Espira Krystallveien. Årsplan KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5 Hvordan vi i Espira Krystallveien jobber med de ulike fagområdene og det pedagogiske arbeidet...7 Progresjon i fagområdene...8 Barnehagens verdigrunnlag...9 Overgang barnehage - skole...9 SkolEspira...10 Satsingsområder...10 Prosjektarbeid...11 Barns medvirkning...11 Arbeid mot mobbing...12 Voksnes tilstedeværelse...12 Foreldresamarbeid...13 Kompetanseutvikling og personalsamarbeid...13 Miljøpedagogisk opplegg...14 Kort om avdelingene og deres fokusområder...16 Årshjul 2014/ DEL 2 Generell del Espira...16 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 måneder i året Oppholdstid: % Sentral beliggenhet Stort utelekeområde 100- meter skog Lavvo og grillhytte Leier judohall Fullkost Gåknappen for skolespirene Skolegruppe Spireportalen Elektronisk dokumentasjon for foreldre Miljøsertifisert Miljødag Ansatte av begge kjønn INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Krystallveien åpnet i november Barnehagen vår ligger på Sandved i Sandnes kommune. Vi har seks avdelinger med plass til ca 120 barn i aldersgruppe 0-6 år. Avdelingene våre heter: Diamantene, Juvel, Opal, Safiren, Rubin og Onyx. Espira Krystallveien er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og over 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 PERSONALET Styrer: Trine Dyrnes Assisterende styrer: Inger Håland (40%) Diamantene: Inger (ped.leder 60%), Martha (ped.leder), Anna, Anita (40%) og Una Juvel: Lisbeth (ped.leder), Lise (ped. 2, kon-stituert), Brit Oddny og Morten Onyx: Geir Ronny (ped.leder, konstituert), Silje og May Iren Safir: Kine (ped.leder), Marianne ( ped. 2, konstituert), Norvald og Dana Rubin: Ragnhild (ped.leder), Hilde (ped. 2), Lene og Tina Opal: Anne May (ped.leder), Tone (ped 2, konstituert), Unni og Bee. Fødselspermisjon: Hilde Hustveit (febr. 2015) Hva sier de ansatte i Espira Krystallveien om visjonen? Sol u te, Sol inne Bra miljø Ute og inne Positivitet Godt humør Barndomsminne Spre glede til barn og foreldre Lykkelig Glade personer Positiv holdning Barn Barnelatter Opptatt av at barna skal ha det godt Utetid uansett vær Begeistring Smil Varme Friluftsliv Trivsel Praktisk informasjon Plasstilbud Etter at du har takket ja til plass for ditt barn i Espira Krystallveien, vil du få tilsendt informasjon fra oss. Her vil du få vite hvilken avdeling barnet skal begynne på, og hvilken dato som er startdagen. Før oppstart pleier vi har en besøksdag slik at dere kan komme innom å hilse på personalet og avdelingen barnet skal begynne på. Dere er mer en gjerne velkomne til å ringe og avtale en annen dag om denne dagen ikke skulle passe. Oppsigelse av plass Oppsigelse av plassen må være skriftlig til barnehagen. I tillegg må dere registrere oppsigelsen i kommunens oppvekstportal. Oppsigelsestiden er 2 måneder, og regnes fra siste dagen i den måneden den blir levert. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke. Sykdom/fravær Det hender at barn blir syke. Spørsmål om når barnet må være hjemme, kommer ofte opp. Hovedregelen for dette er at dersom allmenntilstanden er dårlig, skal barnet holdes hjemme. Har barnet feber skal barnet holdes hjemme til feberen har gitt seg og allmenntilstanden er god. Ved oppkast/diaré må barnet holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/ diaré. Ved mistanke om smitte, skal barnet holdes hjemme. Er tilstanden slik at barnet ikke kan gå ut, må barnet være hjemme. Gi beskjed tidligst mulig dersom barnet blir hjemme. Ferie barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker må være sammenhengende i perioden 1. juni august. Styrer kan etter skriftlig søknad fra foreldrene dispensere fra denne bestemmelsen. All ferieavvikling skal være avtalt med barnehagen på forhånd. For avvikling av ferie/betalingsfri måned ved overgang til skole/annen barnehage, se eget betalingsreglement. Foreldre/foresatte plikter å gi barnehagen beskjed innen 30. april hvert år når barnet skal ha sommerferie. Bursdagsfeiring Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen. Men vi ønsker ikke at dere skal ta med kaker eller andre ting som inneholder sukker. Denne dagen fokuserer vi på barnet. Vi henger ut flagg, har samling hvor barnet er i fokus, lager krone og serverer frukt. Spireportalen Espira Krystallveien benytter spireportalen som kommunikasjonskanal med foreldre. Her kan foreldre sende meldinger som blir markert direkte på deres barn. De kan registrere barnas ferie selv, og endre kontaktinformasjon. De får også tilgang til bilder, dags rapporter og opplevelser som deres barn har deltatt på. Avdelingene har tilgang til all informasjon som gjelder det enkelte barn, for eksempel allergi, tillatelser, kontaktinformasjon eller beskjeder fra foreldre. Samarbeid med andre instanser Som barnehage har vi mange samarbeidspartnere. Dere foreldre (Su/Fau), skolene i nærmiljøet, helsestasjoner, styrket barnehage, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Sandnes kommune, brannvesenet. Årsplan Årsplanen skal fungere som et arbeidsredskap for personalet i barnehagen og som informasjon til dere foreldre. I tillegg til årsplanen vil det bli gitt ut månedsbrev og månedsplan i Spireportalen hver måned. I tillegg til årsplanen er vi i Espira Krystallveien forpliktet til å følge Barnehageloven og Rammeplanen, samt de til enhver tid gjeldende vedtekter som er rådende for barnehagen. Lov om barnehager 1. Formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Vedtekter for Espira Krystallveien Vedtektene til Espira Krystallveien er sammen med Barnehageloven og Rammeplanen også et styringsdokument for barnehagen. Vedtektene finner du på vår hjemmeside espira.no Rammeplanen Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging og gjennomføring av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foresatte, eier og tilsynsmyndighet. 4 5

4 Rammeplanen gir også retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den sier noe om at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt. Dessuten er språklig og sosial kompetanse viktige deler for barnehagens læringsmiljø, samt de 7 fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Disse 7 fagområdene er med oss i alt pedagogisk arbeid som vi gjør i Espira Krystallveien. Rammeplanen om læring Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og voksen. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Barnehagens grunnleggende syn på læring er at barn lærer i samspill, og av alt de opplever. Læring er en livslang prosess. Barna lærer best når de får erfare og være utprøvende. Oppmerksomheten til personalet i Espira Krystallveien skal alltid være rettet mot barnets opplevelse. Personalet skal sammen med foreldrene arbeide for å skape en hverdag preget av glede, omsorg og mestring. Rammeplanen om omsorg, lek og danning barn har rett til og skal i Espira Krystallveien barnehage møtes med omsorg. Vi som jobber i barnehagen forplikter oss til å møte og se det unike hos hvert enkelt barn, vi skal være et ansvarsbevisst personal som er tilstede og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. For å lære å gi omsorg må vi oppleve å få omsorg, dette er derfor det mest grunnleggende i arbeidet for de ansatte i Espira Krystallveien. Denne læringen skjer i relasjoner mellom personalet og barna, og ved at barna får lov å gi og ta imot omsorg fra hverandre. Barn utvikler og lærer gjennom leken. Grunnlaget for trivsel og glede i barnas hverdag er at barna får delta i leken og skape relasjoner og vennskap med andre barn. I Espira Krystallveien skal vi legge til rette for å inspirere barna til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Dette skal vi gjøre gjennom aktiviteter både inne og ute i barnehagen, i nærmiljøet på turer, og at barn på de ulike avdelingene får bli kjent med hverandre, både store og små. Dette er et viktig grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, lek, danning (oppdragelse) og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2). Hos oss er det å vise på omsorg i hverdagen viktig. Barna skal kjenne at de er både verdifull og betydningsfull. Vi ønsker at barna skal være aktivt deltakende i sin egen dannings og læringsprosesser. For å sikre dette jobber vi mye med sosial samspill gjennom samlinger og lekegrupper. Her er verdier som toleranse, likeverd, empati og nestekjærlighet lagt vekt på. Læringen tar utgangspunkt i barnas interesser, nysgjerrighet og modenhet, og vi legger stor vekt på lek som en læringsarena. Vi legger vekt på en oppdragelse som fremmer trygghet og trivsel for alle, der helse, solidaritet og forståelse for hverandre blir fremtredende verdier. I Espira Krystallveien ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og barna imellom. Omsorgen gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å tilrettelegge for en trygg, morsom, motiverende, lærerik og inkluderende hverdag på avdelingen. De overordnende målene for barnehagens oppdragelse er at barna skal utvikle selvstendighet, trygghet på seg selv som individ og en egen personlig identitet. De skal kunne bidra konstruktivt til det sosiale fellesskapet og ha lyst til å lære. Barnet skal kunne se en sak fra flere synsvinkler og utvikle evnen til å være fleksibel. De skal bli trygge på sin egen kulturelle tilhørighet, og åpne for mangfoldet i samfunnet rundt oss. Oppdragelse kan på denne måten bli en motvekt til negative sosiale krefter som utestengning og mobbing Hvordan vi i Espira Krystallveien jobber med de ulike fagområdene og det pedagogiske arbeidet avdelingene har egen månedsplan hvor avdelingene skal fokusere på ett fagområde hver måned. For å sikre kvalitet i det pedagogiske arbeidet skal de ansatte planlegge, dokumenterer og reflektere over egen praksis. Dette skal dokumenteres på Spireportalen og synligjøres for foreldrene. 6 7

5 Progresjon i fagområdene FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Erfare, oppleve og lytte. Få sette ord på å utrykke seg gjennom begrepslæring. Sang, rim, regler og bildebøker. Lek og nærvær med andre barn. Eventyr. Farger. Puslespill. Lære seg å dele, ikke ta fra andre. Lære omsorg og å ta hensyn til hverandre. Vente på tur. Få kjennskap til høytider som jul og påske. Delta på markeringer i høytidene. Bli trygge og kjent med barnehagen og avd. Små turer i nærmiljøet. Bli kjent med barnehagens uteområde. Bli glad i naturen. Fast tur dag i uken. Utelek i all slags vær. Dyr og innsekt. Få bli kjent med formingsmateriell som farger, maling, sand, vann og natur. Få oppleve musikk, dans og sanger. Kunne lytte til hverandre å ta imot beskjeder. Tørre å snakke i grupper og komme frem på samling. Kunne snakke om og gjenfortelle det de lærer om Bli kjent med bokstaver, symboler og begreper. Rollelek. Lære seg å løse konflikter med språket. Lengre eventyr, fortellinger og bøker. Samtaler hvor barna kan undre seg sammen. Vise omtanke og forståelse for andre. Klare å sette seg inn i andres situasjoner. Besøke kirken i nærområdet. Lucia opptrinn. Lengre turer i nærmiljøet med matpakke. Hvordan forholde seg ute i trafikken. Ta vare på nærmiljøet vårt. Bli kjent med yrker og bedrifter i området. Erfare teknikker som kan brukes i konstruksjonslek. Undre oss over ting i naturen. Hvordan dyr og innsekter fungerer i naturen. Kildesortering. Plukke søppel i nærområdet. Få kjennskap til været: varme/kulde, regn/snø, is/ vann. Inspirere til skaperglade gjennom ulike formingsteknikker. Lære seg sange rog sangleker. Erfaringer med film og opptredener. Motivere til interesse for bokstaver, navn og gjenkjenne lyder i starten på ord. Kunne gjenfortelle og skape en fortelling. Førskolegruppe. Skolebesøk. Bøker uten bilder. Samtaler om andre religioner barn på avdelingen tilhører. Lære seg konsekvenser av egne og andres handlinger. Videreutvikle samspillet med andre barn. Langturer med skolegruppene. Skolebesøk. Sove i barnehagen ute i lavvo. Besøke bedrifter i nærmiljøet. Se hvor hverandre bor i nærområdet. Gi barna mer erfaringer med samspill mellom dyr, natur og mennesker. Bli kjent med redskaper som hammer, spiker og kniv. Flere redskaper i leken. Ta vare på skogen «vår». Få kjennskap til hva som skjer når vi kildesorterer. Gi barna glede av å skape og utfordre fantasien. Mer sanger og dans. Få oppleve teaterforestilling. Dramatisering. Bli kjent med ulike kulturer. Oppleve glede ved å leke med former, størrelser, stablinger og tall. Telleregler, puslespill og enkle spill. Kunne orientere seg i rommet (avdelingen). Bli kjent med kroppen sin. Sansestimulering. Være mye ute. Gå på turer og få bevege seg i ulendt terreng. Øve på handvask, påkledning og spising. Judohallen skal stimulere til grunnleggende bevegelser som gå, krype, åle, rulle, hoppe osv. Barnehagens verdigrunnlag I Rammeplanen står det følgende: «Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflekter over sine egne holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. I Espira Krystallveien får barna like muligheter til lek, læring og kontakt med voksne uansett kjønn. Vi ønsker: Respektere hverandres kjønn. Være bevisste på og ikke forskjellsbehandle gutter og jenter ut ifra kjønn. Være bevisste på hva og hvordan vi snakker til gutter og jenter. At personalet er gode rollemodeller. At vi har ansatte av begge kjønn. I dag har vi fem mannlige ansatte i barnehagen. Sortering, klassifisering og konstruksjonslek. Spill og regler som ludo, lotto, memory. Telle. Få kjennskap til ulike formene og størrelser. Få gode opplevelser ved å bruke kroppen sin i lek og friluft. Selvstendighet og hygiene. Forstå og respektere kroppen sin og andres (vi er alle forskjellige). Faste turdager. Samtale om sundt kosthold. I judohallen skal vi legge opp til aktiviteter med ball, erte poser, tauhopping og madrass. Stimulere til interesse for tall, måling, mengder og klokke. Utvikle tallbegrepene. Mer spill som uno, spørsmål og konkurranser. Kunne bruke matematiske begreper. Få kunnskaper om menneskekroppen og betydningen av gode vaner og kosthold. I judohallen skal vi bruke ball, stafetter og regel leker. Styrke mestring og den gode mestringsfølelsen. Langturer med skolegruppene (dalsnuten, skøytebanen, sykkeltur osv). Førstehjelp. Bedre kjent med friluftslivet og hvordan vi tar vare på miljøet og naturen rundt oss. Overnatting ute på barnehagens område i lavvo. Hvordan oppnår vi dette: Personalet observerer hverandre i hverdagssituasjoner og bevisstgjør hverandre. Dette gjør vi gjennom flytmøter og gjennom Spiresprell prosjektet vårt som skal få personalet til å bli trygge på seg selv. Oppfordre til lek på tvers av kjønn, gutter og jenter leker sammen. Motivere guttene til finmotoriske aktiviteter og jentene til grovmotoriske aktiviteter. Ta hensyn til bakgrunn, kultur og religion. Ikke å forskjellsbehandle kjønnene, men ha fokus på de ulike individene og se hvert enkelt barn Overgang barnehage - skole I august starter vi opp igjen med førskolegruppen for de barna som skal over i skolen høsten De eldste barna i Espira Krystallveien skal ha de beste forutsetninger for sin videre livslange læring, og få oppleve et fantastisk siste år i barnehagen. Det vil bli satt av to dager til Skolespirene dette året (mandager og torsdager). Mandager blir det turdag og torsdager blir det førskolegruppe. 8 9

6 Effektmål Vi ønsker at barna skal: Glede seg til å begynne på skolen. Oppleve avskjeden med barnehagen som et naturlig og udramatisk brudd da de går nye utfordringer i møte med spenning i hjertet. Oppleve sammenheng mellom hjemmet, barnehagen og skolen. Oppleve støtte til egen bakgrunn.. Få kunnskaper, holdninger og ferdigheter gjennom innholdet i Skolespira Oppleve glede og entusiasme ved å gå i barnehagen. Hvordan barnehagen og skolen samarbeider med hjemmet er avgjørende for barnas helhetlige læring. At det skapes sammenheng for barna må først og fremst basere seg på at det er et interessefellesskap og verdifellesskap med hjemmet. Vi mener at dette er en grunnleggende nødvendighet for at vi kan treffe hvert enkelt barn i forhold til hvem de er i møtet med oss og skolen. Vi ber dermed om at foreldrene kommer med innspill til oss og tar med glede imot alle bidrag. Dette er med på å gi barna tilhørighet og stolthet. Vi tror det viktigste vi kan gjøre nå er å skape mening gjennom tverrfaglige prosesser sammen med barna. Vi har knyttet en spire til de ulike temaer for måneden som hoved spire, men flere spirer går ofte inn i samme tema. Vi tenker tverrfaglig. Barna vil selv ha gode muligheter til å forske, bestemme og evaluere i forhold til vår plan. Skolespira Barnas siste år i barnehagen skal være preget av konkreter og opplevelser, som senere kan gjøre mer abstrakte komplekse sammenhenger enklere for dem. Ideen er at skolen også vet hva barna har av erfaringer for å knytte mer boklig lærdom til deres egne erfaringer. Til nytt barnehageår, vil det bli utarbeidet en pedagogisk plan som vil bli levert ut til alle foreldre som har førskolebarn. Her får dere foreldre som har Skolespire en mer detaljert oversikt over hva disse dagene innebærer/og hva vi velger å ha fokus på. Satsingsområder Våre satsingsområder i Espira Krystallveien er skaperglede, identitet og bevegelse. Disse satsingsområdene er felles for alle Espira barnehager. Skaperglede handler for oss voksne om å legge til rette for en læringsarena der barn får lov. Lov til å utfolde seg og lov til å prege hverdagen med aktiviteter som gir dem mening. Vi voksne jobber kontinuerlig med innhenting av informasjon om barn, slik at vi kan tilrettelegge ut fra nivå og interesser. Særlig interesser er viktig, ettersom den beste læringen skjer på barns egne premisser. Når det gjelder begrepet identitet, handler det mye om å løfte barna frem i alt de gjør og er. Det handler om å vise frem mangfoldet. Snakke om forskjellighet. Støtte barna i deres ønske om å utfolde seg og sine interesser. Begrepet bevegelse ligger i alt vi gjør med kroppen vår. Det viktigste vi voksne kan gjøre for å stimulere til mer bevegelse, er å slippe taket og la barna selv få legge føringer for hvor høyt de ønsker å klatre, hvor langt de ønsker å løpe og hvor fort de ønsker å renne ned den bratteste bakken på akebrett. Prosjektarbeid Prosjektarbeid er en arbeidsmåte som ivaretar prosessene i barnas arbeid med ulike temaer. Hensikten med et prosjektarbeid er å gi ungene mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne interesser og forutsetninger. Dette krever at voksne respekterer og anerkjenner barnas måter å møte og erfare verden på. Et prosjektarbeid har aldri til hensikt å reprodusere kunnskap, men skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og erkjennelser. «Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap.» - Giovanni Piazza - Dette er ikke en enkel måte å arbeide på. Det krever stor tålmodighet og de voksne må hele tiden øve seg på å få øye på hva barna egentlig prøver å forstå og hvilke strategier de tar i bruk for å undersøke og lære seg noe. Forutsetninger for at barna skal kunne skape mening i egen hverdag er aktive voksne som legger til rette for intelligente situasjoner og mulighet for Bruke naturen flittig både til dramatisering og forming. Barns medvirkning Dette er et sentralt punkt i Rammeplanen. I Rammeplanen står det følgende: Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og barns meninger skal tillegges vekt. I Barnehageloven 3 står det: Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal ilegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I Espira Krystallveien legger vi til rette for at barna skal få oppleve at de blir hørt og at de føler at de blir støttet og oppmuntret til å ta egne selvstendige valg. Vi skal være der for barna og ta deres ønsker på alvor slik at læring også oppstår på barnas premisser. Med ett eksempel vil vi vise hvordan vi voksne i barnehagen jobber med barns medvirkning. Den ene småbarnsavdelingen skulle på tur i nærmiljøet å se på vårtegn. De ansatte på avdelingen hadde tenkt turen skulle gå til skogen, for der er mange vårtegn å se etter. Når barna og de voksne kom ut av porten og skulle gå i retning skogen beveget barna seg i helt andre retningen. Utfor barnehagen er det nemlig et stort bygningsprosjekt for tiden og her stilte barna seg opp utenfor gjerdet og fulgte spent med på hva som skjedde. De ansatte vinket med skyflene på gravemaskinen og barna var ikke til å rikke på. Da bestemte de ansatte seg for at dette var det barna var opptatt og interessert i der og da og dette ble dagens tur. Dette mener vi er et fantastisk eksempel på at de voksne i Espira Krystallveien tar barneperspektiv og er tilstede for barna og deres interesser. I 2014/15 har vi valgt å fokusere på temaet eventyr og har et ekstra fokus på Skattekista (kunst, kultur og, kreativitet). I Rammeplanen står det at vi skal ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Hvordan vil vi jobbe med temaet eventyr i de ulike fagområdene? At barna får uttrykke seg på flere måter og bruke alle sine sanser. Bruke det i drama. Det er mange forskjellige leker og aktiviteter man kan ha i tilknytning til temaet eventyr. Medvirkning er avhengig av voksnes handlinger Vi vil legge til rette for at barna får videreutviklet og holdninger, og derfor synes vi det er viktig med sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. Vi tenker hvorfor - tanker. tilstedeværende voksne; Viktig å støtte opp under barnet sin egen fortellerglede. trenger de, det er også viktig for oss å se ting i Vi tar barnebrillene på i situasjoner der vi Vil fokusere på høytlesning av eventyr. barneperspektivet. Hvordan kan vi ellers forstå Telle og klassifisere gjenstander og personer i barna? eventyr

7 Vi er nysgjerrige på det barna er interessert i. På liten avdeling har vi de voksne der barna er, altså på gulvet! Vi er engasjerte voksne som bryr oss oppriktig om barna dine. Vi lytter og kommuniserer med barna. Vi ser barna dine. Vi sier JA til vi vet hvorfor vi sier nei og kan begrunne det. Å bli sett med den voksnes kjærlige blikk er det viktigste for barna. Å jobbe med barns medvirkning er ett langsiktig holdningsprosjekt, og ett prosjekt som vi ønsker å jobbe lenge med her hos oss i krystallveien barnehage. I forbindelse med dette prosjektet har vi startet opp en læringsarena for våre eminente medarbeidere der vi møtes ca 6 ganger i året, der temaet for disse møtene er hentet ut fra fagområdene i rammeplanen. For tiden er temaet som nevnt ovenfor barns medbestemmelsesrett. Vi jobber alle etter visjonen sol ute, sol inne. Selv med like retningslinjer har hver avdeling sitt eget særpreg. Arbeid mot mobbing Forskning sier at mobbing forekommer allerede mellom barn i barnehagealder. Vi som ansatte har et ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. Måten vi vil gjøre det på i Espira Krystallveien barnehage er å byge opp en handlingsplan i arbeid mot mobbing. I tillegg må vi sette av tid til å drøfte temaet og utarbeide planer for hvordan oppdage og hvordan håndtere mobbing mellom barn i barnehagen. Videre er det viktig å ha bevisste ansatte som har forutsigbare reaksjoner over for adferden og ikke barnet. I dette holdningsarbeidet er det viktig at alle ansatte, barn og foreldre er inkludert. For å inkludere ønsker vi å bygge opp en felles forståelse og en felles grunntanke om hvordan forebygge og avdekke mobbing, og ikke minst hvordan løse mobbesaker raskt. Mesteparten av mobbingen foregår uten voksne til stede. Dette sier oss noe om at for å kunne forbygge og avdekke mobbing, må vi ha ansatte som er tilstede i hverdagen, enten barna befinner seg inne i barnehagen, på barnehagens uteområdet eller på tur. Voksnes tilstedeværelse Dette barnehageåret vil vi ha et ekstra fokus på de voksnes tilstedeværelse i utetiden. Skal vi kunne avdekke mobbing og andre typer uønsket adferd, må vi som voksne være tilstede der det skjer. Metoder vi vil bruke for å jobbe med dette, er blant annet å legge til rette for større grad av voksenstyrte aktiviteter. I tillegg vil vi jobbe med passive og aktive observasjonsmetoder. Det vil si at vi som voksne observerer barnet/barna enten vi selv er deltakende i leken, eller vi står utenfor og ser inn. Observasjonene skal dokumenteres slik at vi kan bruke dem i videre arbeid på flytmøtene, Ped. Leder møtene, avdelingsmøtene eller på personalmøtene. Observasjonene vil også kunne være til hjelp for oss voksne i samspillet med dere foreldre. Observasjonene skal ikke kun fokusere på uønsket adferd. Like viktig skal observasjoner også gjøres av ønsket adferd og positiv utvikling. På den måten står vi sterkere rustet når vi skal utarbeidet et helhetlig bilde av barnet. Foreldresamarbeid Tett samarbeid mellom barnehage og barns hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foreldre får mulighet til å påvirke tilbudet. For å sikre samarbeid med barnas hjem, og gi foreldregruppen innflytelse på barnehagens daglige drift, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Viktige saker skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldremøter Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. Foreldresamtaler Barnehagen inviterer foreldre til individuelle foreldresamtaler minst én gang i året. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Det blir foreldresamtaler i mars og oktober måned. og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver. Foreldre og barnehage har regelmessig kontakt der informasjon utveksles. Foreldre skal inviteres til innflytelse og gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som enkeltpersoner og gruppe. Kompetanseutvikling og personalsamarbeid I barnehagen vår har vi noe vi kaller for flytmøter og Spiresprellprosjekt for de ansatte. Dette er to arenaer vi bruker til kompetanseutvikling og personalsamarbeid. Spiresprellprpsjektet Dette prosjektet går over åtte temaer: trygghet, metakommunikasjon, lytting, hva slags signaler jeg gir til andre, hvordan tolker jeg signaler fra andre, tør å si ifra, onde/gode sirkler, ta sjansen. Med dette prosjektet vil vi øke personalet selvbilde. Grunnen til at vi vil jobbe med dette prosjektet er forbi vi oppleve at: Det ofte er vanskelig å si sin mening. Enkelte bidrar lite på møter. Enkelte engasjerer seg lite i diskusjoner. Det er ofte vanskelig å gi tilbakemeldinger. Vi får lite respons på arbeidet vårt. Små dagligdagse problemer ofte blir «store» og krever mye tid. Felles avgjørelser blir ikke fulgt opp. De samme sakene blir gjengangere. Vår påstand er: «Hvis vi i personaler blir bevisstgjort vårt selvbilde, og styrker det vil det gi positive ringvirkninger til samspillet med personalet, og også med foreldre og barn.» Flyt Flyt er et møte for pedagogiske medarbeidere. Dette møte har vi 1-2 dager i måneden. Temaet kan variere alt i fra temaet avdelingene har om, til temaer de pedagogiske medarbeiderne er opptatte av. Målet med flyt er at hver ansatt skal få innflytelse og føle en tilhørighet for jobben de gjør. De skal sette seg personlige mål, og vi som barnehagelærere skal dele den kunnskapen vi har med resten av personalet. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver løfter frem følgende om hva som kjennetegner et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre: Foreldre og barnehage har gjensidig respekt 12 13

8 Miljøpedagogisk opplegg Overordnet mål: Barn og voksne skal bli glad i naturen, utvikle miljøbevissthet og være gode forbilder. NR DELMÅL NÅR HVORDAN ANSVAR EVALUERING NR DELMÅL NÅR HVORDAN ANSVAR EVALUERING 1 Barna skal få kjennskap til variasjoner i naturen. 2 Barna skal utvikle respekt for alt liv. Minst en turdag i uken for stor og liten avdeling. I øyeblikkene når det oppstår situasjoner. Vi bruker de faste stedene i Krystallskogen og nærmiljøet. De voksne setter ord på endringer i naturen. Setter ord på hvordan vi f.eks. kan vise respekt for småkryp ved og ikke skade de. Også trær og bukser skal tas vare på ikke knekke greiner osv. Vi husker å ta med oss riktig utstyr (kniv og saks). Vi rydder etter oss når vi er på tur. Ped.leder Ped.ledere 8 Energiforbruket skal holdes på et lavest mulig nivå. 9 Bevis materialforbruk Daglig Daglig Holde ytterdører stengt i kalde årstider. Slukke lys i rom vi ikke oppholder oss i. Minske vannforbruk. Måle strøm- og vannforbruk. Samle materiale som tørkes for å bruke til formingsaktiviteter. Bevistgjørelse i bruk av tegneark kan eks. brukes på begge sider. Vi lager våre egne kostymer til eventyrtoget i Sandnes. Miljøgruppe og styrer Ped.leder/ ped.medarb. 3a 3b 3c Barnehagen skal ha gode systemer for rydding. Holde orden i leker ute- og innenfor Lettere finne leker For å ta vare på utstyr For estetikken Barnehagen skal ha gode systemer for renhold. Barnehagen skal ha gode systemer for håndtering av avfall Ukentlig/ Daglig Daglig Daglig Vi rydder sammen med barna etter aktiviteter. Felles kjøreregler/holdninger til gode rutiner for rydding på avdelinger, fellesrom og ute. Vi har felles ryddetid ute. Foreldre rydder 3 tinge sammen med barna når de henter. Iflg skjema for internkontrollsystem 8.1.1, 81.2, 8.1.3, 8.1.4, og I flg skjema for internkontrollsystem Voksne og renholder Miljøgruppe, ped.ledere, styrer Miljøgruppe, ped. ledere og styrer Miljøgruppe, ped. ledere og styrer 10 Barnehagen informerer foreldrene om miljøplanen, og oppfordrer foreldrene til å følge opp noen av barnehagens miljøtiltak hjemme. 11 Egen miljøgruppe som har ansvar for miljøpedagogiske opplegg. Foreldremøte i sept ganger i året Vi deler ut barnehagens miljøplan til foreldre. Lager planer og mål for miljøarbeidet i barnehagen. Informerer de ansatte etter møte 12 Prosjektarbeid Daglig Vi implementerer arbeidet vårt med miljøarbeid i prosjektarbeidet vårt om eventyr. Miljøkafe for foreldrene i okt. mnd. Styrer i samarb. med ped. leder Miljøgruppe Ped.leder og styrer Ped.leder/ ped.medarb. ansatte 4a Barnehagen skal ha et estetisk (rent og pent) miljø inne. Månedlig/ Ukentlig Vi gjør barnas kunst synlig - henges pent opp og byttes ut jevnlig. Rydder på flater, benkeplater, hyller osv. Voksne Miljøgruppe, ped. ledere og styrer 4b Barnehagen skal ha et estetisk (rent og pent) miljø ute. Siste torsdag i mnd på miljødagen. Voksne tar med barn og har uteområdet i fokus: Rydde søppel, rake, koste og/eller spyle Rydde i skur Voksne og barn Miljøgruppe, ped. ledere og styrer 5 Barna skal delta i kildesortering. De eldste barna skal lære prosessene i gjenvinning. Daglig Barna delta i skylling av plast og bretting av kartonger. Skolespirene panter flasker. Ped.leder 6 Foreldre/barn skal få økt forståelse for hva som er sunt kosthold. Tema på foreldremøte i sept Lage et hefte med sunne matforslag til bursdagsfeiring. Frukt til ettermiddagsmåltid Miljøgruppe og styrer 7 Barna skal kjennskap til ord og uttrykk i miljøarbeid. Daglig situasjoner De voksne tar med barna og setter ord på hva de gjør i kildesortering og energisparing osv. Vi lager oss en ordliste med de mest vanlige miljøord alle skal kjenne betydningen

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Espira Krystallveien Årsplan 2013-14 K R Y S T A L L V E I E N

Espira Krystallveien Årsplan 2013-14 K R Y S T A L L V E I E N Espira Krystallveien Årsplan 2013-14 K R Y S T A L L V E I E N INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Årsplan...4 Overgang barnehage - skole...5 Satsingsområder...6 Prosjektarbeid...6

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2015-16 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2015-16 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Lek og læring, omsorg og danning, barns medvirkning...4 Relasjoner...4 Felles tema...4 Mangfold...5 Skolespira...5 Planlegging,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Satsingsområder...4 Barns medvirkning og vurdering...5 Overgang barnehage/skole...5 Om foreldresamarbeid...6 Planleggingsdager...6

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer