Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy etisk standard i kommunene 5. Hagler med mulige erstatningskrav 6. E-handelsuksess, sosial dumping og SMB 7. Vil tevlingsutsetje flygeleiarar 8. Danske kommuner sentraliserer innkjøp Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Oslo kommune er i ferd med å sette en ny standard for bruk av miljøvennlige biler i offentlig sektor. Leverandører som ønsker å levere biler til kommunens virksomheter de neste to årene, blir møtt med harde krav til både støy, utslipp og kontrollsystemer. - Vi nøyer oss ikke lenger med å forlange miljøvennlige biler. Nå legger vi lista så høyt at det i realiteten bare er de best miljøtilpassede modellene som har sjanse til å slippe gjennom nåløyet, sier seniorinnkjøper Espen Skistad i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. Da Oslo inngikk den forrige bilavtalen i 2004, ble kommunen tildelt den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen for arbeidet med å begrense de miljømessige belastningene ved bilholdet. Nå er en ny avtale for kjøp og langtidsleie av biler på trappene, og leverandørene har ikke fått færre utfordringer å bryne seg på. Det fremgår av en presentasjon på nettstedet til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i kommunen. Bare de beste - Den forrige avtalen satte en standard i Oslo kommune, blant annet ved at det ble stilt strenge krav til utslipp, drivstofforbruk og totale driftskostnader. Men det har skjedd mye på denne fronten i løpet av disse fire årene, og den nye avtalen er minst like ambisiøs. Vi nøyer oss ikke lenger med å forlange miljøvennlige biler. Nå legger vi lista så høyt at det i realiteten bare er de best miljøtilpassede modellene som har sjanse til å slippe gjennom nåløyet, sier seniorinnkjøper Espen Skistad i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. 200 biler i året Konkurransen om leveranse av biler til Oslo kommune i perioden 2008 til 2010 ble kunngjort i midten av april, og kontrakten med de nye leverandørene skal etter planen inngås innen 15. juli. Konkurransen omfatter seks bilgrupper, fra elbiler til mellomstore

2 varebiler. Kommunen forventer å gå til anskaffelse av rundt 200 biler i året innenfor disse kategoriene. Favoriserer miljø - Det spesielle med den nye avtalen er at vi ikke bare gir leverandørene maksimumsverdier for utslipp av CO2, NOx og partikler, men også honorerer de bilene som ligger under disse verdiene. For ytterligere å minske belastningen på lokalmiljøet er det også satt krav til den maksimale dekkstøyen vi aksepterer. Når vi skal gå gjennom tilbudene i løpet av juni, vil inntil 45 prosent av vurderingen bli foretatt på grunnlag av miljøkriteriene noe som er veldig høyt. Vi har dermed lagt opp til en konkurranse som klart favoriserer de best miljøtilpassede bilene innen hver kjøretøygruppe, sier Skistad Biladministrasjon I tillegg til leveranse av selve bilene må de nye leverandørene også kunne levere et system for å administrere bilholdet i kommunen. Biladministrasjonen skal gi den enkelte virksomhet en samlet oversikt over økonomiske forhold, CO2-regnskap, service og vedlikehold av bilene. Dette innebærer store besparelser både for kommunen og for den enkelte virksomhet, og er et viktig redskap for å gjøre bilholdet i kommunen så enkelt og kostnadseffektivt som mulig. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy Riksrevisjonen reknar med at bruk av e-handel og dei nye verktøya for gjennomføring av tevling som det no er gjort avtale om, kjem til å gje betre, enklare og sikrare innkjøp i det offentlege. Tevlingsgjennomføringsverktøya opnar òg for meir innsyn, og det er eit viktig tiltak for mellom anna å hindre korrupsjon, heiter det i ei melding som Riksrevisjonen nyleg sende til Stortinget. Kvart år sender Riksrevisjonen ei årsmelding til Stortinget (dokument nr. 2 ( ). Her gjer Riksrevisjonen greie for prioriteringane sine, organiseringa, rekneskap og budsjett, samstundes som dei peikar på utviklingstrekk i forvaltinga som har noko å seie for revisjonen. I meldinga som vart overlevert til Stortinget for nokre dagar sidan, nyttar Riksrevisjonen noko plass på utviklinga innanfor offentlege innkjøp. I sjølve revisjonsmeldinga som kjem kvar haust, og som er oppe i Stortinget om våren, rapporterer Riksrevisjonen om alt dei har funne, og som dei kritiserer. I årsmeldinga er det meir dei tiltaka som er sette i gang for å betre stoda, som få noko merksemd. E-handel og nye verktøy - Ein reknar med at auka bruk av e-handel kan gje betre, enklare og sikrare innkjøp i det offentlege, heiter det. Eit anna tiltak som er sett i verk for å sikre at reglane vert etterlevde, er innføring av nye rammeavtalar som Ehandelssekretariatet gjorde i Riksrevisjonen tenkjer her på avtalane om tevlingsgjennomføringsverktøy. Når desse verktøya vert tekne i bruk, skal det vere mogeleg å etterprøve alle ledd i innkjøpsprosessen. Dette kjem til å føre med seg auka innsyn, og såleis vere eit viktig tiltak for mellom anna å hindre korrupsjon i den offentlege sektoren. Side 2

3 Riksrevisjonen peikar på at Direktoratet for forvalting og IKT (DIFI) skal ha ansvar for offentlege innkjøp og e-handel som eitt av sine viktigaste arbeidsområde. Ansvaret for å gjere gode og sikre innkjøp i statlege verksemder ligg på den andre sida hos verksemdene sjølve. Kompetansetiltak for dei som har ansvaret for innkjøp, er eit naudsynt verkemiddel for å sikre ei betre etterleving av tilbodsreglane, skriv revisjonen til Stortinget. Ny innsynsrett Stortinget har tidlegare streka under at det er naudsynt at det offentlege byggjer inn tilgjenge for Riksrevisjonen til innsyn i dei viktigaste og største kontraktane sine. Like eins er det eit ønske om å gje høve for Riksrevisjonen til å stille konkrete spørsmål i særskilde saker via dei valde revisorane i dei selskapa det gjeld. Dette er tiltak som skal hjelpe til med å avdekkje mogeleg mishald i det offentlege og hos private kundar og leverandørar til staten. Riksrevisjonen rapporterer at desse ønska no er tekne opp med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og at ein no arbeider med ei lovregulering av denne innsynsretten. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget som sikrer at ideelle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, herunder barnevernstjenester, unntas fra kravet om anbud i lov om offentlige anskaffelser. Slik lyder et forslag fra fire av Kristelig Folkepartis stortingsrepresentanter som ligger i Stortinget klar for behandling. Forslagsstillerne skriver at det på tross av muligheten for å unnta ideelle virksomheter fra anskaffelsesreglementet, i en rekke tilfeller likevel benyttes kjøp av tjenester fra disse. Helse- og omsorgstilbudet fra mange av disse ideelle virksomhetene er nå truet med nedleggelse, heter det. Representantforslag nr. 76 ( ), Dok.nr.8:76 ( ), kommer fra stortingsrepresentantene Ingebrigt S Sørfonn, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad og Hans Olav Syversen. I begrunnelsen heter det bl.a. at offentlige anskaffelser i stor grad baserer seg på konkurranse. Konkurranse i offentlige anskaffelser bidrar i utgangspunktet til at staten når målene om effektiv ressursbruk, likebehandling og integritet. Man unngår sløsing med offentlige fellesskapsmidler og at det offentliges integritet blir svekket gjennom kameraderi og korrupsjon. Det er derfor viktig at konkurranse som hovedregel benyttes som virkemiddel ved offentlige anskaffelser. Representantene fremholder imidlertid at konkurranse ikke alltid vil være et hensiktsmessig virkemiddel. Helse- og omsorgstjenester, herunder barnevernstjenester, skiller seg fra andre tjenester på grunn av hensynet til å gi gode og forutsigbare tilbud til spesielt utsatte brukergrupper. Uheldige konsekvenser - På tross av muligheten for å unnta ideelle virksomheter fra anskaffelsesreglementet, benyttes likevel kjøp av tjenester fra disse i en rekke tilfeller, heter det. Blant annet har forslagsstillerne fått mange reaksjoner på at Helse Sør-Øst har valgt konkurranse med forhandlinger mellom alle aktører som tilbyr rusbehandling. Dette har uheldige Side 3

4 konsekvenser for ideelle virksomheter som i lang tid har tilbudt viktige tjenester til utsatte grupper, men som i mange tilfeller ikke har mulighet til å konkurrere med kommersielle og statlige tjenesteforetak. - Helse- og omsorgstilbudet fra mange av disse ideelle virksomhetene er nå truet med nedleggelse. Forslagsstillerne beklager denne utviklingen sterkt. Helse- og omsorgstjenester fra ideelle aktører er et viktig supplement og korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Mange ideelle virksomheter opplever også at det kjøres anbudsrunder dem imellom, selv om EØS-regelverket ikke krever en slik praksis. Kompetanse går tapt Går ideelle sykehus eller institusjoner og omsorgs- eller barnevernsinstitusjoner konkurs på grunn av at staten presser døgnprisen ned og gir for dårlige vilkår for langsiktig drift, vil svært viktig kompetanse og kunnskap gå tapt, og tusenvis av pasienter og barnevernsbarn vil miste sitt tilbud. Forslagsstillerne peker på at barnevernet ikke er et marked, men en del av den statlige myndighetsutøvelsen. Staten har ingen konkurrent som kjøper av barnevernstjenester. Forslagsstillerne mener at en god barnevernstjeneste forutsetter at de som har det daglige ansvaret for den, kan basere seg på langsiktige og trygge rammevilkår. Barnevern er derfor dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Tiltak for høy etisk standard i kommunene En høy etisk standard skal sikres i kommunesektoren. For å lykkes må satsing og innsats i så måte komme fra og gjennomføres i kommunene selv. Staten kommer inn i bildet i stor grad som finansieringspartner. Det er snakk om informasjons- og veiledningsmateriell, eget nettsted, forskning og videreføring av forumet for etikk i kommunesektoren. Dette går fram av en nylig avgitt innstilling fra en arbeidsgruppe. Kommunale innkjøp spesielt og offentlige anskaffelser generelt er sentrale områder i den satsingen som gruppen tar til orde for. Det var i desember i fjor at Kommunal- og regionaldepartementet nedsatte arbeidsgruppen. Den skulle se på behovet for og vurdere om det ville være hensiktsmessig å opprette et sentralt kompetanseorgan for etikk i kommunesektoren. Ikke nasjonalt kompetanseorgan Arbeidsgruppen svarer nei på spørsmålet om behovet for et nasjonalt kompetanseorgan, men presiserer at det ikke betyr at det ikke er behov for informasjon, dokumentasjon, utviklingsarbeid og forskning. I stedet for å satse på et kompetanseorgan anbefaler gruppen at departementet i stedet retter sin innsats mot andre typer tiltak og arbeidsmåter for å sikre høy etisk standard i den kommunale sektoren. Blant tiltakene som gruppen tar til orde for, er at det etablerte forumet for etikk i kommunesektoren fortsetter, men får nytt mandat og ny sammensetning. Kommunal- og regionalministeren bør lede forumet, som etter forslaget skal møtes årlig. I tillegg peker gruppen på at det er behov for informasjons- og veiledningsmateriell, for eksempel Side 4

5 innenfor områder som kommunenes innkjøp og offentlige anskaffelser. Habilitetsreglene, kommunenes salg av eiendom og rutiner for attestasjon og fakturakontroll er andre. Finansieringspartner Gruppen mener at departementet bør ta en lederrolle i arbeidet med å ta i bruk kompetanse som verktøy for å sikre høy etisk standard i kommunesektoren, men at rollen hovedsakelig bør være finansieringspartnerens når det gjelder informasjon og veiledning. - Det igangsettes et forprosjekt med den hensikt å konkretisere rammene for et forskningsprogram om etikk i kommunal sektoren. Et slikt forskningsprogram bør, heter det, omfatte så vel dokumentasjon og utviklingsarbeid som forskning. Et annet forslag fra arbeidsgruppen er å etablere et nettsted for kompetanseoppbygging og erfaringsdeling. Nettstedet bør inngå som en del av KS nettsider, ifølge anbefalingene fra arbeidsgruppen. Må skje lokalt Som grunnlag for sine forslag har gruppen kartlagt hva som er status i arbeidet i dag med å fremme høy etisk standard. Gruppen konstaterer at det er et sentralt utgangspunkt for et etisk løft at arbeidet må skje i og av kommunesektoren selv: - En helt grunnleggende forutsetning for å lykkes i arbeidet med etiske holdninger og handlinger er involvering. Arbeidsgruppens prinsipielle utgangspunkt er dermed at ansvaret for og selve arbeidet med etikk må ligge lokalt for å kunne fungere. I sin innstilling skriver dessuten gruppen at man i noen sammenhenger kanskje har gått langt i retning av å innføre prinsipper som gjelder privat forretningsvirksomhet i kommunal forvaltning, uten at det særegne ved forvaltningsrollen har fått spesiell oppmerksomhet. Hagler med mulige erstatningskrav Konkurransen om kontrakt for noen hurtigbåtruter har endt med en veritabel hodepine for oppdragsgiveren, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kontrakttildelingen er stanset av retten på det grunnlag at det foreligger brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Deretter har både vinner og taper antydet erstatningskrav på om lag 100 millioner kroner hver. Fylkeskommunen har på sin side vedtatt å kreve erstatning av rådgiveren for konkurransen, om nødvendig i form av søksmål. Dermed kan det eventuelt komme en domstolsavgjørelse for hvilket ansvar en rådgiver har i forbindelse med en offentlig anbudskonkurranse. Bakgrunnen for saken er fylkeskommunens konkurranse om kontrakt for hurtigbåtruter mellom Sogn og Fjordane og Bergen. Her ble Asplan Viak koplet inn for å hjelpe til i tilbudsprosessen. Vedtaket i fylkestinget om erstatningskrav lyder slik: Fylkeskommunen fremmer erstatningskrav overfor Asplan Viak for skadevoldende rådgiving i samband med anbudskonkurranse, om nødvendig i form av søksmål. Side 5

6 Ifølge saksfremstillingen til fylkestinget utarbeidet Asplan Viak kunngjøring, kvalifiserings- og forhandlingsgrunnlaget og gav råd i løpet av fasene forhandling og tildeling. Kontrakten ble tildelt Fjord1 Fylkesbaatane AS, men etter krav fra Tide Sjø AS avsa Sogn tingrett tidligere i år dom som nedla midlertidig forbud mot å inngå kontrakten. Grunnlaget for dommen er brudd på anskaffelsesregelverket på flere punkter, slik retten ser det, og det dreier seg bl.a. om at tildelingskriteriene skal opplyses i kunngjøringen eller forhandlingsgrunnlaget. I innstillingen til vedtak heter det bl.a. at Asplan Viak frarådet å ta opplysninger om tildelingskriterier inn i forhandlingsgrunnlaget. Fremme erstatningskrav Begge de to tilbyderne, både vinner og taper, har varslet store erstatningskrav overfor fylkeskommunen, som har konsulert advokat i sakens anledning. Vedkommende konkluderer med at Asplan Viak sin håndtering av saken er preget av en rekke feil. I sine kommentarer tilbakeviser Asplan Viak at de har gjort seg skyldig i uforsvarlig eller feilaktig rådgivning. Dessuten, heter det bl. a. i brevet fra selskapet, at det var ikke avtalt med fylkeskommunen at de skulle ha ansvaret for den juridiske kvalitetssikring av prosessen, fordi de ikke gir slik bistand. Grovt feilaktig - Det er viktig for fylkeskommunen å stille Asplan Viak til ansvar for det vi mener er grovt feilaktig rådgiving under anskaffelsesprosessen, heter det i innstillingen i saken fra fylkesrådmannen. Rådgivingen i konkurransen om hurtigbåtruter Sogn og Fjordane- Bergen blir vurdert som grovt uaktsom av fylkeskommunens advokat. Både vinneren og taperen i konkurransen har varslet krav om erstatning etter såkalt positiv kontraktinteresse. Det betyr erstatning for det tapet de antar å ha hatt som følge av at konkurransen ikke ble gjennomført slik den skulle, fordi de mener at de ville ha fått kontrakten om alt hadde gått rett for seg. Noe konkret krav foreligger ennå ikke, men Tide Sjø AS har antydet et krav i størrelsesorden 100 millioner kroner og opplyst at de eventuelt vil forfølge kravet ved domstolene. Fjord 1 har antydet et beløp i samme størrelsesorden. E-handelsuksess, sosial dumping og SMB Oslo kommune inviterer til konferanse om sosial dumping, i Danmark finner ikke små-leverandørene de offentlige kunngjøringene, og NHO tilbyr sju standardmaler til bruk når offentlige anskaffelser skal gjennomføres. I tillegg rapporterer skottene om en femdobling av omsetningen på sin offentlige markedsplass i Dette er noen av meldingene som for tiden setter sitt preg på det offentlige innkjøpsmarkedet. Østerrikerne har etablert en egen nettside for lokale e-auksjoner, og Kirkerådet er i havn med en kontrakt for trykking av ny salmebok og nye liturgiske bøker. Konferanse om sosial dumping UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) i Oslo kommune og Nettverk for forebygging av korrupsjon inviterer til konferanse om sosial dumping. Formålet er å belyse hva sosial dumping er, hvordan enkelte virksomheter har opplevd problemet og hva ulike aktører lokalt og nasjonalt bidrar med i kampen mot sosial dumping. Bakgrunnen er forskrift om Side 6

7 lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter som trådte i kraft 1. mars i år. Hvilken betydning får den, spør de to arrangørene hva kan og må Oslo kommune iverksette av konkrete tiltak for å etterleve forskriften og unngå useriøse aktører i fremtiden? Tilbyr sju konkurransemaler NHO har i samarbeid med offentlige oppdragsgivere og leverandører utarbeidet sju konkurransemaler til bruk ved offentlige anskaffelser. GRIP (Grønt i Praksis) vant konkurransen i 2006 om å forestå arbeidet. Formålet med produktene har derfor dels vært å lage enkle, tilgjengelige konkurransegrunnlag som gjør det enklere for innkjøpere å lyse ut oppdrag, samtidig som det blir enklere for leverandører å delta i konkurransen. Dels har det vært å lage en god brukerveiledning som kan være egnet til å virkeliggjøre formålet med forenkling. Malene tilbys gratis fra NHOs nettsider. Dette er standardiserte maler som brukerne kan endre i forhold til sitt behov. Malene er tenkt å være dynamiske redskap som kan endres ettersom reglene for offentlige anskaffelser endres og også avhengig av tilbakemeldinger vi får om produktene. NHO vil sette i gang et pilotprosjekt for å teste malene. Kontrakt om ny salmebok Ny salmebok og de nye liturgiske bøkene som skal foreligge til 1. søndag i advent 2010, blir utgitt av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS. Kirkerådet har nå avsluttet kontraktsforhandlingene med forlaget som ble valgt etter en anbudsrunde. Anbudsrunden som omfatter produksjon og salg av salmebøker, kantoribøker, liturgisamlinger og tekstbok, har vært gjennomført etter kriterier for offentlige anskaffelser. Kontrakten mellom Kirkerådet og Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS er en tjenestekonsesjonskontrakt. Konsesjonen gis på bakgrunn av at Den norske kirke fra 2003 har arbeidet med reform av kirkens gudstjenesteliv. Finner ikke kunngjøringene En undersøkelse fra næringsorganisasjonen Dansk Erhverv viser at nesten halvparten av danske virksomheter ikke vet hvor de kan finne opplysninger om offentlige innkjøp. 350 små og store virksomheter har vært med i undersøkelsen. Ifølge Dansk Erhverv er det et problem at bedrifter og andre må bruke ressurser på å lete etter konkurransene. I Danmark er det lovfestet krav om at kommunene har plikt til å opplyse om innkjøp over kroner, men at de kan kunngjøre hvor som helst. Dansk Erhverv ønsker, skriver Erhvervsbladet, å endre på dette og i stedet etablere et felles form for kunngjøringer om offentlige anskaffelser. Femdoblet skotsk e-handel eprocurement Scotland, som er skottenes svar på vår egen Ehandel.no, rapporterer om en femdobling av omsetning sist år. Transaksjonsverdien nådde til sammen 1,7 milliarder britiske pund, og det er nær 25 prosent av hva den offentlige sektoren i Skotland årlig bruker til kjøp av varer og tjenester, fremgår det av en melding på deres hjemmeside på Internett. Nærmere 80 offentlige enheter benytter nå denne markedsplassen, og over leverandører er registrert der. Side 7

8 Egen nettside for lokale e-auksjoner En tidligere ordfører har bidratt til å etablere et særskilt nettsted for elektroniske auksjoner som kommuner og andre lokale myndigheter i Østerrike kan benytte seg av. Ifølge en pressemelding fra epractice.eu er det gjort anslag som viser at det er mulig å spare om lag 10 prosent ved å benytte den nye portalens tjenester. Østerriksk lovgivning tilsier at en kontrakt skal tildeles den tilbyder med laveste pris eller den som kan gi det økonomisk totalt sett beste tilbudet. Men når det gjelder bruk av e-auksjon er det en åpning for å ta imot ytterligere tilbud eller prisforhandle før kontrakt inngås. Vil tevlingsutsetje flygeleiarar All flygeleiarteneste på alle flyplassane i Sverige bør tevlingsutsetjast, skriv Konkurrensverket i ei høyringsfråsegn. Det er regjeringa som ønskjer å gjere endringar i luftfartslovgjevinga, og eit av punkta gjeld tevlingsutsetjing av flygeleiartenester. Det inneber at andre enn dei offentlege òg kan levere slike tenester etter tevling i marknaden. I framlegget til lovendringar har regjeringa med dei naudsynte formuleringane, og no ber Konkurrensverket om at staten òg nyttar formuleringane til å verkeleggjere ei slik tevlingsutsetjing. Den svenske regjeringa har planar om å endre luftfartslovgjevinga si, og ho har såleis eit framlegg ute på høyring. Det byggjer mellom anna på ei utgreiing som Luftfartstyrelsen gjorde for nokre år sidan. I utgreiinga tok styrelsen til orde for at også andre enn Luftfartsverket skulle få gjere flygeleiarteneste på ikkje- flyplassar. Dette framlegget er teke med i dei lovendringane som no er på statlege høyring i Sverige. Men her har regjeringa nytta ei formulering som Konkurrensverket meiner kan opne for at staten òg, som flyplasshaldar, kan sleppe til andre leverandørar av flytrafikktenester enn dei offentlege. Det er svært viktig, skriv Konkurrensverket, at lovgjevinga gjer det mogeleg å tevlingsutsetje slike tenester. Tevlingstyresmaktene strekar under at staten verkeleg må nytte den valde formuleringa til sjølv å arbeide for tevlingsutsetjing av flygeleiartenester ved statlege flyplassar. Effektiv og fleksibel - Det å nytte auka tevling i marknaden kjem til å føre til ei meir effektiv og fleksibel flytrafikkteneste og såleis redusere kostnadene, held Konkurrensverket fram i høyringsfråsegna si. Ei flytrafikkteneste som er tevlingsutsett, kjem til å bidra til ein auke i effektiviteten i samfunnet, og det er ei føremon for forbrukarar og skattebetalarar. På den andre sida er Konkurrensverket noko uroa over at krava til dei nye aktørane som skal få tilgjenge til flyplassane for å drive flytrafikktenester, vert for vidfemnande. Då kan dei verte diskriminerande, heiter det. Krava gjeld tilgjenge til den infrastrukturen som gjer det mogeleg å drive desse tenestene. Ikkje lovregulert Tevlingsstyresmaktene er samde med Luftfartsstyrelsen i at det er naudsynt med noko regulering, men det treng ikkje vere lovregulert. I staden bør Luftfartsverket få høve til å finne prinsipielle løysingar for tilgjenge til infrastrukturen, samstundes som dei bør skilje infrastrukturen elles frå den som gjeld flytrafikktenesta. Det å lovregulere eit slikt Side 8

9 tilgjenge ser ut til å vere altfor vidtrekkjande, særskilt når det er mogeleg å finne enklare løysingar på utmaningane. Eit skilje mellom ulik infrastruktur er naudsynt ettersom eigenregien her kan kome til å tevle med eksterne leverandørar, heiter det. Det er òg gjort framlegg om å skilje ut flytrafikktenesta som Luftfartsverket driv, i to selskap eitt for lokal flytrafikkteneste og eitt for internasjonal flytrafikkteneste. Dersom ein gjer det, skriv tevlingsstyresmaktene, trengst eit tilgjenge som er lovfesta, endå mindre. Danske kommuner sentraliserer innkjøp Det offentlige Danmark strammer sine innkjøpsmuskler. Nå er kommunene på banen med en åtte-punkts strategi for å lage avtaler basert på bredt innkjøpssamarbeid kommunene imellom. Tidligere har staten lagt en liknende strategi, nemlig å sentralisere innkjøpsavtalene for å sikre seg store volumer og bedre vilkår. Kommunene utfordrer også de danske leverandørene. Internasjonale leverandører skal nemlig aktivt rekrutteres hvis forholdene ligger til rette for det. Den felleskommunale innkjøpsstrategien er vedtatt av styret i Kommunernes Landsforening etter drøftinger med 98 kommunaldirektører. Neste skritt er å konkretisere strategien i samråd med kommunaldirektørene og innkjøpssjefene. KL har også latt utarbeidet en analyse av i hvilken utstrekning en rekke varegrupper egner seg for fellesinnkjøp mellom flere kommuner. Det er den strukturreformen som Danmark gjennomførte for drøyt et år siden, som har lagt grunnlaget for å legge til rette for intensivert innkjøpssamarbeid over kommunegrensene. Det gjelder så vel organisatoriske som volummessige muligheter, skriver KL i sin melding om strategien, som beskriver hvordan kommunen kan gjøre mest mulig ut av sin kjøpermakt ved tverrkommunale innkjøp eller innkjøp for grupper av kommuner. KL skjeler også en smule til erfaringene med det statlige innkjøpsprogrammet, som viser at det kan være gevinster å hente forbundet med intensiv koordinering og sentralisering av innkjøpet. Også mange kommuner har de samme erfaringene etter de siste års arbeid med å effektivisere sine innkjøp, heter det. Strategi i åtte punkter I strategien er det åtte punkter: På innkjøpsområder som egner seg for formålet, skal kommunene koordinere tverrkommunalt forpliktende innkjøp på nasjonalt plan. Det skal etableres muligheter for såkalte digitale klynger, der kommunene via en formidlingsplattform bringes sammen etter behov og forutsetninger. De eksisterende kommunale innkjøpsfelleskap skal styrkes og gjøres mer tilgjengelig slik at de fremdeles kan spille en sentral rolle i koordineringen av kommunale innkjøp. Side 9

10 Det skal sikres at alle kommuner har adgang til attraktive felleskommunale innkjøpsmuligheter både på nasjonalt nivå, i klynger og i den enkelte kommune. Kommunene skal være effektive i å ta i bruk innkjøpsavtaler. Det skal de hjelpes til gjennom rådgivning og konkrete verktøy. Kommunene skal ha muligheter for å slutte seg til statlige avtaler dersom den enkelte kommune finner dette hensiktssvarende. Det skal foreligge dokumentasjon og kreves åpenhet omkring muligheter og resultater. På det enkelte vareområde skal det vurderes om det er behov for nye internasjonale leverandører og i så fall skal det arbeides aktivt for å få flere leverandører på markedet. Side 10

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse:

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: STRATEGIDOKUMENT 7 INNKJØPSTEAMET 7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: Team er en samhandlingsform hvor gruppen utvikler samhandlingskompetanse

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer