppel Globale, europeiske og nordiske aktører Vedlagt rapporten følger resultatet av kartleggingen, med oversikt over ulike aktører som arbeider med marin forsøpling og hvordan de engasjerer seg i dette arbeidet, se vedlegg 1. I kartleggingsarbeidet er det lagt fokus på de aktørene som arbeider med marin forsøpling i dag. Disse kommer først og fremst inn når søppelet skal ryddes opp og håndteres. I tillegg er det kartlagt aktører som arbeider med forskning og holdningsskapende arbeid. I tillegg til disse aktørene er det i neste fase behov for å se på en samlet verdikjede. Det er viktig å se på helheten i prosessen fra råvareutvinning til forsøpling oppstår, til gjenvinning. Marin 10/64

11 forsøpling oppstår både underveis i prosessen frem til et produkt, og etter at det er blitt et produkt. Det er derfor viktig at alle typer aktører kartlegges og ansvarliggjøres. Vi har nedenfor gitt en overordnet beskrivelse av verdikjeden knyttet til marin forsøpling. Disse aktørene kan deles inn i kategorier, fra råvareutvinnere til gjenvinnere. Råvareprodusenter: Råvareprodusentene utvinner og foredler jomfruelige materialer. Dette er ulike råvarer som senere skal brukes til produkter. Utslipp kan oppstå fra uttak av råvarer og fra foredling av råvarene, men først og fremst er råvareprodusentene en del av kretsløpet til det som senere oppstår som et produkt som ender opp i naturen. Produktprodusenter: Produsentene tar imot råvarer fra produksjon av produkter. Det er et vidt spekter av råvarer og ferdige produkter: olje som omdannes til plast som blir til en bærepose eller en stol, sand som omdannes til glass som blir til et vindu eller en flaske, bauksitt som omdannes til aluminium som blir til en byggeprofil eller en hermetikkboks osv. Dette leddet i verdikjeden er fragmentert. Veien fra råvare til ferdig produkt er ofte lang og komplisert. Råvaren kan være innom flere ledd før det ferdige produktet er produsert. En produsent av ferdige produkter kan ha mange underleverandører av deler. Utslipp eller forsøpling kan oppstå både i denne delen av prosessen eller senere i verdikjeden. Forhandlere/handelen: Handelsnæringen eller forhandlere, er leddet som står nærmest sluttbruker. Dette er detalj- og engroshandel til både forbrukere og næringsliv. Det er i butikkene forbrukerne kommer i kontakt med produktet og kjøper det med seg hjem. De daglige forbruksvarene kjøpes i dagligvarehandelen, elektronikk fra elektronikkhandelen. Forsøpling kan oppstå direkte fra handelen eller senere i verdikjeden. Forbrukere og næringsliv: Alle de foregående leddene har bidratt til at varene har kommet på markedet, men det er i dette leddet av verdikjeden den synlige forsøplingen først og fremst oppstår. Søppel legges igjen på stranda eller dumpes i sjøen, utrangerte båter senkes i havet 11/64

12 osv. Søppel i havet og på strender kan også oppstå som følge av overvann fra eksempelvis stormflo. Søppelet kan stamme fra alle de foregående leddene i verdikjeden, og mengdene kan være betydelige. Forsøpling oppstår også som resultat av ulike typer næringsvirksomhet. Dette gjelder en rekke både landbaserte og maritime sektorer, som for eksempel landbruk, fiskeri, oppdrett og tjenesteytende næringer. Innsamlere og ryddere: De som gjør jobben med å rydde søppelet ut av naturen og tilbake i verdikjeden består av mange ulike personer og nettverk. Dette er familier, nabolag, velforeninger, kommuner, avfallsselskaper, fylkeskommuner, speidere, skoler, barnehager, dykkere, surfere, padlere, båtforeninger, marinaer, filmskapere, kunstnere, politiske partier, miljøorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, bedrifter osv. Mange av de som rydder strender og havbunnen, gjør det i forbindelse med Strandryddedagen og Hold Norge rent. Nesten alle som rydder søppel gjør denne jobben frivillig, på hver sin måte. Hver kilo søppel som fjernes fra naturen og settes inn igjen i verdikjeden teller. Den samlede verdien av de frivilliges innsats er stor og viktig. Avfallsselskap: Vi har retursystemer i dag som tar imot og transporterer avfall, enten til kommunale eller private innsamlingsordninger eller direkte til gjenvinnere. Det er en viktig oppgave å sikre at avfallet fra marin forsøpling også skal gjenvinnes på best mulig måte for miljøet, enten det blir energigjenvunnet eller materialgjenvunnet. Mange avfallsselskap henter eller tar imot søppelet gratis dersom det er kildesortert. Gjenvinning: Målet er at avfallet som kommer fra opprydding på sjøen og på strendene gjenvinnes på best mulig måte for miljøet. Det viktigste er å sortere ut avfall som inneholder miljøgifter, som elektriske- og elektroniske produkter, impregnert treverk osv. Dette er avfall vi ønsker ut av kretsløpet. Det øvrige avfallet blir enten materialgjenvunnet eller energigjenvunnet. 12/64

13 4.2 Del 2 Funn fra kvantitativ undersøkelse Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant aktører som jobber med feltet marin forsøpling i Norge. I gjengivelsen nedenfor har vi valgt å dele aktørene i næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og frivillige. Det er totalt 86 aktører som har besvart undersøkelsen, hvorav 3 har svart nei på spørsmålet om informasjonen kan benyttes videre i rapporter. Disse er da ikke medtatt i datagrunnlaget som presenteres videre. Det er stor bredde i hvordan ulike aktører arbeider med marin forsøpling. Figur 1 under viser hovedoppgaver aktørene konsentrerer seg rundt. Over 30 % av aktørene engasjerer seg direkte i praktisk gjennomføring av strandrydding. Totalt er 26 % involvert i informasjons- eller undervisningsarbeid. Figur 1: Fordeling av hvordan ulike aktører involvert seg i arbeidet med marin forsøpling (totalt). Figur 2 viser hvordan de ulike aktørene arbeider med marin forsøpling. Blant de frivillige oppgir nærmere 50 % av respondentene strandrydding som sitt hovedarbeidsfelt. For næringslivsaktører er sponsing og informasjonsarbeid det mest sentrale, men her er det også 13/64

14 mange aktører som er direkte involvert i innsamling og mottak av marint søppel. Nærmere 30 % av de offentlige virksomhetene har strandrydding som sitt hovedfokus, og her er det også flere aktører som arbeider med informasjonsarbeid, koordinering av opprydning og innsamling av marint søppel. Figur 2: Fordeling av hvordan ulike aktører involvert seg i arbeidet med marin forsøpling (per gruppe aktører). Det er også undersøkt hva aktørene planlegger av videre arbeid med marin forsøpling i tiden fremover. Av respondentene besvarte 75 % dette spørsmålet. Av disse ser vi at hele 95 % planlegger videre arbeid med marin forsøpling. 45 % har planlagt nye prosjekter og 50 % planlegger å fortsette det arbeidet de allerede har igangsatt. Kun 5 % av de som svarte på spørsmålet oppgir at de ikke har planlagt videre aktiviteter. Dette vises i Figur 3. Figur 3: Aktørenes planer for videre arbeid med marin forsøpling (totalt) 14/64

15 Over 70 % av respondentene innenfor offentlig virksomhet planlegger å fortsette arbeidet som er startet, mens 18 % planlegger nye prosjekter. Tilsvarende tall fra næringslivsaktører viser at 70 % planlegger nye prosjekter, mens 20 % har planer om å fortsette eksisterende arbeid. Resultatene fra de frivillige viser en tilnærmet lik fordeling mellom nye prosjekter (48 %) og å fortsette det arbeidet som er startet (52 %). - Vi arrangerer to ryddeaksjoner i året i tillegg til at surfeklubben vår har en egen konteiner som brukes til kontinuerlig rydding. Klubben vår rydder også bunnen med egne dykkere. Til nå i år har klubben ryddet 1,1 tonn søppel! 15/64

16 5 Hovedfunn I denne rapporten er det gjort en kartlegging over aktører som jobber med marint søppel i en eller annen form, private som næringsdrivende. Noen av aktørene har dette arbeidet som sitt virke, mens andre er frivillige enkeltpersoner eller organisasjoner. Noen er produsenter, mens andre er avfallsmottakere. Hold Norge rent- konferansen, som ble arrangert i februar 2014, ble benyttet som virkemiddel for å gjennomføre kartleggingen. Både i forkant, under og etter konferansen ble det foretatt research. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant aktuelle aktører. Funnene viser aktører som har engasjert seg i konkrete aktiviteter. Listen og omfanget over aktørene som jobber med marin forsøpling er stor, men det finnes sannsynligvis fortsatt flere aktører som ikke er kommet med i denne kartleggingen. Listen kan med fordel kompletteres på et senere tidspunkt. I det videre arbeidet foreslår Hold Norge rent å oppdatere denne listen som en del av sitt løpende arbeid. Funnene i spørreundersøkelsen har også gitt oss noen interessante svar. De viser at blant respondentene er det hele 95 % som planlegger videre aktiviteter fremover. Av disse svarer omtrent halvparten at de skal fortsette med samme aktiviteter som nå, mens den andre halvparten sier at de planlegger nye tiltak. Den - Vårt mål er å opplyse store majoriteten av aktører som oppgir at de planlegger å og få flere til å rydde. opprettholde eller øke aktiviteten viser at engasjementet omkring Vi (avfallsselskapet) strandrydding og marin forsøpling er blitt varig. Dette arrangerer engasjementet er det viktig å bygge på videre. strandryddedagen i nærområdet og Hovedaktiviteten respondentene nevner totalt sett er organiserer folk som vil strandrydding. Mange av dem er frivillige, som gjør dette på eget rydde. De får sekker og initiativ individuelt eller som en del av lokal gruppe eller forening. vi henter avfallet gratis. 16/64

17 6 Hvordan styrke arbeidet med marin forsøpling fremover På verdensbasis havner årlig 6,4 millioner tonn avfall i havet, ifølge en FN- rapport fra Oppmerksomheten omkring problemet er samtidig sterkt økende både i Norge og globalt. Å løse problemene med marin forsøpling krever en sammensatt innsats og det er flere behov som må dekkes, som: 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid, nasjonal koordinering Bidra til å utlyse potensialet for frivillig ryddeinnsats. Styrke det lokale ryddearbeidet. 2. Økt kunnskap Høyne det allmenne kunnskapsnivået Samle og systematisere kunnskap fra ryddeaksjoner Forskning for å øke kunnskap om årsaker og effekter av marin forsøpling 3. Forebyggingsarbeid Holdningsskapende arbeid Konkrete tiltak for å redusere forsøpling fra forbrukere og næringsliv 4. Løsninger for avfallet; opprydding, innsamling og behandling Ryddeaksjoner og opprydding på utilgjengelige steder Transportere oppryddet og innsamlet avfall til avfallsmottak (kommunale eller private) Behandling av det marine avfallet 5. Teknologiutvikling for å utnytte ressursene i avfallet Teknologiutvikling for bedre oppsamlingsløsninger Teknologiutvikling for bedre behandlingsløsninger Denne rapporten omhandler særlig hvordan Hold Norge rent kan bidra i det videre arbeidet. 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid, nasjonal koordinering Hold Norge rent kan særlig bidra som nasjonal motivator og tilrettelegger av lokale aksjoner. Gjennom nasjonale informasjonstiltak kan man både effektivisere innsatsen lokalt, og motivere frivillige til økt innsats. Nasjonalt PR- arbeid i forbindelse med Strandryddedagen mobiliserer ryddere til lokale aksjoner. Arbeidet med denne rapporten har vist at det å ha en nasjonal oversikt over alle som deltar i arbeidet med forsøpling er en viktig, løpende oppgave. 17/64

18 2. Økt kunnskap Hold Norge rent kan utvikle nasjonale verktøy for å registrere funn på enhetlige måter. Videre kan Hold Norge rent bidra til å øke kunnskap om marin forsøpling og peke på forskningsbehov som kan tas videre av forskningsinstitusjoner. Økt forskningsinnsats kan også settes på agendaen gjennom Avfallsforsk som er avfallsbransjens felles FoU- nettverk. 3. Forebyggingsarbeid Hold Norge rent samler allerede kunnskap fra ryddeaksjoner, og denne kunnskapen kan utvikles til bruk i holdningsskapende informasjon for å forebygge marin forsøpling. Funnene kan også brukes for å fremme konkrete forebyggende tiltak fra produsenter, handel og næringsliv for øvrig. 4. Løsninger for avfallet; opprydding, innsamling og behandling Dagens problem er todelt: fragmentert ansvar og manglende finansiering for håndtering av det herreløse avfallet. Hold Norge rent gjennom sitt nettverk kan bidra til å finne løsninger lokalt, og bidra til å fordele midler dersom det er ønskelig. Det er viktig at ulike løsninger utredes videre fra myndighetenes side. Videre arbeid med å finne løsninger Regjeringen har i den forbindelse tatt initiativet til å utrede et forslag til å endre forurensningsloven slik at kommunene som ønsker det kan innføre et gebyr som skal dekke opprydding av forsøpling og drift av avfallssteder på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige plasser. Det foreslåtte gebyret vil kunne finansiere opprydding på populære strender, men vil ikke kunne benyttes til opprydding av marin forsøpling generelt. Forslaget innebærer også at myndighetene gis anledning til å utvide muligheten til å dekke opprydding av forsøpling ut over det som omfattes av 35 andre ledd ved endring av avfallsforskriften. Miljødirektoratet har i oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet antydet at arbeid med frivillig opprydding i nærområder som faller utenfor 35 andre ledd er noe de vurderer å ta inn i forskriften. Dette vil være positivt i forhold til Strandryddedagen og den samlede frivillige innsatsen for opprydding av marin forsøpling.. Samtidig gjenstår fortsatt finansiering av opprydding som ikke kan utføres av frivillige. Det er derfor behov for ytterligere initiativ for å finne løsninger på dette. Alle parter som er involvert bør delta i vurderingene av hvordan dette kan løses fremover, og det er ønskelig med et statlig initiativ for å få dette i gang. 18/64

19 I tillegg er det behov for å systematisere rollefordelingen mellom de ulike aktørene som er involvert i innsamling og behandling, både statlige, kommunale, interkommunale og private aktører. Det er også behov for løsninger for å finansiere innsamling og behandling av det herreløse avfallet. Her må det settes av betydelige midler i en periode for å rydde opp, finne kilder og identifisere varige løsninger for finansiering fremover. Styrke Hold Norge rent Det økte engasjementet omkring Strandryddedagen og marin forsøpling viser potensialet i frivillig innsats, kombinert med innsats knyttet til næringslivets samfunnsansvar. Dette potensialet må det bygges videre på. Avfall Norge arbeider, i samarbeid med interessenter, for å styrke Hold Norge rent som organisasjon for å møte disse fremtidige utfordringene. Det arbeides med en ny organisering og finansieringsløsning basert på forpliktende spleiselag for å få dette til. Målene for nye Hold Norge rent er 1) å forhindre at forurensning og forsøpling oppstår, 2) fjerne forsøpling, og 3) motivere til arbeid mot forurensning og forsøpling. Nye Hold Norge rent ønsker å være en spydspiss i dette arbeidet i Norge. Dette krever en betydelig styrking av organisasjonen, og en dertil kortsiktig og langsiktig finansiering. Finansieringen må dekke holdningsskapende og koordinerende tiltak. En mulig finansieringsmodell er en tredeling av ansvaret, hvor sentrale myndigheter, lokale myndigheter og næringsliv har en aktiv rolle. Nye Hold Norge rent er tenkt som en demokratisk medlemsorganisasjon. Sentrale momenter i et strategisk grunnlag for nye Hold Norge rent følger som vedlegg 2 i rapporten. Det er et fragmentert bilde over aktørene som i dag jobber med opprydding av marint søppel i en eller annen form, og det er mange som har ansvar for hver sin lille del av dette arbeidet. Det er behov for et nasjonalt samarbeid på tvers av alle deloppgavene og ansvarsområdene basert på frivillighet og samfunnsansvar, og fordelt mellom kommunale og statlige myndigheter, næringsliv og avfallsbransjen. Engasjementet må trappes opp hos alle disse fra dagens nivå for å lykkes med å få ryddet opp i eksisterende søppel og forebygge ytterligere forsøpling. Alle aktørene må involveres i de videre diskusjonene ut fra et samfunnsansvars- perspektiv. Som en helhetlig tilnærming må alle partene inviteres til å ta et samfunnsansvar for det herreløse avfallet. Alle aktører som i dag har ansvar, oppgaver eller roller knyttet til marint søppel, bør ha en sentral plass videre i dette arbeidet. 19/64

20 Det er innhentet tilbakemelding fra en av de viktige aktørene som i dag jobber med innsamling og holdningsskapende arbeide om marin søppel, Lofoten Avfallsselskap (LAS). Tilbakemeldingene ligger vedlagt, Betraktninger fra et avfallsselskap som vedlegg 3. - Dersom noen tar kontakt med oss i kommunen på andre tider av året enn strandryddedagen, er vi positive til å hente avfallet fra strendene våre. 20/64

21 Vedlegg 1: Oversikt over aktører innen marin forsøpling Oversikten som følger er resultater fra del 1 av kartlegging. Listen er supplert med svar fra del 2 av kartleggingen (spørreundersøkelse) og oppsøkende research. Listen gir en bred oversikt over aktører som arbeider med marin forsøpling. Dette er et område med stadig endringer, hvor nye aktører involverer seg i temaet. Listen er operativ, og i det videre arbeidet foreslår Hold Norge rent å oppdatere denne listen løpende. Statlige aktører Statlige aktører som arbeider med marin forsøpling: Klima- og miljødepartementet (KLD): har ansvaret for blant annet klimapolitikk, bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og internasjonalt miljøvernsamarbeid. Samferdselsdepartementet: Departementet har ansvaret for samferdsel og kommunikasjon i Norge Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet, havne- og sjøtransportpolitikken samt ansvaret for kystkultur. Kystverket: er en norsk statlig etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Etaten ligger under Samferdselsdepartementet. Miljødirektoratet: er et norsk direktorat hvor de overordnede oppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Statens naturoppsyn (SNO): er miljøforvaltningens operative feltorgan. Fører tilsyn med naturtilstanden og rydder tidvis strender. SNO er underlagt Miljødirektoratet. Fiskeridirektoratet: statlig etat med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning. Årlig aksjon for opprensking av tapte fiskeredskaper på havbunnen. Sysselmannen på Svalbard: Rydder årlig strender på Svalbard, både gjennom et eget ukes ryddetokt, gjennom våre feltinspektører og eller når vi er ute i felt. Driver også to overvåkingsprosjekter gjennom OSPAR (Oslo- Paris konvensjonen) og Miljøovervåking 21/64

22 Svalbard og Jan Mayen (Mosj) informerer bredt om status, utvikling og konsekvenser av avfall. Fylkesmennene, eksempler: o o Fylkesmannen i Buskerud: rydder Gilhusodden friluftsområde i Lier Fylkesmannen i Troms og Troms Fylkeskommune har tatt initiativ til et samarbeid mot forsøplingen langs den langstrakte og omfattende kyststripen Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner samarbeidet omfatter Tromsøområdets regionråd, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fiskarlaget Nord og renovasjonsselskapet Remiks og er Norges mest omfattende lokale ryddeprosjekt. Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv som arbeider med marin forsøpling: Avfall Norge: Bransjeforeningen for avfallsorganisasjonene. Ansvarlig for Hold Norge rent i dag. Samler spleiselag for å sikre Hold Norge rent fremover. Arbeider for å finne modeller for finansiering av innsamling og behandling av det marine avfallet. Kontaktarbeid med samarbeidspartnere, politiske myndigheter mv. Friluftsrådenes Landsforbund: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 23 interkommunale friluftsråd. Mange av disse har forvaltningsansvar for offentlig eide friluftsområder der rydding av søppel inngår i oppgavene. GRID Arendal: Økt forståelse/engasjement blant ungdom, organiserer strandrydding for ungdomsskoleelever. Vurderer å lage en publikasjon om marint søppel. Denne vil i så fall få et internasjonalt publikum. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF): Gir råd og veiledning til medlemmer i Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåteiere, om håndtering av marint avfall. Har laget en del informasjonsmateriell for håndtering av farlig avfall. KS bedrift: skal gjøre medlemsbedriftene i stand til å levere bærekraftige og konkurransedyktige løsninger tilpasset lokale forhold. - se avfallsstrømmene i sammenheng med andre samfunnsområder - sikre finansiering av avfallstjenestene utfra prinsippet om forurenser skal betale og avfallshierarkiet. 22/64

Kjære statsråd, kjære alle sammen,

Kjære statsråd, kjære alle sammen, Christine Sagen Helgø: Åpning Hold Norge Rent Onsdag 8. februar kl. 10, Clarion Hotel Air Kjære statsråd, kjære alle sammen, Side 1 av 15 Det er en stor glede å få åpne årets Hold Norge Rent-konferanse.

Detaljer

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Estetisk uheldig - omdømme Fare for dyr og planter Usikre virkninger på helse Enorm vekst plast dominerer OF har vedtatt å arbeide for å redusere det marine

Detaljer

Marin forsøpling. Pål Inge Hals

Marin forsøpling. Pål Inge Hals Marin forsøpling Pål Inge Hals Samarbeidsprosjekt Vurdering av kunnskapsstatus Økologiske effekter Sosioøkonomiske effekter Omfanget av forsøpling i norske farvann Mikropartikler Kilder og transportveier

Detaljer

Skjærgårdstjenesten Vårsamling

Skjærgårdstjenesten Vårsamling Skjærgårdstjenesten Vårsamling Tirsdag 28.april 2015 Scandic Park Sandefjord Liv-Marit Hansen Oslofjordens Friluftsråd Hva er marin forsøpling? Faglige problemstillinger Konsekvenser av forsøpling Motivasjon

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling I 2015 ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til en tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling. I 2016 var bevilgningen

Detaljer

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 SØPPEL I STRANDSONEN - Kilder og opprydding Liv-Marit Hansen Hva er marin forsøpling? Hvorfor ønsker vi å fjerne marint søppel fra strender? Plast og mikroplast Overvåkning

Detaljer

Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region?

Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region? Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region? Foto: Geir Otto Johansen, Adresseavisen Foto: Tom Sørum, Oslofjorden Friluftsråd Kommunemøter 13. og 14.juni 2017 Trondheim

Detaljer

Ryddeveileder. FOTO: Inger Hammervold

Ryddeveileder. FOTO: Inger Hammervold Ryddeveileder FOTO: Inger Hammervold FOTO: Mari Mo Osterheider Hver dag er en ryddedag! Hvert år dør en million sjøfugl og 100 000 marine pattedyr på grunn av marin forsøpling. Samtidig havner over 8 millioner

Detaljer

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe seg bakgrunnsinformasjon rundt tema marin forsøpling

Detaljer

MARIN FORSØPLING. - et alvorlig og komplisert miljøproblem. Side 1. Oslofjordens Friluftsråd september 2016

MARIN FORSØPLING. - et alvorlig og komplisert miljøproblem. Side 1. Oslofjordens Friluftsråd september 2016 e ef t El ev h MARIN FORSØPLING Oslofjordens Friluftsråd september 2016 - et alvorlig og komplisert miljøproblem Side 1 Innhold A. Hva er marin forsøpling? Side 3 B. Hvilke virkninger det har på natur

Detaljer

KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING 2017 03.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Marin forsøpling på dagsorden Bystyresak 86/16 om BIRs avfallsstrategi markerte interesse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015. Foto: Bo Eide

ÅRSRAPPORT 2015. Foto: Bo Eide O ÅRSRAPPORT 2015 1 Foto: Bo Eide INNHOLD 1. Innledning 2. Om Hold Norge Rent 3. Medlemmer og samarbeidspartnere 4. Styret 5. Hovedaktiviteter 5.1 Hold Norge Rent-konferansen 5.2 Gullklypa 5.3 Strandryddedagen

Detaljer

Tirsdag 7 mars 2017 kl på velhuset

Tirsdag 7 mars 2017 kl på velhuset Dagsorden for årsmøte i Ystehede og Torp Velforening Tirsdag 7 mars 2017 kl 19.00 på velhuset 1. Åpning og godkjennelse av dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Årsberetning fra båtgruppa og

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Statssekretær Henriette Westhrin Larvik, 29. mai 2013 29. mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 1 Miljøverndepartementet 26. april 2013 Forvaltningsplan

Detaljer

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Foto: Aslak Kristiansen 1 Godt vannmiljø En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Status for norske fiskerier

Detaljer

1. OM HOLD NORGE RENT

1. OM HOLD NORGE RENT O ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 1. Om Hold Norge Rent 2. Sponsorer og samarbeid 3. Fra prosjekt til organisasjon 4. Marin forsøpling på agendaen 5. Prosjekter og tiltak i 2014 5.1. Hold Norge Rent-konferansen

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

REINE STRENDER I SALTEN

REINE STRENDER I SALTEN REINE STRENDER I SALTEN Hvem tar ansvar hvem skal betale? Avfallskonferanse Midt-Norge 17. februar 2016 Arnt E. Pedersen, kommunikasjonsansvarlig Iris Salten IKS VÅREN 2011 Vi tok en rask beslutning om

Detaljer

Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017

Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017 Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017 0910 Åpning v fylkesordfører Rune Hogsnes 0910-0930 Bakgrunn og mål for dagen 0930-1130 Kunnskapsgrunnlaget (ca 60 min) Stillehavsøsters, fra problem til næring. Grunnlag

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Fjerning av herreløse båter Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv. b) Større forståelse for friluftsområdenes

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver Janne Sollie Miljøforvaltningen i Norge MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATUR- FORVALTNING (DN) KLIMA OG FORURENSNINGS DIREKTORATET (KLIF)

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 - EN INNFØRING I MARIN FORSØPLING Marin forsøpling er et komplisert miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Mer bærekraftig liv på kjøkkenet Forbrukerundersøkelser Tiltak for økt kildesortering 25.01.2013 2 IKEAs strategi for bærekraft: Hvor enn vi er i verden, søker vi å påvirke menneskenes

Detaljer

STRANDRYDDEDAGEN 2014

STRANDRYDDEDAGEN 2014 Foto: Bo Eide STRANDRYDDEDAGEN 2014 - Analyse av data og erfaringer Tekst: Mali Hole Skogen, Hold Norge rent og Marianne Holen, Retursamarbeidet LOOP Layout: Eirin Hoem Tømte, Retursamarbeidet LOOP August

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til Anne Britt Storeng Disposisjon Bakgrunnen for forvaltningsplanene Hva er en forvaltningsplan Hva skal en forvaltningsplan

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Foto: Hans Petter Sørensen, www.faroutfocus.no STRANDRYDDEDAGEN 2015. - Analyse av data og erfaringer

Foto: Hans Petter Sørensen, www.faroutfocus.no STRANDRYDDEDAGEN 2015. - Analyse av data og erfaringer Foto: Hans Petter Sørensen, www.faroutfocus.no STRANDRYDDEDAGEN 2015 - Analyse av data og erfaringer Tekst: Sylvelin Aadland, LOOP stiftelsen for kildesortering og gjenvinning Layout: Marianne Heggenhougen,

Detaljer

Innledning om mikroplast. Utfordringer. internasjonalt samarbeid om løsninger. v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet

Innledning om mikroplast. Utfordringer. internasjonalt samarbeid om løsninger. v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet Innledning om mikroplast Utfordringer internasjonalt samarbeid om løsninger v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet Mikroplast utfordringer: produseres enorme mengder plast det meste av marint søppel

Detaljer

WWFs frivillige oljevern

WWFs frivillige oljevern Cat Holloway / WWF-Canon Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Tromsø Ida Ulseth 26.-28. Oktober 2012 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Agenda Presentasjonsrunde Hva er WWF? Introduksjon til Ren kyst! Utdelt

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling 12.-14. juni 2015 Eva Degré Føringer fra MD for 2012 Økt kunnskapsinnhenting og tilgjengeliggjøring av miljø og kartdata Arealplanlegging for sikring av

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 MAREANO og framtidige generasjoner MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 GRATULERER! Gratulerer med strålende resultater så langt! Detaljert kartlegging av et viktig havområde Oppdagelsen

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Utfordringer med marint avfall for fiskeri og havbruk!

Utfordringer med marint avfall for fiskeri og havbruk! Workshop i Lofoten 22-23 September Rapport og handlingsplan Utfordringer med marint avfall for fiskeri og havbruk! Miljørim En søppelfylling av dimensjoner Et verdenshav med menneskelige plastkreasjoner.

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

Dato: 18. februar 2011

Dato: 18. februar 2011 Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 1089/11 Byrådet Høring: NOU 2010:10. Tilpassing til eit klima i endring. PEVI SARK-03-201001740-252 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har sendt NOU 2010 "Tilpassing

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning.

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp?

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Nordområdekonferansen 28.11.2012 Ellen Hambro Marine forvaltningsplaner 2002 2011 Helhetlig økosystembasert forvaltning Kilde: Joint Norwegian-Russian environmental

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Geir Klaveness 18. November 2013 RM-meldingene, tilstand og måloppnåelse 2 Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Regulering av landbasert industri

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Litt informasjon som kan være nyttig til årsmøter i fylkes- og lokallag vinteren 2017

Litt informasjon som kan være nyttig til årsmøter i fylkes- og lokallag vinteren 2017 Litt informasjon som kan være nyttig til årsmøter i fylkes- og lokallag vinteren 2017 Hvor finner du som er aktiv/tillitsvalg informasjon om det du lurer på? Nyhetsbrevet: «Nytt fra Naturvernforbundet»

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder. Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet

MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder. Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet MAREANO -en storstilt satsing på ny kunnskap om norske havområder Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet St. Meld. 8 (2005 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdeneutenfor

Detaljer

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Havforskningsinstituttet Et forskningsinstitutt for Nærings- og fiskeridepartementet Med omlag 750 tilsette er Havforskingsinstituttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 1.-4. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Vedlegg 6. Saksnr

Vedlegg 6. Saksnr Vedlegg 6 Saksnr. 201215705-72 Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen kommune tekstendringer foretatt i kapittel 8 som følge av innspill mottatt etter offentlig ettersyn til erstatning for

Detaljer

Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON

Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON Nytt flaggskip i Framsenteret fra 2014: Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord MIKON Anita Evenset, forskningsleder Akvaplan-niva, nestleder MIKON Arktisk Marint Forum 8. april 2014 Framsenterets

Detaljer

KS Bedrift Avfall mot 2020

KS Bedrift Avfall mot 2020 KS Bedrift Avfall mot 2020 Pål Smits Leder av utvalget i KS Bedrift Avfall 1. Hvor skal vi? Hva er det grunnleggende å ivareta videre? a) KSB Avfall forsvarer kommunenes rett til å: - Bestemme over eget

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Verdens store marine økosystemer 2 Miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Detaljer

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater Ulike støtteordninger Stiftelser og sponsorater Stortingsmelding og statsbudsjett Meldinga: mange gode tanker om friluftslivet som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer Forslag til statsbudsjett

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar Fiskeriforvaltning rammer, mål og samarbeid

Livet i havet vårt felles ansvar Fiskeriforvaltning rammer, mål og samarbeid Fiskeriforvaltning rammer, mål og samarbeid Fiskeridirektør Liv Holmefjord Samling om forvaltning av kystvann Gardermoen 4.april 2011 Hva skal vi oppnå? Vi skal drive en bærekraftig marin totalforvaltning

Detaljer

Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf

Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf [1] Drømmen om rene strender [2] Tenk deg at du skal på en utflukt til en lokal strand. Du har gledet deg lenge til sol, frisk sjøluft og

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Nofir et direkte resultat av bransjeinitativ Ideen ble unnfanget på AquaNor 2007 Forprosjekt oppdrettsredskap

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN

FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN 2014 FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN Havet i vår bevissthet På Eidsvoll i 1814 var slagordet «Enig og Tro til Dovre faller». Vårt nasjonale selvbilde bygget

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Mikroplast. 1. Velg tema.

Mikroplast. 1. Velg tema. Mikroplast Av: Kjersti S. Bækkedal og Silje Hesenget Rosness (Solvang ungdomsskole), Kari Beate Remmen (UiO). Fag og trinn: Naturfag, 10. trinn Skole: Solvang ungdomsskole Samarbeidspartner: Norsk Institutt

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Mikroplast. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Mikroplast. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Mikroplast Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/mikroplast/ Side 1 / 6 Mikroplast Publisert 28.07.2017 av Miljødirektoratet Hvert år fylles verdenshavene med

Detaljer

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere.

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. I Oslofjorden finnes det ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Dere tilbys derfor å være med å forandre dette! Båten er endelig ferdig! Dette er den første egnede båten for funksjonshemmede

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel B rådssak 1127/13 HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRING AV FORURENSNINGSLOVEN 34 - FINANSIERING AV OPPRYDDING I FORSOPLING Saksfremstilling:

Detaljer

Handlingsplan for opprydding

Handlingsplan for opprydding Handlingsplan for opprydding Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/kjemikalier/forurenset-sjobunn/handlingsplan-for-opprydding/ Side 1 / 5 Handlingsplan for opprydding Publisert 06.06.2013

Detaljer

Et hav av muligheter, men også begrensninger

Et hav av muligheter, men også begrensninger Et hav av muligheter, men også begrensninger Fredrik Myhre fiskeri- & havmiljørådgiver WWF Verdens naturfond Forvaltning av naturmangfaldet i sjø 7. november 2017 Bergen KORT OM WWF +100 WWF er tilstede

Detaljer

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 acmeaas@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Mareano som kunnskapsleverandør til BarentsWatch Frode Kjersem Kystverket

Mareano som kunnskapsleverandør til BarentsWatch Frode Kjersem Kystverket Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Samarbeid om farlig avfall

Samarbeid om farlig avfall Samarbeid om farlig avfall Kristin Rypdal og Kathrine Moen Bratteng Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 31. oktober 2012 Bakgrunn Nasjonal fagkonferanse i 2008 Uformelt forslag om samarbeid om

Detaljer

Radioaktivitet i havet og langs kysten

Radioaktivitet i havet og langs kysten Radioaktivitet i havet og langs kysten Innholdsfortegnelse 1) Radioaktivitet i saltvannsfisk 2) Radioaktivitet i sjøvann 3) Radioaktivitet i tang 4) Radioaktivitet i skalldyr 5) Radioaktivitet fra olje

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer