Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy etisk standard i kommunene 5. Hagler med mulige erstatningskrav 6. E-handelsuksess, sosial dumping og SMB 7. Vil tevlingsutsetje flygeleiarar 8. Danske kommuner sentraliserer innkjøp Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Oslo kommune er i ferd med å sette en ny standard for bruk av miljøvennlige biler i offentlig sektor. Leverandører som ønsker å levere biler til kommunens virksomheter de neste to årene, blir møtt med harde krav til både støy, utslipp og kontrollsystemer. - Vi nøyer oss ikke lenger med å forlange miljøvennlige biler. Nå legger vi lista så høyt at det i realiteten bare er de best miljøtilpassede modellene som har sjanse til å slippe gjennom nåløyet, sier seniorinnkjøper Espen Skistad i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. Da Oslo inngikk den forrige bilavtalen i 2004, ble kommunen tildelt den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen for arbeidet med å begrense de miljømessige belastningene ved bilholdet. Nå er en ny avtale for kjøp og langtidsleie av biler på trappene, og leverandørene har ikke fått færre utfordringer å bryne seg på. Det fremgår av en presentasjon på nettstedet til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i kommunen. Bare de beste - Den forrige avtalen satte en standard i Oslo kommune, blant annet ved at det ble stilt strenge krav til utslipp, drivstofforbruk og totale driftskostnader. Men det har skjedd mye på denne fronten i løpet av disse fire årene, og den nye avtalen er minst like ambisiøs. Vi nøyer oss ikke lenger med å forlange miljøvennlige biler. Nå legger vi lista så høyt at det i realiteten bare er de best miljøtilpassede modellene som har sjanse til å slippe gjennom nåløyet, sier seniorinnkjøper Espen Skistad i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. 200 biler i året Konkurransen om leveranse av biler til Oslo kommune i perioden 2008 til 2010 ble kunngjort i midten av april, og kontrakten med de nye leverandørene skal etter planen inngås innen 15. juli. Konkurransen omfatter seks bilgrupper, fra elbiler til mellomstore

2 varebiler. Kommunen forventer å gå til anskaffelse av rundt 200 biler i året innenfor disse kategoriene. Favoriserer miljø - Det spesielle med den nye avtalen er at vi ikke bare gir leverandørene maksimumsverdier for utslipp av CO2, NOx og partikler, men også honorerer de bilene som ligger under disse verdiene. For ytterligere å minske belastningen på lokalmiljøet er det også satt krav til den maksimale dekkstøyen vi aksepterer. Når vi skal gå gjennom tilbudene i løpet av juni, vil inntil 45 prosent av vurderingen bli foretatt på grunnlag av miljøkriteriene noe som er veldig høyt. Vi har dermed lagt opp til en konkurranse som klart favoriserer de best miljøtilpassede bilene innen hver kjøretøygruppe, sier Skistad Biladministrasjon I tillegg til leveranse av selve bilene må de nye leverandørene også kunne levere et system for å administrere bilholdet i kommunen. Biladministrasjonen skal gi den enkelte virksomhet en samlet oversikt over økonomiske forhold, CO2-regnskap, service og vedlikehold av bilene. Dette innebærer store besparelser både for kommunen og for den enkelte virksomhet, og er et viktig redskap for å gjøre bilholdet i kommunen så enkelt og kostnadseffektivt som mulig. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy Riksrevisjonen reknar med at bruk av e-handel og dei nye verktøya for gjennomføring av tevling som det no er gjort avtale om, kjem til å gje betre, enklare og sikrare innkjøp i det offentlege. Tevlingsgjennomføringsverktøya opnar òg for meir innsyn, og det er eit viktig tiltak for mellom anna å hindre korrupsjon, heiter det i ei melding som Riksrevisjonen nyleg sende til Stortinget. Kvart år sender Riksrevisjonen ei årsmelding til Stortinget (dokument nr. 2 ( ). Her gjer Riksrevisjonen greie for prioriteringane sine, organiseringa, rekneskap og budsjett, samstundes som dei peikar på utviklingstrekk i forvaltinga som har noko å seie for revisjonen. I meldinga som vart overlevert til Stortinget for nokre dagar sidan, nyttar Riksrevisjonen noko plass på utviklinga innanfor offentlege innkjøp. I sjølve revisjonsmeldinga som kjem kvar haust, og som er oppe i Stortinget om våren, rapporterer Riksrevisjonen om alt dei har funne, og som dei kritiserer. I årsmeldinga er det meir dei tiltaka som er sette i gang for å betre stoda, som få noko merksemd. E-handel og nye verktøy - Ein reknar med at auka bruk av e-handel kan gje betre, enklare og sikrare innkjøp i det offentlege, heiter det. Eit anna tiltak som er sett i verk for å sikre at reglane vert etterlevde, er innføring av nye rammeavtalar som Ehandelssekretariatet gjorde i Riksrevisjonen tenkjer her på avtalane om tevlingsgjennomføringsverktøy. Når desse verktøya vert tekne i bruk, skal det vere mogeleg å etterprøve alle ledd i innkjøpsprosessen. Dette kjem til å føre med seg auka innsyn, og såleis vere eit viktig tiltak for mellom anna å hindre korrupsjon i den offentlege sektoren. Side 2

3 Riksrevisjonen peikar på at Direktoratet for forvalting og IKT (DIFI) skal ha ansvar for offentlege innkjøp og e-handel som eitt av sine viktigaste arbeidsområde. Ansvaret for å gjere gode og sikre innkjøp i statlege verksemder ligg på den andre sida hos verksemdene sjølve. Kompetansetiltak for dei som har ansvaret for innkjøp, er eit naudsynt verkemiddel for å sikre ei betre etterleving av tilbodsreglane, skriv revisjonen til Stortinget. Ny innsynsrett Stortinget har tidlegare streka under at det er naudsynt at det offentlege byggjer inn tilgjenge for Riksrevisjonen til innsyn i dei viktigaste og største kontraktane sine. Like eins er det eit ønske om å gje høve for Riksrevisjonen til å stille konkrete spørsmål i særskilde saker via dei valde revisorane i dei selskapa det gjeld. Dette er tiltak som skal hjelpe til med å avdekkje mogeleg mishald i det offentlege og hos private kundar og leverandørar til staten. Riksrevisjonen rapporterer at desse ønska no er tekne opp med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og at ein no arbeider med ei lovregulering av denne innsynsretten. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget som sikrer at ideelle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, herunder barnevernstjenester, unntas fra kravet om anbud i lov om offentlige anskaffelser. Slik lyder et forslag fra fire av Kristelig Folkepartis stortingsrepresentanter som ligger i Stortinget klar for behandling. Forslagsstillerne skriver at det på tross av muligheten for å unnta ideelle virksomheter fra anskaffelsesreglementet, i en rekke tilfeller likevel benyttes kjøp av tjenester fra disse. Helse- og omsorgstilbudet fra mange av disse ideelle virksomhetene er nå truet med nedleggelse, heter det. Representantforslag nr. 76 ( ), Dok.nr.8:76 ( ), kommer fra stortingsrepresentantene Ingebrigt S Sørfonn, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad og Hans Olav Syversen. I begrunnelsen heter det bl.a. at offentlige anskaffelser i stor grad baserer seg på konkurranse. Konkurranse i offentlige anskaffelser bidrar i utgangspunktet til at staten når målene om effektiv ressursbruk, likebehandling og integritet. Man unngår sløsing med offentlige fellesskapsmidler og at det offentliges integritet blir svekket gjennom kameraderi og korrupsjon. Det er derfor viktig at konkurranse som hovedregel benyttes som virkemiddel ved offentlige anskaffelser. Representantene fremholder imidlertid at konkurranse ikke alltid vil være et hensiktsmessig virkemiddel. Helse- og omsorgstjenester, herunder barnevernstjenester, skiller seg fra andre tjenester på grunn av hensynet til å gi gode og forutsigbare tilbud til spesielt utsatte brukergrupper. Uheldige konsekvenser - På tross av muligheten for å unnta ideelle virksomheter fra anskaffelsesreglementet, benyttes likevel kjøp av tjenester fra disse i en rekke tilfeller, heter det. Blant annet har forslagsstillerne fått mange reaksjoner på at Helse Sør-Øst har valgt konkurranse med forhandlinger mellom alle aktører som tilbyr rusbehandling. Dette har uheldige Side 3

4 konsekvenser for ideelle virksomheter som i lang tid har tilbudt viktige tjenester til utsatte grupper, men som i mange tilfeller ikke har mulighet til å konkurrere med kommersielle og statlige tjenesteforetak. - Helse- og omsorgstilbudet fra mange av disse ideelle virksomhetene er nå truet med nedleggelse. Forslagsstillerne beklager denne utviklingen sterkt. Helse- og omsorgstjenester fra ideelle aktører er et viktig supplement og korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Mange ideelle virksomheter opplever også at det kjøres anbudsrunder dem imellom, selv om EØS-regelverket ikke krever en slik praksis. Kompetanse går tapt Går ideelle sykehus eller institusjoner og omsorgs- eller barnevernsinstitusjoner konkurs på grunn av at staten presser døgnprisen ned og gir for dårlige vilkår for langsiktig drift, vil svært viktig kompetanse og kunnskap gå tapt, og tusenvis av pasienter og barnevernsbarn vil miste sitt tilbud. Forslagsstillerne peker på at barnevernet ikke er et marked, men en del av den statlige myndighetsutøvelsen. Staten har ingen konkurrent som kjøper av barnevernstjenester. Forslagsstillerne mener at en god barnevernstjeneste forutsetter at de som har det daglige ansvaret for den, kan basere seg på langsiktige og trygge rammevilkår. Barnevern er derfor dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Tiltak for høy etisk standard i kommunene En høy etisk standard skal sikres i kommunesektoren. For å lykkes må satsing og innsats i så måte komme fra og gjennomføres i kommunene selv. Staten kommer inn i bildet i stor grad som finansieringspartner. Det er snakk om informasjons- og veiledningsmateriell, eget nettsted, forskning og videreføring av forumet for etikk i kommunesektoren. Dette går fram av en nylig avgitt innstilling fra en arbeidsgruppe. Kommunale innkjøp spesielt og offentlige anskaffelser generelt er sentrale områder i den satsingen som gruppen tar til orde for. Det var i desember i fjor at Kommunal- og regionaldepartementet nedsatte arbeidsgruppen. Den skulle se på behovet for og vurdere om det ville være hensiktsmessig å opprette et sentralt kompetanseorgan for etikk i kommunesektoren. Ikke nasjonalt kompetanseorgan Arbeidsgruppen svarer nei på spørsmålet om behovet for et nasjonalt kompetanseorgan, men presiserer at det ikke betyr at det ikke er behov for informasjon, dokumentasjon, utviklingsarbeid og forskning. I stedet for å satse på et kompetanseorgan anbefaler gruppen at departementet i stedet retter sin innsats mot andre typer tiltak og arbeidsmåter for å sikre høy etisk standard i den kommunale sektoren. Blant tiltakene som gruppen tar til orde for, er at det etablerte forumet for etikk i kommunesektoren fortsetter, men får nytt mandat og ny sammensetning. Kommunal- og regionalministeren bør lede forumet, som etter forslaget skal møtes årlig. I tillegg peker gruppen på at det er behov for informasjons- og veiledningsmateriell, for eksempel Side 4

5 innenfor områder som kommunenes innkjøp og offentlige anskaffelser. Habilitetsreglene, kommunenes salg av eiendom og rutiner for attestasjon og fakturakontroll er andre. Finansieringspartner Gruppen mener at departementet bør ta en lederrolle i arbeidet med å ta i bruk kompetanse som verktøy for å sikre høy etisk standard i kommunesektoren, men at rollen hovedsakelig bør være finansieringspartnerens når det gjelder informasjon og veiledning. - Det igangsettes et forprosjekt med den hensikt å konkretisere rammene for et forskningsprogram om etikk i kommunal sektoren. Et slikt forskningsprogram bør, heter det, omfatte så vel dokumentasjon og utviklingsarbeid som forskning. Et annet forslag fra arbeidsgruppen er å etablere et nettsted for kompetanseoppbygging og erfaringsdeling. Nettstedet bør inngå som en del av KS nettsider, ifølge anbefalingene fra arbeidsgruppen. Må skje lokalt Som grunnlag for sine forslag har gruppen kartlagt hva som er status i arbeidet i dag med å fremme høy etisk standard. Gruppen konstaterer at det er et sentralt utgangspunkt for et etisk løft at arbeidet må skje i og av kommunesektoren selv: - En helt grunnleggende forutsetning for å lykkes i arbeidet med etiske holdninger og handlinger er involvering. Arbeidsgruppens prinsipielle utgangspunkt er dermed at ansvaret for og selve arbeidet med etikk må ligge lokalt for å kunne fungere. I sin innstilling skriver dessuten gruppen at man i noen sammenhenger kanskje har gått langt i retning av å innføre prinsipper som gjelder privat forretningsvirksomhet i kommunal forvaltning, uten at det særegne ved forvaltningsrollen har fått spesiell oppmerksomhet. Hagler med mulige erstatningskrav Konkurransen om kontrakt for noen hurtigbåtruter har endt med en veritabel hodepine for oppdragsgiveren, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kontrakttildelingen er stanset av retten på det grunnlag at det foreligger brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Deretter har både vinner og taper antydet erstatningskrav på om lag 100 millioner kroner hver. Fylkeskommunen har på sin side vedtatt å kreve erstatning av rådgiveren for konkurransen, om nødvendig i form av søksmål. Dermed kan det eventuelt komme en domstolsavgjørelse for hvilket ansvar en rådgiver har i forbindelse med en offentlig anbudskonkurranse. Bakgrunnen for saken er fylkeskommunens konkurranse om kontrakt for hurtigbåtruter mellom Sogn og Fjordane og Bergen. Her ble Asplan Viak koplet inn for å hjelpe til i tilbudsprosessen. Vedtaket i fylkestinget om erstatningskrav lyder slik: Fylkeskommunen fremmer erstatningskrav overfor Asplan Viak for skadevoldende rådgiving i samband med anbudskonkurranse, om nødvendig i form av søksmål. Side 5

6 Ifølge saksfremstillingen til fylkestinget utarbeidet Asplan Viak kunngjøring, kvalifiserings- og forhandlingsgrunnlaget og gav råd i løpet av fasene forhandling og tildeling. Kontrakten ble tildelt Fjord1 Fylkesbaatane AS, men etter krav fra Tide Sjø AS avsa Sogn tingrett tidligere i år dom som nedla midlertidig forbud mot å inngå kontrakten. Grunnlaget for dommen er brudd på anskaffelsesregelverket på flere punkter, slik retten ser det, og det dreier seg bl.a. om at tildelingskriteriene skal opplyses i kunngjøringen eller forhandlingsgrunnlaget. I innstillingen til vedtak heter det bl.a. at Asplan Viak frarådet å ta opplysninger om tildelingskriterier inn i forhandlingsgrunnlaget. Fremme erstatningskrav Begge de to tilbyderne, både vinner og taper, har varslet store erstatningskrav overfor fylkeskommunen, som har konsulert advokat i sakens anledning. Vedkommende konkluderer med at Asplan Viak sin håndtering av saken er preget av en rekke feil. I sine kommentarer tilbakeviser Asplan Viak at de har gjort seg skyldig i uforsvarlig eller feilaktig rådgivning. Dessuten, heter det bl. a. i brevet fra selskapet, at det var ikke avtalt med fylkeskommunen at de skulle ha ansvaret for den juridiske kvalitetssikring av prosessen, fordi de ikke gir slik bistand. Grovt feilaktig - Det er viktig for fylkeskommunen å stille Asplan Viak til ansvar for det vi mener er grovt feilaktig rådgiving under anskaffelsesprosessen, heter det i innstillingen i saken fra fylkesrådmannen. Rådgivingen i konkurransen om hurtigbåtruter Sogn og Fjordane- Bergen blir vurdert som grovt uaktsom av fylkeskommunens advokat. Både vinneren og taperen i konkurransen har varslet krav om erstatning etter såkalt positiv kontraktinteresse. Det betyr erstatning for det tapet de antar å ha hatt som følge av at konkurransen ikke ble gjennomført slik den skulle, fordi de mener at de ville ha fått kontrakten om alt hadde gått rett for seg. Noe konkret krav foreligger ennå ikke, men Tide Sjø AS har antydet et krav i størrelsesorden 100 millioner kroner og opplyst at de eventuelt vil forfølge kravet ved domstolene. Fjord 1 har antydet et beløp i samme størrelsesorden. E-handelsuksess, sosial dumping og SMB Oslo kommune inviterer til konferanse om sosial dumping, i Danmark finner ikke små-leverandørene de offentlige kunngjøringene, og NHO tilbyr sju standardmaler til bruk når offentlige anskaffelser skal gjennomføres. I tillegg rapporterer skottene om en femdobling av omsetningen på sin offentlige markedsplass i Dette er noen av meldingene som for tiden setter sitt preg på det offentlige innkjøpsmarkedet. Østerrikerne har etablert en egen nettside for lokale e-auksjoner, og Kirkerådet er i havn med en kontrakt for trykking av ny salmebok og nye liturgiske bøker. Konferanse om sosial dumping UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) i Oslo kommune og Nettverk for forebygging av korrupsjon inviterer til konferanse om sosial dumping. Formålet er å belyse hva sosial dumping er, hvordan enkelte virksomheter har opplevd problemet og hva ulike aktører lokalt og nasjonalt bidrar med i kampen mot sosial dumping. Bakgrunnen er forskrift om Side 6

7 lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter som trådte i kraft 1. mars i år. Hvilken betydning får den, spør de to arrangørene hva kan og må Oslo kommune iverksette av konkrete tiltak for å etterleve forskriften og unngå useriøse aktører i fremtiden? Tilbyr sju konkurransemaler NHO har i samarbeid med offentlige oppdragsgivere og leverandører utarbeidet sju konkurransemaler til bruk ved offentlige anskaffelser. GRIP (Grønt i Praksis) vant konkurransen i 2006 om å forestå arbeidet. Formålet med produktene har derfor dels vært å lage enkle, tilgjengelige konkurransegrunnlag som gjør det enklere for innkjøpere å lyse ut oppdrag, samtidig som det blir enklere for leverandører å delta i konkurransen. Dels har det vært å lage en god brukerveiledning som kan være egnet til å virkeliggjøre formålet med forenkling. Malene tilbys gratis fra NHOs nettsider. Dette er standardiserte maler som brukerne kan endre i forhold til sitt behov. Malene er tenkt å være dynamiske redskap som kan endres ettersom reglene for offentlige anskaffelser endres og også avhengig av tilbakemeldinger vi får om produktene. NHO vil sette i gang et pilotprosjekt for å teste malene. Kontrakt om ny salmebok Ny salmebok og de nye liturgiske bøkene som skal foreligge til 1. søndag i advent 2010, blir utgitt av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS. Kirkerådet har nå avsluttet kontraktsforhandlingene med forlaget som ble valgt etter en anbudsrunde. Anbudsrunden som omfatter produksjon og salg av salmebøker, kantoribøker, liturgisamlinger og tekstbok, har vært gjennomført etter kriterier for offentlige anskaffelser. Kontrakten mellom Kirkerådet og Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS er en tjenestekonsesjonskontrakt. Konsesjonen gis på bakgrunn av at Den norske kirke fra 2003 har arbeidet med reform av kirkens gudstjenesteliv. Finner ikke kunngjøringene En undersøkelse fra næringsorganisasjonen Dansk Erhverv viser at nesten halvparten av danske virksomheter ikke vet hvor de kan finne opplysninger om offentlige innkjøp. 350 små og store virksomheter har vært med i undersøkelsen. Ifølge Dansk Erhverv er det et problem at bedrifter og andre må bruke ressurser på å lete etter konkurransene. I Danmark er det lovfestet krav om at kommunene har plikt til å opplyse om innkjøp over kroner, men at de kan kunngjøre hvor som helst. Dansk Erhverv ønsker, skriver Erhvervsbladet, å endre på dette og i stedet etablere et felles form for kunngjøringer om offentlige anskaffelser. Femdoblet skotsk e-handel eprocurement Scotland, som er skottenes svar på vår egen Ehandel.no, rapporterer om en femdobling av omsetning sist år. Transaksjonsverdien nådde til sammen 1,7 milliarder britiske pund, og det er nær 25 prosent av hva den offentlige sektoren i Skotland årlig bruker til kjøp av varer og tjenester, fremgår det av en melding på deres hjemmeside på Internett. Nærmere 80 offentlige enheter benytter nå denne markedsplassen, og over leverandører er registrert der. Side 7

8 Egen nettside for lokale e-auksjoner En tidligere ordfører har bidratt til å etablere et særskilt nettsted for elektroniske auksjoner som kommuner og andre lokale myndigheter i Østerrike kan benytte seg av. Ifølge en pressemelding fra epractice.eu er det gjort anslag som viser at det er mulig å spare om lag 10 prosent ved å benytte den nye portalens tjenester. Østerriksk lovgivning tilsier at en kontrakt skal tildeles den tilbyder med laveste pris eller den som kan gi det økonomisk totalt sett beste tilbudet. Men når det gjelder bruk av e-auksjon er det en åpning for å ta imot ytterligere tilbud eller prisforhandle før kontrakt inngås. Vil tevlingsutsetje flygeleiarar All flygeleiarteneste på alle flyplassane i Sverige bør tevlingsutsetjast, skriv Konkurrensverket i ei høyringsfråsegn. Det er regjeringa som ønskjer å gjere endringar i luftfartslovgjevinga, og eit av punkta gjeld tevlingsutsetjing av flygeleiartenester. Det inneber at andre enn dei offentlege òg kan levere slike tenester etter tevling i marknaden. I framlegget til lovendringar har regjeringa med dei naudsynte formuleringane, og no ber Konkurrensverket om at staten òg nyttar formuleringane til å verkeleggjere ei slik tevlingsutsetjing. Den svenske regjeringa har planar om å endre luftfartslovgjevinga si, og ho har såleis eit framlegg ute på høyring. Det byggjer mellom anna på ei utgreiing som Luftfartstyrelsen gjorde for nokre år sidan. I utgreiinga tok styrelsen til orde for at også andre enn Luftfartsverket skulle få gjere flygeleiarteneste på ikkje- flyplassar. Dette framlegget er teke med i dei lovendringane som no er på statlege høyring i Sverige. Men her har regjeringa nytta ei formulering som Konkurrensverket meiner kan opne for at staten òg, som flyplasshaldar, kan sleppe til andre leverandørar av flytrafikktenester enn dei offentlege. Det er svært viktig, skriv Konkurrensverket, at lovgjevinga gjer det mogeleg å tevlingsutsetje slike tenester. Tevlingstyresmaktene strekar under at staten verkeleg må nytte den valde formuleringa til sjølv å arbeide for tevlingsutsetjing av flygeleiartenester ved statlege flyplassar. Effektiv og fleksibel - Det å nytte auka tevling i marknaden kjem til å føre til ei meir effektiv og fleksibel flytrafikkteneste og såleis redusere kostnadene, held Konkurrensverket fram i høyringsfråsegna si. Ei flytrafikkteneste som er tevlingsutsett, kjem til å bidra til ein auke i effektiviteten i samfunnet, og det er ei føremon for forbrukarar og skattebetalarar. På den andre sida er Konkurrensverket noko uroa over at krava til dei nye aktørane som skal få tilgjenge til flyplassane for å drive flytrafikktenester, vert for vidfemnande. Då kan dei verte diskriminerande, heiter det. Krava gjeld tilgjenge til den infrastrukturen som gjer det mogeleg å drive desse tenestene. Ikkje lovregulert Tevlingsstyresmaktene er samde med Luftfartsstyrelsen i at det er naudsynt med noko regulering, men det treng ikkje vere lovregulert. I staden bør Luftfartsverket få høve til å finne prinsipielle løysingar for tilgjenge til infrastrukturen, samstundes som dei bør skilje infrastrukturen elles frå den som gjeld flytrafikktenesta. Det å lovregulere eit slikt Side 8

9 tilgjenge ser ut til å vere altfor vidtrekkjande, særskilt når det er mogeleg å finne enklare løysingar på utmaningane. Eit skilje mellom ulik infrastruktur er naudsynt ettersom eigenregien her kan kome til å tevle med eksterne leverandørar, heiter det. Det er òg gjort framlegg om å skilje ut flytrafikktenesta som Luftfartsverket driv, i to selskap eitt for lokal flytrafikkteneste og eitt for internasjonal flytrafikkteneste. Dersom ein gjer det, skriv tevlingsstyresmaktene, trengst eit tilgjenge som er lovfesta, endå mindre. Danske kommuner sentraliserer innkjøp Det offentlige Danmark strammer sine innkjøpsmuskler. Nå er kommunene på banen med en åtte-punkts strategi for å lage avtaler basert på bredt innkjøpssamarbeid kommunene imellom. Tidligere har staten lagt en liknende strategi, nemlig å sentralisere innkjøpsavtalene for å sikre seg store volumer og bedre vilkår. Kommunene utfordrer også de danske leverandørene. Internasjonale leverandører skal nemlig aktivt rekrutteres hvis forholdene ligger til rette for det. Den felleskommunale innkjøpsstrategien er vedtatt av styret i Kommunernes Landsforening etter drøftinger med 98 kommunaldirektører. Neste skritt er å konkretisere strategien i samråd med kommunaldirektørene og innkjøpssjefene. KL har også latt utarbeidet en analyse av i hvilken utstrekning en rekke varegrupper egner seg for fellesinnkjøp mellom flere kommuner. Det er den strukturreformen som Danmark gjennomførte for drøyt et år siden, som har lagt grunnlaget for å legge til rette for intensivert innkjøpssamarbeid over kommunegrensene. Det gjelder så vel organisatoriske som volummessige muligheter, skriver KL i sin melding om strategien, som beskriver hvordan kommunen kan gjøre mest mulig ut av sin kjøpermakt ved tverrkommunale innkjøp eller innkjøp for grupper av kommuner. KL skjeler også en smule til erfaringene med det statlige innkjøpsprogrammet, som viser at det kan være gevinster å hente forbundet med intensiv koordinering og sentralisering av innkjøpet. Også mange kommuner har de samme erfaringene etter de siste års arbeid med å effektivisere sine innkjøp, heter det. Strategi i åtte punkter I strategien er det åtte punkter: På innkjøpsområder som egner seg for formålet, skal kommunene koordinere tverrkommunalt forpliktende innkjøp på nasjonalt plan. Det skal etableres muligheter for såkalte digitale klynger, der kommunene via en formidlingsplattform bringes sammen etter behov og forutsetninger. De eksisterende kommunale innkjøpsfelleskap skal styrkes og gjøres mer tilgjengelig slik at de fremdeles kan spille en sentral rolle i koordineringen av kommunale innkjøp. Side 9

10 Det skal sikres at alle kommuner har adgang til attraktive felleskommunale innkjøpsmuligheter både på nasjonalt nivå, i klynger og i den enkelte kommune. Kommunene skal være effektive i å ta i bruk innkjøpsavtaler. Det skal de hjelpes til gjennom rådgivning og konkrete verktøy. Kommunene skal ha muligheter for å slutte seg til statlige avtaler dersom den enkelte kommune finner dette hensiktssvarende. Det skal foreligge dokumentasjon og kreves åpenhet omkring muligheter og resultater. På det enkelte vareområde skal det vurderes om det er behov for nye internasjonale leverandører og i så fall skal det arbeides aktivt for å få flere leverandører på markedet. Side 10

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer