3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune."

Transkript

1 VEDTEKTER

2 Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital. Føremålet til selskapet er å eiga, byggja og driva energiforsyning i heile konsesjonsområdet - herunder produksjon og omsetting av energi. Kraftlaget kan selja kraft til kundar utanfor konsesjonsområdet. Vidare kan Kraftlaget driva, eiga, eller samarbeida med andre verksemder med naturleg tilknyting til føremålet. Kraftlaget skal vera ei konkurransedyktig og lønsam verksemd Kraftlaget kan delta i utvikling og ivaretaking av felles samfunnstiltak i konsesjonsområdet, samt gi gåver til ålmennyttige føremål. Overskotet skal primært nyttast til vidareutvikling av Kraftlaget i samsvar med føremålet, dernest til ålmennyttige tiltak som kan koma partseigarane, og lokalsamfunnet der Kraftlaget har nett til gode. 3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. Parteigarane 4 Parteigarane Partane skal lyda på namn og fødselsnummer (føretaksnummer). 1. Berre nettabonnentar som er knytte til Fitjar Kraftlag sitt kraftnett med fullt abonnement, kan vera parteigar. Med fullt abonnement meines abonnement knytt til bustad, fritidsbustad, eller næringseigedom. 2. Abonnentar som eig mindre enn 10 parter kan kjøpa parter slik at han/ho eig inntil 10 parter. 5 Avgrensing i eigarskap Ingen partseigar kan eiga meir enn 10 - ti - prosent av partkapitalen. 6 Verdsetting Kvar part lyder på kr ,00- eittusenfemhundre - pr Omsetting Partane kan berre omsetjast til pris etter 6. Partane kan berre byta eigar eller pantsetjast med styret si godkjenning. 8 Innløysing og utmelding 1. Innløysing Parteigarar som ikkje stettar vilkåra i 4 og 5 må løyse inn partane sine mot verdsett verdi etter 6. Parteigarar som erverva parten før har ikkje tvungen innløysing etter dette vilkåret. 2 Vedtekter Fitjar Kraftlag

3 2 Utmelding Parteigarar som melder seg ut skal få innløyst partverdien i samsvar med 6. I samband med innløysing og utmelding kan Parteigar ikkje krevje kjøpsutbytte, del i etterbetalingsfondet eller renter på partskapitalen i utmeldingsåret Økonomitilhøve 9 Etterbetaling, etterbetalingsfond, medlemskapitalkonti, forrenting 9.1 Det kan gjevast etterbetaling (kjøpsutbytte) til partseigarar i kraftlaget på grunnlag av deira omsetnad med laget.(jfr Samvirkelova 27) 9.2 Det kan etablerast eit etterbetalingsfond. Årmøtet vedtar årlig eventuell avsetnad til fondet, eventuell reduksjon i fondet, og eventuelle utdeling til partseigarar frå fondet etter framlegg frå styret. (Jfr Samvirkelova 26, 27.3 og 28). 9.3 Etterbetaling skal gjerast ut frå siste års kjøp frå kraftlaget. 9.4 Det skal reknast renter på partskapitalen. Årsmøtet fastset storleiken på renta etter framlegg frå styret. (jfr. Samvirkelova 30, og 27.3) 9.5 Det kan opprettast medlemskapitalkonti dersom dette er turvande for utbetaling av kjøpsutbytte. Årsmøtet bestemmer om - og eventuelt kor mykje av inneståande på medlemsskapskonti som kan delast ut til partseigarane. Laget sine organ 10 Årsmøte 10.1 Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan årets første 6 månader Ordinært årsmøte skal sjå til at føremålet med laget vert fremja i samsvar med vedtekter, kontraktar og vedtak Det skal førast protokoll frå årsmøta. På kvart møte vert 2 (to) av dei frammøtte valde til å skriva under protokollen saman med møteleiaren Årsmøtet har desse gjeremåla: 1. Godkjenne årsrekneskap og årsmelding, herunder disponering av årsoverskotet, avsetting til etterbetalingsfond og evt. utdeling av inneståande på medlemskapitalkonti. 2. Etter tilråding frå styret, vedta kjøpsutbytte til partseigarar basert på det samla handel med Kraftlaget for kvar parteigar. 3. Velja styreleiar, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, velja medlemmer til valnemda og fastsetje godtgjersle til styret etter framlegg frå valnemnda samt fastsetje godtgjersle til valnemda etter framlegg frå styret. 4. Tilsetje og fastsetje godtgjersla for revisor. 5. Gjera vedtak i andre saker som styret og Parteigarar legg fram for årsmøte. Framlegg frå andre enn styret må koma inn til styret før l. mars for å verta handsama på det ordinære årsmøtet. Vedtekter Fitjar Kraftlag 3

4 6. Årsmøtet avgjer sakene med alminneleg fleirtal av dei avgjevne røystene når ikkje anna er sagt i lov eller vedtekter. Ved likt stemmetal gjeld det som møteleiaren sluttar seg til (gjeld ikkje ved val og tilsettingar). 7. Vedta gåver til ålmennyttige føremål. Gåva kan ikkje overstige det beløp styret godkjenner. 11 Styret 11.1 Kraftlaget skal ha eit styre på 5 (fem) medlemmer og 3 (tre) varamedlemmer med funksjonstid på 2 (to) år. Årsmøte vel 4 (fire) styremedlemmer og 2 (to) varamedlemmer i rekke. Eit styremedlem med personleg varamedlem skal veljast av og blant dei tilsette i Kraftlaget. Kvart av kjønna skal vera representert med minst 3 representantar inkl. varamedlemmer. Dei tilsette plikter å velje sine representantar med ein (1) frå kvart kjønn. Årsmøtet vel leiar for 1 år blant dei 4 valde styremedlemmane valde av partseigarane Leiar i styret eller 2 (to) styremedlemmer i saman bind laget med underskriftene sine. Styret kan gje prokura Dersom ingen får absolutt fleirtal ved første valomgang vert det omval mellom dei to som har flest røyster. Dersom det vert likt røyst tal ved omval, vert valet avgjort ved loddtrekking Personval skal vera skriftleg dersom det føreligg framlegg på fleire kandidatar eller det vert kravd av ein parteiger Styret skal kunne dele ut inntil 10 % av årsoverskotet til ålmennyttige tiltak. 12 Valnemnd Kraftlaget skal ha ei valnemnd på 3 (tre) medlemmer valt av årsmøtet og med ei funksjonstid på 3 (tre) år. Dei to første åra etter at desse vedtektene er gjeldande skal ein av dei opphavleg valde medlemmene tre ut av valnemnda etter loddtrekning. Valnemnda konstituerer seg sjølv. Valnemnda skal koma med framlegg til styremedlemmer, varamedlemmer og nytt medlem til valnemnda. Valnemnda skal i sitt framlegg legge vekt på å oppnå ei naturleg alders- og kjønnsfordeling. Valnemnda skal også komme med framlegg til styrehonorar. Valnemnda sitt framlegg skal følgje innkallinga til årsmøtet. 13 Vedtektsendring Årsmøtet kan vedta endringar i vedtektene med 2/3 av dei røystene som vert gitt. Endringar i føremålet krev at endringane vert vedteken på to etterfølgjande ordinære årsmøte med minst 3/4 av dei avgitte røystene. 14 Oppløysing Vedtak om å løyse opp Kraftlaget blir gjort av årsmøtet med fleirtal som for endring i føremålet. Etter at partkapitalen med akkumulerte renter til parteigarane er betalt, og vedteken etterbetaling er oppgjort, skal resterande fri kapital i Kraftlaget overførast til ei stifting som har til føremål å fremme ålmennyttige tiltak i 4 Vedtekter Fitjar Kraftlag

5 konsesjonsområdet. Stiftinga skal ha eit styre på 3 (tre) medlemmer som skal utpeikast av Fitjar kommune. Minst to av medlemmene skal være busett i konsesjonsrådet. Stiftelseslova, lov av 15. juni 2001, nr. 59 skal gjelda for stiftinga. 15 Samvirkelova Samvirkelova, lov av 29. Juni 2007, nr. 81 gjeld for Kraftlaget. INFORMASJON TIL PARTEIGARANE I FITJAR KRAFTLAG SA Alle framlegg viser til Samvirkelova, lov av 29. Juni 2007, nr. 81 Parteigarar i Kraftlaget har slike rettighetar: 15 Parteigar har rett til innsyn i drifta av Kraftlaget gjennom årsmøtet. Henvendingar utanom årsmøte skal skje gjennom styre ved styreleiar. Dei har vidare føljande rettar: rett til å verta innkalla til årsmøte rett til å ta opp saker på årsmøtet rett til å stemme når årsmøtet skal treffe beslutningar rett til å få tilgjengelege opplysningar på årsmøtet frå leiinga rett til å få tilsendt samvirkeføretakets årsrekneskap, årsberetning og revisjonsberetning andre rettighetar som følgjer av lov eller vedtekter. ÅRSMØTE Ordinært årsmøte ( 41) Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan årets første 6 månader. ( 41) Ordinært årsmøte skal kallast saman med minst 2 (to) vekers varsel. ( 46) Innkalling ( 44) Styret kallar saman til årsmøte. Årsmøtet vert innkalla med skriftleg melding til alle parteigarar med kjent adresse, og skal oppgje dei sakene som skal handsamast på årsmøtet ( 46). Framlegg om å endre vedtektene skal opplysast i innkallinga ( 54). Årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding skal leggjast ut til gjennomsyn for parteigarar seinast ei veke før årsmøtet ( 41.3). Med innkalling til årsmøte skal det opplysast om sakliste, og om kvar saksdokumenta er lagde ut til gjennomsyn. Rett til å ta opp saker på årsmøtet ( 47) Ein parteigar har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Jfr. Vedtektene 10.4, 5. ledd. Vedtekter Fitjar Kraftlag 5

6 Møterett og røysterett på årsmøte. 1. Parteigarane har møterett på årsmøte, enten sjølv eller ved fullmektig. Ein person kan berre vera fullmektig for ein parteigar. Samvirkeloven Elverksjef, styreleiar og revisor har møteplikt, styrets medlemmer har møterett. 3. For å røysta på årsmøte må ein vera registrert som parteigar i god tid før årsmøtet, minst 28 dagar. Kvar parteigar har 1 (ei) røyst, uavhengig av talet på partar. 4. Parteigarane har rett til å ha med rådgjevar, og kan gje sin talerett til rådgjevaren. 5. Avgjerder. Årsmøtet vel sin møteleiar. Ved like røystetal avgjer møteleiar si røyst så nær som med val, der det skal nyttast omval. Er røystetalet likt ved omval skal det nyttast loddtrekning. 6. Gjeremål. Ordinært årsmøte skal sjå til at føremålet med laget vert fremja i samsvar med vedtekter, kontraktar og vedtak. Årsmøtet har desse gjeremåla: 1. Gjennomgå og godkjenne årsmelding og rekneskapen frå styret. 2. Fastsette godtgjersle til styret etter framlegg frå valnemnd. 3. Etter framlegg frå styret, gjera vedtak om korleis overskot skal nyttast eller underskot dekkjast samt etterbetaling /kjøpsutbytte. (jfr Samvirkelova 27, 28, 30 og vedtektene 9) Her gjeld desse reglane: a) Bunden kapital. Fitjar Kraftlag SA pliktar å gjennomføre lovpålagt kapitalbinding. Kapitalen er bunden av Kraftlaget si gjeld. b) Kapital til fond og tiltak. Styret skal vurdere nødvendig kapital for Kraftlaget og deretter setje fram framlegg til avsetting til fond. Det skal setjast av kapital til fond herunder etterbetalingsfond, og tiltak som fremjar føremålet (Vedtektene 2) i samsvar med Samvirkelova. c) Bruk av årsoverskotet 26, Det kan ikkje vedtakast å nytta eit høgare beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan sjølv bestemme korleis beløpet skal nyttast innanfor lovens rammer. 26 pkt 3. d) Forreting av andelsinnskot/kjøpsutbytte Etter framlegg frå styret skal årsmøtet vedta forrenting på partskapital og kjøpsutbytte. Årsmøtet kan ikkje vedta høgare avkastning enn det styret gjer framlegg om. Her gjeld følgjande reglar: Kapitalavkastninga kan ikkje vere høgare enn gjennomsnittsrenta på statsobligasjoner dei 5 siste åra + 3%. Kjøpsutbyttet skal reknast ut frå pateigarane sin totale handel (kjøp) med Kraftlaget i rekneskapsåret. 4. Velja styreleiar, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, jfr.vedtektene Velja valnemnd på 3 (tre) personar til å leggja fram framlegg til styre på neste årsmøte. Personval skal skje etter vedtektene 5. Tilsetje og fastsetje godtgjersla for revisor. 6. Gjera vedtak i andre saker som styret legg fram for årsmøte. Framlegg frå andre enn styret må komma inn til styret før 1. mars for å verta handsama på det ordinære årsmøte. 6 Vedtekter Fitjar Kraftlag

7 Møteprotokoll Årsmøte skal føra protokoll med oppgåve over tid og stad for møtet, om møtet er lovleg innkalla, kor mange som deltek, dei saker som er føre og vedtak og røystetal i kvar sak. Dissensar kan krevjast innførte i møteboka. Dette gjeld og dissensar frå styremedlemmer og elverksjefen. På kvart møte vert 2 (to) av dei frammøtte valde til å skriva under protokollen saman med møteleiaren og dei av styret som er til stades på møtet. Ekstraordinært årsmøte ( 42) Ekstraordinært årsmøte skal kallast saman innan 1 (ein) månad etter at krav er framsett. Styret skal kalla inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst ein tidel av parteigarane skriftlig krev det for å få handsama eit særskilt angitt emne. Ekstraordinært årsmøte skal haldast dersom styret finn det naudsynt, eller dersom 2 (to) styremedlemmer eller revisor, eller parteigarar som representerer minst l/10 del av parteigarane pr føregåande år krev det. Kravet skal fremjast skriftleg. Styret i kraftlaget Kraftlaget skal ha eit styre på 5 (fem) medlemmer. Årsmøte vel 4 (fire) styremedlemmer og 2 (to) varamedlemmer i rekkje med funksjonstid på 2 (to) år. Eit styremedlem med varamedlem skal veljast av og blant dei tilsette i Kraftlaget. Styret sitt gjeremål er m.a.: a) Styret leiar laget i samsvar med vedtekter og vedtak på årsmøte. b) Å tilsetje, suspendere eller avsette elverksjefen og å fastsetje løn, arbeidsvilkår og instruks for han. c) Forvalte og syte for forsvarleg organisering av verksemda d) Fastsetje planar, budsjett og retningslinjer for verksemda e) Halde seg orientert om økonomien og påsjå at verksemda, rekneskap og formuesforvaltninga er gjenstand for betryggande kontroll. f) Setja i verk undersøkingar dei finn naudsynte for å kunne utføre sine oppgåver. g) Kvart år, seinast ei veke før årsmøtet, leggja fram årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding samt framlegg disponering av overskot, evt. inndekking av underskot til gjennomsyn for parteigarar h) Rekneskapen skal følgja kalenderåret, og skal følgja praksis for god rekneskapskikk. i) Setje fram framlegg til Årsmøte om avsetning til fond, og bruk av avsette fondsmidlar. j) Kvart år og vedta budsjett for komande budsjettår. k) Å fastsetje prinsipp for prisfastsetting og vilkår for kraftlaget sine tenester. l) Fastsetje bruk av midlar til ålmennyttige tiltak. m) Velja representantar til selskap og samanslutningar Fitjar Kraftlag har interesser i. n) Syta for lovpålagt rapportering. o) Føra protokoll frå styremøta. Vedtekter Fitjar Kraftlag 7

8 INSTRUKS FOR VALNEMNDA I FITJAR KRAFTLAG SA Valnemnd 1. Kraftlaget skal ha ei valnemnd sett saman av 3 (tre) medlemmer valt av årsmøtet for 3 (tre) år. 2. Dagleg leiar kallar inn valnemnda 3 (tre) månader før årsmøtet. Valnemnda konstituerer seg sjølv og vel sjølv sin leiar. 3. Valnemnda skal koma med skriftleg framlegg til årsmøtet på kandidatar til vervet som styreleiar og styremedlemmer. 4. Valnemnda skal også koma med framlegg til ny valnemnd. 5. Valnemnda skal leggja fram og grunngi sine framlegg. 6. Valnemnda skal på ordinært årsmøte koma med framlegg til styrehonorar. Antall styremedlemmer går fram av vedtektene Fitjar Kraftlag SA skal ha eit styre på 5 (fem) medlemmer og 2 (to) varamedlemmer med funksjonstid på 2 ( to ) år. Årsmøte vel 4 (fire) styremedlemmer og 2 (to) vara i rekke. 1 (eit) styremedlem med personlig varamedlem skal veljast av og blant dei tilsette i Kraftlaget. Årsmøtet vel leiar for 1 (ett) år blant dei 4 (fire) styremedlemmane valde av partseigarane. Val av styremedlemmer Ved val av medlemmer til styret skal det leggjast vekt på: At styret får den kompetansen som er nødvendig. At medlemmane har gode samarbeidsevner. Det bør også leggjast vekt på å oppnå ein naturleg alders - og kjønnssamansetning jfr. Samvirkelova 69. Utdanningsbakgrunn og erfaring Styret er et kollegium som skal være ein ressurs for verksemda gjennom utøving av styret sine oppgåver. Særlege eigenskapar som kan vektleggast ved val av medlemmar: Styreleiar bør ha leiarerfaring, nettverk og godt omdømme for å gje verksemda eigentyngde. Medlemmer av styret bør ha og/eller vera villig til å tilegne seg den ulike kompetansen som styret har bruk for. Medlemmer bør også ha eigenskapar og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse. Leiar i valnemnda leiar valet på årsmøte slik det går fram av vedtektene. Revidert Vedtekter Fitjar Kraftlag

9 INSTRUKS FOR STYREARBEIDET FITJAR KRAFTLAG SA I. Føremål og omfang Føremålet med styreinstruksen er å gi ein oversikt over styret sin funksjon, oppgåver og ansvar, reglar for innkalling og møtehandsaming samt dagleg leiar sine arbeidsoppgåver og plikter overfor styret. II. III. Plan for styrearbeidet Styret skal lage årsplan for styrearbeidet. Møteplanane skal og innehalde dato for ordinært Årsmøte. Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver følgjer til ei kvar tid gjeldande lov, vedtekter og fullmakter. Dei deles inn som følgjer: Forvaltning av Kraftlaget, herunder høyrer: forsvarleg organisering av verksemda fastsetjing av retningslinjer for verksemda fastsetje planer og budsjetter halde seg orientert om føretakets økonomiske stilling syte for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for forsvarleg kontroll sette i verk undersøkingar der det er nødvendig for å kunne utføre sine oppgåver. Kalle inn til - og gjennomføre Årsmøte. Tilsynsansvar Styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga og føretakets verksemd. Kontroll av nødvendig eigenkapital Årsoppgjer med disposisjonar og årsmelding Strategi Fastsetje instruks for dagleg leiar Tilsetje/avsetje dagleg leiar Styret skal generelt handsame alle saker som er av uvanleg art eller som er strategisk viktige for Kraftlaget. IV. Styret si sakshandsaming 1. Handsaming av saker i styret - Styret skal handsame saker i møte, med mindre styrets leiar finn at saka kan føreligge skriftlig eller handsamast på anna sikker måte. - Styrehandsaminga leiast av styreleiaren. Deltar verken styreleiaren eller varaleiaren, vel styret ein leiar for styrehandsaminga. - Dagleg leiar førebur saker som skal handsamast av styret i samråd med styrets leiar. Ei sak skal førebuast og leggjast fram slik at styret har eit tilfredsstillande handsamingsgrunnlag. Vedtekter Fitjar Kraftlag 9

10 - Dagleg leiar har rett og plikt til å delta i styret si handsaming av saker og til å uttale seg, med mindre anna er vedteke av styret i den enkelte sak. - Styret kan treffe avgjerd når meir enn halvdelen av medlemmane er til stades eller deltar i styrehandsaminga, om ikkje andre krav er fastsett i vedtektene. - Eit medlem som tiltrer møtet etter at handsaming av ei sak er påbegynt, deltek i styret først etter at saka er ferdig handsama. - Årsrekneskap, styret si årsmelding og strategiplan skal alltid handsamast i møte. 2. Innkalling til styremøte - Dagleg leiar syter for handsaminga av saker som høyrer inn under styret. Styreleiar er ansvarleg for å kalle inn til styremøte. Innkalling skal som hovudregel gjerast skriftleg. Ei munnleg innkalling skal ha skriftleg stadfesting. - Med mindre det er behov for raskare handsaming skal innkalling til styremøte skje med 7 dagars varsel. - Til styremøta kan det kallast inn representantar frå leiinga, sakkunnige eller andre personar med relevante opplysningar. Dersom styremedlem har motsegn, vert saka avgjort av styret. 3. Delegering - Med dei avgrensingar som fylgjer av lov, vedtekter og instruks frå overordna organ, kan styret delegere oppgåver til styreleiar og til dagleg leiar. 4. Styreprotokoll - Det skal førast protokoll over styrehandsaminga. Den skal minst angi tid og stad, deltakarane, handsamingsmåten og styret si avgjerd. Det skal koma fram at sakshandsaminga oppfyller krava i samvirkelova. - Er styret si avgjerd ikkje samrøystes, skal stemmetallet oppgjevast i protokollen. - Styremedlem og dagleg leiar som ikkje er einig i ei avgjersle, kan krevje sin oppfatning innført i protokollen. - Protokollen skal underskrives av alle dei medlemmane som har delteke i styrehandsaming. Er avgjerda avgjort i møte, kan styret velje to til å underskrive. 5. Inhabilitet - Eit styremedlem må ikkje delta i handsaminga eller avgjerding av spørsmål som har slik særlig interesse for eigen del eller for nokon nærståande at medlemma må sjåast som å ha framtredande personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det same gjelder for dagleg leiar. Ved avgjerd av om nokon er nærståande etter denne vedtekta, gjelder aksjeloven 1-5 tilsvarande. - Eit styremedlem eller ein dagleg leiar må heller ikkje delta i ein sak om lån eller annen kreditt til seg sjølv eller om sikring av eiga gjeld. 10 Vedtekter Fitjar Kraftlag

11 6. Teieplikt - Alle styremedlemmer pliktar å opptre forsvarleg og lojalt i høve til Fitjar Kraftlag SA sine interesser. Det einskilde styremedlem har teieplikt om selskapsforhold, personalsaker, om forhandlingane og avrøystingane i styret og i saker som særskilt er fremja som konfidensielle saker. - Berre styreleiar eller den han(ho) utpeikar til dette skal gje informasjon frå styret. V. Styret sine fullmakter - Styret representerer Fitjar Kraftlag SA utad. Styreleiar saman med eitt styremedlem teiknar Kraftlaget sitt firma. - Styret kan gje prokura. Prokura omfattar alt som høyrer til drifta av Kraftlaget, med unntak av overføring av og hefte på fast eigedom/rett i fast eigedom, samt generelt å opptre for Kraftlaget i søksmål. VI. Dagleg leiar sine oppgåver og plikter i høve til styret 1. Dagleg leiar sine oppgåver - Dagleg leiar står for den daglege leiinga av føretaket si verksemd og skal følgje dei retningslinjer og pålegg styret har gitt. Har føretaket ikkje dagleg leiar, står styreleiaren for den daglege leiinga, med mindre det vedtas at det er styret som skal stå for den daglege leiinga. - Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som etter føretaket sitt forhold er av uvanlig art eller stor interesse. - Dagleg leiar kan elles avgjere ei sak etter fullmakt frå styret i det enkelte tilfellet eller når styret si avgjersle ikkje kan avventes utan vesentlig ulempe for føretaket. Styret skal snarast underrettast om avgjerda. - Dagleg leiar skal syta for at føretaket sitt rekneskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltninga ver gjort på ein forsvarleg måte. 2. Dagleg leiar sine plikter i høve til styret - Dagleg leiar syter for handsaminga av saker som høyrer inn under styret. - Daglig leiar skal minst kvar tredje månad, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om føretaket si verksemd, stilling og resultatutvikling. - Styret kan til ei kvar tid krevje at dagleg leiar gir styret ei nærare orientering om særskilte saker. Slik orientering kan også krevjast av det enkelte styremedlem. Dersom det er noko uklårt er det Noregs Lover og særskilt Lov om Samvirkeforetak, Samvirkelova, av 29. Juni 2007, nr 81 som gjeld. Revidert Vedtekter Fitjar Kraftlag 11

12

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 1 Vedtekter for Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 2 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

ÅRSMØTE Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2016 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl. 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA organisasjonsnummer: 948 669 013 Vedtatt på årsmøte 10. april 2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Ansvaret -overfor folket i kommunen -overfor dei tilsette -overfor kvarandre Respekt Eit lita oppvarmingsoppgåver

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 1 Organisasjon Sunnfjord Landbrukstenester SA med org. nr 971365145 nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar,

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB Lov for Voss Hang og Paragliderklubb (Voss HPK), skipa 01.04.1974, med seinare endringar, seinast av 01.03.2013. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Voss HPK sitt formål

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) HØYDALSMO IL VEDTEKTER (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høydalsmo Idrottslag 1, skipa 1921, godkjend av Telemarkidrettskrets i 2012. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag 1, skipa 28.06.1901, med seinare endringar, seinast av 22.03.2015, godkjend av Hordaland idrettskrets 29.04.2015. I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stord Orienterg 1, skipa 13.04.2010, med seinare endringar, seinast av 19.02.2013, godkjend av Hordaland idrettskrets

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG Lov for Valldal Idrettslag, skipa 18.11.1919 med seinare endringar, seinast av 23.04.2012, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål Idrettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Saksutgreiing til ordinært årsmøte år 2014

Saksutgreiing til ordinært årsmøte år 2014 Dykkar ref.: Vår ref.: 13280 Tlf direkte: 53 43 00 50 Stad/dato: Tysnes 31.03.2014 Saksutgreiing til ordinært årsmøte år 2014 Sakliste. 1. Opning av årsmøte a. Det vert teke opp oppgåve over møtande medlemer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA Vedtatt på årsmøtet 2015. KAPITTEL 1: FORETAKET 1 Laget Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt FKA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Moteprotokoll Arsmste for 2014

Moteprotokoll Arsmste for 2014 Moteprotokoll Arsmste for 2014 Fusa Kraftlag SA onsdag 20. mai 2015 kl. 18.00 Stad: konferansesenteret Skielbreid Poir e Tiktrdes Dl lnmotet: Medlemmer g Fullmakter t2 Stemmer totalt 66 Sakliste l Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt på årsmøte i representantskapet for Vikedal Bygdahus 09.02.2012 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer