Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015"

Transkript

1 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO

2 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO

3 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen Sosial kompetanse gjennom lek...11 Kultur, idrett og friluftsliv Omsorg og trygghet Resultatmålsettinger Skolenes egenvurdering... 15

4 Forord Nye kvalitetsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning for perioden skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage- og skolebarn i Stavanger. Dette er kvalitetsplanen for skolefritidstilbudet. Planene har gjennomgående fokusområder med målsettinger om økt faglig- og sosial læring både i forhold til enkeltindividet og i forhold til fellesskapet. Samtidig som planene understreker sammenhengen mellom barnehage og skole, er det også viktig at barnehager og skoler praktisk legger til rette for helhet og sammenheng i overgangen. Alt arbeid i barnehage og skole må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og utvikle seg og å strekke seg etter nye mål. Planene forutsetter at ansatte og rådsorganene for barnehagene gjøres kjent med planene for skole og skolefritidsordningen og tilsvarende at ansatte og driftstyrene ved skolene kjenner til i barnehageplanen. Vi ønsker alle lykke til i arbeidet med å videreutvikle en enda bedre Stavangerbarnehage og enda bedre Stavangerskole. per Haarr direktør Rannveig Eriksen barnehagesjef eli Gundersen skolesjef 7

5 Innledning Skolefritidsordningen i Stavanger Skolefritidsordningen i Stavanger skal være et fritidstilbud for alle elever på trinn og til funksjonshemmede elever på trinn. I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på at sikkerheten blir ivaretatt. Levekårsutfordringer ivaretas både på skole- og sfoområdet blant annet gjennom ressurstildeling slik at skoler med levekårsutfordringer får økte ressurser. Hensikten er å styrke tilbudet til elevene. Den enkelte skole må gjennom bevisste satsinger og ressursdisponering målrette tiltakene knyttet til levekårsutfordringer Skolefritidsordningen, det vil si barnas fritid på skolen, skal så langt som mulig ta utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov og tilrettelegges i samsvar med dette. Gjennom lek, kultur, idrett og friluftsliv, samt omsorg og tilsyn skal skolefritidsordningen være en arena for opplevelse, allmenndanning og læring. For å sikre likeverdighet gis funksjonshemmede elever et tilrettelagt tilbud slik at de i størst mulig grad kan delta i aktivitetene ut fra sine forutsetninger. Skolefritidsordningen i Stavanger skal ha ansatte som er tydelige voksne, setter grenser, er konsekvente og tilrettelegger for allsidig aktivitet ut fra planens fokusområder. For å forenkle teksten er skolefritidsordningen heretter forkortet til SFO. SFO ledelse I henhold til vedtatt ledelsesstruktur i Stavanger inngår SFO-leder i skolens ledergruppe. Som virksomhetsleder for skolen, er rektor den ansvarlige leder av SFO. Den daglige ledelse ivaretas normalt av en SFO-leder. Skolens driftstyre er ansvarlig for skolens SFO-tilbud. Samhandling skole og SFO Erfaring viser at SFO-tilbud som skårer høyt på det å være en god SFO, er integrert i skolens helhetstenkning og planlegging. Det er derfor viktig at skolen fremstår som en virksomhet som er inndelt i en undervisningsdel og en fritidsdel. Miljøpersonalet bør i størst mulig grad brukes både i undervisnings- og fritidsdelen. Skolens ordensreglement gjelder også for SFO. Samhandling hjem og SFO Det avholdes årlig foreldreundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av tilfredshet med det tilbudet den enkelte SFO gir. Det forventes at hver enkelt SFO bruker resultater fra kartleggingen når de utvikler/utarbeider nye tiltak for tilbudet. I tillegg gjennomfører skolene ett til to foreldremøter for SFO per skoleår, hvorav det ene kan være felles for hele skolen. Forventningsavklaring med foresatte SFO-planen for Stavanger er ambisiøs. Dette er gjort med hensikt for å medvirke til økt oppmerksomhet omkring SFOs betydning for barns utvikling. Foreldrenes forventninger må samtidig harmonere med de rammene som er fastsatt for virksomheten. Det anbefales sterkt at skolene foretar en forventningsavklaring med foreldrene i forkant av hvert skoleår. Leksehjelp i skolen Leksehjelp ble innført fra og med høsten Leksehjelpen er frivillig og gratis og gjennomføres vanligvis i etterkant av elevenes ordinære undervisningstid. I Stavanger er leksehjelpen skoleåret knyttet til skolens undervisningstilbud. For å sikre et tilbud til alle elever, holdes SFO åpen samtidig med leksehjelpen. Antall barn i SFO og SFOs aktivitetstilbud vil likevel være preget at det gjennomføres to parallelle tilbud i denne tiden. Organisering av leksehjelpsordningen i Stavanger vil bli evaluert i SFO i opplæringsloven I opplæringsloven er det få krav til innhold og kvalitet i SFO. Hovedpunktet er at kommunen skal gi et tilbud før og etter skoletid for årstrinn og for barn med særskilte behov på årstrinn. I Stavanger er det i tillegg vedtatt at også elever med særskilte behov på ungdomstrinnet skal gis et tilbud om SFO. Opplæringslovens 9a-8 understreker at kravene til skolemiljøet også gjelder for SFO. Dette er også tilfelle når SFO omfatter aktiviteter utenfor skolens område, eller blir drevet i lokaler utenfor skolen. Hovedmålet for SFO står i opplæringsloven Der står det blant annet: Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kulturog fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. 8 9

6 Fokusområder i kvalitetsplanen Sosial kompetanse gjennom lek Kvalitetsplanen har fokus på noen sentrale områder som skal prege SFO-tilbudet i Stavanger kommune. Fokusområdene bygger på SFOs kvalitetsplan Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO er: 1. Sosial kompetanse gjennom lek 2. Kultur, idrett og friluftsliv 3. Omsorg og trygghet Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide etter fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO Samtidig kan skolene utarbeide lokale kvalitetsplaner, også på SFO-området. Rådmannen vil initiere møter, kurs, seminarer og andre samlinger knyttet direkte opp mot fokusområdene. Samtidig vil resultater innenfor hvert av fokusområdene bli etterspurt årlig. Målsetting Barn i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. Lekens motiv og mål Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken får barna bearbeidet opplevelser og følelser. Leken gir erfaringer og opplevelser sammen med andre barn. Samtidig får de prøve ut ulike roller i leken. I pedagogikken er lek en viktig faktor i barns utvikling og læring. Leken er barnas dominerende virksomhet Gjennom leken utvikler barnet seg sosialt, motorisk og mentalt Barnet henter innholdet til leken fra det virkelige liv, og leken er en forberedelse til voksenlivet Leken er et middel til å utvikle erkjennelse og viten Gjennom leken bearbeider barnet problemer og inntrykk som det møter i hverdagen blir dermed en viktig læringsarena for utvikling av barns evne til positiv samhandling med jevnaldrende og voksne. Forskning definerer ferdighetsområder for sosial kompetanse som empati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsing og humor. Fri lek og organisert lek I Stavanger skal SFO legge til rette både for fri lek og organisert lek. Så langt mulig skal leken tilrettelegges på barnas egne premisser. Dette betyr at barna skal gis tid og rom for fri lek, hvor de kan leke uforstyrret under tilsyn. Samtidig vil personalet, i den grad det er nødvendig, organisere lekeaktiviteter der de voksne deltar aktivt med styring og regler for leken. Mange barn trenger styring, regler og voksenveiledning for å kunne leke. Personalet i SFO må observere og vurdere barna i begge lekeformene og gripe inn, gi støtte og hjelp når situasjonen tilsier det. Dagsorden ved den enkelte SFO skal være så fleksibel at unødvendig avbrudd i barnas lek kan unngås. SFO som arena for utvikling av sosial kompetanse Gjennom leken får barn en særskilt mulighet til å lære seg å kommunisere og samhandle med andre. SFO Viktige suksessfaktorer Personalet tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å utvikle sosial kompetanse Personalet har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer Personalet legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne Personalet motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken Personalet tilrettelegger for at funksjonshemmede barn skal kunne delta i leken Foresatte opplever at barnet trives i SFO Resultatoppnåelse vurderes gjennom Årlig foreldreundersøkelse Plan for kvalitet i SFO skolens rapportering 11

7 Kultur, idrett og friluftsliv Omsorg og trygghet Målsetting Alle barn skal oppleve glede og mestring ved å delta i varierte aktiviteter innen kunst og kulturuttrykk, idrett og friluftsliv. Det skapende barnet Kunst og kultur er avgjørende når mennesker og nasjoner skal utvikle identitet og forstå seg selv og andre i et historisk og kulturelt mangfold. Kunnskapsløftet påpeker at barnet skal utvikle glede ved det vakre i møte med ulike kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde egne skapende krefter. Dette kan være i møte med kunstneriske uttrykk innen musikk, sang, dans eller billedlige kunstformer. Det skapende barnet skal også sikres opplevelser og deltakelse innen arkitektur, design og kunsthåndverk. Arbeid med kunst og kultur gir kunnskap og ferdighet innenfor praktisk skapende virksomhet. Det aktive barnet Forskning viser at aktivitet er viktig for god helse. Barn er mindre fysisk aktive i dag enn tidligere. Barn som har motoriske vansker, kan lett utvikle andre problemer som oppmerksomhetsvansker, lese- og skrivevansker eller sosiale vansker. Likeledes er det indikatorer på at fysisk aktivitet kan ha betydning for barn og voksnes psykiske helse, herunder mestring og selvtillit. Når vi bruker begrepet Det aktive barnet, tenker vi på barn i bevegelse knyttet til situasjoner og samspill i SFO. Dette kan skje gjennom idrett, fritids- og friluftsaktiviteter Arenaer De naturlige arenaene for fokusområdet er selve skoleanlegget og skolens nærområde. I tillegg knyttes aktivitetene til ulike kultur- og friluftslivsarenaer gjerne i samarbeid med idrettslag, kulturinstitusjoner eller andre organisasjoner. Det er viktig at SFO medvirker til at barna får kjennskap til fritidsaktiviteter og friluftsliv som er naturlig å holde på med i nærmiljøet. Målsetting Alle barn i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Barna skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling. SFO skal ha voksne som gir det enkelte barn konstruktive tilbakemeldinger voksne som snakker og samhandler med barna på en positiv måte voksne som kjenner regler og rutiner voksne som har felles forutsigbare reaksjonsmønstre på situasjoner og handlinger i barnegruppen Samspillet mellom barn og voksne Personalet i SFO skal være gode modeller for barna gjennom språk og handling, løsninger og væremåter. Dette innebærer at sosial kompetanse er synlig i de voksnes væremåte. Evne til å reflektere over egen praksis og egne holdninger er et viktig element i voksenrollen. Det er viktig at de voksne er oppmerksomt til stede, er imøtekommende og vare overfor barnas behov og at de bekrefter ønsket atferd. De voksne skal være gode ledere med blikk for hvert enkelt barn. De voksne er klare og tydelige i sin kommunikasjon, slik at barna ikke er i tvil om hva som forventes. Samtidig må det balanseres mellom det å sette grenser og vise omsorg. Personalet i SFO skal hjelpe barna til å bli mer selvstendige og ta stadig større ansvar for egne holdninger og væremåte. Omsorg gir trygghet Omsorg handler om hvordan mennesker for hol der seg til hverandre og hvordan vi viser om tanke for hver andre i hverdagen. Personalet vil derfor arbeide målrettet for å utvikle barns evne til å vise empati og til å sam handle og kom mu nisere med jevn aldrende og voksne på en konstruktiv, hensynsfull og hensikts messig måte. Viktige suksessfaktorer Personalet legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser Personalet utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens nærområde Personalet motiverer og inspirerer barna til å delta aktivt i SFOs aktiviteter Personalet har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter Foresatte opplever at SFO tilbyr et variert aktivitetstilbud Resultatoppnåelse vurderes gjennom Årlig foreldreundersøkelse Plan for kvalitet i SFO skolens rapportering Viktige suksessfaktorer Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing Personalet veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte Personalet motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling Personalet gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres meninger blir tillagt betydning Foresatte opplever at det er gode relasjoner mellom barn og voksne Foresatte opplever et positivt samarbeid med skole/sfo Resultatoppnåelse vurderes gjennom Årlig foreldreundersøkelse Plan for kvalitet i SFO skolens rapportering 12 13

8 Resultatmålsettinger Skolenes egenvurdering Hensikten med en plan for kvalitet er at skolefritidstilbudene ved grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle sin kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av de valgte fokusområdene. Nedenfor presenteres de ulike indikatorene som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av resultatoppnåelse innenfor hvert enkelt fokusområde. I fremstillingen presenteres resultatmålsettinger for planperioden. Alle data hentes fra foreldreundersøkelsen SFO, som gjennomføres årlig. Med utgangspunkt i kommunale resultatmålsettinger oppfordrer rådmannen den enkelte skole til å sette egne målsettinger / ambisjonsnivå innenfor hvert fokusområde i forbindelse med utarbeidelse av lokale kvalitetsplaner. I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering i forhold til grad av resultatoppnåelse for hvert av fokusområdene. Til sammen gir dette er godt grunnlag for drøfting om videre satsing både på kommunenivå og ved den enkelte skole. Målsettingene for hvert av fokusområdene er blant annet fastsatt på bakgrunn av tidligere års resultater og sammenligninger med enkelte andre storbyers resultater. Samtidig som resultatmålsettingene skal være ambisiøse, er det også lagt vekt på at målsettingene skal være realistiske og gjennomførbare. Tabellen under viser derfor både resultatmålsettinger for planperioden og gjennomsnittlige resultater for Stavanger samlet i Område Kilde Indikator Målsettinger Resultater 2010 Skolene blir årlig bedt om å rapportere grad av måloppnåelse i forhold til vedtatte fokusområder i Kvalitetsplan for SFO. Rapporteringen har form som en egenvurdering og har først og fremst til hensikt å være ut gangs punkt for drøftinger og refleksjoner ved den enkelte skole / SFO. Sosial kompetanse gjennom lek Personalet ved vår SFO tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å utvikle sosial kompetanse Personalet ved vår SFO har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer Personalet ved vår SFO legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne Personalet ved vår SFO motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken Personalet ved vår SFO tilrettelegger for at funksjonshemmede barn skal kunne delta i leken Samtidig gir skolenes samlede tilbakemeldinger rådmannen nyttig informasjon om virksomhetenes arbeid med de ulike fokusområdene. Sosial kompetanse gjennom lek Barnets trivsel 79 poeng Kultur, idrett og friluftsliv Personalet ved vår SFO legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser Personalet ved vår SFO utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens nærområde Kultur, idrett og friluftsliv Foreldreundersøkelsen SFO Aktivitetstilbud 75 poeng 74 poeng Personalet ved vår SFO har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter Personalet ved vår SFO motiverer og inspirerer barna til å delta aktivt i SFOs aktiviteter Omsorg og trygghet Omsorg og trygghet Relasjon barn voksen Samarbeid hjem skole Foreldreundersøkelsen benytter skala fra 1 100, hvor 100 er høyest mulige skåre. 75 poeng 73 poeng Personalet ved vår SFO skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing Personalet ved vår SFO veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte Personalet ved vår SFO motiverer og inspirerer barna til å innordne seg regler og rutiner for god samhandling Personalet ved vår SFO gir barna muligheter for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres meninger blir tillagt betydning 14 15

9 Layout/trykk: Impressmedia.no Foto: Idelin Arnesen, Magnus Østrem Nesse og Fredrik Bentzen Oppvekst og levekår Ny Olavskleiv 6, 4008 Stavanger Telefon Faks

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Gi meg en sjanse til å skinne. Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

Gi meg en sjanse til å skinne. Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Gi meg en sjanse til å skinne Det er mulighetene vi skal jakte på Mulighetene i miljøet Mulighetene i den enkelte Det gjelder mennesker

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer