RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak"

Transkript

1 RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.:

2 - Familien vår er båtfolk og vi er mye rundt i den lokale skjærgården. Vi plukker alltid med oss litt av det vi kommer over når vi er rundt omkring. Vi har stor tro på "tenk globalt, handle lokalt" og "alle bekker små blir en stor å". 2/64

3 Sammendrag I denne rapporten er det gjort en kartlegging over aktører som jobber med marint søppel. Listen og omfanget over aktørene som jobber med marin - Liten innsats forsøpling er stor. I videre arbeid foreslår Hold Norge rent å oppdatere gjør stor nytte denne listen som en del av sitt løpende arbeid. om man er flere som gjør litt. Funnene i spørreundersøkelsen har også gitt oss noen interessante svar. De viser at blant respondentene er det hele 95 % som planlegger videre aktiviteter fremover. Den store majoriteten av aktører som oppgir at de planlegger å opprettholde eller øke aktiviteten viser at engasjementet omkring strandrydding og marin forsøpling er blitt varig. Dette engasjementet er det viktig å bygge på videre. Totalt sett viser resultater av kartleggingen en stor bredde i aktiviteter ulike aktører involverer seg i. Det spenner fra holdningsskapende arbeid, praktisk opprydning, mottak og håndtering til forskning, politisk påvirkning og forvaltning. Det er engasjement fra lokale frivillige grupper til sentrale nasjonale organisasjoner. Å løse problemene med marin forsøpling krever en sammensatt innsats, og det er flere behov som må dekkes, som: 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid og koordinering 2. Økt kunnskap 3. Forebyggingsarbeid 4. Løsninger for håndtering av avfallet 5. Teknologiutvikling for å utnytte ressursene i avfallet Det krever en koordinert innsats for å løfte satsningen for å forebygge, rydde og håndtere marint søppel i Norge. Det økte engasjementet omkring Strandryddedagen og marin forsøpling viser potensialet i frivillig innsats, kombinert med innsats knyttet til næringslivets samfunnsansvar. Dette potensialet må det bygges videre på. Avfall Norge arbeider i samarbeid med interessenter for å styrke Hold Norge rent, for å møte fremtidige utfordringer med marint søppel. Dette krever en betydelig styrking av organisasjonen, og dertil en kortsiktig og langsiktig finansiering. En mulig finansieringsmodell er en tredeling av ansvaret, hvor sentrale myndigheter, lokale myndigheter og næringsliv har en aktiv rolle. Nye Hold Norge rent ønsker å være en spydspiss i arbeidet med marin forsøpling i Norge. 3/64

4 Innhold 1 FORSTÅELSE AV OPPDRAGET 5 2 BAKGRUNN, OM HOLD NORGE RENT 6 3 METODE DEL 1 KARTLEGGING AV AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING DEL 2 KVANTITATIV UNDERSØKELSE: SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE 9 4 ANALYSER DEL 1 KARTLEGGING AV AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING DEL 2 FUNN FRA KVANTITATIV UNDERSØKELSE 13 5 HOVEDFUNN 16 6 HVORDAN STYRKE ARBEIDET MED MARIN FORSØPLING FREMOVER 17 VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER AKTØRER INNEN MARIN FORSØPLING 21 VEDLEGG 2: STRATEGISK GRUNNLAG FOR NYE HOLD NORGE RENT KEEP NORWAY BEAUTIFUL 34 VEDLEGG 3: BETRAKTNINGER FRA ET AVFALLSSELSKAP 41 VEDLEGG 4: EVALUERING AV HOLD NORGE RENT- KONFERANSEN VEDLEGG 5: TABELLER FRA KVANTITATIV UNDERSØKELSE 54 VEDLEGG 6: SVAR PÅ ÅPNE SPØRSMÅL KVANTITATIV UNDERSØKELSE 55 4/64

5 1 Forståelse av oppdraget Klima- og miljødepartementet (den gang Miljøverndepartementet) har i brev med referanse 12/4738 gitt Hold Norge rent (under Avfall Norge) i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for kartlegging av aktuelle aktører og vurdering av organisering og samarbeidstiltak for styrking av opprydning av marint søppel. Arbeidet skal omfatte studier for å forberede Hold Norge Rents planlagte konferanse om marin forsøpling i Norge i januar Endelig rapport fra prosjektet skal ferdigstilles i lys av erfaringene fra konferansen. Arbeidet med rapporten er delt inn i to deler: Del 1: Kartlegging av aktuelle aktører I denne delen av arbeidet er det gjennomført en kartlegging av aktører som jobber med marin forsøpling. Kartleggingen er gjennomført i tre trinn: 1. Studier for å forberede Hold Norge rent- konferansen Informasjonsinnsamling ved gjennomføring av konferansen 3. Spørreundersøkelse i etterkant av konferansen Del 2: Muligheter for styrking av arbeidet fremover I denne delen har vi gjort en vurdering av mulig organisering og samarbeidstiltak for å styrke det videre arbeidet med forebygging og opprydding av marint søppel. 5/64

6 2 Bakgrunn, om Hold Norge rent Hold Norge rent ble initiert av Norsk Renholdsverks Forening, nå Avfall Norge, i Bakgrunnen for etableringen av Hold Norge rent var stadig mer forsøpling i det offentlige rom, og det oppstod dermed behov for en nasjonal kampanje. Hold Norge rent arbeider for et søppelfritt Norge, og motiverer dugnadsvillige privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til å rydde søppel over hele landet. I forbindelse med Strandryddedagen 2013 var frivillige søppelplukkere ute og ryddet over 100 tonn med søppel i naturen over hele landet. Hold Norge rent jobber med holdningsskapende informasjonsarbeid. Hold Norge rent var i 2011 initiativtaker til Strandryddedagen i Norge. Avfall Norge har det økonomiske og juridiske ansvaret for Hold Norge rent, mens sekretariatet er lokalisert hos Retursamarbeidet LOOP, hvor kampanjelederen (1 årsverk) for Hold Norge rent også er ansatt. Hold Norge rent er finansiert av Avfall Norge, returselskaper, Miljødirektoratet og private sponsorer og samarbeidspartnere. Hold Norge rent har to overordnede mål: 1. Forebygge forsøpling ved påvirkningsarbeid 2. Rydde opp søppelet som allerede er der For å nå målene, arbeider Hold Norge rent for å: Skape engasjement og kunnskap rundt spørsmålet om forsøpling og avfall på avveie Unngå forsøpling, forurensning og ressurser på avveie Spre et holdningsskapende budskap som viser betydningen for miljøet og at avfall er en ressurs Synliggjøre og øke den frivillige innsatsen for å redusere omfanget av forsøplingsproblemet Øke antall frivillige ryddeaksjoner som bidrar til rene frilufts- og nærmiljøområder Bidra til at avfall samles inn gjennom etablerte retur- og innsamlingsordninger 6/64

7 Hold Norge rent har følgende fokusområder: Generell forsøpling: ryddeaksjoner i nærmiljø, gatelangs og parker. Villfyllinger/ulovlig dumpet avfall Strandryddedagen - marin forsøpling Hold Norge rent har, særlig gjennom arbeidet med Strandryddedagen, bidratt til å sette det globale miljøproblemet marin forsøpling på dagsorden i Norge. Strandryddedagen har utløst et stort engasjement som også har bidratt til å gi Hold Norge rent et kraftig løft. Kampanjene har fått mye oppmerksomhet i media og i sosiale medier, og Hold Norge rent har spilt en avgjørende rolle i å få saken på dagsorden og ikke minst engasjere frivillige over hele landet i samarbeid med kommuner, avfallsselskap og næringsliv. Hold Norge rent ønsker å bidra til at alt avfall gjenvinnes. Avfall er en ressurs som må tas vare på og gjenbrukes. - Me engasjerer oss i den nasjonale "Rydd en strand" dagen, der me arrangerer båtturar og gratis middag for dei som ynskjer å vera med å rydde strender i øyriket i nærleiken av vår bedrift. 7/64

8 3 Metode Metoden som er brukt for å kartlegge aktuelle aktører og vurdere organisering og samarbeidstiltak for styrking av opprydning av marint søppel er todelt: 1. Kartlegging av aktører innen marin forsøpling 2. Kvantitativ undersøkelse: spørreskjemaundersøkelse 3.1 Del 1 Kartlegging av aktører innen marin forsøpling Kartleggingen omfatter studier for å forberede Hold Norge rents konferanse om marin forsøpling i Norge. Konferansen, som ble avholdt i februar 2014, var en møteplass for aktuelle aktører. I forkant av konferansen ble det gjort en grundig vurdering av kjente aktører innen temaet marin forsøpling. Målet var å finne de mest relevante innledere som både kunne lære bort til deltakerne, dele erfaringer seg imellom og lære av hverandre. På det daværende tidspunkt ble et allerede kjent nettverk benyttet som utgangspunkt. I tillegg ble det gjort et omfattende arbeid for finne frem til og invitere aktuelle deltakere til konferansen. Målet var å få med deltakere med interesse i temaet marin forsøpling eller som det var ønskelig å gjøre oppmerksom på temaet. Det var viktig at innledere og deltakere skulle favne et bredt spekter av ulike typer aktører. På konferansen deltok blant annet organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å sette i gang strandryddeaksjoner, forskningsinstitutter som vil samarbeide om kartlegging av marint søppel, ulike deler av næringslivet, kunstnere som vil lage utstillinger av marint søppel, offentlige aktører og politiske partier som ønsker å diskutere tiltak. Konferansen ble også en møteplass for informasjonsutveksling og nettverksbygging. Vedlagt følger evaluering av konferansen, jfr. vedlegg 4. Deltakerne ble i etterkant del av utvalget for en utdypende undersøkelse om aktørenes arbeid med marin forsøpling (del 2 av undersøkelsen i denne rapporten). 8/64

9 3.2 Del 2 Kvantitativ undersøkelse: spørreskjemaundersøkelse På bakgrunn av innsamlet kontaktinformasjon i del 1 av undersøkelsen, konferanse som arena for informasjonsinnsamling, er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse. Undersøkelsesdesignet er deskriptivt. Målet er å beskrive situasjonen slik den er innenfor området marin forsøpling. Innsamlingsmetoden for data er et strukturert spørreskjema, hvor det er mulig å trekke konklusjoner fra resultatene. Spørreundersøkelsen er sendt ut per e- post, og svarskjemaet var elektronisk. Resultatet av undersøkelsen er en kartlegging av aktører, også de som ikke allerede var i etablert nettverk. Undersøkelsen ble derfor sendt ut til et stort utvalg aktuelle respondenter. Dette var deltakere på konferansen og allerede eksisterende nettverk/oversikt over aktører som jobber med marin forsøpling i en eller annen form samt enkeltpersoner, næringsliv, kommuner, renovasjonsselskap organisasjoner og andre vi mente kunne være aktuelle respondenter. De mest relevante aktørene ble også fulgt opp med oppsøkende kontakt over telefon i etterkant, for å få en så utfyllende liste som mulig. Aktørene ble deretter delt inn i følgende kategorier i analysen: næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og frivillige. 9/64

10 4 Analyser 4.1 Del 1 Kartlegging av aktører innen marin forsøpling Forarbeidet til konferansen, gjennomføring og evaluering i etterkant har gitt verdifull informasjon om aktører som jobber med marint søppel. I forkant av konferansen ble det gjort en kartlegging av aktører, som har gitt grunnlag for en oversikt over hvem disse aktørene er. I tillegg ga konferansen flere kontaktpunkter, som har utvidet listen over aktører. Funnene fra kartleggingen av aktører kan oppsummeres i følgende kategorier: Statlige aktører Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv Kommuner og renovasjonsselskap Frivillige organisasjoner og foreninger Næringsliv Kunstformidlere Forskning og overvåkning av marint søppel Globale, europeiske og nordiske aktører Vedlagt rapporten følger resultatet av kartleggingen, med oversikt over ulike aktører som arbeider med marin forsøpling og hvordan de engasjerer seg i dette arbeidet, se vedlegg 1. I kartleggingsarbeidet er det lagt fokus på de aktørene som arbeider med marin forsøpling i dag. Disse kommer først og fremst inn når søppelet skal ryddes opp og håndteres. I tillegg er det kartlagt aktører som arbeider med forskning og holdningsskapende arbeid. I tillegg til disse aktørene er det i neste fase behov for å se på en samlet verdikjede. Det er viktig å se på helheten i prosessen fra råvareutvinning til forsøpling oppstår, til gjenvinning. Marin 10/64

11 forsøpling oppstår både underveis i prosessen frem til et produkt, og etter at det er blitt et produkt. Det er derfor viktig at alle typer aktører kartlegges og ansvarliggjøres. Vi har nedenfor gitt en overordnet beskrivelse av verdikjeden knyttet til marin forsøpling. Disse aktørene kan deles inn i kategorier, fra råvareutvinnere til gjenvinnere. Råvareprodusenter: Råvareprodusentene utvinner og foredler jomfruelige materialer. Dette er ulike råvarer som senere skal brukes til produkter. Utslipp kan oppstå fra uttak av råvarer og fra foredling av råvarene, men først og fremst er råvareprodusentene en del av kretsløpet til det som senere oppstår som et produkt som ender opp i naturen. Produktprodusenter: Produsentene tar imot råvarer fra produksjon av produkter. Det er et vidt spekter av råvarer og ferdige produkter: olje som omdannes til plast som blir til en bærepose eller en stol, sand som omdannes til glass som blir til et vindu eller en flaske, bauksitt som omdannes til aluminium som blir til en byggeprofil eller en hermetikkboks osv. Dette leddet i verdikjeden er fragmentert. Veien fra råvare til ferdig produkt er ofte lang og komplisert. Råvaren kan være innom flere ledd før det ferdige produktet er produsert. En produsent av ferdige produkter kan ha mange underleverandører av deler. Utslipp eller forsøpling kan oppstå både i denne delen av prosessen eller senere i verdikjeden. Forhandlere/handelen: Handelsnæringen eller forhandlere, er leddet som står nærmest sluttbruker. Dette er detalj- og engroshandel til både forbrukere og næringsliv. Det er i butikkene forbrukerne kommer i kontakt med produktet og kjøper det med seg hjem. De daglige forbruksvarene kjøpes i dagligvarehandelen, elektronikk fra elektronikkhandelen. Forsøpling kan oppstå direkte fra handelen eller senere i verdikjeden. Forbrukere og næringsliv: Alle de foregående leddene har bidratt til at varene har kommet på markedet, men det er i dette leddet av verdikjeden den synlige forsøplingen først og fremst oppstår. Søppel legges igjen på stranda eller dumpes i sjøen, utrangerte båter senkes i havet 11/64

12 osv. Søppel i havet og på strender kan også oppstå som følge av overvann fra eksempelvis stormflo. Søppelet kan stamme fra alle de foregående leddene i verdikjeden, og mengdene kan være betydelige. Forsøpling oppstår også som resultat av ulike typer næringsvirksomhet. Dette gjelder en rekke både landbaserte og maritime sektorer, som for eksempel landbruk, fiskeri, oppdrett og tjenesteytende næringer. Innsamlere og ryddere: De som gjør jobben med å rydde søppelet ut av naturen og tilbake i verdikjeden består av mange ulike personer og nettverk. Dette er familier, nabolag, velforeninger, kommuner, avfallsselskaper, fylkeskommuner, speidere, skoler, barnehager, dykkere, surfere, padlere, båtforeninger, marinaer, filmskapere, kunstnere, politiske partier, miljøorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, bedrifter osv. Mange av de som rydder strender og havbunnen, gjør det i forbindelse med Strandryddedagen og Hold Norge rent. Nesten alle som rydder søppel gjør denne jobben frivillig, på hver sin måte. Hver kilo søppel som fjernes fra naturen og settes inn igjen i verdikjeden teller. Den samlede verdien av de frivilliges innsats er stor og viktig. Avfallsselskap: Vi har retursystemer i dag som tar imot og transporterer avfall, enten til kommunale eller private innsamlingsordninger eller direkte til gjenvinnere. Det er en viktig oppgave å sikre at avfallet fra marin forsøpling også skal gjenvinnes på best mulig måte for miljøet, enten det blir energigjenvunnet eller materialgjenvunnet. Mange avfallsselskap henter eller tar imot søppelet gratis dersom det er kildesortert. Gjenvinning: Målet er at avfallet som kommer fra opprydding på sjøen og på strendene gjenvinnes på best mulig måte for miljøet. Det viktigste er å sortere ut avfall som inneholder miljøgifter, som elektriske- og elektroniske produkter, impregnert treverk osv. Dette er avfall vi ønsker ut av kretsløpet. Det øvrige avfallet blir enten materialgjenvunnet eller energigjenvunnet. 12/64

13 4.2 Del 2 Funn fra kvantitativ undersøkelse Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant aktører som jobber med feltet marin forsøpling i Norge. I gjengivelsen nedenfor har vi valgt å dele aktørene i næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og frivillige. Det er totalt 86 aktører som har besvart undersøkelsen, hvorav 3 har svart nei på spørsmålet om informasjonen kan benyttes videre i rapporter. Disse er da ikke medtatt i datagrunnlaget som presenteres videre. Det er stor bredde i hvordan ulike aktører arbeider med marin forsøpling. Figur 1 under viser hovedoppgaver aktørene konsentrerer seg rundt. Over 30 % av aktørene engasjerer seg direkte i praktisk gjennomføring av strandrydding. Totalt er 26 % involvert i informasjons- eller undervisningsarbeid. Figur 1: Fordeling av hvordan ulike aktører involvert seg i arbeidet med marin forsøpling (totalt). Figur 2 viser hvordan de ulike aktørene arbeider med marin forsøpling. Blant de frivillige oppgir nærmere 50 % av respondentene strandrydding som sitt hovedarbeidsfelt. For næringslivsaktører er sponsing og informasjonsarbeid det mest sentrale, men her er det også 13/64

14 mange aktører som er direkte involvert i innsamling og mottak av marint søppel. Nærmere 30 % av de offentlige virksomhetene har strandrydding som sitt hovedfokus, og her er det også flere aktører som arbeider med informasjonsarbeid, koordinering av opprydning og innsamling av marint søppel. Figur 2: Fordeling av hvordan ulike aktører involvert seg i arbeidet med marin forsøpling (per gruppe aktører). Det er også undersøkt hva aktørene planlegger av videre arbeid med marin forsøpling i tiden fremover. Av respondentene besvarte 75 % dette spørsmålet. Av disse ser vi at hele 95 % planlegger videre arbeid med marin forsøpling. 45 % har planlagt nye prosjekter og 50 % planlegger å fortsette det arbeidet de allerede har igangsatt. Kun 5 % av de som svarte på spørsmålet oppgir at de ikke har planlagt videre aktiviteter. Dette vises i Figur 3. Figur 3: Aktørenes planer for videre arbeid med marin forsøpling (totalt) 14/64

15 Over 70 % av respondentene innenfor offentlig virksomhet planlegger å fortsette arbeidet som er startet, mens 18 % planlegger nye prosjekter. Tilsvarende tall fra næringslivsaktører viser at 70 % planlegger nye prosjekter, mens 20 % har planer om å fortsette eksisterende arbeid. Resultatene fra de frivillige viser en tilnærmet lik fordeling mellom nye prosjekter (48 %) og å fortsette det arbeidet som er startet (52 %). - Vi arrangerer to ryddeaksjoner i året i tillegg til at surfeklubben vår har en egen konteiner som brukes til kontinuerlig rydding. Klubben vår rydder også bunnen med egne dykkere. Til nå i år har klubben ryddet 1,1 tonn søppel! 15/64

16 5 Hovedfunn I denne rapporten er det gjort en kartlegging over aktører som jobber med marint søppel i en eller annen form, private som næringsdrivende. Noen av aktørene har dette arbeidet som sitt virke, mens andre er frivillige enkeltpersoner eller organisasjoner. Noen er produsenter, mens andre er avfallsmottakere. Hold Norge rent- konferansen, som ble arrangert i februar 2014, ble benyttet som virkemiddel for å gjennomføre kartleggingen. Både i forkant, under og etter konferansen ble det foretatt research. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant aktuelle aktører. Funnene viser aktører som har engasjert seg i konkrete aktiviteter. Listen og omfanget over aktørene som jobber med marin forsøpling er stor, men det finnes sannsynligvis fortsatt flere aktører som ikke er kommet med i denne kartleggingen. Listen kan med fordel kompletteres på et senere tidspunkt. I det videre arbeidet foreslår Hold Norge rent å oppdatere denne listen som en del av sitt løpende arbeid. Funnene i spørreundersøkelsen har også gitt oss noen interessante svar. De viser at blant respondentene er det hele 95 % som planlegger videre aktiviteter fremover. Av disse svarer omtrent halvparten at de skal fortsette med samme aktiviteter som nå, mens den andre halvparten sier at de planlegger nye tiltak. Den - Vårt mål er å opplyse store majoriteten av aktører som oppgir at de planlegger å og få flere til å rydde. opprettholde eller øke aktiviteten viser at engasjementet omkring Vi (avfallsselskapet) strandrydding og marin forsøpling er blitt varig. Dette arrangerer engasjementet er det viktig å bygge på videre. strandryddedagen i nærområdet og Hovedaktiviteten respondentene nevner totalt sett er organiserer folk som vil strandrydding. Mange av dem er frivillige, som gjør dette på eget rydde. De får sekker og initiativ individuelt eller som en del av lokal gruppe eller forening. vi henter avfallet gratis. 16/64

17 6 Hvordan styrke arbeidet med marin forsøpling fremover På verdensbasis havner årlig 6,4 millioner tonn avfall i havet, ifølge en FN- rapport fra Oppmerksomheten omkring problemet er samtidig sterkt økende både i Norge og globalt. Å løse problemene med marin forsøpling krever en sammensatt innsats og det er flere behov som må dekkes, som: 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid, nasjonal koordinering Bidra til å utlyse potensialet for frivillig ryddeinnsats. Styrke det lokale ryddearbeidet. 2. Økt kunnskap Høyne det allmenne kunnskapsnivået Samle og systematisere kunnskap fra ryddeaksjoner Forskning for å øke kunnskap om årsaker og effekter av marin forsøpling 3. Forebyggingsarbeid Holdningsskapende arbeid Konkrete tiltak for å redusere forsøpling fra forbrukere og næringsliv 4. Løsninger for avfallet; opprydding, innsamling og behandling Ryddeaksjoner og opprydding på utilgjengelige steder Transportere oppryddet og innsamlet avfall til avfallsmottak (kommunale eller private) Behandling av det marine avfallet 5. Teknologiutvikling for å utnytte ressursene i avfallet Teknologiutvikling for bedre oppsamlingsløsninger Teknologiutvikling for bedre behandlingsløsninger Denne rapporten omhandler særlig hvordan Hold Norge rent kan bidra i det videre arbeidet. 1. Nasjonalt motivasjonsarbeid, nasjonal koordinering Hold Norge rent kan særlig bidra som nasjonal motivator og tilrettelegger av lokale aksjoner. Gjennom nasjonale informasjonstiltak kan man både effektivisere innsatsen lokalt, og motivere frivillige til økt innsats. Nasjonalt PR- arbeid i forbindelse med Strandryddedagen mobiliserer ryddere til lokale aksjoner. Arbeidet med denne rapporten har vist at det å ha en nasjonal oversikt over alle som deltar i arbeidet med forsøpling er en viktig, løpende oppgave. 17/64

18 2. Økt kunnskap Hold Norge rent kan utvikle nasjonale verktøy for å registrere funn på enhetlige måter. Videre kan Hold Norge rent bidra til å øke kunnskap om marin forsøpling og peke på forskningsbehov som kan tas videre av forskningsinstitusjoner. Økt forskningsinnsats kan også settes på agendaen gjennom Avfallsforsk som er avfallsbransjens felles FoU- nettverk. 3. Forebyggingsarbeid Hold Norge rent samler allerede kunnskap fra ryddeaksjoner, og denne kunnskapen kan utvikles til bruk i holdningsskapende informasjon for å forebygge marin forsøpling. Funnene kan også brukes for å fremme konkrete forebyggende tiltak fra produsenter, handel og næringsliv for øvrig. 4. Løsninger for avfallet; opprydding, innsamling og behandling Dagens problem er todelt: fragmentert ansvar og manglende finansiering for håndtering av det herreløse avfallet. Hold Norge rent gjennom sitt nettverk kan bidra til å finne løsninger lokalt, og bidra til å fordele midler dersom det er ønskelig. Det er viktig at ulike løsninger utredes videre fra myndighetenes side. Videre arbeid med å finne løsninger Regjeringen har i den forbindelse tatt initiativet til å utrede et forslag til å endre forurensningsloven slik at kommunene som ønsker det kan innføre et gebyr som skal dekke opprydding av forsøpling og drift av avfallssteder på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige plasser. Det foreslåtte gebyret vil kunne finansiere opprydding på populære strender, men vil ikke kunne benyttes til opprydding av marin forsøpling generelt. Forslaget innebærer også at myndighetene gis anledning til å utvide muligheten til å dekke opprydding av forsøpling ut over det som omfattes av 35 andre ledd ved endring av avfallsforskriften. Miljødirektoratet har i oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet antydet at arbeid med frivillig opprydding i nærområder som faller utenfor 35 andre ledd er noe de vurderer å ta inn i forskriften. Dette vil være positivt i forhold til Strandryddedagen og den samlede frivillige innsatsen for opprydding av marin forsøpling.. Samtidig gjenstår fortsatt finansiering av opprydding som ikke kan utføres av frivillige. Det er derfor behov for ytterligere initiativ for å finne løsninger på dette. Alle parter som er involvert bør delta i vurderingene av hvordan dette kan løses fremover, og det er ønskelig med et statlig initiativ for å få dette i gang. 18/64

19 I tillegg er det behov for å systematisere rollefordelingen mellom de ulike aktørene som er involvert i innsamling og behandling, både statlige, kommunale, interkommunale og private aktører. Det er også behov for løsninger for å finansiere innsamling og behandling av det herreløse avfallet. Her må det settes av betydelige midler i en periode for å rydde opp, finne kilder og identifisere varige løsninger for finansiering fremover. Styrke Hold Norge rent Det økte engasjementet omkring Strandryddedagen og marin forsøpling viser potensialet i frivillig innsats, kombinert med innsats knyttet til næringslivets samfunnsansvar. Dette potensialet må det bygges videre på. Avfall Norge arbeider, i samarbeid med interessenter, for å styrke Hold Norge rent som organisasjon for å møte disse fremtidige utfordringene. Det arbeides med en ny organisering og finansieringsløsning basert på forpliktende spleiselag for å få dette til. Målene for nye Hold Norge rent er 1) å forhindre at forurensning og forsøpling oppstår, 2) fjerne forsøpling, og 3) motivere til arbeid mot forurensning og forsøpling. Nye Hold Norge rent ønsker å være en spydspiss i dette arbeidet i Norge. Dette krever en betydelig styrking av organisasjonen, og en dertil kortsiktig og langsiktig finansiering. Finansieringen må dekke holdningsskapende og koordinerende tiltak. En mulig finansieringsmodell er en tredeling av ansvaret, hvor sentrale myndigheter, lokale myndigheter og næringsliv har en aktiv rolle. Nye Hold Norge rent er tenkt som en demokratisk medlemsorganisasjon. Sentrale momenter i et strategisk grunnlag for nye Hold Norge rent følger som vedlegg 2 i rapporten. Det er et fragmentert bilde over aktørene som i dag jobber med opprydding av marint søppel i en eller annen form, og det er mange som har ansvar for hver sin lille del av dette arbeidet. Det er behov for et nasjonalt samarbeid på tvers av alle deloppgavene og ansvarsområdene basert på frivillighet og samfunnsansvar, og fordelt mellom kommunale og statlige myndigheter, næringsliv og avfallsbransjen. Engasjementet må trappes opp hos alle disse fra dagens nivå for å lykkes med å få ryddet opp i eksisterende søppel og forebygge ytterligere forsøpling. Alle aktørene må involveres i de videre diskusjonene ut fra et samfunnsansvars- perspektiv. Som en helhetlig tilnærming må alle partene inviteres til å ta et samfunnsansvar for det herreløse avfallet. Alle aktører som i dag har ansvar, oppgaver eller roller knyttet til marint søppel, bør ha en sentral plass videre i dette arbeidet. 19/64

20 Det er innhentet tilbakemelding fra en av de viktige aktørene som i dag jobber med innsamling og holdningsskapende arbeide om marin søppel, Lofoten Avfallsselskap (LAS). Tilbakemeldingene ligger vedlagt, Betraktninger fra et avfallsselskap som vedlegg 3. - Dersom noen tar kontakt med oss i kommunen på andre tider av året enn strandryddedagen, er vi positive til å hente avfallet fra strendene våre. 20/64

21 Vedlegg 1: Oversikt over aktører innen marin forsøpling Oversikten som følger er resultater fra del 1 av kartlegging. Listen er supplert med svar fra del 2 av kartleggingen (spørreundersøkelse) og oppsøkende research. Listen gir en bred oversikt over aktører som arbeider med marin forsøpling. Dette er et område med stadig endringer, hvor nye aktører involverer seg i temaet. Listen er operativ, og i det videre arbeidet foreslår Hold Norge rent å oppdatere denne listen løpende. Statlige aktører Statlige aktører som arbeider med marin forsøpling: Klima- og miljødepartementet (KLD): har ansvaret for blant annet klimapolitikk, bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og internasjonalt miljøvernsamarbeid. Samferdselsdepartementet: Departementet har ansvaret for samferdsel og kommunikasjon i Norge Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet, havne- og sjøtransportpolitikken samt ansvaret for kystkultur. Kystverket: er en norsk statlig etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Etaten ligger under Samferdselsdepartementet. Miljødirektoratet: er et norsk direktorat hvor de overordnede oppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Statens naturoppsyn (SNO): er miljøforvaltningens operative feltorgan. Fører tilsyn med naturtilstanden og rydder tidvis strender. SNO er underlagt Miljødirektoratet. Fiskeridirektoratet: statlig etat med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning. Årlig aksjon for opprensking av tapte fiskeredskaper på havbunnen. Sysselmannen på Svalbard: Rydder årlig strender på Svalbard, både gjennom et eget ukes ryddetokt, gjennom våre feltinspektører og eller når vi er ute i felt. Driver også to overvåkingsprosjekter gjennom OSPAR (Oslo- Paris konvensjonen) og Miljøovervåking 21/64

22 Svalbard og Jan Mayen (Mosj) informerer bredt om status, utvikling og konsekvenser av avfall. Fylkesmennene, eksempler: o o Fylkesmannen i Buskerud: rydder Gilhusodden friluftsområde i Lier Fylkesmannen i Troms og Troms Fylkeskommune har tatt initiativ til et samarbeid mot forsøplingen langs den langstrakte og omfattende kyststripen Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner samarbeidet omfatter Tromsøområdets regionråd, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fiskarlaget Nord og renovasjonsselskapet Remiks og er Norges mest omfattende lokale ryddeprosjekt. Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv Organisasjoner i privat og offentlig næringsliv som arbeider med marin forsøpling: Avfall Norge: Bransjeforeningen for avfallsorganisasjonene. Ansvarlig for Hold Norge rent i dag. Samler spleiselag for å sikre Hold Norge rent fremover. Arbeider for å finne modeller for finansiering av innsamling og behandling av det marine avfallet. Kontaktarbeid med samarbeidspartnere, politiske myndigheter mv. Friluftsrådenes Landsforbund: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 23 interkommunale friluftsråd. Mange av disse har forvaltningsansvar for offentlig eide friluftsområder der rydding av søppel inngår i oppgavene. GRID Arendal: Økt forståelse/engasjement blant ungdom, organiserer strandrydding for ungdomsskoleelever. Vurderer å lage en publikasjon om marint søppel. Denne vil i så fall få et internasjonalt publikum. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF): Gir råd og veiledning til medlemmer i Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåteiere, om håndtering av marint avfall. Har laget en del informasjonsmateriell for håndtering av farlig avfall. KS bedrift: skal gjøre medlemsbedriftene i stand til å levere bærekraftige og konkurransedyktige løsninger tilpasset lokale forhold. - se avfallsstrømmene i sammenheng med andre samfunnsområder - sikre finansiering av avfallstjenestene utfra prinsippet om forurenser skal betale og avfallshierarkiet. 22/64

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

oslofjorden.org Det er der, selv om du ikke ser det. ...havet skjuler ikke alle spor Marint søppel

oslofjorden.org Det er der, selv om du ikke ser det. ...havet skjuler ikke alle spor Marint søppel oslofjorden.org Det er der, selv om du ikke ser det....havet skjuler ikke alle spor Marint søppel 1 Marint søppel - et globalt problem Strandryddedag i Bjørnebukta på Håøya. Vinterstormene vinteren 2013-14

Detaljer

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet StrålevernRapport 2009:8 Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter Rapport fra EURANOS-prosjektet Referanse: Bay-Larsen I 1, Oughton D 2, Liland A 3, Eikelmann IM 3,

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

En evaluering gjennomført av: Dinamo Sermo Consulting

En evaluering gjennomført av: Dinamo Sermo Consulting En evaluering gjennomført av: Dinamo Sermo Consulting 16. april 3. Mai INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 Faglige innspill... 4 Delte meninger som eksperiment... 4 INNLEDNING... 5 IKT-POLITISKE INNSPILL...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer