Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane"

Transkript

1 Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane

2 Tiltaknr.: STAB-D Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane Folkevalde for perioden har iflg. avtale rett til å kjøpe ut den ipaden de har i dag. Avdi ordninga allereie er etablert vil ein ikkje kunne vente ytterlegare effektivisering på området.

3 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift brannvarsling Gol skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år Avvik er meldt i fleire år, sist i Utsett som følgje av bygging ny skule, men fortsatt eit avvik. Mogeleg med varslingsanlegg som kan flyttast seinare

4 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift brannvarsling Åsgardane barnehage Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år Avvik er meldt i fleire år

5 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift Maling Gol Helsetun Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Maling av utvendig kledning Nødvendig vedlikehold for å unngå at materialet blir ødelagt

6 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift Solskjerming Gol samfunnshus Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Solskjerming reflekser i idrettshallen

7 Tiltaknr.: 4400 Utskifting tak Helsetunvn (2015), Fikkesletten (2016), Sentrumsvegen 57 (2017) Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Takene lekker eller vil lekke om kort tid

8 Tiltaknr.: 4400 Maling Rundingen Helsetunvn Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Stort behov for maling

9 Tiltaknr.: GSK-D-001-Gol skule - 1 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Gol skule utskifting IKT-datautstyr (frå ikke vurdert) Dekningsgrad 1 PC / 3 elever. Levetid 3 år pr. PC

10 Tiltaknr.: GSK-D Gol skule - 2 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Gol skule (videreføring av spes.ped tiltak fra 2014) Spes.ped.tiltak 2013/2014 må videreføres i Trolig tillegsbevilgning haust 2014.

11 Tiltaknr.: GUS-D Gol ungdomsskule - 1 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Utskifting IKT-datautstyr (frå ikke vurdert) Det må skje ei årleg utskifting av bærbare IKT maskinvare. Vi nyttar læringsplattforma It s learning i utstrakt grad i undervisninga og kvar elev har tilgang til kvar si datamaskin. Det må kjøpast inn 15 nye bærbare maskiner kvart år. Det er då rekna med ei levetid på 3 år per bærbar PC.Midlar til gradvis utskifting av bærbar PC for lærarar og supplering av utstyr som printerar og prosjektorar er også lagt inn i denne prisen.

12 Tiltaknr.: GBH-D-001 årlig fornying IKT-utstyr Prioritetsnr. 1 Gol barnehage alle barnehagane Tiltak(beskriving Fortsette å fornye IKT-utstyr Barnehagene har hele tida behov for nying av IKT-utstyr, så derfor hadde det vært fint å få et ekstra løft på dette så ikke det skal gå på bekostning av behov for å skjerpe sikkerhet på f.eks av uteområdet. Nok og tidsriktig IKT-utstyre letter drift for dei tilsette.

13 Tiltaknr.: GBH-D-002 friplass flerspråklige Prioritetsnr. 1 Gol barnehage alle barnehagane Tiltak(beskriving Fleirspråklege få 20 timar gratis deltidsplass for at alle fleirspråklege skal lære norsk før skulestart REDUSERT INNTEKT Gje inntil 20 timar gratis barnehagetilbod 2 dagars plass kostar kr pr. år. 6 barn vil gje eit inntektstap på underkant av kr Samtidig vil barn som kan godt norsk ved skulestart spare skulen for ekstra ressurser til både norskopplæring og anna undervisning. Barn der begge foreldra har anna morsmål enn nordisk og engelsk gjer eit tilskot på ca pr. år pr. barn Fyller opp tomme barnehageplassar. Følger opp statlege føringar. Gol kommune må lage retningsliner for korleis dette tiltaket skal bli gjennomført.

14 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-001 Helsenett Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Helsenett Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

15 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D Tredemølle Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Tredemølle Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

16 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-003 Behandlingsbenk fysioterapi Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Behandlingsbenk ekstra bredde Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

17 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-004 Server legekontor Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Server utstyr legekontor- utskifting Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

18 Tiltaknr.: HEL-D Nødnett Prioritetsnr. Nødnett Tiltak(beskriving Er inne i prioritert LTB

19 Tiltaknr.: HEL-D Kommunefysioterapeut Prioritetsnr. Fysioterapi Tiltak(beskriving Også foreslått i sist økonomiplan, men ikke prioritert

20 Tiltaknr.: HEL-D-007 Psykiatrisk sykepleier Prioritetsnr. Psykiastrisk sykepleier 50 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

21 Tiltaknr.: HEL-D-008- Miljørette helsevern økt stilling Prioritetsnr. Miljøretta helsevern 60 økning i stilling (Gol er vertskap) Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

22 Tiltaknr.: HEL-D % stilling diabetesomsorg Prioritetsnr. Sykepleier legekontor 20 % stilling diabetesomsorg Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

23 Tiltaknr.: HEL-D-010 Helsesøster i 100 % stilling Prioritetsnr. Helsesøster 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

24 Tiltaknr.: HEL-D-011 Miljøarbeider rusomsorg Prioritetsnr. Miljøarbeider rusomsorg 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

25 Tiltaknr.: HEL-D Ergoterapeut Prioritetsnr. Ergoterapeut 50 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

26 Tiltaknr.: HEL-D % stilling legekontor Prioritetsnr. Fagstilling legekontor 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

27 Tiltaknr.: HEL-D % stilling miljøarbeider psykisk helse Prioritetsnr. Miljøarbeider psykisk helse 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

28 Tiltaknr.: Helse- 11 Prioritetsnr. Jordmorstilling økning frå 30% til 60 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert KAN INNTEKTEN VÆRE RETT? ??? - -

29 Tiltaknr.: HEL-D-016 Ruskonsulent til 100 % stilling Prioritetsnr. Ruskonsulent gjenopprette stilling økning frå 50% til100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert KAN INNTEKTEN VÆRE RETT?

30 Tiltaknr.: HEL-D-017 nye driftsmilder til rusomsorgen Prioritetsnr. Nye driftsmidler - rusomsorgen Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

31 Tiltaknr.: KUL-D Korps Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Korps vårhalvåret Det er nødvendig med jevn og god rekruttering til juniorkorpset. Da prosjektet «Korps i skolen» ble avsluttet sommeren 2014 sank rekrutteringen drastisk, og administrasjonen ser at det ikke er mulig drifte Juniorkorpset. Elevene i Aspirantkorpset og Juniorkorpset bør få tilbud om korpsopplæring fram til sommeren 2015.

32 Tiltaknr.: KUL-D Barnas verdensdager Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Barnas verdensdager Barnas Verdensdager må videreføres som et fast årleg arrangement, men det er en forutsetning at det blir avsatt friske midler til tiltaket. Rikskonsertene reduserte sitt økonomiske bidrag i 2013 og fra 2014 og framover vil kommunen ha det hele og fulle økonomisk ansvaret. Vi kan få støtte fra Buskerud fylkeskommune, Kulturrådet og lokale bedrifter/samarbeidspartnere. Beløpet er lagt inn for å synleggjøre dette.

33 Tiltaknr.: KUL-D Økt bemanning Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Gol bibliotek øke bemanning Med ny skole i Gol, økt utlån og krav til tjenesten er det behov for å øke bemanninga med 50% barnebibliotekar. Uten økt ressurs er det ikke er mulig å følge opp samarbeidsavtalen med grunnskolene i Gol, selv om kontinuerlig fokus på språkutvikling og lesestimulering er viktig for å sikre god læring. For å sikre barn og unge sin læring, må bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjon og andre samarbeide om ulike tiltak. Det er det ikke ressursar til i dag. Kulturavdelinga vart i UKL-møtet beden om å finne ut kva for ressursar som skulane nyttar i dag til skulebibliotek.

34 Tiltaknr.: UKL-D Åpning av ny skule Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Åpningsforestilling ny skole Kulturavdelinga ønsker i samarbeid med grunnskolen og det frivillige kulturlivet å satse på en stor forestilling med nyskrevet musikk og manus i forbindelse med åpning av ny skole. Vi kan få støtte fra lokale bedrifter/samarbeidspartnere.

35 Tiltaknr.: KUL-D Økt pedagogisk ressurs Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Gol kulturskule øke pedagogisk ressurs Det er behov for å utvide undervisningsressursene til lydstudio, samspillsprosjekt, utøvende virksomhet og til andre nye tilbud som musikkteknologi, matkultur, digital design og bandtrening. Det er også behov for å gjøre om midlertidige stillinger til faste stillinger. Dette får ingen økonomiske konsekvenser.

36 SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: UKL-D Økt bemanning Klubb 1 Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving Klubb 1 økt bemanning Besøkstalet i Klubb1 har auka med over 50% sidan 2010, medan bemanninga er den same. For å følgje opp ungdommane på ein forsvarleg måte og for å kunne utvikle nye tilbod er det behov for å auke personalressursane med 20%..

37 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving : 3420 Institusjonstenester Bemanning av 10 sjukeheimsplassar Oda/ 1. Bemanning av ODA 10 sjukeheimsplassar - Personell med kompetanse innan Geriatri/ Demens ABC Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Totalt: Bemanning av ny demensavdeling - 10 sjukeheimsplassar som skal etablerast i tilknytning til eksiterande boligmasse på Gol Helsetun. Behovet for eigen moderne demensavdeling derav 2 plassar til skjerma avdeling. 3 4 tilsette pr. vakt. Vi skal ha ein bemanning der det vert lagt til rette for fleksibel bruk av personalet på tvers av avdelingane. Ved etablering av eigen demensavdeling vil det særleg vere behov for kompetanse innan to områder - Generell kompetanse om demens Geriatri - Spesilakompetanse om utfordrande atferd og alderspsykiatri Husbanken investeringstilskot. Tilskotet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbetring, leie eller andre tiltak som kan gje følgjande typar pleie- og omsorgsplassar: plass i institusjon, her under sjukeheim. Etter helse- og omsorgstenestelova 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Reduserer utgiftene til kjøp av plassar til utskrivingsklare pasientar. Pr. i dag betaler vi 2000,- pr. døgn for leige av plass i anna kommune. Jf vår oversikt kan dette gje innsparing pålydande kr. 600,- pr. plass (da er personale inkl.)

38 Tenestetilbodet for demente og deira pårørande er per Ingen

39 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Avdeling 34 A Institusjonstenester Institusjonstenester Omgjering av kortvakter til heildag frå 4 til 7,5 timer pr. vakt totalt 312 vakter Auke frå 4 til 7,5 timer pr. vakt totalt 1092 timer pr. år I samsvar med rapport frå Internrevisjonen Skal vi redusere innleie/vikarbruk og små deltidsstillingar må kommunen satse på utviding av stillingar gjennom auka grunnbemanning i den ordinære turnus. Dette er konkrete verkemiddelet for å redusere sjukefråværet ved verksemda og bruk av overtid, samt innleie av vikarar frå vikarbyrå. Auka grunnbemanning er dermed ei ny ressurs som skal brukast til erstatning ved fråvær. Gjennom auka bemanning er det mulig å oppnå litt meir slakk i systemet, dvs. litt rom og ressursar som kan gi mindre stress og arbeidsbelastning for dei tilsette, noko som igjen kan medverke til mindre slitasje, helseplagar slik at det jobbrelaterte sjukefråværet kan reduserast. God grunnbemanning har positiv innverknad på arbeidsmiljø, som igjen påverkar omdømme og rekrutteringsbehov. Vi ønske ein heiltidskultur som ivareteke dei tilsette sin helse, verneog velferdsmessige behov. Vi ønske arbeidstidsordningar som gjer det muleg for heiltidstilsette å oppnå full yrkesdeltaking fram til pensjonsalderen.

40 Redusere behovet for vikarar/overtid. BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR

41 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Avdeling 34 A - Institusjonstenester Institusjonstenester Auka grunnbemanning med 2 sjukepleiarar Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Behovet for autorisert helsepersonell må sjåast i samanheng med den einskilde brukar/pasient sitt behov for tenester. Vi har fleire brukarar/pasientar som treng tettare oppfølging, og meir spesialisterte tenester, samt behovet for meir koordinerte tenester. Pleie- og omsorgsbehovet hos brukarane/ pasientar er både høgt og krevjande, noko som inneber at vi er avhengig av nok bemanning til ein kvar tid. Tilsetting av fleire sjukepleiarar gir større fleksibilitet ved sjukdom/fråvær, og reduserer sårbarhet ved lengre fråvær. Jfr forum for sjukeheimsmedisin (mamut.net) vert det tilrådd at minstebemanning på tal sjukepleier utgjer 35-40% av pleiestillingane på ein sjukeheim - vi har 19,8 %. Redusere behovet for bruk av overtid og innleie av vikarar ved sjukdom og anna fråvær. I samsvar regjerings satsingsområder «Morgon dagens omsorg».

42

43 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Avdeling 34 A Institusjonstenester Institusjonstenester Gol Helsetun dagsenter Auka grunnbemanning ved Gol Helsetun dagsenter frå 1,5 stilling til 3 stillingar for å kunne utvida tilbod om dagopphald kr Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Auka tilbodet til 5 dagar i veka (redusere behovet for tilsyn på dagtid) - Auka tal brukarar kvar dag frå 8 til 25 personar (ein ekstra personell må reknast med) Konsekvensar for brukarane: - Høve til sosial kontakt fleire dagar i veka førebygge sosial isolasjon - Førebygge einsemd, fall og kognitiv svikt - sjukehusopphald - Redusere behov for avlastning/korttidsopphald i institusjon «Hagenutvalet i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg peker på fall, einsemd og kognitiv svikt som tre faktorar som negativt påverkar kvarandre og skaper en «ond sirkel» med store konsekvensar for dei som rammes og for samfunnet for øvrig. Utvalget viser til at forebyggende tiltak som fjerner eller reduserer risikofaktorene av fall, ensomhet og kognitiv svikt vil være en god investering i framtida.» Dette kan gje ei innsparing ved at fleire eldre som bur heime kan få eit dagsopphald ved Gol Helsetun dagsenter. Tilbodet kan medverke til å redusere tal avlastningsplassar i institusjon. Dette er eit tilbod til eldre/demente som bur heime.

44

45 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-2 Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Dele heimesjukepleien i 2 med kvar sin områdeleiar, 50% stillingressurs Dynamikken, arbeidspresset og kontrollspennet er for stort for ein leiar av den daglege drifta. For å behalde koninuitet og gode leiarar er dette eit nødvendig grep. Ingen direkte reduksjon av driftsutgifter, men vi ser for oss mulighet til å jobbe fram betre og meir effektive løysingar for brukarar -/ samt betre oppfølgjing av personalgruppa.

46 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-3 Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Demensteam-/forebyggjande team ???? Oppsøkjande team med besøk til alle eldre heimebuande over ein viss alder Forebyggjing av fall i heimen 1 lårhalsbrudd vil skape kommunen for ,- Tidlig diagnostisering av demens gir mulighet til tilrettelegging av bustad, avlastning for familie utsette behovet for heimesjukepleie og døgnplass lenge.

47 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-4 Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving 50 stillingsressurs som saksbehandler i helse og omsorgsavdelinga Kompetanse og ressurs til saksbehandling er nødvendig om vi skal klare å dreie tenesten enno meir mot dei som treng det mest

48 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-5 Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving 10% kreftsjukepleiar Etter samhandlingsreformen har vi fått aukande krav til behandling av kreftpasientar i brukar sin eigen heim dette genererer behov for både kapasitet og kompetanse loklat. Å kunne trygge kreftpasientar og pårørande i eigen heim vil redusere kostnad til sjukehusinnlegging samt dempe presset på at institusjonsplassar-/eller kjøp av slike plassar.

49 Tiltaknr.: FUN-D Funksjonshemma endra behov for tenester Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Nye og endra behov for tenester Lov om pasient og brukarrettar 2-1, og lov om helse og omsorgstenester kap Dette er nye og endra behov for lovpålagte tenester, SJÅ ELLES SAK 14/01649 I 360 Vi får noko refusjon for essurskrevande brukar frå 2015.

50 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: FUN-D-002 Utstyr fellesareal m.v. Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Kontorutstyr og møbler til fellesareal brukar og personalfasilitet og kontor tilsette Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Bygging av nye kontor, personalfasilitet og fellesareal til brukar På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Tiltaket må prøvast ut i praksis det kan vise seg mulighet til noko innsparing av helgebemanning men uansett fellesareal må alle brukarar få hjelp til morgonstell m.m. i eigen bustad. Det same med kveldsstell, hjelp med medisiner med meir.

51 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NAV-DI Arbeid for sosialhjelp 1 Arbeid for sosialhjelp ressursar til oppfølging av brukarar med sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad (KVP). Med verknad frå 1. januar 2015 blir kommunane pålagde å ha eit tilbod om arbeidsretta aktivitet for mottakarar av økonomisk sosialhjelp. Lov om sosiale tenester i arbeids og velferdsforvaltninga (NAV) Totalt: Loven vil frå 1. januar 2015 krevje at Gol kommune har eit konkret tilbod for å stille vilkår om å utføre arbeid for å få utbetalt økonomisk sosialhjelp. Brukarane treng oppfølging for å løyse arbeidsoppgåver. Om lag 1,5 årsverk kan vere tilstrekkeleg til oppfølging, men dette må ein sjå nærmare på. Friskliv bør også vere ein del av tilbodet. Det bør også vurderas om samarbeid med Hemsedal kommune kan redusere behovet for ressursar. Erfaringar frå andre kommunar viser at ein kan redusere utgiftene til sosialhjelp med 30 %. For Gol kommune vil dette utgjere om lag 1,2 mill. kr. Pr. år. Tiltaket er særleg viktig for å redusere talet på unge på sosialhjelp. Dette vil krevje samordning mellom avdelingane når det gjeld vaktmesteroppgåver og vedlikehald.

52 Tiltaknr.: UTB-D Geovekst-samarbeid, ortofoto Prioritetsnr. 1 Ansvar/teneste: 4100/3031 Tiltak(beskriving Geovekst-samarbeid - Kartverk, Historisk ortofoto og vanleg ortofoto Tilsyn Forskrift om kart og stedfesta informasjon Etter Plan- og bygningslova 25 har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomførast i samsvar med gitte løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av denne lova Totalt: Kort beskrivelse av tiltaket: KARTVERK Kartverk, kartgrunnlag og ortofoto er eit nyttig hjelpemiddel i all byggesaksbehandling og planbehandling. Kartverket må til ein kvar tid vera oppdatert slik at faktiske situasjonen kjem tydeleg fram. «Fersk vare kartverk» kan avdekke feil og ulovligheter og er viktig verktøy for eigedomstaksering. Sal av kart og geodata gejnnom Geovekstprosjektet finansierer mesteparten av ajourhold /oppdatering kart og ortofoto. Omløpsfotografering og nyfotografering krev ny frisk kapital. Endeleg oversikt over partskonto og forslag og tidspunkt for prosjekt får vi gjennom Geovekstprosjektet og kartverket i løpet av kort tid. Det kan føre til mindre endringar av summane ovafor. Kort beskrivelse av tiltaket: TILSYN Departementet har uttalt at det helst ikkje skal vera den same som saksbehandler byggesaken og som også utøver tilsynet. Ideelt sett skal tilsyn utførast av 2 personar. Dette er håplaust i små kommuner der det berre er ein byggesaksbehandlar. Derfor ligg det til rette for ei interkommunal ordning. Kommunen skal føre tilsyn i eit slik omfang at den kan avdekka brot på egelverk. Kommunen

53 skal føre tilsyn ved allereie gjevne pålegg og når det vert oppmerksam på ulovlege tiltak utover bagatellmessige tilhøve. Kommunen skal føre tilsyn med særlege tilhøve etter nærare forskrift frå departementet. Tilsyn er ein kommunal oppgåve som ikkje kan settast ut til private. Kommunen avgjer kva saker på kva område det skal førast tilsyn. Tilsynet vert gjennomført med det omfang og intensitet som kommunen finn det rett å gjere. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka og inntil fem år etter at ferdigattest er gjeve, jf 23-3 andre ledd. Dersom tisynet syner vesentleg svikt som ikkje er ivareteke ved uavhengig kontroll, kan kommunen krevje sakkyndig bistand eller utføra tekniske prøver for tiltakshavar rekning. Dersom det blir avdekt feil, manglar eller lovbrot skal det gis økonomiske sanksjoner, jf. Gebyrregulativet om ulovlighetsoppfølging. Erfaring frå andre kommuner er at tilsyn på den måten finansierer seg sjølv. Sjølve tilsynsgebyret ligg frå før inne i byggesaksgebyret. Gebyr for ulovligheter tilfaller kommunen. Tvangsmulkt til staten. Ingen direkte ekstern støtte med unntak av gratis kurs i opplæring i tilsyn. Oppdatert kartverk er ein føresetnad for kvalitet i all slags dokumentasjon som høyrer til i saksbehandlinga. Komplette søknader gir rask saksbehandling og korte frister og vi kan produsere meir Tilsyn har ein langsiktig forebyggande effekt i form av at tilsyn kan høyne og betre kvaliteten generelt på bygg og anlegg.

54 Tiltaknr.: NÆR-D-001 Nærmiljøtiltak Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Diverse nærmiljøtiltak Istandsetting bygningane på Renslotunet - - Turstiprosjektet kommunal eigenandel med fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen som samarbeidspartnare - Glitre friluftsområde Dersom kommunen nytter egne midler til prosjekt vil også eksterne aktører gir støtte (hovedregel) -

55 Tiltaknr.: VEG-D Asfaltering Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Økning av ramme for asfaltering I behovsanalysa til Øk-plan var det føresett at vedlikehaldsmidlane til asfaltering måtte aukast med 1,1 mill kroner i året i planperioden. Etterslepet er no vorten større, og fører til framtidig økte utgifter til drift og vedlikehold av vegane. Eit godt døme på dette er Sentrumsvegen som vart fresa i Det var djupe hjulspor som gjorde vegen mindre trafikksikker samla opp vatn og umogeleg å brøyte skikkelig. Fresinga javna ut hjulspora slik at ei asfaltering eit av dei påfølgande åra kunne få best mogleg resultat. Men sidan det har vore så begrensa med midlar etter at det vart fresa, har det ikkje vore mogleg å følgje opp planen. No er hjulspora på god veg attende, og eksisterande asfaltdekket er no ikkje tjukt nok til at det kan fresast meir. Om det ein gong skal asfalterast i sentrum må ein då gjere det i to omgangar for å få eit resultat som varar. Dermed blir det totalt sett meir kostbart enn om ein hadde asfaltert når det var nødvendig. Liknande problemstillingar gjeld for mange av dei kommunale vegane. Tiltaket er et forsøk på å etterkomme mål i kommuneplanens arealdel som seier at vegane skal ha ein tilfredstillande standard, og at alle vegar der grunnforholda tilseier det skal ha fast dekke.

56

57 Tiltaknr.: VEG-D Vedlikehald kommunale veger og bruer Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Økning av ramme for vedlikehold av bruer Gol kommune har ansvar for totalt 10 bruer (inkl. Eiklid bru). Fleire av disse bruene har stort behov for vedlikehold. Inspeksjonsrapport utført i juni 2010 av Safe controll har avdekket et vedlikeholdsbehov. Kommunalteknisk avdeling har derfor satt opp et behov på kr ,- pr år i neste periode til vedlikehold av bruer og forefallande arbeid på vegnettet. Det er fare for at ein eller fleira av bruene kan bli stengt. Dette er da i strid med mål i kommuneplanens arealdel om at vegane skal ha ein tilfredstillande standard.

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer