ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE KRITIKERE OG UT- STÅ Å BLI FORRÅDT AV FALSKE VENNER, Å SETTE PRIS PÅ SKJØNNHET OG SE DET BESTE I ANDRE, Å GJØRE VERDEN LITT BEDRE FØR MAN FORLATER DEN, ENTEN VIA ET SUNT BARN, EN HAGEFLEKK ELLER BEDREDE SOSIALE KÅR, Å VITE AT LIVET HAR VÆRT LETTERE FOR ETT MEN- NESKE FORDI DU HAR LEVD. DET ER SUKSESS. RALPH WALDO EMERSON Kjære alle foreldre/foresatte! I år/høsten 2014 er det tjue år siden barnehagen vår ble bygget her i Høgås. Derfor blir det selvfølgelig jubileum og fest i barnehagen for å feire. Det kommer en markering av dette i september for store og små. Vi fortsetter vårt arbeid og fokusområde med sosial kompetanse dette barnehageåret. Vi har skaffet oss et nytt pedagogisk materiell i form av Hjerteprogrammet. Dette er et spennende materiell som vil tilføre oss nye måter å jobbe med sosial kompetanse på sammen med barna deres. Forskning viser at sosial kompetanse er med på å forebygge problemadferd, deriblant også mobbeadferd. Dette er et viktig mål for oss. Både barnehagen og hjemmet er viktige arenaer hvor barnet øver seg på sosiale ferdigheter. Foreldre er viktige rollemodeller i denne sammenheng. Rause og inkluderende foreldre som snakker positivt om andre når de er sammen med barna sine, er en viktig nøkkel i utviklingen av gode sosiale ferdigheter. Barn med høy sosial kompetanse kjennetegnes ved at de klarer å sette seg inn i andres situasjon. Det gjør at de forstår andres følelsesliv bedre, de klarer å få og beholde venner, og de setter seg lettere inn i hvordan andre barn opplever å være sammen med dem. Disse barna klarer å løse konflikter, ser konsekvensene av sine egne handlinger og tar ansvar for eget bidrag til konflikter. Sosialt kompetente barn har en bedre verktøykasse de kan bruke i møte med andre. Regjeringens satsning på barnehagefeltet nå er bla. å løfte kvaliteten i barnehagene, styrke etter og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. Utdanne flere pedagoger. Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene. Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen. Utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet. Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket. Innføre bemanningsnorm i barnehagene innen Satse på økte språkferdigheter for de som er svake på dette. I Nopro Barnehage vil vi ønske Regjeringens satsningsområder velkommen! Dette er gode fokusområder som vi kan enes om er viktige å jobbe mot. Vi ønsker hele tiden å forbedre jobben vi gjør i barnehagen vår. I vår egen strategiplan har vi bla fokus på at vi skal ha flere pedagoger enn normen tilsier, og vi er glade for å meddele at vi har over 50% pedagoger i den faste bemanningen vår. Denne høsten starter Helene hos oss, og vi har nå to pedagoger på hver avdeling. I tillegg holder flere av våre assistenter på med videre og etterutdanning. Dette er vi stolte av og glade for! Marianne Saubø, daglig leder Nopro Barnehage

3 SATSINGSOMRÅDE Mål: Ivareta og fremme barns sosiale kompetanse, samtidig som også en positiv selvoppfatning hos det enkelte barnet skal ivaretas og fremmes Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (R-11) Vi fortsetter også i år med å fordype oss i satsingsområdet sosial kompetanse, som bygger på fagområdene etikk, religion og filosofi, og nærmiljø og samfunn. Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss, hvordan vi har det inni oss, og hvordan vi er mot hverandre. Hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å respektere hverandres ulikheter er en viktig del av barnehagens verdigrunnlag. Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens travle hverdag er det nettopp i det daglige samspillet at barnets selvfølelse, sosiale kompetanse og empati utvikles. Samtidig skal barnet skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er JEG? Hvem er DU? Og hva er min plass i fellesskapet VI? I år har vi valgt å ta i bruk det nye, pedagogiske programmet hjerteprogrammet. Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk pedagogisk materiell som blant annet inneholder inspirasjon og opplegg til samlingsstunder og aktiviteter. Hvorfor det er viktig å fremme barns sosiale kompetanse: Sosialt kompetente barn får flere venner Sosialt kompetente mennesker tåler bedre stress Sosial kompetanse er forebyggende mot problemadferd Sosial kompetente barn gjør det bedre på skolen (både faglig og sosialt) De med høyest sosial kompetanse klarer seg best i livet. Sosial kompetanse er trenbart, det er med andre ord noe man kan utvikle og bli bedre på.

4 HJERTEPROGRAMMET Hjerteprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter med temaer knyttet til sosial kompetanse. Det er bygget opp med vekt på leken, og med aktiviteter som utfordrer hele barnet Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg, laget for å kunne passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Programmet gir oss konkrete mål og rammer rundt arbeidet med sosial kompetanse som barna kan knytte opplevelser og erfaringer til. Hjerteprogrammet er bygget opp med vekt på leken, og med aktiviteter som utfordrer hele barnet. Lek er et bærende middel til innlæring av sosiale ferdigheter hos barn, og en sentral aktivitet i barnas liv. Barn er forskjellige, og lærer på ulike måter. I hjerteprogrammet er det lagt vekt på at barna er aktive deltakere og tar alle sansene i bruk. Materiellet åpner for formidling og pedagogiske metoder som er varierte, og inneholder mange uttrykksformer som: dramatisering, rim og regler, bevegelse, sang og musikk, formingsaktiviteter, samtale og ideer til videre arbeid i barnegruppen. TRE HJERTELAG JEG DU VI Temaene i de ulike hjertelagene har en naturlig progresjon, vi begynner med fokus det enkelte barnet, videre til andre barn i fokus, og så videre til hele barnegruppen JEG 1. Jeg er meg 2. Mine følelser 3. Mine hjerteskatter DU 1. Hjerte for andre 2. En god venn 3. Samspill VI 1. Respekt 2. Gøyale sprell 3. Hjerte for verden

5 HVORDAN VI SKAL JOBBE Vi vil gi hvert enkelt barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på. Gode verdier skal vokse hos oss alle gjennom kunnskap, vennskap, trygghet og glede. HJERTESAMLING Samlingsstunden er sentral i Hjerteprogrammet. Vi skal ha jevnlige samlingsstunder med sosial kompetanse som tema, disse samlingene kaller vi hjertesamlinger. Alle hjertesamlingene blir bygget opp på samme måte, med utgangspunkt i de ulike aldersgruppene. Vi kommer til å bruke mange kjente sanger og leker, og temaene introduseres gjennom historier fra hverdagssituasjoner som barna lett kan kjenne seg igjen i. Programmet inneholder mange forskjellige forslag og tips til sanger, leker og aktiviteter til de ulike temaene. Hver samling kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid og fordyping i tema. SAMSPILL OG GRUPPER Hjerteprogrammet bygger på samspillet mellom barn-barn og barn-voksen. De fleste aktivitetene er lagt opp som gruppeaktiviteter. Målet med gruppene er å få et nært fellesskap, oppleve trygghet og omsorg i samspill med andre. Dette gjelder både som en stor gruppe som i samlingen, og i organiserte smågrupper. Gjennom eksperimentering og problemløsing i mindre grupper ser barna ofte nye sider og lærer av hverandre. Når vi løser utfordringer sammen med andre, vil vi ofte oppleve at vi får til mer enn om vi hadde vært alene. Å være en del av et fellesskap gir gode opplevelser som setter spor. MIN HJERTEBOK Et viktig virkemiddel i hjerteprogrammet er barnas egen hjertebok. Boka skal dokumentere barnas opplevelser og erfaringer i løpet av året. Hjerteboka skal være en bok det er hyggelig å snakke om og vise frem. Sammen med en voksen kan barnet dokumentere hyggelige øyeblikk, fine turer, gode venner, fortellinger og ting barnet har laget underveis. Det gjør godt å se seg selv og det man har laget og vært med på presentert på en fin måte. HJERTEVENNHISTORIER Vi kommer til å bruke hjertevennhistorier til å introdusere nye tema på. Historiene om Mats og Mille er sentrale i hjerteprogrammet. De ulike historiene kan relateres til barnas egen virkelighet, og fanger oppmerksomheten. De tar utgangpunkt i kjente situasjoner i barnehagen, og viser hjerteprogrammets verdier i hverdagen. Hver historie etterfølges av spørsmål til videre samtale og refleksjon.

6 BLÅ AVDELING Lek og læring i hverdagen: På Blå avdeling er de eldste barna. i barnehagen. De blir kalt Huldretusser, (4-åringene )og Skogstroll, (5-åringene.) Barna på Blå har stor forskertrang, lærelyst, nysgjerrighet, og et stort behov for fysisk aktivitet. Vi ønsker at det fysiske miljøet på avdelingen skal gjenspeile aldersgruppen og gi inspirasjon til lek og læring. Vi bruker også uterommet aktivt i pedagogisk aktivitet. Det er en god arena for motorisk utvikling og lek. Både innenfor og utenfor gjerdet til barnehagen. På avdelingen har vi et byggerom med klosser, lego, biler og dyr. Rommet er organisert med tanke på fagområdet antall, rom og form. Vi har et leke/drama rom hvor det er lagt til rette for rolleleken. Vi bruker ofte midtrommet, et fellesrom, til byggelek og rollelek. På avdelingen har vi ulike spill og det er lagt til rette for barnas tegneutvikling og begynnende lese og skrive opplæring. Vi bruker ulike pedagogiske verktøy som Snakkepakken, Språksprell, og Mattepakken. Dette er gode hjelpemidler til støtte for en god språkutvikling og styrker og stimulerer barnas nysgjerrighet. Vi har et bevist forhold til språkstimulering i alle daglige situasjoner. De eldste barna viser ofte interesse for lesing og skriving. Vi jobber for å ivareta interessen og legger til rette for videre utvikling. Leken skal ha en fremtredende plass i barnsliv i barnehagen. R-11 Vi vil skape et miljø som ivaretar leken som barnas viktigste uttrykksform. Gjennom leken fremmes barnas utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosial og emosjonelt. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen. Det er med på å styrke barnas identitet og selvfølelse. På Blå avdeling bruker barna mye tid på rolle/fantasilek, konstruksjonslek og regelleker. Satsningsområdet vårt er sosial kompetanse. Ifølge Rammeplanen-11 skal barnehagen tilby barna et omsorgs og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barna mulighet til å ta i mot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Sosial kompetanse er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives i barnehagen. Et barn som samhandler godt med andre, kan tilpasse seg fellesskapet og være synlig og hevde sin plass. Voksnes rolle er å være gode veiledere og rollemodeller. Vi skal hjelpe barna til å få tro på seg selv, mestre å få venner og til å mestre leken. Vi jobber ofte i smågrupper/lekegrupper. Da blir vi bedre kjent med barna og kan lettere ivareta enkeltbarnet. Hver uke har vi førskolegruppe for de eldste barna og språksprell for 4 åringene. Alle gruppene har hver sin utedag. Da er vi i skogen eller på tur i nærmiljøet. Vi i barnehagen og dere foreldre har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig tillit og åpenhet. Dere skal alltid blir møtt i garderoben av hyggelige voksne. Vi gleder oss til et nytt år med mange nye barn på Blå avdeling!

7 RØD AVDELING Lek og læring i hverdagen: På Rød avdeling er barna i alderen to til fire. Barn i denne alderen utforsker verden og sine nye ferdigheter og vil gjerne være selvstendig. De utforsker verden gjennom kroppen, språket er godt i gang, og de tester ut grenser. Vi tar høyde for dette når vi legger til rette for barnas læring og utvikling. Leken er viktig på rød avdeling, og rolleleken er sentral. Fra å leke ved siden av hverandre, skal barna nå lære å leke sammen, lære lekekodene. I leken bearbeides inntrykk og erfaringer barna gjør seg, Lek er viktig fordi den har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering. I leken finner barn opp og eksperimenterer, de tar en risiko når de gjør noe de aldri har gjort før, eller tenker tanker de aldri har tenkt før. De eksperimenterer med kroppen, og med språket og de utforsker roller i forhold til samspill med andre. Leken utvikler både kreativitet og tankekraft. Og er en grunnleggende væremåte og samværsform blant barn. Vi ønsker å legge til rette for et godt lekemiljø. På avdelingen (det store rommet) har vi lagt til rette for rollelek med en kjøkkenkrok, noe utkledningstøy og andre rekvisita. Vi voksne er i nærheten av rolleleken og kan veilede støtte og inspirere barna i den begynnende rolleleken. I den andre kroken på avdelingen, finnes ulike formingsmateriell, bøker og spill. I tillegg har vi to lekerom. Et byggerom med dyr og biler, duploklosser og kappla. Her bygges det flotte byggverk, alt fra garasje og fjøs til slott og hus. Det andre lekerommet er et rom fult av store puter til å bygge med, to ribbevegger og turnmatter. Dette er tumlerom der hele kroppen kan brukes i ulik bevegelsesleik, eller bygging der de store bevegelsene må brukes for å skape noe. Dette er et rom som raskt kan gjøres om til et stille rom for lesing eller for hvile. Ute får barna i større grad mulighet for å utfolde seg kroppslig i leken. Uteområdet vårt, både i barnehagen og området vårt i skogen, er fantastisk arena for lek og motorisk utvikling. Vi bruker skogsområdet utenfor porten minst en gang i uka. I tillegg til de gode motoriske utfordringene skogen gir, bruker vi turene til å bli kjent med naturen i nærmiljøet, årstidene og været. Satsningsområdet vårt er også i år sosial kompetanse. Sosial kompetanse omhandler å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig og finner sted i alle barns opplevelser i løpet av barnehagehverdagen. Anerkjennelse og støtte fra de voksne gir et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Det er nødvendig at de voksne er aktive og tydelige for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø der barna utvikler trygghet og respekt for seg selv og hverandre. Vi har hatt gode erfaringer med å bruke lekegrupper og samlinger i forhold til å jobbe med sosial kompetanse i fjor, og vil fortsette med det i kommende barnehageåret. I år skal vi ha hjertesamlinger og alle skal lage sin egen hjertebok i løpet av året. Les mer om dette under satsningsområde. Vi er opptatt av å ha faste rutiner som skaper trygghet og oversikt. De formelle og planlagte aktivitetene foregår til fast tid hver dag. Ukerytme med gruppeinndeling, vil dere få nærmere beskjed om ved oppstart. Dere foreldre skal føle at barnet deres blir sett og tatt vare på hver dag, og vi legger vekt på den daglige kontakten i garderoben som viktig dokumentasjon om hvordan barnet deres trives i barnehagen.

8 GRØNN AVDELING Lek og læring i hverdagen: På grønn avdeling går de minste barna i barnehagen. Vi er opptatt av å ha faste og gode rutiner på avdelingen vår, og dette skaper trygghet hos barnet. Alle avdelingene er stort sett felles den første timen på morgenen, deretter er det frokost fra kl 8.00, hvor vi går avdelingsvis og spiser. Etter frokost har vi frileik, og i ni tiden setter vi i gang med pedagogiske aktiviteter med utgangspunkt i årsplanen vår. Disse aktivitetene kan være maling, rollespill, musikk/drama og lekegrupper ute og inne. Deretter skifter vi bleier, og tar en samling før vi spiser lunch litt før elleve. De minste er veldig glad i sanger, så disse blir brukt hver dag i samling. Etter mat er det tid for soving for de som trenger det, men vi tilpasser soving for hvert enkelt barn ut i fra barnets behov. I starten av barnehageåret er det ofte at de minste må sove to ganger i løpet av dagen. Vi spiser ettermiddagsmat med frukt i to tiden, før vi tar en ny runde med bleieskift. Etterpå har vi frileik enten inne eller ute til barnet blir hentet. Vi på grønn avdeling er opptatt av å ha god kontakt med dere som foreldre. Derfor skal dere alltid bli møtt i garderoben når dere leverer eller henter barnet deres. Det er også viktig at dere tar kontakt med en av oss dersom det er noe. Trygghet og omsorg er en sentral og selvfølgelig del av alle situasjonene i hverdagen vår, de skal være preget av anerkjennelse og nærhet, samt evne og vilje til et godt samspill. Det ligger mye omsorg og læring i å gi barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter på bakgrunn av alder og utviklingsnivå. Barns læring starter fra de er nyfødte. Allerede da er de nysgjerrige og utforskende. Noen lærer ved å se det andre gjør, og noen lærer ved å prøve selv. Noen lærer best i gruppe, andre alene. I barnehagen foregår det læring hele tiden, i alle situasjoner. Derfor jobber vi på grønn avdeling målrettet med læring i alle hverdagssituasjoner og organiserte aktiviteter. Leken er viktig for barnet her og nå. Lek er skapende virksomhet, humor, glede og konsentrasjon. Gjennom leken får barna nye erfaringer som gir ny læring. Leken gir barna positive opplevelser, utfordringer og venner. Barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter og verdier gjennom leken. Det er vårt ansvar å motivere til videre utvikling av leken, ved å gi barna gode opplevelser og mulighet til å leke over tid, ut fra sin egen forutsetning. Gjennom året har vi valgt å ha noen felles aktivitetsdager hvor alle avdelingene gjør noe gøy sammen. I tillegg har vi Forut aksjonen i oktober, og julemåneden i desember hvor vi har valgt å gå utenom den faste ukerytmen. Dere vil da få en egen plan på dette. Sosial kompetanse er en sentral del av hverdagen i barnehagen. Når ulike situasjoner oppstår i barnehagen er det viktig å kunne takle disse positivt. Dette er noe som barna lærer i barnehagen ved å være sammen med både voksne og barn. Ved at barna er i et fellesskap utvikles sosial kompetanse gjennom ulike handlinger og opplevelser. Barns sosiale kompetanse blir uttrykt gjennom lek, omsorg og læring. Dette ser vi ved at de kan sette seg inn i andres situasjoner, løse konflikter og ha medfølelse for andre barn. I forbindelse med satsningsområdet vårt har vi valgt å bruke hjerteprogrammet. Målet med hjerteprogrammet er å skape opplevelser i hvert barn av at de er verdifulle. Vi ønsker å gi dem positive opplevelser i samvær med andre og lære dem sosiale kjøreregler i et godt fellesskap. Vi vil gi dem en trygg forankring i deres egen kultur og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Vi på grønn kommer til å bruke deler av dette som passer til de minste. Vi kommer blant annet til å lage en hjertebok til hvert enkelt barn i løpet av neste år. Der setter vi inn bilder og aktiviteter som barnet gjør i barnehagen. Vi gleder oss til å bli kjent med mange nye små barn på grønn avdeling dette året.

9 PERSONALET I BARNEHAGEN Nopro barnehage avd. Notodden ligger i Høgås litt utenfor sentrum av Notodden. Barnehagen vår åpnet 29 august 1994, og består av 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har både hele og delte plasser. Åpningstiden er fra Personalet i Nopro barnehage har et godt arbeidsmiljø som er er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom allsidig lek og læring. Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og tilpasser oss hverdagen. KONTAKTLISTE Kontor Marianne Saubø nopro.no Blå avdeling Elin Alme nopro.no Blå avdeling Helene Rislaa nopro.no Rød avdeling Une Tveitan nopro.no Rød avdeling Ramona Bakken nopro.no Grønn avdeling Kontor/grønn avdeling Tove S Ryntveit nopro.no Anne Kari Knutsen nopro.no FAST PERSONALE PR. AUGUST 13: Marianne Saubø - daglig leder Anne Kari Knutsen pedagog og veileder, kontor og Grønn avd Elin Alme - avdelingsleder på Blå avdeling Tove S Ryntveit - avdelingsleder på Grønn avdeling Une Tveitan - avdelingsleder på Rød avdeling Ramona Bakken - tilleggspedagog Helene Rislaa - tilleggspedagog Nina Sundseth - barne og ungdomsarbeider/fsk.l student May Brit Dahlen - barne og ungdomsarbeider Ellen Sandvik - pedagogisk assistent Kari Kultan - pedagogisk assistent Marianne I Barikmo - pedagogisk assistent Silje Christine Golid lærling Else Ma B Vassli ekstrapedagog fra kommunen Solveig Flaathen kontorassistent I tillegg har vi p.d 3-4 assistenter på ulike arbeidsmarkedstiltak. Vi har tilgang til vaktmester etter behov. Siden vi er en øvingsbarnehage har vi jevnlig studenter fra HIT.

10 AUGUST 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Førskolebarnas siste dag 13 Planleggingsdag Foreldremøte for nye barn 14 Planleggingsdag HUSK! Planleggingsdager 13. og 14. august! Oppstart nytt barnehageår Foreldremøte for nye foreldre 20. august Blåbærtur en av de første ukene HUSK Å MERKE BARNAS TØY! Fellessamling HVEM ER JEG? Mål: Å styrke hvert barns følelse av egenverd, og gi dem en opplevelse av å være unike Tilvenning for nye barn og barnegrupper Fokus på omsorg, trygghet, tilhørighet og vennskap Vi gjør oss kjent med hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Det er flott å være meg! Alle barn skal vite at hun eller han er enestående. Barnet skal være sin egen beste venn, og være positiv til seg selv. Positiv selvhevdelse er avgjørende for at barna skal våge å anvende sin sosiale kompetanse.

11 DAGSRYTMEN VÅR: 07.00: Barnehagen åpner, frilek 08.00: Frokost for de av barna som ønsker det 09.30: Samling /aktivitet/ frilek ute eller inne 11.00: Formiddagsmat. Varmt måltid hver onsdag 12.00: Utelek 14.30: Frukt, mat for de som skal spise 15.00: Lek og aktivitet ute eller inne Barnehagen stenger Denne dagsrytmen er et utgangspunkt og legger vekt på at barna skal få lov til å holde på med en aktivitet/oppgave over tid og at klokka ikke skal ta kontroll over barnehagedagen. Oppsatte planer skal kunne gjennomføres, men barnas spontanitet og initiativ skal også ivaretas i størst mulig grad. MAT OG FRUKT: Vi har satt fokus på et sunt kosthold, og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider. Barna får melk og frukt hver dag. Vi har varmmat en gang i uka, som regel onsdager, men kan også forekomme andre dager i uken. Barna får frukt og et enkelt måltid med brød/knekkebrød eller havregryn på ettermiddagen, slik at det bare er nødvendig å ta med niste til frokost. KLÆR : Barna må ha et ekstra skift med klær liggende i barnehagen, og innesko eller tøfler. Regntøy/dress og støvler må også være tilgjengelig. Viktig at barna har riktige klær tilpasset årstiden. NB!!! HUSK Å MERKE KLÆRNE! BURSDAGSFEIRING: Barnehagen markerer bursdager ved å lage krone til barnet og synge bursdagssanger. Bursdagsbarnet har et spesielt fokus denne dagen. Vi skaper en ramme rundt dette. Bursdagsbarnet kan velge en lek/aktivitet som de liker. DELTE PLASSER: Barna kan delta på utvalgte spesielle arrangementer som faller utenom den tida de er i barnehagen, dette er nissefest, julefrokost, karneval, sommerfest og foreldrekaffe. FREMMØTE OG FRAVÆR: Etter behov gjøres det avtale med personalet om når barnet kommer og blir hentet. Vær nøye med å gi beskjed dersom det er andre som henter barnet enn de som vanligvis gjør det. Gi også beskjed hvis barnet ikke kommer, eventuelt kommer senere. Maksimal oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag. FERIER: Barnehagen har åpent hele året, men alle barna skal minst ha fire ukers ferie i løpet av året, tre av disse ukene bør tas om sommeren. Vi har redusert åpningstid i jule og påskeferier, samt i juli måned. Foreldrene / foresatte skal innen 1. mai hvert år gi melding om når barna skal ha ferie.

12 SEPTEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Brannvernuke Jubileumsfest! Vennskapsdag med vennskapsgryte Foreldremøte Felles fotballdag for fsk.barna i hele kommunen Fellessamling HUSK! Foreldremøte Nopro cup! Fotballdag for førskolebarna i hele kommunen Brannvernuke i uke 38 Ha med grønnsaker til vennskapsgryte Barnehagen fyller 20 år! Jubileumsfest 18. september HVEM ER JEG? Mål: Å styrke hvert barns følelse av egenverd, og gi dem en opplevelse av å være unike Tilvenning for nye barn og barnegrupper Fokus på omsorg, trygghet, tilhørighet og vennskap Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Identitet er en kombinasjon av hvordan vi ser på oss selv og hvordan andre oppfatter oss, og dermed speiler oss. Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem er vi? Identitet handler først og fremst om hvem vi er og hva vi står for. Slike store spørsmål er det ikke alltid så lett å sette ord på. Identiteten vår er med oss hele tiden, og den kommer til uttrykk på mange måter.

13 VI JOBBER UT FRA EN FAST UKERYTME PÅ ALLE AVDELINGENE; Utegrupper: Barna sanser hele tiden, opplevelsene må vi gi dem. Naturen og nærmiljøet gir rom for mangfold og aktiviteter, og utedagene er derfor en ideell læringsarena for barna. Vi fokuserer på sansestimulering, motorisk- og sosialutvikling, og ønsker at barna skal mestre, undre, oppleve, samarbeide og erfare. Mulighetene har vi i flotte omgivelser i nærområdet til barnehagen. Vi har tilgang til ski / ake anlegg, kunstgressbane, ballbinge, Tusseskogen med naturlekeplass og bålplass. I tilegg har vi utvidet barnehagens uteområde med en liten naturlekepass; Huldreskogen. Blå og rød avdeling har utegrupper gjennom hele uken. Gymsalen: Vi har et nært samarbeid med Høgås skole, vanligvis får vi låne gymsalen to til tre faste tider i uken. Tema/prosjekt: Målet er å vekke barnas interesser, nysgjerrighet og forskertrang knyttet til ulike tema i mindre grupper. Barna skal få tid og rom til å oppdage og undre seg over små og store ting i deres verden. Noen prosjekter er kortvarige, styrt av barnas innspill og interesser, mens andre prosjekter går over lengre tid, som for eksempel Forutprosjektet. Vi legger stor vekt på samlinger og aktiviteter som utgangspunkt for vår jobbing knyttet til temaet sosial kompetanse/hjerteprogrammet.

14 OKTOBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Barnehagen inviterer 1.kl, Høgås skole Foreldrekaffe kl Verdensdagen for psykisk helse FN- dagen Planleggingsdag HUSK! Høstferie for skolene i uke 41 Egen plan for Forutaksjonen i uke Foreldrekaffe med salg og utlodning 23. okt. Foreldresamtaler i løpet av oktober og november Studenter uke PLANLEGGINGSDAG 31.OKTOBER! HJERTE FOR VERDEN Mål: At barna skal ha et hjerte for verden, kunne hjelpe, vise omsorg for og inkludere andre Gode venner fra Nepal. Vi blir kjent med Nischal(5) og Biswas(4) fra Katmandu i Nepal Fokus på fadderbarnet vårt, Thi, som er fire år fra Vietnam Lek, læring, glede og humor En måned hvor vi har spesielt fokus på barn fra andre land, sett i forhold til hvordan vi bor og lever her i Høgås. Vi synes det er viktig at barna skal få erfaring med noe av mangfoldet, og at det er mulig å hjelpe og støtte andre enn oss selv.

15 FORUT-AKSJONEN I oktober hvert år følger vi FORUT aksjonens pedagogiske opplegg. Målet med Foruts barneaksjon er å gi barn økt forståelse for ulike kulturers egenart, kunnskap om global urettferdighet, og tro på at det nytter å hjelpe. Gjennom aksjonen ønsker vi å vekke barns nysgjerrighet og bidra i utviklingen av medfølelse, toleranse og forståelse. I år skal vi være med på en ny og spennende barneaksjon fra Nepal. Her skal vi bli kjent med blant annet Biswas på snart fire år, Nischal på fem år og Puspa på seks år. Øst for hovedstaden Katmandu bor Biswas og Nischal på to gårder oppe i åssiden, sammen med familiene sine. På jentehjemmet Balika lenger nedi dalen bor Puspa og storesøsteren fordi de ikke kan bo sammen med familien sin. I fire filmer blir vi kjent med barna og ser hvordan de lever. Vi blir med barna på reise til apetempelet i Katmandu, og når de lager sin egen FORUT-festival. SOSIAL PROFIL For oss i Nopro barnehage er det viktig å formidle til barna at ikke alle barn er så heldige å vokse opp i en slik overflod som mange gjør her i Norge. Vi ønsker å skape nysgjerrighet, forståelse og ikke minst toleranse for andre som ikke lever akkurat slik som vi gjør. Vi mener også at det er viktig å formidle til barna at vi kan være med å gjøre en liten forskjell for andre barn i verden ved å engasjere oss. Dette mener vi fremmer empati og fører til større forståelse og solidaritet med andre. Vår visjon er å bidra med vår lille del til å gjøre verden litt bedre. Derfor engasjerer vi oss i FORUT-aksjonen, noe vi gjør for 17 gang i år. Vi har et fadderbarn, Thi, på fire år fra Vietnam, gjennom PLAN som vi følger gjennom hele året. I tillegg har vi valgt å fokusere på gleden ved å gi istedenfor å få igjennom vår adventskalender, noe barna engasjerer seg veldig i. Vi vil at barna skal få erfaring med demokratiske prosesser gjennom sitt engasjement for barn i andre land, og få kjennskap til hva solidaritet vil si i praksis. Formidling av verdier som solidaritet og toleranse for andres livssyn og kulturforskjeller sammen med et lite innblikk i den skjeve fordelingen av verdens ressurser er også viktig for oss her i Nopro barnehage.

16 NOVEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Vi legger opp til en kulturopplevelse (musikk/drama el) Foreldresamtaler i løpet av oktober og november Brukerundersøkelse i løpet av måneden Egen juleplan fra uke Levere kalendergave Vi inviterer 6.klasse, Høgås skole 28 Fellessamling MINE FØLELSER Mål: Å la barna kjenne på egne følelser, og gi dem anledning til å uttrykke disse følelsene på en god måte Kulturopplevelse Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Barn har liten utviklet evne til å sette ord på, og forstå følelsene sine, så de trenger voksnes hjelp til å sette ting i sammenheng og forstå hva som utspiller seg inni dem. Og kanskje enda viktigere: de trenger at vi er oppmerksomt tilstede og lytter etter hvilke behov og følelser som ligger bak deres atferd

17 OMSORG Barn har rett til omsorg og skal bli møtt med omsorg. Dette stiller krav til de voksne om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos enkeltbarn, i situasjoner og grupper. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av trygghet, humor, glede, kreativitet og omtanke for fellesskapet. LEK Leken skal alltid ha en sentral plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Ved å late som går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. De voksne i barnehagen bør være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. De voksne skal gi ekstra oppfølging til de barna som ikke deltar i leken eller holdes utenfor. LÆRING Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. De voksne må derfor møte barna på en utforskende og utfordrende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Det er barnas egne interesser og spørsmål som bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. DANNING Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. I samspill med omgivelsene må barn få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etiske begrunnede valg,( som er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.)barn må møtes med varme, engasjement og ansvarlighet. Når barnet opplever seg sett, starter danningsprosesser. Når barnet selv deltar aktivt i tilegnelse av kunnskap, starter danningsprosesser. når barnet forstår det de lærer, og aktivt kan bruke kunnskapen, snakker vi om danning. Danning er kunnskap som er blitt en del av barnets personlighet. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.

18 DESEMBER 2013 Uke ma ti on to fr lø sø Frist for å levere juleferielapp 8 9 Levere pålegg til julefrokost Nissefest! Julaften! Nyttårsaften Lucia-feiring og julefrokost juledag 26 2.juledag HUSK! Luciafeiring og julefrokost 12.des. Husk å ta med hvit skjorte og glitter. Møt opp senest Kirkebesøk for 3-5 åringene. Dato kommer senere. (NB!frivillig) Husk å levere lapp ang. juleferie. Nissefest; nisselue for de som vil Redusert åpningstid i romjulen HJERTE FOR ANDRE Mål: At barna utvikler empati, og er opptatt av at andre har det bra Juleverksted og julebakst Fokus på gleden ved å gi bort, og glede andre Adventsamling med kalenderåpning, julesanger og julefortellinger Lek, læring, glede og humor Spenningen stiger i ventetiden. Tradisjoner og kulturformidling er sentralt, og vi ønsker å formidle at julemåneden ikke bare handler om å få, men like mye gleden ved å gi.

19 Desember er en hektisk, men forventingsfull og nydelig tid her i barnehagen. Vi har gjennom mange år opparbeidet mange tradisjoner som vi legger vekt på å videreføre. Hver dag i adventstiden har vi fellessamlinger på midtrommet hvor vi synger julesanger, snakker om julehøytiden og åpner kalenderen. Alle barna følger med og er aktive i disse samlingene, uansett alder. Det er veldig flott og se hvor engasjerte barna deres er! På juleverkstedet på avdelingene lager vi julegaver og julepynt, vi baker og gjør tradisjonelle aktiviteter. Vi pleier også å ha en bytur i adventstiden hvor vi først er i Kirken, så går vi byen og titter på julegatene og utstillingene. Og vi må ikke glemme julefrokosten vår. På, eller tett opptil Luciadagen 13. desember har vi alltid Luciatog og sang med alle barna for dere foreldre. Etterpå serverer vi en flott frokost for barna og familiene deres på avdelingene. Nissen pleier også å ta seg tid til å komme innom til oss en dag nærmere jul! Rutiner ved syke barn: Folkehelseinstituttet har kommet med faglige råd i forhold til sykdom i barnehagen. Her er et utdrag fra de mest vanlige sykdommene. Forkjølelse, hoste og feber; Barn med feber bør holdes hjemme til det er helt feberfri. Også i forhold til smittevernhensyn. Barnet kan i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Dette gjelder også influensasymptomer. Diarè og oppkast; Barn med akutte oppkast eller diarètilstander kan tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Øyekatarr; Ved kraftig øyekatarr med pussdannelse bør barn av smittevernhensyn holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller behandling påbegynt. Ørebetennelse; Arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan tilbake i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Vannkopper; Barnet kan tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Hodelus: Barnet kan tilbake til barnehagen så snart behandling er igangsatt.

20 JANUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø nyttårsdag 2 Planleggingsdag Solfest Fellessamling HUSK! PLANLEGGINGSDAG 2. JANUAR! Husk å ha med godt med varmt tøy og rikelig med skift. Solfest - vi markerer at sola er tilbake i barnehagen med å skru opp varmen, gå i sommertøy og kose oss med frukt og paraplydrinker Studenter fra HIT i uke Akedag MINE HJERTESKATTER Mål: Å få hvert barn til å bli bevisst på seg selv som egen person med behov, drømmer og fantasier som er særegne for dem Forberedelsene til karnevalet. Vi lager våre egne karnevalskostymer Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Det skal være lov å føle, tenke om og oppfatte verden på sin egen måte. Slik skal også barna bli tydeligere på hva de ikke vil være med på, å lære at det er OK å si nei.

21 Lekekompetanse: Lek er en del av barnekulturen, den er en grunnleggende væremåte og samværsform blant barn. Men særlig er lek viktig fordi den har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering. For å kunne delta i leken må barn ha en pakke med ferdigheter som man i teorien kaller lekekompetanse. Slik kompetanse kan være; sosiale ferdigheter, kunne lese en sosial situasjon, skille lek fra ikke-lek, å kunne skille lek fra annen aktivitet og forstå når det er på liksom og når det er på ordentlig, evnen til å utvikle et leketema og å godta at dette temaet endres underveis, lære at man ikke alene kan bestemme hvordan et leketema skal utvikles, ha kunnskap om leketema, evnen til å gjenkjenne og identifisere det leken handler om, turtaking. selvhevdelse og respekt for de andre. Det å fremme lekekompetanse hos barn er sentralt for å fremme inkludering av barn. Språklig kompetanse: Småbarnsalderen er den viktigste perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk, og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Barnehagen er en arena med et rikt og variert språkmiljø. Vi har språksprell gruppe for 4- åringene på blå avdeling. Dette er et vellykket prosjekt, som vi har sett gode resultater av gjennom flere år. Dette et opplegg med metodiske språkleker, med tanke på oppøving av språklig bevissthet hos barn fra fire til seks år. Fokusområder er oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse. Tidlig innsats i forhold til språklig bevissthet er viktig for den senere lese og skriveopplæringen. Dokumentasjon og vurdering Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen R 11 Dokumentasjon er et verktøy i hverdagen. Det hjelper oss å se hvordan barnet lærer, vi kan se hva barnets interesser er, vi kan bruke det til å planlegge temaarbeid, til å evaluere egen praksis og til bruk i foreldresamarbeid. Vi dokumenterer gjennom bilder, tekstskaping, samtaler med barn, foreldre og personalet. Dokumentasjon er ikke bare bilder, det er også praksisfortelinger. Det er når personalet skriftliggjør sine erfaringer de har med barnet/barna i en situasjon. Praksisfortellinger brukes til å skape refleksjon hos personalet, og for å gi de voksne mer kunnskap og kompetanse. barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Styreren må sørge for at vurderingen foregår i forståelse med foreldre og personalgruppen. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen R-11 Vi i Nopro barnehage vurderer barnehagens innhold kontinuerlig, på avdelingsmøter, pedagogmøter, SU-møter og foreldresamtaler/møter. Vi har også en årlig brukerundersøkelse som er til god hjelp i vurderingsarbeidet.

22 FEBRUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Karneval 16 Dagens øvelse i VM: Aking Dagens øvelse i VM: Ski HUSK! Vinterferie for skolen i uke 8 De som ønsker å endre plass fra høsten, må gi beskjed før opptaket 1. mars. Karneval Vi arrangerer VM i Høgås mars EN GOD VENN Mål: Å la barna reflektere over hvordan de kan være en god venn Fortsetter forberedelsene til karnevalet Ski VM. Vi Arrangerer vårt eget VM i Høgås Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, glede og humor Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap.

23 LØFT FOR BARN LØFT betyr løsningsfokusert arbeidsmåte. Dette innebærer i praksis at vi voksne inntar en rolle som voksen i barnehagen ved å forsøke å flytte oppmerksomheten fra korreksjon av barna til bekreftelser og synliggjøring av det som går bra inne og ute i alle kriker og kroker. Dette kaller vi i vår barnehage å gå på lysglimtjakt; en målrettet jakt på positive hendelser og adferd hos enkeltbarn og i barnegruppa. Denne metoden er basert på en positiv grunnholdning/ verdier, og hovedpoenget er at : alle barn har noe de kan øve på, og bli bedre på! Målet er å hjelpe barn til å lære ferdigheter som bl.a. bedrer deres muligheter for å leke eller være sammen med andre barn på en positiv måte. En følelse av mestring får man gjennom å mestre enkeltsituasjoner og gjennom å fungere i relasjon til andre. Barn trenger voksne som ser muligheter. Det er viktig å respektere barnet som et eget, selvstendig individ med sin egen, personlige bagasje. Vi bruker ros når barnet viser den ferdigheten de øver på. Fokuset er å øke barnets selvtillit og selvfølelse. Vårt syn på barnet er at alle er kompetente barn med vilje og nysgjerrighet til å lære om seg selv og livet. Vi skal bidra med å ivareta og fremme barns læring, sosiale ferdigheter, samtidig som også en positiv sosial selvoppfatning hos det enkelte barn skal ivaretas og fremmes. Mestringsfølelse skaper motivasjon for å tilegne seg ny kunnskap, og mot til å prøve nye oppgaver.

24 MARS 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Frist for påskeferielapp kl. inviterer skogstrolla Påskefest Palmesøndag HUSK! Foreldremøte. Dato kommer senere Husk innlevering av påskeferielapp Påskefest 26. mars Husk redusert åpningstid i påsken Beredskapsuke i løpet av måneden Foreldresamtaler i løpet av måneden SAMSPILL Mål: Å gi barna en opplevelse av verdien av fellesskap/samarbeid, og en forståelse for behovet for normer og regler i samhandling med andre Regelleker og spill Påskeforberedelser Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Barn har behov for å inngå i stimulerende samspill for å utvikle seg optimalt. Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læringssituasjoner, med andre ord i alle daglige situasjoner i barnehagen. Barn lærer å samhandle med andre gjennom enkeltopplevelser, utprøvinger og erfaringer.

25 Barns medvirkning 3 Barns rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det kreves tid og rom for å lytte og samtale med barna for å sikre barnas medvirkning. Dette møter vi med å jobbe mye i smågrupper, hvor vi har tid til hvert enkelt barn. Vi voksne skal ha en grunnleggende holdning til barn som innebærer at vi tar barns utsagn på alvor. Det betyr ikke at vi lar barn bestemme alt som skal skje i barnehagen, men at vi er villige til å lytte seriøst til hva de har å si. De ulike temaene vi jobber med gjennom hele året har fått en ramme som er voksenstyrt. Innenfor denne rammen er det barna sammen med de voksne som lager veien videre i prosjektene. Enkeltindividet skal ha rett til deltakelse og medbestemmelse, samtidig som vi skal kunne se hverandre og jobbe sammen. Digitale verktøy i barnehagen Barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap R-11. Barnehagen har ipad og kamera på alle avdelingene. På fellesrom har vi tilgang til skanner, skriver, stasjonær og bærbare pcèr. Vi har så langt satset mest på fotografering og bearbeiding av bildene sammen med barna. Ipaden gir oss gode muligheter til å innhente informasjon der og da når barna undrer seg. Hva er forskjell på frosk og padde? Det kan vi finne på nettet sammen med barna. Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid. Ipaden skal ikke erstatte bruk av bøker men være et supplement og en selvfølgelig del av barnas oppvekst i vår moderne tid.

26 APRIL 2015 Uke påskedag ma ti on to fr lø sø 1 2 Skjærtorsdag 3 Langfredag HUSK! Husk rikelig og variert skiftetøy. Været skifter fort Foreldresamtaler i løpet av måneden Frist for levering av sommerferielapp Beredskapsuke 21 Våronn-dag kl Høgås skole inviterer alle 6-åringer 24 Fellessamling Frist for sommerferielapp RESPEKT Mål: Barna skal få øvelse i positive former for samhandling, og kjennskap til noen sosiale regler Respekt og undring over naturens små og store undre Aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet Lek, læring, glede og humor Respekt er et begrep for vår holdning overfor andre som kan vise at vi anerkjenner for den de er. Våre holdninger og verdier må utvikles til å ta hensyn til andre mennesker, deres verdier og holdninger og handlinger.

27 Selvfølelse Selvfølelsen sier noe om hvordan vi opplever oss selv, det vi føler om oss selv. Et barn med god selvfølelse har som regel også positive tanker om seg selv. Jeg er verdifull slik som jeg er. Selvfølelsen styrker vi når vi anerkjenner barnet for den det er. Godt å se deg. Jeg er så glad i deg fordi du er den du er. og lignende. God selvfølelse fører som regel til et trygt selvbilde, som igjen er grunnlaget for å bygge opp en selvtillit. * Selvfølelse er det vi føler om oss selv * Selvbildet er det vi tenker om oss selv * Selvtillit er opplevelsen av å mestre ferdigheter. Førskolealderen er viktig for barnet i forhold til utvikling av selvfølelse. Vi som voksne kan ikke gi barnet en god selvfølelse, men vi kan i stor grad legge til rette for det gjennom vår væremåte og våre handlinger. Nære relasjoner mellom barnet og de voksne er veldig viktig. For å bidra til at barnet ditt får et godt selvbilde, er det to ting som har en sterk innvirkning. Det er bekreftelse og mestringserfaringer. Å skryte i utide er ikke å anbefale. Gi heller spesifikk ros istedenfor generell ros. Si hvorfor du roser barnet. Det øker sannsynligheten for at de kan gjenta suksessene. Det er viktig at barnet får et realistisk selvbilde. Skryter vi uhemmet, får barn ofte en urealistisk selvoppfatning. Det er ikke gunstig for barnet. Barn med et realistisk selvbilde takler motgang bedre. Mestringserfaring handler om å lære at det kreves øvelse for å bli god. Beredskapsuka 2015 I uke 14 er det beretskapsuka for alle barnehagene i Notodden. Dette er en uke der sikkerheten i og rundt barnehagen står i fokus. Alle ansatte i alle barnehagene i Notodden starter uken med Beredskapskveld på HiT, hvor tema er beredskap og media håndtering. Det blir gjennomført en skrivebordsøvelse hvor barnehagene får utdelt en "case" som blir diskutert hvordan vi skal håndtere dette. I barnehagen blir dette markert ved at vi får besøk av enten brannbil, politi eller sykebil. Sikkerhetskortet Sikkerhetskortet er et webbasert læringssystem som gir den enkelte ansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring. Det er utviklet et læringskurs som tar for seg fire hovedevner (brann, trafikk, forsvinning og forgiftning), men vi har også omfattende førstehjelpskurs. I tillegg går sikkerhetsrommet grundig gjennom verktøyene vi trenger for å ivareta sikkerheten til barna i vår barnehage. Alle ansatte i vår barnehage må ta sikkerhetskortet en gang i året, og får da et kursbevis på det. Kontaktordningen med PPT Barnehagen har fast samarbeid med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) hver måned. Dette kaller vi kontaktordningen. Kontaktordningen kan brukes til drøftinger, samtaler, spørsmål, observasjoner (når samtykke fra foresatte foreligger), veiledning eller andre ting barnehagen tenker PPT kan bistå med. Foreldre kan gjerne delta i samtaler og drøftinger der det er ønskelig.

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer